Právní principy
Nejznámější Hobbesovy přirozené zákony
(Spisy "O občanu" a "Leviathan") Výsledkem by byla válka všech proti všem. Proto přistupuje přirozený zákon jako “předpis zdravého rozumu o tom, co jest buď činiti, neb čeho jest nechati ke stálé záchově života a údů”.

Racionální argumentací dochází Hobbes k přibližně dvaceti přirozeným zákonům, které lze shrnout do pravidla: “Co nechceš, aby se dělalo tobě, nedělej ani sám jiným”.

Přirozené zákony jsou závazné ve svědomí; kdo se jimi řídí, jedná spravedlivě. Zavazují však pouze tehdy, může-li je člověk plnit bezpečně, jinak by se totiž dostaly do rozporu s přirozeným právem na sebezáchovu.

Fuller a principy legality

Právo jako metoda regulace chování, jako cílevědomá činnost podřizování lidského chování pravidlům.

Principy zakládající vnitřní morálku práva:

Zákonodárce by měl usilovat o dodržování těchto osmi principů, není však bezpodmínečně požadováno jejich dokonalé naplnění.