Podle http://www.hf.tul.cz/index.php?pgID=208
Prameny práva
Pramen práva je státem uznaná forma ve které je obsaženo právo (objektivní). Druhy pramenů práva: Právní předpis (normativní právní akt)

Výsledek legislativního procesu orgánu veřejné moci, který obsahuje právní normy.

Sbírka zákonů

Právní síla
Vlastnost právního předpisu, která stanoví jeho postavení v právním řádu. Právní předpisy nižší právní síly musí být v souladu s předpisy vyšší právní síly. Právní předpisy mohou být rušeny nebo měněny jen předpisy stejné nebo vyšší právní síly.

Ústavní soud
Může na návrh rozhodnout o

Tyto nálezy jsou potom vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Ústavní soud nemůže napadený předpis doplňovat, může pouze za stanovených podmínek daná ustanovení zrušit, proto se také někdy označuje jako negativní zákonodárce. V nálezu je potom stanoven den zrušení. Zákon o Ústavním soudu stanoví kdo je oprávněn podat návrh na zrušení.

Ústavní pořádek ČR
Soubor ústavních zákonů. Patří sem:

  1. Ústava,
  2. LZPS,
  3. ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony NS Československé republiky, FS ČSSR a ČNR upravující státní hranice ČR
  4. ústavní zákony ČNR přijaté po 6. 6. 1992.
Druhy právních předpisů


Normativní právní smlouva
Druh smlouvy obsahující právní normy. Význam má především v právu mezinárodním a pracovním (kolektivní smlouvy).

Právo Evropských společenství
Dělíme jej na právo: Praktická východiska

Tato východiska jsou důsledky faktu, že uplatňování práva je proces probíhající v čase a že musí být efektivní, tj. že je kompromisem mezi spravedlností a náklady na soudní řízení. Z toho důvodu: