Převzato z http://www.regom.cz/jednotky.htm

Definice fyzikálních jednotek


Délka l m Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu 1/299 792 458 sekundy.
Hmotnost m kg Kilogram je hmotnost 1 dm3 destilované vody při teplotě 20° C a normálním tlaku 1,013 25 .105 Pa.
Čas t s Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
Elektrický proud A A Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2.10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče.
Teplota t K Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.
(Teplota trojného bodu vody je teplotou rovnovážného stavu ledu, vody a vodní páry; trojný bod vody je základní teplotní bod. Termodynamická teplota začíná absolutní nulou. Termodynamická teplota trojného bodu vody je 273,16 K. Nule Celsiovy stupnice přísluší termodynamická teplota 273,15 K přesně. Leží 0,01 K pod trojným bodem vody a je to teplota tuhnuti vody při tlaku 1,013 25 .105 Pa. Teplota 100° C je teplota varu vody při témž tlaku. Teplotní stupeň je v obou stupnicích stejný.)
Svítivost I cd Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540. 1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.
Látkové množství n mol Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu nuklidu uhlíku 126C (přesně).
(Při udávání látkového množství je třeba elementární entity specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení těchto částic.) 
Rovinný úhel a rad Rovinný úhel je úhel, u něhož poměr příslušné délky kruhového oblouku opsaného z vrcholu úhlu k poloměru oblouku se rovná 1.
Prostorový úhel v sr Prostorový úhel je úhel, u něhož poměr obsahu plochy vytknuté příslušným kuželem na povrchu koule, jež má střed ve vrcholu úhlu, ke druhé mocnině poloměru koule se rovná 1.
Kmitočet f Hz Kmitočet je periodického jevu, jehož perioda trvá 1 sekundu.
Síla F N Síla, tíha, je síla, která uděluje tělesu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m.s-2.
Hustota r kg.m-3 Hlavní jednotkou je kilogram na krychlový metr (kg. m-3). Kilogram na krychlový metr je hustota homogenní látky, jejíž jeden krychlový metr má hmotnost jeden kilogram.
Tlak p Pa Tlak, mechanické napětí je tlak, který vyvolá síla jednoho newtonu rovnoměrně působící na plochu o obsahu 1 m2 kolmou ke směru síly.
Dynamická viskozita h Pa.s Dynamická viskozita. Hlavní jednotkou je pascalsekunda (Pa.s). Pascalsekunda je dynamická viskozita laminárně proudící tekutiny, v níž při gradientu rychlosti 1 s-1 napříč proudu vzniká tečné napětí 1 Pa.
Energie
W J Energie, práce, teplo. Hlavní jednotkou je joule (J). Joule je práce, kterou vykoná stálá síla 1 newtonu působící ve směru síly po dráze 1 m.
Výkon
P W Výkon, zářivý tok. Hlavní jednotkou je watt (W). Watt je výkon, při němž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu.
Měrná tepelná kapacita
K J.kg-1.K-1 Hlavní jednotkou je joule na kilogram a kelvin ( J.kg-1.K-1). Joule na kilogram a kelvin je měrná tepelná kapacita homogenni látky takové, že těleso o hmotnosti 1 kg z ní vyrobené se zahřeje teplem 1 joulu o 1 kelvin.
Elektrický náboj
Q C Hlavní jednotkou je coulomb (C). Coulomb je elektrický náboj, jenž proteče vodičem při stálém proudu 1 ampéru za dobu 1 sekundy.
Elektrické napětí
U V Hlavní jednotkou je volt (V). Volt je napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud 1 ampéru dodává výkon 1 wattu.
Elektrická kapacita
C F Hlavní jednotkou je farad (F). Farad je kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí 1 voltu pojme náboj 1 coulombu. 
Elektrický odpor
R V Hlavní jednotkou je ohm. Ohm je odpor vodiče, v němž stálé napětí 1 voltu mezi konci vodiče vyvolá proud 1 ampéru, nepůsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí.
Elektrická vodivost
G S Hlavní jednotkou je siemens (S). Siemens je vodivost vodiče, jehož odpor je 1 ohm.
Indukčnost
L H Hlavní jednotkou je henry (H). Henry je vlastní indukčnost uzavřeného obvodu, v němž vzniká elektromotorické napětí 1 voltu, jestliže se elektrický proud procházející tímto obvodem rovnoměrně mění o 1 ampér za sekundu.
Magnetický indukční tok
F Wb Hlavní jednotkou je weber (Wb). Weber je magnetický indukční tok, který indukuje v závitu jej obepínajícím elektromotorické napětí 1 voltu, zmenšuje-li se tento tok rovnoměrně tak, že za 1 sekundu zanikne.
Magnetická indukce
B T Hlavní jednotkou je tesla. Tesla je magnetická indukce, při níž je v ploše s obsahem 1 čtverečného metru umístěné kolmo ke směru magnetické indukce magnetický indukční tok 1 weberu.
Intenzita magnetického pole
H A. m-1 Hlavní jednotkou je ampér na metr. Ampér na metr je intenzita magnetického pole uvnitř velmi dlouhého solenoidu, u něhož součin proudu a délkové hustoty závitů je 1 ampér na metr.
Světelný tok
F lm Hlavní jednotkou je lumen. Lumen je světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svitivost je ve všech směrech 1 kandela.
Osvětlení
E lux Hlavní jednotkou je lux. Lux je osvětlení plochy, na jejíž každý čtverečný metr dopadá rovnoměrně rozdělený světelný tok 1 lumenu.
Jas
L cd.m-2 Hlavní jednotkou je kandela na čtverečný metr. Kandela na čtverečný metr je jas zdroje, jehož svítivost na 1 čtverečný metr zdánlivé plochy zdroje je rovna 1 kandele; zdánlivou plochou se přitom rozumí obsah průmětu skutečné plochy do roviny kolmé ke směru záření.