5-ribonukleotidy   PSH

Aarhus   EUROVOC

abelovské grupy   PSH

abelovské variety   PSH

Abruzzi   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- pohoří ve střední Itálii, nejvyšší část Apenin; Corno Grande (2 914 m) ve vápencovém pásmu Gran Sasso d'Italia.

absence v práci   EUROVOC
Source: EUROVOC
Rozsah časových ztrát způsobený nepřítomností v zaměstnání.

absolutismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
autokratická forma vlády (samovláda); v rukou jedné osoby nebo malé skupiny je soustředěna veškerá státní moc (včetně zákonodárné), neexistuje právní nebo zvykové omezení autority vlády. V Evropě v 17.-18. století absolutismus postupně nahrazoval stavovské monarchie. Pod vlivem osvícenství se prosadil osvícenský absolutismus (rušení stavovských privilegií, sociální reformy); učení o nesporné platnosti filozofických pojmů (pravdy, krásy).

absolutní ceny   PSH

absolutní idealismus   PSH

absolutní konvergence   PSH

absolutní měření   PSH

absolutní spojitost   PSH

absolutní teplota   PSH
Source: General_CS_database:DID
starší název pro termodynamickou teplotu; teplota měřená v kelvinech.

absolutní teploty záporné   PSH

absolutní velikost   PSH
EN   absolute magnitude
Source: WordNet 3.0
(astronomy) the magnitude that a star would have if it were viewed from a distance of 10 parsecs (32.62 light years) from the earth

absolutní vlhkost   PSH

absolutní výhoda   PSH

absorpce vln   PSH

absorpce záření   PSH

absorpce   PSH
Source: 2001/0208_Sb.
proces(y), kterým(i) aplikovaná látka vstupuje do těla.

absorpční procesy   PSH

absorpční spektra čárová   PSH

absorpční spektra   PSH

absorpční spektroskopie   PSH

abstraktní malířství   PSH

abstraktní myšlení   PSH

abstraktní procesor   PSH

abstraktní umění   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nefigurativní umění - nerealistické směry v malířství a sochařství 20. století, kde obraz či plastické dílo sestává z pomyslných (abstraktních) tvarů, svébytných kompozic čar, barevných ploch a struktur. Vyvíjí se v řadu diferencovaných směrů (akční malba, orfismus). - Abstraktní ráz byl charakteristický i pro historické etapy vývoje umění (románské, některé fáze gotiky).

absurdní drama   PSH
Source: General_CS_database:DID
pojmem absurdní drama je zhruba od 50. let 20. stol. označován typ dramatické tvorby, která porušuje ustálené požadavky kladené na divadelní hru. Absurdní drama, tematicky čerpá z existencialismu. Základní námět absurdního dramatu tvoří pocit úzkosti, která se zrodila z pocitu absurdnosti lidského postavení ve světě. Absurdní drama více než na rozvoj fabule klade důraz na proměnu dramatické struktury. Obvykle chybí děj, zápletka, je pomíjena charakterizace postav i motivy jejich jednání. Není zde ani zřetelně rozvedené téma, ani jeho rozuzlení v závěru hry. K nejvýznamnějším představitelům patří zejména S. Becket, E. Ionesco, T. Stoppard, A. Jarry, V. Havel.

Abú Zabí   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- největší emirát ve Spojených arabských emirátech; 67 350 km², 928 400 obyvatel (1995), hlavní město Abú Zabí.

acetalizace   PSH

acetyl   PSH
Source: General_CS_database:DID
CH3CO–, jednovazná skupina odvozená od octové kyseliny.

acetylen   PSH
Source: General_CS_database:HEU
HC≡CH - nejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou (alkin); bezbarvý plyn rozpustný v acetonu; relativní molekulová hmotnost 26,038, teplota sublimace -84,1 °C; výroba pyrolýzou methanu; meziprodukt chemických výrob, ve směsi s kyslíkem se používá k svařování (až 3 000 °C). Čistý acetylen při tlacích nad 0,2 MPa může samovolně explodovat; se vzduchem tvoří třaskavou směs.

acida   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčiva obnovující kyselou reakci žaludeční šťávy na hodnotu potřebnou pro činnost trávicích enzymů. Jako acida se používají kyseliny (chlorovodíková, aminokyseliny) nebo látky stimulující vylučování žaludeční šťávy.

acidifikace životního prostředí   EUROVOC
Source: EUROVOC
Okyselování vod, půdy a vegetace vlivem účinku okysličujících škodlivin (SO2, oxidy dusíku, amoniak).

Acquis Společenství   EUROVOC
Source: Evropská komise
Acquis Společenství neboli společné dědictví Společenství představuje společná práva a závazky, které zavazují všechny členské státy v rámci Evropské unie. Acquis se stále vyvíjí a sestává z: obsahu, principů a politických cílů smluv; legislativy přijaté při aplikaci smluv a judikatury Evropského soudního dvora; deklarací a rezolucí přijatých Unií; opatření vztahujících se k společné zahraniční a bezpečnostní politice; opatření vztahujících se k justici a ke spolupráci ve vnitřních věcech; mezinárodních smluv uzavřených Unií a smluv uzavřených navzájem mezi jejími členskými státy v oblasti aktivit Unie. Z tohoto důvodu acquis Společenství nezahrnuje jen striktně právo Společenství, ale také všechny akty přijaté v rámci druhého a třetího pilíře Evropské unie, a především společné cíle stanovené ve smlouvách. Kandidátské státy musí předtím, než vstoupí do Unie, acquis přijmout. Výjimky a odlišnosti při přejímání acquis jsou dovoleny jen ve výjimečných případech a jejich rozsah je omezen. Unie se zavázala, že bude acquis v jeho celistvosti udržovat a že je bude dále rozvíjet. V žádném případě nepůjde Unie cestou opačnou. Součástí přípravy kandidátských zemí na členství v Unii je podrobné zkoumání, jak dalece je legislativa těchto zemí přizpůsobena acquis Společenství.

acyl   PSH
Source: General_CS_database:HEU
skupina R-CO-, kde R je alkyl nebo aryl; zbytek karboxylové kyseliny po odtržení skupiny -OH z karboxylové skupiny -CO-OH.

acylace   PSH
Source: General_CS_database:DID
chemická reakce, při níž se nahrazují reaktivní vodíkové atomy (např. ve skupinách OH, SH nebo NH2) skupinou acylovou RCO–; účelem je chránit tyto skupiny proti napadení jinými činidly. Nejčastější je acetylace, tj. zavádění acetylu CH3CO–, a benzoylace, tj. zavádění benzoylu, C6H5CO–. Acylaci je možno uskutečnit Friedelovou-Craftsovou reakcí i na arenech.

adamantany   PSH

adaptace druhů   PSH

adaptace literárního díla   PSH

adaptace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přizpůsobení organismu určitým prvkům prostředí, umožňující úspěšnou existenci a rozmnožování v podmínkách tohoto prostředí. Probíhá během fylogenetického vývoje organismů, v menší míře i během individuálního vývoje. Projevy adaptace lze sledovat morfologicky (změnou tvaru) a fyziologicky (změnou funkcí a výkonů). ➲

adaptační systémy   PSH

adaptivní regulace   PSH

adaptivní systémy   PSH

adenin   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- purinová báze; klíčová složka nukleových kyselin (DNA, RNA), některých koenzymů a nukleotidů. ➲

adheze   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přilnavost - působení přitažlivých sil mezi částicemi povrchových vrstev dvou dotýkajících se chemicky různorodých látek. Významná například v dopravě, kde umožňuje hnacím kolům vozidel valit se bez skluzu po jízdní dráze. Tažná síla na obvodě hnacích kol nesmí překročit nejvyšší hodnotu, tzv. tažnou sílu z adheze. Její velikost je závislá na rychlosti, stavu jízdní dráhy (kolejnic, vozovky) a na konstrukci hnacího vozidla; dodatečné přistoupení k mnohostranné smlouvě, zejména mezinárodní, při němž přistupující stát přijímá jen některá její ustanovení.

adiabata   PSH
Source: General_CS_database:HEU
čára znázorňující ve stavovém diagramu adiabatický děj.

adiabatické ochlazení   PSH

adiabatické procesy   PSH

adice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přidávání, slučování; sloučení dvou částic v jedinou; nejběžnější jsou adice na násobné vazby, například: Cl2 + CH2 = CH2 → ClCH2 - CH2Cl.

adiční sloučeniny   PSH

aditivní báze   PSH

aditivní teorie čísel   PSH

adjungovaný operátor   PSH

adjustace   PSH
Source: 2004/0206_Sb.
úkony zahrnující balení, uzavírání a označování vzorku nebo partie osiva

adjuvans   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
jakákoli látka, která zvyšuje imunitní odpověď proti antigenu, s nímž je smíchána a podávána během imunizace.

administrativa   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) správa, zejména státní nebo hospodářská; b) instituce nebo soustava institucí správy; c) osoby pracující ve správě; d) činnost spojená s vyřizováním spisové agendy.

administrativní budova   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
budova sloužící státní správě, samosprávě nebo hospodářské správě.

administrativní budovy   PSH

administrativní členění   EUROVOC
EN   administrative unit
Source: WordNet 3.0
a unit with administrative responsibilities

administrativní personál   EUROVOC

administrativní výdaje ES   EUROVOC

adopce dítěte   EUROVOC

adopce   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS osvojení, přijetí cizího dítěte do vlastní rodičovské odpovědnosti osvojitelů jako rodičů

adoptované dítě   EUROVOC

adrenalin   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- hormon; vzorec (HO)2C6H3-CH(OH)-CH2-NH-CH3, 1-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-methylaminoethanol. Vzniká v dřeni nadledvinek, ovlivňuje krevní tlak, metabolismus sacharidů, přenos nervových vzruchů. ➲

adrenergika   PSH

adresáře   PSH
EN   directories
Source: WordNet
(computer science) a listing of the files stored in memory (usually on a hard disk)

adresné rozšiřování informací   EUROVOC
EN   selective dissemination of information
Source: GEMET
A service provided by a library or other agency that periodically notifies users of new publications, report literature or other data sources in subjects in which the user has specified an interest. (Source: CCL)

adresování   PSH
Source: General_CS_database:DID
výpočetní technika způsob použití adresy. Různé systémy (např. mikroprocesory) umožňují různé způsoby adresování. Rozlišuje se např. adresování absolutní, při němž je adresa přímým vyjádřením místa, a adresování relativní (indexové), v němž je přičtena k určité vztažné adrese. Viz též adresovatelnost.

adsorbencia   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčiva, která na svůj povrch vážou (adsorbují) látky nebo plyny rozpuštěné v žaludečním nebo střevním obsahu, a tím umožňují jejich odstranění z organismu. Jejich součástí bývá obvykle adsorpční uhlí (medicinální uhlí), připravené pyrolýzou látek rostlinného nebo živočišného původu. Jako adsorbencia se též používají upravené přírodní silikáty.

adsorpce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zachycování molekul, atomů, iontů, radikálů ap. látky (adsorbátu) obvykle z plynné nebo kapalné fáze v oblasti fázového rozhraní mezi touto fází a jinou, obvykle pevnou látkou (adsorbentem). Je to jev výhradně povrchový, a to i v případě porézních látek (zachycování na vnitřních površích pórů). Adsorpce má klíčové postavení v chemické analýze a preparativních i analytických separačních metodách. ➲

adsorpční procesy   PSH

advent   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[latina], příchod; první část církevního roku vymezená čtyřmi nedělemi před svátkem narození Páně, doba duchovní přípravy na Vánoce.

adventisté   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[-ty-, lat.], příslušníci novodobé protestantské církve, věřící na zákl. bibl. proroctví v nový (druhý) příchod Ježíše Krista. Sekta vznikla v l. pol. 19.st. v USA. Bibli pojímají a. doslovně, křtí až v dospělosti, dodržují přísně pravidla střídmého života. Místo neděle světí sobotu. V ČR patří mezi církve státem povolené.

advokát   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou

Adžmán   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- nejmenší emirát ve Spojených arabských emirátech; 250 km², 118 800 obyvatel (1995), hlavní město Adžmán.

aerobik   PSH
Source: General_CS_database:HEU
pohybově-rytmická činnost prováděná určitou intenzitou, zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu a vyžadující velkou spotřebu kyslíku. Nejvyšší soutěže: ME, MS.

aerobní bakterie   PSH

aerobní čištění odpadních vod   PSH

aerobní metabolismus   PSH

aerodisperzní soustavy   PSH

aerodynamické tunely   PSH

aerodynamika letadel   PSH

aerodynamika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
nauka popisující pohyb plynů proudících okolo tělesa, popřípadě protékajících tímto tělesem a jejich vzájemné působení.

aerodynamika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nauka popisující pohyb plynů proudících okolo tělesa, popřípadě protékajících tímto tělesem a jejich vzájemné působení.

aerokosmické metody   PSH

aerologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část meteorologie studující fyzikální děje probíhající ve vyšších vrstvách atmosféry, zejména v troposféře.

aeromagnetometrie   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz geofyzika letecká

aeromechanika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část mechaniky zabývající se pohybem plynů a interakcí mezi plynem a pevnými tělesy. Zahrnuje aerostatiku a aerodynamiku.

aeronomie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nauka o horních vrstvách atmosféry s výraznou ionizací a disociací. Studuje ozonosféru, stratosféru, ionosféru, vnější magnetické pole Země, vztahy mezi polární září a magnetosférou, meteorické jevy pomocí pozemních stanic, raket a družic.

aeroradiometrie   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz geofyzika letecká

aerosol   EUROVOC
Source: GEMET
A gaseous suspension of ultramicroscopic particles of a liquid or a solid. (Source: MGH)

aerosolové obaly   PSH

aerosoly   PSH
EN   aerosols
Source: WordNet
a dispenser that holds a substance under pressure and that can release it as a fine spray (usually by means of a propellant gas)

aerostatický tlak   PSH

aerostatika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
součást aeromechaniky; zkoumá podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil. Její základy se využívají například při konstrukci balonů.

afázie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
ztráta nebo porucha řeči, vzniklá narušením řečových oblastí mozku.

afekt   PSH
Source: General_CS_database:HEU
prudké hnutí mysli; vzrušení neodpovídající podnětu.

Afghánistán   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- vnitrozemský stát v jihozápadní Asii; 652 090 km², 23,48 milionů obyvatel (1995), hlavní město Kábul. - Vnitrozemský, převážně hornatý stát. Severovýchod prostupují horská pásma Pamíru, k jihozápadu se táhne pohoří Hindúkuš se sedmitisícovými vrcholy. Jih území je aridní, s písčitými a kamenitými pouštěmi. Podnebí subtropické kontinentální, převážně suché, v horách vysokohorské. V letním období časté suché větry s množstvím písku, v zimě sněhové bouře. Převažuje suchomilné pouštní a stepní rostlinstvo. Lesy vzácné, hlavně při východní hranici a na jihovýchodě, kam někdy zasahují letní monzunové srážky. Lze zde pěstovat citrusové plody, banány a jiné tropické ovoce. - Mezi Afghánci nejpočetnější Paštunové (55 %), Tádžikové (20 %), Uzbekové (9 %), Hazárové (9 %). Úřední jazyk paštština a afghánská perština (darí). Náboženství, islám (sunnité 74 %, šíité 25 %; 1989). Negramotnost 71 %. Roční přírůstek obyvatel 2,6 %, střední délka života 45 let (1990-95); kojenecká úmrtnost 165 ‰ (1995). Podíl městského obyvatelstva 18 % (1990). - Rozvojový agrární stát s ekonomikou rozvrácenou dlouholetou občanskou válkou; hodnotou HNP se řadí mezi nejchudší státy (765 US $ na 1 obyvatele, 1995). Státní dluh 1,5 miliard US $ (1987). Podíl ekonomicky aktivních 29 % (1990); v zemědělství 55 %, v průmyslu 10 %. Podíl odvětví na HDP (1989): zemědělství, 59 %, průmysl 24 %. - Zemědělství využívá 12,4 % rozlohy (dalších 46 % pastviny); primitivní výrobní metody, nutné zavlažování. Převažuje rostlinná produkce; hlavní plodiny obilniny (pšenice), zelenina, brambory, cukrová třtina a řepa, olejniny a bavlník. Pastevní chov ovcí, koz a skotu; asi 10 % obyvatel kočuje. - Těží se zemní plyn (3 miliardy m³, 1988), uhlí, kamenná sůl, polodrahokamy, zlato. Průmysl textilní (zpracování bavlny a vlny), potraviná řský, chemický (hnojiva), stavebních hmot. Rozšířena řemesla. Výroba elektrické energie 1,1 miliardy kWh (1988). - Řídká dopravní síť: 19 200 km silnic (47 % s pevným povrchem), nízká intenzita provozu, 10 km železnic. Částečně splavná řeka Amudar'ja. Mezinárodní letiště Kábul a Kandahár. - Vyváží se zejména ovoce (čerstvé i sušené, 46,7 % hodnoty vývozu, 1989), koberce a rohože (16,1 %), zemní plyn, kůže, vlna, bavlna. Měnová jednotka 1 afghání (AFA) = 100 púlů. - Státní zřízení: islámská republika, nejvyšší představitel prezident. Dvoukomorové Národní shromáždění (Šúra, od 1992 rozpuštěno). - Správní členění: 29 provincií (vilájat).

afilace   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS zahraniční pobočka podniku zřízená formou dceřiné společnosti (s vlastní právní subjektivitou)

afinní geometrie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
geometrie studující ty vlastnosti objektů, které se nemění při afinitě.

Africká charta pro lidská práva a práva národů   EUROVOC

africká literatura   PSH

africká organizace   EUROVOC

Africká rozvojová banka   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- mezinárodní banka se sídlem v Abidjanu; založena 1963 k podpoře členských států, jimiž se mohou stát všechny nezávislé státy Afriky s výjimkou rasistických režimů, od 1982 i neafrické státy (1995 členy 53 afrických a 25 neafrických států). Úzce spolupracuje s Hospodářskou komisí OSN pro Afriku.

Africká unie   EUROVOC
Source: EUROVOC
Dřívější jméno Organizace africké jednoty.

africké jazyky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
asi 700-1 000 jazyků obyvatel Afriky. Dělení: jazyky západní Afriky, jazyky centrálních afrických plošin, jazyky východní a střední Afriky (bantuské), jazyky severní Afriky, afroasijské (hamitosemitské), jazyky jižní Afriky (khoisanské). V Africe jsou časté kreolské jazyky a jazyky typu lingua franca: Pidgin English a řada jazyků širší nadetnické komunikace, například svahilština a hauština.

africké umění   PSH
Source: General_CS_database:SVU
termín označující souhrnně umění rozličných kultur celého afrického kontinentu od pravěku až po současnost zahrnuje umění černé Afriky tj. tvorbu obyvatel černé pleti umění Arabů a dalších národů etnických skupin kmenů apod. jejichž tvorbu dějepis umění označuje podle státních útvarů národů náboženství atd. jako umění egyptské islámské koptské apod. Termínem je někdy v užším významu míněno jen umění černé Afriky nazývané též černošským negerským uměním. Umění afrického kontinentu je od prvopočátku značně různorodé svou povahou a výzkumy přinášejí poznání nejen vzájemných jednotlivých afrických kultur ale i vlivů např. antiky které prostředkoval egyptský vývoj vlivů islámu který vyzařoval ze Středního východu a prostoupil kultury severní Afriky indonéských vlivů které propojily Madagaskar a východní Afriku s jihovýchodní Asií a čínskou civilizací. Výzkumy však odhalují také obdivuhodnou uzavřenost některých afrických loveckých kultur jež přežívaly aniž se jich dotkl následující vývojový stupeň zemědělských kultur a jejich umění. Obdobně zůstaly nedotčeny i některé zemědělské kultury do příchodu Evropanů až tento příchod provázený kolonizací znamenal hluboký zásah rozrušující souvislost dosavadních tradic a dotýkající se i samotné podstaty afrického umění. Prehistorie umění afrického kontinentu má dosud neustálenou periodizaci měněnou neustále novými objevy svými obecnými rysy je však obdobné evropskému umění doby kamenné. Územně se dělí zpravidla povodím řeky Nigeru na severní a jižní Afriku. První objevy na území severní Afriky a Sahary byly učiněny v polovině 19. století 1847 a 1850 a kolem 1900 byla známá již celá řada maleb a rytin v jeskyních a pod skalními převisy zejména jižně od pohoří Atlasu ale též v dalších pohořích Tibesti Ahaggar Ennedi teprve do let kolem 1956 spadají jedinečné objevy ve středosaharském pohoří Tassili ačkoli zprávy cestovatelů na ně upozornily již v 19. století zveřejněny byly 1959 a zaznamenaly kolem dvaceti tisíc postav. Výtvarné prehistorické projevy jsou děleny podle vývojových stupňů na umění lovců asi 7000 4000 př. n. l. motivicky charakterizované podáním volně žijících zvířat slonů nosorožců žiraf antilop a zvláště divokého skotu bubalus antiqus Z tohoto údobí jsou známy zatím jen rytiny na skalních stěnách petroglyfy nikoli však malby. Výtvarný názor dokonale obráží zvířata zachycuje však i lovce s bumerangy neolitickým typem mlatů a seker někdy též s šípy a luky jsou však zobrazováni s poměrně malým smyslem pro jednotlivosti. Závěrečné údobí lovců a sběračů potravin charakterizovalo zobrazení lidských postav s kulatými hlavami postavy jsou jednobarevné lovci mají luky a šípy ženy jsou zobrazovány se zdviženýma rukama nebo při tanci Tančící žena s rituálními váčky v rukou Tassíli Tito lidé pak byli na svém území vystřídáni jinými osídlenci kteří byli rovněž lovci divokého hovězího dobytka. Na umění lovců navázalo údobí pastevců asi 4000 1200 př. n. l. doložené především výtvory na stěnách skalních převisů v nichž realismus předchozího údobí ustupuje zjednodušení a náznaku. V tomto údobí jsou také malby četnější než rytiny Tassili plošina Ahaggar pohoří Tibesti Zvířata a lidé jsou nyní spojováni do výjevů jejichž zobrazení nese i zárodečné rysy perspektivních představ. Výjevy s loveckými a rybářskými náměty jsou připisovány ještě staršímu původnímu obyvatelstvu zobrazení stád je slučováno s novou vlnou pastevců kteří na území přišli od východu asi z povodí horního Nilu. Již na tomto vývojovém stupni patrně velká klimatická proměna severní Afriky měnila během pasteveckého údobí dosud vlhké a tropické podnebí na středozemské. Změ na vedla k vyhynutí divokého skotu i nosorožce a hrocha a podstatně se zúžilo území na němž ještě žili sloni sucho zvlášť citelně vzrostlo ke konci pasteveckého období kdy vývoj přecházel již do nové fáze údobím koňů kolem 1200 př. n. l. přelom letopočtu děleného na starší pro něž je příznačné zobrazování válečných vozů zhruba do 600 př. n. l. a mladší v němž převažuje motiv koně s jezdcem. Umění zrcadlí pronikání koně zdomácnělého na Středním východě na západ za nájezdů v Tassíli obrazové vrstvy odpovídající tomuto údobí malířsky zobrazují válečníky na vozech s oštěpy a štíty jimiž čelí domorodcům vyzbrojeným jen šípy a luky. Používání koně jako jízdního zvířete proniklo až k Nigeru. Kromě koňů byla zobrazována také jiná zvířata mezi nimi již zhruba v 1. století př. n. l. též velbloud který se stal hlavním námětem následujícího údobí velbloudů počínajícího zhruba od 1. století př. n. l. a trvajícího v některých afrických oblastech dodnes velbloud byl zobrazován též jako jízdní zvíře s bojovníky. V jižní Africe přineslo lovectví a sběratelství na raném vývojovém stupni značné rozšíření jeskynních maleb a rytin doložených významnými díly jak v žulovém masivu Rhodesie tak i v pískovcových převisech jižní Afriky. I zde došlo k prvním objevům až kolem poloviny 19. století 1860 které však byly zveřejněny až v roce 1930. Výzkumy zjišťují odlišné místní slohy v nichž jsou skalní rytiny považovány za starší než malby. I zde byli zobrazováni sloni tvořící tehdy ještě podstatnou součást jihoafrické zvířeny. Doba vymizení slonů v této oblasti není dosud spolehlivě stanovena a tím není ani pro dějepis umění dán jeden z možných periodizačních mezníků pro toto údobí. Významná naleziště leží podél jižního okraje Sahary na plošině Katangy a podávají představu o intenzivním duchovním ži votě obyvatel kultur na jih od Nigeru. Výtvarné stopy kultur např. terakotové plastiky svědčí o migraci obyvatel ze severu na jih počínající již v 16. století která se střetla v 17. století s pohybem evropských osídlenců směřujících z jižní Afriky na sever. Ke zbytkům lovců a sběračů potravin patří Pygmejové žijící v konžském dešťovém pralese kteří nevytvořili jak se zatím soudí žádné umění a nomádští Křováci kteří vedle již vymřelých Hotentotů vytvořili na jih od Zambezi jedinečné skalní malby. V motivech kosmologických představ mýtů a kultů se obráží jejich živé a hluboké myšlení stejně jako velká obraznost tato složitost představ nebyla dosud plně ani poznána ani vyložena. Černošské negerské umění tj. umění černé Afriky není rozšířeno na území celého afrického kontinentu. Je zhruba spojeno s pásmem zemědělských kultur mezi západem a východem tj. přibližně kolem povodí Konga a Nigeru za ohnisko černošských národů je považováno území kolem jezera Čad. Černá Afrika známá antice již z Herodotových literárních popisů a římské vojenské expanze až do centrální saharské plošiny jižně od Tassili byla pro novověk objevena znovu Portugalci v 15. století při pokusech o obeplutí kontinentu v 16. století založili již v Beninu obchodní stanici. Bezohledným a hlubokým zásahem do života černých Afričanů bylo také otrokářství provozované zejména Portugalci kteří dokázali proti sobě postavit černošské kmeny vzájemně své členy zajímající a prodávající bělochům Portugalci odvedli ze země kolem deseti milionů černochů. Koloniální dělení Afriky mezi 18. a 19. stoletím zcela rozvrátilo dosavadní společenskou hospodářskou a kulturní strukturu a znamenalo hluboký vývojový přeryv v současnosti jen obtížně překonávaný také navazováním na přerušené národní tradice. Obnovení někdejšího významu uměleckých center a obr ození tvorby však již probíhá v konfrontaci se světovým uměním a pod jeho vlivem. Působí též řada nových sociálních a hospodářských faktorů airport art migrace obyvatel překonávání rasismu do islámské a křesťanské expanze neznámého úsilí o uznání umělecké svébytnosti černošského umění důležitá je i snaha o obnovení rovnoprávných kulturních vazeb k někdejším koloniálním zemím. Vývoj umění byl vystaven vzájemné působnosti rozličných kultur černé Afriky do nichž zasahovaly i vzdálené vlivy např. jihoasijské typy figury s pokrčenýma nohama islámské které sice nebyly černošským uměním přijaty pro svou abstraktnost a plošnost ale přesto zanechaly stopy v sochařské tvorbě např. masek Dogonů a Bambarů v Mali také barevné cítění islámských textilií proniklo až k národům Guinejského zálivu rysy středozemských lampiček nesou zase bronzové lampičky ze Zlatého pobřeží Ghana Přes výtvarnou rozdílnost jednotlivých okruhů je černošské umění zejména v sochařství velmi jednolité scelené skulptivním cítěním statičností hmotností a uzavřeností tvarů sochařství je též převažujícím a nejdůležitějším uměleckým druhem černé Afriky. Tvarové cítění ovlivnilo velmi podstatně např. také keramiku vznikající zde bez hrnčířského kruhu ten byl v Africe znám jen v Egyptě a její povrchové ztvárnění které je reliéfní z otisků vrypů a výstupků. Ve srovnání se sochařstvím je malířství významné jen v době skalních maleb později se omezilo na výzdobu staveb nástrojů nářadí a náčiní. Sochařským materiálem bylo zejména dřevo což také zdůvodňuje předpoklad že mnoho děl zaniklo. Sochy v nichž zůstával patrný kmen stromu byly nahrubo opracovány osekáváním jemněji pak nožem konečná úprava tvar vyhladila. Polychromie se např. objevuje na sochách v Guineji na území Jorubů Nigérie a v Kongu místo barvou jsou sochy zejména masky zabarvovány do černa také opálením. V menší míře než dřevo byly sochařským materiálem také slonovina kámen a hlína pozoruhodné jsou terakotové hlavy z Ife jejichž tvarový názor blízký bronzům tvoří stěžejní a vrcholný projev Jorubů. Hliněné figurální plastiky byly objeveny rovněž v oblasti jezera Čad. Z kamene se používaly různé druhy břidlic a zejména poddajný mastek. Do kamene byla např. vytesána křesla Jorubů Ife Jorubové také vytesali několik set kamenných figur s portrétními rysy objevených v Nigérii kamenné sochy vznikaly též v Kamerunu Kongu Zimbabwe jižníEtiopii. Na území Sierry Leone byly objeveny 10 15 cm vysoké sošky z mastku zobrazující lidské postavy zvířata a monstra patrně byly původně vytesány do stěn a z nich teprve později odděleny jejich datování zůstává zatím otevřeno. Jako sochařský materiál byla používána také slonovina a to jak pro drobnou plastiku Kamerun Benin tak i pro portrétní sochařství Benin Sochařská díla byla součástí magických praktik a plnila převážně kultovní funkce byla rovněž velmi silně vázána výtvarnou a významnou tradicí která zužovala témata a náměty a uchovávala je stejně jako tvarový názor. V popředí stály kulty přírodních božstev lovecká kouzla magie lovu a přírodních sil u chovatelů a pěstitelů kult plodnosti a obecně kult předků. Vegetabilní kosmologické představy vývojové posloupnosti jak je např. významově vyjadřuje rostlina a semeno vznik života ze smrti jsou zvláště zemědělci přenášeny na lidské pokolení. Kult předků je jedním z ústředních motivů životního názoru afrických přírodních národů a zobrazivě podává vědomí posloupnosti generací vertikálním sloupcovým posloupným řazením figur představujících minulé generace. Vedle těchto sloupů tvořících rodokmeny jednotlivých společenství mají ústřední význam též jednotlivé postavy předků stojící v lehkém pok rčení nohou typ této postavy se vyvinul ze sedící tj. rodící postavy v kulturách prvotních zemědělců jihovýchodní Asie kteří přenesli typ i na africký kontinent stejně jako na ostrovy Pacifiku kde typově i významově ovlivnil oceánské umění. Vedle sloupů s postavami předků a jednotlivých postav předků jsou v umění černé Afriky mimořádně důležité masky zejména pro významové spojení s kultovními praktikami tajných společenství zasvěcováním a kultem předků masky jsou sídlem duchů a mrtvých oduševňují však také předměty které žijící generace používá stolice nebo křesla náčelníků nástroje náčiní nádobí. Tyto objekty mají magické poslání ve svém celku i v detailech křesla a stolice náčelníků z Guineje Ghany Kamerunu a Konga V řadě afrických feudálních států vzniklo i dvorské umění. Jedním z takových ohnisek bylo jorubské Ife závislé zase na starší kultuře Nok ve východní Nigérii. Umělecká díla odtud objevená až 1943 a zveřejněná 1951 jsou řadou badatelů považována za nejstarší doklady černošského umění. Hlavy postavy a akty i jejich fragmenty prozrazují až helénistický cit pro pohyb tvaru a kladou dosud plně nezodpovězené otázky po možném dotyku této kultury nejen s egyptským ale i s helénistickým uměním mezi lety 900 př. n. l. až 200 n. l. Na kultuře Nok bylo závislé Ife Nigérie středisko Jorubů kde se technicky a výtvarně rozvinulo jedinečné bronzařství 9. století odtud byli zase bronzaři povoláváni do Beninu kde založili tradici beninských bronzů objevených po dobytí a rozvrácení království Angličany. Tvoří je portrétní hlavy odlišné od hlav vytvořených z Ife volné sochy a reliéfy z beninských paláců a kultovních staveb. Jakkoli byly výtvory z kultury Nok z Ife a Beninu umělecky a technicky jedinečné nejsou jediné. V jižní Nigérii byly objeveny bronzové hlavy beranů urny a lité klíče z královského pokladu v Dahome pochází např. lev litý ze stříbra z Kamerunu Guineje a Ghany četné náramky z bronzu litá zvířata jež jsou součástí nádob. Znalost lití bronzu na ztracený vosk Ife Benin byla známá též Ašantům touto technikou jsou odlita zlatá závaží a též zlatá maska ašantského krále Kofiho. Umění afrických kultur zasáhlo do vývoje novodobého evropského umění obdobně jako např. umění Číny a Japonska jež ovlivnilo impresionismus a secesi. Vůči severoafrickému islámskému umění byli vnímaví malíři německého expresionismu kteří postřehli výrazovou sílu sochařství černé Afriky obdobně jako malíři a sochaři francouzského kubismu. Díla nalézali umělci v etnografických sbírkách na světových výstavách přibližujících kulturu a tradice zemí kam se rozpínaly evropské koloniální mocnosti byla dostupná i na uměleckém trhu. Stala se sběratelským předmětem také u umělců jak dokládají pohledy do ateliérů. Umění černé Afriky je spojováno rovněž se zrodem kubismu i když přímý vliv je řadou badatelů popírán. Je však v rané fázi malířského a sochařského kubismu přesto doložen např. fasetovým pojetím tvarů krajin a podobizen je zaznamenán i odezvou v Picassově díle Slečny z Avignonu 1907 Museum of Modern Art New York zachycující proměnu názoru na hlavách dvou figur nezastírajících podobnost s černošským uměním. Inspirační zdroje nalézá historiografie umění také v dílech P. Kleea J. Miróa C. Brancusiho a dalších.

Africké, karibské a tichomořské země   EUROVOC

Africký roh   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
území ve vých. Africe na Somálském poloostrově (Džibutská rep., Etiopie a Somálsko).

Afrika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
druhá největší pevnina na Zemi, převážně na východní polokouli, s 75 % v tropickém pásmu, mezi oceány Atlantským a Indickým; 30,3 milionu km² (20,3 % souše Země), 748 milionů obyvatel (12,9 % světové populace, 1996), vykazuje největší roční přírůstek obyvatel (3,0 %, 1985-90), hustota zalidnění 24,7 obyvatel/km²; podíl městského obyvatelstva 34 % (1990). Od Evropy oddělena Gibraltarským průlivem, s Asií souvisí Suezskou šíjí. Malá členitost pobřeží. Základem geologické stavby je africký štít, který byl rozlámán a zprohýbán. Převažují náhorní plošiny a roviny, nejvyšší horský masiv Kilimandžáro (Uhuru, 5 895 m). Podél obratníků rozsáhlé pouštní oblasti, největší Sahara. Střední výška pevniny 750 m, nejnižší bod Assalská proláklina -155 m. Největší vodní toky Nil, Kongo, Niger, Zambezi; třetinu povrchu tvoří bezodtokové pánve. Ve Východoafrickém příkopu rozlehlá jezera. Podnebí rovníkové, subekvatoriální, tropické, severní a jižní část přechází do subtropů.

Afrika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
druhá největší pevnina na Zemi, převážně na východní polokouli, s 75 % v tropickém pásmu, mezi oceány Atlantským a Indickým; 30,3 milionu km² (20,3 % souše Země), 748 milionů obyvatel (12,9 % světové populace, 1996), vykazuje největší roční přírůstek obyvatel (3,0 %, 1985-90), hustota zalidnění 24,7 obyvatel/km²; podíl městského obyvatelstva 34 % (1990). Od Evropy oddělena Gibraltarským průlivem, s Asií souvisí Suezskou šíjí. Malá členitost pobřeží. Základem geologické stavby je africký štít, který byl rozlámán a zprohýbán. Převažují náhorní plošiny a roviny, nejvyšší horský masiv Kilimandžáro (Uhuru, 5 895 m). Podél obratníků rozsáhlé pouštní oblasti, největší Sahara. Střední výška pevniny 750 m, nejnižší bod Assalská proláklina -155 m. Největší vodní toky Nil, Kongo, Niger, Zambezi; třetinu povrchu tvoří bezodtokové pánve. Ve Východoafrickém příkopu rozlehlá jezera. Podnebí rovníkové, subekvatoriální, tropické, severní a jižní část přechází do subtropů.

afrikanistika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se jazyky, historií a kulturami afrických národů.

afro-asijské organizace   EUROVOC

afrodiziaka   PSH
Source: General_CS_database:HEU
prostředky zvyšující pohlavní touhu a aktivitu.

Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům   EUROVOC
Source: EUROVOC
Agentura OSN pro poskytování pomoci a podpory palestinským uprchlíkům na Blízkém východě

Agentura pro nukleární energii   EUROVOC

aglomerace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
seskupení, shlukování; seskupení velkého počtu obyvatel (sídelní aglomerace) nebo průmyslových zařízení (průmyslová aglomerace) v určité části krajiny, bez ohledu na správní hranice. ➲ konurbace; aglomerace rud - spojování drobné nebo jemně mleté rudy spékáním.

aglomerace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
seskupení, shlukování; seskupení velkého počtu obyvatel (sídelní aglomerace) nebo průmyslových zařízení (průmyslová aglomerace) v určité části krajiny, bez ohledu na správní hranice. ➲ konurbace; aglomerace rud - spojování drobné nebo jemně mleté rudy spékáním.

aglomerační stroje   PSH

aglomeráty   PSH
EN   agglomerates
Source: WordNet
volcanic rock consisting of large fragments fused together

aglomerované dřevo   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
materiál nahrazující dřevo, vyráběný z pilin, hoblin nebo z nadrobno rozsekaného nebo rozvlákněného dřevního odpadu a pojiva, ve tvaru desek na obklady, příčky a k výrobě nábytku.

agnosticismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
názor popírající možnost poznání světa, zvláštní poznání podstaty věcí. Pro poznání je podle agnosticismu dostupná pouze oblast jevů - to, co je získáno bezprostřední zkušeností.

agonisté vápníkových kanálů   PSH

agory   PSH
EN   agoras
Source: WordNet
a place of assembly for the people in ancient Greece

agrární politika   PSH
Source: General_CS_database:DID
činnost státu a dalších institucí zaměřená na utváření a ovlivňování hospodářství, ale také právních, sociálních i kulturních poměrů v odvětví zemědělství a výživy. Počátky aktivní agrární politiky lze spatřovat ve velkých agrárních reformách ekonomického liberalismu (zrušení nevolnictví, uskutečnění svobodných agrárních trhů). V rámci tržní ekonomiky, založené na konkurenci, probíhá koordinace mikroekonomických aktivit zpravidla prostřednictvím trhu. Speciální zásahy do oblasti zemědělství jsou odůvodňovány jeho zvláštností a obtížemi začlenění do tržního systému: a) závislost na vegetačním období a nekontrolovatelné vlivy počasí ve spojení s omezenými skladovacími možnostmi některých produktů způsobují nárazové výkyvy nabídky, a tím její nízkou cenovou pružnost. Naproti tomu poptávka je poměrně rovnoměrně rozložena na celý rok. Tyto faktory společně vyvolávají permanentní nerovnováhu ve formě převisu nebo mezer nabídky, což se odráží v silných cenových fluktuacích; b) poptávka po zemědělských výrobcích, zejména potravinách, neroste úměrně s růstem příjmů. Při současném růstu produktivity práce na základě technického pokroku a stagnujícím nebo jen mírně stoupajícím počtu obyvatel se proto projevuje tendence k nadvýrobě s tlakem na ceny a příjmy zemědělského obyvatelstva; c) snížená mobilita výrobních faktorů v zemědělství narušuje z národohospodářského hlediska optimální alokaci faktorů. Hlavní cíle agrární politiky, podmíněné těmito zvláštnostmi, spočívají ve stabilizaci trhů a cen, tím i příjmů osob c‗inných v zemědělství, a v zabezpečení jejich přiměřené životní úrovně. S tím souvisí cíl zabezpečení dostatku potravin a dalších zemědělských výrobků za přiměřené ceny a nikoli na posledním místě udržení životního prostředí a zachování krajiny. Nástroji agrární politiky jsou zejména opatření diferencovaná podle konkrétního cíle (např. omezení cenových výkyvů, podpora či omezení vývozu, respektive dovozu, ohledy na bilanci zahraničního obchodu). Jiná skupina opatření se týká struktury (právní úpravy vlastnictví, organizace výkupu a odbytu, ovlivňování sortimentní skladby ap.), zvyšování úrovně a efektivnosti (agrární výzkum, školství, poradenství, úvěrový systém ap.) a opatření zaměřená na rostoucí požadavky obyvatelstva pracujícího v zemědělství, zejména zajištění jeho sociálních potřeb (sociální, úrazové, starobní, zdravotní pojištění ap.). Úspěšnost agrární politiky je závislá na souladu všech jejích opatření se společensko-ekonomickým prostředím, s ekonomickou strukturou země a s jinými cíli hospodářské politiky, musí být věcně správná a uplatněna v příhodnou dobu.

agrární sektor   EUROVOC

agregátní nabídka   PSH
Source: General_CS_database:DID
souhrn množství zboží a služeb konečné spotřeby, které chtějí při rozdílných cenových hladinách prodávat firmy působící v dané ekonomice. Její výše je v zásadě limitována výší agregátní poptávky a tzv. plnou zaměstnaností.

agregátní poptávka   PSH
Source: General_CS_database:HEU
celkové peněžní výdaje v ekonomice, tj. výdaje domácností, firem, státu a zahraničních subjektů za dané období.

agrese   PSH
Source: General_CS_database:HEU
útok, napadení; použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, územní celistvosti či politické nezávislosti jiného státu, například invaze, vojenská okupace, blokáda přístavů či pobřeží ozbrojenými silami. Mezinárodní právo od 20. století agresi zakazuje (Charta OSN); fyzické napadení či útočné jednání vůči jiné osobě; v psychoanalytickém pojetí považována za jednu z reakcí na frustraci.

agresivita   PSH
Source: General_CS_database:HEU
útočnost; tendence živočichů k napadání jedinců téhož druhu (vnitrodruhová agresivita) nebo jiných druhů (mezidruhová agresivita). Chování spojené s těmito projevy při hájení teritoria, zdroje potravy, mláďat aj. se označuje jako agresivní chování; a) osobnostní dispozice, sklon jednat agresivním, útočným způsobem; b) tendence k sociální dominanci a kontrole jednání druhých.

agresivní voda   PSH

agro-environmentální plán   EUROVOC

agrocenzus   EUROVOC

agrochemie   PSH
Source: General_CS_database:DID
chemie aplikovaná v zemědělství, zaměřená zejm. na výživu a ochranu rostlin, ale i na výrobu a použití statkových a průmyslových hnojiv. Sleduje účinnost jednotlivých živin v rostlině, určuje dávky hnojiv pro jednotlivé plodiny a půdu, dbá o sorpční schopnost půdy a o bilanci prvků a živin v zemědělské soustavě podniku.

agrochemikálie   PSH
Source: General_CS_database:DID
chemické výrobky pro zemědělské účely. Základními agrochemikáliemi jsou průmyslová hnojiva, pesticidy, regulátory růstu rostlin, aditiva krmiv aj.

agroenergie   EUROVOC

agroklimatologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
klimatologie aplikovaná v zemědělství, v rostlinné i živočišné výrobě.

agrolesnictví   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
systém obhospodařování zemědělských pozemků, při němž se využívají, z hledisek produkčních a ekonomických, pozitivní vlastnosti dřevin a zemědělských kultur vedoucí ke zvýšení produkčního efektu ploch. Vhodné dřeviny se vysazují v širokém sponu a v meziřadách se pěstují zemědělské plodiny nebo travní porosty.

agronomie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
nauka zabývající se zemědělskou výrobou. Zahrnuje rostlinou výrobu a agrotechniku.

agrotechnika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
soustava pěstitelských opatření a) základních, prováděných podobným způsobem u většiny pěstovaných plodin (osevní postup, zpracování půdy); b) speciálních, podle jednotlivých druhů plodin od přípravy půdy až po sklizeň, nebo podle použití produktů, které poskytují (kukuřice pěstovaná na zrno, na siláž nebo na zelenou hmotu, píci). ➲

AIDS   EUROVOC
Source: GEMET
The acquired immunodeficiency syndrome is caused by HIV-virus manifested by opportunistic infections and/or malignancies, and the mortality rate is very high. The syndrome results from a breakdown of the body's disease-fighting mechanism that leaves it defenceless against infections, such as pulmonary tuberculosis, Pneumocystis pneumonia, certain blood infections, candidiasis, invasive cervical cancer, Kaposi's sarcoma or any of over 20 other indicator diseases. No effective treatment is available. A striking feature of AIDS is the wide spectrum and frequency of infections with life-threatening pathogens seldom seen in normal hosts. The illness may begin with insidious signs and symptoms, and the process may be more diffuse than when the same conditions are seen in other immune-compromised patients. Four patterns of disease occur in AIDS patients. The pulmonary pattern, the central nervous system pattern, the gastrointestinal pattern, and the pattern of fever of unknown origin. Most patients who recover from a given opportunistic infection subsequently either have a relapse or develop a new type of infection. Many patients continue to have a wasting syndrome and experience such infections as oral thrush. Feelings of depression and isolation are common among AIDS patients and can be intensified if health care workers display fear of the syndrome. (Source: WPR)

aikido   PSH
Source: General_CS_database:HEU
japonský systém sebeobrany beze zbraně, podobný džudu.

akademická škola   PSH

akademické svobody   EUROVOC
EN   academic freedom
Source: WordNet 3.0
the freedom of teachers and students to express their ideas in school without religious or political or institutional restrictions

akaricidy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
látky určené k hubení roztočů.

akce Společenství   EUROVOC

akcelerátor rozvoje   PSH

akcie   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti

akcie   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti

akcionář   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS společník akciové společnosti; držitel akcií nebo zatímních listů

akciová společnost   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

akciové společnosti   PSH

akciový fond   PSH

akciový kapitál   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
kapitál a. s. (akciové společnosti), tvořený souhrnem hodnot splacených akcií. Zákon stanoví minimální výši akciového kapitálu nutného pro ustavení a. s., konkrétní výši akciového kapitálu společnosti určuje její statut při zakládání.

akcízy   PSH
EN   excise tax
Source: WordNet
a tax that is measured by the amount of business done (not on property or income from real estate)

akční program   EUROVOC

akreditiv   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS příkaz bance, aby po splnění určitých podmínek (např. předložení určitých dokladů, předání věci, apod.) vyplatila určené osobě nebo na určitý účet ve lhůtě splatnosti příkazu stanovenou peněžní částku nebo akceptovala směnku

akrobacie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
série koordinačně náročných pohybových dovedností, které jsou základem a) většiny artistických výkonů; b) sportovního odvětví, například letecká akrobacie, lyžařská akrobacie.

akrylové polymery   PSH

aktinium   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Ac - radioaktivní chemický prvek, první člen řady aktinoidů, atomové číslo 89, zdroj beta záření, poločas přeměny 21,6 roků, teplota tání 1 050 °C.

aktinoidy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
14 radioaktivních chemických prvků s protonovými prvky 90-203 následujících za aktiniem.

aktiva   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS formy majetku, formy bohatsví soubor hospodářských prostředků vyjádřených v penězích

aktivace makrofágů   PSH

aktivace   PSH
Source: 2002/0307_Sb.
proces, v jehož průběhu je stabilní nuklid přeměněn na radionuklid ozářením částicemi nebo zářením gama o vysoké energii

aktivační cena   EUROVOC

aktivita   PSH
Source: 2002/0267_Sb.
údaje o programu nebo údaje o typu grantových projektů

aktivní filtry   PSH

aktivní radiolokace   PSH

aktivní radiometrie   PSH

aktivní zóny   PSH

aktuální členění větné   PSH

akty   PSH
EN   nudes
Source: WordNet
without clothing (especially in the phrase `in the nude'); "they swam in the nude"

akulturace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
kulturní změna vyplývající z přímého a trvalého kontaktu společností a kultur; termín akulturace často užíván pro proces přejímání prvků evropských či západních kultur jinými společnostmi; akulturace práva - a) přizpůsobování jednoho právního řádu jinému nebo jejich záměrné vzájemné sbližování (geografická akulturace práva); b) přizpůsobování práva novým, zejména sociálně-politickým skutečnostem při nezměněném formálním výrazu práva (historická akulturace práva).

akumulace tepla   PSH
EN   heat storage
Source: GEMET
Keeping heat created during a period of low consumption until a peak period when it is needed. (Source: PHC)

akumulace   PSH
Source: General_CS_database:DID
hromadění, zvětšování, přírůstek; 1. ekonomie část národního důchodu, která není v daném období použita k přímé spotřebě a slouží k rozšíření kapitálu fungujícího v národním hospodářství; 2. energetika hromadění energie pro její pozdější využití v místě nebo v době, kdy dostatečný zdroj energie není k dispozici. Akumuluje se např. energie elektrická, tepelná, mechanická, chemická. Viz též akumulátor elektrický, hustota energie; 3. geografie hmota hornin, sněhu, ledu i látek organického původu a procesy jejich hromadění, kdy vznikají akumulační tvary reliéfu. Úzce souvisí s procesy sedimentace. Podle mechanismu se rozlišují tvary a procesy sopečné, gravitační, fluviální, glaciální, glaciofluviální, krasové, nivální, kryogenní, eolické, jezerní, mořské, biogenní a antropogenní. Speciálním příkladem zvláště fluviální akumulace je agradace, znamenající zvyšování povrchu za účelem udržení spádu.

akumulační elektrárny   PSH

akumulační kamna   PSH

akumulační nádrže   PSH

akumulátorové baterie   PSH

akumulátorové vozíky   PSH

akupresura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčebná metoda, jejímž cílem je především odstranění bolesti. Založena na využívání tlaku (nejčastěji konečků prstů) na určité body povrchu lidského těla.

akupunktura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
dosud rozšířená a užívaná stará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do předem určených bodů lidského těla.

akustická emise   PSH
Source: General_CS_database:VSE
spontánní vznik napěťových vln zvukové až ultrazvukové frekvence uvnitř materiálu v důsledku náhlého lokálního uvolnění energie. Metoda a. e. umožňuje z četnosti registrovaných signálů určit stupeň poškození materiálu zatěžované konstrukce či součásti.

akustická karotáž   PSH
Source: General_CS_database:DID
varianta geofyzikálního měření ve vrtu. Měřicí sonda obsahuje nejméně jeden vysílač a dva přijímače akustického signálu. Rozdíl v čase příchodu akustického signálu k oběma přijímačům a záznam jejich úplného vlnového obrazu dovoluje stanovit rychlost šíření podélných a příčných vln a zprostředkovaně též pórovitost a spolu s hustotní karotáží dynamické moduly hornin.

akustická zařízení vstupní   PSH

akustická zařízení výstupní   PSH

akustika prostoru   PSH

akustika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se vznikem, šířením a působením zvuku, obecněji libovolného mechanického vlnění.

akustika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se vznikem, šířením a působením zvuku, obecněji libovolného mechanického vlnění.

akustooptické materiály   PSH

akvakultura   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
cílevědomá produkce vodních organismů ve vodách sladkých, mořských a brakických (tj. smíšených v ústí řek). V současné době je akvakultura výrazným prvkem světového rybářství, plně využívajícím vědecké poznatky.

akvatinta   PSH
Source: General_CS_database:DID
zrnkový lept – grafická technika tisku z hloubky, při níž je tisková plocha kovové desky pokryta natavenou kalafunou, pryskyřicí ap. a ozrněna zaleptáním kyselinou.

Akvitánsko   EUROVOC
EN   Aquitaine
Source: WordNet 3.0
a region of southwestern France between Bordeaux and the Pyrenees

akvizice   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS 1. získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba; 2. převzetí podniku, nebo jeho části (obykle koupí); 3. získávání zákazníků osobním vyhledáváním

Albánie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově, při pobřeží Jaderského moře; 27 748 km², 3,26 milionu obyvatel (1995), hlavní město Tiranë. - Větší část území prostupují horská pásma (do 2 751 m n.m.), ve vápencových masivech je vyvinut kras. Ploché pobřeží se subtropickým středomořským podnebím, ve vnitrozemí kontinentální vlivy. Maximum srážek v zimním období. Pobřežní oblast má vždyzelené středomořské rostlinstvo, které přechází s rostoucí nadmořskou výškou v lesnaté porosty a horské louky. - Obyvatelstvo (1991): Albánci (97 %), Řekové (2 %). Úřední jazyk albánština. Náboženství: islám (asi 70 %), pravoslaví (20 %), římskokatolické 10 %. Roční přírůstek obyvatelstva 1,8 %, kojenecká úmrtnost 34 ‰, střední délka života 72 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 35 % (1990). - Hospodářsky málo rozvinutý stát v procesu transformace ze socialistické na tržní ekonomiku. Dříve silné autarkické tendence, po 1990 rozvrat kooperačních vztahů, výrazný pokles produkce v průmyslu i zemědělství, ústup z izolace, navazování kontaktů se světovým společenstvím. HNP 670 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 670 milionů US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 47 %, v průmyslu 30 %. Podíl odvětví na HDP (1990): zemědělství 36 %, průmysl 48 %. - Zemědělství využívá 38,7 % rozlohy, zalesněno 36,4 %. Převažuje rostlinná produkce, orná půda z 53 % zavlažována; dosud kolektivní formy hospodaření. Hlavní plodiny: obilniny, luskoviny, olejniny, brambory, cukrová řepa, tabák, ovoce a zelenina. Extenzivní chov ovcí, koz, skotu. Rybolov. - Těží se ropa, zemní plyn, lignit, rudy železa a neželezných kovů (Cr, Ni, Cu). Průmysl potraviná řský, textilní, strojírenský, hutnický, dřevařský, chemický; rafinace ropy. Výroba elektrické energie 4,1 miliardy kWh (87 % v hydroelektrárnách, 1988) . - Dopravní síť nedostatečná a nekvalitní: 509 km železnic (spojení jen s Černou Horou), 16 780 km silnic (1988). Mezinárodní letiště Tiranë. Námořní obchodní loďstvo 56 000 BRT. Hlavní přístavy Durrës, Vlorë. - Vývoz: rudy neželezných kovů a koncentráty, ropa, potraviny, elektrické energie. Měnová jednotka 1 lek (ALL) = 100 qindarek. - Státní zřízení: republika, jednokomorový parlament, nejvyšší představitel prezident volený Lidovým shromážděním. - Správní členění: 27 okresů (rreth).

albánská literatura   PSH
Source: General_CS_database:DID
do 1. pol. 19. stol. převážně náboženský ráz (G. Buzuku). Obrozenská literatura, a to nejprve u italských Albánců, se posvětštila. Vlastní umělecká literatura vznikla koncem 19. stol., nejdříve poezie (N. Frashëri, Andon Zako-Çajupi, 1866 – 1930; G. Fishta), próza až ve 30. letech 20. stol. : Ernst Koliqi (1903 – 1975), Sterjo Spasse (1914 – 1995) . Významnými básníky mezi dvěma světovými válkami byli občanský lyrik F. Noli a symbolista Lasgush Poradeci (1899 – 1987). Ideovou předchůdkyní dnešní albánské literatury byla revoluční a společenskokritická generace 1935, z níž nejvýraznější byl Migjeni. Za 2. světové války převládala vlastenecká partyzánská poezie; téma odboje a válečného hrdinství bylo hlavním tématem i poválečné literatury (S. Musaraj, * 1914), rozvíjeným zejména v románu. Od 60. let nabývá na významu literatura věnovaná současnému životu (S. Spasse, I. Kadare).

albánština   PSH
Source: General_CS_database:HEU
samostatný jazyk indoevropské rodiny, severní dialekt - gegh, jižní - toska. Gramatické kategorie vyjadřuje flektivně, má postpozitivní člen, časté výpůjčky ze sousedních jazyků: řečtiny, turečtiny, bulharštiny a latiny; řazen k balkánskému jazykovému svazu. Původně psán řeckou abecedou, od 1908 latinkou.

albititová ložiska   PSH

albuminy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jednoduché, ve vodě rozpustné globulární bílkoviny, které neobsahují glycinové jednotky.

alchymie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
prvotní forma chemie. Soubor filozofických spekulací o podstatě a přeměnách hmoty, kombinovaný s empirickým experimentováním a řemeslnou výrobou, zejména kovů, léků a barviv. Alchymie umožnila objevy četných nových látek a principů dodnes používaných separačních postupů.

aldosteron   PSH
Source: General_CS_database:DID
hormon vytvářený v kůře nadledvin; reguluje metabolismus minerálních látek.

aldosy   PSH
Source: General_CS_database:DID
aldózy – polyhydroxyaldehydy, jedna ze dvou podskupin monosacharidů (druhá jsou ketosy). Podle počtu uhlíků se rozlišují např. triosy, tetrosy, pentosy, hexosy.

aleje   PSH
EN   alleys
Source: WordNet
a lane down which a bowling ball is rolled toward pins

Alentejo   EUROVOC

alergie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
zvýšená citlivost organismu, zejména zvýšená imunitní reaktivita vyvolaná alergeny (antigeny z vnějšího nebo vnitřního prostředí).

alergie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zvýšená citlivost organismu, zejména zvýšená imunitní reaktivita vyvolaná alergeny (antigeny z vnějšího nebo vnitřního prostředí).

alergologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
věda zabývající se problematikou alergií a alergických onemocnění, k nimž patří zvláště astma bronchiální, ekzém, senná rýma, potravinová alergie a další.

aleurity   PSH
EN   aleurites
Source: WordNet 3.0
candlenut

alfabetizace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
proces zaměřený na rychlé odstranění negramotnosti.

Algarve   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
historický kraj v jižním Portugalsku mezi dolním tokem Guadiany a Atlantským oceánem; 4 986 km2, 347 000 obyvatel (1998). V roce 418 dobyt Vizigóty, 711 Araby, 1248 Portugalci. Název Algarve odvozen z arabského al-gharb ("západ").

algebra   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jedno z nejstarších odvětví matematiky, vzniklé z nauky o řešení rovnic. Zobecňováním se algebra rozšířila o další odvětví, například o teorii grup, okruhů, algebraických těles. ➲ Boolova algebra;

algebraická geometrie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odvětví geometrie studující algebraickými metodami speciální geometrické objekty, tzv. variety.

algebraická kombinatorika   PSH

algebraická logika   PSH

algebraická minimalizace   PSH

algebraická teorie automatů   PSH

algebraická teorie čísel   PSH

algebraická teorie dimenze   PSH

algebraická topologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
součást topologie používající zejména algebraických prostředků (např. teorie grup) k rozlišení topologické struktury daného objektu, často geometrického.

algebraické křivky   PSH

algebraické manipulace   PSH

algebraické nadplochy   PSH

algebraické operace   PSH

algebraické plochy   PSH

algebraické rovnice   PSH

algebraické struktury   PSH

algebraické systémy ternární   PSH

algebraické variety   PSH

algicidy   PSH

algonkium   PSH
Source: General_CS_database:DID
staré, již nepoužívané označení pro proterozoikum. Název zavedl 1889 americký geolog C. D. Walcott pro skupinu poarchaických a předkambrických útvarů v oblasti Kanadského štítu. Nesprávně bylo označení algonkium užíváno pouze pro svrchní část proterozoika. V tom smyslu bylo také přejato českými geology F. Pošepným, R. Kettnerem a jinými pro označování nejstarších známých sedimentů a s nimi spjatých vulkanitů Českého masívu. Od 60. let je postupně nahrazováno názvem svrchní proterozoikum.

algoritmizace   PSH
Source: General_CS_database:DID
vytváření sledu kroků, postupu, při řešení určitého problému, přičemž každý krok musí být popsán jednoznačně, musí vyhovovat řešení obecné skupiny úloh a musí po definovaném počtu kroků vést k určitému výsledku, který spadá do množin možných řešení. Grafickou formou se algoritmy vyjadřují pomocí vývojových diagramů.

algoritmy teorie čísel   PSH

alicyklické uhlovodíky   PSH

alkalické akumulátory   PSH

alkalické články   PSH

alkalické kovy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
chemické prvky skupiny I A (Li, Na, K, Rb, Cs a Fr); reaktivní kovy existující ve sloučeninách obvykle jako ionty s nábojovým číslem 1 (Li1+, Na1+). Používají se v organických syntézách a v jaderné technice.

alkaloidy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
skupina dusíkatých bází rostlinného původu, které mají v malých dávkách výrazné biologické účinky (pozitivní i negativní). V rostlině obvykle bývá několik alkaloidů podobného chemického složení. Vyskytují se v celé rostlině nebo jen v některém jejím orgánu. Jejich obsah se v průběhu vegetačního období mění. Je popsáno více než 5 000 alkaloidů, asi 1 % se používá jako léčiva (většinou patří mezi separanda a venena). Rozlišují se alkaloidy tropinové (atropin, kokain), námelové (nacházejí se v námelu; synteticky připravené LSD), opiové (obsahují hlavně morfin a papaverin); další alkaloidy jsou například chinin, nikotin, kofein.

alkany   PSH
Source: General_CS_database:HEU
homologická řada nasycených uhlovodíků o obecném vzorci H-(CH2)n-H (n = 1 až ∞). Názvy prvních čtyř alkanů jsou odvozené od jejich triviálních názvů, názvy vyšších alkanů mají kmen z řecké (výjimečně latinské) číslovky a zakončení -an. Alkany s vysokými hodnotami n tvoří polyethylen.

alkeny   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- homologická řada nenasycených uhlovodíků s jednou dvojnou vazbou C=C o vzorci H-(CH2)m-CH=CH-(CH2)n-H (m, n = 0 až ∞). Alken s m = n = 0 je ethen. Název alkenu má kmen stejný jako název alkanu o stejném počtu uhlíků, ale má zakončení -en. Polohu dvojné vazby označuje číselná předpona, například CH2=CH(CH2)14-H je 1-hexadecen, H-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-H je 8-hexadecen.

alkenylace   PSH

alkohol   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- obecný název pro ethanol.

alkoholický nápoj   EUROVOC
EN   alcoholic beverage
Source: WordNet
a liquor or brew containing alcohol as the active agent; "alcohol (or drink) ruined him"

alkoholismus   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
chorobný návyk na požívání alkoholu. Obecně je považován za drogovou závislost, hypoteticky dokonce geneticky podmíněnou, z praktického hlediska je však užívána tzv. sociální definice, tj. za alkoholika je považován ten, komu závislost na alkoholu způsobuje například rodinné nebo pracovní problémy.

alkoholismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
chorobný návyk na požívání alkoholu. Obecně je považován za drogovou závislost, hypoteticky dokonce geneticky podmíněnou, z praktického hlediska je však užívána tzv. sociální definice, tj. za alkoholika je považován ten, komu závislost na alkoholu způsobuje například rodinné nebo pracovní problémy.

alkoholizované víno   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
víno upravené přídavkem alkoholu většinou na minimum 14 %, aby se dosáhlo jeho stabilizace. Tato úprava se používá při výr. slazených (dezertních) vín.

alkoholy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hydroxyderiváty alifatických a dalších nearomatických uhlovodíků; obecný vzorec R-OH, kde R je například alkyl, substituovaný alkyl. Systematický název alkoholu se skládá z názvu příslušného uhlovodíku (alkanu, alkenu) a přípony -ol v případě potřeby doplněnou číslovkou, označující její polohu, například CH3CH2OH ethanol, CH3CH2CH2OH 1-propanol, CH3CH(OH)-CH3 2-propanol. Podle počtu C-C vazeb uhlíkového atomu nesoucího hydroxylovou skupinu -OH se alkoholy dělí na primární (methanol), sekundární a terciární.

alkoholýza   PSH
Source: General_CS_database:DID
štěpení chemické vazby působením alkoholu.

alkyl   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jednovazná skupina vzniklá odtržením vodíku od molekuly nasyceného uhlovodíku, například methyl -CH3 vzniklý z methanu CH4.

alkylace   PSH
Source: General_CS_database:DID
chemická reakce a výrobní postupy, kterými se zavádějí do molekul různých látek alkylové skupiny za přítomnosti kyselých katalyzátorů, v chemickém průmyslu nejčastěji účinkem alkenů (výjimečně i alkoholů, popř. alkylchloridů). V chemické výrobě jsou významné alkylace benzenu (viz též ethylbenzen, kumen), popř. i některých hydroxysloučenin (viz též ethanol).

alkyny   PSH
EN   alkynes
Source: WordNet
a colorless flammable gas used chiefly in welding and in organic synthesis

allen   PSH
Source: General_CS_database:DID
propadien; uhlovodík s kumulovanými dvojnými vazbami CH2=C=CH2.

alochtonie   PSH
Source: General_CS_database:SCS
[ ny ] e alochtonita y ž výskyt něčeho n. někoho alochtonního

alokace zdrojů   EUROVOC

alokace   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS rozmístění, přidělení, rozdělení

alpinotypní vrásnění   PSH

alpinské vrásnění   PSH

alpská kombinace   PSH

alpský region   EUROVOC

Alsasko   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
francouzsky Alsace, německy Elsaß – kraj ve východní Francii mezi Vogézami a Rýnem; 8 280 km2, 1,73 mil. obyvatel (1999, převážně německého původu). Mezinárodně výhodná dopravní poloha (střídavě ve správě Německa nebo Francie), úrodná Alsaská nížina, pestrý tradiční i zcela moderní průmysl. Bohatá ložiska draselné soli, hydroelektrárny; pěstování pšenice, kukuřice, ječmene, chmele, tabáku, cukrové řepy. V podhůří Vogéz pěstování vinné révy. Hlavní střediska: Štrasburk, Colmar, Mulhouse. – Po 500 př. n. l. osídleno Kelty, 58 př. n. l. dobyto Římem a stalo se součástí provincie Germania Superior. Od roku 260 nájezdy Alemanů, 496 podmaněno Franky, asi 670 – 740 vévodství, 829 součást říše Karla Holého. Od 1268 základna hohenštaufské moci. Později ve středověku silně rozdrobené s řadou svobodných říšských měst (Dekapolis, svaz deseti měst). V roce 1362 se štrasburský biskup stal lanckrabětem v dolním Alsasku. Po vestfálském míru 1648 připadlo Alsasko Francii, zůstalo však převážně dvojjazyčné.

altajské jazyky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jazyková rodina dělená na větev: 1. tureckou; 2. mongolskou; 3. mandžusko-tunguzskou. Turecké (turkotatarské) jazyky se dělí na jihovýchodní (uzbečtina), jihozápadní (turečtina), severozápadní (baškirština), severovýchodní (chakaština), patří sem i čuvaština a jakutština. Turečtina užívala modifikované arabské písmo, od 1928 psána latinkou. Ázerbájdžánština užívá vlastní písmo (na základě azbuky). Do kypčacké skupiny patří baškirština (do 1929 psána arabským písmem, 1929-39 latinkou, od 1939 azbukou) a kazaština (základem spisovného jazyka se stal severovýchodní dialekt). Patří sem i kyrgyzština, krymská tatarština, nogajština. Mongolské jazyky jsou aglutinační; dělí se na severní (klasická a chalchská mongolština), střední (mongolština) a jihovýchodní (burjatština, kalmyčtina). Mandžusko-tunguzské jazyky tvoří skupinu malých jazyků východní Sibiře a Dálného východu; mandžuština je významný jazyk v dějinách Číny (dynastie Čching), džurčenština vymřelý jazyk dynastie Ming, evenkštinou se mluví zejména na ostrově Sachalin a na Dálném východě.

alternativní energie   EUROVOC

alternativní energie   EUROVOC
Source: EUROVOC
Obnovitelná nebo neobnovitelná energie, jejíž výroba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.

alternativní lékařství   PSH
EN   alternative medicine
Source: WordNet 3.0
the practice of medicine without the use of drugs; may involve herbal medicines or self-awareness or biofeedback or acupuncture

alternativní medicína   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz medicína alternativní

alternativní pedagogika   PSH

alternativní potraviny   PSH

alternativní školy   PSH
Source: General_CS_database:DID
školy rozvíjející tradice nové výchovy a uplatňující zásady antiautoritativní a pedocentrické pedagogiky. Vznikaly (zejména v západních zemích v 70. letech) jako projev kritického postoje k běžným školám. V alternativních školách se uplatňují myšlenky M. Montessoriové, C. Freineta, R. Steinera (viz též waldorfská pedagogika), metody skupinového a týmového vyučování, projektová metoda, integrace aj. V ČR patří mezi alternativní školy soukromé školy, církevní školy a některé školy státní.

alternativní teorie množin   PSH

alternativní trest   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz trest alternativní

alternativní tresty   PSH

alternativní využití zemědělských výrobků   EUROVOC

alternativní zemědělská výroba   EUROVOC

alternativní zemědělství   PSH
Source: General_CS_database:DID
zemědělství využívající přirozené, přírodní prostředky k pěstování rostlin a chovu zvířat a jejich ochraně. Viz též zemědělství ekologické

alternátory   PSH
EN   alternators
Source: WordNet
an old term for an electric generator that produces alternating current (especially in automobiles)

altimetrie   PSH

Alytus   EUROVOC

Alžírsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v severní Africe při pobřeží Středozemního moře; 2 381 741 km², 29,28 milionu obyvatel (1998), hlavní město Alžír (Džazāi'r). - Skalnaté pobřeží lemují horská pásma Malého (Přímořského) Atlasu, která se snižují do vnitrozemské bezodtokové plošiny, lemované na jihu Velkým (Saharským) Atlasem (2 328 m). Většinu území pokrývá Sahara s písčitými a kamenitými pouštěmi, na jihu vystupuje do výšky 3 000 m krystalické pohoří Ahaggar. S výjimkou nejsevernější části neexistuje stálá říční síť; vyschlá řečiště (vádí) se naplňují vodou jen v době dešťů, stejně jako vysychající slaná jezera (šoty). Zdrojem vody artéské studny. Subtropické středomořské podnebí při pobřeží přechází k jihu v tropické, výrazně kontinentální suché podnebí. Období bez dešťů často trvá až několik let, typické jsou horké suché větry a písečné bouře. Přímořská oblast má středomořské rostlinstvo s porosty macchie, v horách rostou vždyzelené a opadavé lesy. Pouštní území má s výjimkou oáz jen sporou vegetaci. - 99 % Alžířanů arabsko-berberského původu. Úřední jazyk arabština. Náboženství islám (sunnité). Negramotnost 48 % (1989). Roční přírůstek obyvatelstva 2,7 %, střední délka života 68 let, kojenecká úmrtnost 51 ‰ (1995). Podíl městského obyvatelstva 52 % (1990). - Zemědělský stát s rozvíjejícím se těžebním průmyslem; snaha o diverzifikaci hospodářství. Patří k nejvyspělejším v Africe (HNP 1 600 US $ na 1 obyvatele, státní dluh 32,61 miliard US $; (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 24 %, v průmyslu 27 %. Podíl odvětví na HDP (1992): zemědělství 12 %, průmy sl 50 %. - 80 % rozlohy tvoří poušť; zemědělství využívá 17 %, soustředěno při pobřeží a v oázách. Hlavní plodiny brambory, pšenice, ječmen, datlová palma, olivovník, vinná réva, ovoce, korkový dub. Chov ovcí (14,3 milionu ks, 1988), koz, skotu, velbloudů; rybolov. - Těží se (1992): zemní plyn 56 miliard m³ (5. na světě), ropa 58 milionů t, rtuť 700 t (1989, 4. na světě), fosfáty, rudy železa, zinku, olova. Ropovody 6 900 km. Průmysl potravinářský, metalurgický, chemický (zpracování ropy, zemního plynu, fosfátů). Výroba elektrické energie 13,6 miliard kWh (1988). - Doprava: 3 800 km železnic, 81 600 km silnic. Pět mezinárodních letišť, největší Alžír a Oran. Hlavní námořní přístavy Arzew (33,1 milionu t, 59 % ropa; 1987), Alžír, Bejaïa. - Vyváží se ropa a zemní plyn (97 % příjmů z exportu), víno, ovoce, korek. Měnová jednotka 1 alžírský dinár (DZD) = 100 centimů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; jednokomorové Národní lidové shromáždění (od 1992 rozpuštěno, od 1994 prozatímní parlament). - Správní členění: 48 vilájetů.

amatérské umění   PSH

amatérský film   PSH
Source: General_CS_database:HEU
filmové dílo (hrané, dokumentární, animované, experimentální) natočené tvůrcem nepracujícím v oboru kinematografie profesionálně. Obvykle snímaný na osmi- nebo šestnáctimilimetrový materiál; s rozšířením videotechniky natáčení na klasický filmový materiál ustoupilo.

amatérský sport   PSH

ambulantní chirurgie   PSH

AMCO   EUROVOC
Source: EUROVOC
Společná africko-malgašská organizace založená v Antananarivu v roce 1966 a zrušená dne 25. března 1985.

Americká dohoda o volném obchodu   EUROVOC

americká literatura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
v období 1492 až 1620 omezena na cestopisné a deníkové záznamy prvních kolonistů. 1620-1776 převážně pod vlivem evropských literatur, podobně i po vyhlášení nezávislosti 1776. První autentické projevy americké bělošské literatury z 19. století označované za "americkou renesanci". K ní počítáni zejména filozofové transcendentalismu R. W. Emerson a H. D. Thoreau, prozaikové N. Hawthorne a H. Melville, v poezii novátorský W. Whitman. Osudy amerických černochů zaznamenávány kolem poloviny 19. století v komerční beletrii (H. B. Stoweová) i seriózněji (F. Douglass, 1817-1895). Originální rysy nově se rodícího národa zachytil hořký humorista M. Twain. V dílech realistů a naturalistů z přelomu století (S. Crane, T. Dreiser) pak společně s psychologickou "literaturou čajových dýchánků" (H. James mladší) vykrystalizovaly základy moderní americké prózy. Nejvýznamnější autory 1. poloviny 20. století spojovalo modernistické pojetí tvorby; v próze znamenalo dílo W. Faulknera počátek plnokrevné tradice jižanské (R. P. Warren, C. McCullersová, T. Capote), úsečný styl E. Hemingwaye zůstal zatím téměř bez následovníků, za epika "džezového věku" považován F. S. Fitzgerald, v poezii doplňují tradicionalistický směr (R. Frost) tvůrci formálně avantgardnější (C. Sandburg, W. Stevens, W. C. Williams, E. Pound) a autoři tzv. harlemské renesance (L. Hughes). Poválečná americká poezie (R. Lowell, A. Ginsberg, S. Plathová) byla panoptikem mnohých škol a vlivů. Americká próza po 2. světové válce nesla podobně rozmanité podoby - tradiční (R. Ellison, B. Malamud, S. Bellow, J. Heller, J. Baldwin, J. Updike), experimentátorskou, zahrnující i tzv. postmoderní autory (V. Nabokov, K. Vonnegut, J. Barth, T. Pynchon) a nebeletristickou (T. Wolfe). Nejnověji lze rozpoznat tzv. minimalistickou prózu (R. Carve r).

americká organizace   EUROVOC

Americká Samoa   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- východní část souostroví Samoa v Polynésii, autonomní zámořské území USA; 197 km², 57 000 obyvatel (1995), správní středisko Pago Pago na největším ostrově Tutuila. Lov a zpracování ryb, produkce kopry, pěstování ovoce. Vojenská základna.

Americké Panenské ostrovy   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- západní část Panenských ostrovů v Malých Antilách, zámořské teritorium USA; 344,5 km², 97 120 obyvatel (1995), správní středisko Charlotte Amalie. Hlavní ostrovy Saint Croix, Saint John, Saint Thomas. Cestovní ruch, zpracování dováženého bauxitu a ropy, výroba rumu.

americký fotbal   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- sportovní hra; vznikla 1875 v USA. Mužstvo tvoří 11 hráčů, čistý herní čas je 60 min ve 4 čtvrtinách. Pravidla dovolují skládání soupeře i bez míče.

americký pragmatismus   PSH

Amerika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
světadíly na západní polokouli (Severní a Jižní Amerika) spojené Střední Amerikou; 42,2 milionu km² (28,2 % souše Země), 734 milionů obyvatel (13,6 % světové populace, 1992), roční přírůstek obyvatelstva 1,5 % (1985-90), hustota zalidnění 17,4 obyvatele/km²; podíl městského obyvatelstva 73 % (1990). Světadíly mají společné rysy geologické stavby. Rozdělení Ameriky na Severní a Jižní Ameriku je dělením fyzicko-geografickým; z důvodu odlišného historického a kulturního vývoje území ležícího jižně od USA bývá toto označováno jako Latinská Amerika.

Amerika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
světadíly na západní polokouli (Severní a Jižní Amerika) spojené Střední Amerikou; 42,2 milionu km² (28,2 % souše Země), 734 milionů obyvatel (13,6 % světové populace, 1992), roční přírůstek obyvatelstva 1,5 % (1985-90), hustota zalidnění 17,4 obyvatele/km²; podíl městského obyvatelstva 73 % (1990). Světadíly mají společné rysy geologické stavby. Rozdělení Ameriky na Severní a Jižní Ameriku je dělením fyzicko-geografickým; z důvodu odlišného historického a kulturního vývoje území ležícího jižně od USA bývá toto označováno jako Latinská Amerika.

amerikanistika   PSH
Source: General_CS_database:DID
disciplína zkoumající jazyky, kulturu, dějiny, reálie a písemnictví Ameriky.

amfibolit   PSH
Source: General_CS_database:HEU
metamorfovaná hornina složená hlavně z amfibolu a plagioklasu; občas navíc přítomen granát, diopsid nebo biotit.

amfiteátry   PSH
EN   amphitheatres
Source: WordNet
an oval large stadium with tiers of seats; an arena in which contests and spectacles are held

amfotery   PSH

amidace   PSH

amido   PSH

amidy organické   PSH

aminace   PSH
Source: General_CS_database:DID
chemie zavedení aminoskupiny do molekuly organické sloučeniny.

amino   PSH
EN   amino
Source: WordNet 3.0
the radical -NH2

aminokyseliny   PSH
Source: General_CS_database:DID
aminokarboxylové kyseliny – organické kyseliny obsahující aminoskupiny, obvykle ne více než dvě. Aminokyseliny jsou rozděleny na α, β, γ,… v závislosti na poloze uhlíku nesoucího –NH2 skupinu od skupiny –COOH. Aminokyseliny α jsou součástí bílkovin a peptidů, existují také volné, patří mezi nejdůležitější organické součásti buněk. Dvacet aminokyselin α, které tvoří bílkoviny, se označuje jako bílkovinotvorné (proteinogenní); podle chemické povahy vedlejšího řetězce (R) se rozdělují do čtyř skupin, a to I. α s neutrálním, hydrofobním (nepolárním) vedlejším řetězcem, II. α s neutrálním a hydrofilním (polárním) vedlejším řetězcem, III. α s kyselým a hydrofilním (polárním) vedlejším řetězcem, IV. α s bazickým a hydrofilním (polárním) vedlejším řetězcem. Proteinogenní aminokyseliny se mohou dělit podle svých degradačních produktů na aminokyseliny glukogenní a ketogenní nebo na aminokyseliny esenciální (organismus je závislý na jejich příjmu s potravou) a neesenciální (organismus si je dovede syntetizovat z prekurzorů). Aminokyseliny jsou téměř všechny proteinogenní, opticky aktivní a amfoterní, neboť obsahují v molekule složku kyselou (karboxyl) i zásaditou (aminoskupinu). Aminokyseliny jsou dobře rozpustné ve vodě. V buňce jsou využívány k biosyntéze bílkovin nebo jsou prekurzory např. hormonů.

aminolýza   PSH

aminoplasty   PSH
Source: General_CS_database:HEU
polymery, nejčastěji teplem tvrzené pryskyřice, vyráběné polykondenzací formaldehydu s aminy (melamin, anilin) nebo amidy (močovina); melaminoplasty jsou základní složkou vypalovacích emailů. Nanášením na vhodné materiály vznikají vrstvené materiály používané například k obkládání nábytku, ve stavebnictví (obchodní názvy Umakart, Umakur, Dukol).

aminy organické   PSH

amnestie   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS hromadné prominutí trestů za určité trestné činy cestou milosti nejvyšších ústavních orgánů (zpravidla hlavy státu, v ČR prezidenta)

Amnesty International   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
liberálně orientovaná mezinárodní nevládní organizace se sídlem v Londýně; založena 1961. Poskytuje pomoc osobám vězněným z politických a náboženských důvodů (vězňům svědomí). Sdružuje přes 40 národních sekcí, asi 2 500 místních skupin, v nichž působí více než 200 000 aktivistů. - V 70. a 80. letech 20. století se významně angažovala ve prospěch československých disidentů. Nobelova cena za mír (1977).

amnézie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
ztráta paměti vyvolaná nemocí nebo úrazem. Je buď celková, například u těžké demence, nebo částečná, například při otřesu mozku.

amorfní kovy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
kovová skla - kovové slitiny vzniklé prudkým ochlazením z kapalného stavu. Nejsou krystalické, mají velkou pevnost v tahu a dobré magnetické vlastnosti.

amorfní látky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
pevné látky nemající pravidelné prostorové uspořádání atomů (iontů) na dlouhou vzdálenost. Typickými amorfními látkami jsou skla a kaučukovité polymerní látky.

amorfní materiál   EUROVOC

amorfní polovodiče   PSH

ampérmetry   PSH
EN   ammeters
Source: WordNet
a meter that measures the flow of electrical current in amperes

Ampérův zákon   PSH

amplituda seismických vln   PSH

amplitudové charakteristiky   PSH

amplitudové modulátory   PSH

Amsterodamská smlouva   EUROVOC
Source: INERGO
Definice: Amsterodamská smlouva novelizovala a doplnila Smlouvu o Evropské unii z roku 1992. „Smlouva o Evropské unii“, nazývaná rovněž „Maastrichtská smlouva“, z roku 1992 nevyřešila úplně všechny původně stanovené cíle, především v oblasti přípravy na zavedení jednotné evropské měny v rámci Společné měnové politiky a zásad přípravy víceletého rozpočtu Evropské unie (EU) v podobě tzv. „finančních perspektiv“ (finančních rámců), které byly a jsou v podstatě střednědobými rozpočtovými plány, původně na 5 let a od roku 1992 na 7 let. Nedořešeným úkolem zůstalo začlenění „Sociální charty EU“, které měla být původně nedílnou součástí Smlouvy o EU a tím i legislativy EU. Pro odpor Velké Británie a Dánska v Maastrichtu se součástí Smlouvy o EU nestala, a byla dočasně vyřešena, jako kompromis, formou protokolu, který umožnil Velké Británii výjimku z jejího plnění. Dalším důvodem pro svolání nové mezivládní konference byla politická situace, která se vytvořila ve střední a východní Evropě po rozpadu Sovětského svazu a jeho mocenského bloku, v rámci Varšavské smlouvy a Rady vzájemné hospodářské pomoci. Na počátku stálo rozhodnutí orgánů EU v první polovině 90. let, zahájit se státy střední a východní Evropy jednání o formách jejich spolupráce s Evropskými společenstvími (ES) a později EU. Ty měly první podobu v tzv. „Evropských asociačních dohodách“ o zavedení zóny volného obchodu s průmyslovým zbožím, přes žádosti o členství v EU v letech 1995 - 1996, až po zahájení přístupových jednání v rámci tzv. „předvstupní strategie“ s prvními šesti kandidátskými státy v roce 1998. Relativně rychlý průběh jednání se státy střední a východní Evropy a Kyprem, a z něho vyplývající nutnost přípravy EU na její největší rozšíření v historii, vedly ke svolání mezivládní konference EU do Amsterodamu, která skončila 2. října 1997 podpisem „Amsterodamské smlouvy“. Smlouva vstoupila v platnost 1. května 1999. Amsterodamská smlouva, i když ani ona nesplnila očekávání hlubší reformy unijních institucí, dosáhla řady důležitých změn, které znamenaly v jejím integračním úsilí výrazný posun, zejména v oblasti základních sociálních práv, prosazení zásady trvale udržitelného rozvoje EU jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společné obranné politiky a ve zřízení Hospodářské a měnové unie. Důležitým výsledkem Amsterodamské smlouvy bylo doplnění cílů EU ve Smlouvě o založení Evropských společenství (původně Smlouvy o EHS) o „odhodlání podporovat dosažení co nejvyšší úrovně vzdělanosti svých národů prostřednictvím širokého přístupu ke vzdělání a neustálého doplňování znalostí. Nejdůležitější úkol konference - příprava institucí a orgánů EU na její největší rozšíření - splněn nebyl; pouze se došlo k dohodě na úrovni Evropské rady, že nejpozději jeden rok před tím, než počet členských států EU přesáhne dvacet, bude svolána konference zástupců vlád členských zemí, aby komplexně přezkoumali ustanovení smluv o složení a fungování orgánů“. K tomu došlo v roce 2000 mezivládní konferencí a podepsanou Smlouvou z Nice. K důležitým změnám, ke kterým došlo v EU na základě Amsterodamské smlouvy, lze počítat tyto: Do institucionálního smluvního rámce EU byla, po souhlasu Velké Británie, zařazena „Sociální charta“; vízová, azylová a přistěhovalecká politika EU a prakticky téměř celá Schengenská dohoda byla přesunuta z „třetího pilíře“ Maastrichtského chrámu“ do „prvního pilíře“ s jeho společnými (výlučnými) pravomocemi orgánů EU; oblast „třetího pilíře“ byla přejmenována na „policejní a soudní spolupráci v trestních věcech“; byla zavedena nová politika zaměstnanosti; byl zaveden princip tzv. „konstruktivní neúčasti“ pro případy požadavku jednomyslného hlasování ve „druhém pilíři“ zahraniční a bezpečnostní politiky, což znamenalo, že stát nesouhlasící s návrhem, sice nepoužije práva veta, umožní tím přijetí návrhu, ale sám jím není vázán; počet takto „nezúčastněných“ států nesměl překročit jednu třetinu vážených hlasů; byla zavedena funkce Vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, který tlumočí společný názor EU, na základě konzultací s jednotlivými členskými státy; bylo upřesněno, že administrativní náklady a výdaje ve „druhém pilíři“ budou hrazeny z rozpočtu EU; byla dohodnuta možnost používat princip „konstruktivní neúčasti“ i v „prvním pilíři“ a ve „třetím pilíři“ formou tzv. „posílené spolupráce“, která umožňovala užší vzájemnou spolupráci v dohodnuté oblasti i jen skupině několika států (tato možnost se např. dotýká „Visegrádské skupiny“); podmínkou „posílené spolupráce“ je soulad s cíli a zájmy EU a neohrožuje právní řád EU; byl přijat dokument „Agenda 2000“, který upravoval konkrétní podmínky pro rozšíření EU a návrh finanční perspektivy pro roky 2000 - 2006. byl změněn systém obsazování Evropské komise v neprospěch velkých států; pro hlasování v Radě EU byla upravena velikost kvót pro případy tzv. „váženého hlasování“; počet poslanců v Evropském parlamentu nepřesáhne číslo 700; Evropská rada bude moci označit členský stát, jenž se neřídí základními zásadami EU (svoboda, demokracie, lidská práva a základní svobody, právní stát) a hrubě je porušuje; takovému státu mohou být, za stálé platnosti jeho povinností, pozastavena některá práva, zejména právo hlasování v Radě EU; v rámci rozvoje EU jako oblasti svobody, bezpečnosti a práva bude mít Rada EU právo na návrh Evropské komise a po konzultaci s Evropským parlamentem rozhodovat o vybraných otázkách vízové povinnosti; v některých otázkách třetího pilíře (vnitro a justice) získá Rada EU oprávnění rozhodovat upravenou kvalifikovanou většinou. Přílohy: Amsterodamská smlouva - český text Amsterodamska smlouva Amsterodamská smlouva - anglický text Text of the Treaty of Amsterdam Table of Equivalances of the Treaty of Amsterdam Protocols of the Treaty of Amsterdam Final Act and Declarations of the Treaty of Amsterdam Amsterodamská smlouva podepsaná v říjnu 1997

amylopektin   PSH
Source: General_CS_database:HEU
polysacharid, rozvětvená (1→4)poly-α-D-glukosa (přes uhlík číslo 6), druhá hlavní složka škrobu; molekulová hmotnost 10-200 milionů.

amylosa   PSH
Source: General_CS_database:HEU
polysacharid, lineární (1→4)poly-α-D-glukosa; složka škrobu, která s jodem tvoří fialový komplex (důkaz škrobů); molekulová hmotnost 1-2 miliony; rozpustná ve vodě.

anaerobní bakterie   PSH

anaerobní čištění odpadních vod   PSH

anaerobní metabolismus   PSH

analgetika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
látky zmírňující, tlumící vnímání bolesti. Podávají se v dávkách, které nesnižují bdělost nemocného. ➲

analgézie   PSH
EN   analgesia
Source: WordNet 3.0
absence of the sense of pain without loss of consciousness

analogové obvody   PSH

analogově číslicové převodníky   PSH

analytická chemie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
chemický obor; aplikuje poznatky všech chemických oborů, fyziky, matematiky, biologie a informatiky ke zjišťování chemického složení (popřípadě i struktury) látek a jejich směsí a k teoretickému studiu, vývoji a zdokonalování metod chemické analýzy.

analytická chemie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
chemický obor; aplikuje poznatky všech chemických oborů, fyziky, matematiky, biologie a informatiky ke zjišťování chemického složení (popřípadě i struktury) látek a jejich směsí a k teoretickému studiu, vývoji a zdokonalování metod chemické analýzy.

analytická filozofie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
neurčitý název pro směry, které redukují filozofii na analýzu forem či způsobů vyjádření, zejména z logických a lingvistických hledisek.

analytická geometrie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
geometrie studující geometrické útvary prostřednictvím elementární algebry (každý bod je vyjádřen souřadnicemi, geometrické útvary jsou vyjadřovány rovnicemi, popřípadě nerovnicemi, jimž vyhovují souřadnice bodů těchto útvarů).

analytická jurisprudence   PSH

analytická mechanika   PSH

analytická psychologie   PSH

analytické drama   PSH

analytické funkce   PSH

analytické pokračování   PSH

analytické reálné funkce   PSH

analytika vody   PSH

analýza algoritmů   PSH

analýza chyb   PSH

analýza časové řady   PSH

analýza dokumentu   PSH

analýza dopadu   EUROVOC
EN   impact study
Source: GEMET
Survey conducted to ascertain the conditions of a site prior to the realization of a project, to analyze its possible impacts and compensative measures. (Source: RRDA)

analýza efektivnosti nákladů   EUROVOC

analýza nákladů a výnosů   EUROVOC
EN   cost-benefit analysis
Source: WordNet 3.0
an analysis of the cost effectiveness of different alternatives in order to see whether the benefits outweigh the costs

analýza nákladů   EUROVOC
EN   cost analysis
Source: WordNet 3.0
breaking down the costs of some operation and reporting on each factor separately

analýza plynů   PSH

analýza příčin   EUROVOC

analýza scény   PSH

analýza světelného záření   PSH

analýza vody   EUROVOC
EN   water analysis
Source: GEMET
Study of the chemical, physical and biological properties of water. (Source: PORT)

analýza vstupů a výstupů   EUROVOC

analýza   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozbor; a chemie získávání informací o kvalitativním i kvantitativním chemickým složení a o fyzikálních vlastnostech látek. ➲ aktivační analýza;

anamnéza   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozpomenutí; předchorobí pacienta, soubor důležitých údajů o prodělaných nemocech, subjektivních obtížích a zdravotních, sociálních a ekologických podmínkách nemocného. Od Hippokratových dob uznávaný důležitý předpoklad správné diagnózy a léčení; jeden ze základních pojmů Platónovy gnozeologie (anamnésis), kdy poznávání, resp. učení spočívá v rozpomínání na jsoucna, která spatřila duše člověka ve světě věčných idejí v době, než se vtělila do smrtelného těla.

anarchismus   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
heterogenní ideologie a politický směr; odmítá státní moc, formální organizaci a právní řád, hlásá neomezenou svobodu jednotlivce. Radikální anarchismus požaduje a často používá k dosažení svých cílů násilných prostředků. Některé teroristické skupiny (většinou levičácké) jsou anarchismem ideově inspirovány.

anarchisté   PSH
EN   anarchists
Source: WordNet
an advocate of anarchism

anatomické kreslení   PSH

anatomie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a lékařství nauka o normální formě a stavbě živočišného a lidského těla, poloze a stavbě jeho částí a orgánů.

anatomie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a lékařství nauka o normální formě a stavbě živočišného a lidského těla, poloze a stavbě jeho částí a orgánů.

anály   PSH
Source: General_CS_database:DID
též letopisy – stručné historické záznamy, které byly původně připojovány k seznamům římských konzulů. Ve středověku byly v análech zaznamenávány v chronologickém pořádku události bez většího zřetele k jejich vzájemným souvislostem. Spolu s kronikami a legendami patří k nejvýznamnějším druhům středověké historické literatury.

Andalusie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- autonomní region v jižním Španělsku; 8 provincií, 87 598 km², 7,04 milionů obyvatel (1991), správní středisko Sevilla. Pěstování obilnin, cukrové řepy, olivovníku, bavlníku. Průmyslové zpracování zemědělských a nerostných surovin. Cestovní ruch. - Ve starověku osídlena iberskými kmeny, 1100 př.n.l. kolonizována Foiničany, po dobytí Římany součást Hispánie. 711 dobyta muslimy; teritoriální jádro jejich panství na Pyrenejském poloostrově. Po pádu Granady 1492 integrována se španělským státem. Centrum arabské kultury na poloostrově.

andezit   PSH
Source: General_CS_database:HEU
výlevná hornina složená z plagioklasu (oligoklas-andezin) a tmavých minerálů (biotit, amfibol, pyroxen), porfyrické struktury (vyrostlice).

Andorra   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v jihozápadní Evropě v Pyrenejích; 468 km², 65 306 obyvatel (1997), hlavní město Andorra la Vella. - Údolí řeky Valiry ve vrcholové části východních Pyrenejí na francouzsko-španělských hranicích. - 55 % Španělů, 27 % Katalánců, 7 % Francouzů. Úřední jazyk katalánština. Náboženství římskokatolické. Roční přírůstek obyvatel 1,0 % (1985-90), podíl městských obyvatel 63 % (1990). Hlavní zdroj příjmů cestovní ruch (ročně asi 12 milionů návštěvníků), prodej známek, pastevectví. HNP 9 386 US $ na 1 obyvatele (1995). Vývoz vlny, rud olova, cigaret, dřevěného nábytku. Měnová jednotka 1 andorrská peseta (ADP) = 100 centimů, používané měny francouzský frank a španělská peseta. - Státní zřízení: parlamentní knížectví s obranou a vnitřní bezpečností pod ochranou francouzského prezidenta a španělského biskupa ze Seo de Urgel (hlavy státu - syndikové); zákonodárný sbor jednokomorová generální rada. - Správní členění: 7 obcí (parròquia).

andragogika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vzdělávání a výchova dospělých.

androgeny   PSH
Source: General_CS_database:DID
skupina mužských pohlavních hormonů; testosteron, androsteron a androstenolon jsou produkovány ve varlatech, méně aktivní hormony, např. androstendion a andrenosteron, jsou produkovány kůrou nadledvin. V současnosti je známo více než 30 přirozených androgenů. Jejich biologickou funkcí je indukce druhotných mužských pohlavních znaků. Androgeny jsou nezbytné pro vyzrávání spermií a pro aktivitu pohlavních žláz. Stimulují anabolické procesy, např. proteosyntézu, a zvýšenou retenci dusíku.

Andská skupina   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
Grupo Andino – regionální organizace založená v roce 1969 Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou v kolumbijské Cartageně (nazývána též Cartagenská skupina). Postupně se v ní sdružilo 11 států Latinské Ameriky. Cílem organizace je podpořit rozvoj hospodářství členských států. Orgány Andské skupiny jsou Andská rada, parlament (pět zástupců z každé země) a soudní dvůr. 1984 zavedeno andské peso. Od roku 1989 připravuje Andská skupina politickou integraci.

Andský parlament   EUROVOC

anekdoty   PSH
EN   anecdotes
Source: WordNet
short account of an incident (especially a biographical one)

anemometry   PSH
EN   anemometers
Source: WordNet
a gauge for recording the speed and direction of wind

anestetická adjuvancia   PSH

anestetika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
znecitlivující látky; dělí se na anestetika celková (narkotika) a místní (lokální).

anesteziologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor lékařství zabývající se anestézií; zajišťuje bezbolestné provádění operačních, diagnostických a léčebných výkonů s použitím anestézie.

anémie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- pokles krevního barviva a počtu červených krvinek pod fyziologickou hranici.

anglická literatura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nejstarší staroanglické písemné památky spadají do 7. a 8. století (hrdinské eposy Widsith, Beowulf, elegie, hádanky, přísloví). Vedle toho vznikaly latinské spisy, převážně náboženského charakteru, i díla poučná a zábavná. Po normanském záboru 1066 se vlivem francouzštiny změnila jazyková situace, projevil se vliv románských literárních útvarů (rytířské romány, zejména příběhy artušovského cyklu, středověká povídka a kronika, v poezii skladby alegorické a dvorská lyrika); největší význam mělo básnické dílo Chaucerovo. Rané formy dramatu (mystéria, mirákly) zpracovávaly biblickou látku, renesanční morality a interludia byla převážně světská, alegorická; vrcholu dosáhlo drama na přelomu 16. a 17. století v době vlády Alžběty I. (Ch. Marlowe, W. Shakespeare, B. Jonson). V poezii byl oblíbený sonet a další lyrické žánry, v 17. století sílila náboženská tematika (metafyzická škola), vrcholící v Miltonově biblickém eposu. V porestauračním období se psala i vybroušená klasicistická poezie a vznikly zárodky realistického románu, který se začal plně rozvíjet v 18. století (D. Defoe, H. Fielding), byly vydávány spisy filozofické, nábožensko-alegorické a satirické (J. Swift). V 2. polovině 18. století se zrodil románový experiment Sternův, vznikl román sentimentální, pikareskní a gotický čili hrůzostrašný. Závěr století byl ve znamení nastupujícího romantismu, předznamenaného poezií Blakeovou a plně rozvinutého básníky jezerní školy a radikály G. G. Byronem, P. B. Shelleym a J. Keatsem. V 19. století dominoval realistický román (J. Austenová, sestry Brontëovy, Ch. Dickens, W. M. Thackeray, G. Eliotová, T. Hardy, H. James). Na sklonku 19. století se vlivem estétského hnutí začalo opět rozvíjet drama (O. Wilde) a poezie, opravdový impulz však přišel na počátku 20. století s mod ernismem (T. S. Eliot, V. Woolfová, J. Joyce). Po 2. světové válce se román vrátil částečně k realistické tradici a reflektoval nový vývoj britské společnosti (Angry Young Men - rozhněvaní mladí muži). Podobné tendence lze spatřovat i u poezie (Movement - Hnutí, Groupe - Skupina) a dramatu (J. Osborne). Zároveň se v próze uplatnily literární experimenty spjaté s postmodernismem (antiiluzivnost, metafikce, míšení žánrů a stylů), v divadelní tvorbě se projevil vliv absurdního dramatu (H. Pinter) a zejména v 70. letech rozmach politického dramatu.

Anglické Antily   EUROVOC
EN   British West Indies
Source: WordNet 3.0
the islands in the West Indies that were formerly under British control, including the Bahamas, Saint Lucia, Antigua, Grenada, Jamaica, Barbados, and Trinidad

anglické osvícenství   PSH

anglický empirismus   PSH

anglický pozitivismus   PSH

anglický sensualismus   PSH

angličtina   PSH
Source: General_CS_database:DID
západogermánský jazyk; má však jen 30 % slov germánského původu, zbytek tvoří zejména slova původu románského. Viz též klasifikační přehled jazyků. Angličtinu užívá asi 450 miliónů lidí (56 miliónů ve Velké Británii, přes 200 miliónů v USA, 17 miliónů v Kanadě, 9 miliónů v Jihoafrické republice, 14 miliónů v Austrálii, 3 milióny na Novém Zélandu, dále v ostatních zemích Britského společenství, tj. v řadě zemí Afriky a Asie a na ostrovech). K jejímu postavení jazyka světového obchodu, diplomacie a vědy značně přispěl britský kolonialismus a zejména vznik USA a jejich vývoj v supervelmoc. Původně jazyk flexívní (doložen ze 7. – 10. stol.); už ve středním období (12. – 16. stol.) se projevil výrazný vývoj k typu analytickému; zhruba dnešní podoba angličtiny vznikala do konce 17. stol. Má poměrně bohatý vokalismus (12 samohlásek a 8 dvojhlásek); ztráta flexe se kompenzuje pevným slovosledem; slovesné časy ve variantě prosté a průběhové (pro děj probíhající).

Anglie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- historická země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ve střední a jižní části ostrova Velká Británie; 130 357 km², 49,28 milionu milionů obyvatel (1997), hlavní město Londýn. Člení se na 7 metropolitních hrabství (včetně hlavního města) a 39 hrabství. - Anglosaská území sjednocena v 9. století Wessexem (Alfréd Veliký), 1066 dobyta Normany, 1707 zákonem o unii spojena se Skotskem a 1801 s Irskem.

anglikánská církev   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz anglikáni

anglikánská církev   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz anglikáni

anglistika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou anglicky mluvících zemí, zejména Velké Británie, USA, Austrálie, Nového Zélandu; pro USA se nověji užívá pojem amerikanistika.

anglofonní Afrika   EUROVOC

Angola   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v jihozápadní Africe při Atlantském oceánu; 1 246 700 km², 10,77 milionů obyvatel (1995), hlavní město Luanda. - Většinu území zaujímají náhorní plošiny v nadmořské výšce 1 500-1 800 m, nejvyšší je masiv Moco, 2 620 m. Tropické podnebí je zmírňováno v pobřežní nížině studeným Benguelským proudem a ve vnitrozemí nadmořskou výškou. Vodní toky jsou lemovány vždyzelenými galeriovými lesy, řídké savanové lesy přecházejí k jihu ve stepi a pouště. - Kmeny skupiny Bantu (90 %). Úřední jazyk portugalština. Náboženství (1990): křesťanství 88 %, tradiční africká 9,5 %. Negramotnost 70 % (1989). Roční přírůstek obyvatelstva 2,7 %, kojenecká úmrtnost 170 ‰, střední délka života 48 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 28 % (1990). - Málo rozvinutý agrární stát se začínajícím těžebním průmyslem. Značné surovinové zdroje a předpoklady pro zemědělskou výrobu. HNP 410 US $ na 1 obyvatele (1993), státní dluh 11,5 miliard US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních 1990 v zemědělství 70 % (vytváří 13 % HDP), v průmyslu 10 % (44 % HDP). - Zemědělství využívá 3,4 % rozlohy; hlavní plodiny kávovník, sisal, bavlník, banánovník, kukuřice, cukrová třtina, maniok. Savanové a galeriové lesy 42,5 % rozlohy; těží se 5,26 milionů m³ dřeva (1988). Chov skotu 3,1 milionů kusů (1989). - Těží se ropa (25,6 milionů t, 1992;), diamanty, sůl. Průmysl potravinářský, chemický, textilní - Doprava: 2 800 km železnic, 73 800 km silnic. Mezinárodní letiště Luanda. Hlavní přístavy Lobito, Luanda, Namibe. Vyváží se ropa, diamanty, káva. Měnová jednotka 1 kwanza (AOK) = 100 lwei. Státní zřízení: republika v čele prezident; jednokomorový parlament. - Správní členění: 18 pr ovincií.

Anguilla   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
ostrov v severní části Malých Antil; 96 km² (včetně ostrova Sombrero), 10 300 obyvatel (1994); černoši a mulati, správní středisko The Valley. Ostrov s korálovými útesy. Tropické podnebí zmírňované pasáty; tropické cyklony. Úřední jazyk angličtina. Protestantské náboženství. Roční přírůstek obyvatelstva 1,4 % (1985-90). - Britská kolonie s vnitřní autonomií. Pěstují obilniny, zelenina, ovoce, bavlník. Chov skotu a ovcí. Rybolov. Získávání mořské soli. Rozvíjí se cestovní ruch. Mezinárodní letiště Wallblake. Měnová jednotka 1 východokaribský dolar (XCD) = 100 centů. Anguilla-dějiny do 1968 ➲ Svatý Kryštof a Nevis 1968 britské závislé území

anhydrid   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
sloučenina vzniklá z jiné sloučeniny (svého prekurzoru) odnětím jedné či více molekul vody, například acetanhydrid vzniklý dehydratací kyseliny octové: 2 CH3COOH→CH3CO-O-COCH3 + H2O.

anhydrit   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rombický minerál, CaSO4.

animovaný film   PSH
Source: General_CS_database:HEU
druh filmové tvorby, ve kterém kamera postupně snímá statické obrazy, iluze pohybu vzniká spojením krátkých snímků (1-2 filmová okénka) jednotlivých fází. Kromě klasických způsobů animace (kresba - kreslený film, loutka - loutkový film) existují i netradiční metody (rytí kresby do emulze filmu, animace různých materiálů: písek, vlna, sklo). Od 60. let se vyvíjejí elektronické metody, při kterých je pohyb vytvářen vizuální kompozicí elektronických zařízení. Zakladateli českého animovaného filmu jsou H. Týrlová, J. Trnka a K. Zeman. ➲

anionty   PSH
EN   anions
Source: WordNet
An ion that is negatively charged. (Source: MGH)

anizotropní minerály   PSH

anizotropní tělesa   PSH

anodomechanické řezání kovů   PSH

anomalistický rok   PSH
Source: General_CS_database:HEU
doba mezi dvěma po sobě následujícími průchody Země perihéliem; trvá 365,259 6 středního slunečního dne. Země během anomalistického roku opíše úhel větší než 360°.

anomie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sociální situace, kdy dochází k rozkladu a zhroucení normativního řádu (soustavy hodnot) společnosti nebo společenské skupiny. V sociologii pojem zavedl E. Durkheim.

anorektika   PSH
Source: General_CS_database:DID
látky, které snižují pocit hladu stimulací centra sytosti; používány při léčbě obezity.

anorexie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
➲ mentální anorexie;

anorganická chemie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
chemický obor; zabývá se chemií všech prvků a jejich sloučenin, kromě téměř všech sloučenin (organického) uhlíku. Studuje jejich chemickou stavbu, metody přípravy a obecné principy těchto metod, zákonité vztahy mezi jejich chemickou stavbou a chemickými a fyzikálními vlastnostmi. ➲

anorganická geochemie   PSH

anorganická kyselina   EUROVOC

anorganické izolanty   PSH

anorganické polovodiče   PSH

anorganické povlaky nekovové   PSH

anorganické sloučeniny   EUROVOC

anotace   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS poznámka, stručná charakteristika slovesného díla

antacida   PSH
Source: General_CS_database:DID
látky, které neutralizují nebo vážou kyselinu chlorovodíkovou při její zvýšené sekreci v žaludku; používají se např. u vředové choroby.

Antarktida   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- jihopolární pevnina; 13,2 milionů km² (8,8 % souše Země), včetně šelfových ledovců 14,1 milionů km², bez trvalého osídlení (asi 5 000 osob ročně ve vědeckých a meteorologických stanicích). Je obklopena jižními okrajovými moři Atlantského, Tichého a Indického oceánu. Pevninský štít překrývá z 99 % ledovcový štít, který představuje asi 80 % světových sladkovodních zásob. Výchozy skalního podloží (nejvyšší hora Vinson, 4 897 m) jsou jen ojediněle obnaženy. Střední výška povrchu (2 040 m) je největší ze všech kontinentů. Drsné polární podnebí s extrémně suchou ledovou pouští (absolutní minimum -89,2 °C). Nedostatek srážek, na většině území 50-650 mm ročně. Rostlinstvo a živočišstvo chudé. Ve snaze uchránit životní prostředí Antarktidy byly přijaty: Antarktická smlouva o mírové vědecké spolupráci a demilitarizaci (1959; 1992 39 signatářů), Dohoda o ochraně fauny a flóry Antarktidy (1964), Konvence o ochraně antarktických tuleňů (1972), Konvence o ochraně živých mořských zdrojů Antarktidy (1980), vyhlášení Antarktidy chráněným přírodním parkem (1989), Protokol o ochraně přírodního prostředí Antarktidy a Dohoda o zákazu těžby nerostných surovin do r. 2041 (1991). Smlouva o Antarktidě z 1959 pozastavila územní nároky států na jednotlivé části Antarktidy.

anteklíza   PSH
Source: General_CS_database:DID
geologie stabilní, klenbovitá část platformy (štítu), krytá horizontálně uloženými platformními sedimenty. Opak syneklíza.

anténní zesilovače   PSH

anthelmintika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
– léčiva proti červům cizopasícím ve střevech (helmintům), kteří jsou působením anthelmintik usmrceni nebo ochrnuti (a vyloučeni spolu se stolicí).

anthracen   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- tříjaderný aromatický uhlovodík, C14H10; relativní molekulová hmotnost 178,234, teplota tání 216,6 °C, teplota varu 351 °C, hustota 1,283 g/cm3 (25 °C); bílé šupinkovité krystaly. Získává se z černouhelného dehtu, používá se k výrobě anthrachinonu a barviv.

antiadrenergika   PSH

antiarytmika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčiva, která při poruchách srdečního rytmu normalizují vznik a rozvod impulzů v srdečním svalu. Mezi antiarytmika patří látky přírodního původu (například glykosidy z náprstníku) i řada synteticky připravených látek.

antibiotika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
organické látky vytvářené mikroorganismy nebo synteticky připravované, které i v nízkých koncentracích (10-5 g/ml) zabraňují pomnožování bakterií (antibiotika bakteriostatická) nebo je hubí (antibiotika baktericidní). Některá antibiotika působí proti houbám (polyenová antibiotika) a nádorům. Ze známých antibiotik se dosud využívá jen malá část.

antibiotikum   EUROVOC
Source: General_CS_database:SCS
[ ty ty ] ka s 〈ř〉 med. farm. antibiotika organické látky produkované mikroorganizmy např. bakteriemi houbami aj. n. připravované synteticky schopné v nepatrných koncentracích zastavit n. tlumit růst jiných mikroorganizmů

anticipace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
předjímání, předvídání, předzvěst; předběžné přesvědčení, že něco, co nebylo dokázáno, je pravda.

anticipační hlasování   EUROVOC

antická civilizace   PSH

antická filozofie   PSH

antická koncepce   PSH

antická literatura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
➲ řecká literatura antická;

antická náboženství   PSH

antická přírodní filozofie   PSH

antická věda   PSH

antické školy   PSH

antické umění   PSH

antický ateismus   PSH

antický skepticismus   PSH

antidepresiva   PSH
Source: General_CS_database:DID
skupina psychofarmak, která se používá při léčení patologicky pokleslé nálady a jiných příznaků depresivního onemocnění (apatie, beznaděj aj.).

antidiabetika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčiva používaná při cukrovce (diabetes mellitus) u pacientů, jejichž onemocnění nelze zvládnout dietou. Základním antidiabetikem je injekčně podávaný inzulin. U části pacientů je možno použít perorální antidiabetika (například látky podobné sulfonamidům), které různými mechanismy snižují obsah glukózy v krvi.

antidiskriminační politika   EUROVOC

antidota   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- látky používané k zrušení účinků jedů nebo předávkování léků.

antielementy   PSH

antiepileptika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- léčiva potlačující vznik epileptických záchvatů tím, že snižují pohotovost ke vzniku křečí. Původně se jako antiepileptika používaly některé barbituráty, později byla syntetizována řada látek se specifickým účinkem na motorickou oblast kůry mozkové.

antiferomagnetické látky   PSH

antiflogistika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčiva působící proti zánětům. Patří k nim některé steroidy a některá analgetika-antipyretika.

antigeny   PSH
Source: General_CS_database:HEU
látky schopné vyvolat za vhodných podmínek specifickou imunitní reakci (tvorbu protilátek, buněčné reakce nebo specifickou imunologickou toleranci).

antiglobalizační hnutí   EUROVOC

Antigua a Barbuda   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát na stejnojmenných ostrovech v severní části Malých Antil; 442 km², 65 000 obyvatel (1995), hlavní město Saint John's. - Sopečné ostrovy s tropickým podnebím, zmírňovaným oceánickými vlivy. - 94,4 % černochů, 3,5 % mulatů. Úřední jazyk angličtina. Náboženství protestantské (hlavně anglikáni). Negramotnost 10 % (1990). Roční přírůstek obyvatel 0,2 %, kojenecká úmrtnost 19 ‰, střední délka života 72 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 32 % (1990). - Agrární stát s rozvíjejícím se cestovním ruchem. HNP 9 385 US $ na 1 obyvatele (1995). Pěstování cukrové třtiny, bavlníku, zeleniny, tropického ovoce. Chov skotu, prasat, drůbeže. Rybolov. Průmysl zpracovává zemědělské plodiny. Rafinerie ropy. Výroba spotřební elektroniky. Cestovní ruch vytváří asi 50 % HDP. Přístav Saint John's, mezinárodní letiště Vere Bird. Měnová jednotka 1 východokaribský dolar (XCD) = 100 centů. - Státní zřízení: konstituční monarchie, dvoukomorový parlament, v čele britská královna.

antihistaminika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčiva bránící vzniku nebo působení histaminu, který se podílí na projevech alergie a vyvolává též zvýšenou sekreci žaludeční šťávy. Podle toho, na který typ receptoru působí, se používají antihistaminika k léčení alergie nebo k léčení vředové choroby.

antihistorismus   PSH
Source: General_CS_database:DID
podceňování či popírání historického vývoje, jeho významu, opomíjení historického přístupu (při zkoumání jevů ap.). Viz též ahistorismus

antihmota   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hmota složená z antičástic.

antika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
období starověkého Řecka a Říma. Typickým znakem byla městská civilizace a jednotná kultura založena Řeky, kteří rozvíjeli krétsko-mykénské tradice. Klasickým obdobím bylo 5. století př.n.l. Ve 2. polovině 4. století př.n.l. začalo období helénismu. Ve 3.-5. století n.l. nastal úpadek antické civilizace.

antiklerikalismus   PSH
Source: General_CS_database:DID
postoj odmítající klerikalismus. Jeho prameny lze najít již u středověkých reformátorských hnutí (valdenští, kataři) odmítajících hierarchickou, tj. kněžskou, vlastně "úřednickou" církev jako instituci. Nejmohutnější teoretický útok na světské panování církve provedl Marsilius z Padovy (Obránce míru, 1326). V současné sekularizované společnosti je antiklerikalismus silně rozšířen a má charakter společenské normy.

antiklinála   PSH
Source: General_CS_database:HEU
ohyb vrstev horniny či souboru hornin do oblouku nahoru; v jádře se nacházejí starší vrstvy, v obalu mladší.

antiklinorium   PSH
Source: General_CS_database:HEU
antiklinální vyklenutí souboru vrás nebo antiklinál ve směru nahoru.

antikoncepce   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
ochrana před početím pomocí mechanických (prezervativ, nitroděložní tělíska) a hormonálních prostředků a antikoncepčních metod.

antikoncepce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
ochrana před početím pomocí mechanických (prezervativ, nitroděložní tělíska) a hormonálních prostředků a antikoncepčních metod.

antikonvulziva   PSH
EN   anticonvulsants
Source: WordNet
a drug used to treat or prevent convulsions (as in epilepsy)

antilipemika   PSH

antimon   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Sb - amfoterní chemický prvek, skupiny V A; oxidační číslo -3, 3, 5; šedý kov, žluté krystaly nebo černá amorfní látka; atomové číslo 51; relativní atomová hmota 121,75; teplota tání 630,74 °C; teplota varu 1 635 °C; hustota 6,691 g/cm³ (20 °C). Trigonální minerál, tvrdost 3,5, kovově lesklý. Vyskytuje se na rudních žilách. Rudy: antimonit Sb2S3, kermesit (antimonový květ) Sb2O3; ztvrzování slitin měkkých kovů.

antimon   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Sb - amfoterní chemický prvek, skupiny V A; oxidační číslo -3, 3, 5; šedý kov, žluté krystaly nebo černá amorfní látka; atomové číslo 51; relativní atomová hmota 121,75; teplota tání 630,74 °C; teplota varu 1 635 °C; hustota 6,691 g/cm³ (20 °C). Trigonální minerál, tvrdost 3,5, kovově lesklý. Vyskytuje se na rudních žilách. Rudy: antimonit Sb2S3, kermesit (antimonový květ) Sb2O3; ztvrzování slitin měkkých kovů.

antimykotika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčiva proti mykózám. Dělí se na fungicida, která původce mykózy usmrcují, a na fungistatika, která jen tlumí některé jeho životní funkce. Chemicky je skupina antimykotik velmi různorodá, patří mezi ně například některé sloučeniny síry nebo jodu, organické kyseliny, deriváty heterocyklických látek a polyenová antibiotika.

antineutrina   PSH
EN   antineutrinos
Source: WordNet
the antiparticle of a neutrino

antioxidancia   PSH

antioxidanty   PSH
Source: General_CS_database:DID
činidla chránící polymerní látky před oxidací vzdušným kyslíkem, peroxidy nebo světelným zářením.

antiparkinsonika   PSH
Source: General_CS_database:DID
léky používané při Parkinsonově chorobě, respektive parkinsonském syndromu. Odstraňují v různé míře třesy, svalovou ztuhlost a poruchy pohybové koordinace. Viz též parkinsonismus.

antiprostor   PSH

antiprotozoální látky   PSH

antipyretika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
látky, které snižují horečku a působí analgeticky.

antirasistické hnutí   EUROVOC

antirezonance   PSH
Source: General_CS_database:DID
fyzika potlačení amplitudy kmitů v jistém místě kmitající soustavy při určité frekvenci.

antisemitismus   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
postoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti a nepřátelství vůči Židům (opovržení ke způsobu života, nenávist a právní diskriminace, pogromy, genocida). V nacistickém Německu vedlo vystupňování antisemitismu k vyvraždění několika milionů Židů.

antisemitismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
postoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti a nepřátelství vůči Židům (opovržení ke způsobu života, nenávist a právní diskriminace, pogromy, genocida). V nacistickém Německu vedlo vystupňování antisemitismu k vyvraždění několika milionů Židů.

antisociální morálka   PSH

antituberkulotika   PSH
Source: General_CS_database:DID
, antibiotika (streptomycin, rifampicin, kapreomycin, cykloserin) a chemoterapeutika (isoniazid, ethambutol, kyselina paraaminosalicylová – PAS, ethionamid) používaná při léčení tuberkulózy (tbc), tj. onemocnění, které vyvolává Mycobacterium tuberculosis (Kochův bacil). Působí většinou pouze bakteriostaticky (zastavují růst mykobakterií); proto se označují i jako tuberkulostatika. Antimikrobiální léčba tbc je dlouhodobá (9 – 11 měsíců) a má i jiná specifika, která souvisejí s vlastnostmi mykobakteria (pomalý růst, tendence k chronicitě onemocnění). Vzhledem k rychlému vzniku rezistence (ztrátě citlivosti) na jednotlivé látky se tuberkulostatika vzájemně kombinují; léčba se většinou zahajuje trojkombinací (6 – 8 týdnů) a pokračuje dvojkombinací látek. Tuberkulostatika se dělí na základní (isoniazid, streptomycin, rifampicin, ethambutol, pyrazinamid) a ostatní tuberkulostatika, která se podávají v případě, kdy základní řada nedostačuje. Při léčbě je nutné sledovat funkce ohrožené nežádoucími účinky tuberkulostatik (především sluch, jaterní funkce, krevní obraz).

antitumorózní látky   PSH
EN   antineoplastics
Source: WordNet
any of several drugs that control or kill neoplastic cells; used in chemotherapy to kill cancer cells; all have unpleasant side effects that may include nausea and vomiting and hair loss and suppression of bone marrow function

antivirotika   PSH

antivitaminy   PSH
Source: General_CS_database:DID
látky brzdící nebo rušící účinek vitaminů v živých organismech; antimetabolity vitaminů, které zpomalují růst mikroorganismů závislých na vitaminech a způsobují příznaky nedostatku vitaminů u živočichů.

antonymie   PSH
Source: General_CS_database:DID
jazykověda významový vztah mezi jazykovými jednotkami založený na protikladu, opozici.

antracit   PSH
Source: General_CS_database:DID
nejvýše prouhelněný kaustobiolit ze skupiny uhlí; velmi lesklé uhlí, na kterém již není patrné páskování. Vzniká ze všech genetických typů uhlí. Střední odraznost (Ro) 2,2 %, obsah uhlíku v sušině (Cdaf) 91 %, obsah prchavé hořlaviny v hořlavině (Vdaf) 8 %. Hoří bez kouře, zahříváním měkne, nespéká se, karbonizací poskytne sypký zbytek, není koksovatelný. Používá se jako palivo a redukovadlo v chemii a metalurgii. Má vysokou výhřevnost (průměrně 30 MJ/kg). Viz též hořlaviny, karbonizace.

antropogeneze   PSH
Source: General_CS_database:HEU
proces vzniku, vývoje a utváření člověka jako biologické a sociální bytosti.

antropogenní tvary   PSH

antropogenní znečištění atmosféry   PSH

antropogenní znečištění vody   PSH

antropologická lingvistika   PSH
Source: General_CS_database:VSE
(etnolingvistika), věd. obor zabývající se vztahem jaz. a kultut.y, úlohou jaz. v životě .sociálních a příbuzenských skupin, v mezietnických vztazích apod., zejm. u etnik žijících na nižším stupni sociálního a technologického rozvoje. V.t. sociolingvistika.

antropologické disciplíny   PSH

antropologické směry   PSH

antropologie antropologie   PSH
EN   anthropology of anthropology
Source: WordNet
the academic department responsible for teaching and research in anthropology

antropologie filmu   PSH

antropologie hudby   PSH

antropologie práva   PSH

antropologie sexuality   PSH

antropologie umění   PSH

antropologie venkova   PSH

antropologie výživy   PSH

antropologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
věda o člověku v nejširším slova smyslu. Studuje celkový tělesný stav a variabilitu jednotlivých tělesných znaků u současných, historických a předhistorických skupin obyvatelstva.

antropometrie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
metody měření lidského těla a jeho různých částí.

antroposofie   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[řec.], pův. totéž co filoz. antropologie, dnes však zpravidla mystické učení zal. poč. 20.st. R. Steinerem po vzoru teosofie na zákl. náb.filoz. idejí, prvků mystiky a vých. náb. Duchovním zřením je podle a. možno dosáhnout tzv. vyššího poznání člověka, tvořeného tělem (řízeným zák. dědičnosti), duší (podléhající karmě, osudu, jejž sama utvořila) a duchem ovlivňovaným pouze zák. reinkarnace, převtělení.

anxiozita   PSH
Source: General_CS_database:HEU
chorobná úzkostnost. Převládající pocit úzkosti při jakémkoli kontaktu s neznámou osobou nebo prostředím.

Anzus   EUROVOC

aorta   PSH
Source: General_CS_database:DID
srdečnice – největší tepna v těle; vychází z levé srdeční komory. Při výstupu má poloměsíčité chlopně, které brání zpětnému toku krve při diastole. Vzestupná aorta přechází v oblouk aorty, z něhož vystupují tři tepny zásobující krví krk, hlavu a hrudní končetiny. Pokračuje jako aorta hrudní a břišní, zásobující hrudník, břicho, pánev a pánevní končetiny. Viz též srdce.

apartheid   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
[holandština], oddělování; oficiální rasistická doktrína v JAR po 2. světové válce; formálně proklamovala nutnost oddělené koexistence jednotlivých rasových komunit v JAR, její realizace pomocí řady zákonů však ve skutečnosti zaručovala nadvládu bělošské minority a její ekonomické výhody a diskriminovala nebělošské obyvatele, zejména černošskou většinu. Odpor proti apartheidu potlačován ostrými represemi (popravy za politické delikty, častá střelba do demonstrací). Z důvodu apartheidu byla JAR od 60. let v mezinárodní izolaci, od počátku 90. let byl systém apartheidu postupně odstraňován. Nová prozatímní ústava z prosince 1993 odstranila rasovou diskriminaci a definitivně ukončila systém apartheidu. ➲

apartheid   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[holandština], oddělování; oficiální rasistická doktrína v JAR po 2. světové válce; formálně proklamovala nutnost oddělené koexistence jednotlivých rasových komunit v JAR, její realizace pomocí řady zákonů však ve skutečnosti zaručovala nadvládu bělošské minority a její ekonomické výhody a diskriminovala nebělošské obyvatele, zejména černošskou většinu. Odpor proti apartheidu potlačován ostrými represemi (popravy za politické delikty, častá střelba do demonstrací). Z důvodu apartheidu byla JAR od 60. let v mezinárodní izolaci, od počátku 90. let byl systém apartheidu postupně odstraňován. Nová prozatímní ústava z prosince 1993 odstranila rasovou diskriminaci a definitivně ukončila systém apartheidu. ➲

aperitiv   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
alkoholický nápoj podávaný před jídlem k povzbuzení chuti.

apex   PSH
Source: General_CS_database:HEU
bod, do kterého směruje vektor okamžité rychlosti tělesa na oběžné dráze; bod na opačné straně je antapex. Apex Slunce je bod, ke kterému směřuje Slunce na své dráze v prostoru; leží v souhvězdí Herkula; koneček, vrchol některých orgánů.

apilit   PSH

aplikace léků   PSH
EN   drug administration
Source: WordNet
federal agency responsible for enforcing laws and regulations governing narcotics and controlled substances; goal is to immobilize drug trafficking organizations

aplikace práva   PSH

aplikace zákona   EUROVOC

aplikace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
použití, uplatnění, přiložení, přenesení; dekorativní prvek různým způsobem upevňovaný na základní materiál; počítačové programy umožňující uživatelům počítačů provádět uživatelsky orientované činnosti; aplikacemi jsou například editory pro psaní textových dokumentů, tabulkové kalkulátory, databázové programy. ➲

aplikační programy   PSH

aplikovaná antropologie   PSH

aplikovaná biologie   PSH

aplikovaná fyzika   PSH

aplikovaná geomorfologie   PSH

aplikovaná informatika   EUROVOC

aplikovaná lingvistika   PSH

aplikovaná matematika   PSH
Source: General_CS_database:DID
část matematiky, která má bezprostřední využití v jiných vědních disciplinách, hlavně ve fyzice a technice, ale též v ekonomii, biologii, ekologii, chemii, v lékařských vědách.

aplikovaná sociologie   PSH

aplikované vědy   EUROVOC

aplikovaný výzkum   EUROVOC
EN   applied research
Source: GEMET
Research directed toward using knowledge gained by basic research to make things or to create situations that will serve a practical or utilitarian purpose. (Source: MGH)

aplit   PSH
Source: General_CS_database:HEU
leukokratní (světlá) žilná hornina složená z křemene, K-živce a plagioklasu.

apofýza   PSH
Source: General_CS_database:HEU
výběžek většího tělesa hlubinné nebo podpovrchové vyvřelé horniny.

apologetika   PSH
Source: General_CS_database:DID
a) teologická disciplína zaměřená na obhajobu a zdůvodnění křesťanského učení; b) počáteční období křesťanské teologie, po němž následovala patristika. Viz též apologeti, apologie.

Appletonova vrstva   PSH
EN   Appleton layer
Source: WordNet 3.0
the highest region of the ionosphere (from 90 to 600 miles up) which contains the highest concentration of free electrons and is most useful for long-range radio transmission

APRC   PSH
Source: Česká bankovní asociace
představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Uvádění APRC u úvěrů na bydlení upravuje Kodex o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení. Jedná se o obdobný údaj, jakým je RPSN uváděná u spotřebitelských úvěrů - viz RPSN.

aproximace funkce komplexní proměnné   PSH

aproximace polynomy   PSH

aproximace racionálními funkcemi   PSH

aproximace Taylorovou řadou   PSH

aproximace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přiblížení; nahrazení čísla vhodným blízkým číslem, například Ludolfovo číslo π hodnotou 3,14. ➲ diferenciál;

aproximační úlohy   PSH

apsidy   PSH
EN   apses
Source: WordNet
a domed or vaulted recess or projection on a building especially the east end of a church; usually contains the altar

Apulie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- kraj v jižní Itálii; 5 provincií, 19 357 km², 3,99 milionů obyvatel (1991), správní středisko Bari. Pěstování obilnin, olivovníku, vinné révy, fíkovníku, tabáku, zeleniny. Průmysl soustředěn do měst na pobřeží.

arabistika   PSH
Source: General_CS_database:DID
vědní obor zabývající se zkoumáním jazyka, literatury, dějin, kultury, života a zvyků arabských národů.

arabská filozofie   PSH

Arabská liga   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz Liga arabských států

arabská organizace   EUROVOC

arabsko-africká spolupráce   EUROVOC

arabština   PSH
Source: General_CS_database:DID
jazyk jižní větve semitských jazyků (viz též klasifikační přehled jazyků), užívaný ve státech od Maroka po Jemen a Irák, menšinami i jinde (např. Turecko, Uzbekistán, Kamerun, Etiopie). Spisovná arabština je jednotná (mluví jí asi 206,4 miliónů osob) a užívá se ve veřejném životě, hovorová arabština (syrská, egyptská, alžírská aj.), užívaná pro soukromou sféru, má svá nářečí. Jazyk flexívní s flexí i introflexí; pro arabštinu jsou charakteristické hlásky hrdelní a emfatické. Klasická arabština dochována od 4. stol.; za arabského chalífátu expandovala i do Persie, Turecka a na Pyrenejský poloostrov. Změny až od 19. stol. : obohacování slovní zásoby, opouštění složitého rétorického stylu, zjednodušení skladby. Píše se arabským písmem (vyvinulo se z foinického) zprava doleva, délka samohlásek se nevyznačuje.

Aragonie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- autonomní region v severovýchodním Španělsku; 3 provincie, 47 720 km², 1,22 milionu obyvatel (1992), správní středisko Zaragoza. Pěstování obilnin, chov ovcí. Těžba hnědého uhlí. Průmysl soustředěn v Zaragoze. - Od 2. století př.n.l. pod nadvládou Římanů, 415 n.l. součást království Vizigótů, 715 obsazena muslimy. V průběhu reconquisty v 9. století vzniklo hrabství Aragonské, 1035 království s hlavním městem Zaragozou; 1134 spojeno s Katalánskem, 1479 začleněno do španělského státu.

arbitrážní řízení   PSH
EN   arbitration
Source: WordNet 3.0
the act of deciding as an arbiter; giving authoritative judgment; "they submitted their disagreement to arbitration"

arbitrážní řízení   PSH
EN   arbitration
Source: WordNet 3.0
(law) the hearing and determination of a dispute by an impartial referee agreed to by both parties (often used to settle disputes between labor and management)

arbitrážní soud   EUROVOC

archaeocyatha   PSH

archaická společnost   PSH

archeoastronomie   PSH

archeologická antropologie   PSH

archeologická kultura   PSH
Source: General_CS_database:DID
soubor památek a jevů (dokladů činností a chování) spjatých časově a prostorově, které jako celek svědčí o osobitém vývoji části lidstva; archeologická kultura je pozůstatkem živé kultury. Protože tvůrci archeologické kultury jsou většinou pravěké společnosti, blíže etnicky neznámé, vznikaly názvy archeologické kultury podle naleziště (např. knovízská kultura), podle výzdoby nádob (kultura s lineární keramikou) nebo výrazného znaku (mohylová kultura). Více archeologických kultur tvoří někdy kulturní komplex, kulturní okruh; regionální uskupení je naopak archeologickou skupinou (někdy tzv. archeologickým typem). Otázky vývoje a etnických nositelů archeologické kultury náležejí k nejdůležitějším v archeologickém bádání.

archeologické techniky   PSH

archeologické výkopy   PSH

archeologický průzkum   PSH
Source: General_CS_database:DID
jakýkoliv zásah do hmotné podstaty archeologické památky či památkového souboru s vědomím, že se jedná o památku nebo památkový soubor. Archeologickým výzkumem se rovněž rozumí systematické sbírání archeologických nálezů ležících na povrchu nebo vyhledávání nálezů pomocí jakýchkoliv přístrojů. Archeologický výzkum se sestává z předběžného výzkumu, výkopových nebo jiných výzkumných prací v terénu, jejich dokumentace a zajištění archeologických nálezů a vzorků, zpracování nálezové zprávy a předběžná publikace archeologického výzkumu. Archeologické průzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav AV ČR nebo organizace oprávněná k provádění archeologických průzkumu povolením Ministerstva kultury ČR.

archeologie starověkého Předního východu   PSH

archeologie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
historická věda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva. Podle povahy pramenů se dělí na archeologii pravěkou, raně historickou, slovanskou, středověkou a relativně samostatnou archeologii klasickou (řecká a římská antika). Základní prameny se získávají terénními výzkumy a jejich vyhodnocování je spojeno s laboratorním zpracováním a ošetřením, po nichž následuje jejich vědecko-teoretické zpracování. ➲ pravěk;

archeologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
historická věda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva. Podle povahy pramenů se dělí na archeologii pravěkou, raně historickou, slovanskou, středověkou a relativně samostatnou archeologii klasickou (řecká a římská antika). Základní prameny se získávají terénními výzkumy a jejich vyhodnocování je spojeno s laboratorním zpracováním a ošetřením, po nichž následuje jejich vědecko-teoretické zpracování. ➲ pravěk;

archeomagnetismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jev umožňující určování geomagnetického pole v geologické minulosti, založeno na studiu magnetizace keramických hmot (zbytků nádob), jejíž směr souhlasí se směrem a velikostí geomagnetického pole při jejich vypalování.

Archimedův zákon   PSH

architektonická kompozice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
půdorysný nebo prostorový rozvrh stavby.

architektonické detaily   PSH

architektonické formy   PSH

architektonické kreslení   PSH

architektonické modely   PSH

architektonické návrhy   PSH

architektonické prvky   PSH

architektonické slohy   PSH

architektonické soubory   PSH

architektonické soutěže   PSH

architektura a urbanismus   PSH

architektura interiéru   PSH

architektura počítačových sítí   PSH

architektura procesoru   PSH

architektura výpočetních systémů   PSH

architektura   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
stavební umění; předmětem architektury je prostor formovaný myšlenkou architekta, determinovanou konstrukcí, účelem, přírodními dannostmi a kompozičními zákony a účelem krásného objektu, za nějž lze pokládat sídlo, formovanou krajinu, dům či interiér; ➲

architektura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
stavební umění; předmětem architektury je prostor formovaný myšlenkou architekta, determinovanou konstrukcí, účelem, přírodními dannostmi a kompozičními zákony a účelem krásného objektu, za nějž lze pokládat sídlo, formovanou krajinu, dům či interiér; ➲

architráv   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nejspodnější část třídílného vodorovného břevna (kladí) antické architektury, spočívající na desce hlavice sloupu.

archiválie   PSH
Source: 2004/0499_Sb.
takový záznam, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence

archivnictví   PSH
Source: 2004/0499_Sb.
obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní

archivy   PSH
EN   archives
Source: WordNet 3.0
collection of records especially about an institution

archív   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
1. archívní fond, např. osobní, rodinný, rodový; 2. instituce, v níž jsou ukládány archiválie za účelem jejich ochrany, bezpečného uložení a zpracování pro vědecké a praktické potřeby. V ČR existují Státní ústřední archív, státní oblastní archívy včetně archívů zemských, státní okresní archívy, Archív hlavního města Prahy a archívy měst Brna, Ostravy a Plzně, archívy zvláštního významu, archívy podnikové, archívy ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, archívy politických stran a sdružení občanů a církevní archívy. Viz též filmový archív; 3. budova nebo prostor sloužící k uložení archiválií; 4. záložní kopie informačního souboru; 5. název periodik nebo edičních řad, např. Archív český; 6. správní archív, meziarchív, tj. zařízení pro uložení písemností s dlouhými skartačními lhůtami, v němž se provádí skartační řízení, pořádání a inventarizace archiválií před jejich předáním do archívu.

Argentina   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát na jihu Jižní Ameriky; 2 780 092 km², 34,66 milionů obyvatel (1995), 97 % evropského původu), hlavní město Buenos Aires. - Povrch území se zvedá od atlantského pobřeží přes bažinatou Laplatskou nížinu a stepní pampy k horským pásmům And. Jižní část zaujímá suchá Patagonie. Většina území má subtropické podnebí, které na severu přechází v tropické, na jihu v podnebí mírných šířek. Členité Andy poledníkového směru, které vrcholí na území Argentiny nejvyšší hora Ameriky Aconcaguou (6 959 m), mají vysokohorské podnebí. Podnebné rozdíly ovlivňuje velká vertikální členitost a vzdálenost od Atlantského oceánu. - Náboženství římskokatolické (92,8 %), negramotnost 8 % (1991). Úřední jazyk španělština. Roční přírůstek obyvatel 1,3 % (1985-90), kojenecká úmrtnost 24 ‰, střední délka života 73 let (1995); podíl městského obyvatelstva 86 % (1990). - Rozvojový agrárněprůmyslový stát se značným zemědělským potenciálem. HNP 8 030 US $ na 1 obyvatele (1994), státní dluh 89 miliard US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 10 %, v průmyslu 34 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 15 %, průmysl 38 %. - V zemědělství využíváno 64,3 % rozlohy, v drtivé většině jako pastviny (pampy). Jeden z nejdůležitějších světových producentů zemědělských výrobků. Hlavní plodiny pšenice, kukuřice, brambory, zelenina, sója, cukrová třtina, bavlník, tabák, ovoce, slunečnice. Rozsáhlý chov skotu (50,1 milionů kusů, 1991), ovcí, koní a prasat. Důležitý rybolov. Těžba dřeva. Světově významný vývozce obilovin, masa a kůží. - Těžba ropy, zemního plynu, uhlí, rud železa, neželezných kovů a stříbra, uranové rudy. Průmysl potravinářs ký (mrazírny masa, mlýny), textilní, hutnický, strojírenský, chemický. Výroba elektrické energie 53,1 miliard kWh (1988). - Dopravní síť (1988): 34 172 km železnic, 229 600 km silnic. Největší mezinárodní letiště Buenos Aires (Ezeiza). Námořní obchodní loďstvo 1,8 milionu BRT (1989), největší přístavy Buenos Aires, Bahia Blanca, Rosario. - Vývoz: potravinářské výrobky (obilí, maso, tuky a oleje, cukr), rudné koncentráty, chemické výrobky. Měnová jednotka 1 argentinské peso (ARS) = 100 centavů. - Státní zřízení: federativní republika, v čele prezident; dvoukomorový parlament (Národní kongres). - Správní členění: 22 provincií, 1 federální distrikt hlavního města a 1 národní teritorium.

argon   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Ar - chemický prvek skupiny inertních plynů; atomové číslo 18; relativní atomová hmotnost 39,948; teplota tání -189,4 °C; teplota varu -185,87 °C; hustota 0,001 783 8 g/cm³ (20 °C).

argoty   PSH
EN   argots
Source: WordNet
a characteristic language of a particular group (as among thieves); "they don't speak our lingo"

argumentace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
dokládání, dokazování, zdůvodňování nebo vyvracení; postup soudů A1,...,An, zdůvodňující nějaké tvrzení: T, protože A1,...,An. Zdůvodňované tvrzení je teze, zdůvodňující tvrzení (soudy) jsou argumenty. Správná argumentace musí být věcná (ad rem), tj. podložená věcnými argumenty, a logicky správná. V metodologii slouží argumentace k analýze důkazů.

aristokracie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[řečtina], vláda nejlepších; a) forma vlády, v níž je moc v rukou privilegované urozené menšiny; b) šlechta, zejména velcí vlastníci půdy; c) privilegovaná nebo vybraná část sociální vrstvy nebo profesní skupiny.

aristotelikové   PSH

aristotelismus   PSH
Source: General_CS_database:DID
Aristotelův filozofický systém i školy, směry a způsob filozofování na něj navazující. Po Aristotelově smrti byl pěstován v peripatetické škole, ve středověku rozvíjen ve scholastice (umírněný realismus, tomismus). V nescholastické podobě ožil v italském humanismu (P. Pomponazzi). Pro novověkou filozofii je zpočátku charakteristické kritické vyrovnávání se s reziduy scholastického aristotelismu. Explicitními stoupenci Aristotela se stali až F. A. Trendelenburk a F. Brentano.

Aristotelova nauka   PSH

aristotelská etika   PSH

aristotelská škola   PSH

aritmetické okruhy   PSH

aritmetickologická jednotka   PSH

aritmetika   PSH
Source: INERGO
Aritmetika je disciplínou matematiky, zabývající se popisem vlastností elementárních matematických operací s čísly. Často bývá také užita jako synonymum pro teorii čísel. Dělí se na elementární aritmetiku a formální aritmetiky. Elementární aritmetika je disciplína zabývající se počítáním s přirozenými, celými a racionálními čísly. Vyučuje se již na základní škole. Běžně používané základní operace elementární aritmetiky jsou sčítání, odečítaní, násobení a dělení, ale do aritmetiky samozřejmě patří i další operace jako počítání s procenty, mocniny a odmocniny, exponenciální a logaritmické funkce. Pořadí těchto operací je dané dohodou. Formální teorie aritmetiky je nedílnou součástí matematické logiky. Existuje mnoho formálních aritmetik, nejdůležitějšími jsou aritmetiky Presburgerova, Robinsonova a Peanova. Zkoumáním vlastností formálních aritmetik lze dosáhnout mnoha významných výsledků - jednoznačně nejslavnějším z nich jsou Gödelovy věty o neúplnosti.

arkády   PSH
EN   arcades
Source: WordNet
a structure composed of a series of arches supported by columns

arkózy   PSH

Arktida   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
Arktis – severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 °C střední teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán, nejsevernější část Atlantského oceánu a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze kolísající kolem 26,5 mil. km2. Oceán je většinou zamrzlý. Arktis má charakter arktických mrazových pouští, v nejjižnější části tundry. – Převládá vysoký tlak vzduchu a celoročně nízké teploty, srážky malé. Vodní toky v severní části pevniny jsou vodnaté (Ob’, Jenisej, Lena, Mackenzie), avšak po většinu roku zamrzlé. Půdy věčně zmrzlé, v nejjižnějších oblastech tundrové a močálovité. – Osídlení velmi řídké.

arkýře   PSH
EN   oriels
Source: WordNet
a projecting bay window corbeled or cantilevered out from a wall

armatury na elektrické izolátory   PSH

armatury   PSH
EN   fixtures
Source: WordNet
a regular patron; "an habitue of the racetrack"; "a bum who is a Central Park fixture"

Armáda spásy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- nevládní mezinárodní křesťanské společenství se sídlem v Londýně; založeno 1865. Je organizována polovojenským způsobem, pomáhá nejchudším vrstvám společnosti. Na činnosti Armády spásy se podílí více než 25 000 aktivních důstojníků. - V Československu Armáda spásy působila od 1919, 1950 zakázána. V ČR obnovena 1990.

armáda   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a) souhrn vojenských sil daného státu určených k vedení přímé bojové činnosti za války; b) operační svaz, skládající se z několika svazků, jednoho nebo několika druhů vojsk (vševojsková armáda, tanková armáda, letecká armáda) určený k vedení operací. - Úkolem Armády České republiky, zřízené 1993 (navázala na činnost zaniklé československé armády), je bránit svobodu, nezávislost a územní celistvost ČR. ➲ armádní sbor;

armáda   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) souhrn vojenských sil daného státu určených k vedení přímé bojové činnosti za války; b) operační svaz, skládající se z několika svazků, jednoho nebo několika druhů vojsk (vševojsková armáda, tanková armáda, letecká armáda) určený k vedení operací. - Úkolem Armády České republiky, zřízené 1993 (navázala na činnost zaniklé československé armády), je bránit svobodu, nezávislost a územní celistvost ČR. ➲ armádní sbor;

Arménie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Hajkakan Hanrapetuthjun - stát v Zakavkazsku, člen SNS; 29 800 km², 3,76 milionů obyvatel (1995), hlavní město Jerevan. - Hornatý povrch vyplňují horská pásma Malého Kavkazu a Arménské vysočiny (Aragac, 4 090 m). 90 % území leží v nadmořské výšce nad 1 000 m, v 1 900 m n.m. leží vysokohorské jezero Sevan. Suché subtropické kontinentální podnebí s krátkým horkým létem a dlouhou studenou zimou přechází ve vyšších polohách do chladného vysokohorského podnebí. Rostlinstvo většinou polopouštní a stepní, lesy zaujímají 13 % rozlohy. - Arméni (93 %), Rusové, Kurdové, Ázerbájdžánci. Náboženství křesťanské (arménská apoštolská církev od 301). Úřední jazyk arménština. Roční přirozený přírůstek obyvatel 1,74 %, kojenecká úmrtnost 26 ‰, střední délka života mužů 73 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 68 % (1991). - Hospodářsky méně rozvinutý průmyslově-zemědělský stát. HNP 730 US $ na 1 obyvatele (1994), státní dluh 374 milionů US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních 47 %; v zemědělství asi 20 %. Rostlinná výroba přes 50 % zemědělské produkce. Zemědělská půda tvoří 44 %, orná 17 % rozlohy. Hlavní plodiny vinná réva, ovoce, tabák, tykvovité zeleniny. Chov skotu, ovcí. Těžba rud mědi, molybdenu. Průmysl strojírenský, chemický, spotřební, potravinářský; hutnictví mědi, hliníku a molybdenu. Výroba elektrické energie 10,4 miliard kWh (1990). Více než 1/2 průmyslové produkce dává Jerevan. - Dominuje železniční a automobilová doprava. Mezinárodní letiště Jerevan. Vyváží se 28 % produkce republiky (1988), hlavně výrobky spotřebního průmyslu a strojírenství. Měnová jednotka 1 dram (ARD) = 100 lumů. - Státní zřízení: republika, hlavou stá tu prezident; zákonodárný orgán jednokomorový parlament (Nejvyšší rada). - Správní členění: 37 okresů.

arménská otázka   EUROVOC

arménština   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jazyk představující samostatnou větev indoevropské jazykové rodiny. Stále užívané písmo vytvořil 405-406 Mesrop Maštoc na základě byzantského a severoaramejského. Staroarménský flektivní jazyk grabar (vytvořena v něm rozsáhlá stará literatura, dosud církevní jazyk) se změnil na aglutinační novoarménský jazyk ašcharhabar (východní a západní varianta, vznikl v 19. století).

aromatická rostlina   EUROVOC

aromatické polyamidy   PSH

aromatické polysulfony   PSH

aromatické uhlovodíky polycyklické   PSH

aromatické uhlovodíky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- cyklické nenasycené uhlovodíky s konjugovanými dvojnými vazbami; základem aromatických uhlovodíků je benzen. ➲ anthracen; bifenyl; naftalen; toluen;

aromatizace   PSH
Source: General_CS_database:DID
1. geochemie proces vedoucí ke vzniku aromatických látek během procesu prouhelňování nebo procesu zvětrávání. Vznikají přeměnou huminových kyselin, isoprenoidních látek a podobně; 2. chemie opatřování výrobků vůní aromaty.

aromatizované víno   EUROVOC

art deco   PSH
Source: General_CS_database:DID
[ár déko], dekorativní styl užitého umění z let 1909 – 29. Závěrečná fáze secese s přechodem k funkcionalismu, využívající ve všech oborech módních doplňků a užitého umění bizarnost, exotismy, ornamentiku různých historických slohů i soudobého fauvismu, kubismu a expresionismu. Významné jsou specifické národní modifikace. V Čechách tvorba výtvarníků a architektů V. H. Brunnera, J. Bendy, A. Procházky, P. Janáka, H. Johnové, J. Horejce, F. Kysely, R. Stockara, V. Hofmana a F. Drtikola.

artéské studny   PSH

artikulace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
tvoření hlásek při mluvení.

Aruba   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
ostrov v Karibském moři při pobřeží Venezuely; 193 km², 70 000 obyvatel (1995), správní středisko Oranjestad. Průmysl petrochemický; zemědělský. Cestovní ruch. - 1.1.1986 se Aruba oddělila od Nnizozemských Antil a stala se separátním zámořským autonomním územím Nizozemska.

aryl   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jednovazná skupina vzniklá odtržením vodíku od molekuly aromatického uhlovodíku, například fenyl -C6H5 vzniklý z benzenu C6H6.

arzen   PSH
Source: General_CS_database:SCS
u m 〈ř〉 prvek vyskytující se ve čtyřech modifikacích z nichž nejdůležitější je šedý lesklý kov užív. ve slitinách např. s olovem zn. As arzenový příd. arzenová ruda claudetit

asertivita   PSH
Source: General_CS_database:HEU
soubor verbálních i neverbálních komunikativních dovedností umožňující přímé, otevřené jednání a chování, jímž člověk dokáže prosadit své zájmy, požadavky, uspokojit své potřeby, vyjádřit názory i city, přičemž bere v úvahu i potřeby a zájmy druhých. Pomyslný střed mezi chováním pasivním (únikovým) a agresivním (útočným).

asertivní komunikace   PSH

asfalt   PSH
Source: General_CS_database:DID
tuhý přírodní uhlovodík, tmavě šedý až černý, plastický až tvrdý, netěkavý. Látka komplikovaného složení s vysokou průměrnou molekulovou hmotností a podílem nízkomolekulárních látek. Vyplňuje dutiny, vzácně tvoří kaluže až jezera. Vzniká větráním nebo regionální metamorfózou některých druhů ropy. Obsahuje přibližně 84 % C, 10 % H a 6 % O. Od přírodních asfaltů se odlišují asfalty ropné (petrolejové). Z asfaltu se vyrábějí asfaltové laky, izolační hmoty pro elektrotechniku, krytiny, emulze ap. Pro stavebnictví se používají asfaltové živičné emulze nebo mastix. Nesprávně se termín asfalt používá pro dehtové smoly.

Asie - Oceánie   EUROVOC

Asie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
největší světadíl, východní část pevniny Eurasie; 44,4 milionů km² (29,7 % souše Země), 3,51 miliard obyvatel (60,5 % světové populace, 1996), hustota zalidnění 79,1 obyvatel/km². Na západě souvisí Asie s Evropou (konvenční hranice), na jihozápadě Suezskou šíjí s Afrikou. Je omývána Severním ledovým, Tichým a Indickým oceánem. Členité pobřeží, velká vertikální členitost; dosahuje největší výšky na Zemi (Mount Everest, 8 848 m) i nejhlubší prolákliny (Mrtvé moře, -400 m). Střední výška povrchu 960 m. Základními jednotkami v geologické stavbě jsou pevninské štíty. Celý kontinent protíná alpsko-himálajská horská soustava. Značnou část zaujímají náhorní plošiny a vysočiny, 40 % bezodtoková pouštní až polopouštní území. Velké zásoby nerostných surovin. Největší a nejvodnější řeky v sibiřské a monzunové oblasti. Mnoho jezer, největší Kaspické moře a Aralské jezero. Zastoupena všechna podnební pásma, převládá podnebí kontinentálního typu.

Asijská organizace pro produktivitu   EUROVOC

asijská organizace   EUROVOC

Asijská rozvojová banka   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- mezinárodní banka se sídlem v Manile; založena 1965 pro financování rozvoje asijských států. Úzce spolupracuje s Hospodářskou komisí OSN pro Asii. 1995 sdružuje 39 regionálních a 16 neregionálních členských států.

Asijské rozvojové centrum   EUROVOC

Asijsko-pacifické hospodářské společenství   EUROVOC

asimilace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[latina], přizpůsobení, splynutí; soubor biochemických reakcí, jimiž organismy syntetizují organické látky tvořící jejich tělo buď z anorganických látek (autotrofní asimilace u zelených rostlin), nebo z organických látek přijímaných v potravě (heterotrofní asimilace u živočichů). Příklad anabolismu. ➲ disimilace; fotosyntéza; magmatická asimilace - proces, při kterém jsou pevné úlomky horniny (či hornin) pohlceny magmatem a jsou v něm rozpouštěny; proces, jímž se jedna skupina, obvykle menšinová nebo přistěhovalecká, stává součástí jiné; splývání jedné etnické skupiny nebo národa s druhým; spodoba - připodobnění hlásky jiné hlásce (např. asimilace znělosti slova shoda: progresivní schoda a regresivní zhoda).

Asociace karibských států   EUROVOC

asociace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sdružování; soubor rostlinných společenstev s určitým floristickým složením, stejným stanovištěm a stejnou stavbou. Jeden ze syntaxonů užívaný při klasifikaci rostlinných společenstev; v básnictví volné sdružování představ v básnický obraz; proces seskupování lidí v sociální subjekty; sdružení, spolek, společenství; volné spojení organizací stejného nebo podobného zaměření; spojování obsahů vědomí (představ, pojmů) takovým způsobem, že následný výskyt jedné představy automaticky vyvolá ve vědomí jinou představu, která je s ní sdružena; ➲

asociační dohoda   EUROVOC

asociační hnutí   EUROVOC

asocianistická psychologie   PSH

asociativní okruhy a algebry   PSH

aspekty planet   PSH

aspirace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
kvalita a úroveň cílů, požadavků, které si člověk sám vytyčuje a o jejichž uskutečnění usiluje. Souvisí zejména s výkonností a sebevědomím člověka; závisí na dřívějších zkušenostech, úspěchu či neúspěchu; vdechnutí pevných nebo kapalných látek do průdušnice nebo plic; ve fonetice přídech, tj. šum vznikající v závěru artikulace některých hlásek.

aspirační teploměry   PSH

astabilní klopné obvody   PSH

astat   PSH
Source: General_CS_database:HEU
latina astatium, At - radioaktivní chemický prvek skup. VII A; atomové číslo 85; teplota tání 302 °C, teplota varu 337 °C.

astenosféra   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zemská vrstva o mocnosti několika desítek km se sníženou viskozitou ležící pod litosférou v hloubce asi 80-220 km. Umožňuje pohyb litosférických desek. ➲

astma   PSH
Source: General_CS_database:SCS
tu s 〈ř〉 med. záchvatovitá dušnost působená buď alergickou křečí průduškových svalů n. provázející někt. srdeční chorobu průduškové a. srdeční a. astmatický [ ty ] příd. a. záchvat

astroblémy   PSH
Source: General_CS_database:DID
označení pro velké, několikakilometrové krátery, které vznikly dopadem meteoritu (tzv. impaktem) na zemský povrch.

astrofyzika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor astronomie zabývající se stavbou, fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením kosmických těles. Teoretická astrofyzika vysvětluje pozorované jevy pomocí fyzikálních zákonů, praktická astrofyzika se zabývá konstrukcí přístrojů, získáváním a vyhodnocováním údajů. Astrofyzika vysokých energií studuje tělesa s emisí zejména rentgenových, gama a kosmických záření. Relativistická astrofyzika vysvětluje chování hmoty a záření v extrémních podmínkách pomocí teorie relativity.

astrologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se hledáním vztahů, popřípadě příčinných vztahů mezi momentálním postavením světové sféry, pozicemi Slunce, Měsíce, planet a hvězd a právě probíhajícími i budoucími či minulými ději na určitém místě zemského povrchu. ➲ bulvární astrologie; horoskop; nativitní astrologie; predikční astrologie;

astrometrie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- obor astronomie zabývající se určováním poloh kosmických objektů na světové sféře.

astronautika   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
obor zabývající se lety do vesmíru.

astronomická geografie   PSH

astronomická jednotka   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zkratka AU - vedlejší jednotka SI pro délku používaná v astronomii; střední vzdálenost Země od Slunce, 1 AU = 149 597 870 km.

astronomická kartografie   PSH

astronomická optika   PSH

astronomické družice   PSH

astronomické konstanty   PSH
Source: General_CS_database:DID
soubor konstant používaných při astronomických výpočtech, které tvoří ucelenou soustavu. Astronomickou jednotkou času je jeden den (1 d = 86 400 s) nebo juliánské století (36 525 d), astronomickou jednotkou hmotnosti je hmotnost Slunce. Soustavu astronomické konstanty tvoří Gaussova gravitační konstanta (definovaná), deset primárních konstant a odvozené konstanty.

astronomické přístroje   PSH

astronomický soumrak   PSH

astronomie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
přírodní věda zabývající se studiem kosmických těles, jejich soustav, kosmického prostoru a vesmíru jako celku. Základní astronomickou znalostí jsou pozorování kvantitativního charakteru uskutečňovaná v astronomických observatořích. Astronomie se dělí na dva hlavní obory, astronomie a astrofyziku, a řadu speciálních směrů (astrometrie, nebeská mechanika, fyzika Slunce, stelární astronomie, kosmogonie, kosmologie). Podle pozorovacích metod se rozlišuje například astronomie optická, radioastronomie, astronomie rentgenová, neutrinová.

astronomie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přírodní věda zabývající se studiem kosmických těles, jejich soustav, kosmického prostoru a vesmíru jako celku. Základní astronomickou znalostí jsou pozorování kvantitativního charakteru uskutečňovaná v astronomických observatořích. Astronomie se dělí na dva hlavní obory, astronomie a astrofyziku, a řadu speciálních směrů (astrometrie, nebeská mechanika, fyzika Slunce, stelární astronomie, kosmogonie, kosmologie). Podle pozorovacích metod se rozlišuje například astronomie optická, radioastronomie, astronomie rentgenová, neutrinová.

Asturie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- autonomní region v severozápadním Španělsku na pobřeží Biskajského zálivu; 1 provincie, 10 604 km², 1,09 milionu obyvatel (1991), správní středisko Oviedo. Těžba uhlí. Hutě, strojírenství, energetika, chemická výroba. Chov skotu. - Původně osídlena kmeny Asturů a Kantabrů. Po muslimském vpádu na Pyrenejský poloostrov se stala základnou reconquisty. 718 odražen útok muslimů u Covadongy, 722 počátek asturského státu, od poloviny 9. století součást království León. Zachovány významné architektonické památky v tzv. asturském předrománském slohu, zejména kostely a chrámy San Julian de los Pracos na předměstí Ovieda, Santa Maria de Naranco (původně přijímací sál Aula Regia), San Miguel de Lillo, Santa Christina de Lena, San Salvator de Valdediós. Soubor kostelů bývalého království. Asturie vyhlášen památkou světového kulturního dědictví UNESCO.

asymptotická aproximace   PSH

asymptotické rozvoje   PSH

asynchronní čítače   PSH

asynchronní motory   PSH

asyntské vrásnění   PSH

ateismus starověké východní filozofie   PSH

ateismus   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
názor popírající existenci nebo jakoukoli možnost poznání boha.

ateismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
názor popírající existenci nebo jakoukoli možnost poznání boha.

ateliéry   PSH
EN   studios
Source: WordNet
workplace for the teaching or practice of an art; "she ran a dance studio"; "the music department provided studios for their students"; "you don't need a studio to make a passport photograph"

atenuátory   PSH
EN   attenuators
Source: WordNet
an electrical device for attenuating the strength of an electrical signal

atika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nízká stěna nad hlavní římsou průčelí a nad okrajem střechy.

atlantický oblouk   EUROVOC

Atlantický oceán   EUROVOC
EN   Atlantic Ocean
Source: WordNet
An ocean south of the equator between the eastern coast of South America and the western coast of Africa that extends southward to the Antarctic continent, including the Drake Passage, South Sandwich Islands and Falkand Islands. (Source: INP)

atlas   EUROVOC
Source: TDKIV
Publikace v podobě knihy nebo volných listů vložených do obalu, prezentující stanovené téma uceleným souborem materiálů netextového charakteru (map, obrazů, tabulek, schémat aj.), s menším nebo větším množstvím textového materiálu, popř. s pomocným aparátem (titulní list, rejstříky apod.). Např. atlas map, atlas dějin v obrazech, lékařské atlasy (anatomie, fyziologie), psychologický výkladový atlas, atlas hub aj.

atlasová kartografie   PSH

atlasy   PSH
EN   atlases
Source: WordNet
An atlas is a collection of land maps and celestial maps in a bound form or as loose¨sheets in folders or a screw-type binding. The term Atlas originates from the cartographer Gerhard Mercator (born March 5, 1512 in Rupelmonde, East Flanders, died December 2, 1594 in Duisburg). Mercator produced the first collection of maps, the Atlas ("Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura" – Atlas, or Cosmographic Meditations on the Fabric of the World and the Figure of the Fabrick'd) which appeared in 1595 shortly after his death. The title page of the work shows the Greek God Atlas rolling the globe on his knee. According to Greek mythology, Atlas had to carry the weight of the heavens on his shoulders. In 1569, Mercator had already published the large-format (83.46 x 52.76 in) "Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad usum Navigantium" [New extended description of the Earth, specially adapted to the requirements of sailors]. 24 individual copper plates had to be produced to print this work. To produce this world map, Mercator used an innovative process of converting the spherical surface of the Earth into a flat map. This is called "Mercator projection" and it is a process which is still used today.

atletika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sportovní odvětví, zahrnující původně přirozené pohybové aktivity člověka. Současná atletika zahrnuje běhy hladké, překážkové, rozestavné (štafetové), silniční a terénní běhy (krosy), sportovní chůzi, víceboje, skok do výšky, o tyči, do dálky, trojskok, vrh koulí, hod diskem, oštěpem a kladivem. - Novodobá atletika se rozvinula v 19. století ve Velké Británii, odkud se rozšířila do USA, Kanady a Evropy. Mezinárodní amatérská atletická federace (IAAF) založena 1912; Česká amatérská atletická unie založena 1897. Nejvýznamnější soutěže: OH (od 1896), MS (od 1983 každý čtvrtý rok) a ME (od 1934 každý čtvrtý rok).

ATM   PSH
Source: General_CS_database:HEU
asynchronní přenosový režim - přenosová technologie vyvinutá v resortu spojů, používaná i v prostředí počítačových sítí. Je zaměřena na přenos malých bloků (velikosti 53 bytů) a jejich zpracování na úrovni, kde je možné jej zajistit čistě technickými prostředky, tudíž velmi rychle.

atmosféra   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a) technická atmosféra, značka at. - stará jednotka pro tlak, jejíž hodnota byla 98 066,5 Pa; b) fyzikální atmosféra, značka atm. - stará jednotka pro tlak, jejíž hodnota byla 101 325 Pa.

atmosféra   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) technická atmosféra, značka at. - stará jednotka pro tlak, jejíž hodnota byla 98 066,5 Pa; b) fyzikální atmosféra, značka atm. - stará jednotka pro tlak, jejíž hodnota byla 101 325 Pa.

atmosférická elektřina   PSH
Source: General_CS_database:DID
souhrn elektrických jevů vyskytujících se v atmosféře; např. elektrické pole atmosféry, elektrické náboje celých oblaků a srážek, elektrické toky a výboje v atmosféře (blesky, tiché výboje). Atmosférické elektrické pole obklopuje zemský povrch.

atmosférické podmínky   EUROVOC

atmosférické srážky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hydrometeory, výsledky kondenzace, popřípadě sublimace vodních par v atmosféře; vypadávají z oblaků (atmosférické srážky vertikální, padající, například déšť, mrholení, sníh), nebo se usazují na zemském povrchu (atmosférické srážky horizontální, usazené, například rosa, jíní, námraza). Při pozorování srážek se obvykle udává jejich intenzita (množství spadlých srážek za určitý časový úsek), doba trvání a úhrn. Úhrn (množství) srážek udává výška vodního sloupce v mm: 1 mm srážek odpovídá 1 litru vody spadlé na plochu 1 m2. ➲ srážkoměr

atom   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
[řecky atomos, nedělitelný], nejmenší elektroneutrální část chemického prvku, která může vstupovat do chemické reakce. Rozměr atomu je řádově 10-10 m, je složen z atomového jádra rozměru asi 10-14 m obklopeného elektrony, které tvoří elektronový obal. Atom je charakterizován protonovým a nukleonovým číslem. ➲ modely atomu; dále nedělitelný prvek v syntaxi umělého jazyka.

atomistická filozofie   PSH

atomová fyzika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část fyziky zkoumající strukturu atomového obalu a procesy, které v obalu probíhají při reakci s jinými atomy, částicemi nebo elektromagnetickým polem.

atomová hmotnost   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz relativní atomová hmotnost

atomová spektra   PSH

atomová stavba krystalů   PSH

atomové bomby   PSH

atomové hodiny   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hodiny udávající atomový čas plynoucí rovnoměrně s přesností řádově 10-13. Jsou kontrolovány frekvencí vhodné atomové spektrální čáry.

atomové jádro   PSH
Source: General_CS_database:HEU
střední část atomu o rozměru asi 10-14 m, v níž je soustředěn kladný elektrický náboj a téměř celá hmotnost atomu. Je složeno z A nukleonů (Z protonů, N neutronů, A = Z + N). Označuje se symbolem prvku s indexy Z a A, například 168O, O168 pro izotop kyslíku (Z = 8, A = 16). ➲ jaderná reakce; jaderné síly;

atomový čas   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zkratka AT - rovnoměrná časová stupnice odvozená na základě definice sekundy. ➲ efemeridový čas;

atomy   PSH
EN   atoms
Source: WordNet
(physics and chemistry) the smallest component of an element having the chemical properties of the element

atraktanty   PSH
Source: General_CS_database:HEU
látky podmiňující pohyb živočicha k jejich zdroji, například sexuální lákadla u hmyzu.

atraktory   PSH
EN   attractors
Source: WordNet
(physics) a point in the ideal multidimensional phase space that is used to describe a system toward which the system tends to evolve regardless of the starting conditions of the system

atria   PSH
EN   atria
Source: WordNet
any chamber that is connected to other chambers or passageways (especially one of the two upper chambers of the heart)

Attica   EUROVOC
EN   Attica
Source: WordNet 3.0
the territory of Athens in ancient Greece where the Ionic dialect was spoken

audiální dokumenty   PSH

audiokazeta   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
kazeta se zvukovým záznamem.

audiologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nauka o sluchu a jeho poruchách; součást otorinolaryngologie.

audiometrie   PSH
Source: General_CS_database:DID
lékařství metoda určování sluchového prahu pomocí audiometru, tj. elektrického generátoru akustických frekvencí v rozsahu slyšitelnosti. Rozlišuje se audiometrie tónová, stanovení sluchového prahu pro čisté tóny v určité výšce a frekvenci; audiometrie slovní, stanovení sluchového prahu pro porozumění určité sestavě slov; audiometrie nadprahová, stanovení sluchového prahu pro porozumění tónům v nadprahových intenzitách; audiometrie objektivní, přístrojové snímání akčních potenciálů sluchového orgánu a dráhy.

audiovizuální dokument   EUROVOC

audiovizuální dokumenty   PSH

audiovizuální koprodukce   EUROVOC

audiovizuální metody   PSH

audiovizuální pirátství   EUROVOC

audiovizuální politika   EUROVOC

audiovizuální produkce   EUROVOC
Source: 1993/0273_Sb.
veřejné představení audiovizuálního díla pomocí technického zařízení s výjimkou televizního vysílání;3) audiovizuální dílo je předvedeno veřejně, jestliže je předvedeno před individuálně neurčenými osobami.

audiovizuální program   EUROVOC

audiovizuální průmysl   EUROVOC

audiovizuální technika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
zařízení pro záznam, uchování a reprodukci zvuku a obrazu.

audiovizuální technika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zařízení pro záznam, uchování a reprodukci zvuku a obrazu.

audit   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů

audit   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů

aukce   PSH
Source: 2005/0541_Sb.
tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě cenových nabídek účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita

aukční prodej   EUROVOC
EN   auction sale
Source: WordNet
the public sale of something to the highest bidder

auly   PSH

austenitické oceli   PSH

australské jazyky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rodina asi 150 živých jazyků původních obyvatel Austrálie. Příbuznost jazyků dána jejich sousedstvím. Dělí se na 28 rodin, největší je rodina pama-nyungská. Nejznámější jsou aranda a warlbiri. Jazyky Tasmánie nejsou patrně s australskými jazyky příbuzné.

Austrálie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
nejmenší a nejméně zalidněná pevnina (s výjimkou neobydlené Antarktidy), na jižní polokouli po obou stranách obratníku Kozoroha mezi Tichým a Indickým oceánem; 7,7 milionu km² (5,2 % souše Země), 17,34 milionu obyvatel (0,3 % světové populace, 1991), roční přírůstek obyvatel 1,4 % (1980-88), hustota zalidnění 2,25 obyvatel/km², podíl městského obyvatelstva 88 % (1991). Pobřeží málo členité, na severovýchodě lemováno Velkým bariérovým útesem. Větší část Austrálie zaujímají pouštní a polopouštní tabulové plošiny a bezodtokové pánve, střední část Středoaustralská nížina a východní pobřeží lemují pásma Velkého předělového pohoří (nejvyšší Mount Kosciusko, 2 228 m). Nejníže je položena deprese Eyreova jezera (-16 m). Střední výška Austrálie 270 m. Stálá říční síť pouze na jihovýchodě, s největší řekou Murray. 75 % všech druhů rostlinstva je endemických. Vyskytují se blahovičníkové lesy, křovinaté formace tvrdolisté vegetace a slanomilné rostlinstvo. Ze zvířat nejrozšířenější savci, zejména vačnatci a ptakořitní (klokani, koala, poletucha, ptakopysk).

austroasijské jazyky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rodina jazyků v jihovýchodní Asii, jižní Číně a severozápadní Indii. Dělí se na skupiny: a) viet-muongskou; b) miao-jao; c) mundskou; d) mon-khmerskou; e) wa-palaun; f) malackou; g) nikobarskou. Mon-khmerské jsou většinou tónové, izolačního typu; mluví se jimi v Kambodži, Laosu, Thajsku, Barmě, Vietnamu, jižní Číně a severozápadní Indii, nejznámější je khmerština. Mezi viet-muongské patří vietnamština (jazyk nevyjasněné vývojové příslušnosti). Z mundských je známá především santálština.

austronéské jazyky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- rodina asi 500 jazyků v Indonésii a Tichomoří, na Madagaskaru a Filipínách. Dělí se na větev: a) indonéskou; b) polynéskou; c) melanéskou; d) mikronéskou. Indonéské jazyky užívány v Indonésii, Zadní Indii, na Malajském poloostrově, Madagaskaru a Filipínách; například malajština (do 30. let 20. století významný dorozumívací a obchodní jazyk v Malajsii a Indonésii; původně používal variantu písma dévanágarí, v 14.-19. století arabské písmo, od 19. století latinku) a z ní odvozená indonéština, filipínština (píše se latinkou), javánština (analytický typ, slovní zásoba ovlivněna arabským a indickým jazykem).

autentikace   PSH
Source: General_CS_database:DID
proces ověření totožnosti uživatele obvykle zadáním uživatelského jména a hesla.

autoatlasy   PSH

autobazary   PSH

autobus   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
vozidlo pro hromadnou přepravu osob obvykle s kapacitou 40 sedících cestujících, bývá povoleno i jejich stání (městský autobus). Kloubový autobus je městský nebo dálkový (popřípadě i patrový) autobus využívající zákonem určené mezní rozměry, tj. délku až 18 m, výšku 4 m a šířku 2,5 m. V patrové verzi má až 102 lehátkových sedadel. ➲ autokar; Duo Bus; elektrobus;

autobusová doprava   PSH

autobusové nádraží   EUROVOC
EN   bus station
Source: WordNet
A place along a route or line at which a bus stops for fuel or to pick up or let off passengers or goods, especially with ancillary buildings and services. (Source: CED)

autobusové stanice   PSH

autobusy   PSH
EN   buses
Source: WordNet
an electrical conductor that makes a common connection between several circuits; "the busbar in this computer can transmit data either way between any two components of the system"

autochtonie   PSH
Source: General_CS_database:SCS
[ ny ] e autochtonita y ž jev záležící na výskytu něčeho n. někoho autochtonního

autodidakce   PSH

autodráhy   PSH

autofokusace   PSH

autogenní trénink   PSH
EN   autogenic training
Source: WordNet
training patients in self-induced relaxation

autoimunitní nemoci   PSH

autokatalýza   PSH
Source: General_CS_database:HEU
katalýza reakčním produktem.

autokosmetika   PSH
Source: General_CS_database:SCS
[ ty ] y ž 〈ř + f < ř〉 prostředky k ošetřování automobilu zvl. jeho karoserie autokosmetický příd. a. prostředek

autokracie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
samovláda.

automapy   PSH

automatická dedukce   PSH

automatická hra   EUROVOC

automatické pohony   PSH

automatické řízení letu   PSH

automatické soustruhy   PSH

automatické systémy ovládací   PSH

automatický systém řízení letadla   PSH

automatizace knihoven   PSH

automatizace kontroly   PSH

automatizace projektování výroby   PSH

automatizace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
proces zavádění (aplikace) technologií využívajících teorie automatů a zařízení, která jsou ve své podstatě automaty. V současnosti nejčastěji počítačové systémy řízení technologických procesů a informační systémy pro podporu práce managementu a podporu řešení úloh v projektování.

automatizace   PSH
Source: General_CS_database:DID
proces zavádění (aplikace) technologií využívajících teorie automatů a zařízení, která jsou ve své podstatě automaty. V současnosti nejčastěji počítačové systémy řízení technologických procesů a informační systémy pro podporu práce managementu a podporu řešení úloh v projektování.

automatizované informační systémy   PSH

automatizované knihovnické systémy   PSH

automatizované projektování   PSH

automatizované regulované systémy   PSH

automatizované řešení problémů   PSH

automatizované systémy řízení   PSH

automatizované úkony   PSH

automaty   PSH
EN   automata
Source: WordNet
someone who acts or responds in a mechanical or apathetic way; "only an automaton wouldn't have noticed"

automobil   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
dvou- nebo vícestopé motorové vozidlo sloužící k přepravě osob (osobní automobil) nebo nákladu (nákladní automobil). Skládá se z karoserie a podvozku s hnacím, řídicím a brzdovým systémem. Hnací sílou je pístový spalovací motor (benzinový, naftový), elektromotor, plynová turbína, pokusně i sluneční baterie. - První silniční vozidlo, parní tříkolku, předvedl 1769 francouzský technik N. J. Cugnot (1725-1804), první parní automobil v Čechách 1815 J. Božek, první elektromobil v Čechách 1895 F. Křižík. Automobil se spalovacím motorem nechal patentovat 1885 G. Daimler, automobil s benzinovým motorem 1886 K. F. Benz. První český automobil President byl vyroben 1897 v Kopřivnici. ➲

automobilní vojsko   PSH

automobilová elektronika   PSH

automobilová kola   PSH

automobilové motory   PSH

automobilové nápravy   PSH

automobilové podvozky   PSH
EN   chassis
Source: WordNet 3.0
the skeleton of a motor vehicle consisting of a steel frame supported on springs that holds the body and motor

automobilové podvozky   PSH
EN   chassis
Source: WordNet 3.0
a metal mounting for the circuit components of an electronic device

automobilové převodovky   PSH

automobilové příslušenství   PSH

automobilové přístroje palubní   PSH

automobilové spojky   PSH

automobilový park   EUROVOC

automobilový průmysl   EUROVOC
EN   motor vehicle industry
Source: GEMET
No definition needed.

automobilový sport   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odvětví motorismu; zahrnuje automobilové závody a soutěže (terénní závod, závod na okruhu, závod motokár). Od 1950 jsou pořádána MS jezdců na vozech Formule 1, MS v automobilových soutěžích značek (rallye), ME cestovních vozů, ME v automobilových soutěžích jezdců.

automobily kombi   PSH

automobily na dopravu sypkých hmot   PSH

automobily na dopravu tekutých hmot   PSH

automobily pro čištění komunikací   PSH

automobily pro odvoz odpadů   PSH

automobily pro přepravu kontejnerů   PSH

automobily pro taxislužbu   PSH
EN   cabs
Source: WordNet
a car driven by a person whose job is to take passengers where they want to go in exchange for money

automobily   PSH
EN   cars
Source: WordNet
A four-wheeled motor vehicle used for land transport, usually propelled by a gasoline or diesel internal combustion engine. (Source: RHW)

autonomie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
funkční samostatnost; samostatné rozhodování celku (organizace, etnické skupiny, regionu, jednotlivce) o otázkách jeho specifického zájmu v rámci většího celku.

autonomistická strana   EUROVOC

autonomní morálka   PSH

autonomní provincie Bolzáno   EUROVOC

autonomní provincie Trident   EUROVOC

autonomní správa   EUROVOC
Source: EUROVOC
Používat pro instituce

autonomní systémy   PSH

autooxidace   PSH
Source: General_CS_database:DID
chemie samovolné okysličování (oxidace) sloučeniny vzdušným kyslíkem za normální teploty.

autoportréty   PSH
EN   self-portraits
Source: WordNet
a portrait of yourself created by yourself

autor   PSH
Source: General_CS_database:DID
tvůrce literárního, hudebního, výtvarného nebo vědeckého díla (textu, kresby, litografie ap.).

autorita   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vliv osoby či názoru, obvykle vyplývající ze zprostředkování kvalit, hodnot či norem; rozlišuje se autorita neformální (faktická), kterou jedinec získává úspěšným plněním určitých rolí, a formální, jež je předepsána organizačním statusem.

autoritativní režim   EUROVOC
EN   authoritarian regime
Source: WordNet
a government that concentrates political power in an authority not responsible to the people

autoritativní styl   PSH

autoritářské režimy   PSH

autorizace   PSH
Source: 2006/0179_Sb.
oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno

autorizované programy   PSH

autorské právo   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a) v objektivním smyslu souhrn právních norem upravujících vztahy, které vznikají při vytváření a uplatnění autorských děl. Autorské právo poskytuje ochranu jejich tvůrcům (autorům), zejména přiznáním výhradního práva disponovat svým dílem; v kontinentálním právním systému součást občanského práva; b) v subjektivním smyslu právo duševního vlastnictví k autorskému dílu. Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká (i překlady děl do jiných jazyků) a programy počítačů. ➲

autorské právo   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) v objektivním smyslu souhrn právních norem upravujících vztahy, které vznikají při vytváření a uplatnění autorských děl. Autorské právo poskytuje ochranu jejich tvůrcům (autorům), zejména přiznáním výhradního práva disponovat svým dílem; v kontinentálním právním systému součást občanského práva; b) v subjektivním smyslu právo duševního vlastnictví k autorskému dílu. Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká (i překlady děl do jiných jazyků) a programy počítačů. ➲

autorství   PSH
Source: General_CS_database:SCS
í s 〈l〉 skutečnost že někdo je autorem urč. díla spor o uznání a.

autoslužby   PSH

autosugesce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[řecky autos, sám; latinsky suggero, podkládám, dodávám], psychické ovlivňování sebe sama; může být vědomé i nevědomé, záměrné i nezáměrné. Může vést k navození pozitivních i negativních emocí, návyků nebo i vlastností osobnosti.

Auvergne   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
kraj ve střední Francii; 26 013 km², 1,32 milionu obyvatel (1990), správní středisko Clermont-Ferrand.

avicidy   PSH

axila   PSH
Source: General_CS_database:DID
axilla – anatomie jamka podpažní.

axiologický apriorismus   PSH

axiologický relativismus   PSH

axiomatická teorie grup   PSH

axiomatická teorie množin   PSH

axiomatická teorie systémů   PSH

axiomy teorie pravděpodobnosti   PSH

azbest   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- jemně, často dlouze vláknité formy chryzotilu nebo některých odrůd amfibolů (antofylit, aktinolit, tremolit); teplota tání 1 500 °C; žárovzdorný, chemicky odolný, má dobré elektroizolační vlastnosti. Vdechování azbestu způsobuje zdravotní problémy, zvyšuje riziko rakoviny plic.

azbest   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- jemně, často dlouze vláknité formy chryzotilu nebo některých odrůd amfibolů (antofylit, aktinolit, tremolit); teplota tání 1 500 °C; žárovzdorný, chemicky odolný, má dobré elektroizolační vlastnosti. Vdechování azbestu způsobuje zdravotní problémy, zvyšuje riziko rakoviny plic.

azbestové izolanty   PSH

azimut   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vodorovný úhel (od 0° do 360°) mezi vertikální rovinou obsahující daný směr (popřípadě hvězdu) a rovinou místního poledníku. Měří se ve směru pohybu hodinových ručiček, obvykle od severu přes východ, v astronomii (jedna z obzorníkových souřadnic) od jihu přes západ.

azobarviva   PSH
Source: General_CS_database:DID
nejrozsáhlejší třída syntetických organických barviv všech odstínů. Obsahují jednu azoskupinu –N=N– (monoazobarviva), popř. dvě (diazobarviva) i více (maximálně čtyři, polyazobarviva). Vyrábějí se z diazoniových solí a aromatických, popř. heterocyklických aminosloučenin nebo hydroxysloučenin.

Azory   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- sopečné souostroví v Atlantském oceánu západně od Pyrenejského poloostrova; 2 247 km², 236 700 obyvatel (1991), správní středisko Ponta Delgada. 9 obydlených ostrovů: Sāo Miguel, Santa Maria, Graciosa, Terceira, Sāo Jorge, Faial, Pico, Corvo, Flores. Letecká a námořní křižovatka. Zámořské autonomní území Portugalska.

azylové právo   EUROVOC
EN   right of asylum
Source: en.wikipedia.org/wiki/Right of asylum
right of asylum (or political asylum) is an ancient judicial notion, under which a person persecuted for political opinions or religious beliefs in his or her country may be protected by another sovereign authority, a foreign country, or Church sanctuaries (as in medieval times)

Ázerbájdžán   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát ve východním Zakavkazsku při Kaspickém moři, člen SNS; 86 600 km², 7,5 milionu obyvatel (1995), hlavní město Baku. - Mezi výběžky Velkého (až 4 466 m n.m.) a Malého Kavkazu se rozprostírá Kuro-arakská nížina. Podnebí subtropické, s výraznou výškovou pásmovitostí. Rostlinstvo suchých stepí až pouští, v horách listnaté lesy a výše louky. - Ázerbájdžánci (83 %), Rusové, Arméni. Úřední jazyk ázerbájdžánština. Náboženství islám (šíité). Roční přírůstek obyvatelstva 2,05 %, kojenecká úmrtnost 34 ‰, střední délka života 71 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 53 % (1991). - Hospodářsky méně rozvinutý stát. HNP 480 US $ na 1 obyvatele (1994), státní dluh 321 milionu US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních 44 %; v zemědělství asi 30 %. - Rostlinná výroba přes 70 % zemědělské produkce. Zemědělská půda tvoří 47 %, orná 16 % rozlohy. Hlavní plodiny bavlník, vinná réva, ovoce, raná zelenina, tabák. Chov ovcí, bource morušového. - Těžba ropy 12 milionů tun. Průmysl ropný, chemický (kaučuk), strojírenský, hutnictví železa a hliníku, spotřební, potravinářský. Výroba elektrické energie 23,3 miliard kWh (1991). - Mezinárodní letiště a přístav Baku. Vyváží se 26 % produkce republiky (1988), zejména výrobky potravinářského a spotřebního průmyslu, ropné produkty. Měnová jednotka 1 manat (AZM) = 100 gepiků. Státní zřízení: republika, v čele prezident; jednokomorové Národní shromáždění. - Správní členění: 54 okresů, 9 měst, Nachičevanská republika, Náhorní Karabach.

Åland   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz Ahvenanmaa

B-spline křivky   PSH

B-spline plochy   PSH

bacily   PSH
EN   bacilli
Source: WordNet
aerobic rod-shaped spore-producing bacterium; often occurring in chainlike formations; found primarily in soil

badminton   PSH
Source: General_CS_database:HEU
síťová sportovní hra. Vznikla 1873 v britském Badmintonu na podkladě staré indiánské hry s opeřeným míčkem (poona). 1934 založena Mezinárodní badmintonová federace (IBF). Nejvýznamnější soutěž: MS (od 1934) a ME (od 1967).

Baha'i   PSH

Bahamy   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- ostrovní stát v západní části Atlantského oceánu; 13 936 km², 279 000 obyvatel (1995), hlavní město Nassau (na ostrově New Providence). - Ostrovy nízké, korálové, se vždyzeleným rostlinstvem, s tropickým podnebím mírněným pasátovými větry; časté tropické cyklony. - 87 % černochů a míšenců, 12 % bělochů. Úřední jazyk angličtina. Náboženství baptisté 29 %, římskokatolíci 26 %, anglikáni 21 %. Negramotnost 5 % (1989). Roční přírůstek obyvatelstva 1,7 % (1985-90), kojenecká úmrtnost 23 ‰, střední délka života 74 let (1995). Podíl městských obyvatel 64 % (1990). - HNP 11 940 US $ na 1 obyvatele (1995). Hlavní zdroj příjmů cestovní ruch (50 % HDP). Zemědělství vytváří 8 % HDP, průmysl 11 %. Hlavní plodiny cukrová třtina, zelenina, ovoce. Lov ryb a raků. Těží se aragonit, dřevo. Produkce soli (odpařováním mořské vody). Průmysl farmaceutický, chemický, lihovarnický, spotřební. Mezinárodní letiště Nassau a Freeport. Takzvaný stát levné vlajky; námořní obchodní loďstvo 18,3 milionu BRT (1992). Vývoz: reexport (67 %, zejména ropa), chemické a farmaceutické výrobky, mořské produkty, rum. Měnová jednotka 1 bahamský dolar (BSD) = 100 centů. - Státní zřízení: konstituční monarchie, v čele britská královna; dvoukomorový parlament. - Správní členění: 18 distriktů.

bahenní proudy   PSH
Source: General_CS_database:VSE
vznikají rozmáčením sopečných sypkých vyvřelin při výbuchu nebo po něm deštěm, vodou z kráterového jezera nebo vzniknou táním sněhu a ledu.

bahenní sopky   PSH

Bahrajn   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát na stejnojmenných ostrovech při pobřeží Perského zálivu; 695 km², 577 000 obyvatel (1995), hlavní město Manáma. Tři velké a 30 malých ostrovů. - Četné artéské prameny zajišťují dostatek vody. Podnebí tropické, suché, zmírněné ostrovní polohou. Letní období téměř bez srážek. Polopouštní rostlinstvo. - 68 % Arabů, 16 % Indů, 5 % Pákistánců, 9 % Íránců. Úřední jazyk arabština. Náboženství (1990): 62 % šíitů, 27 % sunnitů; křesťané, hinduisté. Negramotnost 23 % (1991). Roční přírůstek obyvatelstva 3,7 %, kojenecká úmrtnost 17 ‰, střední délka života 72 let (1995). Podíl městských obyvatel 83 % (1990). - Rozvojový stát hospodářsky závislý na těžbě a zpracování ropy. Středisko finančních operací a reexportu pro okolní arabské státy. HNP 7 840 US $ na 1 obyvatele (1995). Z ekonomicky aktivních zaměstnána 2 % v zemědělství, 34 % v průmyslu (zajišťuje 20 % HDP). - Pouštní území, nutné zavlažování. Zemědělství nekryje potřebu potravin. Hlavní plodiny: datlová palma, citrusy, zelenina. Lov ryb a krevet, tradiční lov perel na ústupu. - Těžba ropy (2,2 milionu t, 1988) a zemního plynu. Petrochemický kombinát zásobován ropovodem ze Saúdské Arábie. Výroba hliníku (186 900 t, 1989), cementu, stavebních prefabrikátů, plastů, barev a laků. Odsolování mořské vody. Výroba elektrické energie 3,3 miliardy kWh (1988). - Doprava: 700 km silnic, mostní estakáda do Saúdské Arábie. Hlavní přístav Miná Sulmán. Důležité mezinárodní letiště na ostrově Muharrak. - Vyváží se ropa a ropné výrobky, hliník, plasty. Měnová jednotka 1 bahrajnský dinár (BHD) = 1 000 filů. - Státní zřízení: monarchie (emirát); nejvyšší představitel emír. - Správní členění: 11 oblast í.

bainitické oceli   PSH

Bairovy třídy funkcí   PSH

bajky   PSH
EN   fables
Source: WordNet
a story about mythical or supernatural beings or events

bakteriální infekce   PSH

bakteriální jedy   PSH

bakteriální loužení   PSH

bakterie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Schizomycetes - obvykle jednobuněčné, všudypřítomné prokaryotické organismy, velké několik tisícin mm. Podle barvitelnosti se dělí na grampozitivní a gramnegativní. Rozmnožují se příčným dělením, mají tvar kulovitý (koky) nebo tyčinkovitý (tyčinky, vibria, spirály, vlákna). Mnohé vyvolávají onemocnění člověka, rostlin a živočichů, jiné se využívají k výrobě řady produktů. V ekosystémech se často uplatňují jako dekompozitoři.

bakteriofágy   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[řec.], fágy - viry, jejichž hostitelem jsou bakterie. Jsou specifické pro určitý druh bakterií. Genet. materiálem je jedno- nebo dvouvláknitá DNA nebo RNA, obalená bílkovinným obalem. Některé b. mají bičík. Zivotní cyklus fágů má dvě zákl. formy, podle nichž jsou rozlišovány b. virulentní a b. mírné (temperované). Virulentní bakteriofág po proniknutí do bakteriální buňky způsobí porušení jejích fyziol. funkcí končící rozpadem buňky a uvolněním rozmnožených virových částic fága (vegetativní, lytický cyklus). Mírný bakteriofág po proniknutí do bakteriální buňky se buď množí lytickým cyklem, nebo integruje (včlení) svou DNA do chromozómu bakterie. Množí se pak spolu s buněčným genet. materiálem bakteriální buňky (lyzogenní cyklus). lntegrovaný fágový materiál se nazývá profág, není aktivní a proto buňka jeho přítomnost přežívá (lyzogenie). Lyzogenní cyklus však může být změněn v lytický cyklus spontánně nebo indukcí (ultrafialovým světlem, zářením, chem. látkami), při čemž je fágový genet. materiál uvolněn z bakteriálního chromozómu, množí se nezávisle a cyklus končí tvorbou nových částic fága a rozpadem bakteriální buňky. Fágová DNA se může rekombinovat s hostitelskou DNA a přenést ji při infekčním cyklu do další bakteriální buňky. Tento proces se nazývá transdukcí. Podrobná znalost genomů některých fágů umožnila rozeznat rozhodující i nedůležité oblasti pro životní cyklus b. Pomocí restrikčních enzymů mohou být nedůležité oblasti "vystřiženy" a nahrazeny cizí DNA, např. lidským genem. Tuto metodu využívá tzv. genové inženýrství pro výzkum genů (molekulární klonování) a perspektivně ji bude možno použít i pro praktické účely (výr. bílkovin kódovaných klonovanými geny). RNA-fágy neintegrují do hostitelského chromozómu a je u nich znám pouze lytický cyklus. Lytické vlastnosti b. se vy užívají k tzv. fagotypizaci některých bakteriálních druhů a rodů, k léčebným, profylaktickým a diagnostickým účelům.

bakteriologické techniky   PSH

bakteriologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
součást mikrobiologie, nauka o morfologii, fyziologii a genetice bakterií.

balady   PSH
EN   ballads
Source: WordNet
a narrative song with a recurrent refrain

balanční směšovače   PSH

balastní polysacharidy   PSH

Baleárské ostrovy   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- v západní části Středozemního moře; 5 014 km², 745 944 obyvatel (1991), správní středisko Palma de Mallorca. Největší ostrovy Mallorca (3 618 km²) a Menorca (702 km²), ostrovní skupina Pityusy (Ibiza, Formentera). Autonomní region Španělska.

balení v ochranné atmosféře   PSH

balení   EUROVOC
Source: 2003/0381_Sb.
ochrana produktů rybolovu obalem, nádobou nebo jiným vhodným prostředkem

balení   PSH
Source: 2003/0381_Sb.
ochrana produktů rybolovu obalem, nádobou nebo jiným vhodným prostředkem

balet   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) italsky ballo - umělecký druh vzniklý v renesanci, dovršený ve Francii za Ludvíka XIV.; b) ➲

Bali   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
ostrov v Malých Sundách, východně od Jávy; 5 561 km², 2,78 milionu obyvatel (1990), správní středisko Denpasar. Hornatý (činná sopka Agung, 3 142 m). Centrum indonéské kultury a lidového umění.

balicí stroje   PSH

balistická střela   EUROVOC
EN   ballistic missile
Source: WordNet 3.0
a missile that is guided in the first part of its flight but falls freely as it approaches target

balistické střely   PSH

balistika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nauka o pohybu střel a raket. Vnější balistika určuje pohyb tělesa v atmosféře; těžiště tělesa se pohybuje po balistické křivce. Vnitřní balistika studuje pohyb střely uvnitř hlavně, resp. procesy hoření v raketových motorech.

Balkán   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
vžitý název pro území a státy na Balkánském poloostrově (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Černá Hora, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Albánie, Řecko a evropská část Turecka).

balkony   PSH
EN   balconies
Source: WordNet
a platform projecting from the wall of a building and surrounded by a balustrade or railing or parapet

balneologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nauka o léčení přírodními léčivými zdroji (minerální vody, bahna, rašeliny, klima) a lázeňskými léčebnými metodami.

balneoterapie   PSH
Source: General_CS_database:DID
lázeňská léčba koupelemi, pitím léčivých vod a podobně.

balotáž   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
zvláštní způsob tajného hlasování pomocí černých a bílých kuliček.

balóny   PSH
EN   balloons
Source: WordNet
large tough nonrigid bag filled with gas or heated air

Baltické moře   EUROVOC
EN   Baltic Sea
Source: WordNet
a sea in northern Europe; stronghold of the Russian navy

baltistika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou baltských národů.

baltské jazyky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- větev indoevropské jazykové rodiny, blízká slovanským jazykům. Z jižní skupiny se v textech ze 14.-16. století dochovala pruština (od 17. století vytlačena němčinou). Severní skupinu, s velmi rozvinutou flexí, tvoří litevština (východobaltský jazyk s četnými archaickými rysy) a lotyština (spisovná podoba se vyvinula ze středolotyšského dialektu).

Baltské země   EUROVOC

balustrády   PSH
EN   balustrades
Source: WordNet
a railing at the side of a staircase or balcony to prevent people from falling

Banachovy algebry   PSH

Banachovy prostory   PSH

Bangladéš   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v jižní Asii v deltě Gangy a Brahmaputry do Bengálského zálivu; 147 570 km², 119,77 milionu obyvatel (1995), hlavní město Dháka. - Nížinný bažinatý povrch je často zaplavován, hornatý je pouze sever a jihovýchod území. Podnebí rovníkových monzunů; monzunové deště trvají od začátku léta do podzimu a jsou doprovázeny každoročními záplavami. Časté ničivé tropické cyklony devastují pobřežní pás. Tropické rostlinstvo. - 98 % Bengálců, 1 % Bihárců, 0,5 % horské kmeny. Úřední jazyk bengálština. Náboženství (1990): islám (86,4 %, od 1988 státní náboženství), hinduismus (12,1 %). Negramotnost 65 % (1989). Roční přírůstek obyvatelstva 2,7 %, kojenecká úmrtnost 85 ‰, střední délka života 57 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 16 % (1990). - Rozvojový agrární stát, jeden z nejchudších; vzhledem k hospodářské základně značně přelidněný. HNP 240 US $ na 1 obyvatele (1994), státní dluh 16,4 miliard US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních 30,8 % (1989); v zemědělství 70 %, v průmyslu 9 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 36 %, průmysl 16 %. - Obdělává se 68,6 % území (zalesněno 13,6 %). Hlavní plodiny: rýže (28,8 milionu t, 1992), pšenice, zelenina, jutovník (872 000 t juty, 1990, 2.), čajovník, banánovník, citrusy, cukrová třtina. V zemědělství až tři sklizně do roka, výnosy však nízké. Chová se skot (23,5 milionu ks, 1991), buvoli, kozy. Významný rybolov. - Těžba dřeva (30,1 milionu m³, 1991), zemního plynu a soli. Průmysl potravinářský, textilní, papírenský, chemický. Výroba elektrické energie 6,9 miliardy kWh (1988). - Doprava (1986): síť splavných toků a průplavů 8 433 km, železnice 2 818 km, hlavních silni c 10 900 km. Námořní obchodní loďstvo 439 000 BRT (1989), hlavní přístavy Čitágáon a Čalna. Mezinárodní letiště Dháka, Čitágáon, Sylhet. - Vyváží se juta, kůže, ryby , čaj. Měnová jednotka 1 taka (BDT) = 100 pajsů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident, jednokomorový parlament. - Správní členění: 4 provincie s 21 distrikty.

Banka pro mezinárodní platby   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
BIS - mezinárodní banka se sídlem v Basileji; založena 1930 pro zprostředkování spolupráce mezi centrálními bankami v mezinárodních finančních operacích.

banka   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která a) přijímá vklady od veřejnosti a b) poskytuje úvěry a která k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci

Bankiho turbína   PSH

Bankomat   PSH
Source: Česká bankovní asociace
peněžní výdajový automat, který slouží především k výplatě hotovosti v bankovkách pomocí platební karty či bankomatové karty.

bankovky   PSH
EN   banknotes
Source: WordNet
a piece of paper money (especially one issued by a central bank); "he peeled off five one-thousand-zloty notes"

bankovnictví   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
oblast ekonomiky státu zahrnující bankovní soustavu, její organizaci a náplň činnosti.

bankovnictví   PSH
Source: General_CS_database:HEU
oblast ekonomiky státu zahrnující bankovní soustavu, její organizaci a náplň činnosti.

bankovní dohled   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- dozor nad činností komerčních bank, aby tato probíhala v souladu s cíli měnové politiky centrální banky a v zájmu věřitelů; bankovnímu dohledu podléhají všechny banky na území daného státu včetně poboček zahraničních bank. Bankovní dohled většinou vykonává centrální banka, případně zvláštní nezávislý úřad či ministerstvo financí.

bankovní operace   PSH
Source: General_CS_database:DID
souhrnný název pro veškerou činnost bank, jejímž základem je soustřeďování a rozdělování peněžních prostředků, zprostředkování platebního styku a poskytování různých služeb pro zákazníky. Bankovní operace se člení na aktivní, pasivní a indiferentní (tj. komisionářské, zprostředkovatelské).

bankovní politika   EUROVOC

bankovní poplatek   EUROVOC

bankovní povolání   EUROVOC

bankovní právo   EUROVOC

Bankovní převod   PSH
Source: BusinessInfo.cz
Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

bankovní rezervy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
množství drahých kovů a deviz, kterým je kryta emise peněz nebo závazky banky.

bankovní soustava   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- soubor podniků a institucí státu zabývajících se bankovními operacemi. ➲

Bankovní spojení   PSH
Source: Česká bankovní asociace
jednoznačné určení účtu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou.

bankovní systém   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi. Mezi bankovními systémy jednotlivých zemí existují společné rysy i značné rozdíly. Člení se nejčastěji na jednostupňové a dvoustupňové. V jednostupňovém bankovním systému provádí v podstatě všechny operace jediná (centrální) banka. V tomto systému sice ještě mohou působit další banky, ale ty jsou specializované na předem velmi úzce vymezený rozsah bankovní činnosti a prakticky zcela závislé na rozhodnutích centrální banky. Ve dvoustupňovém bankovním systému je centrální banka pověřena emisí bankovek a regulací ostatních bank, které jsou institucemi podnikajícími (resp. obchodujícími) s penězi. Zde pak mohou nastat dvě varianty: 1. banky podnikají s penězi ve velmi úzce vymezeném rámci. Nejsou zcela samostatné při vlastním rozhodování ani jednoznačně závislé na výsledcích vlastního hospodaření; 2. banky s penězi obchodují v relativně široce vymezeném rámci, jsou zcela samostatné při vlastním rozhodování, jejich činnost a výsledky hospodaření jednoznačně ovlivňují a podmiňují jejich existenci. Tento bankovní systém je charakteristický pro tržní ekonomiky. Viz též investiční banky.

bankovní tajemství   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství.

Bankovní účet   PSH
Source: Česká bankovní asociace
účet vedený u banky. Bankovní účty se dělí na jednotlivé typy, např. běžné účty, vkladové, úvěrové atp.

bankovní účet   PSH
Source: General_CS_database:DID
výsledek obvykle prvního obchodu, který navázal určitý klient s bankou. Otevření a vedení účtu je založeno na písemné smlouvě s předepsanými náležitostmi (např. podpisovým vzorem). Vlastník bankovního účtu má právo s peněžními prostředky na účtu volně disponovat. Veškeré provedené platby a informace o zůstatku bankovního účtu zasílají banky klientům ve formě písemných výpisů.

bankovní vklad   EUROVOC
EN   bank deposit
Source: WordNet
money deposited in a bank or some similar institution

bankovní záruky   PSH

banky dat   PSH

banky   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[angl.], geomorfologie ploché povrchy vytvořené na podmořských sopkách zarovnaných mořem; na povrchu mají korálové kůry, na nichž je vlastní růst korálů znemožněn kalnou mělkou předbřežní vodou.

Banskobystrický   EUROVOC

Barbados   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
stát na stejnojmenném ostrově v Malých Antilách; 431 km², 266 000 obyvatel (1995), hlavní město Bridgetown. - Vlhké tropické podnebí s obdobím dešťů od června do září, zmírňované pasáty. Tropické rostlinstvo. - 92 % černochů, 3 % mulatů. Úřední jazyk angličtina. Náboženství protestantské (90 %). Negramotnost 2 % (1990). Roční přírůstek obyvatelstva 0,2 %, kojenecká úmrtnost 9 ‰, střední délka života 76 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 45 % (1990). - Průmyslově zemědělský stát s rozvinutým cestovním ruchem. HNP 6 560 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 566 milionů US $ (1993). Podíl ekonomicky aktivních 47 % (1989); v zemědělství 8 % (vytváří 4,5 % HDP), v průmyslu 14 % (17 % HDP). Zemědělství orientováno na pěstování cukrové třtiny, bataty, kukuřici, tropické ovoce, zeleninu, bavlník. Chov skotu a prasat. Rybolov. Těžba ropy a zemního plynu (i na šelfu). Průmysl potravinářský (cukr, rum, oleje, pivo, konzervárny ovoce a ryb), textilní, petrochemický, elektrotechnický a elektronický. Cestovní ruch vytváří asi 25 % HDP. Doprava: 1 642 km silnic. Přístav a mezinárodní letiště Bridgetown. Vyváží se cukr, elektrotechnické součástky, chemikálie. Měnová jednotka 1 barbadoský dolar (BBD) = 100 centů. - Státní zřízení: konstituční monarchie, v čele britská královna; dvoukomorový parlament. - Správní členění: 11 farností (parish).

barevné dřevořezy   PSH

barevné kovy   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz kovy barevné

barevné prostředí   PSH

barevný diagram   PSH
Source: General_CS_database:DID
astronomie grafické znázornění závislosti zdánlivé hvězdné velikosti na barevném indexu pro určitou skupinu hvězd. Využívá se tehdy, jsou-li hvězdy zhruba ve stejné vzdálenosti od pozorovatele, např. ve hvězdokupách (obdoba HR-diagramu).

barevný index   PSH
Source: General_CS_database:HEU
původní rozdíl mezi fotografickou a vizuální hvězdnou velikostí; rozdíl magnitud měřených u téže hvězdy v různých spektrálních oblastech, tedy rozdíl magnitudy v krátkovlnné oblasti a magnitudy v dlouhovlnné oblasti.

barografy   PSH
EN   barographs
Source: WordNet
a recording barometer; automatically records on paper the variations in atmospheric pressure

barokní literatura   PSH

baroko   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vůdčí sloh evropského umění 17. a 18. století. Základním znakem je pohyb forem pod tlakem pomyslných sil, patetický výraz vzrušení, překypující bohatost a velkolepost výzdoby. V architektuře navázalo baroko na renesanční principy, ale zároveň je rozvinulo v další narušování klasicistní tektoniky dynamickým vztahem článků nesoucích a nesených. Základní směry baroka klasicistního a dynamického se formovaly v 17. století v Itálii. Další slohový vývoj se od počátku 18. století realizoval ve střední Evropě na území Rakouska, českých zemí a Bavorska. Pro pozdní období je charakteristické baroko klasicistní a rokoko. V malířství a sochařství se baroko zaměřilo na dramatické výrazy napětí a duševních stavů. V baroku se spojily všechny prostředky umění v jediné monumentální dílo (Gesamtkunstwerk) s cílem dosáhnout co nejpůsobivějšího účinku. V českých zemích je rozvoj baroka spojen s protireformací, postupným zdomácněním v českém prostředí nabývalo baroko příznačných rysů a zasahovalo do lidového umění. Pro české baroko je charakteristické krajní rozvinutí barokních tendencí. Hudba je charakteristická patosem, vzrušenou melodikou a na odiv stavěnou virtuozitou formy i výrazu. Převládal koncertní styl (concerto grosso, sonáta, suita, sinfonia, fuga), dotvořily se další hudební formy (opera, oratorium, kantáta, árie, recitativ). Opera se rozvíjela od konce 16. století ve Florencii, rychle se rozšířila po celé Evropě, zvláště v Německu a Rakousku (v Praze první představení 1627). Dvorský balet se rozvinul v 17. století ve Francii na dvoře Ludvíka XIV. Literatura zpracovávala zejména náboženské, ale i světské náměty. Snaha o výrazný jazykový projev (novotvary, duchaplné obraty, slovní hříčky) nabyla v různých literaturách specifických forem: francouzská preciózní literatura, španělský gongorismus (podle L. de Góngory), italský marinismus (podle G. Marina), česká barokní lyrika (B. Bridel, F. Kadlinský). Z žánrů stály v popředí lyrika a drama. V divadle důraz kladen na přepychovou vizuálnost, která vedla k zásadní proměně evropského divadelního prostoru. V Itálii vznikl nový typ divadelní budovy s ostrým oddělením hlediště rampou a portálem od jeviště; používaly se perspektivní malované dekorace, bohaté vizuální, světelné i zvukové efekty; mezi jeviště a hlediště byl umístěn orchestr (poprvé 1637 v Benátkách), užívala se opona. Došlo k prudkému rozvoji scénografie a divadelní architektury. Bohatou dekoraci a složitou mašinerii přejalo i jezuitské divadlo. V 17. století vznikly v Německu tragikomedie s improvizovanými výstupy konvenčních postav (tzv. Haupt- und Staatsactionen - vysoké a státní akce). V českém prostředí se rozvíjelo barokní divadlo i v lidovém prostředí jako sousedské divadlo.

barometrický gradient   PSH

barometrický tlak   PSH
EN   atmospheric pressure
Source: WordNet 3.0
the pressure exerted by the atmosphere

barvení   PSH
Source: General_CS_database:HEU
metoda obarvení některých struktur buněk nebo pletiv a tkání s cílem jejich lepšího pozorování. V mikrobiologii metoda používaná k rozlišení bakterií na dvě velké skupiny - grampozitivní a gramnegativní.

barviva   PSH
Source: General_CS_database:HEU
barevné organické sloučeniny rozpustné alespoň v některém rozpouštědle (ve vodě, alkoholech, tucích). Podle původu se dělí na barviva přírodní (rostlinná - indigo, hena nebo živočišná - purpur) a umělá (syntetická), která jsou vyráběná hlavně z černouhelného dehtu. Používají se například k barvení různých materiálů, jako indikátory stavů a složení soustav. Zvláštní skupinu tvoří biologická barviva, například látky obsažené ve vakuole rostlinné buňky způsobující nápadné zbarvení květů, plodů, listů, případně v plastidech (fotosyntetická barviva - karoteny, xantofyly, chlorofyly), kde se podílejí na fotosyntéze, nebo u živočichů, například látky podílející se na zbarvení těla, přenosu kyslíku (hemoglobin, hemocyanin). ➲

barvivo   EUROVOC
Source: General_CS_database:SSC
a s barvicí látka umělá barviva krevní barvivo hemoglobin

barvotisk   PSH
Source: Polygrafický slovník
tisk polotónových obrazů přesným soutiskem základních, popř. doplňkových barev

barvy   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz barevnost látek, barva, nátěrové hmoty

baryony   PSH
Source: General_CS_database:HEU
skupina těžších elementárních částic s poločíselným spinem (fermiony); patří mezi hadrony. Dělí se na hyperony a nukleony. Nejlehčím baryonem je proton.

baryt   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rombický minerál, BaSO4.

baryum   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- chemický prvek skupiny II A, žluto-stříbřitý kov; atomové číslo 56, relativní atomová hmotnost 137,34, teplota tání 725 °C, teplota varu 1 637 °C, hustota 3,51 g/cm³ (20 °C); rudy: baryt BaSO4 a witherit BaCO3; reaguje s vodou na hydroxid barnatý Ba(OH)2 a s kyselinami na barnaté soli; rozpustné sloučeniny Ba jsou jedovaté.

baseball   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sportovní pálkovací hra. Vznikla koncem 1. poloviny 19. století v USA, snad z anglického kriketu. Nejpopulárnější profesionální hra v USA a Japonsku.

Basilicata   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
kraj v jižní Itálii; 2 provincie, 9 992 km², 605 940 obyvatel (1991), správní středisko Potenza. Nerozvinutá zemědělská oblast. Pastevectví, pěstování obilnin a středomořských kultur.

basketbal   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- sportovní branková hra, při níž se dosahuje bodů házením do košů, upevněných ve výši 3,05 m. Vznikl koncem 19. století v USA, do Evropy se dostal po 1. světové válce. 1931 založena Mezinárodní federace amatérského basketbalu (FIBA); ČSR se stala jedním z prvních členů. Družstvo tvoří 5 hráčů; doba hry je 2 × 20 minut. Od 1936 olympijský sport mužů, od 1976 žen. ➲

Baskicko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Vascongadas, VasconiaEuskadi - autonomní region v severním Španělsku; 3 provincie, 7 234 km², 2,11 milionu obyvatel (1991), správní středisko Vitoria. Obýváno zčásti Basky. Koncentrace průmyslu hutnického, strojírenského, chemického, papírenského; těžba rud železa a neželezných kovů. - V 16. století ztráta vlastní státnosti. Národní hnutí završeno 1979 přiznáním autonomie.

baskičtina   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- izolovaný jazyk aglutinačního typu, charakteristickým znakem je ergativ; příbuzenství s kavkazskými jazyky není prokázané.

baterie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sériové nebo paralelní spojení galvanických článků primárních nebo sekundárních (akumulátorů), čímž se získávají zdroje stejnosměrného proudu s vyšším napětím (sériové spojení), nebo vyšší kapacitou (paralelní spojení). Například baterie startovací (motorová vozidla, letadla), baterie pro telefonní ústředny, napájení přístrojů; palebná a taktická jednotka raketového vojska, pozemního a protiletadlového dělostřelectva. Skládá se obvykle z palebných čet se stanoveným počtem zbraní a z velitelství zabezpečujícím průzkum, řízení palby, spojení a zásobování. Podle druhů zbraní se rozlišuje baterie houfnicová, kanonová, minometná, raketová, protitanková, protiletadlová. ➲

batolit   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hlubinné magmatické těleso utuhlé v dutině zemské kůry; plošně rozsáhlé, rozšiřující se do hloubky, se zrnitou strukturou horniny.

Bauhaus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
uměleckohistorická škola nového typu, založena 1919 ve Výmaru W. Gropiem. Vyučovací postup spočíval v exaktním studiu výtvarných prvků a zákonů výstavby uměleckého díla. Žáci současně zpracovávali v dílnách dřevo, textil, keramiku a sklo; studium vrcholilo školou architektury. Ze spolupráce všech druhů umění mělo vzniknout umělecké dílo jako jednotný funkční a estetický celek. Na Bauhausu působili mj. L. Feininger, P. Klee, V. Kandinskij a L. Moholy-Nagy. Od 1925 sídlila škola v Dessau, 1932-1933 v Berlíně; nacisty uzavřena.

bauxit   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
sedimentární hornina, která obvykle vyplňuje deprese v karbonátových horninách; červené, červenohnědé, ale i žluté a zelené barvy. Obvykle obsahuje böhmit, diaspor nebo obojí, dále goethit, lepidokrokit nebo hematit, někdy kaolinit. Nejdůležitější surovina pro výrobu hliníku.

bavlna   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
přírodní vlákno. Jedna z nejdůležitějších textilní surovin; získává se z rostliny bavlníku. Viz též bavlnářství, celulosa.

Bavorsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- největší spolková země SRN, na jihu při hranicích s Rakouskem a ČR; 70 554 km², 12,09 milionu obyvatel (1998), hlavní město Mnichov. - Na místě staršího osídlení počátkem 6. století germánské kmenové vévodství s centrem v Řezně, v 6.-8. století tlak Slovanů a Avarů, 788 součást franské říše, v 9. století součást východofranské říše, od 947 římskoněmecká říše (976 oddělena Východní marka). 1070-1180 pod vládou Welfů, 1180-1918 Wittelsbachů. Mocenský vzestup ve 14. století za Ludvíka IV. Bavora. Za třicetileté války v čele katolické Ligy (Maxmilián I.), 1623 zisk Horní Falce a kurfiřtského hlasu. Ve válce o dědictví rakouské 1740 až 1748 usiloval Karel VII. Albert o císařskou korunu. Za napoleonských válek připojena pod vlivem Francie území některých říšských měst a 1806 prohlášeno království; 1871 součást německého císařství. 1918 vyhlášena republika, 1919 republika rad. Po její porážce součást Německa. 1945-49 součást americké zóny, od 1949 spolková země SRN.

bayesovský přístup   PSH

bazální metabolismus   PSH
Source: General_CS_database:DID
energie, uvolněná ze živin, spotřebovaná za klidových podmínek k udržení funkce tělesných orgánů.

bazény   PSH

bádenská škola   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- jeden z hlavních směrů novokantovské filozofie v Německu na konci 19. a počátkem 20. století. Hlavní představitelé W. Windelband, H. Rickert, zčásti M. Weber. Filozofii chápali jako vědu o obecně filozofických hodnotách. Rozvíjeli Kantův protiklad mezi tím, co je, a co má být. Zdůrazňovali rozdíl mezi přírodními vědami, zaměřenými na obecné, na objektivní zákony, a vědami společenskými, historickými, jež mají postihovat jen jedinečné, individuální.

Bádensko-Würtembersko   EUROVOC

báňské strojírenství   PSH

bdění   PSH
EN   wakefulness
Source: WordNet 3.0
a periodic state during which you are conscious and aware of the world; "consciousness during wakefulness in a sane person is pretty well ordered and familiar"

bdění   PSH
EN   wakefulness
Source: WordNet 3.0
a temporary state in which you are unable (or unwilling) to sleep; "accept your wakefulness and sleep in its own contrary way is more likely to come"

Be hvězdy   PSH

beatnici   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[anglicky beat generation, zbitá generace], nonkonformní literární hnutí americké mládeže zhruba na přelomu 50. a 60. let 20. století (v poezii A. Ginsberg, v próze J. Kerouac).

Beaufortova stupnice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[podle anglického admirála F. Beauforta, 1774-1857], stupnice na určení síly (rychlosti) větru ve stupních Beauforta (1-12) podle účinků větru na různé objekty.

bednicí práce   PSH

behaviorální poruchy   PSH

behaviorální symptomy   PSH

behaviorismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[anglicky behavior, chování], psychologická škola 20. století; vznikl v USA, zakladatel J. B. Watson. Za předmět studia považuje chování subjektů, zdůrazňuje objektivní metody, odmítá introspekci (studium vnitřních podmínek), pojímá individuum jako černou schránku a užívá metodu stimul - reakce. Behaviorismus ovlivnil sociologii, antropologii, pedagogiku a sociální psychologii. ➲

belgické oblasti   EUROVOC

belgické regiony   EUROVOC

Belgicko-lucemburská hospodářská unie   EUROVOC
EN   BLEU
Source: WordNet 3.0
cheese containing a blue mold

Belgie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v západní Evropě při pobřeží Severního moře; 30 518 km², 10,1 milionu obyvatel (1995), hlavní město Bruxelles (Brussel). - Nízký plochý povrch se zvedá k jihovýchodu do pohoří Ardeny a kulminuje v Hohes Venn (694 m). Hlavní řeka je Šelda a Maas. Oceánické podnebí mírného pásma s relativně chladným létem a mírnou zimou. Ve vyšších polohách vřesoviště a lesnaté porosty. - 57,8 % Vlámů, 32,7 % Valonů (1991). Úřední jazyk vlámština a francouzština. Náboženství římskokatolické (90 %). Roční přírůstek obyvatelstva 0,0 % a střední délka života 77 let (1995), kojenecká úmrtnost 8 ‰ (1995). Podíl městského obyvatelstva 97 % (1990). - Hospodářsky velmi vyspělý stát s vysokou koncentrací výroby a intenzivním zemědělstvím HNP 24 710 US $ na 1 obyvatele (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1991): v zemědělství a rybolovu 2,6 %, v průmyslu 28,1 %). Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 2 %, průmysl 30 %. - Zemědělství využívá 41,6 % rozlohy; vysoký stupeň mechanizace. Převažuje živočišná produkce (intenzivní chov prasat a skotu). Rybolov. Pěstují se obilniny, cukrová řepa, len, chmel. - Těží se černé uhlí, zemní plyn. Průmysl hutnický (železo, ocel, neželezné kovy), strojírenský, textilní, petrochemický, potravinářský (cukrovarnický, pivovarnický); brusírny diamantů. Výroba elektrické energie 62 miliard kWh (1988), asi 60 % v jaderných elektrárnách. - Velmi hustá dopravní síť (1990): 3 513 km železnic, 15 900 km silnic, 1 569 km průplavů a splavných řek. Největší mezinárodní letiště Bruxelles a Antwerpen. Námořní obchodní loďstvo 1,96 milionu BRT (1990); hlavní přístavy Antwerpen (obrat 101 milionu t, 1991), Gent. - Vyvážejí se kovy, stroje, auta, chemické a farmaceutické výrobky, diamanty, textil. Člen Beneluxu. Měnová jednotka 1 belgický frank (BEF) = 100 centimů. - Státní zřízení: konstituční monarchie, federativní stát; král na dědičném trůnu (sasko-koburská dynastie); dvoukomorový parlament. - Správní členění: 10 provincií. 3 autonomní oblasti (Vlámsko, Valonsko, dvojjazyčný Brussel); vnitřní autonomii má i německy mluvící společenství.

Belize   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
největší a bývalé hlavní město státu Belize na bažinatém pobřeží Karibského moře; 53 915 obyvatel (1997). Hlavní přístav, největší průmyslové a obchodní středisko státu. Ohrožován tropickými cyklonami (1961, 1969).

Beltrami-Michellovy rovnice   PSH

Benátsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- kraj v severní Itálii; 7 provincií, 18 365 km², 4,36 milionu obyvatel (1991), správní středisko Benátky. Intenzivní zemědělství, různorodý průmysl. Cestovní ruch (Benátky, Dolomity).

benchmarking   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS porovnávání vlastního výkonu s ostatními 1. marketingový proces, v rámci kterého probíhá poměřování vlastních výkonů s nejlepšími výkony jiného podniku, nebo při interním benchmarkingu s výkony jiných částí podniku; smyslem je učení se od jiných tam, kde oni to dělají lépe 2. v počítačové terminologii jde o proces měření výkonnosti počítače nebo jeho částí, popřípadě software, zejména za účelem jeho srovnávání s jinými

Benelux   EUROVOC
Source: Euroskop
V roce 1944 se rozhodly Belgie, Holandsko a Lucembursko integrovat v celní unii s názvem Benelux. 17.3.1948 vstoupila dohoda o vytvoření Beneluxu v platnost. Základním cílem vytvoření celní unie byla podpora rozvoje vzájemného obchodu a větší vzájemná integrace jednotlivých ekonomik členských států. Do doby než byla postupně vytvořena jednotlivá společenství a následně v rámci Evropských společenství v roce 1968 celní unie, měly země Beneluxu vlastní celní sazebník. Vytvořením celní unie v rámci Evropských společenství (ES) převzaly celní sazebník ES. Generální sekretariát celní unie sídlí v Bruselu. V rámci Beneluxu spolu udržují specifický svazek Belgie s Lucemburskem. Tyto dvě země spolu vytvářejí hospodářskou unii. Všechny tři členské státy patřily a patří k nejaktivnějším v oblasti evropské integrace, byly zakládajícími členy Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Euratomu. V roce 1998 byly rovněž Radou ministrů vybrány do skupiny zemí Evropské unie, která k 1.1.1999 vytvořila společnou měnu Euro.

Benin   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v západní Africe při pobřeží Guinejského zálivu; 112 622 km², 5,47 milionů obyvatel (1995), hlavní město Porto Novo. - Nízké lagunové pobřeží s mangrovovými porosty a tropickými deštnými lesy přechází do náhorní plošiny se savanovými lesy a travnatými savanami; na severozápadě pohoří Atakora (641 m). Podnebí na jihu vlhké rovníkové se dvěma obdobími dešťů, na severu rovníkových monzunů s deštivým létem a suchou zimou. - Guinejská a gurská etnika, zejména Fonové (47 %), Jorubové, Adžové. Úřední jazyk francouzština. Náboženství (1990): tradiční africké 61 %, římskokatolické 18,5 %, islám 15 %. Negramotnost 72 % (1987). Roční přírůstek obyvatelstva 3,0 %, kojenecká úmrtnost 85 ‰, střední délka života 48 let (1995). Podíl městských obyvatel 38 % (1990). - Rozvojový agrární stát, jeden z nejchudších; HNP 370 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 1,64 miliard US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 61 %, v průmyslu 7 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 37 %, průmysl 14 %. Zalesněno 43 % území, zemědělství využívá 29 %. Pěstuje se maniok, kukuřice, proso, palma olejná, bavlník, kávovník, ovoce. Chov dobytka v severní části. Rybolov zejména v lagunách. Nerostná ložiska dosud málo prozkoumána, při pobřeží se těží ropa. Průmysl slabě rozvinut; vyrábí se cukr, rostlinné oleje, pivo, cement. Doprava: 579 km železnic, 7 500 km silnic. Největší přístav a letiště v Cotonou. Vyváží se palmový olej, bavlna, ropa. Měnová jednotka 1 frank CFA (XOF) = 100 centimů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; jednokomorový parlament. Správní členění: 6 provincií.

bentonit   PSH
Source: General_CS_database:HEU
reziduální hornina vznikající zvětrávacím procesem pyroklastických hornin. Velmi jemnozrnný jíl se značnou absorpční schopností; obsahuje hlavně montmorillonit. Používá se jako pojivo, vyžadující malou vlhkost, zejména ve slévárenství pro syntetické formovací směsi, jako přísady do keramických hmot, kde zvyšuje plastičnost, a ke stabilizaci zeminy při hlubinném zakládání staveb při výrobě podzemních stěn. ➲

benzen   PSH
Source: General_CS_database:HEU
cyklohexatrien - nejjednodušší aromatický uhlovodík, bezbarvá kapalina; teplota tání 5,53 °C, teplota varu 80,10 °C, hustota 0,879 g/cm³, index lomu 1,501 12, viskozita 0,648 7 mPa·s (vše při 20 °C); rozpouštědlo (hořlavina I. třídy), petrochemická surovina; karcinogen. Šestiúhelníkový skelet molekuly benzenu se nazývá benzenové jádro. ➲

benzin   PSH
Source: 2002/0355_Sb.
jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, jehož tlak nasycených par při teplotě 293,15 K (20 °C) je roven nebo je větší než 1,32 kPa a který je určen pro použití jako palivo motorových vozidel, vyjma kapalného propanbutanu (LPG)

benzinové motory čtyřdobé   PSH

benzinové motory dvoudobé   PSH

benzinové motory   PSH

benzín   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
směs kapalných uhlovodíků, kapalina nízké hustoty (pod 0,81 kg/m–3) a vysoké výhřevnosti (nad 42 MJ/kg–1), velmi snadno zápalná, jejíž páry jsou ve směsi se vzduchem výbušné. Vyrábí se z ropy destilací a jinými chemickými procesy. Používá se jako motorové palivo, rozpouštědlo, extrakční činidlo a ředidlo pro tuky a oleje. Pro pohon motorů musí benzín splňovat specifické požadavky. Viz též benzín motorový.

beranicí soupravy   PSH

Berlín   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
německy Berlin – hlavní město Německa, v Braniborsku v jezernaté krajině při ústí řeky Havoly do Sprévy; 3,4 mil. obyvatel (1998). Průmysl elektrotechnický, strojírenský, chemický, polygrafický, potravinářský, jemné mechaniky, optický. Významná dálniční a železniční křižovatka, říční přístav, letiště (Schönefeld, Tempelhof). – Historické památky (většinou obnoveny po roce 1945) a především významné umělecké sbírky, akademie věd, univerzita a další vysoké školy, knihovny, divadla, botanická a zoologická zahrada. – Původně slovanská osada, od 13. stol. německé město, 1307 spojeno s nedalekým Köllnem pod jménem Berlin. Od roku 1359 člen hanzy, od 1486 sídelní město braniborských kurfiřtů, později pruských králů (od 1709). Od 17. stol. manufakturní výroba porcelánu a textilu, velký průmyslový rozvoj v 19. stol. Od roku 1871 hlavní město Německa. Za 2. světové války téměř zničen při angloamerických náletech a při dobývání Rudou armádou. Postupimskou konferencí byl administrativně rozdělen na čtyři sektory, spravované spojeneckými úřady (americký, britský, francouzský a sovětský); na počátku studené války se však oddělil sovětský sektor, následovalo vytyčení státní hranice mezi tzv. východním a západním Berlínem (1949) a izolace západního sektoru uvnitř vzniklé NDR. V roce 1961 postavena berlínská zeď. Po zhroucení komunistického režimu (1989) a po opětném sjednocení Německa Berlín určen hlavním městem celého státu (1990).

Bermudy   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- korálové souostroví v severozápadní části Atlantského oceánu východně od pobřeží USA; 53,5 km², 63 000 obyvatel (1995; černoši, mulati, běloši), správní středisko Hamilton. - Příjemné subtropické přímořské podnebí. - Britská kolonie s částečnou autonomií, strategická námořní a letecká základna Velké Británie a USA. Základ ekonomie tvoří mezinárodní pojišťovnictví a cestovní ruch (příjmy 475 milionů US $, 1991). HNP 27 720 US $ na 1 obyvatele (1993). Pěstují se květiny, ovoce, zelenina; rybolov. Průmysl potravinářský, textilní, opravny lodí. Námořní obchodní loďstvo (tzv. stát levné vlajky) 3,0 milionu BRT (1992). Měnová jednotka 1 bermudský dolar (BMD) = 100 centů.

berylium   EUROVOC
EN   beryllium
Source: WordNet 3.0
a light strong brittle grey toxic bivalent metallic element

berylliové bronzy   PSH

beryllium   PSH
Source: GEMET
A corrosion-resistant, toxic silvery-white metallic element that occurs chiefly in beryl and is used mainly in x-ray windows and in the manufacture of alloys. (Source: CED)

Besselovy funkce   PSH

bestseller   PSH
Source: TDKIV
Obchodně úspěšná publikace, kterou zákazníci kupují ve velkém počtu výtisků. Při očekávaném úspěchu se publikace vydává ve velkém nákladu, z důvodu rychlého rozprodání jsou obvyklé dotisky dané publikace.

betasynchrotron   PSH

betatron   PSH
Source: General_CS_database:HEU
kruhový urychlovač elektronů (na energii maximálně 3.108 eV) sloužící jako zdroj brzdného záření. Využití v lékařství, defektoskopii.

betlémy   PSH

beton   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
stavivo vyrobené obvykle v míchačkách z kameniva, cementu a vody, popřípadě i z přísad, upravujících jeho vlastnosti. Čerstvý beton vzniká po zhutnění betonové směsi uložené do bednění, do vrstvy podlahy nebo vozovky. Ke zhutnění se užívá vibrátorů. Nárůst pevnosti betonu nepříznivě ovlivňuje nízká teplota (mráz). ➲ autoklávový beton; expanditbeton; lehký beton; plastbeton; prostý beton; předpjatý beton; těžký beton; torkret; transportbeton; vláknobeton; vodotěsný beton;

betonářská výztuž   PSH

betonářské práce   PSH

betonové konstrukce   PSH
Source: General_CS_database:VSE
nosné systémy z prostého betonu, z železového betonu a z předpjatého betonu; dělí se na vlastní b. k. a na mostní konstrukce. Mezi vlastní b. k. náleží konstrukce různých typů budov, a to stavby bytové, občanské, průmyslové, zemědělské a obranné (pevnosti). Z b. k. se budují stropy, nosné kostry, panelové budovy, střechy, základy. B. k. jsou vhodné také pro zvláštní stavby, jako jsou haly, nádrže a vodojemy, zásobníky, chladicí věže, vysoké komíny, potrubí, kanály, žlaby, jezy a hráze, opěrné zdi a stožáry.

betony   PSH
EN   concretes
Source: WordNet
A mixture of aggregate, water, and a binder, usually Portland cement; it hardens to stonelike condition when dry. (Source: MGH)

bezbariérové budovy   PSH

bezcelní prodej   EUROVOC

bezčelistnatci   PSH
Source: General_CS_database:DID
bezčelistní, Agnatha – nadtřída obratlovců (Vertebrata). Primitivní živočichové s primárně zachovanou chordou. Nemají vytvořené čelisti, všechny žaberní oblouky slouží původní funkci, nemají párové končetiny, nosní otvor je nepárový, končí slepě v nasohypofyzárním vaku nebo je propojen s trávicí trubicí, vnitřní skelet je chrupavčitý. V labyrintu vnitřního ucha jsou dvě polokruhovité chodby, které mohou být druhotně redukovány v jednu (sliznatky). Žábry jsou váčkovitého typu, propojené s vnějším prostředím malými žaberními štěrbinami. Bezčelistnatci se vyvinuli ve středním ordoviku, největší rozvoj prodělali v siluru a ve spodním devonu. Recentní řády: mihule (Petromyzones), sliznatky (Myxiniformes). Zahrnují vymřelé skupiny mořských živočichů s tělem krytým pancířem, který byl vytvořen z kožních desek (např. řád Cephalaspidida, Thelodontida). Viz též žábry.

bezděčná pozornost   PSH

bezdomovec   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
apolita, apatrida - a) fyzická osoba, která není občanem jiného státu (podle jeho vnitrostátního práva). Je podřízen vnitrostátní moci státu pobytu a nepožívá ochrany jiného státu; b) ve státě, v němž existuje domovské právo, občan, který nemá v žádné obci státu domovské právo.

bezdrátová telekomunikace   EUROVOC

bezešvé trubky   PSH

Bezhotovostní operace   PSH
Source: Česká bankovní asociace
Operace uskutečňovaná bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních operací.

bezhotovostní platební styk   PSH

Bezierovy křivky   PSH

Bezierovy plochy   PSH

bezjaderné rostliny   PSH

bezkontaktní měření teploty   PSH

bezmasé pokrmy   PSH

bezmotorové létání   PSH
Source: General_CS_database:VSE
létání na prostředcích a) těžších než vzduch s nosnými plochami pevnými (kluzáky, Rogallovo křídlo) nebo pohyblivými (bezmotorové vírníky); b) lehčích než vzduch bez nosných ploch (balóny).

bezodpadové technologie   PSH

bezodtoká jezera   PSH

bezolovnatý benzín   EUROVOC
Source: Wikipedie
benzín bez přísady olova, v ČR se začal prodávat od 1. ledna 2001

bezpečnost budov   EUROVOC
EN   building safety
Source: GEMET
A collection of rules and regulations adopted by authorities concerning structural and mechanical standards for safety. (Source: HARRISa)

bezpečnost dodávky   EUROVOC

bezpečnost dopravy   EUROVOC

bezpečnost potravin   EUROVOC
Source: Ústav zemědělských a potravinářských informací
V poslední době se hodně mluví o „bezpečnosti potravin“ (BP), a proto stojí za to vysvětlit význam tohoto pojmu. Ve smyslu „nezávadnost potravin“ začal být pojem BP používán jako překlad anglického „food safety“, což byl pojem obsažený v tzv. Bílé knize EU (White paper on foodsafety, EC 2000). Cílem tohoto materiálu bylo harmonizovat postupy zajišťování BP v celé EU. Z tohoto materiálu vychází i „Usnesení vlády ČR č. 1320/2001 ke Strategii bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR“. V těchto textech a v následných předpisech, které z toho vycházejí, se pojem BP používá právě ve smyslu zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin jako naprosto základního předpokladu, který musí být v potravinovém řetězci splněn. Zahrnuje však i bezpečnost před možností zranění např. při explozi výrobku nebo z nevyhovujícího obalu. Obdobně definuje BP i Codex Alimentarius v dokumentu o Obecných principech hygieny potravin (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-20031), podle kterého „bezpečná potravina je ta, která nevyvolá poškození konzumenta, je-li připravena a snědena k účelu, pro který je určena“. I když většina odborníků souhlasí, že významově správnější by bylo používání termínu „zdravotní nezávadnost“, je termín „bezpečnost“ již zaveden (i z důvodu jazykového negativismu slova „nezávadnost“). Do pozadí tak ustupuje BP ve smyslu dostatečného zásobení lidí potravinami, jak se někdy používala např. při hodnocení situace v rozvojových zemích. Termín BP nezahrnuje jiná hlediska jakosti potravin jako např. hledislo nutriční vyváženosti nebo senzorické jakosti. Na zajištění a zachování BP se podílí zemědělská produkce, zpracovatelé potravin, dovozci, distributoři, státní orgány, ale i spotřebitelé. Stát vytváří pravidla a podmínky pro všechny složky zúčastněné v potravinovém řetězci (např. předpisy týkající se životního prostředí, hygienické a další předpisy týkající se potravin, pověření kontrolních orgánů) a kontroluje jejich dodržování. Tím poskytuje přiměřenou ochranu konzumenta před zraněním nebo onemocněním z potravin, a přiměřenou záruku, že potravina je vhodná pro konzumaci, a také posiluje důvěru v mezinárodně obchodovatelné potraviny. Úkolem státu je i vzdělávání spotřebitelů. Potravinářský průmysl musí vyrábět jen potraviny bezpečné a vhodné pro konzumaci a poskytovat spotřebitelům jasné a snadno pochopitelné informace o jednotlivých potravinářských výrobcích a o zacházení s nimi (především na obalech). A nakonec má pro dodržení BP nezastupitelnou úlohu spotřebitel při nakládání s potravinami (nákup, uchovávání, kuchyňská úprava, hygiena, konzumované množství). Na základě poskytnutých informací a na základě znalosti rizik, která vyplývají z určitých potravin a z určitých praktik používaných při zacházení s potravinami, má spotřebitel možnost ochránit potraviny před kontaminací a před nežádoucími změnami. Následující odkazy poskytují informace o systému bezpečnosti potravin v ČR Stručné kompendium národního systému bezpečnosti potravin v ČR Nový systém bezpečnosti potravin v Evropské unii a České republice / Eva Černá. In: Chemické listy. -- ISSN 0009-2770. -- Roč. 96, č. 7, (2002), s. 587-590 Systém zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin v ČR Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k EU Úplné znění "Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii", kterou přijala vláda ČR usnesením č. 1277/2004 na svém jednání dne 15. 12. 2004. "Strategie" je přiložena v samostatném souboru včetně příloh. Prioritní je bezpečnost potravin Bezpečnost potravin pohledem spotřebitele – závěrečná zpráva pro MZe Další odkazy:Bezpečnost potravin – od farmy po vidličku – v legislativě EU (v angličtině) Příručka pro spotřebitelské organizace: Podpora národního systému bezpečnosti potravin (v angličtině) Bezpečnost potravin - prezentace v aplikaci PowerPoint (v angličtině) (mch, suk)

bezpečnost práce   PSH

bezpečnost při práci   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
soubor opatření zajišťujících ochranu života a zdraví pracujících a chránících materiálni hodnoty před poškozením během prac. procesu; tomu slouží ochranná zařízení, podporovaná zejm. mechanizací a automatizací nebezpečných operací. O b. p. p. v provozu pečují odborové a hosp. orgány (bezpečnostní technici). Témuž účelu slouží úprava prac. právních vztahů a zejm. povinnost organizací pečovat o zvyšování bezpečnosti při práci.

bezpečnost silničního provozu   EUROVOC
EN   road safety
Source: GEMET
Any measure, technique or design intended to reduce the risk of harm posed by moving vehicles along a constructed land route. (Source: RHW)

bezpečnost výrobku   EUROVOC

bezpečnost   PSH
Source:
Stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby pro objekt a jeho zájmy a tento objekt je k omezení stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při něm spolupracovat.

bezpečnostní lana   PSH

bezpečnostní norma   EUROVOC
EN   safety standard
Source: GEMET
A norm or measure applicable in legal cases for any action, procedure or contrivance designed to lower the occurrence or risk of injury, loss and danger to persons, property or the environment. (Source: BLD / RHW)

bezpečnostní politika   PSH

bezpečnostní služby   EUROVOC
EN   security services
Source: WordNet
the Israeli domestic counterintelligence and internal security agency; "the Shin Bet also handles overall security for Israel's national airline"

bezpečnostní zařízení automobilů   PSH

bezpečnostní zařízení   EUROVOC
EN   safety device
Source: WordNet
a device designed to prevent injury or accidents

bezplatná zdravotní péče   EUROVOC

bezplatné služby   EUROVOC

bezplatné školství   EUROVOC

beztrestnost   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
okolnosti jednání vylučující vznik trestní odpovědnosti v případech zákonem předvídaných, a to v důsledku osobního postavení pachatele (tzv. hmotněprávní exempce, která se vztahuje na prezidenta a poslance Parlamentu za podmínek stanovených v článcích 27 a 45 Ústavy ČR) nebo v důsledku okolností vylučujících protiprávnost činu nebo v důsledku nedostatku zákonného znaku trestného činu.

bezúročný úvěr   EUROVOC

bezzávlahové hospodářství   EUROVOC
EN   dry farming
Source: GEMET
A system of extensive agriculture allowing the production of crops without irrigation in areas of limited rainfall. Dry farming involves conserving soil moisture through mulching, frequent fallowing, maintenance of a fine tilth by cross-ploughing, repeated working of the soil after rainfall and removal of any weeds that would take up some of the moisture. (Source: GOOD)

běh na lyžích   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) pohybová činnost vytrvalostního charakteru, využívající odrazy nohou, odpichy holemi a skluz lyží po sněhu; b) závodní disciplíny pro muže (15, 30 a 50 km), pro ženy (5, 10 a 20 km); přibližně jednu třetinu trati tvoří výstupy, třetinu sjezdy a třetinu rovinky. Způsoby běhu na lyžích: klasický styl a volný styl; c) součást branných sportů, jedna z disciplín závodu sdruženého.

běhy   PSH
Source: General_CS_database:VSE
končetiny srstnaté zvěře, dropa, divokého krocana a loveckých psů. Končetiny malých druhů škodné srstnaté zvěře se ozn. jako běháčky.

bělení   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zušlechťovací proces, jehož účelem je zbavit textilní materiál přirozených nečistot a příměsí (pektinů, bílkovin, tuků, vosků, pigmentů, hemicelulózy) i látek získaných během předchozího zpracování (šlicht, aviváže a prachu); součást procesu zpracování některých fotografických materiálů; kovové stříbro se převádí na rozpustnou sloučeninu schopnou další reakce.

Bělorusko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Běloruská republika, bělorus. Respublika Belarus - stát ve východní Evropě, člen SNS; 207 600 km², 10,14 milionu obyvatel (1995), hlavní město Minsk. - Ruská rovina přechází v Běloruskou pahorkatinu (do 345 m). Hustá vodní síť, mnoho bažinatých území a malých jezer. Podnebí mírných šířek přechodného typu; v létě vliv Atlantského oceánu, v zimě je podnebí kontinentální. Rostlinstvo smíšených lesů. - Bělorusové (78 %), Rusové (13 %), Poláci, Ukrajinci, Židé. Náboženství pravoslaví. Úřední jazyk běloruština. Roční přirozený přírůstek obyvatel 0,18 %, kojenecká úmrtnost 12 ‰, střední délka života mužů 67 a žen 76 let (1991). - Hospodářsky středně rozvinutý průmyslově-zemědělský stát. HNP asi 2 160 US $ na 1 obyvatele (1994), státní dluh 1,27 miliardy US $ (1994). Podíl ekonomicky aktivních 52 %; v zemědělství skoro 30 %. Živočišná výroba přes 50 % zemědělské produkce. Zemědělská půda tvoří 46 %, orná 30 % rozlohy. Hlavní plodiny žito, pšenice, brambory, len, krmné plodiny. Chov skotu, prasat. Těžba draselné soli. Průmysl strojírenský, chemický, dřevozpracující, spotřební, potravinářský. Zpracování ropy. Výroba elektrické energie 39,5 miliard kWh (1990). Tranzit mezi Ruskem a střední Evropou. Vyváží se 27 % produkce republiky (1988), hlavně výrobky strojírenského, spotřebního a potravinářského průmyslu. Měnová jednotka 1 rubl = 100 kopejek (měnová unie s Ruskem). - Státní zřízení: republika, v čele prezident; jednokomorový parlament (Nejvyšší sovět). - Správní členění: 6 oblastí.

Běžný účet   PSH
Source: BusinessInfo.cz
Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání (na viděnou). Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majiteli ´čtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.

Bhútán   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- vnitrozemský stát v jižní Asii mezi Indií a Čínou ve východním Himálaji; 46 500 km², 715 000 milionu obyvatel (1996), hlavní město Thimpu. - Leží na jižních svazích Vysokého Himálaje, jehož mnohé vrcholy na hranicích s Čínou přesahují 7 000 m n.m. Povrch, členěný říčními údolími, se snižuje k jihu do nížiny řeky Brahmaputry. Podnebí subtropické monzunové s obdobím dešťů od července do října, ve velehorách extrémně chladné vysokohorské. Monzunové lesy přecházejí ve vyšších polohách v horské lesy a alpínské louky, nad sněžnou čarou území s trvalým sněhovým a ledovcovým pokryvem. - Přes 50 % Bhútiů, 30 % Drukpů, 14 % Nepálců. Úřední jazyk dzongkä (tibetočínský). Náboženství (1990): 71 % buddhistů (státní náboženství lámaismus), 25 % hinduistů. Negramotnost 85 % (1989). Roční přírůstek obyvatel 2,1 %, kojenecká úmrtnost 122 ‰, střední délka života 52 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 5 % (1990). - Zaostalý agrární stát na prahu hospodářského rozvoje, ekonomicky plně orientovaný na Indii. HNP 420 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 85 milionů US $ (1993). 91 % ekonomicky aktivních pracuje v zemědělství (1989), které vytváří 43 % HDP (1991, průmysl 27 %). - Obdělává se 2,8 % území; 5,7 % pastviny, 55,3 % zalesněno. Hlavní plodiny: rýže, pšenice, kukuřice, proso, brambory, luskoviny, zelenina, jutovník, cukrová třtina. Chov skotu (362 000 ks, 1988), prasat, jaků. Těžba dřeva (3,2 milionu m³, 1988). Surovinové zdroje využívány minimálně (vápenec, dolomit, grafit). Průmysl potravinářský, dřevozpracující, textilní, cementárenský. Řemeslná malovýroba. Elektrická energie z hydroelektráren. Vzrůstá význam cestovního ruchu. Doprava: 2 280  km silnic (1989), dvě letiště. - Vyváží se dřevo, obiloviny, léčivé byliny, textilie. Měnová jednotka 1 ngultrum (BTN) = 100 četrumů (chetrum), užívána i indická rupie. - Státní zřízení: samostatné království pod ochranou Indie, v čele král; jednokomorový parlament. - Správní členění: 18 distriktů.

biatlon   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zimní dvojboj (běh na lyžích se zbraní a sportovní střelba). Biatlon jednotlivců se běží na trati 20 km, biatlon družstev (štafet) 4 × 7,5 km. Mezinárodní federace moderního pětiboje a biatlonu (UIPMB), založena 1948.

bible   PSH
Source: General_CS_database:DID
Písmo svaté – základní spis judaismu a křesťanství; soubor kanonizovaných knih, považovaných za inspirované Bohem, ve kterém je uloženo lidské svědectví o Božím slově. Biblický kánon se skládá ze Starého zákona, který je biblí judaistů i křesťanů, a z Nového zákona, který je specificky křesťanskou částí bible. Obsahem bible je zvěst o jediném Bohu, který stvořil svět, přislíbil lidem odpuštění hříchu a osvobození, povolal svůj zvláštní lid, vyváděl ho z otroctví a ze zajetí, dával mu své Slovo a (v novozákonním podání) s konečnou platností se ke všem lidem sklonil v Ježíši Kristu, který je Pán a Spasitel. Celá bible v křesťanském rozsahu má četné překlady od starověku dodnes, např. latinská Vulgata a Neovulgata, Lutherův německý překlad, česká Bible kralická a Bible svatováclavská. Viz též apokryfy.

biblická antropologie   PSH

biblická archeologie   PSH

biblická dějeprava   PSH

biblické postavy   PSH

biblické texty   PSH

bibliofilie   PSH
Source: Heureka
a) sběratelství vzácných nebo krásných knih a tisků; b) vzácná nebo krásná kniha nebo tisk; c) tisk vydávaný v číslované edici.

bibliografické formáty   PSH

bibliograficko informační služby   PSH

bibliografie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a) vědní obor sociální informatiky, který zkoumá proces přenosu, zpracování a užití bibliografických informací ve společnosti, studuje a vypracovává metodiku, technologii a organizaci bibliografické činnosti; b) bibliografický soupis, bibliografikum - funkčně a obsahově ucelený soubor bibliografických záznamů, dokumentů uspořádaný podle odborných pravidel; c) bibliografická činnost - profesní informační činnost zaměřená na zjišťování, zpracování a šíření bibliografických informací.

bibliografie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) vědní obor sociální informatiky, který zkoumá proces přenosu, zpracování a užití bibliografických informací ve společnosti, studuje a vypracovává metodiku, technologii a organizaci bibliografické činnosti; b) bibliografický soupis, bibliografikum - funkčně a obsahově ucelený soubor bibliografických záznamů, dokumentů uspořádaný podle odborných pravidel; c) bibliografická činnost - profesní informační činnost zaměřená na zjišťování, zpracování a šíření bibliografických informací.

bicyklické uhlovodíky   PSH

bičíkovci   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- jeden z podkmenů prvoků; pohybují se pomocí jednoho nebo více bičíků, žijí volně nebo jako paraziti, někteří jsou symbionti nebo komenzálové. Jsou známí od kambria do současnosti. Parazitem člověka je trypanozoma spavičná a giardie (lamblie) střevní.

biedermeier   PSH
Source: General_CS_database:HEU
měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století, projevující se nejvýrazněji v bytovém zařízení a odívání; měšťanská obdoba empíru. Výtvarné umění biedermeieru se soustřeďovalo hlavně na podobiznu a vedutu, vyznačuje se věcným realismem a pečlivým provedením.

bifenyly   PSH

bifurkace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozdvojení; rozvětvení toku řeky na plochém rozvodí a v náplavových kuželech. Ramena řeky odtékají do různých říčních systémů nebo moří (typickým příkladem bifurkace je řeka Casiquiare).

bikvadratické rovnice   PSH

bilance dodávek   EUROVOC

bilance národního hospodářství   PSH
Source: General_CS_database:DID
soustava syntetických bilancí, která se používá v zemích plánovaného hospodářství k vyjádření hlavních ekonomických procesů. Skládá se z: a) bilance zdrojů a užití společenského produktu, která charakterizuje hmotnou stránku reprodukčního procesu; b) bilance tvorby, rozdělení, znovurozdělení a užití národního důchodu, charakterizující hodnotovou stránku reprodukčního procesu, tvorbu důchodů obyvatelstva, organizací a centrálních finančních fondů a jejich užití; c) bilance pracovních zdrojů; d); bilance základních fondů. V zemích s tržní ekonomikou se k vyjádření vrcholných ekonomických procesů používá soustava národních účtů. Bilance národního hospodářství a soustava národních účtů se liší nejen formou, ale zejm. použitím rozdílných základních agregátních ukazatelů – u bilance národního hospodářství je národní důchod, chápaný jako výsledek činnosti výrobní sféry, v soustavě národních účtů hrubý produkt, zachycující všechny ekonomické činnosti, tedy i výsledky činnosti sféry nevýrobní.

bilance podniku   PSH

bilance vody   PSH
EN   water balance
Source: GEMET
The amount of ingoing and outgoing water in a system, which are assumed to be equal in the long term so that the water budget will balance. (Source: ALL)

bilance   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti; vyjádření vyváženosti dvojic bilancovaných veličin, například potřeby a zdroje, vstupy a výstupy, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, aktiva a pasiva. ➲

bilance   PSH
Source: General_CS_database:HEU
celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti; vyjádření vyváženosti dvojic bilancovaných veličin, například potřeby a zdroje, vstupy a výstupy, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, aktiva a pasiva. ➲

bilanční analýza   EUROVOC

bilaterální původ   PSH

bilineární původ   PSH

bilingvismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského jednotlivcem nebo společností (bilingvní národy, například Baskové).

binární čítače   PSH

binomické koeficienty   PSH

binomické rovnice   PSH

biocenózy   PSH

biochemická genetika   PSH

biochemické procesy   PSH

biochemie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
interdisciplinární vědní obor, který z chemického hlediska zkoumá hmotnou podstatu základních biologických procesů, které podmiňují a provázejí život ve všech jeho formách. Problémy řešené biochemie lze rozdělit na a) statické - chemická stavba a základní chemické vlastnosti látek obsažených v živých organismech; b) dynamické - mechanismy a dynamika chemických přeměn tvořících základ látkového a energetického metabolismu; c) funkční - souvislosti metabolických procesů s jednotlivými fyziologickými funkcemi organismu; d) organizační - vzájemné propojení metabolických procesů v organismech.

biochemie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
interdisciplinární vědní obor, který z chemického hlediska zkoumá hmotnou podstatu základních biologických procesů, které podmiňují a provázejí život ve všech jeho formách. Problémy řešené biochemie lze rozdělit na a) statické - chemická stavba a základní chemické vlastnosti látek obsažených v živých organismech; b) dynamické - mechanismy a dynamika chemických přeměn tvořících základ látkového a energetického metabolismu; c) funkční - souvislosti metabolických procesů s jednotlivými fyziologickými funkcemi organismu; d) organizační - vzájemné propojení metabolických procesů v organismech.

biodromální psychologie   PSH

bioelektrochemie   PSH

bioelektřina   PSH
Source: General_CS_database:HEU
elektrická energie vznikající při životních pochodech, zejména ve svalech a nervech.

bioenergetika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
oblast biologie studující procesy získávání, přenosu, skladování a využívání energie v živých soustavách.

bioenergie   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
biochemie energie chemicky vázaná do hmoty těl organismů (viz též bioenergetika, tok energie). Tento pojem bývá používán v biotronice v nepříliš přesně definovaných souvislostech pro vyjádření schopnosti jedince konat "nepřirozené" činnosti (proutkaři, léčitelé, senzibilové ap.).

bioetika   EUROVOC
Source: EUROVOC
Etické aspekty technických zásahů člověka do biologických postupů.

biofarmacie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odvětví farmacie zkoumající vztahy mezi složením léčivého přípravku a jeho působením na organismus.

bioflavonoidy   PSH
Source: General_CS_database:DID
flavonoidy s biologickým účinkem, např. rutin.

biofyzika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hraniční věda mezi biologií a fyzikou. Zkoumá fyzikální vlastnosti živých soustav a vlivy fyzikálních faktorů na ně.

biofyzikální chemie   PSH
Source: General_CS_database:VSE
obor chemie vzniklý v 50. letech 20.st., zabývající se fyz.chem. zákonitostmi energetických a kinetických dějů probíhajících vorganismech. Zkoumá biol. důležité látky, např. bílkoviny, studuje fyz. stránku živých systémů a fyz. zákonitosti, projevující se při životních dějích.

biogenní jedy   PSH

biogenní prvky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
chemické prvky obsažené v živých soustavách. Obvykle se dělí na makrobiogenní (vyskytují se ve velkém množství), oligobiogenní (vyskytují se v menším množství) a mikrobiogenní (zastoupeny nepatrně).

biogenní tvary   PSH

biogeochemické cykly   PSH

biogeochemie   PSH
Source: General_CS_database:DID
součást geochemie, studující vliv geologického podloží na chemické složení látek rostlinného, popř. i živočišného původu. Používá se při vyhledávání ložisek nerostných surovin, např. zlata.

biogeografie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
věda studující rozšíření rostlin (fytogeografie) a živočichů (zoogeografie) na Zemi.

biografická sociologie   PSH

biografický román   PSH

biohmota   EUROVOC

bioinženýrství   PSH
Source: General_CS_database:DID
vědní obor zabývající se konstrukcí náročných přístrojů a rozvojem matematicko-kybernetických přístupů, které vyžaduje současný metodický rozvoj biologických věd. Jeho složkou je biomedicínské inženýrství, uplatňující se v lékařských vědách.

bioklimatologie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
část klimatologie, která studuje vliv podnebí a klimatických činitelů na životní procesy v živých organismech.

bioklimatologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část klimatologie, která studuje vliv podnebí a klimatických činitelů na životní procesy v živých organismech.

biokomunikace   PSH

biokonverze   EUROVOC
Source: EUROVOC
Přímá nebo nepřímá přeměna sluneční energie živými tvory.

biokybernetika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hraniční věda mezi kybernetikou a biologií. Zabývá se procesy řízení, uložení, zpracování a využívání informace v živých soustavách.

biologická adaptace   PSH

biologická determinace psychiky   PSH

biologická diverzita   EUROVOC
Source: EUROVOC
Biologická diverzita uvnitř jednotlivých biologických druhů a mezi jednotlivými druhy v suchozemských a vodních ekosystémech.

biologická filtrace   PSH

biologická hodnota potravin   PSH

biologická norma   EUROVOC

biologická rizika   PSH

biologická rozložitelnost   EUROVOC
EN   biodegradability
Source: GEMET
The extent to which a substance can be decomposed - or rotted - by bacteria and fungi. Implies that residues from degradation are nontoxic. One of the most misleading claims in business, because shoppers often assume a biodegradable product to be harmless. Some harmful compounds take much longer to degrade than others and the product can harm the environment while it is rotting. Biodegradation may also be incomplete, sometimes leaving residues in the environment which are more harmful than the original substance. Accumulation in the environment of nonbiodegradable (or poorly biodegradable) substances, such as some biocides, can cause serious problems. (Source: VCN)

biologická selekce   PSH

biologická terapie   PSH

biologická úprava pitné vody   PSH

biologická válka   PSH
EN   biological warfare
Source: WordNet 3.0
the use of bacteria or viruses or toxins to destroy men and animals or food

biologická voda   PSH
EN   biological water
Source: GEMET
The amount of ingoing and outgoing water in a system, which are assumed to be equal in the long term so that the water budget will balance. (Source: ALL)

biologická zbraň   EUROVOC
EN   biological weapon
Source: WordNet
Living organisms (or infective material derived from them) which are intended to cause disease or death in animals, plants, or man, and which depend for their effects on their ability to multiply in the person, animal or plant attacked. Various living organisms (for example, rickettsiae, viruses and fungi), as well as bacteria, can be used as weapons. (Source: WPR)

biologické čištění odpadních vod   PSH

biologické faktory   PSH

biologické pokusy   PSH

biologické produkty   PSH

biologické techniky   PSH

biologické zbraně   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz zbraně biologické

biologický proces   EUROVOC

biologický transport   PSH

biologie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
věda zabývající se studiem živých soustav. První biologické poznatky se vyvíjely v závislosti na praktických potřebách lidí v souvislosti s chovem živočichů a pěstováním rostlin. Pozdější, ucelenější koncepce vznikaly již ve starověku v souvislosti s lékařstvím. V novověku se zájem zaměřoval zejména na další poznávání živočichů, rostlin a anatomie člověka. Po objevu mikroskopu a formulaci buněčné teorie se do popředí dostalo poznání evoluce a zejména od počátku 20. století se výzkum zaměřoval nejen na organismy, ale i na buňky a později na společenstva a ekosystémy. Vznikly základní disciplíny biologie, které se dále diferencují a specializují, více se prosazují i tendence k syntetickému přístupu.

biologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
věda zabývající se studiem živých soustav. První biologické poznatky se vyvíjely v závislosti na praktických potřebách lidí v souvislosti s chovem živočichů a pěstováním rostlin. Pozdější, ucelenější koncepce vznikaly již ve starověku v souvislosti s lékařstvím. V novověku se zájem zaměřoval zejména na další poznávání živočichů, rostlin a anatomie člověka. Po objevu mikroskopu a formulaci buněčné teorie se do popředí dostalo poznání evoluce a zejména od počátku 20. století se výzkum zaměřoval nejen na organismy, ale i na buňky a později na společenstva a ekosystémy. Vznikly základní disciplíny biologie, které se dále diferencují a specializují, více se prosazují i tendence k syntetickému přístupu.

biomasa   EUROVOC
Source: 2005/0472_Sb.
pro účely výroby biopaliv pro mobilní zdroje biologicky odbouratelná část výrobků, odpadů a zůstatků ze zemědělství, lesnictví a příbuzných odvětví a biologicky odbouratelná část průmyslového a komunálního odpadu

biomasa   PSH
Source: 2005/0472_Sb.
pro účely výroby biopaliv pro mobilní zdroje biologicky odbouratelná část výrobků, odpadů a zůstatků ze zemědělství, lesnictví a příbuzných odvětví a biologicky odbouratelná část průmyslového a komunálního odpadu

biomechanika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nauka o struktuře a mechanismech chování živých organismů. Umožňuje aplikaci modelových zákonů mechaniky na různé stránky hybnosti člověka; herecká metoda V. E. Mejercholda, založená na reflexivních reakcích herce vůči partnerovi a vnějšímu okolí; sloužila k dokonalému ovládnutí těla a výrazových schopností.

biomedicínské materiály   PSH

biometeorologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor meteorologie studující vlivy počasí nebo jednotlivých meteorologických prvků na živé organismy (součást bioklimatologie v širším smyslu).

biometrická autentikace   PSH
EN   biometric authentication
Source: WordNet
the automatic identification of living individuals by using their physiological and behavioral characteristics; "negative identification can only be accomplished through biometric identification"; "if a pin or password is lost or forgotten it can be changed and reissued but a biometric identification cannot"

biometrie   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz biometrika

biometrie   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz biometrika

bionika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hraniční obor mezi biologií a technikou zabývající se využitím poznatků o stavbě a funkcích živých soustav k řešení technických problémů.

biopaliva   PSH
EN   biofuels
Source: GEMET
A gaseous, liquid, or solid fuel that contains an energy content derived from a biological source. The organic matter that makes up living organisms provides a potential source of trapped energy that is beginning to be exploited to supply the ever-increasing energy demand around the world. An example of a biofuel is rapeseed oil, which can be used in place of diesel fuel in modified engines. The methyl ester of this oil, rapeseed methyl ester (RME), can be used in unmodified diesel engines and is sometimes known as biodiesel. Other biofuels include biogas and gasohol. (Source: DICCHE)

bioplyn   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- plynné zplodiny, zejména methan a oxid uhličitý, vznikající při vyhnívání kalu. Používá se k vytápění, k vyhřívání vody, k pohonu výbušných motorů.

biopolitika   PSH

biopotravina   EUROVOC
Source: 2006/0030_Sb.
potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a předpisech Evropských společenství4), splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy5)

biopotraviny   PSH
Source: Ústav zemědělských a potravinářských informací
S rozvojem ekologického zemědělství (viz Ekologická produkce) se název „biopotraviny“ začal používat pro „potraviny vyrobené z těchto zemědělských produktů“ (eko), a začalo se upouštět od původního obecně používaného významu slova „biopotravina“, tzn. od významu „potraviny vyrobené pomocí biotechnologií“, mezi které patří i genetické modifikace. Z hlediska potravinové legislativy se tedy za biopotraviny neboli ekopotraviny považují potraviny z ekologicky vyprodukovaných surovin (nikoli s využitím genetických manipulací). Platí pro ně všechny předpisy jako pro běžné potraviny, ale pokud je použito označení „ekologické“, „eko“, „bio“ nebo příslušný grafický znak (viz Značka BIO) nebo jakýkoli údaj poukazující na ekologický, organický, přírodní nebo biologický způsob výroby, musí být splněny další legislativní požadavky a musí být získáno příslušné osvědčení. Předpisy stanovují podrobná pravidla pro ekologickou zemědělskou (rostlinnou i živočišnou) produkci a pravidla pro její zpracování. Při zpracování je povolen pouze 5% podíl surovin pocházejících z konvenčního zemědělství , je zakázáno použití některých postupů (např. bělení, nakládání, uzení, hydrogenace, ozařování a mikrovlnný ohřev), je zakázáno používání syntetických chemických látek, je stanoveno, které přídatné a pomocné látky a suroviny nepocházející z ekologického zemědělství jsou přípustné. Nepřípustné je použití organismů, které jsou získány genetickou modifikací. Sortiment biopotravin zahrnuje zeleninu , ovoce, mlýnské produkty (např. z ovsa, žita, pohanky), těstoviny, luštěniny, chléb, pečivo, koření a byliny, vína, mléko (i kozí) a mléčné výrobky včetně sýrů, maso (především kozí a hovězí, ale i vepřové a drůbež) a masné výrobky (např. „biouherák“) vejce. Biopotraviny lze v České republice nalézt prakticky v každém městě (v r. 2004 se ze 75 % na prodeji podílely hypermarkety, z 15 % specializované bioprodejny, 2,5 % konvenční prodejny a 7,5 % přímý prodej z farem). Největšími prodejními společnostmi jsou: PRO-BIO, Country Life, Olma, Biopark, Sluneční brána. Informace získáte na stránkách KEZ nebo svazu Pro-Bio nebo http://www.biospotrebitel.cz/page.php?selected=1241&PHPSESSID=8 nebo jiných stránkách zaměřených na biopotraviny. http://www.biopotraviny.info/pdf/special_BIO.pdf, http://www.biopotraviny.info/kamprobio.html (sk)

bioprůmysl   EUROVOC
Source: EUROVOC
Průmyslové odvětví, využívající biotechnologie v průmyslu a obchodě.

biopsie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
mikroskopické vyšetřování tkáňového vzorku nebo částí orgánů vyňatých z živého organismu za účelem potvrzení nebo stanovení diagnózy či sledování průběhu nemoci.

biortogonální systémy funkcí   PSH

BIOS   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- u osobních počítačů standardu IBM PC programy zajišťující ovládání systémových zdrojů (paměti, vstupně/výstupních zařízení) na nejnižší úrovni.

biosenzory   PSH

biosféra   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
část zemského povrchu osídlená živými organismy, resp. hierarchicky nejvyšší světový ekosystém se všemi organismy Země. ➲

biosféra   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část zemského povrchu osídlená živými organismy, resp. hierarchicky nejvyšší světový ekosystém se všemi organismy Země. ➲

biostabilita   PSH

Biot-Savartův zákon   PSH

biotechnologie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
soubor výrobních a servisních procesů založený na využívání přirozených biologických dějů (výroba kvasných produktů, léků, krmiv).

biotechnologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
soubor výrobních a servisních procesů založený na využívání přirozených biologických dějů (výroba kvasných produktů, léků, krmiv).

biotop   EUROVOC
Source: 1992/0114_Sb.
soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristická pro druhy rostlin a živočichů

biotop   PSH
Source: 1992/0114_Sb.
soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristická pro druhy rostlin a živočichů

biotransformace léků   PSH

bipolarismus   PSH

bipolarizace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
dvoupólovost – politologie systém stran, jehož faktické fungování probíhá v rámci dvou vyhraněných pólů, většinou tzv. levice a pravice. Stran může být více než dvě, ale jsou dvoupólově rozloženy. Bipolární systém nemá střed a liší se od multipolárního systému, který je organizován okolo víc než dvou pólů se zastoupeným středem. Pro charakter politického systému je důležitá ideologická vzdálenost, která póly odděluje.

bipolární tranzistory   PSH

bisexualita   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sexuální náklonnost k oběma pohlavím, odchylka většinou podmíněná homosexuálními sklony. ➲ heterosexualita;

biskupská synoda   PSH

biskupské konference   PSH

bismut   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Bi - chemický prvek skupiny V A, narůžovělý kov; atomové číslo 83, relativní atomová hmotnost 208,980 4, teplota tání 271,44 °C, teplota varu 1 560 °C, hustota 9,747 g/cm³ (20 °C); trigonální minerál; tvrdost 3, štěpný; rudy: bismit Bi2O3, bismutin Bi2S3; využití: nízkotající slitiny (Woodův kov). Některé sloučeniny bismutu se užívají jako léčiva (dermatologika, antiulceroza).

bismut   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Bi - chemický prvek skupiny V A, narůžovělý kov; atomové číslo 83, relativní atomová hmotnost 208,980 4, teplota tání 271,44 °C, teplota varu 1 560 °C, hustota 9,747 g/cm³ (20 °C); trigonální minerál; tvrdost 3, štěpný; rudy: bismit Bi2O3, bismutin Bi2S3; využití: nízkotající slitiny (Woodův kov). Některé sloučeniny bismutu se užívají jako léčiva (dermatologika, antiulceroza).

bitevní letoun   EUROVOC

bituminózní břidlice   PSH

bituminózní materiály   EUROVOC

bitvy   PSH
EN   battles
Source: WordNet
an open clash between two opposing groups (or individuals); "the harder the conflict the more glorious the triumph"--Thomas Paine; "police tried to control the battle between the pro- and anti-abortion mobs"

bižuterie a zlatnické výrobky   EUROVOC

bižuterie   PSH
Source: General_CS_database:DID
souhrnný název pro imitace pravých šperků. V současnosti běžně užívaný a vyráběný módní doplněk z různých materiálů (kovy, sklo, keramika).

bílá litina   PSH

bílé víno   EUROVOC
EN   white wine
Source: WordNet 3.0
pale yellowish wine made from white grapes or red grapes with skins removed before fermentation

bílí trpaslíci   PSH

bílkovina z mikroorganismů   PSH

bílkovina z olejnatých semen   PSH

bílkovinné přísady   PSH

bílkovinné výrobky   EUROVOC

bílkoviny   PSH
Source: General_CS_database:HEU
polypeptidy - z chemického hlediska kopolymery z monomerních jednotek L-α-aminokyselin propojených peptidovými vazbami. Dělí se na fibrilární (vláknité), jež jsou klíčovou složkou tělesných a orgánových struktur živočichů, například keratin (vlasy), fibroin (hedvábí), elastin (svalovina), a globulární (kulovité), například globuliny, albuminy, obsažené ve všech organismech, neboť jsou základní složkou enzymů katalyzujících metabolické děje. ➲ enzymy;

bílý cukr   EUROVOC

blahobyt   PSH
EN   welfare
Source: WordNet
a contented state of being happy and healthy and prosperous; "the town was finally on the upbeat after our recent troubles"

Blekinge   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
[blé-], län v jižním Švédsku u Baltského moře; 2 919 km2, 153 800 obyv. (1980), adm. středisko Karlskrona.

blesk   PSH
Source: General_CS_database:HEU
elektrický výboj atmosférické elektřiny mezi oblaky navzájem, mezi částmi oblaku nebo mezi oblakem a zemí, způsobený elektrostatickými náboji v oblacích. Nejčastější je čárový blesk, šířící se shora dolů, výjimečně zezdola nahoru. Zvláštním druhem je méně častý kulový blesk.

bleskojistky   PSH

Blízký a střední východ   EUROVOC
EN   Middle East
Source: WordNet 3.0
the area around the eastern Mediterranean; from Turkey to northern Africa and eastward to Iran; the site of such ancient civilizations as Phoenicia and Babylon and Egypt and the birthplace of Judaism and Christianity and Islam; had continuous economic and political turmoil in the 20th century; "the Middle East is the cradle of Western civilization"

Blokace karty   PSH
Source: Česká bankovní asociace
zablokování platební karty na žádost klienta, např. při ztrátě nebo krádeži platební karty.

blokátory vápníkových kanálů   PSH

blokovací teplota   PSH

bludné proudy   PSH
Source: General_CS_database:VSE
el. proudy při povrchu Země, protékající v blízkosti umělých zdrojů el. proudu (např. podél elektrifikovaných tratí nebo rozvodných sítí). Elektrolytickým působením (korozí) narušují podzemní potrubí a kabely, ruší měření přirozených telurických proudů.

bobulové ovoce   EUROVOC

bočníky   PSH
EN   shunts
Source: WordNet
a passage by which a bodily fluid (especially blood) is diverted from one channel to another; "an arteriovenus shunt"

bodově podepřené stropy   PSH

bohatství   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
v ekonomickém smyslu vše, co má tržní hodnotu. Bohatství se rovná čistému jmění osoby, státu ap., tj. veškerým aktivům minus veškerá pasiva. Na rozdíl od důchodu (tj. toku hodnot za určité časové období) je bohatství stavem hodnot k danému okamžiku.

bohatství   PSH
Source: General_CS_database:HEU
v ekonomickém smyslu vše, co má tržní hodnotu. Bohatství se rovná čistému jmění osoby, státu ap., tj. veškerým aktivům minus veškerá pasiva. Na rozdíl od důchodu (tj. toku hodnot za určité časové období) je bohatství stavem hodnot k danému okamžiku.

bohemistika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou českého národa. Formovala se od 14. století, zakladateli vědecké bohemistiky byli J. Dobrovský a J. Jungmann.

Bohrův model   PSH

boj o investituru   PSH
Source: General_CS_database:HEU
spor mezi papežem a císařem o právo volby biskupů v 11. až 12. století, jímž vyvrcholil jejich dlouhodobý mocenský souboj o svrchovanost, probíhající na pozadí snah o reformu církve. Kulminoval 1075-1122 za Jindřicha IV. a Jindřicha V. a papežů Řehoře VII. a Urbana II. Skončil 1122 ve prospěch nezávislé, kanonické volby biskupů. ➲

boj proti hmyzu   EUROVOC

boj proti nezaměstnanosti   EUROVOC

boj proti zločinnosti   EUROVOC

boj proti zločinu   EUROVOC

boj   PSH
Source: General_CS_database:DID
fyzický zápas minimálně mezi dvěma protivníky, zpravidla s použitím zbraní, s cílem vyřadit nepřítele z dalších bojů a zničit nebo ukořistit jeho zbraň a výzbroj. S rozvojem armád a vojenské techniky se měnil obsah, rozsah i způsoby boje; nejdůležitějším cílem se stalo zničení bojové techniky nepřítele a zmocnění se důležitých objektů, čar a úseků terénu. Ve vojenství 19. a 20. stol. se provádí na taktické úrovni organizovaným střetnutím ozbrojených jednotek (bojových vozidel, letadel nebo lodí) bojujících stran. Teorie a praxe boje se nazývá taktika.

bojiště   PSH
Source: General_CS_database:DID
prostor, úsek terénu, ve kterém jednotky vedou bezprostředně boj s protivníkem. V současnosti je za bojiště označován úsek terénu ohraničený dostřelem klasického dělostřelectva nebo jsou jeho šířka a hloubka (délka) definovány podle bojového úkolu jednotek, řádově v kilometrech.

bojová činnost letectva   PSH

bojová vozidla pěchoty   PSH

bojové prostory   PSH

bojové sporty   PSH

bojové vozidlo   EUROVOC
EN   combat vehicle
Source: WordNet
an enclosed armored military vehicle; has a cannon and moves on caterpillar treads

bojový vrtulník   EUROVOC

bolest   PSH
Source: General_CS_database:DID
dolor – nepříjemný smyslový a citový zážitek spojený se skutečným nebo hrozícím poškozením tkáně. Složitý smyslový vjem, dosud plně nevysvětlený, který závisí více než jiné vjemy na osobní zkušenosti, na momentálním psychickém stavu a situaci. Bolest bývá první známkou probíhajícího chorobného procesu, jindy se objevuje spontánně bez zjevné příčiny. Rozeznává se bolest somatická povrchová, vznikající v kůži a podkoží, bolest somatická hluboká, vznikající ve svalech, šlachách, kloubech a okostici, a bolest útrobní (viscerální), vznikající ve vnitřních orgánech hrudníku a břišní dutiny. Bolest má ochranný význam; signalizuje ohrožení, spouští obranné reakce a nutí organismus chránit se před škodlivými podněty.

bolesti břicha   PSH

bolidy   PSH

Bolívie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- vnitrozemský stát v Jižní Americe; 1 098 581 km², 7,41 milionů obyvatel (1995), hlavní město Sucre, sídlo vlády La Paz. - Západní část území prostupují vysokohorská pásma And (Illimani, 6 402 m), uzavírající náhorní plošinu ve výšce 3 000-4 000 m n.m. Povrch klesá k východu, kam zasahují výběžky Laplatské a Amazonské nížiny. Je zde pramenná oblast horních přítoků Madeiry, jihovýchod patří k povodí řeky Paraguay. Při hranicích s Peru leží jezero Titicaca, spojené řekou Desaguadero s jezerem Poopó. Severní Bolívie má podnebí rovníkových monzunů, Andy a náhorní plošiny tropické vysokohorské, v západní části suché, roviny a nížiny ve východní části vlhké tropické. Rostlinstvo tropických deštných lesů, v suchých oblastech stepi, v horách vysokohorské porosty. - Asi 42 % indiánů, 31 % mesticů, 15 % kreolů. Úřední jazyk španělština, indiánské jazyky kečuánština a ajmarština. Náboženství římskokatolické (94 %). Negramotnost 18,6 % (1988). Roční přírůstek obyvatelstva 2,8 %, kojenecká úmrtnost 73 ‰, střední délka života 60 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 51 % (1990). - Agrární stát s rozvinutým těžebním průmyslem, jeden z nejchudších v Latinské Americe. HNP 800 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 5,2 miliardy US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 42 %, v průmyslu 13 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 21 %, průmysl 30 %. Zalesněno 50,7 % území, zemědělství využívá 27,4 % (orné půdy jen 3 %). - Hlavní plodiny: obilniny (kukuřice), brambory, maniok, sója, banánovník, kávovník, cukrová třtina, citroníky, zelenina. Především v Andách chov ovcí, skotu, koz a lam. - Těžba rud cínu (16 800 t Sn, 19 91; 5. na světě), olova, zinku, antimonu a stříbra; zlata, ropy, zemního plynu, síry. Průmysl potravinářský, textilní, kožedělný, chemický. Výroba elekt rické energie 1,9 miliardy kWh (1988). - Doprava: 3 652 km železnic (1988), 41 000 km silnic (1987). Mezinárodní letiště La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Lodní doprava po jezeře Titicaca. - Vyváží se ropa a zemní plyn, koncentráty rud neželezných kovů, vzácné kovy, ilegálně kokain. Měnová jednotka 1 boliviano (BOB) = 100 centavů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; dvoukomorový parlament. - Správní členění: 9 departementů.

bolometrická velikost   PSH

bolometrie   PSH

Boltzmannova statistika   PSH

Boltzmannův princip   PSH
Source: General_CS_database:VSE
vztah mezi entropií S a termodynamickou pravděpodobností W : S = k ln W ; k - Boltzmannova konstanta, W - počet způsobů realizace daného stavu.

Bolzanova statistika   PSH

bombardovací letoun   EUROVOC
EN   bomber
Source: WordNet 3.0
a military aircraft that drops bombs during flight

bombardovací letoun   EUROVOC
EN   bomber
Source: WordNet 3.0
a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and onion and lettuce and condiments); different names are used in different sections of the United States

bombardovací letoun   EUROVOC
EN   bomber
Source: WordNet 3.0
a person who plants bombs

bombardování   PSH
EN   bombing
Source: WordNet 3.0
an attack by dropping bombs

bombardování   PSH
EN   bombing
Source: WordNet 3.0
the use of bombs for sabotage; a tactic frequently used by terrorists

Bonaire   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
[bonére], ostrov v Nizozemských Antilách při venezuelském pobřeží; 288 km2, 11 100 obyvatel (1991), zejm. černoši a mulati. Přístav Kralendijk. Jazyk papiamento. Pěstování kukuřice, ovoce a zeleniny, těžba soli a fosfátů.

Bonita   PSH
Source: Hypoteční banka
Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).

Booleova algebra   PSH
Source: General_CS_database:DID
[búlova], matematická struktura, ve které jsou definovány binární operace průseku # a spojení ∨, unární operace komplementu a dva různé prvky 0, 1 tak, aby byly splněny speciální axiomy charakterizující algebru Booleovu (komutativnost průseku a spojení, distributivní zákony, neutralita prvků 0 a 1 a axiom komplementu).

booleovské svazy   PSH

bor   PSH
Source: General_CS_database:HEU
B - chemický prvek skupiny III A, šedočerné krystaly nebo hnědý prášek; atomové číslo 5, relativní atomová hmotnost 10,811, teplota tání 2 180 °C, teplota varu asi 3 650 °C, hustota 2,34 g/cm³ (20 °C), tvrdost 9,3; rudy: borax Na2B4O7.10H2O, kernit Na2B4O7.4H2O. Využití: borová vlákna do kompozitů, oxid boritý B2O3 do teplotně odolných skel, karbid boru B12C3 pro brusné materiály; dezoxidační činidlo při lití mědi.

boreální les   EUROVOC

Borneo   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- největší ostrov ve Velkých Sundách; 746 546 km². Hornaté vnitrozemí (Kinabalu, 4 101 m) s tropickým deštným lesem, bažinaté pobřeží. Těžba nerostných surovin a dřeva. Větší část Bornea patří Indonésii, na severu je sultanát Brunej a území Malajsie (Sarawak a Sabah).

Bornholm   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
ostrov v jihozápadní části Baltského moře; 588 km², 45 000 obyvatel (1992), správní středisko Rønne. Součást Dánska.

bornologické prostory   PSH

borovice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- rod jehličnatých rostlin z čeledi borovicovitých. Jehlice jsou ve svazečcích po dvou, po třech nebo po pěti, šišky obsahují podpůrnou šupinu, kterou při dozrávání přerůstá dřevnatá semenná šupina. Je známo asi 115 druhů; například borovice lesní, borovice kleč, borovice blatka, v Tatrách borovice limba. Dřevo je měkké, používá se ve stavebnictví, nábytkářství, na výrobu terpentýnu.

bosáž   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zdivo s plasticky vystupujícími čely.

Boseova-Einsteinova statistika   PSH
Source: General_CS_database:VSE
statist . fyz . statistický popis systému nerozlišitelných částic s celočíselným spinem (bosonů). Podle B.-E. s. může být v libovolném energetickém stavu neomezený počet částic. V.t. Fermiho-Diracova statistika.

Bosna a Hercegovina   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově; 51 129 km², 4,38 milionu obyvatel (1995), hlavní město Sarajevo. - Povrch převážně hornatý, krasový, nížina jen na severu podél řeky Sávy. Podnebí mírných šířek, ve vnitrozemí a v mezihorských kotlinách s kontinentálními vlivy. Lesy kryjí asi 40 % území, při dolním toku Neretvy rozšířena středomořská subtropická vegetace. Území postihují častá zemětřesení. - 43,7 % Muslimů, 31,4 % Srbů, 17,3 % Chorvatů (1991). Úřední jazyk bosenština, chorvatština, srbština. Náboženství islám, pravoslaví, římskokatolické. Roční přírůstek obyvatelstva 0,6 % (1981-91). - Agrárněprůmyslový stát s významnými surovinovými zdroji. Existují velké územní rozdíly v rozvoji hospodářského potenciálu. HNP 765 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 3,36 miliardy US $ (1995). Obdělává se 22,4 % rozlohy, v zemědělství pracuje asi 30 % ekonomicky aktivních. Převažuje rostlinná výroba; hlavně plodiny kukuřice (798 000 t, 1989), pšenice, oves, zelenina, brambory, ovoce (švestky), tabák, vinná réva, len. Chov ovcí (1,35 milionu ks, 1989), koz, skotu. Zalesněno asi 46 % území. Těžba lignitu a hnědého uhlí, rud železa, manganu, olova, zinku; azbestu, bauxitu, kamenné soli. Hutnictví železa a neželezných kovů, průmysl strojírenský, dřevozpracující, textilní, chemický, potravinářský. V důsledku probíhající občanské války rozvrat ekonomiky a hluboký pokles průmyslu i zemědělské výroby. Doprava: 1 033 km železnic, 3 150 km hlavních silnic. Úzký přístup k Jaderskému moři (přístav Neum). Mezinárodní letiště Sarajevo. Měnová jednotka 1 konvertibilní marka (BAM) = 100 para. - Státní zřízení: federativ ní republika, v čele předseda předsednictva; zákonodárný orgán dvoukomorová Skupština. - Správní členění: Muslimsko-chorvatská federace, Republika Srbská a hlavní město Sarajevo.

bosony   PSH
Source: General_CS_database:HEU
společný název pro kvantově nerozlišitelné částice s celočíselným spinem (fotony, mezony). Počet bosonů v daném kvantovém stavu může být libovolný. ➲

botanické zahrady   PSH

botanika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
věda o rostlinách. Lze ji dělit například na algologii, bryologii, lichenologii, dendrologii.

botanika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
věda o rostlinách. Lze ji dělit například na algologii, bryologii, lichenologii, dendrologii.

botnání   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- nabývání na objemu, zvláště vlhnutím.

Botswana   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát ve vnitrozemí jižní Afriky; 582 000 km², 1,45 milionu obyvatel (1995), hlavní město Gaborone. - Území vyplňují rozsáhlé bezodtokové pánve a písečná poušť Kalahari. Podnebí tropické kontinentální s obdobím dešťů od prosince do dubna. Převažují savany a savanové opadavé lesy, na jihozápadě pouštní rostlinstvo. - Nejpočetnější Bantuové (Tswanové 76 %). Úřední jazyk angličtina. Náboženství tradiční africké (49 %) a protestantské (29 %). Negramotnost 20 % (1989). Roční přírůstek obyvatelstva 3,7 %, kojenecká úmrtnost 41 ‰, střední délka života 66 let (1995). Podíl městských obyvatel 28 % (1990). - Rozvojový agrární stát s významným těžebním průmyslem (51 % HDP, 2,5 % ekonomicky aktivních; 1989), hospodářství značně závislé na JAR (celní unie). HNP 3 020 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 699 milionů US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 63 %, v průmyslu 11 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 5 %, průmysl 54 %. - V zemědělství převažuje živočišná výroba, zejména chov skotu (2,35 milionů ks, 1989). Botswana patří k největším vývozcům masa a masných výrobků v Africe. Hlavní plodiny proso, boby, kukuřice. - Těží se diamanty (2. na světě), rudy niklu a mědi, uhlí. Potravinářský průmysl (masokombináty). Výroba elektrické energie 631 milionů kWh (1988). - Doprava (1988): 712 km železnic, 11 514 km silnic (14 % s pevným povrchem). Mezinárodní letiště Gaborone. - Vývoz: diamanty (80 % příjmů, 1990), měď a nikl, maso a masné výrobky. Měnová jednotka 1 pula (BWP) = 100 thebe. - Státní zřízení: republika, nejvyšší představitel prezident; parlament a poradní orgán náčelníků. - Správní členění: 11 distriktů.

bouře   PSH
Source: General_CS_database:VSE
1. met . občas používaný název pro intenzívní uzavřenou rychle postupující tlakovou níži s průvodními jevy, tj. intenzívními srážkami na studené frontě s bouřkami, velmi silným větrem v celé oblasti níže, na moři provázeným vysokými vlnami; 2. geof viz geomagnetická bouře; ionosférická bouře.

bovinní spongiformní encefalopatie   EUROVOC
Source: EUROVOC
Mozkové degenerativní onemocnění skotu.

box   PSH
Source: 2002/0191_Sb.
vymezená část stáje, určená k pobytu jednoho zvířete, rozměrově a provedením diferencovaná podle technologie ustájení, druhu a kategorie zvířat; podle účelu slouží k odpočinku jako boxové lože, ke krmení jako krmný box, k odpočinku a krmení jako kombinovaný box, dále jako individuální poutací nebo uzavírací box, mycí box k mytí, dezinfekci a prohlídce zvířat

Boyleův-Mariotteův zákon   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[bojlú- -tú-], termodynamika zák. platící pro ideální plyn: při konstantní teplotě a hmotnosti plynu platí pro jeho objem V a tlak p vztah pV = konst.

boží muka   PSH
Source: General_CS_database:HEU
stavba v podobě sloupku, dříku, nebo kapličky v polích, u cest, s obrázkem či sochou svatého, připomínající místní událost. Název podle ukřižování Ježíše Nazaretského.

Boží stát   PSH

Brabantsko-flanderská provincie   EUROVOC

Brabantsko-valonská provincie   EUROVOC

Braggovy roviny   PSH

braková literatura   PSH
Source: Heureka
druh populární zábavné četby, milostné, dobrodružné, detektivní i hist. Vyznačuje se nedostatkem původnosti, mechanickou kompozicí, naivní motivací nevyplývající z charakteru postav, neuměleckostí jaz. projevu a často falešným morálním závěrem. B. l. se začala šířit v 2.pol. 18.st., ekon. a ideol. podmínky pro její masové šíření vytvořila burž. spol. B. l. nejprve představovaly jarmareční tisky a strašidelné příběhy z rytířské doby i loupežnické historky, později např. příběhy z Divokého západu (westerny), dívčí románky, nenáročné detektivky a horory i pornografie.

brambor   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
lilek hlíznatý, Solanum tuberosum – dvouděložná bylina z čeledi lilkovitých; jeden z 2 000 druhů rodu lilek. Stará kulturní rostlina pěstovaná v mírném pásmu pro oddenkové hlízy; v zemědělství se řadí mezi okopaniny. Původem je v Jižní Americe, do Evropy dovezena v pol. 16. stol. jednak přes Španělsko, jednak přes Anglii. Na území ČR je brambor znám od 1. pol. 17. stol. Hlíza bramboru, sloužící rostlině k ukládání živin a zajišťující vegetativní rozmnožování, obsahuje škrob, bílkoviny, vitaminy C a B. Z bramborových hlíz se vyrábí škrob, dextrin a líh. Viz též lilek.

bramborové výrobky   PSH

brambory   PSH
EN   potatoes
Source: WordNet
annual native to South America having underground stolons bearing edible starchy tubers; widely cultivated as a garden vegetable; vines are poisonous

Braniborsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- spolková země SRN při hranicích s Polskem, na území bývalého NDR; 29 053 km², 2,59 milionu obyvatel (1998), hlavní město Potsdam. - 4.-6. století germánsko-slovanské osídlení, 784-812 útoky franské říše. V 10. století šíření saského vlivu. 1157 říšské knížectví (markrabství) s kurfiřtským hlasem. 1323 pod vládou Wittelsbachů, 1373 Lucemburků. 1415 uděleno Zikmundem Lucemburským rodu Hohenzollernů, centrum přesunuto z Brandenburgu do Berlína. 1539 přijato luteránství a rozsáhlá sekularizace církevního majetku. 1618 počátek připojování pruského vévodství, s nímž 1701 bylo povýšeno na pruské království, 1945-49 součást sovětské okupační zóny, 1949-90 v NDR, od 1990 spolková země SRN. ➲

branná pohotovost   PSH

branná povinnost   PSH
Source: General_CS_database:HEU
veřejnoprávní povinnost občana zúčastnit se osobně vojenského výcviku (zejména základního výcviku a cvičení) a obrany státu. - Občanovi ČR branná povinnost vzniká 1.1. roku, v němž dovrší 17 let, a končí 31.12. roku, v němž dovrší 60 let. ➲

braný   PSH

brašnářství   PSH

Bratislavský   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
Boleslav . 28. 9. 1894 až 25. 10. 1975, vl. jm. Vincent Navara, sl. prozaik; 1918 - 20 autor próz s válečnou a sociální tematikou ( Slovenské rapsódie, Zúfalé duše . Zápas v plameňoch - výbor).

bratrstva   PSH
EN   fraternities
Source: WordNet
people engaged in a particular occupation; "the medical fraternity"

brazilská literatura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
do tzv. lusitánsko-brazilského období se počítají literární projevy Portugalců vzniklé na brazilském území do získání nezávislosti 1822; patří sem i dramatik J. de Anchieta (1534-1597). Na sklonku 18. století vznikla klasicistní básnická škola. Vlastní brazilská literatura začala po doznívání klasicismu romantismem, z něhož vyšla řada básníků i romanopisců, zabývajících se zprvu hlavně problematikou indiánskou a černošskou, objevily se i první mravoličné komedie. Od 60. let se v próze uplatňoval realismus, přecházející v naturalismus, v poezii nadlouho převládl parnasismus, který později přešel v symbolismus. Revolučním převratem byl nástup modernismu (1922), zprvu v poezii, později i v románu, kde se výrazně uplatnily směry regionální až nacionální a vydaly významné autory (E. Veríssimo, J. Amado), v pozdějším vývoji se román dále diferencoval a tříbil (J. Guimarāes Rosa, C. Lispectorová). Významně se uplatnila konkrétní poezie a drama (G. Figueiredo).

Brazílie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- největší stát Jižní Ameriky (48 % kontinentu); 8 511 996 km², 157,1 milionu obyvatel (1996), hlavní město Brasília. - Více jak polovinu území zaujímá Amazonská nížina, severně od ní se zvedá Guyanská vysočina, jižně Brazilská vysočina a horské pásmo Serra do Mar podél atlantského pobřeží. Podnebí severní Brazílie rovníkové, dále k jihu podnebí rovníkových monzunů; Brazilská vysočina má tropické podnebí, které přechází k jihovýchodu v subtropické. Nejvíce srážek v Amazonské nížině (ročně průměrně 3 000 mm), nejsušší je severovýchodní část Brazilské vysočiny (500 mm). Na východním pobřeží a na Brazilské vysočině vane po celý rok jihovýchodní pasát. Tropické deštné lesy zaujímají 65 % rozlohy a jsou největší oblastí deštných lesů na Zemi. V oblastech s menším množstvím srážek se vyskytují lesostepi a stepi. - 54,8 % bělochů, 38,4 % mulatů, 5,8 % černochů. Úřední jazyk portugalština. Náboženství římskokatolické (89 %). Negramotnost 19 % (oficiální údaj; de facto asi 58 %, 1988). Roční přírůstek obyvatel 2,1 %, kojenecká úmrtnost 51 ‰, střední délka života 67 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 75 % (1990). - Rozvojový agrárněprůmyslový stát s velkým surovinovým bohatstvím, rozsáhlou zemědělskou výrobu a pokročilou průmyslovou základnou. Regionální velmoc. HNP 3 640 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 159 miliard US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 24 %, v průmyslu 24 %. Podíl odvětví na HDP (1990): zemědělství 7 %, průmysl 35 %, služby 58 %. Zemědělství využívá 29 % rozlohy (zalesněno 65,2 %). Světově významná produkce mnoha plodin tropického i mírného klimatického pásma (1991): především kávy (1,5 milionu t, 1. na světě), cukrové třtiny (263,4 milionu t, 1.), fazolí, sóji (14,9 milionu t, 2.), kukuřice, banánů (5,5 milionu t, 2.), kakaovy ch bobů (320 000 t, 2.), sisalu, pomerančů (19 milionů t, 1.), tabáku, palmových jader a oleje, ananasu. Rozsáhlý chov skotu (152 miliony ks, 1991) a prasat. Rybolov 850 000 t (1989). Těžba dřeva 259 milionů m³ (1991). Významná těžba rud železa (150,7 milionu t, 1991), neželezných kovů (mangan, chromity, bauxit), uranové rudy, zlata, diamantů, ropy, zemního plynu. Široké spektrum průmyslové výroby; potravinářský (9,3 milionu t cukru, 6,8 milionu t masa, 1991), textilní, hutnický (22,6 milionu t oceli, 1991), strojírenský, chemický, dřevozpracující. Výroba elektrické energie 214,1 miliard kWh (1988). - Doprava: 29 800 km železnic, 1,66 milionu km silnic (8 % s pevným povrchem, 1989). Největší mezinárodní letiště Sāo Paulo, Santos Dumont, Recife, Brasília. Námořní obchodní loďstvo 5,52 milionů BRT (1992); hlavní přístavy Tubarāo (56,1 milionu t, 1989), Itaqui, Sāo Sebastiāo, Angra dos Reis, Santos. - Vyváží se káva, cukr, rudy. Měnová jednotka 1 real (BRR) = 100 centavů. - Státní zřízení: federativní republika, v čele prezident; dvoukomorový Národní kongres. - Správní členění: 26 spolkových států a federální distrikt hlavního města

bráhmanismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
pozdní podoba védského náboženství v Indii (upanišady) s důrazem na zákon činů (karman), věčné převtělování do nižších či vyšších bytostí.

bránice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- plochý tenký sval oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní; svými stahy usnadňuje dýchání.

brekcie   PSH
Source: General_CS_database:DID
úlomkovitá čili klastická usazená hornina složená převážně z ostrohranných částic větších než 2 mm. Brekcie vznikají obvykle blízko matečných hornin a jejich částice prodělaly většinou jen krátký transport (proto jsou ostrohranné). Rozeznávají se svahové brekcie, vzniklé stmelením horninové sutě při úpatí skal, korálových útesů apod., tektonické brekcie, vzniklé stmelením tektonicky rozdrcených hornin, či vulkanické brekcie, sestávající z úlomků láv a jiného vulkanického materiálu. Viz též slepenec.

Bretaň   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
francouzsky Bretagne – kraj v západní Francii na stejnojmenném poloostrově; 27 208 km2, 2,9 mil. obyvatel (1999). Geologicky nejstarší území Francie (tvrdé pískovce, granity, přeměněné horniny), skalnaté pobřeží. Mírně teplé podnebí. Tradiční venkovské osídlení, obyvatelstvo keltského původu. Charakteristické uspořádání pozemků typu bocage (geometricky vyměřené pole, louky obklopené náspy se stromy a keři). Mořské lázně (Saint-Malo, Morlaix, Roscoff, Douarnenez), města a přístavy (Brest, Rennes). – Bretagne patřila jako Armorika do římské provincie Lugdunensis, po příchodu Keltů v 5. – 6. stol. dnešní název. Od 10. stol. vévodství; 1166 připadla sňatkem Anglii, 1213 kapetovským hrabatům z Dreux. V roce 1379 získali vládu Montfortové, dědička Bretagne Anna de Montfort nucena po vpádu francouzských vojsk zrušit sňatek z roku 1490 s Maxmiliánem I. Habsburským; její sňatky s Karlem VIII. 1491, s Ludvíkem XII. 1499 a sňatek dcery Claudie s francouzským králem Františkem I. 1514 fakticky připojily Bretagne k Francii. V roce 1532 vyhlášena trvalá unie Bretagne a francouzské koruny. Po Velké francouzské revoluci rozdělena do čtyř departementů.

brettonwoodská dohoda   EUROVOC

Brewsterův úhel   PSH
Source: General_CS_database:DID
[brústrúv], úhel dopadu svazků paprsků optického záření na rozhraní dvou dielektrických prostředí, při kterém dochází k odrazu jen záření lineárně polarizovaného v rovině kolmé k rovině dopadu.

Brémy   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- město v SRN na dolním toku Vezery, ve stejnojmenné spolkové zemi; 546 968 obyvatel (1998). Druhý největší přístav SRN (30,7 milionu t, 1991). Významný průmysl loďařský, hutnický a elektrotechnický. Mezinárodní letiště. Univerzita (1971). - 787 biskupství, 845 arcibiskupství hambursko-brémské. 1186 městská práva, 1358 člen hanzy, v 18. století přístav světového významu. Za napoleonských válek 1810-13 připojen k Francii. Leden-únor 1919 brémská republika rad, 1945-49 v americké zóně, od 1949 v SRN, součást spolkové země Brémy.

briketování   PSH
Source: General_CS_database:DID
výroba briket z jemnozrného uhlí, převážně hnědého. Uhlí obsahující větší množství vody se před briketováním suší, takže výhřevnost briket je vyšší než výhřevnost výchozí suroviny (uhlí). Brikety se vyrábějí lisováním prachového uhlí s pojivem (dehtová smola, asfalt, sulfitový louh). Při lisování některých druhů uhlí, zejm. tvrdších, se musí používat jako pojivo černouhelná smola (asi 7 % z briketovaného množství uhlí).

Britské společenství   EUROVOC
EN   Commonwealth
Source: WordNet 3.0
a world organization of autonomous states that are united in allegiance to a central power but are not subordinate to it or to one another

Britské společenství   EUROVOC
EN   Commonwealth
Source: WordNet 3.0
the official name of some states in the United States (Massachusetts and Pennsylvania and Virginia and Kentucky) and associated territories (Puerto Rico)

britské umění   PSH

brojleři   PSH
EN   broilers
Source: WordNet
flesh of a small young chicken not over 2 1/2 lb suitable for broiling

brom   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Br - chemický prvek skupiny VII A, hnědá těžká kapalina; atomové číslo 35, relativní atomová hmotnost 79,904, teplota tání -7,25 °C, teplota varu 58,78 °C, hustota 3,12 g/cm³ (20 °C), vyskytuje se pouze ve sloučeninách; páry Br2 jsou jedovaté. Zdrojem bromu je moře (67 mg/dm³ vody).

brom   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Br - chemický prvek skupiny VII A, hnědá těžká kapalina; atomové číslo 35, relativní atomová hmotnost 79,904, teplota tání -7,25 °C, teplota varu 58,78 °C, hustota 3,12 g/cm³ (20 °C), vyskytuje se pouze ve sloučeninách; páry Br2 jsou jedovaté. Zdrojem bromu je moře (67 mg/dm³ vody).

bronzy   PSH
EN   bronzes
Source: WordNet
an alloy of copper and tin and sometimes other elements; also any copper-base alloy containing other elements in place of tin

brousicí nástroje   PSH

broušená ocel   PSH

broušení   PSH
Source: General_CS_database:HEU
metoda obrábění spočívající v hromadném oddělování mikročástic povrchových vrstev obrobků zrny brusiva pojivem stmelenými v brusný kotouč. Hlavní pohyb brusného kotouče je rotační s obvodovou rychlostí nejméně 30 m.s-1. ➲

Brownův pohyb   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[podle R. Browna], nepravidelný pohyb částic v tekutině, vyvolaný tepelným pohybem jejích molekul.

brucelóza   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
[podle britského lékaře D. Bruce], brucellosis, morbus Bangi . Bangova choroba, nakažlivé zmetání - infekční onemocnění zvířat (hl. skotu) působené bakterií Brucella abortus . Projevuje se zmetáním v druhé pol. březosti. Onemocnění je přenosné na člověka. K infekci dochází při ošetřování nemocných zvířat nebo mlékem.

Brunej   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v jihovýchodní Asii na pobřeží ostrova Borneo; 5 765 km², 285 000 obyvatel (1995), hlavní město Bandar Seri Begawan. - Výběžkem malajského území je Brunej rozdělen na dvě části. Při pobřeží Jihočínského moře je nížina, při ústí řek bažinatá. Na jihovýchodě se povrch zvedá do 1 850 m n.m. Podnebí rovníkové, vlhké. Při pobřeží rostou mangrovy, ve vnitrozemí tropické rostlinstvo se vždyzeleným deštným lesem. - 70 % Malajců, 17 % Číňanů, 3 % pralesní kmeny (1991). Úřední jazyk malajština. Náboženství (1990): 66,4 % muslimů (islám státní náboženství), 12 % buddhistů. Negramotnost 10 % (1991). Roční přírůstek obyvatel 3,4 %, kojenecká úmrtnost 8 ‰, střední délka života 75 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 64 % (1991). - Rozvojový stát, ekonomika založena na těžbě ropy a zemního plynu. HNP 9 386 US $ na 1 obyvatele (1995). Z ekonomicky aktivních zaměstnáno (1986) v zemědělství 3 %, v průmyslu 23 % (včetně těžby ropy a zemního plynu vytváří 53 % HDP, 1990). - Zemědělství využívá 2,2 % rozlohy (42,5 % zalesněno). Hlavní plodiny rýže, zelenina, maniok, banánovník, kokosová palma. Asi 75 % potravin nutno dovážet. Rybolov. Těžba ropy (7,5 milionu tun, 1989) a zemního plynu (8,5 miliard m³, 1988) převážně z podmořských ložisek. Průmysl petrochemický, zkapalňování zemního plynu (vývoz převážně do Japonska), potravinářský, textilní, dřevozpracující, gumárenský. Výroba elektrické energie 1 miliarda kWh (1988). 1 956 km silnic (1988), hlavní přístav Muara, mezinárodní letiště v hlavním městě - Vyváží se zkapalněný zemní plyn, ropa a její deriváty. Obchodní i platební bilance Bruneje vykazuje vysoké přebytky. Měnová jednotka 1 brunejsky  dolar (BND) = 100 senů (centů). - Státní zřízení: monarchie (sultanát) s jmenovaným poradním sborem, nejvyšší představitel sultán. - Správní c‗lenění: 4 distrikty.

bruselský region   EUROVOC

brusky   PSH

bruslení na kolečkových bruslích   PSH
Source: General_CS_database:VSE
jízda po rovné ploše na šlapce a patce opatřených čtyřmi kolečky připevněnými k obuvi. Jako sport. disciplína rozšířeno zejm. v již. Evropě a Sev. a Již. Americe (jako krasobruslení nebo rychlostní závody na různé vzdálenosti).

bruslení   PSH
Source: General_CS_database:DID
jízda na bruslích. Bruslení je úzce spjato s vývojem bruslí. Uplatňovalo se již v dobách prehistorických. Až do středověku se většinou používala brusle na jedné noze a druhou nohou se odráželo. Pokud se bruslilo na dvou bruslích, tak k odrazu sloužila hůl. Pro lepší skluz se brusle mazaly sádlem. Od 13. stol. se začalo vyvíjet bruslení dnešní podoby, tzn. bruslení uskutečňované odrazem z hrany jedné brusle a skluzem po brusli druhé. Při bruslení je neustále přenášena hmotnost těla z jedné nohy na druhou. Ve 20. stol. se vyvinuly tři typy bruslí úzce související s rozdělením bruslení na krasobruslení, rychlobruslení a lední hokej a brusle kolečkové.

brýle   PSH
Source: General_CS_database:DID
jednoduchý optický přístroj. Brýle korekční korigují (upravují) refrakční vady oka; brýle ochranné chrání oči před škodlivými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlivy.

brzdění rotace Země   PSH

brzdné záření   PSH
Source: General_CS_database:HEU
elektromagnetické záření se spojitým spektrem vznikající při brzdění elektricky nabitých částic v elektrických polích látkových částic.

brzdové soustavy   PSH

brzdy   PSH
EN   brakes
Source: WordNet
anything that slows or hinders a process; "she wan not ready to put the brakes on her life with a marriage"; "new legislation will put the brakes on spending"

brzlík   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- párový orgán v žaberní, hrudní nebo krční krajině. U člověka se skládá ze dvou nestejně velkých laloků umístěných za hrudní kostí. Kontroluje imunologickou reaktivitu a je místem diferenciace T-lymfocytů v krvi.

březost   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- období u samic savců, kdy se v děloze vyvíjí jeden či více plodů. Začíná uhnízděním vajíčka v děloze a končí vypuzením plodu (porod).

BSE   PSH
Source: Ústav zemědělských a potravinářských informací
Bovinní spongiformní encefalopathie je také známa pod označením BSE nebo “nemoc šílených krav”. Jedná se o zřídka se vyskytující chronickou degenerativní nemoc postihující mozek a centrální nervovou soustavu hovězího dobytka. Postižený dobytek ztrácí schopnost koordinace, vyvíjejí se abnormální postoje a dochází ke změnám chování. Klinické symptomy se vyvíjejí 4 až 5 let a poté nastává období umírání trvající několik týdnů nebo měsíců, pokud zvíře není poraženo dříve. Inkubační doba BSE u dobytka je 2 až 8 let. BSE byla poprvé úředně zjištěna ve Velké Británii v listopadu 1986, v ČR se první případ vyskytl v r. 2001. Přehled o výskytu BSE v Evropě Stát 2005 2004 2003 2002 2001 Rakousko 1* 0 0 0 0 Belgie 2 11 15 38 46 ČR 8 7 4 2 2 Dánsko 1 1 2 3 6 Finsko 0* 0 0 0 1 Francie 31 54 137 239 274 Německo 32 65 54 106 125 Řecko 0* 0 0 0 1 Irsko 69 126 183 333 246 Itálie 8* 7 29 38 48 Lucembursko 1 0 0 1 0 Nizozemí 2* 6 19 24 20 Polsko 18* 11 5 4 0 Portugalsko 37* 92 133 86 110 Slovensko 1 7 2 6 5 Slovinsko 1* 2 1 1 1 Španělsko 75* 137 167 127 82 Švédsko 0 0 0 0 0 Švýcarsko 3 3 21 24 42 Spojené království 225 343 611 1144 1202 Celkem 515* 872 1383 2176 2212 * zahrnuje jen období do srpna resp. října 2005 BSE se řadí mezi přenosné spongiformní encefalopathie (TSE), mezi které patří např. i klusavka ovcí (scrapie). Původcem BSE je prion – zdeformovaná bílkovinná částice, která se infekčně rozšiřuje. Creutzfeldt-Jakobova choroba u člověka má zřejmě stejného původce jako BSE. Opatření Legislativa stanovuje povinnost systematické kontroly BSE u poražených kusů hovězího dobytka ve věku nad 30 měsíců, aby se maso postižených zvířat nedostalo na trh. Řada omezujících opatření se týká chovu a krmení skotu.Od počátku roku 2001 do srpna 2005 je celkový počet vyšetření v ČR 799 414. Na toto množství bylo dosud zjištěno 20 nemocných kusů a v souvislosti s tím bylo z důvodů diagnostických a s ohledem na případné ohrožení spotřebitelů utraceno necelých 3 500 vrstevnic nemocných kusů. Na jatkách jsou přijímáná přísná opatření, aby nemohlo dojít ke kontaminaci potřísněním okolí mozkem nebo míchou případně postiženého zvířete. Dále jsou přijata přísná opatření ohledně zacházení s odpady. Funguje mezinárodní systém rychlého ohlašování výskytu každého dalšího případu, aby bylo možno učinit operativní opatření. Vyvíjejí se metody, které by spolehlivě určily výskyt BSE již odběrem krve živého zvířete. Další informace najdete na stránkách SVS a SZU. (sk)

bublinkové tiskárny   PSH

buchary   PSH
EN   hammers
Source: WordNet
the act of pounding (delivering repeated heavy blows); "the sudden hammer of fists caught him off guard"; "the pounding of feet on the hallway"

buddhismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
neteistické náboženství, založeno Buddhou. Odmítá mytologii a metafyzické spekulace bráhmanismu a podává praktický návod, jak překonat utrpení a žízeň po životě a dosáhnout nirvány. Základem je "trojí útočiště": Buddha, jeho nauka a společenství jeho následovníků. Buddhismus neuznává kastovní rozdíly, nemá kněze, rozhodní následovníci žijí mnišským způsobem v klášterech. Hlavní směry buddhismu jsou hínajána a mahájána. K buddhismu se hlásí asi 300 milionů lidí, zejména v Asii. ➲

buddhista   EUROVOC
Source: General_CS_database:SCS
y m 〈sanskrt〉 vyznavač buddhizmu

buddhistická morálka   PSH

buddhistické právo   EUROVOC

budhismus   EUROVOC
EN   Buddhism
Source: WordNet 3.0
the teaching of Buddha that life is permeated with suffering caused by desire, that suffering ceases when desire ceases, and that enlightenment obtained through right conduct and wisdom and meditation releases one from desire and suffering and rebirth

budhismus   EUROVOC
EN   Buddhism
Source: WordNet 3.0
a religion represented by the many groups (especially in Asia) that profess various forms of the Buddhist doctrine and that venerate Buddha

budo sporty   PSH

budoucnost Země   PSH

budování podniku   EUROVOC

budovy knihoven   PSH

budovy   PSH

bukolické drama   PSH

bulharistika   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz slavistika

bulharská literatura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
začíná v 9. století obdobím staroslověnským, kdy z Velké Moravy přišli žáci Konstantina a Metoděje. Od 16. století byly lidovým čtenářům určeny tzv. damaskiny, sborníky náboženství a mravoučného charakteru psané hovorovým jazykem. Souběžně se rozvíjela i lidová slovesnost. Národní obrození zahájil Paisij Chilendarski (1722-asi 1798) svými Dějinami (1762), postupně sílilo úsilí o rozvoj národního uvědomění. Novobulharská literatura vznikla ve 40.-60. letech 19. století - poezie Ch. Boteva, P. R. Slavejkova (1827-1895), povídky V. Drumeva (1840-1901), L. Karavelova (asi 1834-1879). Po osvobození Bulharska z turecké nadvlády 1878 nastal rozkvět bulharské literatury (I. Vazov, Z. Stojanov, později Elin Pelin, J. Jovkov). Formovala se moderna (P. Slavejkov, K. Christov, 1875-1944), pronikal symbolismus - P. Javorov, D. Debeljanov, N. Liliev, Ch. Jasenov (1889-1925), N. Rajnov (1889 až 1954), akméismus - A. Dalčev, expresionismus - G. Milev. Na sociální poezii 20. let (Ch. Smirnenski) navázal mj. N. Vapcarov. Tradici realistické prózy rozvíjeli G. Karaslavov, D. Dimov. V 2. polovině 20. století pokračují v tvorbě básníci starší (E. Bagrjana, D. Gabe, 1888-1983, N. Furnadžiev, 1903-1968, i mladší generace (V. Chančev, 1919-1966, V. Petrov, B. Dimitrovová), prozaici (E. Stanev, G. Stoev, *1925, I. Petrov, J. Radičkov, B. Rajnov, N. Chajtov).

Bulharsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově; 110 994 km², 8,49 milionu obyvatel (1992), hlavní město Sofija. - Nížina Podunajské plošiny při severních hranicích se zvedá k jihu do mohutného pohoří Stara Planina, které prostupuje územím v celé délce až k černomořskému pobřeží. Hornotrácká nížina v povodí Maricy odděluje trácko-makedonský horský masiv s Rilou (s nejvyšší horou Balkánského poloostrova Musalou, 2 925 m), Pirinem a Rodopami. Jižně od Sofije pohoří Vitoša. Pohoří Stara Planina je podnebným předělem; severní část má kontinentální podnebí mírných šířek, jižní a východní část kontinentálně středomořské subtropické podnebí. Horské oblasti mají drsné vysokohorské podnebí. Lesní porosty zaujímají 35 % rozlohy, dále jsou rozšířeny pastviny a na jihovýchodě keřovitá macchie. - Obyvatelstvo (1990): Bulhaři (85 %), Turci (8,4 %), Romové (2,6 %), Makedonci (2,4 %). Úřední jazyk bulharština. Náboženství (1990): pravoslaví (27 %), islám (7,4 %). Roční přírůstek obyvatelstva 0,1 %, kojenecká úmrtnost 16 ‰, střední délka života 71 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 67,3 % (1990). - Průmyslově-zemědělský stát v procesu transformace ze socialistického na tržní ekonomiku. Po 1990 prohloubení hospodářských potíží a značný pokles průmyslové produkce. HNP 1 330 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 10 miliard US $ (1996). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 12 % (vytváří 18 % HDP), v průmyslu 36 % (52 % HDP). - Zemědělství využívá 58,2 % rozlohy, 34,9 % zalesněno. Převažuje rostlinná výroba; hlavně plodiny pšenice, kukuřice, cukrová řepa, zelenina, ovoce, vinná réva, tabák. Specialitou je pěstování růží na vonne  oleje. Chov ovcí (8,6 milionu ks, 1989), prasat, skotu, mezků. Rybolov (121 200 t, 1989). - Těžba rud železa (1,83 milionu t, 1988), neželezných kovů, li gnitu, uranové rudy, ropy. Nejvýznamnější průmysl strojírenský, potravinářský, chemický a hutnický. Výroba elektrické energie 44,3 miliard kWh (1989), 36 % v jaderných elektrárnách. - Doprava (1989): 4 300 km železnic (58 % elektrifikováno), 36 900 km silnic. Splavný Dunaj (471 km). Námořní obchodní loďstvo 1,36 milionu BRT (1990), hlavní přístavy Varna, Burgas, Ruse. Mezinárodní letiště Sofija, Varna, Plovdiv, Ruse. - Vyvážejí se stroje a zařízení, potraviny, spotřební zboží a kovy. Měnová jednotka 1 lev (BGL) = 100 stotinek. - Státní zřízení: republika, nejvyšší představitel státu prezident volený ve všeobecných volbách; jednokomorový parlament. - Správní členění: 8 oblastí a hlavní město.

bulimie   PSH
Source: General_CS_database:DID
chorobná, neovladatelná chuť k jídlu. Vyskytuje se v důsledku poruchy centra sytosti a hladu v hypotalamu nebo jako součást mentální anorexie, kdy postižený následkem dlouhodobého hladovění pozře velké množství jídla a pak se ho snaží vyzvracet.

bulózní nemoci kůže   PSH

buněčná fyziologie   PSH

buněčné inkluze   PSH

buněčné jádro   PSH
EN   cell nucleus
Source: WordNet
a part of the cell containing DNA and RNA and responsible for growth and reproduction

buněčné kultury   PSH

buněčné membrány   PSH

buničina   PSH
Source: General_CS_database:DID
technická celulóza – polysacharid (C6H10O5)n, surovina získávaná nejčastěji ze dřeva, bavlny, rákosu nebo slámy. Chemicky čistá celulóza je stavební látkou buněčné blány rostlin. Je základní surovinou papírenského průmyslu. Tzv. viskózová buničina je surovinou pro výrobu umělého hedvábí. Papírenská buničina se vyrábí ze dřeva, podle potřeby se chemicky rafinuje (viz též bělení) pro papírenské výrobky nebo až na čistou celulózu pro jiná chemická využití. Nerafinovaná buničina obsahuje zhruba 80 % celulózy, 15 % hemicelulóz a 5 % ligninových podílů; její vlastnosti se liší podle způsobu výroby, založené vždy na chemickém rozrušení dřevní hmoty ve vodném prostředí účinkem chemických činidel. Těmi jsou buď látky vytvářející vhodné alkalické prostředí, např. varné roztoky hydroxidu a sulfidu sodného, získávaného přímo v procesu ze sulfátu sodného (odtud tradiční označení sulfátový postup), nebo prostředí kyselé, s varnými roztoky hydrogensiřičitanů, bisulfitů (odtud označení sulfitový postup; viz též delignifikace dřeva). Získaná sulfátová buničina je nahnědlá, tmavší než buničina sulfitová, obtížněji se doběluje, je však podstatně pevnější, a proto se z velké části používá pro výrobu papírových pytlů, balicích papírů, lepenek, krabic apod. Sulfitová buničina je světlejší, její bělení je snazší, poskytuje různé papíry, kde se nevyžaduje zvýšená pevnost. Viz též papír, papírenské výrobky.

buňky pojivové tkáně   PSH

buňky   PSH
EN   cells
Source: WordNet
(biology) the basic structural and functional unit of all organisms; they may exist as independent units of life (as in monads) or may form colonies or tissues as in higher plants and animals

Burgenland   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
spolková země Rakouska, na východě při hranicích s Maďarskem; 3 965 km², 277 600 obyvatel (1998), hlavní město Eisenstadt. Převážně zemědělství (obilniny, vinná réva, tabák). Průmysl oděvní, elektrotechnický, těžba hnědého uhlí.

Burgersova rovnice   PSH

Burgundsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
historické území ve východní Francii. Za stoleté války burgundští vévodové na straně Anglie; v 2. polovině 15. století samostatný stát. Po smrti Karla Smělého (1477) připadlo Burgundsko Francii a jeho nizozemské državy (Zeeland, Henegavsko, Namur) Habsburkům.

Burkina Faso   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz Burkina

bursa fabricii   PSH

Burundi   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
v jazyk kirundi Republika y'UburundiRépublique du Burundi - stát ve vnitrozemí střední Afriky při severovýchodním břehu jezera Tanganika; 27 834 km², 6,26 milionu obyvatel (1995), hlavní město Bujumbura. - Území vyplňuje náhorní plošina dosahující 2 600 m n.m. Horké a vlhké rovníkové podnebí se dvěma obdobími dešťů je ve vyšších nadmořských výškách mírnější. Jsou rozšířeny druhotné savany, v západní vlhčí oblasti tropické lesy. - Obyvatelstvo (1990): nejpočetnější etnikum Hutu (82 %), Tutsi (14 %) a Twa. Úřední jazyk francouzština a kirundi. Náboženství (1990): římskokatolické 78 %, animismus 14 %. Roční přírůstek obyvatelstva 2,9 %, střední délka života 51 let (1995); kojenecká úmrtnost 106 ‰ (1995). Podíl městského obyvatelstva 6 % (1990). Negramotnost 50 % (1991). - Hospodářsky málo rozvinutý agrární stát s pastevním chovem dobytka, jeden z nejchudších. HNP 160 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 1,15 miliardy US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1991): v zemědělství 75 %, v průmyslu 15 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 55 %, průmysl 16 %. - Zemědělství využívá 86 % rozlohy; hlavní plodiny maniok, luskoviny, kukuřice, batáty, podzemnice olejná, banánovník (1,6 milionu tun, 1989); na vývoz kávovník (39 000 tun kávy, 1989), čajovník a bavlník. Nejrozšířenější extenzivní chov koz (770 000 ks, 1989), ovcí a prasat. Rybolov v jezeru Tanganika (6 700 tun, 1988). - Těžební průmysl rozvinut nedostatečně (zlato, rudy cínu a niklu). Vláda podporuje rozvoj potravinářského průmyslu. - Z 5 900 km silnic pouze 7 % s pevným povrchem (1988). Návaznost na železnici v Tanzanii a Konžské demokratické republice umožňuje lodní dopravu po Tanganice. Mezi národní letiště Bujumbura. - Vývoz kávy (81 % příjmů, 1991), čaje a kůží. Měnová jednotka 1 burundský frank (BIF) = 100 centimů. - Státní zřízení: republika; v čele prezident; jednokomorový parlament. - Správní členění: 15 provincií.

burza cenných papírů   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS právnická osoba oprávněná organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentl, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu, v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení podle § 2 zákona o burze cenných papírů

burza   PSH
Source: General_CS_database:HEU
místo (prostory), kde se prostřednictvím osob oprávněných k burzovním obchodům kupují a prodávají cenné papíry (burza cenných papírů), devizy a podobně nebo zboží určitého druhu (komoditní burza). - Podle práva ČR jsou komoditní burzy a burzy cenných papírů právnickými osobami. ➲

burzovní obchod   EUROVOC
Source: Zákon 2006/0286 Sb.
obchod podle § 42 uzavřený na burze. Jedná-li se o obchod podle § 42 odst. 1 písm. b), musí být za podmínek stanovených burzovními pravidly alespoň jednou smluvní stranou osoba oprávněná uzavírat burzovní obchody.

burzovní obchody   PSH
Source: General_CS_database:DID
obchody uskutečňované podle specifických a přísně stanovených pravidel ve vyhrazených prostorách na burze. Podle způsobu vyřizování se dělí na obchody přímé, kdy vyrovnávání pohledávek a závazků provádějí přímo prodávající a kupující, a obchody k uspořádání, které se účtují (uspořádávají) ve stanoveném termínu a prostřednictvím peněžního ústavu určeného uspořádacím řádem burzy. Z hlediska času se rozlišují obchody promptní, jestliže se zboží dodává ihned po uzavření obchodu, a obchody termínované, při nichž je mezi uzavřením obchodu a dodáním zboží stanovena lhůta určená burzovními pravidly. Termínové obchody s sebou nesou určité riziko spojené s možností výkyvů kursů oběma směry, a mohou být proto objektem spekulace. Toto riziko by měly snížit tzv. prémiové obchody, při nichž jeden kontrahent poskytuje druhému určitou majetkovou výhodu (prémii) a má právo v době plnění buď uskutečnit, nebo od něho odstoupit. Z hlediska úmyslu kontrahenta se rozlišují obchody efektivní (skutečné), kdy jde o skutečný prodej a nákup zboží, a obchody diferenční, kdy jde pouze o získání cenového rozdílu, plynoucího z vývoje kursů.

buržoazní demokracie   PSH

butan   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- nasycený plynný uhlovodík, relativní molová hmotnost 58,124, teplota tání -135 °C, teplota varu -0,5 °C; zdroj: zemní plyn, produkty krakování a pyrolýzy ropy. ➲

butan   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- nasycený plynný uhlovodík, relativní molová hmotnost 58,124, teplota tání -135 °C, teplota varu -0,5 °C; zdroj: zemní plyn, produkty krakování a pyrolýzy ropy. ➲

butylen   PSH
EN   butylene
Source: WordNet 3.0
any of three isomeric hydrocarbons C4H8; all used in making synthetic rubbers

buvolí maso   EUROVOC

buzení seismických vln   PSH

buzoly   PSH

Bůh   PSH
Source: General_CS_database:DID
jediná absolutní, transcendentní bytost v monoteistických náboženstvích, zejména judaismu, křesťanství a islámu. Bůh v tomto pojetí je všudypřítomný, věčný, všemocný a vševědoucí. Je stvořitelem světa a člověka. Zjevuje se v přírodě a rovněž v událostech lidského života. Vůči člověku vystupuje též jako zákonodárce, soudce, otec, přítel a podobně. V křesťanství se Bůh stává člověkem (viz též Bohočlověk). Víra v Boha je základním postojem těchto náboženství. Jejím základem je přesvědčení o tom, že Bůh je, a na to navazuje vztah důvěry, oddanosti a vděčnosti.

bydlení na venkově   EUROVOC
EN   rural habitat
Source: GEMET
The biotopes located in areas where agriculture is practiced. (Source: RAMADE)

bydlení ve městě   EUROVOC
EN   urban habitat
Source: GEMET
The resulting effects and interrelationships of human population concentrations, the built environment, and the biophysical environment. (Source: UNUN)

bydlení   EUROVOC
EN   habitat
Source: WordNet 3.0
the type of environment in which an organism or group normally lives or occurs; "a marine habitat"; "he felt safe on his home grounds"

byrokracie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) sociální skupina profesionálně specializovaná na správu a řízení, zejména v politické a ekonomické oblasti; b) vláda úřadu či úřednictva.

byt   EUROVOC
Source: 1999/0158_Sb.
soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu3) svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení

bytí a čas   PSH

bytí a determinace   PSH

bytí   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jedna z centrálních filozofických kategorií stejného druhu jako skutečnost, existence, jsoucno ap. Její obsah a význam nelze pochopit vně kulturně-historického vývoje lidstva. Pojímáno jako vyšší kategorie než pouhá existence, protože obsahuje ducha. Nejprve je bytí vykládáno v rámci mytologického myšlení (mýty o vzniku a stvoření světa), v druhé etapě jako bytí o sobě z ontologických východisek, ve třetí, filozoficko-kritické, počínající Kantem v úzké souvislosti s poznávací a praktickou činností člověka.

bytová družstva   PSH

bytová politika   EUROVOC

bytové hospodářství   PSH

bytové právo   EUROVOC

byty   PSH
EN   apartments
Source: WordNet
a suite of rooms usually on one floor of an apartment house

byzantologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Byzance.

byzantské umění   PSH
Source: General_CS_database:SVU
umění byzantské říše která vznikla po rozpadu římského imperia v jeho východní části správním a uměleckým střediskem země se stalo původní řecké obchodní město Byzantion Konstantinopol již od 324 hlavní město římské říše. Byzantské umění se časově vyhraňovalo od 1. poloviny 4. století vymezováno je však až dobou od 6. století do dobytí města Turky v roce 1453. Pozdně antické umění bylo hlavním výchozím zdrojem byzantského uměleckého názoru do nějž podstatně zasahovala také orientální tradice projevující se např. v jisté zdobnosti jak to dokazuje zejména umělecké řemeslo nebo v typech světců. Antický základ v byzantském umění sice slábl ale v různé síle a obměnách se ve vývoji trvale prosazoval. Prvním vývojovým vrcholem je rané údobí započaté vládou císaře Justiniána I. 527 565 a končící rokem 726 v tomto časovém rozmezí se vyhranila zvláštní forma byzantského feudalismu došlo ke spojení světské a církevní moci. Pro uměleckývývoj byl důležitý tradicionalismus vázaný ortodoxním pojetím křesťanské víry a s ním spojená teologická programovost umění. Svou tvořivost dokázalo umění již způsobem jakým si osvojilo antické dědictví a uchovávalo je i v pozdějším vývoji. Přestože se vzdalo některých forem např. volné sochy a podobizny nepřijatelných pro názorový odpor vůči zobrazování založenému na smyslové nápodobě skutečnosti rozvíjelo se bohatě v intimnějších rukopisné miniatury i monumentálních mozaiky polohách. Těžilo přitom z technik širokého smyslového rozpětí z mozaiky fresky iluminace reliéfní řezby emailu kovu tkanin. Je uměním historicky podmíněného výtvarného názoru a vyvíjelo se bez ustrnutí v těsném spojení se státním a teologickým programem dynastií a panovníků. Abstrahující tendence se projevila potlačením hmatového smyslu vzdáním se volné trojrozměrné sochy v malířství z řeknutím se objemové modelace ve prospěch plošnosti a lineárnosti zdůrazněných např. i technikou mozaiky později i fresky a jejím mimořádně těsným spojením s architekturou. Program ikon se ještě zcela nevyhranil a uchovával rozpětí mezi intimním lidovým a reprezentativním pojetím nejstarší ikony z kláštera svaté Kateřiny na Sinaji spojen s antickou tradicí nejen výtvarným názorem nýbrž i technikou enkaustiky. Umělecké řemeslo pokračovalo v římské tradici i mytologickými výjevy např. v ražbách stříbrných talířů Ermitáž na slonovinových reliéfech diptycha Barberini a konzulského diptycha Flavia Anastazia 517 Významnou skupinu tvoří purpurové kodexy psané zlatem a iluminované jako byly např. Codex Sinopensis či Evangelistář z Rossana kolem poloviny 6. století vycházející z antické tradice či Vídeňská Geneze po roce 500 prozrazující též syrské vlivy. V architektuře se vedle bazilik prosazovaly centrální kopulovité stavby např. Chrám boží moudrosti Hagia Sofia 532 575 v Konstantinopoli s kopulí o průměru 33 metrů které pronikly i do Ravenny oktogon San Vitale 526 547 Mozaika rozvíjející se s architekturou přinesla mimořádná díla zvláště v Ravenně v mauzoleu Gally Placidie v chrámu S. Apollinare Nuovo kolem 550 mozaika zachycuje mj. i Tři krále ve frygických čapkách v chrámu S. Vitale jehož ústřední mozaika zobrazuje bezvousého Krista sedícího na zeměkouli obrazový typ který byl později nahrazen Kristem Pantokratem mozaika se uplatnila i ve světských palácích Konstantinopol Vývojovým přeryvem byl obrazový spor vedený v letech 726 až 843 mezi ikonoklasty obrazoborci a ikonoduly obrazomilci o zázračnost ikon uchovávaných v klášterech. Ikonoklasmus vycházející z dvorského prostředí byl namířen proti lidovým formám víry majícím základnu v klášterech jejichž vliv i hospodářský měl být oslaben. Obrazomilectví mělo kořeny v antickém antropomorfismu i ve výc hodním např. perském vztahu k reliéfům a plošným zobrazením. Obrazoborectví však nebylo protiumělecké nahrazovalo zobrazení Krista např. znamením kříže císařský palác v Konstantinopoli zavedlo obrazový typ prázdného trůnu s rozevřeným Písmem na sedadle Hetimasia zobrazení rajské hory se čtyřmi řekami oživilo triumfálními motivy helénistické tradice tématem se mohly stát i krajiny lovecké výjevy zátiší. Tato tendence ikonoklasmu byla obdobou souběžného islámského umění které v 9. století byzantský vývoj ovlivňovalo klášterní malba ikon však zčásti pokračovala dále v dosavadní tradici a se zřetelem na uchování dosavadního pojetí a funkce ikon. Dualismus dobových výtvarných názorů se projevoval i v ukončení obrazového sporu když se ikonoklastický dvůr podrobil lidovým ikonodulům. Na údobí obrazových sporů navázalo střední údobí byzantského umění 843 1024 v němž bylo uctívání obrazu povoleno. Pro obraz však byl stanoven teologicky přísný ikonografický program který oslaboval smyslovou působivost napodobivého zobrazení např. frontalitou figur osamocených nejednajících a vyňatých z dějů. Záměr byl podpořen i technikou mozaiky jejíž plošnost odhmotnění tvaru a zářivost byly zvyšovány ještě zvlněnou podložkou. Frontalita byla též významovým znakem svatých kdežto zobrazení z profilu znamenalo morální odsudek z bočního pohledu byl zobrazován např. Jidáš. Ikonograficky se nejdůležitějšími postavami staly Marie a vousatý Kristus jako Pantokrator vševládce nahrazoval boha Otce který je podle ortodoxního přesvědčení nezobrazitelný. Obraz Krista byl umisťován v kopulích a apsidách tedy ve sférách světla které tvořily hlavní a nejvyšší pásmo výzdoby. Druhým nižším pásmem byly výseče klenby prostup nebe a země třetí pásmo tvořily výklenky a plochy stěn bylo nejnižší a sloužilo k vyobrazení výjevů dotýkajících se již pozemského dění. Systém uplatňoval významové řazení shora dolů zatímco západní křesťanská církev sledovala významovou orientaci východ západ. Vůdčí úlohu mělo opět dvorské umění třebaže bylo vystaveno nebezpečí provincionalismu a tradičnímu řeholnímu názoru oživilo však znovu antické prameny Kosmas Indikopleustes Křesťanské topografie iluminace a tím neztrácelo ze zřetele vztah k motivu člověka. Nová tendence zlidštění vtáhla nyní do ikonografie velmi příznačně i hagiografická témata legendy o životě svatých Dualismus výtvarného názoru ještě z doby obrazového sporu byl zpočátku platný i v tomto středním údobí. V knižním malířství vyšel z lidových pramenů např. Chludovský žaltář kolem 900 Moskva do makedonské renesance 867 1056 byzantského umění patří na pozdní antiku navazující Pařížský žaltář polovina 10. století a živě iluminovaný Londýnský žaltář 1066 Za makedonské renesance nazvané podle vládnoucí dynastie která podstatně přispěla k oživení tvorby se dvůr stal uměleckým střediskem především zásluhou Lva VI. Moudrého filozofa 886 912 a Konstantina VII. Porfyrogenneta 913 959 a připravila umění 11. a 12. století které je považováno za jeden z vrcholů byzantského uměleckého vývoje. V architektuře se prosadil centrální typ staveb a s ním mozaika dodržující teologicky přísný program který měl zabránit nové idolatrii obrazomilců a odklonu od Písma. Stylově došlo k protažení figur které byly zasazovány nikoli do reálně zobrazeného prostoru nýbrž do plochy posílena byla lineárnost a plošná barevnost Hosios Lukas Nea Moi na Chiu Dafni Byzantská mozaika položila základy staroruskému umění katedrála svaté Sofie v Kyjevě pronikla na Sicílii Capella Palatina v Palermu nalezla základnu v Benátkách kostel S. Marco Desková malba jako maniera greca ovlivnila vývoj který v Itálii změnil až Giotto. Vysokou úroveň mělo reliéfní sochařství sl onovinový Harbaville diptychon Paříž a umělecké řemeslo. Do vývoje umění zasáhlo dobytí Konstantinopole křižáky 1204 a založení latinského císařství 1204 1261 Po zpětném dobytí Konstantinopole vstoupilo byzantské umění do svého posledního údobí 1261 1453 palaiologovskou renesancí za vlády Palaiologovců se rozvinuly vývojové změny patrné již ve 12. století. Vedle centrálního typu se prosazuje i podélný stavební typ výtvarný názor se odklání od úměrnosti vyrovnanosti jasnosti a monumentálnosti a zdůrazňuje dramatičnost pohyb dekorativní plnost. Vnitřní prostor chrámů se podobá ikonostasu a systém významových pásem již nebyl dodržován. V mozaikách na počátku 14. století dochází již k úsilí podat krajinu a vyjádřit reálný prostor a vztahy v něm. Vedle mozaiky pronikala technicky stále více freska přes trvající hierarchii motivů se ikonografie rozšiřuje o zobrazení dějů zázraky Kristovy a o žánrové výjevy ikony a knižní malba se otevírají smyslové zkušenosti a zčásti cílí k portrétnosti. Jemnou mozaikou jsou nyní vykládány i ikony rozsáhle jsou iluminovány žaltáře menologia životopisy svatých individualizace se odrazila i v tom že díla začala být umělci signována Menologium Basilea II. Vedle malovaných a mozaikových ikon se rozvíjely též reliéfní ikony kult ikon velmi zesílil triumfální typ Hodegetria Nízký reliéf se uplatnil v uměleckém řemesle na truhlicích skříňkách deskách knih řezán do slonoviny nebo steatitu. Ve značné míře se uplatnilo emailérství perská technika a to na nádobách kalich z chrámu S. Marco v Benátkách na knižní vazbě oltářích chrám S. Marco v Benátkách apod. Zvláštní význam měla makedonská malířská škola Manuel Panselinos kolem 1300 a dílenské klášterní středisko na hoře Athos které tradici byzantského malířství později již jen na řemeslné úrovni prodloužilo až do 19. století Malířská kniha klás‗tera z hory Athos Tvorba po roce 1453 je považována za postbyzantské umění které tradici prodlužovalo v Turecku Řecku benátských državách z této tradice vyšel např. El Greco aj. Byzantské umění se stalo podložím staroruského umění a národního umění balkánských Slovanů Srbů Bulharů a trvale ovlivňovalo i vývoj západoevropského středověkého umění ve Francii Německu Hildesheim Regensburg Itálii baptisterium ve Florencii i Čechách malířství 13. a 14. století .

býk   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
1. finance spekulant na vzestup (à la hausse) kursu cenných papírů. Odvozeně tzv. býčí trh, tj. trh s převládajícím růstem kursu cenných papírů; 2. zoologie pohlavně dospělý samec sudokopytníka, zástupce podčeledi turů (Bovinae); 3. živočišná výroba samec skotu (tura domácího, Bos taurus) a dalších domestikovaných druhů turů. Mladý býk před pohlavní dospělostí se nazývá býček. Vykastrovaný býk se nazývá vůl. Plemenný býk je vybírán příslušnou výběrovou komisí pro plemenitbu přirozenou nebo pro inseminaci.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie   EUROVOC

bývalá NDR   EUROVOC

bývalé socialistické země   EUROVOC

bývalý Jižní Jemen   EUROVOC

bývalý SSSR   EUROVOC
Source: EUROVOC
Užívá se pouze pro územní celky bývalého Sovětského svazu po jeho rozdělení

CACM   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
Central American Common Market, Středoamerický společný trh – organizace středoamerických států usilující o rozšíření hospodářské spolupráce v této oblasti. Vznikla 1960 na základě smlouvy mezi Guatemalou, Salvadorem, Nikaraguou, Kostarikou a Hondurasem. Činnosti organizace brání vysoké zadlužení členských zemí.

CAD   PSH
Source: General_CS_database:HEU
automatizované projektování - program umožňující využít počítač pro automatizaci návrhu a konstrukce.

CAE   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- programové vybavení umožňující využít číslicový počítač pro automatizaci kontrolních a rozhodovacích činností spojených s organizací výroby.

CAM   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) anglicky Computer Aided Manufacturing - programové vybavení umožňující využít číslicový počítač pro řízení výrobních postupů; b) anglicky Content Addressable Memory ➲

cambridgská škola   PSH

cargo kulty   PSH
Source: General_CS_database:DID
[kárgou], mesianistické obřady rozšířené v západní Melanésii po 2. světové válce. Založeny na víře, že předměty používané bělochy (nejčastěji příslušníky amerických vojenských posádek pobývajících během 2. světové války na ostrovech v Tichomoří, do té doby prakticky nenavštěvovaných) pocházejí od předků Melanésanů ze země mrtvých ležící za mořem. Ti jednoho dne přijdou, bohatství (zboží, cargo) dají svým potomkům a bělochy vyženou.

Carnotův cyklus   PSH
Source: General_CS_database:DID
[karnotúv], idealizovaný vratný kruhový termodynamický děj probíhající mezi dvěma nestejně teplými lázněmi; skládá se ze dvou izotermických dějů a dvou adiabatických dějů. Jeho účinnost je hranicí účinnosti reálných tepelných strojů. Pojmenován po N. L. S. Carnotovi.

carving   PSH
EN   carving
Source: WordNet 3.0
removing parts from hard material to create a desired pattern or shape

carving   PSH
EN   carving
Source: WordNet 3.0
a sculpture created by removing material (as wood or ivory or stone) in order to create a desired shape

cash flow   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS v české překladu "peněžní tok" 1. rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku (číslo, ukazatel); 2. přehled o peněžních tocích (výkaz)

Cauchyova nerovnost   PSH

cauchyovské posloupnosti   PSH

Cauchyovy-Riemannovy podmínky   PSH

CCD prvky   PSH

CD přehrávače   PSH

cechy   PSH
Source: General_CS_database:DID
organizace městských řemeslníků a obchodníků ve vrcholném a pozdním středověku i v raném novověku. Stanovy cechů, v jejichž čele stáli cechmistři, určovaly pracovní dobu, kvalitu, množství (někdy i cenu) výrobků a postihy za šizení. Cílem bylo vyloučit konkurenci uvnitř města a udržet si monopolní pozici, proto vzbuzovaly nevoli panovníků (např. Karla IV.), kteří je pokládali za překážku volného trhu. Podobnou činnost vykonávala často i náboženská bratrstva, která své členy podporovala v případě nemoci a úmrtí. V českých zemích cechy doloženy od 13. stol., nejrozvinutější v 15. stol., formálně zrušeny až živnostenským řádem v roce 1859. V italských středověkých městských republikách přebíraly cechy dočasně i politickou moc.

Cedefop   EUROVOC

cefalometrie   PSH
EN   cephalometry
Source: WordNet 3.0
measurement of human heads

celá čísla   PSH
Source: General_CS_database:DID
čísla skládající se z přirozených čísel, z čísel opačných k číslům přirozeným a z nuly.

celé funkce   PSH

celistvá struktura   PSH

celkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém roce   EUROVOC

celkový moment hybnosti   PSH

celkový produkt   PSH
EN   gross product
Source: WordNet
Gross domestic product adjusted for foreign transactions, i.e. to the figure for Gross Domestic Product must be added any income accruing to residents of the country arising from investment and other factor earnings abroad and from it must be deducted any income earned in the domestic market by factors owned by foreigners abroad. (Source: GOOD)

celkový úlovek   EUROVOC

celní bariéra   EUROVOC

celní delikty   EUROVOC

celní dluh   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS povinnost osoby zaplatit příslušné dovozní clo (celní dluh při dovozu) nebo příslušné vývozní clo (celní dluh při vývozu)

celní dohoda   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
mezinárodní smlouva mezi dvěma i více státy o úpravě celního řízení (souhrnu úkonů v celním projednávání zboží).

celní doklad   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
písemné potvrzení celní správy o tom, že zboží bylo podrobeno celnímu projednání.

celní formality   EUROVOC

celní hodnota   EUROVOC
Source: 2002/0247_Sb.
hodnota zboží podle § 65 až 79 zákona

celní kontrola   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS provádění zvláštních úkonů celními orgány v rámci celního dohledu, např. zjišťování a ověřování vlastností zboží, prověřování existence a pravosti dokladů a listin, kontrola účetních dokladů a jiných záznamů, kontrola dopravních prostředků, kontrola zavazadel a jiného zboží převáženého osobami jiným osobám, provádění úředních šetření, s cílem zajistit, aby byly dodržovány celní předpisy

celní kvóta   EUROVOC
Source: EUROVOC
Limit určující kolik zboží lze dovézt za sníženou nebo nulovou celní sazbu.

celní politika   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
souhrn zásad a opatření, které stát používá v celní oblasti k zabezpečení svých zájmů v hospodářských vztazích s ostatními státy. Rozlišují se smluvní a autonomní prostředky celní politiky. Smluvní prostředky jsou předmětem mezinárodních úmluv a jsou uplatňovány všemi účastníky těchto úmluv, zatímco autonomní prostředky celní politiky stát vydává a používá jednostranně s cílem usnadnit nebo naopak znesnadnit dovoz a vývoz zboží. Jde zejm. o některé sazby celního sazebníku, předpisy o celním osvobození a preferenční cla.

celní politika   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
souhrn zásad a opatření, které stát používá v celní oblasti k zabezpečení svých zájmů v hospodářských vztazích s ostatními státy. Rozlišují se smluvní a autonomní prostředky celní politiky. Smluvní prostředky jsou předmětem mezinárodních úmluv a jsou uplatňovány všemi účastníky těchto úmluv, zatímco autonomní prostředky celní politiky stát vydává a používá jednostranně s cílem usnadnit nebo naopak znesnadnit dovoz a vývoz zboží. Jde zejm. o některé sazby celního sazebníku, předpisy o celním osvobození a preferenční cla.

celní právo   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
soubor právních norem v oblasti celnictví, který upravuje zásady celní politiky a otázky spojené s kontrolou dovozu, vývozu a průvozu zboží.

celní právo   PSH
Source: General_CS_database:DID
soubor právních norem v oblasti celnictví, který upravuje zásady celní politiky a otázky spojené s kontrolou dovozu, vývozu a průvozu zboží.

celní režim s dočasným zrušením cel   EUROVOC
Source: EUROVOC
Charakterizován nevybíráním cel.

celní režim Společenství   EUROVOC

celní řízení   PSH
Source: General_CS_database:DID
souhrn úkonů nutných k celnímu projednání zboží.

celní sazebník   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
úřední seznam zboží s příslušnými celními sazbami.

celní sazebník   PSH
Source: General_CS_database:DID
úřední seznam zboží s příslušnými celními sazbami.

celní sklad   EUROVOC
Source: EUROVOC
Místo, kde dovezené zboží nebo zboží na vývoz může být skladováno nebo zpracováno bez placení cla.

celní spolupráce   EUROVOC

celní strop   EUROVOC

celní tarify   PSH

celní tranzit   EUROVOC
Source: EUROVOC
Ujednání o pohybu zboží přes dané území bez placení celních poplatků.

celní unie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
nižší stupeň ekonomické integrace; smluvní spojení dvou nebo více států (celních území) v jednotné celní území, kde se ruší celní překážky mezi členskými státy a zavádí se společný celní sazebník vůči nečlenským státům.

celní unie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nižší stupeň ekonomické integrace; smluvní spojení dvou nebo více států (celních území) v jednotné celní území, kde se ruší celní překážky mezi členskými státy a zavádí se společný celní sazebník vůči nečlenským státům.

celní území ES   EUROVOC

celní výjimka   EUROVOC

celník   EUROVOC
Source: General_CS_database:SCS
a m celnice2 e ž 〈n〉 zaměstnanec celní správy celnický příd. celnická uniforma

celočíselné programování   PSH

celostátní daň   EUROVOC

celostní psychologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz psychologie tvarová

celotělové ozáření   PSH

celoživotní vzdělávání   EUROVOC
Source: Ministerstvo vnitra České republiky
moderní pojetí vzdělávání jako celoživotní proces probíhající různými formami a v různém věku. Jde o kontinuální proces získávání znalostí, dovedností a rozvoje schopností jedinců.

celulóza   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz celulosa

celulóza   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz celulosa

celulózky   PSH

celulózová vláknina   PSH

cement   EUROVOC
Source: GEMET
A dry powder made from silica, alumina, lime, iron oxide, and magnesia which hardens when mixed with water; used as an ingredient in concrete. (Source: MGH)

cementace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
druhotné zpevnění, ztvrdnutí; sycení povrchu oceli uhlíkem; přirozené zpevnění usazené horniny, stmelení.

cementářské suroviny   PSH

cementitické oceli   PSH

cementování oceli   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sycení povrchu oceli uhlíkem v kapalném, plynném nebo pevném prostředí za přiměřeně vysoké teploty, obvykle v šachtových pecích.

cementy   PSH
EN   cements
Source: WordNet
a building material that is a powder made of a mixture of calcined limestone and clay; used with water and sand or gravel to make concrete and mortar

cena bez daně   EUROVOC

cena cif   EUROVOC
Source: EUROVOC
Cena zahrnuje cenu zboží plus cenu za dopravu do přístavu a pojištění.

cena do odvolání   EUROVOC

cena energie   EUROVOC

cena fob   EUROVOC
Source: EUROVOC
Prodejní cena zahrnující náklady včetně dopravy zboží na loď v ujednaném přístavu.

cena franko hranice   EUROVOC

cena plavební komory   EUROVOC

cena potravin   EUROVOC

cena pozemku   EUROVOC

cena výrobce   EUROVOC
EN   producer price
Source: WordNet
an index of changes in wholesale prices

cena za dopravu   EUROVOC
Source: EUROVOC
Částka požadovaná nejen za přepravu z místa na místo, ale i za další doplňkové služby.

cena za kulturu   EUROVOC

cena zemědělské půdy   EUROVOC

cena zemědělských výrobků   EUROVOC
Source: EUROVOC
Jsou míněny ceny v zemědělství jednotlivých států. Jde-li o společnou zemědělskou politiku (CAP), používej výraz zemědělské ceny.

cena   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS v penězích vyjádřená směnná hodnota určitého statku

ceník   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
seznam cen zboží za jednotku množství nebo seznam výkonů obsahujících upřesnění kalkulace výsledné ceny.

cenné papíry   EUROVOC
Source: 1995/0219_Sb.
listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo právo na peněžní plnění

cenné papíry   PSH
Source: 1995/0219_Sb.
listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo právo na peněžní plnění

cenová elasticita poptávky   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS citlivost poptávky určitého statku na jeho cenu; procentuální změna poptávaného množství určitého statku při změně jeho ceny o 1 %

cenová konkurence   PSH
EN   price competition
Source: WordNet
intense competition in which competitors cut retail prices to gain business

cenová nerovnost   EUROVOC

cenová podpora   EUROVOC
EN   price support
Source: WordNet 3.0
a government subsidy used to maintain prices at a certain level

cenová politika   EUROVOC
EN   prices policy
Source: GEMET
The guiding procedure, philosophy, or course of action for decisions regarding the monetary rate or value for goods and services. (Source: RHW)

cenová přirážka   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
zvýšení ceny při odchylce od dohodnutých podmínek pův. stanovení ceny (např. kratší dodací lhůta); stanoví se na zákl. kalkulace prokazující zvýšené náklady spojené s danou odchylkou.

cenová regulace   EUROVOC

cenová stabilita   EUROVOC

cenová tvorba   PSH
EN   pricing
Source: WordNet 3.0
the evaluation of something in terms of its price

cenové rozpětí   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, sloužící ke krytí nákladů oběhu a zisku obchodního mezičlánku. Stanoví se jako procentní srážka nebo přirážka, ale také jako pevný podíl z ceny.

cenový efekt   PSH

cenový index   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
číselný ukazatel vyjadřující na pevně daném koši komodit změnu průměrné úrovně cen za různá období. Užívá se například při deflování, k měření změn v kupní síle důchodů.

cenový index   PSH
Source: General_CS_database:HEU
číselný ukazatel vyjadřující na pevně daném koši komodit změnu průměrné úrovně cen za různá období. Užívá se například při deflování, k měření změn v kupní síle důchodů.

census   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
[cenzus, cénzus], cenzus – posouzení, ocenění; 1. ve starověkém Římě způsob vedení a ověřování soupisu občanů a jejich majetku; na podkladě censů byli občané zařazováni do majetkových tříd, do sociálních stavů (senátoři, jezdci), podrobeni daňové a branné povinnosti atd. Census prováděli censoři, později císaři. Za císařství se census rozšířil i na provincie; 2. proces sběru, vyhodnocování a publikování komplexních demografických, ekonomických a sociálních údajů platných v jeden určitý moment v určitém regionu (většinou na státním území). Výsledky censů jsou základním informačním materiálem o obyvatelstvu daného státu. Censy se opakují v periodických, nejčastěji desetiletých intervalech; na území ČR naposledy 1. 3. 1991. Viz též sčítání lidu.

centra   PSH
EN   centres
Source: WordNet
the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story"

centrální banka cedulová   PSH

centrální banka   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
cedulová banka, ústřední banka - vrcholný článek bankovní soustavy. Je bankou ostatních bank, bankou státu (reguluje peněžní nabídku státu a jeho bankovní systém), disponuje monopolem emise bankovek. - Centrální bankou v Československu byla 1926-49 Národní banka československá, 1950-92 Státní banka československá. Centrální bankou v ČR je Česká národní banka.

centrální jednotka   PSH
EN   central unit
Source: WordNet
(computer science) the part of a computer (a microprocessor chip) that does most of the data processing; "the CPU and the memory form the central part of a computer to which the peripherals are attached"

centrální myorelaxancia   PSH

centrální sazba   EUROVOC
Source: EUROVOC
Kurz národní měny vůči ECU a prostřednictvím ECU vůči ostatním národním měnám.

centrální velkoobchod   EUROVOC
Source: EUROVOC
Centralizovaný velkoobchodní trh, který zjednodušuje distribuční kanály omezením počtu zprostředkovatelů mezi výrobci a spotřebiteli.

Centre   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
kraj ve střední Francii; 39 151 km², 2,37 milionu obyvatel (1990), správní středisko Orléans.

centrovaná soustava čoček   PSH

Centrum mezinárodního obchodu   EUROVOC

Centrum OSN pro regionální rozvoj   EUROVOC

Centrum pro průmyslový rozvoj   EUROVOC

ceny   EUROVOC
EN   prices
Source: WordNet
the property of having material worth (often indicated by the amount of money something would bring if sold); "the fluctuating monetary value of gold and silver"; "he puts a high price on his services"; "he couldn't calculate the cost of the collection"

ceny   EUROVOC
EN   prices
Source: WordNet
the property of having material worth (often indicated by the amount of money something would bring if sold); "the fluctuating monetary value of gold and silver"; "he puts a high price on his services"; "he couldn't calculate the cost of the collection"

cenzura   EUROVOC
Source: TDKIV
Ideově politická kontrola vydávání tiskovin (knih, periodik, letáků apod.), která se projevuje zákazem vydávání a rozšiřování dokumentů, které jsou považovány za nežádoucí anebo závadné z důvodů společenských, politických, náboženských, mravních nebo jiných.

cenzura   PSH
Source: TDKIV
Ideově politická kontrola vydávání tiskovin (knih, periodik, letáků apod.), která se projevuje zákazem vydávání a rozšiřování dokumentů, které jsou považovány za nežádoucí anebo závadné z důvodů společenských, politických, náboženských, mravních nebo jiných.

cenzus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- a) v antickém Římě sčítání a majetkový odhad prováděný cenzory; byl základem pro zdanění a vojenskou povinnost; b) ➲

cer   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Ce - chemický prvek skupiny lanthanoidů; oxidační číslo 3 a 4; reaktivní kov; atomové číslo 58, relativní atomová hmotnost 140,12, teplota tání 799 °C, teplota varu 3 250 °C, hustota 6,768 g/cm³ (20 °C), tvrdost 2,5; rudy: bastnasit (Ce,La,Y) (CO3)F, monazit (Ce,Yb)PO4. Využití do slitin Al a ocelí a pro luminofory.

cereální výrobky   PSH

cerebrosidy   PSH
Source: General_CS_database:DID
glykolipidy vyskytující se hlavně v mozku, játrech a slezině.

cernentační ložiska   PSH

certifikace   PSH
Source: General_CS_database:SCS
[ ty ] e ž 〈l〉 1. potvrzení potvrzování 2. certifikát

certifikáty   PSH
EN   certificates
Source: WordNet
a formal declaration that documents a fact of relevance to finance and investment; the holder has a right to receive interest or dividends; "he held several valuable securities"

cesium   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Cs - chemický prvek skupiny I A, stříbrolesklý měkký reaktivní kov; atomové číslo 55, relativní atomová hmotnost 132,905 4, teplota tání 28,40 °C, teplota varu 678 °C, hustota 1,873 g/cm³ (20 °C), tvrdost 0,2, ruda: pollucit H4Cs4Al4Si9O27. Využití: fotonky, fotonásobiče, slitiny.

cesta   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
path – výpočetní technika a) adresa umístění souboru ve stromové struktuře adresářů, b) křivka, která má řídicí účinek na jiné entity.

cestopisy   PSH
EN   travelogues
Source: WordNet
a film or illustrated lecture on traveling

cestování   PSH
EN   travelling
Source: WordNet
change location; move, travel, or proceed, also metaphorically; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"; "news travelled fast"

cestovní kancelář   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS podnikatel, který je na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy

cestovní lékařství   PSH

cestovní náhrady   EUROVOC

cestovní pas   EUROVOC
EN   passport
Source: WordNet 3.0
a document issued by a country to a citizen allowing that person to travel abroad and re-enter the home country

cestovní ruch domácí   PSH

cestovní ruch zahraniční   PSH

cestovní ruch   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
turistický ruch – část terciární sféry ekonomiky státu, která se zabývá cestováním, poskytováním ubytování, stravování a jiných služeb turistům. Rozlišuje se cestovní ruch aktivní (ACR), který zahrnuje tuzemské turisty cestující do zahraničí, a pasivní (PCR), který tvoří zahraniční turisté přijíždějící do tuzemska.

cestovní ruch   PSH
Source: General_CS_database:HEU
turistický ruch – část terciární sféry ekonomiky státu, která se zabývá cestováním, poskytováním ubytování, stravování a jiných služeb turistům. Rozlišuje se cestovní ruch aktivní (ACR), který zahrnuje tuzemské turisty cestující do zahraničí, a pasivní (PCR), který tvoří zahraniční turisté přijíždějící do tuzemska.

Cestovní šek   PSH
Source: Česká bankovní asociace
Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, neboť je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za služby (např. hotely). Při nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si může příslušná instituce účtovat poplatek. Jsou-li dodržena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + předložení pasu) jsou cestovní šeky považovány za bezpečnější variantu převážení zahraničních valut (tj. platebních prostředků v cizí měně), než je hotovost.

cestující veřejnost   EUROVOC

cestující   EUROVOC
EN   traveller
Source: WordNet
a person who changes location

cesty   PSH

ceten   PSH

Ceuta a Melilla   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
poloenklávy v severní Africe na území Maroka, na pobřeží Středozemního moře; 33 km², 124 215 obyvatel (1991). Svobodné bezcelné přístavy Ceuta (španělská od 1580) a Melilla (španělská od 1496) s malými okolními ostrovy od 1939 integrální součástí Španělska (tzv. španělská severní Afrika); 1991 získaly zvláštní statut španělské provincie.

Ceuta   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
[seuta], svobodný přístav ve Španělské severní Africe, enkláva v Maroku na pobřeží Středozemního moře; 18,5 km2, 68 800 obyvatel (1996). Od roku 1995 autonomní oblast Španělska. Významný přístav již ve ve starověku. V 5. stol. dobyta Vandaly, v roce 534 připojena k Byzanci. Od 8. stol. součást muslimských států, 1415 ovládnuta Portugalci, od 1580 součást Španělska.

cévnaté rostliny semenné   PSH

cévnaté rostliny výtrusné   PSH

cévní systém   PSH
EN   vascular system
Source: WordNet 3.0
the vessels and tissue that carry or circulate fluids such as blood or lymph or sap through the body of an animal or plant

cévy   PSH
Source: General_CS_database:DID
1. anatomie trubice, v nichž proudí kapalina obstarávající látkovou výměnu (viz též metabolismus) v tělesných tkáních. Podle druhu kapaliny se cévy dělí na krevní (tepny, žíly, vlásečnice) a mízní (lymfatické), vedoucí mízu. Viz též cévní soustava, mízní soustava; 2. botanika viz tracheje.

chalkogeny   PSH
Source: General_CS_database:HEU
chemické prvky skupiny VI A: kyslík, síra, selen, tellur a polonium; s vodíkem tvoří těkavé sloučeniny.

chalkolit   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz eneolit

Champagne-Ardennes   EUROVOC
EN   Champagne-Ardenne
Source: WordNet
a region of northeastern France

chaos   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[řečtina chainó, zívám], původně zející propast podsvětí; později beztvará prahmota, z níž se zrodil svět.

chaptalování   EUROVOC
Source: EUROVOC
Metoda přidávání cukru do vína.

charakter   PSH
Source: General_CS_database:HEU
povaha; souhrn (morálních) vlastností; význačné rysy osobnosti; osobnostní podstruktura; osobnostní vlastnosti projevující se ve vztahu člověka k sociálnímu prostředí.

charakteristika signálu   PSH

charakterové drama   PSH

charismatická osobnost   PSH

Charta lidských práv   EUROVOC
EN   charter on human rights
Source: http://www.un.org/Overview/rights.html
the Universal Declaration of Human Rights was adopted and proclaimed on December 10, 1948 by the General Assembly of the United Nations as a common standard of achievement for all peoples and all nations

charta Spojených národů   EUROVOC

Charta Společenství základních sociálních práv pracovníků   EUROVOC

Charta základních lidských práv Evropské Unie   EUROVOC

chápající sociologie   PSH

chelátory   PSH

cheláty   PSH

chemická afinita   PSH

chemická analýza kvalitativní   PSH

chemická analýza kvantitativní   PSH
EN   quantitative chemical analysis
Source: WordNet
chemical analysis to determine the amounts of each element in the substance

chemická evoluce   PSH

chemická fyzika   PSH
Source: General_CS_database:VSE
hraniční obor mezi chem.afyz.; částteor.chemie,zabývající se zejm. atomovou fyz. a kvantovou mechanikou. V.t. fyzikální chemie.

chemická havárie   EUROVOC

chemická kinetika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- klíčové odvětví fyzikální chemie zabývající se teorií rychlostí chemických reakcí, vztahy mezi jejími rychlostmi a jejich reakčními mechanismy a interakcemi ovlivňujícími rychlosti chemických reakcí, včetně katalýzy a inhibice.

chemická klasifikace nerostů   PSH

chemická mineralogie   PSH

chemická munice   PSH

chemická reaktivita   PSH

chemická sloučenina   EUROVOC
EN   chemical compound
Source: WordNet
(chemistry) a substance formed by chemical union of two or more elements or ingredients in definite proportion by weight

chemická struktura   PSH
Source: General_CS_database:DID
vyjádření druhu, počtu a vzájemného uspořádání atomů tvořících molekulu látky.

chemická sůl   EUROVOC

chemická technologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
technický obor zabývající se vývojem a zdokonalováním technologických postupů při průmyslových aplikacích chemických reakcí.

chemická termodynamika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odvětví fyzikální chemie; aplikace termodynamiky na chemické reakce. Poskytuje odpovědi na četné klíčové otázky chemie, například zda je daná chemická reakce za daných podmínek vůbec uskutečnitelná a jaký může být její maximální výtěžek.

chemická úprava pitné vody   PSH

chemická úprava povrchu   PSH
Source: General_CS_database:VSE
souhrn tech. procesů, jimiž se upravuje povrch zejm. kovů, a to chem. reakcí kapalného nebo plynného činidla. Patří sem např. odmašťování, moření, odrezování, dekapování.

chemická vazba   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přitažlivé interakce, jimiž jsou vzájemně poutány atomy vytvářející molekulu, ion či radikál molekulového typu. Pevnost chemické vazby charakterizuje její disociační energie, tj. energie potřebná k separaci dvou atomů nebo molekulárních fragmentů spojených danou chemickou vazbou na dvě zcela samostatné a na sobě nezávislé částice. Geometrii chemické vazby popisuje její délka a úhly (vazebné), které svírá s ostatními chemickými vazbami vycházejícími z daných, chemicky vázaných atomů. Základní typy chemické vazby jsou iontová, koordinační, kovalentní a kovová.

chemická zbraň   EUROVOC
EN   chemical weapon
Source: WordNet 3.0
chemical substances that can be delivered using munitions and dispersal devices to cause death or severe harm to people and animals and plants

chemické bojové látky   PSH

chemické čištění odpadních vod   PSH

chemické děje   PSH

chemické inženýrství   PSH
Source: General_CS_database:DID
obor vědy a techniky, který vyvíjí postupy návrhu, projekce a řízení aparátů i celých chemických linek (viz též chemická výroba). Zabývá se nejen realizací vlastní chemické výroby, ale i ohřevem a chlazením proudu látek, dělením a čištěním směsi kapalin, plynů a pevných látek, odpadních plynů a vody. V ČR je chemické inženýrství často označováno názvem technologie, např. chemická technologie, organická technologie.

chemické názvosloví   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- soubor pravidel, na jejichž základě se odvozují, pokud možno jednoznačné, odborné názvy sloučenin. Jelikož systematicky odvozené názvy sloučenin bývají často komplikované a pro laiky nesrozumitelné, používají se vedle nich běžně i názvy nesystematické, triviální.

chemické procesy úpravy   PSH

chemické prvky   PSH

chemické reakce   PSH

chemické reaktory   PSH

chemické rovnice   PSH

chemické sloučeniny   PSH

chemické speciality   EUROVOC
Source: EUROVOC
Zahrnuje chemické výrobky spotřebního charakteru, jako kosmetické a čisticí prostředky, lepidla a pod.

chemické strojírenství   PSH

chemické suroviny   PSH

chemické určování nerostů   PSH

chemické usazeniny   PSH

chemické vlastnosti   PSH

chemické vojsko   PSH
Source: General_CS_database:HEU
speciální druh pozemního vojska, skládající se z útvarů a jednotek chemické ochrany, týlových zařízení a z ohňometných jednotek. Určeno k ochraně vojsk proti zbraním hromadného ničení, k ničení živé síly a bojové techniky i k maskování vojsk a objektů dýmem.

chemické zákony   PSH

chemické zbraně   PSH
Source: 1997/0019_Sb.
1. toxické chemické látky a jejich prekurzory, jichž může být vzhledem k jejich toxickým vlastnostem a množství využito jako prostředku vedení bojové činnosti, s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely nezakázané tímto zákonem, 2. munice a prostředky určené k usmrcení nebo způsobení újmy na zdraví člověka nebo zvířete anebo k poškození rostlin nebo ekosystémů,1) pokud tyto účinky nastávají v důsledku toxických vlastností toxických chemických látek, které se uvolňují z munice nebo prostředků, 3. jakékoli zařízení zvlášť určené k použití munice a prostředků uvedených v bodu 2;

chemické zdroje proudu primární   PSH

chemické zdroje proudu sekundární   PSH

chemické znečištění   PSH
EN   chemical pollution
Source: GEMET
The quantitative determination of the presence, extent or type of pollutant substances in the environment by studying the actions or reactions of known chemicals to those pollutants. (Source: APD / RHW)

chemické znečišťování   EUROVOC
EN   chemical pollution
Source: GEMET
The quantitative determination of the presence, extent or type of pollutant substances in the environment by studying the actions or reactions of known chemicals to those pollutants. (Source: APD / RHW)

chemickotepelné zpracování   PSH

chemicky pekuliární hvězdy   PSH

chemický alkohol   EUROVOC

chemický ekvivalent   PSH
Source: General_CS_database:DID
formální zlomek molekuly, atomu, iontu, který je rovnocenný jednomu atomu vodíku, jednomu elektronu či elementárnímu náboji.

chemický odpad   EUROVOC
Source: EUROVOC
Jedná se jak o odpad z chemické výroby, tak o drobný chemický odpad z domácností, např. čistící prostředky, atd.

chemický proces   EUROVOC
EN   chemical process
Source: WordNet 3.0
(chemistry) any process determined by the atomic and molecular composition and structure of the substances involved

chemický průmysl   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
souhrnné označení novodobějších chemických výrobních odvětví (viz též chemická výroba), postupně vzniklých již většinou na základě znalostí chemie a inženýrství, syntéz látek, výzkumů jejich vlastností a využitelností. Historie chemického průmyslu začala asi v roce 1750 výrobou kyseliny sírové a výrobou koksu. Později došlo k rozvoji dalších anorganických i organických látek potřebných pro výrobu hnojiv, barviv, léčiv, výbušnin, rozpouštědel aj. Současně vznikala nová chemická průmyslová odvětví, např. petrochemie, průmysl papíru a celulosy, plastů. Z moderních odvětví, popř. skupin výrobků tohoto průmyslu jsou to zejm. tenzidy, pesticidy, převážná část léků a kosmetických výrobků, různá speciální aditiva a tzv. pomocné chemikálie (např. plastikářské, gumárenské, textilní).

chemický průmysl   PSH
Source: General_CS_database:DID
souhrnné označení novodobějších chemických výrobních odvětví (viz též chemická výroba), postupně vzniklých již většinou na základě znalostí chemie a inženýrství, syntéz látek, výzkumů jejich vlastností a využitelností. Historie chemického průmyslu začala asi v roce 1750 výrobou kyseliny sírové a výrobou koksu. Později došlo k rozvoji dalších anorganických i organických látek potřebných pro výrobu hnojiv, barviv, léčiv, výbušnin, rozpouštědel aj. Současně vznikala nová chemická průmyslová odvětví, např. petrochemie, průmysl papíru a celulosy, plastů. Z moderních odvětví, popř. skupin výrobků tohoto průmyslu jsou to zejm. tenzidy, pesticidy, převážná část léků a kosmetických výrobků, různá speciální aditiva a tzv. pomocné chemikálie (např. plastikářské, gumárenské, textilní).

chemický prvek   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
látka složená z atomů se stejným atomovým číslem, tj. z atomů stejného druhu. Chemické prvky se označují mezinárodní zkratkou (chemická značka) odvozenou od jejich latinského názvu, například chemická značka vodíku je H od latinského hydrogenium. ➲ biogenní prvky;

chemický výrobek   EUROVOC
EN   chemical product
Source: GEMET
A substance characterized by definite molecular composition. (Source: MGH)

chemie a chemická technologie   PSH

chemie uhlí   EUROVOC

chemie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
exaktní přírodní věda o přeměnách látek na úrovni jejich strukturních částic typu atomů a molekul, tj. o chemických reakcích a o jevech, které tyto přeměny doprovázejí (výměny energie mezi reagující soustavou a jejím okolím, změny vlastností soustav způsobené chemickými reakcemi). Historické kořeny má v alchymii, od které převzala principy četných experimentálních postupů, a v novověkém materialismu a racionalismu, z nichž vycházela při zobecňování empirických poznatků a při tvorbě teorií chemické struktury a chemických přeměn látek. Vývoj vedl ke vzniku řady chemických oborů řešících dílčí problémy celkového chemického výzkumu: analytická chemie, anorganická chemie, biochemie, fyzikální chemie, geochemie, chemie životního prostředí, makromolekulární chemie, organická chemie aj. Využitím poznatků chemického výzkumu v oblasti průmyslové výroby se zabývá průmyslová chemie a chemická technologie.

chemie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
exaktní přírodní věda o přeměnách látek na úrovni jejich strukturních částic typu atomů a molekul, tj. o chemických reakcích a o jevech, které tyto přeměny doprovázejí (výměny energie mezi reagující soustavou a jejím okolím, změny vlastností soustav způsobené chemickými reakcemi). Historické kořeny má v alchymii, od které převzala principy četných experimentálních postupů, a v novověkém materialismu a racionalismu, z nichž vycházela při zobecňování empirických poznatků a při tvorbě teorií chemické struktury a chemických přeměn látek. Vývoj vedl ke vzniku řady chemických oborů řešících dílčí problémy celkového chemického výzkumu: analytická chemie, anorganická chemie, biochemie, fyzikální chemie, geochemie, chemie životního prostředí, makromolekulární chemie, organická chemie aj. Využitím poznatků chemického výzkumu v oblasti průmyslové výroby se zabývá průmyslová chemie a chemická technologie.

chemie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
exaktní přírodní věda o přeměnách látek na úrovni jejich strukturních částic typu atomů a molekul, tj. o chemických reakcích a o jevech, které tyto přeměny doprovázejí (výměny energie mezi reagující soustavou a jejím okolím, změny vlastností soustav způsobené chemickými reakcemi). Historické kořeny má v alchymii, od které převzala principy četných experimentálních postupů, a v novověkém materialismu a racionalismu, z nichž vycházela při zobecňování empirických poznatků a při tvorbě teorií chemické struktury a chemických přeměn látek. Vývoj vedl ke vzniku řady chemických oborů řešících dílčí problémy celkového chemického výzkumu: analytická chemie, anorganická chemie, biochemie, fyzikální chemie, geochemie, chemie životního prostředí, makromolekulární chemie, organická chemie aj. Využitím poznatků chemického výzkumu v oblasti průmyslové výroby se zabývá průmyslová chemie a chemická technologie.

chemikálie   PSH
Source: General_CS_database:DID
zastarale lučebnina; látka vyrobená chemicko-technologickým pochodem.

chemiluminiscence   PSH
Source: General_CS_database:DID
emise světla molekulami excitovanými (energeticky vybuzenými) energií uvolněnou při chemické reakci.

chemolýza meziobratlové ploténky   PSH

chemometrie   PSH

chemoreceptory   PSH
Source: General_CS_database:DID
fyziologie živočichů smyslové buňky reagující na chemické látky rozpuštěné v tělních tekutinách specifickou změnou elektrického potenciálu buněčné membrány, popř. nervovým vzruchem předávaným do vyšších nervových center. Chemoreceptory vnitřní (v hypotalamu, dýchacím centru, cévách ap.) signalizují změny vnitřního prostředí organismu (hladin sodíku, draslíku, vápníku, glukosy, kyslíku, oxidu uhličitého ap.). Chemoreceptory kontaktní (např. chuťové na jazyku) informují o kvalitě potravy a ovlivňují tak její příjem. Chemoreceptory dálkové (čichové) reagují na podněty často z velké vzdálenosti, mají vysokou citlivost a výrazně ovlivňují chování jedince. Viz též čich, čichové ústrojí, chuť, chuťové ústrojí, feromony.

chemosterilanty   PSH

chemoterapeutika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
syntetická léčiva proti infekčním a parazitárním nemocem (například sulfonamidy). Někdy se jako chemoterapeutika označují všechna synteticky připravená léčiva.

chemoterapie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčba látkami připravenými chemickou syntézou (chemoterapeutiky).

chicagská škola ekonomie   PSH

Chile   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát na jihu Jižní Ameriky mezi Andami a pobřežím Tichého oceánu; 756 626 km², 13,8 milionu obyvatel (1993), hlavní město Santiago. - Protáhlé jihoamerické území prostupují v celé délce poledníkovým směrem vysokohorská pásma And (Ojos del Salado, 6 870 m). Častá zemětřesení. Na severu náhorní plošina Puna s činnými sopkami, podél pobřeží poušť Atakama. V mezihorských kotlinách četná jezera ledovcového původu. Pobřeží na jihu značně členité, s mnoha ostrovy, nejvyšší polohy zaledněné. Podnebí vykazuje velké rozdíly v teplotách i v rozdělení srážek. Na severu suché, tropické podnebí s vysokou poměrnou vlhkostí vzduchu. Střed Chile má subtropické podnebí podobné středomořskému s mírnou deštivou zimou a suchým horkým létem. Na jihu podnebí mírných šířek s častými mlhami a srážkami. V oblastech Kordiller vysokohorské podnebí. V nejsušších oblastech na severu pouště a stepi, jižněji vždyzelené porosty a listnaté a smíšené lesy, v nejjižnějších oblastech tundrové porosty. K Chile patří i sopečný Velikonoční ostrov v Polynésii. - 91,6 % mesticů a bělochů, 6,8 % indiánů. Úřední jazyk španělština. Náboženství římskokatolické 89 %, protestantské 6 %. Negramotnost 5,5 % (1989). Roční přírůstek obyvatelstva 1,7 %, kojenecká úmrtnost 15 ‰, střední délka života 74 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 86 % (1990). - Rozvojový průmyslově-zemědělský stát s významnou těžbou nerostů. HNP 4 160 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 25,5 miliardy US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1992): v zemědělství 18 %, v průmyslu 27 %; podíl odvětví na HDP: zemědělství 8 %, průmysl 34 %. - Zemědělství využívá 23,5 % území, 11,6 % zalesněno. Hlavní pl odiny pšenice, kukuřice, brambory, cukrová řepa, zelenina, fazole, vinná réva, ovoce. Rozšířen chov skotu a prasat, na jihu ovcí. Oceánský rybolov ( 5,20 milionu tun, 1990), chov ústřic. - Největší světový producent mědi (1,93 milionu tun Cu, 1991); těží se i ledek, ropa, uhlí, rudy stříbra, železa a neželezných kovů, zlato, jód, potaš, guano. Průmysl hutnický, textilní, potravinářský, strojírenský, chemický; rychle se rozvíjí dřevozpracující a papíru a celulózy. Výroba elektrické energie 16,9 miliardy kWh (1988). - Doprava: 3 494 km státních železnic (1989), 80 060 km silnic (1988). Námořní obchodní loďstvo 590 000 BRT (1989); hlavní přístavy Valparaíso, Antofagasta, Arica, Valdivia. Rozvinutá kabotáž. Sedm mezinárodních letišť, největší Santiago (Los Cerrillos). - Vyváží se měď, papír, chemikálie, zemědělské produkty, rybí moučka. Měnová jednotka 1 chilské peso (CLP) = 100 centavů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; dvoukomorový parlament. - Správní členění: 13 regionů. Vyhlášen nárok na část území v Antarktidě.

chiralita   PSH
Source: General_CS_database:DID
nutná a postačující podmínka pro optickou aktivitu (otáčení roviny polarizovaného světla) sloučeniny. Chirální molekuly nemají centrum, rovinu ani osu symetrie a existují ve dvou zrcadlových obrazech (enantiomerech), které nelze žádnou rotací ztotožnit.

chiromantie   PSH
Source: General_CS_database:DID
[chiromantyje], hádání, věštění z ruky.

chiropraxe   PSH
Source: General_CS_database:DID
jeden ze směrů manipulační terapie, založený v roce 1895 v USA laickým léčitelem D. D. Palmerem.

chirurg   EUROVOC
Source: General_CS_database:SCS
a m chirurgyně ě chiruržka y ž odborný lékař specializovaný na chirurgii

chirurgická anastomóza   PSH

chirurgická hemostáza   PSH

chirurgické vývody   PSH

chirurgie oka   PSH
EN   eye surgery
Source: WordNet
any surgical procedure involving the eyes

chirurgie prsu   PSH

chirurgie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
[řečtina cheir, ruka, ergein, pracovat], obor lékařství, který používá mechanické působení na tkáně a orgány, pomocí úkonů rukou přímo (napravení zlomenin, vymknutí) nebo pomocí nástrojů a přístrojů při operačních výkonech.

chirurgie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[řečtina cheir, ruka, ergein, pracovat], obor lékařství, který používá mechanické působení na tkáně a orgány, pomocí úkonů rukou přímo (napravení zlomenin, vymknutí) nebo pomocí nástrojů a přístrojů při operačních výkonech.

chladicí kapalina   PSH

chladicí věže   PSH

chladicí zařízení   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
samostatný celek s úplným příslušenstvím a vybavením; obsahuje chladivo a slouží k umělému chlazení na požadovanou teplotu.

chladicí zařízení   PSH
Source: General_CS_database:HEU
samostatný celek s úplným příslušenstvím a vybavením; obsahuje chladivo a slouží k umělému chlazení na požadovanou teplotu.

chladiče motorových vozidel   PSH

chladiče   PSH
EN   coolers
Source: WordNet
an iced drink especially white wine and fruit juice

chladící systém reaktoru   EUROVOC

chladírenské automobily   PSH

chladírenský průmysl   EUROVOC
EN   refrigeration industry
Source: GEMET
No definition needed.

chladné pásy   PSH

chladné zbraně   PSH
Source: General_CS_database:HEU
prostředky k obraně či k útoku, které držitel využívá k seku, bodu nebo úderu; nejstarší druh zbraní. Význam ztrácely od 16.-17. století po masovém zavádění horkých palných zbraní (využívají střelný prach); hromadně užívány do 20. století.

chladničky   PSH
EN   refrigerators
Source: WordNet
white goods in which food can be stored at low temperatures

Chladniho obrazce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
uzlové čáry u chvějících se membrán nebo desek, vhodným způsobem zviditelněné.

chlamydie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rod nepohyblivých kulovitých gramnegativních mikroorganismů. Tvoří přechod mezi viry a rickettsiemi, jsou cizopasníky buněk. Způsobují řadu onemocnění člověka, například trachom.

chlamydiové infekce   PSH

chlazení   PSH
Source: 2003/0381_Sb.
proces zchlazování produktů rybolovu na teplotu, která se blíží teplotě tajícího ledu

chlazený výrobek   EUROVOC

chléb   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
pekárenský výrobek ze žitné a pšeničné mouky (přísady: sůl, emulgátory). Typickým znakem je způsob kypření těsta spontánním kvašením bakteriálního mléčného kvašení a kvasinek (na kvas), které dodává chlebu typickou strukturu, chuť a aroma.

chléb   PSH
Source: General_CS_database:HEU
pekárenský výrobek ze žitné a pšeničné mouky (přísady: sůl, emulgátory). Typickým znakem je způsob kypření těsta spontánním kvašením bakteriálního mléčného kvašení a kvasinek (na kvas), které dodává chlebu typickou strukturu, chuť a aroma.

chlor   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Cl - chemický prvek skupiny VII A (halogeny), žlutozelený plyn (molekuly Cl2); oxidační číslo -1 až +7, atomové číslo 17, relativní atomová hmotnost 35,453, teplota tání -100,98 °C, teplota varu -34,6 °C, hustota 3,21 g/dm³ (0 °C); rudy: halit NaCl, sylvín KCl, soli z mořské vody (hlavní zdroj); výroba elektrolýzou roztoku nebo taveniny NaCl. Použití: chlorace vody, metalurgie, chemické výroby.

chlor   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Cl - chemický prvek skupiny VII A (halogeny), žlutozelený plyn (molekuly Cl2); oxidační číslo -1 až +7, atomové číslo 17, relativní atomová hmotnost 35,453, teplota tání -100,98 °C, teplota varu -34,6 °C, hustota 3,21 g/dm³ (0 °C); rudy: halit NaCl, sylvín KCl, soli z mořské vody (hlavní zdroj); výroba elektrolýzou roztoku nebo taveniny NaCl. Použití: chlorace vody, metalurgie, chemické výroby.

chloritické břidlice   PSH

chloriticko-sericitické břidlice   PSH

chlorofyly   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zelené pigmenty a barviva rostlin, sinic a řas, obsahující ion Mg2+ vázaný v porfyrinovém jádru. Je známo několik druhů chlorofylů: chlorofyl a, b, c, d, bakteriochlorofyl a, b. Chlorofyly slouží jako anténa zachycující světlo, jejímž prostřednictvím rostlinné organismy získávají energii pro fotosyntézu.

chmel   EUROVOC
Source: 1996/0097_Sb.
plodenství samičích rostlin chmele otáčivého evropského (Humulus lupulus L. ssp. europeus Ryb.) odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize,1)

chmel   PSH
Source: 1996/0097_Sb.
plodenství samičích rostlin chmele otáčivého evropského (Humulus lupulus L. ssp. europeus Ryb.) odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize,1)

chmelařství   PSH
Source: General_CS_database:DID
odvětví rostlinné produkce, které se zabývá pěstováním chmele a činnostmi s tím souvisejícími, tj. zakládáním chmelnic, výrobou sadby, šlechtěním, sušením a úpravou chmelových hlávek apod. Chmelařství má v Čechách tisíciletou tradici, zejm. na Žatecku, Litoměřicku, Lounsku a Úštěcku, na Moravě v okolí Tršic na Olomoucku. Chmel se v ČR pěstuje asi na 11 000 ha, nejkvalitnější exportní chmel, žatecký červeňák, je produkován na Žatecku a Ústecku.

chobotnatci   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- řád největších suchozemských býložravých savců s dlouhým chobotem a silnou kůží; například slon africký a slon indický.

chodby   PSH
EN   corridors
Source: WordNet
an enclosed passageway; rooms usually open onto it

chodec   EUROVOC
Source: General_CS_database:SSC
dce m kdo někam jde chodí noční chodci přechod pro chodce chodkyně ě ž 2. mn. yň yní chodecký příd. chodecké závody v chůzi

chodníky   PSH
EN   sidewalks
Source: WordNet
walk consisting of a paved area for pedestrians; usually beside a street or roadway

cholesterol   PSH
Source: General_CS_database:HEU
organická látka ze skupiny steroidů; jeden z rizikových činitelů sklerotických procesů.

cholinolytika   PSH

chondrity   PSH
Source: General_CS_database:DID
planetologie skupina meteoritů obsahující chondry. Chondrity se dělí na uhlíkaté, obyčejné a ostatní. Podle rekrystalizace základní hmoty, ale i zachovalosti chonder, se chondrity dělí na řadu dalších skupin. Chemické složení chondritů je jednoduché a připomíná složení sluneční fotosféry; některé chondrity jsou ochuzeny o těkavé komponenty, kromě křemičitanů bývá přítomno ryzí železo s niklem. Viz též chondrity uhlíkaté.

choreografie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) záznam pohybu tanečníků; b) od 19. století pohybové kompozice baletů, tanců a gymnastických cvičení. Odtud i choreografie jako speciální obor, který se zabývá organizací pohybu tanečníka v prostoru a ve vztahu k hudbě.

choroba rostliny   EUROVOC
EN   plant disease
Source: WordNet 3.0
a disease that affects plants

choroby zvířat   EUROVOC
EN   animal disease
Source: WordNet 3.0
a disease that typically does not affect human beings

Chorvatsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově; 56 538 km², 4,78 milionu obyvatel (1991), hlavní město Zagreb (Záhřeb). - Pobřeží členité, s Istrijským poloostrovem a dalmatskými ostrovy. Podél pobřeží pohoří Dinárské soustavy, ve vnitrozemí při řece Sávě a Drávě nížiny. Podnebí při pobřeží subtropické středomořské se suchými horkými léty a vlhkými mírnými zimami. Směrem do vnitrozemí přibývá kontinentality. Listnaté a smíšené lesy, při pobřeží středomořské rostlinstvo, v sušších krasových oblastech traviny a suchomilné keře. - 77,9 % Chorvatů, 12,2 % Srbů (1991). V důsledku války značné přesuny obyvatelstva. Úřední jazyk chorvatština. Náboženství (1992) římskokatolické (72%) a pravoslaví (11%). Roční přírůstek obyvatel 0,4 % (1981-91). - Agrárně-průmyslový stát s ekonomikou hluboce zasaženou válkou. HNP 325 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 3,7 miliardy US $ (1995). Oblast cestovního ruchu, zejména pobřeží Jaderského moře. Od 1991 výrazný pokles zemědělské i průmyslové produkce a příjmů z cestovního ruchu. V zemědělství převažuje rostlinná výroba; hlavní plodiny pšenice, kukuřice, cukrová řepa, slunečnice, brambory, len, ovoce, olivovník, vinná réva. Chov prasat, skotu, ovcí. Rybolov. Těžba ropy, zemního plynu, uhlí, vápence, bauxitu, rud neželezných kovů, mořské soli. Průmysl strojírenský, potravinářský, textilní, chemický. Hlavní přístavy Rijeka, Split, Šibenik. Největší mezinárodní letiště Zagreb a Dubrovnik. Měnová jednotka 1 kuna (HRK) = 100 lip. - Státní zřízení: republika, nejvyšší představitel prezident; dvoukomorový parlament. - Správní členění: 20 regionů a hlavní město Zagreb.

chov dobytka   EUROVOC
EN   livestock farming
Source: GEMET
Breeding of cattle, horses and similar animals. (Source: CEDa)

chov drůbeže   EUROVOC
EN   poultry farming
Source: GEMET
One of the commonest of agricultural occupations. Many urban households and many farms maintain some chickens for both meat and eggs. (Source: LOGIE)

chov hospodářských zvířat   PSH
EN   animal husbandry
Source: WordNet 3.0
breeding and caring for farm animals

chov korýšů   EUROVOC

chov ryb   EUROVOC
EN   fish farming
Source: en.wikipedia.org/wiki/Fish farming
is the principal form of aquaculture; it involves raising fish commercially in tanks or enclosures, usually for food

chov vodních měkkýšů   EUROVOC
EN   shellfish farming
Source: GEMET
Raising of shellfish in inland waters, estuaries or coastal waters, for commercial purposes. All commercial shellfish beds producing bivalve molluscs must be monitored for microbial contamination. Samples of water and shellfish flesh must be tested for the presence of algal toxins. Periodic monitoring of fish and shellfish must be carried out to check for the presence of contaminants. (Source: WRIGHTa / MAFF)

chov zvířat   EUROVOC

chovatelství   PSH

chování iontů v roztocích   PSH

chování spotřebitele   EUROVOC
EN   consumer behaviour
Source: GEMET
An observable pattern of activity concerned with the purchase of goods and services and susceptible to the influence of marketing and advertising strategies. (Source: CON)

chování   PSH
Source: General_CS_database:HEU
soubor pozorovatelných aktivit živočichů včetně člověka, jimiž se uskutečňuje vzájemné působení mezi nimi a prostředím. Zahrnuje jednak vrozené prvky (taxe, instinktivní chování), jednak je výsledkem učení a rozumové činnosti. Předpokladem chování živočichů je hlavně rozvoj nervové a pohybové soustavy.

chrámové lodi   PSH

chrámy   PSH
EN   temples
Source: WordNet
the flat area on either side of the forehead; "the veins in his temple throbbed"

chráněné krajinné oblasti   PSH

chráněné oblasti přírodní akumulace vod   PSH

chráněné území   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- území, v němž je vyloučena (popřípadě regulována) hospodářská činnost. Rozlišují se velkoplošná a maloplošná chráněná území. Kategorie chráněných území se v jednotlivých státech liší; mezinárodně dohodnuté a jednotně platné jsou kategorie národní park (NP) a biosférická rezervace (BR). - Podle zákona o ochraně přírody a krajiny z 1992 zůstávají v ČR zachovány kategorie NP a CHKO; veškerá maloplošná CHÚ byla přiřazena k některé z dalších 4 kategorií zvláště chráněných území.

chráněné vzory   PSH

chráněný druh   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

chránicí skupiny   PSH

chrániče sluchu   PSH

chrániče   PSH

chrom   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Cr - chemický prvek skupiny VI B, tvrdý kov; oxidační číslo 2-4; atomové číslo 24, relativní atomová hmotnost 51,996, teplota tání 1 875 °C, teplota varu 2 672 °C, hustota 7,194 g/cm³ (20 °C), tvrdost 9,0; rudy: chromit FeO.Cr2O3, krokoit PbCrO4. Použití: chromování ocelí, slitiny, katalyzátory.

chrom   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Cr - chemický prvek skupiny VI B, tvrdý kov; oxidační číslo 2-4; atomové číslo 24, relativní atomová hmotnost 51,996, teplota tání 1 875 °C, teplota varu 2 672 °C, hustota 7,194 g/cm³ (20 °C), tvrdost 9,0; rudy: chromit FeO.Cr2O3, krokoit PbCrO4. Použití: chromování ocelí, slitiny, katalyzátory.

chromafinní systém   PSH

chromatická teorie grafů   PSH

chromatografie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
metody preparativní a analytické separace plynů, kapalin a v nich rozpuštěných látek v heterogenních soustavách složených ze dvou fází: mobilní fáze, jež unáší dělené látky zónou stacionární (nepohyblivé) fáze, kterou je buď papír (papírová chromatografie), nebo náplň kolony či vrstva tvořící povlak vnitřní stěny kapiláry. Podle provedení se rozlišuje například chromatografie sloupcová, kapilární, papírová, tenkovrstvá, plynová, kapalinová. Podle fyzikálně-chemického principu separace se rozlišuje chromatografie adsorpční (adsorpční rovnováhy), rozdělovací (mezifázové rozdělovací rovnováhy separovaných látek), iontoměničové (mezifázové výměny iontů) a gelové (rozhoduje poměr velikostí pórů zrnitého gelu a molekul do pórů pronikajících).

chromoproteiny   PSH
Source: General_CS_database:DID
bílkoviny obsahující barevnou prostetickou skupinu vázanou buď kovalentně, nebo nekovalentně. Mezi chromoproteiny se řadí např. hemoproteiny, flavoproteiny, chlorofyl-proteinové komplexy, kuproproteiny (obsahující měď).

chromozomové manipulace   PSH

chromozomy   PSH
EN   chromosomes
Source: WordNet
a threadlike strand of DNA in the cell nucleus that carries the genes in a linear order; "humans have 22 chromosome pairs plus two sex chromosomes"

chronické onemocnění   EUROVOC

chronobiologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
pomocný termín biologických věd; popis životních pochodů živých organismů v závislosti na fyzikálním čase.

chronologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) určování časového pořadí, doby vzniku; b) věda o počítání času a jeho jednotkách; c) pomocná věda historická zabývající se měřením času a způsoby datování v historických pramenech. Chronologie absolutní - stanovení stáří v letopočtech; chronologie relativní - vzájemný časový vztah objektů. ➲ absolutní datování;

chronostratigrafické jednotky   PSH

chronozóna   PSH
Source: General_CS_database:HEU
chronostratigrafická jednotka.

chrup   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- soubor zubů v ústní dutině obratlovců. Rozlišuje se chrup homodontní (všechny zuby stejného tvaru) a heterodontní (zuby různého tvaru: třenáky, řezáky, špičáky, stoličky). - U člověka v průběhu života dvojí chrup: dočasný (mléčný), který se prořezává od 6 do 14-30 měsíců života dítěte, má 20 zubů; chrup definitivní, který se prořezává od 6. do 14. roku (s výjimkou posledních stoliček, které se prořezávají mezi 18. a 30. rokem), má 32 zubů.

chrupavky   PSH
EN   cartilages
Source: WordNet
tough elastic tissue; mostly converted to bone in adults

chudoba   EUROVOC
Source: General_CS_database:SSC
y ž 1 nedostatek jmění žít v chudobě 2 nedostatek něčeho chudoba myšlenek výrazu ◆ chudoba cti netratí přísloví chudobný příd. chudý 1 2

chudoba   PSH
Source: General_CS_database:SSC
y ž 1 nedostatek jmění žít v chudobě 2 nedostatek něčeho chudoba myšlenek výrazu ◆ chudoba cti netratí přísloví chudobný příd. chudý 1 2

chuligánství   EUROVOC
Source: General_CS_database:SCS
í s vlastnosti způsoby chování chuligánů chuligánské výtržnictví

chuťové esence   PSH
EN   flavours
Source: WordNet
the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"

chuťové orgány   PSH
Source: General_CS_database:HEU
orgány sloužící k vnímání chuťových počitků, tvořené smyslovými buňkami chuťových pohárků. U savců jsou na jazyku, měkkém patře a v horní části hltanu. U člověka je vyvinuto asi 9 000 chuťových pohárků. S věkem jich ubývá.

chůze   PSH
Source: General_CS_database:VSE
atletická chůze - sport. disciplína vycházející z postupu kroků, při kterém se zachovává nepřetržitý dotyk s podložkou a pravidelně se střídají jednooporné a dvouoporné fáze; cílem je překonání určité trati v co nejkratším čase (maximální délka kroku 105-120 cm při frekvenci 180-200 kroků za min). Kolébkou chodeckého sportu je Velká Británie (1867 první mistrovství). První pravidla vypracována 1895, na OH poprvé 1908 (chůze na 3 500 m a 10 mil). Od 1912 soutěže na trati 10 km, od 1956 20 km. Ch. na 50 km poprvé na OH 1932. Od OH v Melbourne (1956) se v ch. soutěží na tratích 20 a 50 kilometrů. Od 1985 (l. halové MS v atletice) oficiálně uznávány výsledky žen v ch. na trati 3 km.

chyba lékaře   EUROVOC

cibulová zelenina   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
skupina rostlin pěstovaná pro jednoduché nebo složené suknicovité útvary, cibule, popř. pro zdužnatělé nadzemní orgány. C. z. se vyznačují výraznou vůní a chutí. Používají se hl. na kořeněni a úpravu jídel. V čerstvém stavu obsahují velké množství silic, fytoncidů a vitamínů. K c. z. patří např. cibule obecná, cibule vytrvalá, šalotka, rokambol, pór zahradní, pažitka a česnek.

cibulová zelenina   PSH
Source: General_CS_database:VSE
skupina rostlin pěstovaná pro jednoduché nebo složené suknicovité útvary, cibule, popř. pro zdužnatělé nadzemní orgány. C. z. se vyznačují výraznou vůní a chutí. Používají se hl. na kořeněni a úpravu jídel. V čerstvém stavu obsahují velké množství silic, fytoncidů a vitamínů. K c. z. patří např. cibule obecná, cibule vytrvalá, šalotka, rokambol, pór zahradní, pažitka a česnek.

cihelné konstrukce   PSH

cihla   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
kusové stavivo určené pro zdění. Pálené cihly z cihlářské hlíny mohou být plné, podélně nebo příčně děrované i lehčené; jsou i cihly vápenopískové a struskocementové. ➲

cihlářské suroviny   PSH

cihly   PSH
EN   bricks
Source: WordNet
rectangular block of clay baked by the sun or in a kiln; used as a building or paving material

CIM   PSH
Source: General_CS_database:DID
anglicky Computer Input Microfilm – zařízení ve výpočetní technice k snímání mikrozáznamů jako vstupního média pro počítače.

cirkulace rychlosti   PSH

cirkulační čerpadla hlavní   PSH

cirkumpolární vítr   PSH

cirkusy   PSH
EN   circuses
Source: WordNet
a genus of haws comprising the harriers

CISC   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- počítač s komplexním souborem instrukcí. Kategorie procesorů, resp. mikroprocesorů s neredukovaným (úplným) souborem instrukcí, odpovídajícím vhodně voleným elementárním úkonům požadovaným při výkonu programů (dle představ výrobce procesoru). Instrukční soubor procesorů CISC obvykle obsahuje i značně složité instrukce umožňující využívat složité způsoby adresování operandů a provádějící relativně náročné operace, které bývají v praxi využívány jen velmi málo. ➲

cisternová loď   EUROVOC
EN   tanker
Source: WordNet 3.0
a soldier who drives a tank

citát   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
doslovně uvedený cizí výrok, cizí text; obvykle s uvedením autora, popř. i díla, z něhož je citováno.

citlivá oblast   EUROVOC
Source: EUROVOC
Oblast chráněná speciálními opatřeními za účelem zachování vysoce zranitelného přírodního prostředí.

citlivost systému   PSH

citlivost   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) citlivost přístroje - nejmenší přírůstek měřené veličiny, který způsobí odečitatelnou výchylku; b) citlivost regulátoru - minimální změna regulované veličiny, která je schopná vyvolat odezvu regulátoru; ➲ fotografická citlivost;

citlivý výrobek   EUROVOC

citoslovce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- druh neohebných pomocných slov vyjadřujících citové reakce (ach, brrr), projevy vůle (na, pst) nebo napodobující zvuky (bum, haf). K citoslovcům se řadí i ustrnulé tvary jmen (běda) nebo sloves (viď). Citoslovce není větným členem.

citovost   PSH
EN   emotionality
Source: WordNet 3.0
emotional nature or quality

citrusové ovoce   EUROVOC
EN   citrus fruit
Source: WordNet
any of numerous fruits of the genus Citrus having thick rind and juicy pulp; grown in warm regions

civilismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
umělecká tendence počátku 20. století obracející pozornost k všednímu životu a zdůrazňující střízlivý vztah ke skutečnosti a obdiv k technické civilizaci. Prosadil se zejména v poezii (S. K. Neumann, E. Verhaeren) a v divadle (komorní témata, záměrně oproštěný herecký projev).

civilizace amerických Indiánů   PSH

civilizace starověkého Předního východu   PSH

civilizace Středního a Dálného východu   PSH

civilizace středověkého Západu   PSH

civilizace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
[latina civis, občan, civilis, občanský], hmotné a duchovní projevy lidské společnosti v jejím historickém vývoji. Pojem civilizace se užívá jako a) synonymum pojmu kultura, zejména pojmu kultura materiální; b) označení stupně nebo úrovně společenského vývoje, materiální a duchovní kultury (antické civilizace); c) dlouhodobé období vývoje společnosti zejména ve smyslu francouzského osvícenství jako označení společnosti založené na principech rozumu a spravedlnosti. ➲ barbarství;

civilizace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[latina civis, občan, civilis, občanský], hmotné a duchovní projevy lidské společnosti v jejím historickém vývoji. Pojem civilizace se užívá jako a) synonymum pojmu kultura, zejména pojmu kultura materiální; b) označení stupně nebo úrovně společenského vývoje, materiální a duchovní kultury (antické civilizace); c) dlouhodobé období vývoje společnosti zejména ve smyslu francouzského osvícenství jako označení společnosti založené na principech rozumu a spravedlnosti. ➲ barbarství;

civilní letectví   EUROVOC
Source: 2006/0439_Sb.
letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky.

civilní oběť   EUROVOC

civilní ochrana stavební   PSH

civilní ochrana   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz civilní obrana

civilní ochrana   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz civilní obrana

civilní personál   EUROVOC

civilní služba   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS služba, kterou je občan podléhající služební povinnosti povinen podle zákona o civilní službě vykonat, jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání odmítá vykonávat vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení

civilní soud   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
soud, který provádí řízení ve věcech občanskoprávních, pracovních, rodinných, družstevních, obchodních (včetně vztahů podnikatelských a hospodářských), pokud je podle zákona neprojednávají a o nich nerozhodují jiné orgány.

cizelérství   PSH
Source: General_CS_database:SCS
í s zaměstnání práce cizeléra

cizinecké právo   EUROVOC

cizí jazyk   EUROVOC

cizí slova   PSH

cizí státní občan   EUROVOC

cizozemské účty   PSH

cílevědomá činnost   PSH

cílová cena   EUROVOC

cílová funkce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- funkční vztah mezi stupněm realizace cíle, resp. číselně vyjádřenými důsledky rozhodnutí a souborem proměnných.

cín   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Sn - chemický prvek skupiny IV A, oxidační číslo 2 a 4, stříbrobílý kov, pod 0°C šedé krystaly (cínový mor); atomové číslo 50, relativní atomová hmotnost 118,69, teplota tání 231,968 1°C, teplota varu 2 270°C, hustota 7,29 g/cm³ (20°C), tvrdost 1,8; rudy: stannin Cu2S.FeS.SnS2, kassiterit SnO2. Využití: slitiny, například pájecí kovy, bronz.

cín   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Sn - chemický prvek skupiny IV A, oxidační číslo 2 a 4, stříbrobílý kov, pod 0°C šedé krystaly (cínový mor); atomové číslo 50, relativní atomová hmotnost 118,69, teplota tání 231,968 1°C, teplota varu 2 270°C, hustota 7,29 g/cm³ (20°C), tvrdost 1,8; rudy: stannin Cu2S.FeS.SnS2, kassiterit SnO2. Využití: slitiny, například pájecí kovy, bronz.

cínové bronzy   PSH

církev a ekonomie   PSH

církev a politika   PSH

církev a společnost   PSH

církev a stát   PSH

Církev bratrská   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jedna ze svobodných evangelických církví, vzešlých z probuzeneckého hnutí. Počátky její práce v českých zemích spadají do 2. poloviny 19. století. Původně označovaná jako svobodná reformovaná církev, od 1919 Jednota českobratrská, od 1968 současný název.

církev   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
[řečtina kyriaké ekklésiá, shromáždění Páně], forma náboženského sdružování; v křesťanství předmět víry, že prostřednictvím církve působí Bůh.

církevní dějiny   PSH

církevní historie   PSH

církevní hra   PSH

církevní hudba   PSH
Source: General_CS_database:DID
závazná složka liturgických obřadů nebo volný doplněk bohoslužby. Viz též anglikánská chrámová hudba, gregoriánský chorál.

církevní instituce   PSH

církevní koncil   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz koncil

církevní majetek   PSH
EN   Church property
Source: WordNet
property or income owned by a church

církevní právo   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a) konfesní právo - souhrn právních norem státu, které upravují záležitosti církví a náboženských společností a záležitosti občanů, vyplývající z jejich členství v nich; b) právo církve, právo náboženské společnosti - souhrn norem (většinou považovaných za právní), vydaných nějakou církví či náboženskou společností, například kanonické právo.

církevní právo   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) konfesní právo - souhrn právních norem státu, které upravují záležitosti církví a náboženských společností a záležitosti občanů, vyplývající z jejich členství v nich; b) právo církve, právo náboženské společnosti - souhrn norem (většinou považovaných za právní), vydaných nějakou církví či náboženskou společností, například kanonické právo.

církevní správa   PSH

církevní školství   PSH

církevní školy   PSH

církevní turistika   EUROVOC

církevní umění   PSH

církve   PSH

cívky s magnetickými jádry   PSH

cívky   PSH
EN   coils
Source: WordNet
to wind or move in a spiral course; "the muscles and nerves of his fine drawn body were coiling for action"; "black smoke coiling up into the sky"; "the young people gyrated on the dance floor"

cla podle CCT   EUROVOC
Source: EUROVOC
Cla vyplývající ze společného celního sazebníku pro dovozy z třetích zemí.

cla   EUROVOC

Clairautova rovnice   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[klerot-] 1. mat . obyčejná diferenciální rovnice l. řádu tvaru f%(y ,) + xy ' - y = 0, kde f je diferencovatelná funkce; 2. geod . rovnice charakterizující geod. křivku na rotačním elipsoidu. Platí p sin §097 = konst., kde p je poloměr rovnoběžkové kružnice, §097 azimut této křivky.

Clapeyronova rovnice   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[klapero-], rovnice určující vliv zvýšení tlaku o d p na teplotu tání T #t# soustavy pevné a kapalné fáze látky: d T #t# = T #t# ( v 2 - v 1) l #t# d p, kde d T #t# - změna teploty tání, v 1 a v 2 měrné objemy pevné a kapalné fáze, l #t# - měrné skupenství teplo tání.

clearing   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS forma platebního styku, při níž banky (nebo jiné clearingové instituce) provádí započtení vzájemných pohledávek a závazků (vzniklých z vlastních operací a operací klientů)

clearingová dohoda   EUROVOC

clo   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS povinná platba stanovená právními předpisy, která je vybírána v přímé souvislosti s přechodem zboží přes státní hranice od osob, které zboží dovážejí, respektive vyvážejí, nebo od osob, pro které je takové zboží dováženo nebo vyváženo

clona   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zařízení k omezení průtoku plynů, kapalin, resp. toku záření, například optického; fotografická clona - součást fotografického objektivu měnící plynulou nebo krokovou změnou otvoru množství procházejícího světla; zmenšením průměru se zvyšuje hloubka ostrosti a snižují okrajové zobrazovací chyby objektivu. ➲ sluneční clona; průtokoměrné zařízení použitelné pro tekutiny. Z rozdílu statických tlaků před a za clonou lze stanovit objektivní průtok tekutiny. ➲

clonky   PSH

clustery   PSH
EN   clusters
Source: WordNet
come together as in a cluster or flock; "The poets constellate in this town every summer"

Comptonův jev   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozptyl elektromagnetického záření na elektronech, při němž dochází ke změně jeho vlnové délky v závislosti na úhlu rozptylu. Potvrdil hypotézu o korpuskulární povaze záření (existenci fotonů).

Connacht   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
[konet], provincie na SZ Irské republiky; 17 121 km2, 418 500 obyv. (1979). - Od 2.st. do 1224 staré irské kmenové král. (od 432 kř.), ve 3.-5.st. dočasně spojené s král. Meath. 1224 pronikli do C. Angličané; úplné podmanění dovršeno 1590, kdy byl Connacht administrativně rozdělen na pět hrabství - Galway, Leitrim, Mayo, Roscommon a Sligo.

Cookovy ostrovy   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- v Tichém oceánu v Polynésii; 237 km², 19 000 obyvatel (1995), správní středisko Avarua na největším ostrově Rarotonga. Sopečné a korálové ostrovy, severní ostrovní skupina Manihiki a jižní Cookovy ostrovy. Pěstování a zpracování tropického ovoce, rybolov a sběr perel. Samosprávné volně přidružené území Nového Zélandu. - Na ostrově přistál 1773 J. Cook. 1888-1901 pod britskou správou, od 1901 součást Nového Zélandu.

Cooperovy páry   PSH

Coriolisova síla   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zdánlivá síla F působící na těleso, které se pohybuje v soustavě, otáčející se vůči inerciální soustavě. Platí F = 2m(v × ω), kde m je hmotnost hmotného bodu, v rychlost hmotného bodu vzhledem k rotující neinerciální vztažné soustavě, ω úhlová rychlost otáčející se neinerciální vztažné soustavy. Možnost pozorování Coriolisovy síly na Zemi dokazuje, že soustava souřadnic spjatá se Zemí není inerciální.

Corpus juris Společenství   EUROVOC

Coulombův zákon   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vztah, podle kterého dva bodové elektrické náboje (respektive magnetické množství) na sebe působí silou F úměrnou součinu velikosti obou nábojů (resp. magnetického množství) a nepřímo úměrnou druhé mocnině jejich vzdálenosti. Platí F = kQ1Q2/r2, kde Q1, Q2 jsou velikosti elektrických nábojů, r jejich vzdálenost, k konstanta úměrnosti závisející na prostředí. Souhlasné náboje (respektive magnetické množství) se odpuzují, nesouhlasné přitahují.

coulometrie   PSH
Source: General_CS_database:DID
[kulometrije], elektroanalytická metoda stanovení množství látky vyloučené, rozpuštěné nebo jinak přeměněné na elektrodě podle prošlého náboje. Z velikosti náboje se vypočítá množství stanovované látky.

CR   PSH
Source: Česká bankovní asociace
Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována ve prospěch účtu klienta, tj. zvyšuje zůstatek účtu (např. příchozí platba).

CRT   PSH
Source: Computer Press, a. s.
[si: a: ti:, kctoud rei tju:b] (katodová trubice) Základní část monitoru nebo televizního přijímače - vakuová trubice zakončená plochou, na níž se vytváří obraz. CRT obsahuje speciální soustavu elektromagnetů, které vychylují elektronový paprsek, který díky rychlému tempu změny vychýlení vytváří souvislý obraz na stínítku. Kromě samotného elektronového paprsku je důležitá také soustava synchronizačních signálů, které slouží k přesnému časování a navádění paprsku na správné místo stínítka. Čím rychleji signál elektronového paprsku "rozsvítí" celou obrazovku, tím je obraz stabilnější a nebliká (vysoká frekvence). Na kvalitu obrazu má vliv také počet rozsvítitelných obrazových bodů na stínítku (rozlišení obrazovky). Větší počet bodů znamená větší jemnost obrazu. viz viz resolution.

cukr   EUROVOC
Source: 2001/0114_Sb.
cukr extra bílý,1) cukr bílý,1) cukr polobílý,1) tvarovaný cukr,1) přírodní cukr,1) tekutý cukr,1) tekutý invertní cukr,1) sirup z tekutého invertního cukru1) a surový cukr, které obsahují v suchém stavu alespoň 90 hmotnostních procent sacharózy

cukrárenská výroba   PSH

cukrárny   PSH
EN   confectioneries
Source: WordNet
candy and other sweets considered collectively; "the business decided to concentrate on confectionery and soft drinks"

cukrářský výrobek   EUROVOC

cukrářství   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
obor potravinářství; využívá cukr a jiné ušlechtilé suroviny (máslo, vejce, šlehanou smetanu, ořechová jádra, sušené či kandované ovoce, další ovocné produkty, ušlechtilé pálenky, likéry atd.).

cukrovarnický průmysl   EUROVOC
EN   sugar industry
Source: GEMET
Establishments primarily engaged in processing raw cane sugar, sugar beets or starches to finished sucrose, glucose or fructose. By-products of this industry include beet pulp and inedible molasses. (Source: PGE)

cukrová řepa   EUROVOC
Source: 2006/0337_Sb.
produkt zemědělské výroby5) vypěstovaný na území České republiky pro výrobu cukru v cukrovaru

cukrová třtina   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- druh jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých. Vytrvalá bylina se silnými lodyhami a dření a až 2 m dlouhými listy. Pěstuje se v tropech a subtropech celého světa.

cukrovinkářský průmysl   PSH

cukrovinky   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
pochutiny, jejichž základní součástí je cukr, chuťově korigovaný kyselinami a arómaty, popř. kakaová hmota, kakaové máslo a cukr. Cukrovinky se dělí na čokolády a čokoládové cukrovinky (obsahují nejméně 5 % kakaových součástí) a cukrovinky nečokoládové (méně než 5 % kakaových součástí). Ke speciálním druhům cukrovinek patří např. cukrovinky likérové, lékořicové, chalva, mastný (nešlehaný) nugát, griliáše, obalované drobné cukrovinky (dražé, měkká, tvrdá nebo s čokoládovou polevou).

cukrovinky   PSH
Source: General_CS_database:DID
pochutiny, jejichž základní součástí je cukr, chuťově korigovaný kyselinami a arómaty, popř. kakaová hmota, kakaové máslo a cukr. Cukrovinky se dělí na čokolády a čokoládové cukrovinky (obsahují nejméně 5 % kakaových součástí) a cukrovinky nečokoládové (méně než 5 % kakaových součástí). Ke speciálním druhům cukrovinek patří např. cukrovinky likérové, lékořicové, chalva, mastný (nešlehaný) nugát, griliáše, obalované drobné cukrovinky (dražé, měkká, tvrdá nebo s čokoládovou polevou).

cukrovka (nemoc)   EUROVOC
EN   diabetes
Source: WordNet 3.0
a polygenic disease characterized by abnormally high glucose levels in the blood; any of several metabolic disorders marked by excessive urination and persistent thirst

cukrový výrobek   EUROVOC
EN   sugar product
Source: GEMET
A sweet crystalline or powdered substance, white when pure, consisting of sucrose obtained mainly from sugar cane and sugar beets and used in many foods, drinks, and medicines to improve their taste. (Source: AMHER)

cukry   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz sacharidy

cuprextit   PSH

Curacao   EUROVOC

Curieova teplota   PSH
Source: General_CS_database:DID
[kiriova] 1. fyzika a) teplota, nad kterou ztrácejí feroelektrické látky spontánní elektrickou polarizaci; b) Curieova teplota feromagnetika, teplota, nad níž se feromagnetikum chová jako paramagnetikum; 2. geofyzika Curieova teplota v Zemi, maximální teplota, při níž minerály zemské kůry mohou mít feromagnetické vlastnosti. V hloubkách, kde je teplota vyšší než Curieova teplota, jsou všechny minerály paramagnetické nebo diamagnetické.

curling   PSH
Source: General_CS_database:DID
[kerling], metaná na ledě – sportovní hra skotského původu. Cílem je umístit kotouč klouzající po ledě do kruhového terče vyznačeného na ledové ploše, soupeř jej však může vyrazit. Hráč vypouští kotouč, spoluhráči manipulací s košťátkem na ledové ploše umožňují zrychlení nebo zpomalení pohybu kotouče. Za umístění kotouče do terče se získává 1 bod. Curling hrají dvě čtyřčlenná družstva. Dráha měří 7 × 40 m, kotouč s držadlem váží 16,2 kg.

cvičení na nářadí   PSH

cyklická fluktuace   EUROVOC

cyklické děje   PSH

cyklické kódy   PSH

cyklické zatěžování   PSH

cyklický román   PSH

cyklistická stezka   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
stezka určená jen pro cyklisty (zpravidla i označená dopravní značkou); cyklostezka.

cyklistické stezky   PSH

cyklistika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) jízda na jízdním kole s rekreačním, turistickým nebo dopravním zaměřením; b) sportovní odvětví; člení se na cyklistiku rychlostní (silniční, dráhová), terénní (cyklokros, cyklotrial) a sálovou (kolová, krasojízda). - Cyklistika jako sportovní odvětví vznikla ve Francii v 60. letech 19. století, odkud se rychle rozšířila do ostatních evropských zemí a USA. 1892 založena Mezinárodní cyklistická asociace (ICA). Počátky cyklistického hnutí v českých zemích spadají do konce 19. století, 1881 založen Český klub velocipedistů v Praze. Součástí OH jsou jen disciplíny v rychlostní cyklistice.

cykloalkany   PSH
Source: General_CS_database:DID
též cykloparafíny – nasycené cyklické uhlovodíky.

cykloalkeny   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[řec. + arab.], nenasycené uhlovodíky obecného vzorce CnH2n-2, jejichž uhlíkové atomy jsou uspořádány do kruhu. Připravují se např. dehydratací cyklických alkoholů, dehydrohalogenací cykloalkylhalogenidů. Používají se v org. syntéze i jako chem. suroviny. K c. patří i terpeny, obsažené v různých silicích. Cyklické uhlovodíky s dvěma, třemi, čtyřmi i více dvojnými vazbami v kt.uhu se nazývají cykloalkadieny, trieny, tetraeny až polyeny, např. cyklopentadien, obsažený v kamenouhelném dehtu, cyklooktatetraen, získávaný cyklopolymerací acetylenu.

cykloalkyny   PSH

cyklobutan   PSH
Source: General_CS_database:DID
C4H8, lehce zkapalnitelný plyn obsažený v ropě. Používá se jako rozpouštědlo.

cyklohexan   PSH
Source: General_CS_database:DID
kapalný cykloalifatický uhlovodík, C6H12, teplota varu 81 °C, chemický meziprodukt pro výrobu cyklohexanonu. Vyrábí se hydrogenací benzenu. Viz též hydrogenace.

cyklohexen   PSH

cyklokros   PSH
Source: General_CS_database:HEU
terénní cyklistický závod spojený s během a nesením kola, překonáváním přírodních, nebo umělých překážek.

cyklometrické funkce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
souhrnné označení funkcí arkussinus, arkuskosinus, arkustangens, arkuskotangens.

cyklony   PSH

cyklopropan   PSH
Source: General_CS_database:DID
plynný cykloalkan, alicyklický uhlovodík. Používá se v lékařství jako anestetikum.

cyklotron   PSH
Source: General_CS_database:HEU
kruhový urychlovač těžkých nabitých částic, například protonů, na energii asi 2,5·107 eV. Využívá se zejména k výrobě radionuklidů. ➲

cykloturistika   PSH
Source: General_CS_database:DID
rekreační cyklistika. Jejím cílem je poznávat přírodu, historii a památky kraje.

cyklus kontroly kvality   EUROVOC
Source: EUROVOC
Skupina zaměstnanců vykonávajících podobnou práci a vyškolena k identifikaci a řešení problémů, která dobrovolně doporučuje postupy, jak v podniku zvýšit produktivitu nebo zlepšit kvalitu.

cykly v logických sekvenčních obvodech   PSH

cysty   PSH
EN   cysts
Source: WordNet
a small anatomically normal sac or bladderlike structure (especially one containing fluid)

cytochromy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
složené bílkoviny, které se podílejí na přenosu elektronů v dýchacím řetězci.

cytogenetika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor genetiky studující genetické jevy na buněčné a jaderné úrovni.

cytokiny   PSH
Source: General_CS_database:DID
skupina bílkovinných působků buněčné imunity, uvolňovaných řadou buněk, převážně aktivovanými lymfocyty a makrofágy. K cytokinům se řadí lymfokininy, interleukiny, interferony. Některé z nich jsou využívány v diagnostice, jiné jsou zkoušeny v léčbě řady chorob.

cytologické techniky   PSH

cytologie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- věda zabývající se komplexním studiem buňky.

cytologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- věda zabývající se komplexním studiem buňky.

cytoplazma   PSH
Source: General_CS_database:HEU
protoplazma vyskytující se mimo jádro buňky.

cytosin   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jedna z pyrimidinových bází podílející se na stavbě DNA a RNA.

cytostatika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- látky zastavující růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání.

Čad   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- vnitrozemský stát ve střední Africe; 1 284 000 km², 6,4 milionu obyvatel (1995), hlavní město N'Djamena. - Povrch tvoří převážně pahorkatiny a plošiny, z nichž vystupují horské masivy (nejvyšší Tibesti, 3 415 m n.m.). Na jihu podnebí rovníkových monzunů, na severu tropické, převážně suché. Do vysychajícího mírně slaného bezodtokového Čadského jezera přitéká řeka Chari s Logone. V severní části území jsou následkem vysoké aridity rozšířeny pouště se suchými řečišti vádí, na vlhčím jihu savany. - Mnoho národností a kmenů, nejpočetnější Sarové, Bagirmové, Tibbuové, Hausové; na severu Arabové (27 %). Úřední jazyk francouzština. Náboženství (1990): islám 45 %, křesťanství 34 %, animismus 23 %. Negramotnost 83 % (1989). Roční přírůstek obyvatelstva 2,5 %, střední délka života 49 let (1995). Kojenecká úmrtnost 94 ‰ (1995). Podíl městského obyvatelstva 30 % (1990). - Rozvojový agrární stát, jeden z nejchudších. Hospodářství rozvráceno dlouholetou občanskou válkou. HNP 180 US $ na 1 obyvatele (1994), státní dluh 908 milionů US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 76 %, v průmyslu 7 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 43 %, průmysl 18 %. - Nedostatek vhodné půdy, periodická sucha. Hlavní plodina bavlník; pro domácí spotřebu proso, rýže, kukuřice, yamy, cukrová třtina. Významný chov dobytka, zejména skotu (4,3 milionu kusů, 1990), ovcí (2,3 milionu kusů, 1989) a koz. Pro výživu obyvatelstva důležitý rybolov v Čadském jezeru (110 000 tun, 1988). - Potvrzena ložiska uranové rudy, bauxitu, zlata; těží se sůl a ropa. Průmysl omezen na zpracování zemědělských produktů. Výroba elektrické energie 80 milionů kWh (1989). - Doprava: 32 00 0 km silnic (1988), železnice neexistuje. Mezinárodní letiště N'Djamena. - Vývoz bavlny a bavlněných výrobků (90 % příjmů), dobytka, masa, kůži . Měnová jednotka 1 frank CFA (XAF) = 100 centimů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; jednokomorový parlament (1990 rozpuštěn, od 1993 prozatímní). - Správní členění: 14 prefektur.

čaj   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
mladé lístky a výhonky čajovníku. Hlavním typem je černý čaj, méně častý je čaj zelený.

čarodějnictví   PSH
Source: General_CS_database:DID
využívání magie, nadpřirozených sil a bytostí k dosažení kontroly nad jednáním jiných lidí i zvířat a k ovlivnění jejich osudu, zdravotního stavu; v evropském kulturním prostředí pod vlivem křesťanství vnímáno jako negativní činnost, v jiných kulturách tomu může být jinak (viz též šamanismus).

čas v ekonomii   PSH

čas   PSH
Source: General_CS_database:HEU
pojem k vyjádření trvání bytí. Aristotelés chápal čas jako neustálou přítomnost, jako jedno neustálé nyní, které se vždy rozpadá do svých dvou základních modalit - minulosti a budoucnosti. Podle M. Heideggera bytí samo má uplývající charakter času a je vlastně tímto časem samým; základní veličina, vyjadřující trvání a posloupnost fyzikálních dějů. Čas se trvale a spojitě mění a nelze ho zpětně reprodukovat. Jeho měření vychází z různých periodických procesů makroskopických (například otáčení Země kolem osy) a mikroskopických (například elektronové přechody v atomech); jednotkou v SI je sekunda; základní časové soustavy jsou hvězdný a sluneční čas, základní jednotky času jsou hvězdný a sluneční den, hvězdná sekunda. ➲ efemeridový čas; hodiny; chronometr; kalendář; rok; světový čas;

časovače   PSH
EN   timers
Source: WordNet
a regulator that activates or deactivates a mechanism at set times

časová historie   PSH

časová změna souřadnic   PSH

časové charakteristiky   PSH

časové signály   PSH

časově nezávislá regulace   PSH

časově vymezené spoluvlastnictví   EUROVOC
Source: EUROVOC
Užívání majetkového podílu v přiděleném čase.

časově závislá regulace   PSH

časový interval   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz doba

časový plán HMU   EUROVOC

částečně uspořádané množiny   PSH

částečný pracovní úvazek   EUROVOC
Source: EUROVOC
Zaměstnání s nižším měsíčním počtem pracovních hodin než je stanoveno pro zaměstnance pracující na plný pracovní úvazek.

části staveb   PSH

části   PSH
EN   pieces
Source: WordNet
a period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition; "he was here for a little while"; "I need to rest for a piece"; "a spell of good weather"; "a patch of bad weather"

částice   PSH
Source: 2006/0209_Sb.
látky, které se při teplotě nejvýše 52 °C, po zředění výfukových plynů motoru drážního vozidla filtrovaným čistým vzduchem, zachytí na filtru

částicově vlnový dualismus   PSH

Čebyševova aproximace   PSH

čedič   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz bazalt

čelisti   PSH
Source: General_CS_database:DID
a) u obratlovců příústní aparát rozlišený na čelist horní a čelist dolní, kloubně spojený a různým způsobem připojený k mozkovně. Čelisti se vytvořily během fylogenetického vývoje (viz též čelistnatci), a to přeměnou žaberních oblouků. Mají různý tvar v závislosti na typu přijímané potravy, u většiny obratlovců nesou zuby různého původu, u ptáků se přeměnily ve specializovaný orgán, zobák. Někteří plazi, např. hadi, mají kloubní spojení čelistí zcela volné (tzv. streptostylie) vzhledem k přijímání rozměrné potravy. Většině čelistnatců slouží čelisti pouze k uchopení potravy, nikoli k jejímu zpracování; jen čelisti savců mohou vykonávat pohyby ve vertikální i horizontální rovině (žvýkání); b) u bezobratlých funkčně analogické orgány různého původu, vyskytující se u některých vývojově pokročilých linií (např. u členovců, hlavonožců).

čelistnatci   PSH
Source: General_CS_database:DID
Gnathostomata – nadtřída podkmene obratlovců (Vertebrata). Nejstarší zástupci vznikli v kambriu. Čelistnatci mají vytvořené čelisti, jejichž základem je párový žaberní (čelistní) oblouk; přeměněny jsou zpravidla i další párové žaberní (čelistní) oblouky. Pokud jsou u čelistnatců zachovány žábry, leží na vnější straně žaberních oblouků, nejsou uloženy ve váčcích; žaberní oblouky nejsou napojeny na neurokranium. Nosní otvory a čichové orgány jsou párové, v labyrintu vnitřního ucha jsou tři polokružné chodby. Vývody pohlavních orgánů vznikly obvykle přeměnou vývodů orgánů vylučovacích. Pohyb umožňují párové končetiny, ploutve nebo nohy; někdy druhotně zakrněly či vymizely. Zástupci tříd pancířnatých (Placodermi) a trnoploutvých (Acanthodii) vyhynuli, v současnosti žijí zástupci tříd paryb (Chodrichthyes), ryb kostnatých (Osteichthyes), obojživelníků (Amphibia), plazů (Reptilia), ptáků (Aves) a savců (Mammalia).

čelní soustruhy   PSH

Čerenkovovo záření   PSH
Source: General_CS_database:DID
elektromagnetické záření vznikající při průchodu nabitých částic látkou, pokud jejich rychlost je vyšší než fázová rychlost světla v daném prostředí. Úhel mezi svazkem procházejících částic a směrem emise Čerenkovova záření závisí na rychlosti částic a využívá se k jejich detekci. Záření objevil 1934 P. A. Čerenkov.

Černá Hora   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- federativní republika v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově, od 1992 součást Svazové republiky Jugoslávie; 13 812 km², 615 035 obyvatel (1991), hlavní město Podgorica. - 68,5 % Černohorců, 13,4 % Muslimů, 6,5 % Albánců, 3,3 % Srbů (1981). Úřední jazyk srbochorvatština. Náboženství pravoslaví a islám. - Agrárněprůmyslový stát. Zemědělství využívá asi 40 % rozlohy (zejména pastviny, orná půda 6 %); nekryje potřebu základních potravin. Hlavní plodiny kukuřice, pšenice, brambory, ovoce, olivovník. Chov ovcí a skotu má extenzivní charakter. Těží se hnědé uhlí, rudy neželezných kovů, bauxit, mořská sůl. Průmysl hutnický, strojírenský, textilní, chemický, dřevozpracující. Hydroelektrárny. Na pobřeží rozvinutý cestovní ruch. Hlavní přístav Bar. Měnová jednotka 1 nový dinár = 100 para. - Správní členění: 20 opštin.

černá skříňka   PSH
Source: General_CS_database:DID
black box – havarijní zapisovač; zařízení zaznamenávající hlavní údaje o průběhu letu, o chodu motorů a další parametry, které mohou pomoci objasnit příčiny havárie letounu (např. hovory v pilotní kabině). Je po určitou danou dobu žárovzdorná a vodotěsná a z letounu je obvykle automaticky vymrštěna (před déletrvajícím žárem nebo možnými explozemi).

černé díry   PSH

černé kovy   PSH

Černé moře   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- vnitřní moře Atlantského oceánu mezi jihovýchodní Evropou a poloostrovem Malá Asie, propojené přes Bospor a Dardanely se Středozemním mořem, a Kerčským průlivem s mořem Azovským; 413 000 km², maximální hloubka 2 245 m, salinita 13-18 ‰, velký obsah sirovodíku. Hlavní přítoky Dunaj, Dněstr a Dněpr. Četné přístavy a rekreační střediska.

černé uhlí   PSH
Source: General_CS_database:DID
hořlavý nerost černé barvy; pevné, vrstevnaté, při nárazu se drobí. Má vysoký obsah uhlíku (80 – 88 %) a prchavých látek (38 %) v hořlavině. Výhřevnost černého uhlí se mění podle druhu a původu a je mezi 17 – 19 MJ•kg–1. Spékavé druhy ostravsko-karvinského černého uhlí se používají na výrobu koksu, nespékavé černé uhlí se používá jako palivo v průmyslu a pro otop v domácnostech.

černozem   PSH
Source: General_CS_database:DID
půdní typ vzniklý zejm. na sprašových pokryvech nížin, v místech bývalých stepí a lesostepí; nejúrodnější půda. Při vzniku černozemě jsou organické látky bohaté vápníkem a popelovinami humifikovány a hromadí se v mohutně vyvinutém humusovém horizontu. V humusové složce převládají humínové kyseliny příznivých vlastností. V místech typického výskytu černozemě trpí letními přísušky. Dva hlavní horizonty černozemě jsou humusový (molikový) a půdotvorný substrát. Typická černozem je vázaná na sprašové pokryvy, humusový horizont v českých podmínkách dosahuje až 70 cm, obsah humusu 2 – 3 %, neutrální až slabě alkalická reakce, karbonáty v celém profilu. Černozem degradovaná, starší označení pro černozem ovlivněnou degradačním procesem, který snižuje její kvalitu.

černý román   PSH
Source: General_CS_database:VSE
román hrůzy - románová forma v angl. liter. 2.pol. 18.st., Jejíž děj se odehrával na starých hradech, v hlubokých lesích, žalářích, hrobkách se zaměřením evokovat silné city od dojetí až k pocitům hrůzy a děsu (proto někdy ozn. gotický román). Tradici č. r. zahájil H. Walpole ( Zámek otrantský ), C. Reevová, A. Radcliffová, M. G. Lewis; č. r. ovlivnil později i dílo W. Scotta, H. de Balzaka, V. Huga, E. T. A. Hoffmana, E. A. Poea, v č. liter. J. Arbesa.

čerpací pumpy   PSH

čerpací stanice   PSH
Source: General_CS_database:DID
1. doprava zařízení, které zajišťuje zásobování pohonnými hmotami (benzin a motorová nafta) i servisní služby, prodej náhradních dílů a občerstvení. Palivo se odebírá z výdejních stojanů, které mohou být ovládány ručně nebo jsou automatizované; 2. hornictví soubor důlních děl, tvořený strojovnou čerpadel a chodbami pro jímání vody, která přitéká z důlních prostor (žumpovní chodby). Počet čerpacích stanic v dole závisí na velikosti dolu, na množství přítoku vody a na místě jejího výskytu. Hlavní čerpací stanice je umístěna obvykle v blízkosti jámy a v nejhlubším patře a je do ní sváděna voda z celého dolu. Celkový instalovaný výkon čerpadel a objem žumpovních chodeb musí odpovídat nejen normálnímu přítoku vody, ale také jeho možnému náhlému zvýšení (průval, průtrž vody).

čerpadla chladicí vody   PSH

čerpadla   PSH
EN   pumps
Source: WordNet
the hollow muscular organ located behind the sternum and between the lungs; its rhythmic contractions move the blood through the body; "he stood still, his heart thumping wildly"

čerpadlo   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
stroj k dopravě kapaliny nebo ke zvyšování jejího tlaku. Potřebného účinku se dosahuje a) přímým účinkem na kapalinu pomocí změny objemu pracovního prostoru (čerpadlo hydrostatické); b) přímým účinkem tlaku plynu nebo páry na hladinu kapaliny (čerpadlo plynotlaké, například monžík); c) rotačním pohybem oběžného kola (čerpadlo hydrostatické); d) kinetickou energií hnací kapaliny (čerpadlo proudové); e) snížením hustoty dopravované kapaliny (čerpadlo mamutové).

čerpadlové turbíny   PSH

čerstvá ryba   EUROVOC
EN   fresh fish
Source: WordNet
soldiers who are regarded as expendable in the face of artillery fire

čerstvá zelenina   EUROVOC

čerstvé maso   EUROVOC

čerstvé ovoce   EUROVOC

čerstvý sýr   EUROVOC

čerstvý výrobek   EUROVOC

červené víno   EUROVOC
EN   red wine
Source: WordNet 3.0
wine having a red color derived from skins of dark-colored grapes

Červený kříž   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- dobrovolná organizace zdravotní služby; založena 1863 z podnětu J. H. Dunanta, původně jen pro raněné a nemocné za války, později i pro zajatce, oběti přírodních katastrof ap. Činnost ČK vychází z neutrality. Zařízení i personál ČK jsou nedotknutelné (jsou označeny ochranným znakem ČK, červeným křížem v bílém poli - vznikl přehozením barev švýcarské vlajky). V islámských zemích se organizace nazývá Červený půlměsíc (založen 1919). - Mezinárodní ČK je tvořen výborem ČK, složeným z 25 švýcarských občanů, Ligou společnosti ČK a Červeného půlměsíce a národními organizacemi ČK. Vrcholným orgánem Mezinárodního ČK je mezinárodní konference ČK, konaná jednou za 4 roky za účasti zástupců vlád, které podepsaly Ženevské úmluvy z 1949. Nobelova cena za mír (1917, 1944). - Československý ČK (ČSČK) založen 1919, zakázán 1940 až 1945, zanikl 1992. Na jeho činnost navazuje od 1993 Český ČK, národní organizace Červeného kříže v ČR, která se podílí na zdravotní výchově a poskytuje sociální, záchranné a humanitární služby.

čeřidla a stabilizátory   PSH

česká filozofie   PSH

česká literatura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
česká ústní slovesnost doložena nepřímo. Prvním literárním jazykem na českém území byla v 9. století staroslověnština, psaná hlaholicí (Život Konstantinův, Život Metodějův); po zániku Velkomoravské říše doznívala do 11. století v Čechách (Hospodine, pomiluj ny), zejména v Sázavském klášteře (založen 1032). V 11.-14. století převládala v literatuře latina (Kosmas, Zbraslavská kronika); od 13. století začalo literární užívání češtiny (Svatý Václave, Alexandreida, Dalimilova kronika, Mastičkář, Tkadleček, Klaretovy slovníky), která s husitstvím pronikla i do odborné literatury (J. Hus, P. Chelčický) a politických bojů (polemiky, manifesty, Ktož jsú boží bojovníci). Vlivy italské renesance zasáhly jen některé osobnosti (Hynek z Poděbrad). Výrazněji se uplatnil učený humanismus užívající latiny (J. z Rabštejna, B. Hasištejnský z Lobkovic) a národní humanismus český. (V. Kornel ze Všehrd, M. Konáč z Hodiškova), s nímž souvisel i rozvoj vydavatelské činnosti (J. Melantrich z Aventina, D. Adam z Veleslavína). Na ustálení spisovného českého jazyka měla vliv činnost jednoty bratrské (Bible kralická, J. Blahoslav). Po bitvě na Bílé hoře odešla do emigrace značná část nekatolické inteligence (J. A. Komenský, P. Stránský ze Zapské Stránky); v českých zemích se rozvíjela katolická literatura psaná latinsky (B. Balbín), české lidové kronikářství a ústní lidová tvorba, rozmachu dosáhla barokní poezie (F. Kadlinský, A. Michna z Otradovic) vrcholící v díle B. Brid ela. Počátky národního obrození (poslední třetina 18. století) se nejd říve projevily ve vědecké oblasti (jazykověda - J. Dobrovský; historiografie - G. Dobner), díla však psána latinsky nebo německy. Snaha vytvořit vědeckou literaturu českou duchem i jazykem se objevovala od počátku 19. století (J. Jungmann, J. E. Purkyně, F. Palacký, P. J. Šafařík). Česká umělecká literatura se vyvíjela od lidovýchovných knížek (V. M. Kramerius) a deklamovánek k náročnější poezii (A. J. Puchmajer, překlady J. Jungmanna, J. Kollár, F. L. Čelakovský) a divadelní tvorbě (V. K. Klicpera, J. K. Tyl). Národní myšlenku podpořila literární falza RKZ. V celkovém zaměření české literatury na vlastenecké cíle bylo výjimkou romantické dílo K. H. Máchy. Asi 1848 se literatura politizovala (K. Havlíček Borovský) a přiblížila současné denní skutečnosti (B. Němcová). Na tyto podněty a dílo Máchovo navázala generace májovců (J. Neruda, V. Hálek, K. Světlá), přijímající i impulzy evropských literatur. Vlasteneckou složku literatury posilovali ruchovci (S. Čech) se svým národním programem, kteří tak stáli v opozici proti lumírovcům, včleňujícím českou literaturu do evropského kontextu (J. Vrchlický, J. V. Sládek, J. Zeyer). Od 80. let se v dramatu (L. Stroupežnický, G. Preissová, A. a V. Mrštíkové) a v próze prosazoval realismus, spisovatelé přešli k rozsáhlým románovým pracem s historickými a venkovskými náměty (A. Jirásek, Z. Winter, K. V. Rais, T. Nováková, A. Stašek). 90. léta přinesla odklon od vlastenectví a vznik moderní literatury (Manifest České moderny, 1895), jež stála ve znamení osobního prožitku. Poezie se rozrůzňovala tematicky i uměleckým vyjádřením (realismus J. S. Machara, symbolismus A. Sovy, O. Březiny, K. Hlaváčka); teoretickou oporu poskytla kritika (F. X. Šalda). Od počátku 20. století pokračoval příliv nových uměleckých směrů do po ezie i do prózy (deziluzivní obraz osobního prožitku - P. Bezruč, F. Šr ámek, F. Gellner, V. Dyk, K. Toman, J. Deml, R. Weiner; zesměšnění tradičních ideologií - L. Klíma, J. Hašek; avantgardní civilismus - S. K. Neumann, K. a J. Čapkové). Počátkem 20. let zesílily sociální motivy (proletářská poezie - J. Wolker), vývoj básnictví určovala zejména avantgarda (teoretik K. Teige), tj. poetismus a surrealismus (K. Biebl, V. Nezval), ve 30. letech i poezie existenciálně orientovaná (J. Hora, F. Halas, V. Holan, J. Zahradníček). Meziválečná próza vyvrcholila dílem K. Čapka, V. Vančury, J. Durycha, I. Olbrachta a J. Čepa. Na ohrožení fašismem a na válku reagovala česká literatura příklonem k tradici a domovu (J. Seifert, J. Hora, rozvoj historického románu), ale také obrazy rozvratu a dezintegrace (J. Orten, V. Holan) a obratem k drsné skutečnosti i k mýtu každodenního života (Skupina 42; J. Kolář, J. Kainar, I. Blatný). Po Mnichovu se česká literatura rozdělila na tři proudy: doma vydávaný, samizdatový a exilový. Toto rozdělení trvalo - s intermezzem 1945-1948 - až do 1989. Po únoru 1948 se doma vydávaná česká literatura zúžila na přitakání "budování socialismu" (V. Řezáč, V. Nezval); někteří spisovatelé byli uvězněni (J. Zahradníček), jiní odešli do exilu (E. Hostovský, J. Čep, I. Blatný). V nepublikované literatuře (V. Holan, J. Kolář, surrealisté) pokračoval násilně přerušený vývoj. K částečnému uvolnění došlo po 1956, v 60. letech se česká literatura opět diferencovala (vzestup prózy - B. Hrabal, M. Kundera, V. Linhartová, V. Páral; absurdní drama - V. Havel; drama lyricko-existenciální - J. Topol; poezie - F. Hrubín, O. Mikulášek, J. Seifert, J. Skácel). Tento vývoj přeťala od 1969 normalizace, pokračoval ovšem v domácí samizdatové literatuře (L. Vaculík, J. Gruša, K. Šiktanc, V. Havel) a v exilu (J. Škvorecký, M. Kundera, I. Diviš). Převažujícím sklonem česke  literatury 70. a 80. let bylo zaměření k autentičnosti prožitku (J. Žáček; písničkáři; underground) nebo naopak složitá modelace výpovědi (I. Wernisch).

Česká republika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
ČR - stát ve střední Evropě na historickém území Čech (66 % území), Moravy a Slezska; 78 866 km², 10,3 milionu obyvatel (1997), hlavní město Praha. - Vnitrozemský stát na hlavním evropském rozvodí. Většinu povrchu tvoří vrchoviny a pahorkatiny, nejvyšší jsou okrajová hraniční pohoří (Sněžka, 1 602 m nad mořem v Krkonoších). Česká kotlina je obklopena k Polsku, Německu a Rakousku hornatinami a odvodňována převážně Labem do Severního moře; k východu tvoří přechod k Moravě Českomoravská vrchovina. Podnebí mírných šířek, na přechodu mezi oceánickým a kontinentálním. Převládající západní větry přinášejí srážky, maxim (asi 1 600 mm) je dosahováno na návětrných svazích hor; průměrný roční úhrn srážek činí v Praze 483 mm, v Brně 525 mm. Průměrná červencová teplota je 19,4 °C, lednová v Praze -1,5 °C a v Brně -0,6 °C. Území leží v rostlinném pásu jehličnatých a smíšených lesů. Hranice, převážně probíhající po horských hřebenech, jsou nejdelší s Německem (810 km), dále s Polskem (762 km), Rakouskem (466 km), Slovenskem (252 km). - Poloha a pestrost území a klimatu se promítla v historii, kultuře (Praha jako křižovatka české, německé a židovské kultury), ekonomice a mnohonárodnostním složení obyvatelstva. Pronikavá změna nastala po 2. světové válce; z 3,2 milionu obyvatel německé národnosti (29 % obyvatel na území ČR, 1937) zůstalo po odsunu německé menšiny do 1947 pouze 180 000 (5,6 % předválečného stavu). Podle sčítání lidu 1991 tvořilo české etnikum 95 % (národnost česká 81,3 %, moravská 13,2 %, slezská 0,4 %), zbytek národnost slovenská (3 %), polská (0,6 %), německá (0,5 %), romská (0,3 %, de facto minimálně čtyřikrát více). Přirozený přírůstek obyvatel se od 1994 (0,1 ‰) změnil v úbytek (-2,2 ‰ 1996), nepříznivá je věková struktura (do 1997 pokles podílu dětí na 17,8 %, rů st obyvatel produktivního věku na 61,5 %, skupina poproduktivní na 20,7 %), roste i střední délka života (muži 70,4 a ženy 77,3 let, 1996). Úřední jazyk čeština. - Náboženská struktura (1991): římskokatolická církev 39,2 %, evangelické církve 4,1 %, bez vyznání 39,7 % a nezjištěno 16,2 %. - Hospodářství v období 1948-89: geopolitická a geoekonomická orientace na východ spolu se zaváděním centrálně řízeného plánovaného hospodářství se projevily velkými změnami struktury a rozmístění s dopady na osídlení, území, krajinu, životní prostředí; byl budován rozsáhlý průmysl s převahou těžkého při chudé surovinové a energetické základně. Po 1989 transformace na tržní hospodářství. Projevil se vliv nových geopolitických a geoekonomických podmínek a silný účinek reformních kroků (devalvace, liberalizace cen, daňová reforma, privatizace, restituce). - HNP 3 870 US $ na 1 obyvatele, státní dluh 21,4 miliard US $ (1998). HDP 1,52 miliard Kč (1996, v běžných cenách; tj. 147,8 tisíc Kč na 1 obyvatele). Podíl na tvorbě HDP: průmysl 39,6 %, stavebnictví 4,1 %, zemědělství, lesnictví a rybolov 6 %). Změny ekonomické aktivity obyvatel a vlastnické, velikostní, sektorové a odvětvové struktury hospodářství a územního rozmístění. Pokles stále vysoké míry ekonomické aktivity (celkem 50,5 %, 1996), přesun ze sektoru primárního (zemědělství a lesnictví 6 %, 1996) a sekundárního (průmysl a stavebnictví; 41 %, 1996) do terciárního (53 %, 1996). - 1997 pracovalo v průmyslu 32 % celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel; v rámci průmyslu tvořil podíl těžby 5,3 %, průmysl zpracovatelský 89,3 %, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 5,4 %. - Těžba (1997): černé uhlí 16,2 milionu tun, hnědé uhlí 56,7 milionu tun; dovoz: 7,1 milionu tun ropy (93 % z Ruska), 9,4 miliard m³ zemní ho plynu (93 % z Ruska). - Výroba (1997): pivo (18,8 milionu hl), obuv (13,6 milionu párů), cement (4 ,9 milionu tun), surové železo (4,9 milionu tun), osobní automobily (357 000 ks), elektřina (64,6 miliard kWh, z toho tepelné elektrárny 75 %, jaderné 20 %, vodní 3,7 %). Na převažující těžký průmysl je vázána investiční výstavba, doprava, infrastruktura, osídlení, zahraniční obchod, škody na životním prostředí. Tradiční jsou odvětví průmyslu textilního, oděvního, potravinářského, dřevozpracujícího, sklářského, keramiky a porcelánu, kožedělného a obuvnického. - Z hlediska ekonomiky, krajiny a osídlení má tradičně významné postavení zemědělství, lesnictví a rybolov. Živočišná výroba (55 % zemědělské produkce) je silně koncentrovaná, klesají stavy dobytka, produkce mléka, sýrů, masa, konzerv. V rostlinné výrobě je vedle obilovin a brambor významná produkce technických plodin (sladovnický ječmen, cukrovka, chmel, len). - Využití půdy (1996): zemědělská půda 54,3 % (orná 39,3 %, louky 8,4 %, pastviny 3,6 %, zahrady a sady 2,6 %, vinice a chmelnice), nezemědělská půda 45,7 % (lesní 33,3 %, vodní plochy 2 %, zastavěné a ostatní plochy 10,4 %). Dlouhodobý trend úbytku zemědělské a orné půdy. Na více než 7 % území ČR je silně poškozené životní prostředí. - Doprava (1996): 9 435 km železničních tratí (20 % dvoukolejných a 30,3 % elektrifikovaných), 55 000 km silnic (423 km dálnic), 303 km splavných toků (říční doprava po Labi a Vltavě). Letecká doprava (mezinárodní letiště Praha-Ruzyně), potrubní (ropa a zemní plyn z Ruska, 1996 dokončen ropovod z německého Ingolstadtu do Kralup nad Vltavou a Litvínova). - Zahraniční obchod (1997): celkový obrat 1 570 miliard Kč, bilance -141 miliard Kč; největší podíl vyspělých států s tržní ekonomikou. (68,3 %: státy EU 61,3 %, z nich SRN 30,9 %), SR 10,4 %; další obchodní partneři: evropské státy s tranzitivní ekono mikou a státy SNS (15,3 %), rozvojové země (4,9 %). V dovozu podíl vyspělých států 70,8 %, ve v ývozu 65,4 %. Ve vývozu se uplatňuje (1996): průmyslové zboží a hotové výrobky (43,5 %), stroje a dopravní prostředky (32,7 %), chemické výrobky (9,0 %), potraviny (5,1 %), energetické suroviny (4,5 %), suroviny (4,9 %); v dovozu stroje a dopravní prostředky (38,2 %), průmyslové zboží a hotové výrobky (30,7 %), chemické výrobky (11,8 %), energetické suroviny (8,7 %), potraviny (6,6 %). Měnová jednotka 1 koruna česká (Kč, mezinárodní zkratka CZK) = 100 haléřů. - Státní zřízení: republika, nejvyšší představitel prezident. Výkonným orgánem je vláda, zákonodárným Parlament tvořený Poslaneckou sněmovnou a Senátem. - Správní členění: 76 okresů a hlavní město Praha; v přípravě nové regionální členění (14 krajů a hlavní město Praha).

české umění   PSH

Českobratrská církev evangelická   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vznikla 1918 spojením českých sborů evangelických církví helvetského a augsburského vyznání na území Čech a Moravy. Přijetím čtvera vyznání se přihlásila k dědictví české (Bratrská konfese, Česká konfese) i světové (Augsburská konfese, Druhá helvetská konfese) reformace. Církevní zřízení presbyterně-synodní, nejvyšší duchovní představitel synodní senior; územně se člení na 13 seniorátů.

Československá církev husitská   PSH

Československo   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
1918-39 Československá republika (ČSR), 1939-45 protektorát Čechy a Morava a Slovenská republika, 1945-60 Československá republika (ČSR), 1960-90 Československá socialistická republika (ČSSR), 1990-92 Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR) - stát ve střední Evropě; 127 900 km², 15,6 milionu obyvatel (sčítání lidu 3.3.1991), hlavní město Praha. - Po dobu společných dějin od 1918 došlo k postupnému vyrovnání propastných počátečních ekonomicko-sociálních rozdílů mezi vyspělými českými zeměmi a zaostalým Slovenskem. Po 17.11.1989 růst nacionálních emancipačních snah na Slovensku, po parlamentních volbách v červnu 1992 jednání o rozdělení federace. K 1.1.1993 se Československo rozdělilo na dva samostatné nástupnické státy: Českou republiku (v západní části na území historických zemí Čech, Moravy a Slezska, 62 % celku) a na Slovenskou republiku (ve východní části, 38 %). Následoval složitý proces majetkového vyrovnání, vytváření nové hranice, řešení otázek občanství aj. Oba nové státy zdědily podobné hospodářsko-územní problémy, k jejich řešení však mají odlišné podmínky a předpoklady; u ČR lze považovat za hlavní komparativní výhody polohu, relativní politickou stabilitu, politické a hospodářské (zejména průmyslové) tradice, turistické atraktivity (Praha).

čeština   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jazyk ze skupiny západoslovanských jazyků. Z rozdílnosti funkcí vyplynulo její vnitřní rozvrstvení na: a) češtinu spisovnou (jazyk státní administrativy, veřejných projevů, literatury, tisku, vyučuje se jí na školách), která je jako důležitý sjednocující činitel kodifikována po stránce tvarové, grafické i výslovnostní; b) češtinu běžně mluvenou, v níž se rozlišují tradiční nářečí (česká, hanácká, lašská a moravskoslovenská); rozdíly mezi nářečími se přirozeným vývojem stírají a vznikají interdialekty, z nich nejvýznamnější je obecná čeština, jejíž některé znaky pronikají do mluvené podoby spisovného jazyka a působí větší proměnlivost jeho normy. Z typologického hlediska je čeština flektivní jazyk. Na rozdíl od ostatních západoslovanských jazyků má ra, la, ře, le za praslovanské or, ol, er, el mezi souhláskami, za dj, tj, kt má z, c, za g má h, typická je souhláska ř. Rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky, má dvojhlásku ou. Přízvuk je na první slabice. Do slovní zásoby čeština přejala řadu slov cizího původu (latinských, německých, polských, ruských, francouzských, anglických).

četba   PSH
Source: General_CS_database:SSC
y ž 1 čtení četba knih novin 2 co se čte n. je uloženo k čtení školní zábavná četba

činidla   PSH
EN   reagents
Source: WordNet
a chemical agent for use in chemical reactions

činnost ES   EUROVOC

činnost orgánu   EUROVOC
Source: EUROVOC
Použít také pro orgány a instituce Společenství.

činnost základních institucí   EUROVOC
EN   institutional activity
Source: GEMET
The specific tasks, undertakings or functions that governments, businesses and other organizations perform. (Source: RHW)

činohra   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) mluvené divadlo; b) soubor pro uvádění dramatu; c) žánrový typ dramatu vzniklý splynutím charakteristických znaků tragédie (vážnost tématu a konfliktu) a komedie (všednost tématu a charakterů).

činžovní dům   EUROVOC

čipy   PSH
EN   chips
Source: WordNet
electronic equipment consisting of a small crystal of a silicon semiconductor fabricated to carry out a number of electronic functions in an integrated circuit

čirok   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- jednoletá, až 3 m vysoká bylina z čeledi lipnicovitých. V českých zemích pěstovaný na zelené krmení, jinde užíván k výrobě kartáčů a košťat. V Číně pod názvem kaoliang důležitá obilnina.

čistá technologie   EUROVOC
EN   clean technology
Source: GEMET
Industrial process which causes little or no pollution. (Source: PHC)

čisté chemikálie   PSH
Source: General_CS_database:DID
sloučeniny a preparáty nejvyšší čistoty požadované pro analytické účely, jako biochemické standardy, pro náročné výzkumné práce apod. Nejvyšší kvalitě musí vyhovovat i některé průmyslové výrobky (léčiva, aditiva potravin a krmiv, materiály pro mikroelektroniku).

čisté linie   PSH

čisticí a lešticí prostředky   EUROVOC

čisticí prostředky   PSH

čističe vzduchu   PSH

čistírenský kal   EUROVOC
EN   sewage sludge
Source: GEMET
A semi-liquid waste with a solid concentration in excess of 2500 parts per million, obtained from the purification of municipal sewage. (Source: MGH)

čistírenský průmysl   EUROVOC

čistírny odpadních vod   PSH

čistírny   PSH
EN   cleaners
Source: WordNet 3.0
shop where dry cleaning is done

čistokrevná plemenitba   PSH
Source: General_CS_database:HEU
páření jedinců stejného plemene; dochází u ní k ustálení plemenných vlastností. ➲ liniová plemenitba;

čistý národní produkt   PSH
Source: General_CS_database:HEU
NNP - makroekonomická veličina; rozdíl mezi hrubým národním produktem a odpisy ze znehodnocení kapitálu. NNP na jednoho obyvatele je jeden z nejdůležitějších ukazatelů měření výkonnosti národního hospodářství.

čistý příjem   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
celkový příjem snížený o povinné platby, např. o daň z příjmu.

čistý příspěvek   EUROVOC

čištění aktivovaným kalem   PSH

čištění odpadních vod   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odstranění znečišťujících látek z odpadních vod; a) mechanické čištění odpadních vod odstraňuje hrubé unášené látky česly, síty, lapáky; b) fyzikálněchemické čištění odpadních vod se provádí pomocí srážedel, flotací, dezinfekcí, reverzní osmózou; c) biologické čištění odpadních vod je způsob odstraňování koloidně dispergovaných organických látek za přítomnosti kyslíku (aerobně), nebo bez přístupu kyslíku (anaerobně).

čištění spalin   PSH

čištění   PSH
Source: General_CS_database:VSE
zeměd . oddělování nežádoucích příměsí (nečistot) ze semenných směsí. Oddělují se semena plevelů, poškozená semena hl. složky směsi, rostlinné a minerální příměsi a prach. Při č. se využívá rozdílů vlastností jednotlivých složek : rozměrů, aerodynamických vlastností, povrchových vlastností, součinitele tření, měrné hm., barvy. Používá se při úpravě obchodního obilí, výr. osiv a k úpravě semen v potr. průmyslu.

čití   PSH
Source: General_CS_database:HEU
psychický proces vyvolaný působením podnětů na smyslové orgány (receptory); jeho výsledkem je počitek (tj. jednoduchý vjem jedné vlastnosti předmětu, podnětu).

čivost   PSH
Source: General_CS_database:DID
schopnost elementárního vnímání, tj. vnímání a rozlišování počitků. Základem čivosti je dráždivost. Čivost absolutní je schopnost vnímat podnět o minimální intenzitě. Čivost relativní je schopnost vnímat co nejmenší rozdíl mezi dvěma podněty. Viz též vnímání.

Čína   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
(Čung-chua žen-min kung-che-kuo) - stát ve východní Asii; včetně Taiwanu 9 572 384 km², 1,24 miliard obyvatel (1997), hlavní město Beijing (Peking). - Rozlehlé území zahrnuje veškerá výšková pásma od proláklin přes nížiny po vysokohorský reliéf nejvyššího pohoří Himálaje s Mount Everestem (8 848 m). Asi 2 miliony km² zaujímá Tibetská náhorní plošina (největší na Zemi), o průměrné nadmořské výšce 4 500 m. Území se snižuje směrem k východu do oblasti pahorkatin a nížin s mocnými uloženinami úrodných spraší. Mohutné vodní toky Jang-c'-t'iang, Chuag-che (Žlutá řeka), Si-t'iang a Chej-lung-t'iang (Amur) odvodňují větší část území do okrajových moří Tichého oceánu. Klimatické podmínky jsou vzhledem k rozlehlosti území velmi rozdílné. Většina území leží v subtropickém pásmu se subtropickým podnebím, pouze severovýchod má podnebí mírných šířek a jihozápad podnebí rovníkových monzunů. Vysokohorské oblasti mají chladné podnebí s trvalou sněhovou pokrývkou a ledovci nad sněžnou čarou. Západní vnitrozemská část má extrémně kontinentální podnebí s nedostatkem srážek a se suchými prašnými větry. Východní část je pod vlivem monzunů, které v létě přinášejí dostatek srážek; jižní pobřeží bývá postihováno tropickými cyklonami. Zimní monzuny jsou suché a chladné. Na severu rostlinstvo jehličnatých až listnatých opadavých lesů mírného pásma, které přechází až do rostlinstva subtropů a tropů na jihu; v aridních oblastech pouště a stepi. - 92,0 % Číňanů, 8 % národnostní menšiny (nejpočetnější Čuangové, Chuejové, Ujguři). Úřední jazyk čínština. Náboženství konfuciánství, buddhismus, taoismus, islám. Negramotnost 15,9 % (1990). Roční přírůstek obyvatelstva 1,4 %, kojenecká úmrtnost 38 ‰, střední délka života 69 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 26 % (1990). - Agrárněprůmyslový stát, světová velmoc. HNP 620 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 116,6 miliard US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 67 % (vytváří 27 % HDP, 1992), v průmyslu 22 % (42 % HDP, 1992). - Obdělává se 10,1 % rozlohy, pastviny tvoří 33,2 % a lesy 12,2 % území. Hlavní plodiny (1992): rýže (187,2 milionu tun; 1. na světě), pšenice (101 milion tun; 1.), kukuřice (95 milionů tun; 2.), sója, brambory, zelenina, cukrová řepa i třtina, bavlník, ovoce, tabák, čajovník (568 000 tun čaje, 1991; 2.). Intenzivní chov prasat (371 milion kusů, 1991; 1.). Rybolov (11,2 milionu tun, 44 % sladkovodní; 1989). Zemědělství zajišťuje základní potravinovou soběstačnost; rezervy v užití umělých hnojiv a agrotechniky. - Rozsáhlá průmyslová výroba se širokým sortimentem produktů (1991): 67,1 milionu tun železa, 70,4 milionu tun oceli, 244,7 milionu tun cementu (1.), 23,6 milionu tun benzinu, 26,2 milionu kusů televizorů (1.), 582 miliard kWh elektrické energie (1989). Vlastní jaderný a raketový potenciál, podíl na kosmickém výzkumu. - Doprava (1989): 52 767 km železnic, 999 553 km silnic (84 % s pevným povrchem), 109 400 km (1988) vnitrozemských vodních cest. Námořní obchodní loďstvo 13,0 milionu BRT (1992). Hlavní přístavy Shanghai (obrat 139,6 milionu tun, 1990), Guangzhou, Tianjin, Dalian, Qingdao. Největší mezinárodní letiště Beijing, Shangai, Guangzhou, Chengdu. - Vyvážejí se látky a oděvy, některé potraviny, suroviny. Měnová jednotka 1 jüan (renminbi yuan, CNY) = 10 ťiao = 100 fenů. - Státní zřízení: lidová republika s parlamentem (Všečínské shromáždění lidových zástupců) a vedoucí rolí KS. V čele státu prezident ČLR a předseda vlády (státní rady). - Správní členěni : 23 provincií (včetně Taiwanu), 5 autonomních oblastí, 3 samosprávná města.

čínská literatura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
první autentické texty z 1. tisíciletí př.n.l. (Kniha písní, 10.-6. století př.n.l., soubory dokumentů, komentářů, básník Čchü Jüan). Po sjednocení Číny (dynastie Chan, 206 př.n.l.-220 n.l.) se vytvořil jednotný psaný jazyk. Jednoduchá próza byla stylově i obsahově elegantní, v poezii vznikly básně v próze, později pětislabičný verš. V 3.-7. století vznikla lyrickomeditativní poezie pod vlivem taoismu a buddhismu, próza usilovala o rytmus paralelní stavbou vět. Za dynastie Tchang (618-906) dospěla poezie k formální dokonalosti (Li Po, Tu Fu, Po ťü-i), próza navazovala na chanské vzory, rozvíjela se povídka. Šířila se tvorba lidových vypravěčů, hlavně za dynastie Sung (960-1279), kdy vznikaly hovorové povídky a prototypy pozdějších románů, umělá próza vynikala vedle esejů literárně-kritickou, filozofickou a historickou tvorbou. Za dynastie Ming (1368-1644) napodobovala oficiální próza i poezie staré vzory, kdežto "vulgární" próza v hovorovém jazyce vytvořila velká díla. Rozkvět divadla podnítil dramatickou tvorbu, která postupně ztratila lidový charakter a stala se knižním projevem vzdělanců. Za mandžuské dynastie Čching (1644-1911) zesílil návrat ke klasikům; výjimkou je dílo Pchu Sung-linga, jímž vyvrcholil vývoj umělé literatury klasického stylu. K vrcholu dospěla i románová tvorba (Literáti a mandaríni, Sen Rudé věže). Od poloviny 19. století pronikaly do Číny myšlenkové proudy z Evropy. Po 1911 zesílily snahy o modernizaci Číny, v literatuře o odstranění klasicky psaného jazyka a zavedení mluveného jazyka do literatury. Od 1915 se centrem nové čínské literatury staly osvětová publicistika a vznikající literární společnosti, kde prosazovali literární realismus Lu Sün, Mao Tun a L ao Še. Moderní básnictví čerpalo z evropské a americké poezie a oživov alo lidovou tvorbu. Lidový odkaz rozvíjela i dramatická tvorba. V období kulturní revoluce 60. let poklesla úroveň literatury, nastal úpadek profesionality a odklon od tradic. Přelom 70. a 80. let přinesl oživení spjaté s tzv. literaturou ran, jež se vyrovnává s tragédiemi minulého období.

čínské umění   PSH
Source: General_CS_database:SVU
prehistorické a historické umění na území Číny které rozhodujícím způsobem ovlivnilo také umění Koreje Japonska Indonésie Tibetu. Ovlivňovalo též umění přírodních národů v Tichomoří a předkolumbovské Severní Střední a Jižní Ameriky a zasáhlo i do vývoje islámského a evropského umění. Čínské výtvarné umění je součástí jedné z nejstarších světových civilizací Sinathropus pekinensis jak dokládají nálezy keramiky 4. tisíciletí př. n. l. bronzů a soch 3. tisíciletí př. n. l. i malířství 2. tisíciletí př. n. l. Čína velmi záhy rozvinula vlastní kulturní tradici soustavu hodnot a měřítek jimiž se podstatně odlišila např. od evropského vývoje tomu je povaha čínské kultury velmi vzdálená např. pro obrazovou podobu písma čtení knih od konce svitkový typ obrazu děje které se odehrávají na horizontálních svitcích makimono zleva doprava Su Tao Ming Rybaření v horské zátoce kolem 1000 odlišnost řady symbolů bílá barva je v Číně smuteční barvou apod. Umělecký vývoj ovlivnily objevy hedvábí papíru porcelánu tisku volnými literami. Pojetí a společenskou funkci umění utvářely staré kosmogonické mýty s božstvy jež zobrazovala přírodní síly i lidské dovednosti architektem vesmíru byl P an Ku zobrazovaný jako obr s kladivem a dlátem Fu Hsi naučil lidi lovit a rybařit Šen Nung orat atd. Na dávnou tradici navazují též symbolické významy barev jak dokládají pohřby do červeného hematitu krevele protože červená barva byla spojována s novým životem symboly kosmického řádu např. jin a jang dále maska had případně drak pronikly do Tichomoří a Ameriky oblak fénix jednorožec kapr želva granátové jablko atd. jež jsou složkou čínské filozofie života a umění svitek zrcadlo Umění cizí vlivy vstřebávalo a přetvářelo z historických podmínek velkého rozmachu ale také izolace Velká čínská zeď se vytvořil sinocentrismus považující Čínu za Říši středu tj. za střed vesmíru nadřazenou jiným. Císař byl Synem nebes a jeho palác uprostřed opevněného města byl postaven podle vesmírných zákonů. I v tom se projevovalo kosmické vědomí které se prolínalo s historickým vědomím zvláště silně podníceným konfucianismem programově rozvíjejícím zájem o souvislost tradice a vlastní dějiny jež byly v Číně důsledně sledovány periodizace podle dynastií kroniky anály datování jména a životopisy umělců a soupisy jejich děl Spojení historického a kosmického vědomí je pro čínský umělecký vývoj příznačné tímto rysem se čínský vývoj podstatně odlišil např. od indické kultury kosmickým vědomím sice rovněž prostoupené ale prosté historického vědomí netečné k vlastním dějinám vývojové podmíněnosti a následnosti dějů a jevů. Čínské myšlení se projevilo v taoismu a buddhismu které umění nepodvazovaly v podstatě žádnými předpisy a funkcemi. Na rozdíl od evropského vývoje zde byly malířství kaligrafie a hudba stavěny nad architekturu sochařství a umělecké řemeslo přestože mezi jednotlivými uměleckými druhy nebyly nikdy vytyčeny přesné hranice jako např. v antice. Mimořádný význam mělo malířství a kaligrafie považovaná za původní podobu malířství v čínštině týž znak označuje malování a psaní grafika nedosáhla nikdy jejich významu protože nebyla založena na práci štětcem v čínském umění téměř mysticizovaném konfuciány neboť byl znakem gramotnosti vzdělání a kultury osobní i národní. Velmi citlivě jsou významově rozlišovány různé druhy štětcového tahu např. tah zvaný létající běl vedený rychle polosuchým štětcem zanechávajícím ve své stopě bílé skvrny nebo tah plným štětcem apod. přičemž se významově uplatňují také úder štětcem či taženost stopy vlastnosti papíru jeho struktura zabarvení rozpíjivost materiálová i zraková hodnota tuše jej í sytost průsvitnost při rozmývání a valérovém odstupňování apod. Štětcové malířství těsně spojené s kaligrafickým písmem má proto vždy zčásti povahu ideogramu vázaného k zobrazované skutečnosti tj. k její smyslové podobě stejně jako k citové odezvě a myšlenkovému pochopení tvoří proto základ mj. také literátskému malířství. V Japonsku které bylo čínskému vlivu vystaveno a přejalo též tušové malířství nebyl štětec nikdy mytizován také proto že před valérovou tuší dávalo přednost ostré štětcové linii bez valéru škola Kanó zen buddhistické malířství Bohatost a prvořadost čínského malířství zrcadlí rozsáhlé seznamy umělců a popisy císaře Hui Tsunga zaznamenávající kolem šesti tisíc obrazů. Jiné filozofické a společenské pojetí a tím i postavení výtvarného umění vedlo k tomu že malířská díla jsou jen v malé míře tvořena malíři z povolání. Malování se věnovali císaři státníci vysocí úředníci filozofové a básníci proto aby poznali a pochopili bytí a podstatu věcí a tím dospěli k filozofické moudrosti. Proto také hlavní malířský druh horizontální japonsky makimono nebo vertikální japonsky kakemono hedvábný či papírový svitek nemá obrazovou zdobnou funkci a slouží jako podnět k příležitostné meditaci a kontemplaci. Mnohametrová makimona nebylo možné obsáhnout vcelku to ostatně odpovídalo filozofické představě světa a zobrazované děje byly proto komponovány a perspektivně zpracovány se zcela jiným zřetelem než evropské umění Taj Ťin Život na řece makimono asi 15 metrů Rovněž chybí podávání objemů stínováním neboť nápodoba zrakového vjemu nebyla cílem malby. Klíčový význam má rukopisnost linie která může tvar podat přesně ale též velmi volně. Díla jsou konečná i když svou zkratkovou povahou připomínají náčrty v evropském smyslu nezaznamenávají však letmou představu a jsou naopak výsledkem dlo uhého a soustředěného pozorování skutečnosti realizací představy dotvořené v obraznosti ještě před vlastním vznikem díla. Pro malířství byl důležitý objev hedvábí a papíru asi 105 n. l. jako podložky malířského díla která si zachovávala v díle svou výtvarnou povahu dále zavedení vlasového štětce a tuše umožňující při monochromnosti velké valérové rozpětí a střídmé používání minerálního a rostlinného akvarelu. Vedle štětců bylo k malbě používáno i dřívek papírových proužků a prstů v technice prstového malířství vynikli Kao Ch i P ei Chu Lun han aj. technika se zvláště rozšířila v 17. a 18. století. Výtvarné umění bylo postiženo mnoha zničujícími válkami nájezdy islámskými stepních nomádů obrazoboreckými vlnami dynastickými zápasy za nichž bylo zničeno mnoho i z doby nejplnějšího rozkvětu čínského umění za vlády Tchangů 618 906 a Sungů 960 1279 Představu o rozsahu podávají literární prameny a o umělecké úrovni kopie a díla která se dostala do Japonska a tak unikla zničení čínské malby ve Zlaté síni soukromé sbírky Celistvější poznatky má dějepis umění až od 12. století. Do archaického údobí je kladen první čínský stát a první dynastie Sia asi 2200 1760 př. n. l. archeologicky je doložena dynastie Šang 1700 11. století př. n. l. z níž se dochovaly i malby na želvovině a kostech tzv. věštební kosti. Rozvinulo se již odlévání bronzu především rituálních nádob které ještě napodobovaly keramiku dokládají symbolickou výzdobou kult plodnosti kult předků kosmologické představy spirála pro celé čínské umění důležitý motiv masky obklopené draky hady kočkovitými šelmami buvoly ptáky. Objevují se rovněž kamenné sochy a řezby v nefritu kterému jsou přisuzovány magické vlastnosti amulet Tygr Následující dynastie Čou 1127 256 př. n. l. rozvinula již nástěnnou malbu all fresco doloženou literárně sdělením Konfuc iova popisu výzdoby chrámu v Lo jangu. Z této doby pochází také nejstarší dochovaná malba na hedvábí Žena s fénixem. Běžnými motivy byly vlnovky pletenec a spirála kosmologický význam měla zrcadla vynikající úrovně již dosahovalo umělecké řemeslo práce lakem razidla pro keramiku výzdoba zbraní Umělecké vzepětí vedlo k vytvoření slohu a k bohaté výtvarné kultuře třebaže v pozdní fázi dynastie Čou za doby Válčících států 455 225 př. n. l. se přesunula moc do rukou nové dynastie Čchin 221 207 př. n. l. za níž byla dokončena Velká čínská zeď a četné stavby a dynastie Chan 206 př. n. l. 221 n. l. dochovaly se jemné pečetě Magický význam výzdoby nádob se změnil v dekor který svou sdělnou funkci zvýraznil ještě materiálem zlatem stříbrem apod. Kodifikováno bylo písmo vysoce hodnoceny byly kaligrafie a malířství dochovaly se popisy řady nástěnných maleb paláců cykly s morální a naučnou tematikou výjevy z hostin a slavností uchovala se i řada maleb v hrobkách v Lioa jangu Wang tu aj. a také rytiny v kameni hrobky v provincii Šan tung a reliéfní duté cihly s výjevy všedního života nálezy z provincie S Čchuan Monumentální sochařství přineslo mělké reliéfy zdobící tumby historickými mytologickými i současnými výjevy podané velmi plošně a obrysově v téže době vznikaly i volné monumentální sochy za nejranější je považována socha zobrazující koně pod padlým barbarem 117 př. n. l. Velkou oblast tvorby představovaly hliněné figurky určené pro tumby. Údobí dynastie Suejů 581 618 a Tchangů 619 906 znamenalo nové sjednocení země doprovázené tvůrčí tolerancí a uměleckým rozmachem pro který je doba označována za klasické údobí či za zlatý věk umění. Vynález knihtisku se rozšířil kláštery věroučné texty rozkvět literatury hudby aj. umění byl provázen i rozkvětem výtvarného umění třebaže doba byla stále plna neklidu. Do země pronikal ze se verních nomádských stepních kultur zvěrný styl který ovlivnil čínské pojetí draků tygrů aj. zvířat nyní plných pohybu. Významně do vývoje zasáhl i buddhismus a indické buddhistické umění které vyvolaly nový vztah k přírodě a přinesly novou ikonografii sdílenou bezprávnými a vykořeněnými vrstvami. Vzniklo napětí mezi tradicionalistickým racionálním a praktickým konfucianismem kterým se řídila správa státu a který umění vtiskával didaktickou funkci a mezi buddhismem pro nějž bylo umění prostředkem meditace a kontemplace. Buddhistická koncepce převážila a odrážela obecný příklon k přemýšlivému životu vedenému v ústraní klášterů opouštění rodin které z darů stále četnějších vyznavačů buddhismu nesmírně zbohatly proto mohly razit mince odlévat bronzové sochy zde se bronz zcela vymkl císařskému monopolu působit v čínském hospodářství jako banky. Vznikaly nejen drobné bronzové figury ale i velké sochařské práce ve skalních svatyních jeskyně v Jün kangu Lung menu aj. mají kolem tisíce soch Do bronzové plastiky zasáhla s pronikáním buddhismu i indická smyslovost která byla přetvářena a splynula se smyslem pro řád vliv kaligrafie na skladebnost rouch a úměrnost v čínském pojetí první vlivy přišly z gandharské školy v další vlně se prosazovalo sochařství guptovského údobí výrazně posilující objemové cítění tvarů lvi a monstra jako strážci hrobek Proti buddhismu rozrušujícímu konfuciánské základy vlády a tím i proti buddhistickému umění byl zaměřen obrazoborecký výnos 845 který vedl ke zničení téměř všeho co neslo vliv indického buddhistického umění přesto vliv indického umění trval a oživoval vývoj. Rozšířeny byly též keramické sošky zčásti polévané glazurou a používané jako votivní dary zdobené náměty trpaslíků sloužících u dvora za šašky dále náměty harémových dívek obchodníků velbloudářů zvláště ob líbených ferganských koní Ferganský kůň Kaligrafie dostala i teoreticky pevné základy a rozdělila se do tradicionalistického proudu Wang Si c ho přísného stylu Jen Čen Čchin a volného písma Chuaj su který volným písmem napsal i Vlastní životopis Malíři byli stále přiřazováni k řemeslníkům z děl se dochovalo jen velmi málo třebaže je mnoho malířů známých z literárních pramenů Wu Tao c autor cyklů Malby v tun chanských jeskyních Střední Asie objasňují i technický postup svého vzniku obrazy byly přenášeny na stěny z děrovaných předloh založených na tradičních téměř neobměňovaných vzorech. Nástěnné malířství bylo zřejmě určujícím uměleckým druhem a stálo pod vlivem indických buddhistických maleb v Adžantě. Velkým rozmachem procházelo i tušové malířství jež ovlivnil např. básník a malíř Wang Wej těžiskem bylo krajinářství s hlavním motivickým typem zvaným hory a voda. Sociálně se ustálil typ malíře patřícího ke společenské elitě jenž nemusel malovat pro svou obživu. V pozdním údobí dospělo čínské malířství k příznačné specializaci malířů na jednotlivé motivy koní hor apod. a k vyhranění dvou škol severní mající akademické a klasické rysy a na jižní výtvarným názorem volnější a rozvíjející především monochromní tušovou malbu štětcem. Stát Tchangů se za společenského neklidu rozpadl a byl vystřídán po povstání řadou následnických států údobí Pětidynastií 906 960 a dynastií Sungů 960 1279 za níž kolem roku 1000 byla založena na severu císařská malířská akademie. Její zásluhou se rozvíjelo především krajinářství tak důležité v pantheistickém buddhismu ale také malba jiných motivů koní ptáků rostlin lidských postav apod. významné postavení si zachovala kaligrafie Su Dongpo Huang Ting Jian Mi Fu Po zániku akademie sever byl velmi neklidný byla císařská akademie opět otevřena na jihu země kam se uchýl ila i řada malířů ze severní akademie jižní akademie rozvíjela spíše lyricky a romanticky pojaté krajinářství. Umělci patřící k malířské akademii měli úřední tituly a zaujímali ve státní hierarchii pevné místo kromě nich však tvořili rovněž malíři sdružení v cechu a společnostech. Dobově příznačné jsou kritické a teoretické spisy o malířství. V druhé polovině vlády získala vliv buddhistická sekta čchan japonsky zen zdůrazňující hodnoty prostého života a meditaci již obsahově a ikonograficky přenesla do čchan buddhistického malířství. Sochařství navazuje velkými dřevěnými sochami buddhistických božstev na tradici doby Tchangů zároveň však odráží kontemplativní a filozofickou atmosféru doby v pojetí postav jimž vtiskává vznešenost krásu uvolněnost mírnost a snovost. Nové cítění má smysl pro měkce a jemně podaný tvar a jeho povrch toto cítění se odrazilo i v keramice zušlechtěné kultem čajového obřadu. Jeho hnědá a černá keramika vyniká jednoduchostí a neokázalostí. Za mongolské nadvlády byla Čína začleněna do euroasijské říše Mongolů kteří vládli Číně pod jménem dynastie Jüan 1279 1368 Mongolové usilovali o přijetí vyspělé čínské civilizace a kultury tzv. mongolský mír zajišťoval zemi klid a byl předpokladem spolupráce Číňanů s dobyvateli tu však odmítali zejména konfuciáni. Nepřijímali úřady uchylovali se do ústraní a k pasivnímu odporu mezi nimi byl např. Chuang Kung wang malíř pocitů a splynutí s přírodu považovaný za jednoho ze zakladatelů čínského malířství V horách Fu čchan 1350 tuš papír makimono 33 cm × 673 cm a jeho přítel Cchao Č po Pavilon se starými borovicemi tuš Přes řadu vynikajících osobností význam malířství poněkud klesl a z proudů si zachovávalo význam jen čchan buddhistické malířství velkým rozmachem prošlo malířství bambusovým štětcem. S nástupem národní dynastie Ming 1368 16 44 proběhl pokus o návrat k tradicím uzavřít znovu Čínu světu jemuž se otevřela za dřívější mongolské dynastie se již nepodařilo a Čína naopak začala silně ovlivňovat umění Indonésie Cejlonu Japonska a dalších zemí. Sochařství vytvářelo hrobky s řadami velkých soch válečníků a strážců dvárapála i zvířat lvi velbloudi sloni koně které však postrádaly tvarovou jemnost a ušlechtilost např. tchangských soch. Umělci označovaní vojenskými hodnostmi pracovali v císařských dílnách pod diktátem podléhali pracovnímu dozoru a za nedostatek píle a nadšení byli popravováni. Práce v takových podmínkách byla neplodná a vývoj se proto odehrával ve starých odlehlých jižních střediscích. Jednou z malířských škol byla škola Wu která vznikla v Su čou původně Wu dnešní Ťiang su a jejímž zakladatelem byl krajinář Šen čou. Jeho výtvarný projev vynikal zkratkou Výjev z Tygřího vrchu tuš a akvarel na papíře Kaligrafický způsob malby naproti tomu vyhrotil Tung Čchi čchang který vypracoval i teoreticky pojem malíře literáta a pojem literátského malířství. Byly zpracovány též další teoretické předpoklady tušové malby štětcem zejména v malířství literátů a vydány čínské příručky a vzorníky např. Síň deseti bambusů Zahrada hořčičného zrna šest svazků tohoto malířského manuálu je v orientálních sbírkách pražské Národní galerie a další. Malířství na rozdíl od severu země bylo zde považováno za méně závažné než kaligrafie a básnictví. Významná byla skupina Individualistů jejichž díla se vyznačují klidnou zdrženlivostí a monumentalitou navazovala na tradici literátského malířství zdůrazňující vztah k přírodě a snahu s ní splynout. Velkým rozmachem prošel ilustrační dřevořez provázející románová a dramatická díla konfuciánské příručky mravouky i erotické manuály. I za této dynastie měl dřevořez demokratický rys projevuj ící se již za Sungů. Od poloviny 17. století obsadili Peking Mandžuové vládli zemi pod jménem Čching 1644 1912 a rovněž velmi vnímavě vstřebávali čínskou civilizaci a kulturu. První dynastičtí vládci Kchang si a Čchien lung byli sami vynikajícími malíři a zasloužili se o rozvoj umění. Dvorské umění se vyznačovalo jistou okázalostí technickou dokonalostí ale také eklekticismem. Úroveň tvroby obecně poklesla umělecky i řemeslně zčásti také jako důsledek vývozu čínských děl na evropský trh a podřizování se evropskému vkusu porcelán keramika dekor Řemeslo používá nefritu slonoviny skla ale zavádí rovněž nové materiály např. železo postrádá stejně jako malířství a sochařství hlubší duchovní inspiraci. Zpětně avšak bez hlubších stop zasahovalo do čínského vývoje též evropské umění stavby v rokokovém slohu prostřednictvím jezuitů pronikla křesťanská ikonografie do malířství kde však ani taoismus ani buddhismus nebyl oslaben. Vývoj se i nyní soustřeďoval do provincií vzdálených od dvora kde v buddhistických klášterních společenstvích nalézali malíři svobodné tvůrčí ovzduší a kde mohli rovněž sdílet odpor vůči nadvládě. Mezi významné malíře období patřili Pa ta šanžen Skály s rostlinami a rybami makimono 30 cm × 157 cm a Kcha Cchan. Od konce 19. století se čínské umění vyrovnává jak s tradicí tak i se soudobým evropským a americkým uměním Čchi Paj š umění dvacátých let dřevoryty z doby Velkého pochodu .

číselné automaty   PSH

číselné obory   PSH

číselné posloupnosti   PSH

číselné řady   PSH

číselné soustavy   PSH

číselníky   PSH
EN   code
Source: WordNet 3.0
a coding system used for transmitting messages requiring brevity or secrecy

číselníky   PSH
EN   code
Source: WordNet 3.0
(computer science) the symbolic arrangement of data or instructions in a computer program or the set of such instructions

číselníky   PSH
EN   code
Source: WordNet 3.0
a set of rules or principles or laws (especially written ones)

číslicové filtry   PSH

číslicové kódy   PSH

číslicové obvody   PSH

číslicově analogové převodníky   PSH

číslo jmen   PSH

číslovky   PSH
EN   numerals
Source: WordNet
a symbol used to represent a number; "he learned to write the numerals before he went to school"

čítače   PSH
EN   counters
Source: WordNet
a piece of leather forming the back of a shoe or boot; "a counter may be used to stiffen the material around the heel and to give support to the foot"

článkové dopravníky   PSH

člen Komise ES   EUROVOC

člen parlamentu   EUROVOC
EN   Member of Parliament
Source: WordNet
an elected member of the British Parliament: a member of the House of Commons

člen Účetního dvora ES   EUROVOC

členovci   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- největší kmen bezobratlých živočichů. Tělo je složeno z většího počtu nestejnocenných článků, mají článkované končetiny a vnější kostru krytou silnou kutikulou s chitinem. Mají otevřenou cévní soustavu a žebříčkovitou nervovou soustavu. Jejich vývoj je přímý nebo nepřímý. Jsou známí od kambria do současnosti.

členská země Eurozóny   EUROVOC
Source: EUROVOC
Členský stát, který přešel na jednotnou měnu.

členská země federace   EUROVOC

členská země   EUROVOC
Source: 2000/0408_Sb.
členský stát Unie pro ochranu nových odrůd rostlin,2)

členský stát EU   EUROVOC

členství v Evropské unii   EUROVOC

člověk a bůh   PSH

člověk a společnost   PSH

člověk a život   PSH

člověk   PSH
Source: General_CS_database:DID
živočišný druh, savec, v zoologickém systému řazen do rodu Homo, čeledi Hominidae, řádu Primates, na který vývojově navazuje. Žije ve společnostech, užívá pro přetváření a zlepšování svých životních podmínek nástroje, které od stupně Homo erectus cíleně vyrábí. Předchozí vývojová stadia (viz též Homo habilis a Australopithecus) využívala jako nástroje náhodně nalezené předměty. Člověk je nadán vědomím, rozumovou schopností a artikulovanou řečí. Vztahy mezi jedinci a lidskými skupinami jsou základem dějin a vývoje kultury. – Ontogenetický vývoj člověka probíhá stejně jako u ostatních savců (viz též vývoj individua). Nitroděložní (prenatální, embryonální) vývoj donošeného plodu trvá asi 280 dní (variabilita 224 – 365 dní) a je dělen do 10 lunárních měsíců po 28 dnech; koncem 2. lunárie lze rozlišit zárodek člověka od jiných savců, koncem 3. lunárie lze odlišit pohlaví podle zevního genitálu. Průměrná porodní délka českých dětí je nad 50 cm, hmotnost asi 3 450 g. Hoši jsou v průměru asi o 1 cm větší a o 300 g těžší než dívky. Postnatální (poporodní) vývoj člověka se dělí do stadií: dětství, dospívání, dospělost, stáří. – Fylogenetický vývoj člověka (antropogeneze) probíhá již od konce třetihor; v miocénu navázal na vývoj některých fosilních lidoopů a pokračoval přes rody Ramapithecus a Australopithecus k rodu Homo (Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens). Člověk prošel stadiem hominizace a sapientace a bude se vyvíjet i v budoucnu; uchovává si řadu společných znaků s nejvyššími primáty, zejm. lidoopy, jinými, evolučně progresívními znaky se však od nich liší: např. vzpřímenou postavou, dvojesovitě (předozadně) prohnutou páteří (výsledek bipední chůze), předozadně oploštěným hrudníkem, vysoce pohyblivou horní končetinou, změnou stavby zápěstí, ruky a dolní končetiny. Na lebce nejsou kostěné hřebeny typické pro lidoopy, čelo je více kolmé, lebeční klenba vyšší a čelisti jsou kratší. Mozek člověka se značně zvětšil, u dospělého muže má průměrnou hmotnost 1 427 g, u ženy 1 297 g (údaje platné pro českou populaci). Viz též hominizace.

člun   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
plavidlo se speciálním určením, účelem, například člun nákladní, tankový, vlečný, tlačný, bojový, výsadkový, dopravní, rekreační, popřípadě menší otevřené, polozakryté a zakryté plavidlo (člun sportovní, záchranný, motorový, veslový, gumový), dále plachetnice, jachty. Otevřené čluny se podle typu stavby trupu, velikosti a účelu dělí na barkasy, pinasy, kutry, gigy, joly, dingy, velrybářské a ponorkové čluny, minolovky ap. K pohonu se používají vesla, motor, lugová nebo šalupová takeláž s jedním nebo dvěma stěžni.

čmeláci   PSH
Source: General_CS_database:DID
robustní, hustě ochlupený hmyz rodu Bombus z řádu blanokřídlých; sociální hmyz, samice každoročně na jaře zakládá novou kolonii, jejíž podstatnou část tvoří malé, neplodné dělnice. Čmeláci jsou významní opylovači rostlin s dlouhými korunními trubkami (např. vojtěška, jetel).

čočky   PSH

čokoláda   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vysoce výživná pochutina z kakaové hmoty a různých přísad (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, jádro, ovoce, aromata).

čokoládové cukrovinky   PSH

čokoládovny   PSH

čtecí přístroje   PSH

čtenář   PSH
Source: General_CS_database:SSC
e m kdo rád čte čtenář novin čtenáři Čapka hoch je velký čtenář hovory se čtenáři čtenářka y ž čtenářský příd. čtenářský spolek

čtvrtohory   PSH
Source: General_CS_database:DID
kvartér – nejmladší období vývoje Země trvající asi 2 mil. let; dělí se na mladší holocén, tj. poslední teplé období, trvající 10 000 let, a starší pleistocén s charakteristickým střídáním asi 50 teplých a studených výkyvů zvaných interglaciály a glaciály (tj. doby meziledové a ledové). V dobách ledových se zvětšovaly kontinentální ledovce, zasáhly až k pohraničním horám na sever území dnešní ČR; teplota klesla na –2 až –3 °C, Čechy pokrývala tundra s ostrůvky černé tajgy. V meziledové době se na území ČR pohybovaly průměrné teploty kolem 6 – 10 °C, přirozeným prostředím byl smíšený les. Směrem k rovníku intenzita změn klesala; rozlišují se zde období chladnější (ne doby ledové), tzv. kryoméry, a teplá mezidobí, tzv. termoméry. Ve čtvrtohorách se vyvinul současný globální ekosystém včetně člověka. Termín antropozoikum, období člověka (dříve považováný za synonymum výrazu čtvrtohory), se v současnosti používá zejm. v sociálních vědách ve smyslu éra člověka.

čtyřvrstvé diody   PSH

dacit   PSH
Source: General_CS_database:HEU
výlevná hornina složená z plagioklasu (oligoklas-andezin) a křemene; přítomen bývá i biotit, amfibol, pyroxen (klino i orto).

dadaismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
avantgardní směr působící 1916-24 hlavně ve Švýcarsku, Francii, Německu a USA, předchůdce surrealismu. Konstituoval se v období 1. světové války v Curychu, v emigračním prostředí umělců a intelektuálů. Dadaismus odmítal evropské kulturní tradice, stávající společenské a politické instituce, všechny konvence v životě i v umění, zdůrazňoval neslučitelnost umění s logikou, postuloval absolutní nadvládu spontaneity, destrukci všech uměleckých forem i jazyka. Ve výtvarném umění ironickou syntézou primitivity a banality s moderní technikou zesměšňoval formální snahy kubismu a futurismu. K hlavním představitelům se řadí T. Tzara, R. Hülsenbeck, H. Arp, A. Breton, L. Aragon, P. Eluard, J. Cocteau. V českém prostředí měl vliv na poetismus.

daguerrotypie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
první v praxi využívaná metoda umožňující získat trvalý pozitivní obraz na citlivé vrstvě jodidu stříbrného; zveřejněna 19.8.1839.

Dalarna   EUROVOC

dalekohledy   PSH
EN   telescopes
Source: WordNet
crush together or collapse; "In the accident, the cars telescoped"; "my hiking sticks telescope and can be put into the backpack"

Daltonův zákon   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[-dó-], fyz. zák., podle něhož parciální (částečný) tlak každého plynu ve směsi ideálních chem. netečných plynů je roven tlaku, jaký by plyn měl, kdyby vyplňoval celk. objem sám (při stejné teplotě). Součet parciálních tlaků všech plynů směsi je roven celk. tlaku směsi.

daný   PSH
Source: General_CS_database:SSC
příd. 1 kt. byl dán dané slovo slib daná veličina výchozí 2 právě jsoucí uvedený existující v daném případě za daných podmínek danost i ž k 1 výchozí základní skutečnost kulturní danosti přihlížet k danostem

daň ESUO   EUROVOC
Source: EUROVOC
Daň stanovená ESUO od 1. ledna 1953 z výroby uhlí a oceli ve Společenství.

daň k ochraně životního prostředí   PSH
EN   environmental tax
Source: GEMET
An amount of money demanded by a government to finance clean-up, prevention, reduction, enforcement or educational efforts intended to promote ecological integrity and the conservation of natural resources. (Source: ODE / TOE)

daň Společenství   EUROVOC
Source: EUROVOC
Vnitřní daň z platů zaměstnanců Společenství.

daň z bohatství   EUROVOC

daň z cukru   EUROVOC

daň z dědictví a darování   PSH

daň z kapitálového zisku   EUROVOC
EN   capital gains tax
Source: WordNet 3.0
a tax on capital gains; "he avoided the capital gains tax by short selling"

daň z kapitálu   EUROVOC
EN   tax on capital
Source: GEMET
A government imposed levy on the wealth or assets gained by an individual, firm, or corporation for the purpose of raising revenue to pay for services or improvements for the general public benefit. (Source: EFP / RHW)

daň z literární a umělecké činnosti   PSH

daň z majetku   EUROVOC
EN   property tax
Source: WordNet 3.0
a capital tax on property imposed by municipalities; based on the estimated value of the property

daň z motorových vozidel   EUROVOC

daň z nemovitostí   PSH
Source: General_CS_database:HEU
majetková přímá daň tvořená daní z pozemků a daní ze staveb, jejímž předmětem je většina pozemků, resp. staveb, na území ČR; v ČR od 1993. Poplatníkem je obvykle jejich vlastník.

daň z obratu   PSH
Source: General_CS_database:DID
daň, která se platí z prodeje výrobků a služeb. Základem daně je zdanitelný obrat. Od 1. 1. 1993 je v ČR nahrazena daní z přidané hodnoty.

daň z pohonných hmot   EUROVOC

daň z představení   PSH

daň z převodu nemovitosti   EUROVOC

daň z převodu nemovitostí   PSH
Source: General_CS_database:HEU
majetková přímá daň, jejímž předmětem je zejména převod (přechod) vlastnictví k nemovitostem, pokud k němu dochází zcela nebo zčásti úplatně; v ČR od 1993. Poplatníkem je obvykle převodce (prodávající), výjimečně nabyvatel.

daň z převodu vlastnictví   EUROVOC

daň z přidané hodnoty   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- univerzální nepřímá daň. - V ČR od 1993, podléhá dodání zboží (a stavebních objektů) a poskytování služeb v tuzemsku a zboží z dovozu. DPH platí osoby, v jejichž prospěch se zdanitelné plnění uskutečňuje, a při dovozu osoby, jimž se zdaňované zboží propouští. Řada plnění (výchova a vzdělávání, poštovní a zdravotnické služby, finanční činnosti) je od DPH osvobozena. V ČR sazba DPH činí 5 % a 22 % (1995).

daň z přidané hodnoty   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- univerzální nepřímá daň. - V ČR od 1993, podléhá dodání zboží (a stavebních objektů) a poskytování služeb v tuzemsku a zboží z dovozu. DPH platí osoby, v jejichž prospěch se zdanitelné plnění uskutečňuje, a při dovozu osoby, jimž se zdaňované zboží propouští. Řada plnění (výchova a vzdělávání, poštovní a zdravotnické služby, finanční činnosti) je od DPH osvobozena. V ČR sazba DPH činí 5 % a 22 % (1995).

daň z příjmu fyzických osob   EUROVOC
EN   personal income tax
Source: https://www.woodmen.com/inside.cfm
a tax that is levied on income that a person or business earns

daň z příjmu z investic   EUROVOC

daň z příjmu   PSH
Source: General_CS_database:VSE
angl. income tax daň, kterou platí jednotlivci v českém právu fyzické osoby ze svých příjmů mzda, plat, honorář, dividendy, úroky, kapitálové zisky, příjmy z prodeje nemovitostí či jejich pronájmu apod.

daň z příjmů právnických osob   EUROVOC

daň z příjmů   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
druh přímé daně; v ČR od 1993; a) daň z příjmů fyzických osob, jejímž předmětem jsou zejména příjmy ze závislé činnosti, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku a pronájmu; b) daň z příjmů právnických osob, jejímž předmětem jsou jejich příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem; poplatníky jsou právnické osoby kromě veřejných obchodních společností.

daň z tuků a olejů   EUROVOC

daň ze mzdy   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
daň, kterou platí obyvatelstvo ze svých příjmů, z pracovního a jemu podobného poměru. Od 1.1.1993 je v ČR nahrazena daní z příjmů fyzických osob.

daň ze mzdy   PSH
Source: General_CS_database:DID
daň, kterou platí obyvatelstvo ze svých příjmů, z pracovního a jemu podobného poměru. Od 1.1.1993 je v ČR nahrazena daní z příjmů fyzických osob.

daň ze spotřeby   EUROVOC
EN   tax on consumption
Source: GEMET
A sum of money demanded from businesses by a government, usually based on a percentage of total sales of select goods and services, and generally passed on to consumers with each individual purchase. (Source: ODE)

daň   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb (neúčelovost), aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění (neekvivalentnost)

daňová asignace   EUROVOC

daňová kontrola   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Daňová kontrola se provádí v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu podle tohoto zákona.

daňová reforma   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
jednorázová nebo postupná přestavba daňové soustavy státu. - V Československu uskutečněna 1947 až 1950 na odstranění tzv. kapitalistického daňového systému, 1953 jako nová, jednorázová daňová reforma, 1990-93 postupná přestavba daňového systému v souladu s daňovými systémy zemí ES.

daňová soustava   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
daňový systém – soustava daní platných v příslušném státě. Druhy daní v jednotlivých státech lze třídit podle vnějších technických znaků nebo i podle jejich účelu.

daňová soustava   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
daňový systém – soustava daní platných v příslušném státě. Druhy daní v jednotlivých státech lze třídit podle vnějších technických znaků nebo i podle jejich účelu.

daňová úleva   EUROVOC

daňová úmluva   EUROVOC

daňové orgány   EUROVOC

daňové právo   EUROVOC
EN   tax law
Source: WordNet 3.0
the body of laws governing taxation

daňové přiznání   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
přiznání k dani – povinnost uvést předepsaným způsobem všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně; vztahuje se na každého, komu povinnost daňového přiznání ukládá zákon nebo koho k daňovému přiznání vyzve finanční orgán.

daňový podnět   EUROVOC

daňový poplatník   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
daňový subjekt – osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.

daňový trestný čin   EUROVOC

daňový únik   PSH
Source: General_CS_database:DID
neoprávněné neplnění nebo snížení daňové povinnosti ukládané právním předpisem.

daňový základ   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
kvantitativně vymezená část předmětu daně, která slouží jako základní parametr pro výpočet daně.

dar   EUROVOC
Source: General_CS_database:SSC
u m 1 věc daná jinému bez náhrady svatební dar dostat darem 2 co člověk má získá bez svého přičinění dary přírody ◆ mít dar výmluvnosti být výmluvný danajský dar přinášející zkázu dárek rku m zdrob. k 1 dárkový příd. dárkový koš

databáze   EUROVOC
Source: INERGO
soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. Tento systém se v odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat (SŘBD). Systém pro řízení databází umožňuje data ukládat, dotazovat se na ně, starat se o jejich efektivní uložení, vybírání, změnu a mazání Zvláštní práva k databázi přísluší pořizovateli databáze. (Autorský zákon). Podle charakteru informací, které databáze obsahují, je rozdělujeme na databáze dokumentografické, faktografické, referenční a fulltextové (případně hypertextové). Podle typu obsažených dat se rozlišují databáze textové, numerické, obrazové, multimediální. Podle způsobu práce uživatele s daty se rozlišují databáze umožňující zápis dat a databáze umožňující pouze vyhledávání a čtení dat. Z hlediska způsobu ukládání dat a vazeb mezi nimi můžeme rozdělit databáze do těchto základních typů: síťová databáze, hierarchické databáze, relační databáze, objektové databáze, objektově relační databáze Data mohou být zaznamenána na pevných discích, CD-ROMech a podobně. Dříve také na lístcích, děrných štítcích, děrných páskách, magnetických páscích či magnetických kotoučích.

databázové programování   PSH

databázové systémy distribuované   PSH

databázové systémy hierarchické   PSH

databázové systémy objektové   PSH

databázové systémy relační   PSH

databázové systémy síťové   PSH

databázové systémy   PSH

databázové transakce   PSH

datová mez   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz datová čára

datová základna   PSH
Source: General_CS_database:VSE
databáze - výpočetní tech . společně se systémem řízení báze dat součást banky dat (databanky), představující jednu z vyšších forem zpracování dat; množina souborů dat uložených na paměťových médiích přístupných oprávněným uživatelům. Množina datových základen vzájemně propojených vytváří systém datových základen (bází dat), lineární, kde mezi nimi neexistují vztahy nadřízenosti a podřízenosti, nebo hierarchický, kde jsou mezi bázemi dat definovány hierarchické vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Banka dat umožňuje zpracování v dávkách i v reálném čase.

datové právo   EUROVOC

datové sítě soukromé   PSH

datové sítě veřejné   PSH

datové sklady   PSH

dav   PSH
Source: General_CS_database:HEU
soubor osob dočasně nahodile nebo za určitým cílem seskupených. V davu vznikají specifické formy kolektivního chování (davová psychóza, zvýšená emocialita, iracionalita). Ke zkoumání davu výrazně přispěl G. Le Bon.

davová psychóza   PSH

dálkové autobusy   PSH

dálkové studium   PSH

dálkové vytápění   PSH
EN   district heating
Source: GEMET
Plant for heating all houses in a district; it consists of a large, efficient, centralized boiler plant or "waste" steam from a power station. The heat is distributed by means of low-pressure steam or high-temperature water to the consumers. (Source: PHC / PORT)

dálkový průzkum Země   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- metoda sledování jevů na Zemi pomocí fotometrických měření a multispektrálních snímků v infračervené a viditelné oblasti spektra získávaných v analogové nebo digitální formě z leteckých modulů, letadel a zejména z umělých družic Země i pomocí radiolokátorů. Použití například v geologii, kartografii, zemědělství, ekologii.

dálkový průzkum   EUROVOC
Source: EUROVOC
Všechny techniky a procesy, které umožňují z velké vzdálenosti a bez přímého kontaktu určovat fyzikální a biologické vlastnosti objektů.

dálnice   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- pozemní komunikace nejvyšší kategorie jen pro motorová vozidla. Má oddělené protisměrné vozovky a mimoúrovňové křížení s ostatními komunikacemi. Dálnice se budují podle norem a předpisů v několika kategoriích, například kategorie D 26,5 (číslo udává šíři v m) pro návrhové rychlosti 80, 100, 120 a 150 km.h-1. - Nejdelší dálnice světa je Panamerická dálnice; měří více než 47 000 km, vede z Aljašky do Chile, s přerušením v Panamě a Kolumbii. ➲

dálnice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- pozemní komunikace nejvyšší kategorie jen pro motorová vozidla. Má oddělené protisměrné vozovky a mimoúrovňové křížení s ostatními komunikacemi. Dálnice se budují podle norem a předpisů v několika kategoriích, například kategorie D 26,5 (číslo udává šíři v m) pro návrhové rychlosti 80, 100, 120 a 150 km.h-1. - Nejdelší dálnice světa je Panamerická dálnice; měří více než 47 000 km, vede z Aljašky do Chile, s přerušením v Panamě a Kolumbii. ➲

Dálný východ   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
území ve východní Asii podél pobřeží Tichého oceánu; zahrnuje Japonsko, Korejský poloostrov, nejvýchodnější část Ruska a Číny.

dámské oděvy   PSH

dánská literatura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vrcholem raně středověké dánské literatury je latinsky psaná kronika Gesta Danorum (autor Saxo zvaný Grammaticus) a lidové písně. V humanismu vynikl T. Brahe, v renesanci dcera krále Kristiána IV. Leonora Christina (Vzpomínky na utrpení), v osvícenství dramatik a prozaik L. Holberg hlavně komediemi ve francouzském klasickém stylu. Z romantismu vyrostli A. Oehlenschläger (1779-1850, Hakon Jarl - námět Smetanovy symfonické básně), H. Ch. Andersen a filozof S. Kierkegaard, z jehož myšlenkového odkazu vyšel moderní existencialismus. Realisticko-naturalistický směr uvedl G. Brandes, vynikli prozaici J. P. Jacobsen, H. Bang a H. Pontoppidan. Ve 20. století se na rozkvětu prózy podíleli zejména J. V. Jensen, M. A. Nexø, K. Blixenová, J. Paludan (1896-1975), K. Rifbjerg, na rozvoji poezie, hlavně modernistické po 2. světové válce mj. B. Andersen, J. Ørnsbo (*1932) a I. Christensenová (*1935). - Z literatury Faerských ostrovů se prosadili zejména dánsky píšící J. F. Jacobsen (1900-1938) a W. Heinesen.

dánské regiony   EUROVOC

Dánsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v severozápadní Evropě na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech; 43 092 km², 5,23 milionu obyvatel (1995), hlavní město København (Kodaň). - Průlivy Skagerrakem a Kattegatem je Dánsko odděleno od Skandinávského poloostrova. Nízký povrch tvoří zvlněná pahorkatina, modelovaná čtvrtohorním pevninským ledovcem; četná malá jezera ledovcového původu. Vlhké oceánické podnebí mírných šířek, srážky ubývají od západu k východu. Rostlinstvo listnatých a smíšených lesů, četná vřesoviště a písečné duny. - Dánové (97 %) a Němci (2 %). Úřední jazyk dánština. Náboženství protestantské. Roční přírůstek obyvatelstva 0,1 %, střední délka života 76 let (1995). Kojenecká úmrtnost 0,6 ‰ (1995). Podíl městského obyvatelstva 87 % (1990). - Průmyslově vyspělý stát s vysoce rozvinutým zemědělstvím. HNP 29 890 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 48,9 miliard US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1991): v zemědělství 5,7 %, v průmyslu 27,7 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 4 %, průmysl 28 %. - Zemědělství využívá 64 % rozlohy; hlavní plodiny obilniny, pícniny, brambory. Převaha živočišné výroby; chov (1990) prasat 9,3 milionu kusů, skotu 2,2 milionu kusů, drůbeže. Rybolov 1,9 milionu tun (1990). - Průmysl strojírenský (stavba lodí, elektrotechnický, zemědělské stroje), potravinářský, chemický, textilní. Výroba elektrické energie 21 miliard kWh (1989). Těžba surovin (ropa, sůl). - Doprava: 2 400 km železnic, 71 000 km silnic. Největší letiště København. Námořní loďstvo (tzv. stát levné vlajky) 5,0 milionu BRT (1992), hlavní přístavy København, Ålborg, Frederikshavn. - Vyvážejí se průmyslové výrobky, potraviny (vepřové maso, máslo, mléko). Měnova  jednotka 1 dánská koruna (DKK) = 100 øre. - Státní zřízení: konstituční monarchie; jednokomorový parlament (Folketing). - Správní členění: 14 okresů (amtskommuner), 2 města. Součástí Dánska je i Grónsko a Faerské ostrovy.

dánština   PSH
Source: General_CS_database:DID
severogermánský jazyk. Jako literární jazyk se utvářel od 14. stol., kdy přijal mnoho dolnoněmeckých prvků. Má tři nářečí: jutské, ostrovní (základ spisovné normy) a bornholmské. Mluví jím asi pět miliónů lidí.

dárce   EUROVOC
Source: 2002/0285_Sb.
osoba nebo tělo zemřelé osoby, které je proveden odběr tkáně nebo orgánu za účelem transplantace

dárci tkání   PSH

dárcovství krve   PSH

dárkové předměty   EUROVOC

dávka se stejným účinkem   EUROVOC
Source: EUROVOC
Má stejný dopad jako cla.

dávkování léků   PSH

dávkování záření   PSH

dávkování   PSH
Source: 2001/0208_Sb.
všeobecný termín zahrnující dávku, frekvenci a celkovou dobu podávání.

DB   PSH
Source: Česká bankovní asociace
zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována na vrub účtu klienta, tj. snižuje zůstatek účtu (např. platba z účtu).

dbalost   PSH
EN   negligence
Source: WordNet 3.0
failure to act with the prudence that a reasonable person would exercise under the same circumstances

dbalost   PSH
EN   negligence
Source: WordNet 3.0
the trait of neglecting responsibilities and lacking concern

dceřiná společnost   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS ovládaná společnost, jejíž ovládající osobou je jiná obchodní společnost (mateřská společnost)

de Broglieho vlnová rychlost   PSH

de Broglieho vlny   PSH

deacylace   PSH

dealer   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a) samostatný zástupce firmy, pověřený k jednání a k uzavírání obchodů jejím jménem; b) bankovní pracovník provádějící okamžité nákupní a prodejní operace na základě analýzy situace světových devizových trhů.

dealkylace   PSH

Debetní karta   PSH
Source: BusinessInfo.cz
Platební karta, u které jsou platby zúčtovány na účet klienta okamžitě po provedení transakce.

Debetní zůstatek   PSH
Source: Česká bankovní asociace
záporný zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).

debilita   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nejmírnější (lehký) stupeň slabomyslnosti. ➲

Debyeova teorie pevných látek   PSH

decentralizace   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS organizační princip přenášející rozhodovací pravomoci a odpovědnost od centrálního řídícího orgánu do nižších úrovní řízení

decentralizované systémy   PSH

dechová terapie   PSH

deduktivní metody   PSH

deduktivní systémy   PSH

deficit   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS schodek - převaha výdajů nad příjmy, - převaha pasiv nad aktivy, - převaha potřeb nad zdroji, apod.

deficitní výroba   EUROVOC
Source: EUROVOC
Výroba nižší než poptávka nebo nižší než plánovaná.

deflace   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS pokles všeobecné cenové hladiny (zvyšování kupní síly peněz)

deflace   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS pokles všeobecné cenové hladiny (zvyšování kupní síly peněz)

deflektory   PSH
EN   deflectors
Source: WordNet
a device intended to turn aside the flow of something (water or air or smoke etc)

defoliace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- opad listů způsobený speciálními chemickými látkami, tzv. defolianty; využívá se pro usnadnění strojní sklizně, při výsadbě sazenic ap. K defoliaci dochází i nárůstem znečišťujících látek v ovzduší a půdě. Rozsah defoliace udává stupeň poškození lesů; silně poškozené a odumírající lesy (tzv. mrtvé lesy) se stávají snadnou obětí škůdců.

defolianty   PSH
Source: General_CS_database:DID
desikanty – zemědělství chemické prostředky k vysušení a odlistění některých rostlin (řepky olejné, semenných luskovin, brambor, bavlníku) krátce před jejich mechanizovanou sklizní.

deformace bloků   PSH

deformace krystalů   PSH

deformace pevných těles   PSH

deformace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přetvoření, znetvoření, změny formy nebo fyziologických funkcí organismu; změna objemu a tvaru tělesa vyvolaná působením vnějších sil. Elastická deformace mizí, přestanou-li vnější síly na těleso působit, plastická deformace částečně zůstává i po skončení působení vnějších sil na těleso.

deformity nohy   PSH

degenerovaný plyn   PSH
Source: General_CS_database:HEU
plyn s vysokou hustotou, k jehož popisu je nutno použít zákony kvantové mechaniky. Degenerovaný plyn je například elektronový plyn (látka složená z volných elektronů) v kovech, ve hvězdách (bílých trpaslících) při hustotách nad 5.102 g.cm-3, nebo neutronový plyn (látka složená z volných neutronů) při hustotách nad 1012 g.cm-3 v neutronových hvězdách.

degradace hladin energie   PSH

degradované půdy   PSH

dehalogenace   PSH
Source: General_CS_database:DID
odstraňování halogenu ze sloučeniny.

dehet   PSH
Source: 2003/0344_Sb.
surový, bezvodý a beznikotinový kondenzát kouře

dehydratace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a) eliminace vody z organických sloučeniny, například z ethanolu CH3-CH2OH → CH2 = CH2 + H2O; b) odstraňování krystalové vody z krystalohydrátů; ztráta kapalin a minerálních látek z organismu.

dehydratace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) eliminace vody z organických sloučeniny, například z ethanolu CH3-CH2OH → CH2 = CH2 + H2O; b) odstraňování krystalové vody z krystalohydrátů; ztráta kapalin a minerálních látek z organismu.

dehydrogenace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
eliminace vodíku z organické látky, například CH3-CH2-CH3 → CH2 = CH-CH3 + H2.

dekadence   PSH
Source: General_CS_database:HEU
myšlenkový a umělecký proud v umění poslední třetiny 19. a počátku 20. století charakterizovaný zvýšeným individualismem, vyhrocenou citovostí, sbližováním literatury s hudbou a výtvarným uměním a důrazem na formální stránku uměleckého díla. Do popředí se dostala metaforicky bohatá lyrická poezie zjemnělého výrazu a melancholického vyznění. K hlavním představitelům patří S. Mallarmé, P. Verlaine, G. D'Annunzio, O. Wilde, v české literatuře K. Hlaváček, J. Karásek ze Lvovic; prvky dekadence se promítly do řady uměleckých směrů přelomu století.

dekadické čítače   PSH

dekan   PSH
Source: General_CS_database:HEU
C10H22 - lineární nasycený uhlovodík, relativní molekulová hmotnost 142,285, teplota tání -29,66 °C, teplota varu 174,12 °C, hustota 0,730 g/cm³ (20 °C), viskozita 0,92 mPa·s (20 °C); rozpouštědlo, složka paliv. ➲ alkany; úsek ekliptiky o velikosti 10°; třetina znamení zvěrokruhu; 36 staroegyptských dekanů ročního kalendářního okruhu ještě se zvěrokruhem nesouviselo (až v době helénistické).

dekarboxylace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odštěpení CO2 z karboxylové skupiny: R-COOH → R-H + CO2.

deklasovaná třída   EUROVOC
Source: EUROVOC
Nejnižší slopečenská vrstva neživící se prací.

deklinace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sklon, naklonění; jedna z rovníkových souřadnic (obdoba zeměpisné šířky); oblouk na deklinační kružnici měřený od rovníku k pólům od 0° do 90°, na sever kladně a na jih záporně. ➲ pólová vzdálenost; magnetická deklinace - úhel mezi geomagnetickým a geografickým poledníkem v daném místě. Magnetická deklinace je kladná, odečítá-li se od severu přes východ. V určitém místě není konstantní, mění se s časem. ➲ izogóna; ➲

dekodéry   PSH
EN   decoders
Source: WordNet
the kind of intellectual who converts messages from a code to plain text

dekolonizace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
ústup velmocí ze svých koloniálních držav po 2. světové válce následkem probuzení národních aspirací podmaněných národů a jejich boje za nezávislost. Během 2. světové války se požadavek národního sebeurčení, rasové rovnosti a osobní důstojnosti všech lidských bytostí rozšířil od intelektuálů na lidové masy, kterým válkou oslabené koloniální mocnosti (zejm. Francie, Anglie, Japonsko, ale i Belgie, Nizozemsko a později Portugalsko) nemohly a většinou také nechtěly čelit. Mezi rokem 1947 a 1990 získaly prakticky veškeré bývalé kolonie formální nezávislost a většina vůdců jejich osvobozeneckých hnutí se dostala do čela nových vlád. Samostatnost kolonií byla docílena buď mírumilovně (Indie a většina britských držav), nebo válečným úsilím, jako např. ve francouzské Indočíně. V mnohých bývalých koloniích však došlo po získání samostatnosti ke krveprolití, k občanským, náboženským a kmenovým válkám, k rozdělení země na více států a podobně.

dekolonizace   PSH
Source: General_CS_database:DID
ústup velmocí ze svých koloniálních držav po 2. světové válce následkem probuzení národních aspirací podmaněných národů a jejich boje za nezávislost. Během 2. světové války se požadavek národního sebeurčení, rasové rovnosti a osobní důstojnosti všech lidských bytostí rozšířil od intelektuálů na lidové masy, kterým válkou oslabené koloniální mocnosti (zejm. Francie, Anglie, Japonsko, ale i Belgie, Nizozemsko a později Portugalsko) nemohly a většinou také nechtěly čelit. Mezi rokem 1947 a 1990 získaly prakticky veškeré bývalé kolonie formální nezávislost a většina vůdců jejich osvobozeneckých hnutí se dostala do čela nových vlád. Samostatnost kolonií byla docílena buď mírumilovně (Indie a většina britských držav), nebo válečným úsilím, jako např. ve francouzské Indočíně. V mnohých bývalých koloniích však došlo po získání samostatnosti ke krveprolití, k občanským, náboženským a kmenovým válkám, k rozdělení země na více států a podobně.

dekompoziční metoda   PSH

dekomprese   PSH
Source: General_CS_database:HEU
působení náhlého snížení vnějšího tlaku na organismus. Vyvolává například při rychlém výstupu z kesonu kesonovou nemoc.

dekoncentrace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz koncentrace

dekonstruktivismus   PSH
Source: General_CS_database:DID
analytický pohled na texty a znaky v nich použité, uplatňovaný v postmoderně (zejména filozofický program dekonstrukce vypracovaný J. Derridou).

dekontaminace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
odstraňování mikrobů, jejich zbytků nebo jiných škodlivých látek z prostředí nebo lidského či zvířecího organismu.

dekontaminace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odstraňování mikrobů, jejich zbytků nebo jiných škodlivých látek z prostředí nebo lidského či zvířecího organismu.

dekorační kámen   PSH

dekorační předměty   EUROVOC

dekorativní malířství   PSH

dekret   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
úřední výnos, rozhodnutí, ustanovení; úřední listina o určitém rozhodnutí.

delegace EP   EUROVOC

delegace Komise ES   EUROVOC

delegované zákonodárství   EUROVOC

delikvence   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
páchání deliktů; v užším smyslu páchání soudně trestných deliktů, trestná činnost.

delirium   PSH
Source: General_CS_database:HEU
blouznění, třeštění, zmatenost s halucinacemi a neklidem, například při horečkách, otravě, úžehu. Delirium tremens - blouznění spojené s halucinacemi, zejména zrakovými; následek chronické otravy alkoholem.

demagnetizace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odmagnetování feromagnetické látky klesajícím elektromagnetickým polem nebo zahřátím nad tzv. Curieovu teplotu.

demagogie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zkreslování skutečností, zneužívání zdánlivě racionálních a logických, ale v podstatě falešných argumentů k ovlivňování a manipulaci jedinců, skupin a mas. Často provázena líbivými, ale nesplnitelnými sliby, například ve volebních kampaních.

demence   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zblbělost - vážná zániková choroba nevratného charakteru, která postihuje celou psychiku osobnosti.

demilitarizovaná zóna   EUROVOC

demodulace AM   PSH

demodulace FM   PSH

demodulace signálu   PSH

demodulátory   PSH
EN   demodulators
Source: WordNet
rectifier that extracts modulation from a radio carrier wave

demografická reprodukce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přirozená měna - neustálá obnova lidských populací v důsledku probíhajících procesů rození a umírání.

demografická revoluce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- změna režimu demografické reprodukce od vysokých a neregulovaných hodnot porodnosti a úmrtnosti k nízkým hodnotám. Ve vyspělých zemích demografická revoluce skončila v 1. polovině 20. století (první demografická revoluce). Jako druhá demografická revoluce se označuje období výrazných změn sňatečnosti, rozvodovosti a plodnosti v polovině 60. a počátkem 70. let 20. století.

demografická statistika   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz demografie

demografický determinismus   PSH

demografický rozbor   EUROVOC

demografie a obyvatelstvo   EUROVOC

demografie   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS vědní obor zabývající se obyvatelstvem, jeho strukturou, reprodukcí

demografie   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS vědní obor zabývající se obyvatelstvem, jeho strukturou, reprodukcí

demokracie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
[řečtina], vláda lidu; původní starořecké označení politického zřízení městských států (polis), zejména Athén 6.-4. století př.n.l. Demokratické zřízení je založeno na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti, svobod a politických práv občanů. Součástí moderní demokracie jsou tradiční lidská práva (svoboda projevu, vyznání, spolčování), princip suverenity lidu (moc vychází z vůle lidu), tvorba vůle lidu se realizuje všeobecnými volbami. Základní formy demokracie jsou přímá (referendum) a zastupitelská.

demokracie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[řečtina], vláda lidu; původní starořecké označení politického zřízení městských států (polis), zejména Athén 6.-4. století př.n.l. Demokratické zřízení je založeno na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti, svobod a politických práv občanů. Součástí moderní demokracie jsou tradiční lidská práva (svoboda projevu, vyznání, spolčování), princip suverenity lidu (moc vychází z vůle lidu), tvorba vůle lidu se realizuje všeobecnými volbami. Základní formy demokracie jsou přímá (referendum) a zastupitelská.

Demokratická republika Kongo   EUROVOC
EN   Democratic Republic of Congo
Source: WordNet
a republic in central Africa; achieved independence from Belgium in 1960

demokratická strana   EUROVOC
EN   Democratic Party
Source: WordNet 3.0
the older of two major political parties in the United States

demokratický deficit   EUROVOC
Source: EUROVOC
Pojem odvolávající se na názor, že Evropská unie je v důsledku složitých metod rozhodování, které používá, vzdálená normálnímu občanovi a postrádá tak nutnou demokratičnost.|

demokratický styl   PSH

demokratizace kultury   PSH

demokratizace školství   PSH

demokratizace vzdělání   EUROVOC

demokratizace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
upravování poměrů podle zásad demokracie. Organizování společnosti na demokratickém základě.

demolice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
bourání a odstraňování (hlavně odstřelem) nevyhovujících staveb.

demultiplexory   PSH

denaturace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a) změna struktury přírodního polymeru (bílkoviny, nukleové kyseliny) vedoucí k dočasné (reverzibilní denaturalizace) nebo trvalé (ireverzibilní denaturace) ztrátě jeho přirozené biologické aktivity. Denaturaci lze vyvolat změnou pH a teploty roztoku přírodního polymeru nebo přidáním solí, alkoholů ap.; b) úmyslná kontaminace látky znemožňující její konzumaci, ale nebránící jejímu technickému využití, například denaturace lihu. V potravinářství se provádí denaturace bílkovin například teplem, kdy se mění konstituce, senzorické vlastnosti i výživová hodnota. Denaturace je obvykle nežádoucí, ale může být i potřebná (pečení).

denaturace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) změna struktury přírodního polymeru (bílkoviny, nukleové kyseliny) vedoucí k dočasné (reverzibilní denaturalizace) nebo trvalé (ireverzibilní denaturace) ztrátě jeho přirozené biologické aktivity. Denaturaci lze vyvolat změnou pH a teploty roztoku přírodního polymeru nebo přidáním solí, alkoholů ap.; b) úmyslná kontaminace látky znemožňující její konzumaci, ale nebránící jejímu technickému využití, například denaturace lihu. V potravinářství se provádí denaturace bílkovin například teplem, kdy se mění konstituce, senzorické vlastnosti i výživová hodnota. Denaturace je obvykle nežádoucí, ale může být i potřebná (pečení).

dendrimery   PSH

dendrity   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[řec.] 1. geol. tmavé keříčkovité povlaky na vrstevních plochách nebo puklinách hornin; vznikají srážením hydroxidů železa a manganu z prosakujících vod; 2. hut. krystalové útvary stromečkového tvaru. Vznikají při volném chladnutí tekuté oceli tak, že se začnou tvořit zárodky, které rostou ve směru krystalografických os krystalů; 3. lék. cytoplazmatické výběžky nervové buňky vedoucí nervové vzruchy dostředivě (dostředivá část neuronu).

dendrometrie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nauka o způsobech a metodice měření taxačních veličin v lesním hospodářství.

deníkový román   PSH

Denjoyův integrál   PSH

denní amplitudy   PSH

denní snění   PSH
EN   daydreaming
Source: WordNet
have dreamlike musings or fantasies while awake; "She looked out the window, daydreaming"

denní teploty střední   PSH

denuklearizace   EUROVOC
Source: General_CS_database:SCS
e ž 〈l〉 odstraňování odstranění nukleárních zbraní

deoxyribonukleová kyselina   EUROVOC

departement   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
územní správní jednotka, například ve Francii.

depistáž   PSH
Source: General_CS_database:HEU
preventivní metoda; aktivní vyhledávání určitých onemocnění v populaci nebo v jejích vybraných, například rizikových skupinách.

depolymerace   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[lat.], reakce, při níž se makromolekuly vysokopolymerní látky štěpí na menší částice bez chem. změn.

deportovaná osoba   EUROVOC
EN   deportee
Source: WordNet
a person who is expelled from home or country by authority

depozita   PSH
EN   deposits
Source: WordNet
put (something somewhere) firmly; "She posited her hand on his shoulder"; "deposit the suitcase on the bench"; "fix your eyes on this spot"

depozitní peníze   EUROVOC

deprese geologická   PSH

deprese   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sklíčenost, skleslost, snížení, pokles; déletrvající psychický stav projevující se smutnou náladou, zpomalením všech psychických procesů a psychomotorického tempa, pesimistickým postojem k vlastnímu životu a okolí; kapilární deprese - snížení středu hladiny kapaliny v kapiláře, jejíž povrch daná kapalina nesmáčí; vhloubený povrchový tvar, oproti okolí s relativně nižšími nadmořskými výškami. ➲ kryptodeprese; proláklina; a) forma hospodářského poklesu; b) fáze hospodářského cyklu; delší období charakteristické vysokou nezaměstnaností, nízkým národním produktem a investicemi, klesajícími cenami a četnými bankroty podniků. ➲

deprivace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
dlouhodobá frustrace základních tělesných a psychických potřeb (senzorická, emoční, spánková).

deregulace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
rušení (omezení) regulačních zásahů, zejména ovlivňování ekonomických aktivit soukromého sektoru vládou.

derivace ve směru   PSH

derivátory   PSH
EN   differentiators
Source: WordNet
a person who (or that which) differentiates

deriváty uhlovodíků   PSH

deriváty   PSH
Source: General_CS_database:DID
sloučeniny vzniklé z původní látky náhradou některého z atomů či skupin v molekule za jiný atom či funkční skupinu. Funkční deriváty vznikají změnou v hlavní funkční skupině molekuly a mohou být převedeny zpět na původní látku hydrolýzou. Substituční deriváty vznikají změnou na jiném místě, než je funkční skupina molekuly, a jejich hydrolýzou se původní látka nezíská.

dermatologické látky   PSH

dermatologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz dermatovenerologie

dermatologika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
léčiva používaná k léčení kožních onemocnění. Mají obvykle formu mastí, roztoků nebo zásypů.

derogace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- zrušení právního předpisu nebo jeho části výslovným ustanovením nebo novou odlišnou úpravou téže věci v novém právním předpisu stejné nebo vyšší právní síly.

derogace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- zrušení právního předpisu nebo jeho části výslovným ustanovením nebo novou odlišnou úpravou téže věci v novém právním předpisu stejné nebo vyšší právní síly.

desetiboj   PSH
Source: General_CS_database:HEU
atletický víceboj mužů, probíhající ve dvou dnech. Zahrnuje běh na 100 m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, běh na 400 m, běh na 110 m překážek, hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem a běh na 1 500 m. První desetiboj vypsán 1884 v USA; od 1912 součást OH.

design   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[angličtina], vzhled, tvar; a) přirozené nebo záměrné povrchové vzorování výrobku či díla; b) způsob tvarování předmětů, spojující účelnost a funkčnost s estetickými hodnotami.

desikovaný výrobek   EUROVOC

deskové hry   PSH

deskové konstrukce   PSH

deskové malířství   PSH
Source: General_CS_database:HEU
malba na dřevěné desce opatřené podkladem. Známo v antice (fajjúmské portréty), v byzantském umění (ikony), rozkvět zaznamenalo v gotické malbě. Po rozšíření olejomalby na plátně během 16. a 17. století ustoupilo.

deskové stropy   PSH

deskriptivní geometrie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část geometrie zabývající se zobrazovacími metodami. ➲ axonometrie;

deskriptivní teorie množin   PSH

desky   PSH
Source: General_CS_database:SVU
tiskařská forma ze které jsou pořizovány otisky grafických listů a reprodukcí. štoček.

desorpce   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz absorpce

desorpční procesy   PSH

destilace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
metoda oddělování kapalin od tuhých látek v nich rozpuštěných (vyvaření kapaliny a zkondenzování jejích par) a zároveň i metoda separace kapalných látek z jejich směsí založená na rozdílných zastoupeních jednotlivých složek v kapalné směsi a v párách nad ní. Kondenzací par výchozí kapaliny se získá nová kapalina obohacená o těkavější složky; postupným opakováním tohoto procesu (na destilační koloně) lze získat prakticky čisté složky původní směsi kapalin; způsob fosilizace, při kterém unikají tekuté a plynné součásti organické hmoty a zůstává uhelný zbytek.

destilační procesy   PSH

destiláty   EUROVOC
Source: INERGO
Undefined.

destrukce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zničení, porušení, rozboření, rozvrat, rozklad.

destruktivní zkoušení materiálu   PSH

dešťová období   PSH
EN   rainy season
Source: WordNet 3.0
one of the two seasons in tropical climates

dešťové oddělovače   PSH

dešťové podnebí subtropické   PSH

dešťové podnebí teplé   PSH

dešťový oblak   PSH
EN   rain cloud
Source: WordNet
a dark grey cloud bearing rain

dešťový prales tropický   PSH
EN   tropical rain forest
Source: WordNet 3.0
a rain forest in a tropical area

detekce chyb v síti   PSH

detekce částic nesvětelného záření   PSH

detekce gravitačních vln   PSH

detekce ionizujícího záření   PSH

detekce narušení   PSH

detekce signálu   PSH

detekce   PSH
Source: General_CS_database:DID
1. fyzika detekce záření, zjišťování přítomnosti (popř. i vlastností) záření korpuskulární i elektromagnetické povahy prostřednictvím jeho interakce s pracovní látkou detektoru; 2. technika zjišťování předmětů nebo dějů, které nejsou přístupné přímému pozorování (zakopané potrubí, ukryté předměty, horniny ap.); 3. sdělovací technika viz demodulace.

detektivní román   PSH
EN   detective novel
Source: WordNet 3.0
novel in which the reader is challenged to solve a puzzle before the detective explains it at the end

detektory CCD   PSH

detektory částic   PSH

detektory optického záření   PSH

detektory   PSH
EN   detectors
Source: WordNet
any device that receives a signal or stimulus (as heat or pressure or light or motion etc.) and responds to it in a distinctive manner

detergenty   PSH
Source: General_CS_database:HEU
složené prací a čisticí prostředky, jejichž účinnou složkou jsou tenzidy. Účinnost je zvyšována přísadami (fosfáty, opticky zjasňovací prostředky, mikrobicidní látky, parfémy).

detergování   PSH

determinace jednání   PSH

determinant matice   PSH

determinismus   PSH
Source: General_CS_database:DID
příčinná podmíněnost; názor, že každé dění včetně lidského jednání je nutným důsledkem podmínek a příčin. Rozlišují se různé formy determinismů, např. mechanický, ekonomický (podoba a vývoj společnosti jsou dány potřebami a výsledky ekonomiky), geografický (určující pro vývoj společnosti jsou geografické podmínky), technologický (rozhodující je technika a technologie). Z pozice determinismu bývá jedinec předurčen buď biologicky, geneticky, nebo sociálně. Běžnou zkušenost našeho svobodného rozhodování se někteří filozofové (G. W. Leibniz) snaží smířit s determinismem tím, že mezi determinující podmínky zahrnují i naši tendenci rozhodnout se tak a ne jinak. Podle jiných deterministů je lidská svoboda pouhou subjektivní iluzí. Významnou roli hrál mechanistický determinismus 17. – 19. stol. (jeho principy formulovány zejm. P. S. Laplacem), tvrdící, že řetěz příčin a účinků následuje s neochvějnou nutností, a proto lze na základě znalosti všech parametrů současného stavu systému matematicky přesně vypočítat stav předchozí i budoucí. Ve 20. stol. se zejm. v důsledku nových fyzikálních objevů (mikrosvět, deterministický chaos ap.) striktní determinismus odmítá. Opak indeterminismus.

deterministický chaos   PSH

detoxifikace   PSH
EN   detoxification
Source: WordNet 3.0
treatment for poisoning by neutralizing the toxic properties (normally a function of the liver)

detoxifikace   PSH
EN   detoxification
Source: WordNet 3.0
a treatment for addiction to drugs or alcohol intended to remove the physiological effects of the addictive substances

devalvace měny   PSH

devalvace   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS 1. pokles nominálního (úředně stanoveného) měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů; 2. původně snížení zlatého obsahu (krytí) měnové jednotky

deviace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odchylka, úchylka; a) deviace kompasu - rozdíl mezi skutečným magnetickým severem a severem, který ukazuje kompas. Je způsobena rušivým magnetickým polem v jeho okolí. ➲ kompenzace; b) deviace radiokompasu - rozdíl mezi směrem, odkud vysílá signály pozemní stanice, a směrem signálu, který zachytí palubní rámová anténa. Je způsobena rušivým elektromagnetickým polem v okolí tělesa.

devizová parita   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz měnová parita

devizová politika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
součást měnové politiky státu; spočívá v devizových omezeních, chránících vnitřní ekonomiku, nebo v liberalizačních opatřeních. Hlavním předmětem je hospodaření s devizami, valutami a měnovým zlatem.

devizová regulace   PSH

devizová transakce   EUROVOC

devizové kurzy   PSH

devizové omezení   EUROVOC

devizové právo   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
zvl. obor čs. platného práva a práv. vědy, soubor práv. předpisů, které upravují hospodaření devizami; vychází z devizového monopolu státu. D. p. klade důraz na využívání devizového plánování, tj. počítá s plánováním devizových prostředků, především valut (k nimž patří platidla cizích států) a deviz (mezi něž se zařazují všechny druhy výplat na zahr. místa, platební dokumenty znějící na cizí měnu a zlato).

devizové právo   PSH
Source: General_CS_database:VSE
zvl. obor čs. platného práva a práv. vědy, soubor práv. předpisů, které upravují hospodaření devizami; vychází z devizového monopolu státu. D. p. klade důraz na využívání devizového plánování, tj. počítá s plánováním devizových prostředků, především valut (k nimž patří platidla cizích států) a deviz (mezi něž se zařazují všechny druhy výplat na zahr. místa, platební dokumenty znějící na cizí měnu a zlato).

devizové rezervy   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
měnové rezervy – prostředky soustředěné u centrálních vládních nebo měnových institucí, zejména u emisních bank, které slouží k zajištění případných deficitních výkyvů platební bilance nebo k udržení určitého vývoje devizového kursu na devizových trzích.

devizové účty   PSH
Source: General_CS_database:DID
jsou vedeny bankami pro fyzické i právnické subjekty a jsou na nich uloženy jejich devizové prostředky.

devizový trh   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
místo, kde se soustřeďuje nabídka a poptávka deviz a kde se utváří cena deviz - devizový kurz. Vnitřní devizový trh je přístupný pouze osobám nebo organizacím, které mají sídlo v daném státě.

devizy   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS 1. pohledávky znějící na cizí měnu, které zakládají právo oprávněné osoby na plnění v cizí měně; 2. peníze v cizí měně (peněžní pohledávky) na bankovních účtech

devon   PSH
Source: General_CS_database:HEU
útvar paleozoika. Dělí se na spodní (lochkovian, pragian, zlíchovian - spodní ems, dalejan - svrchní ems), střední (eifelian, givetian) a svrchní (frasnian, framenian). Stáří 410-355 milionů let.

dextriny   PSH
Source: General_CS_database:HEU
produkty částečné hydrolýzy škrobů, směs převážně vyšších oligosacharidů. ➲

dezertifikace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz desertifikace

dezinfekce vody   PSH
Source: General_CS_database:DID
zdravotní zabezpečování vody metodami, kterými se zneškodňují zárodky ohrožující lidské zdraví. Používá se elementární chlor, chlornan sodný, oxid chloričitý, ozon a ultrafialové záření. K dezinfekci menších zdrojů pitné vody se používají baktericidní přípravky na bázi stříbra (např. Sagen).

dezinfekční látky   PSH
Source: General_CS_database:DID
prostředky určené k ničení nebo alespoň k tlumení růstu bakterií, popř. virů, ohrožujících zdraví lidí nebo zvířat. Slouží k preventivním sanitárním účelům i při akutním ohrožení výskytem infekcí, k asanaci příslušných prostor, bazénů, půdy a různých předmětů. Pro ošetření pokožky nejsou většinou použitelné (viz též antiseptika). Existují různé chemické typy dezinfekčních látek, k nejstarším patří kresoly (a později i jiné fenolické sloučeniny), chlor (k dezinfekci pitné vody), technické chlornany (chlornan sodný a chlorové vápno) a chloraminy (např. Chloramin B, tj. N-chlorbenzensulfonamid sodný). V současnosti se užívají zejm. chlorisokyanuráty, roztoky solubilizovaného jodu, peroxyoctová kyselina, organické sloučeniny cínu, různé kvartérní amoniové sloučeniny.

dezinformace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
záměrně zkreslená informace, uvedení v omyl.

dezodoranty   PSH
Source: General_CS_database:DID
deodoranty – kosmetické prostředky k snížení nepříjemných pachů v osobní hygieně (např. potu) a hygienických zařízeních.

dezoxidace   PSH
Source: General_CS_database:DID
odkysličování – odebírání kyslíku z molekuly. Dezoxidace oceli je závěrečná operace zkujňovacího procesu, při níž se z tekuté oceli odstraňuje rozpuštěný oxid železnatý.

délka křivky   PSH
Source: General_CS_database:DID
zobecnění elementárních geometrických pojmů délka úsečky a lomené čáry. Lze ji definovat (pro dostatečně velkou třídu křivek) jako limitu délek lomených čar, kterými se postupně stále lépe aproximuje daná křivka. Délka křivky se obvykle vypočte pomocí integrálu.

délka pronájmu   EUROVOC

délka studia   EUROVOC

délka   PSH
Source: General_CS_database:HEU
základní fyzikální veličina. Hlavní jednotkou v SI je metr, vedlejší jednotkou je například parsek a světelný rok. Užívají se i mikron, námořní míle, angström, fermi a další. Délka je základní geometrická vlastnost materiálního světa a patří k ní i pojmy šířka, výška, hloubka, tloušťka, rozteč, poloměr, průměr, ohnisková vzdálenost, vlnová délka a podobně.

délková měřidla   PSH

déšť   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vertikální atmosférické srážky tvořené kapkami o průměru 0,5-8 mm (nejčastěji 1-3 mm). Podle intenzity se rozlišuje déšť slabý, mírný, silný, velmi silný, liják, příval, průtrž mračen, podle délky výskytu déšť trvalý, občasný, přeháňky. ➲

dědické právo   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a) v objektivním smyslu souhrn právních norem upravujících dědění a právní vztahy, které při něm vznikají. - V právu ČR dědické právo součást občanského práva; b) v subjektivním smyslu majetkové právo určité fyzické nebo právnické osoby stát se dědicem po zemřelé fyzické osobě.

dědictví   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
majetek (majetková práva a povinnosti), který přešel ze zůstavitele (zemřelé osoby) na dědice. Viz též dědění.

dědičné nemoci kůže   PSH

dědičné nemoci   PSH

dějepis   PSH
Source: General_CS_database:VSE
vypsání, vylíčení význ. minulých událostí; popis vývoje nějakého spol., kult. jevu; dějiny, historie; spol. věda zkoumající vývoj lidské spol. v celé jeho konkrétnosti a mnohotvárnosti a využívající hist. prameny k pochopení a formulaci hist. zákonitostí; vyučovací předmět tohoto oboru.

dějiny a smysl dějin   PSH

dějiny a současnost   PSH

dějiny dogmatu   PSH

dějiny evropského integračního procesu   EUROVOC

dějiny filozofie   PSH

dějiny knihoven   PSH

dějiny vědy   PSH

dějiny výtvarného umění   PSH
Source: General_CS_database:SVU
též historie výtvarného umění historicky podmíněné vývojové proměny výtvarného umění jevící se na uměleckých dílech jako proměny slohů směrů názorů tendencí apod. označení zahrnuje zpravidla malířství sochařství a grafiku architekturu a užité umění. Dějiny výtvarného umění jsou relativně samostatnou složkou obecných dějin které se odrážejí a současně zpětně utvářejí v obrazech sochách apod. podle specifických tvůrčích zákonitostí svého uměleckého druhu. Dějinami výtvarného umění je též nazýván dějepis výtvarného umění historiografie výtvarného umění věda zabývající se z uměleckohistorického hlediska jevy procesy a zákonitostmi vzniku výtvarných děl jejich vývoje a jejich působení termín se objevuje poprvé u malíře P. Moniéra Histoire des Arts 1698 zahrnuje zpravidla malířství grafiku sochařství architekturu a užité umění dělí se proto na dějepis těchto uměleckých druhů který může být vymezen časově a druhově středověké malířství místně byzantské umění či jinak nástěnné malířství archaické řecké sochařství Dějepis výtvarného umění je nyní součástí obecného dějepisu se vztahy k estetice teorii umění ikonografii pomocným vědám historickým a dalším oborům. Vydělil se v 2. polovině 18. století z filozofie a obecného dějepisu jako samostatný vědní obor který časově místně a názorově definuje a klasifikuje předmět své vědy vypracovává vlastní metody analýzy syntézy časového členění periodizace hodnocení a výkladu. Podle metod se dějepis výtvarného umění člení do různých názorových proudů škol Zárodek dějepisu výtvarného umění se objevil již v historickém vědomí raných údobí vývoje lidského společenství které proniklo např. do mýtů. Klíčovým předpokladem oboru se však stalo až znalectví projevující se v tradici postupně v teorii umění dílenských předpisec h a pravidlech v soupisech uměleckých sbírek průvodcích a místopisech památek v záznamech analistů kronikářů a historiografů ve filozofických pracích zadavatelských příkazech a programech v tzv. hádkách mezi uměnami paragoné legendách hodnoceních výsledku umělecké práce docenění Theodorikova díla Karlem IV. umělecké kritice aj. systematizaci znalecké kritiky vytvořil až v 19. století G. Morelli. Dalším přínosem bylo spojení znalectví se životopisy biografiemi umělců zprvu v podobě anekdot o řemeslné zdatnosti Apelles Zeuxis Parrhasios které zrcadlí též společenské a sociální postavení umělce a jeho tvorby např. v antickém Řecku bylo ještě v 5. století př. n. l. dílo sice uznáváno a slaveno sám umělec však nestál na úrovni filozofů rétorů dramatiků nýbrž jako banausis zůstával na úrovni pouhých řemeslníků holičů kuchařů aj. Názorovou výjimku tvoří např. Demokritos i Sokrates původně sám sochař tohoto povolání se asi vzdal i pro jeho sociální nízkost považoval umělce za bezvýznamné. Zúžený názor na společenské poslání a podstatu umění vyslovil Platon kterého překonal Aristoteles třebaže i on nazíral na umělce tak jako jeho doba. Řemeslníkem zůstal umělec i ve středověku zrcadlí to životopisy a jim příbuzná literatura vázán službou především k církvi a názorem k tradici dílny předlohám vzorníkům receptářům programům vypracovaným církevními teoretiky. Názorový zvrat na osobnost umělcovu přinesla renesance zvláště prostředí Florencie a Sieny které odrážejí životopisy tvořící významnou kapitolu ve vývoji k vědeckému dějepisu umění. Životopisy napsali Dante Alighieri Cimabue Giotto F. Villani Cimabue Giotto T. Gaddi aj. Důležité spojení technologického zřetele tvorby s historickými poznatky postřehl C. Cennini Traktát o malířství Životopisy nejvýznamnějších malířů sochařů a architektů G. Vasariho nabyly povahu zakladate lského díla ovlivňujícího nadlouho historické úvahy o umění a metodický přístup k němu. Některé Vasariho názory korigoval z hlediska pokračujícího dobového vývoje A. Condivi proti Vasarimu se obrátil zčásti nekriticky B. Cellini. Důležitou osobností byl i P. Aretino považovaný za prvního novodobého kritka umění který již rozpoznal úlohu podvědomí v tvorbě a u něhož se ozřejmil sporem s Michelangelem i novodobý rozpor umělce a kritika. Nutnost historického pohledu zdůraznil také M. Ficino základní práce se silným dobovým vlivem vytvořili L. B. Alberti traktáty O architektuře O malířství biografie o F. Brunelleschim Donatellovi Ghibertim Lucovi della Robbia Masacciovi a L. Ghiberti který stanovil ve svých spisech dobová měřítka historického hodnocení svými mimořádně důležitými Komentáři. O umění však psali také P. della Francesca L. Pacioli De divina proportione O božské proporci napsáno 1497 vydáno 1509 Leonardo da Vinci který zdůrazňoval vůdčí význam malířství i když jeho úvahy se nevyznačují historičností ale spíš metodickou analytičností. Také Raffael Santi o umění psal a zabýval se jeho minulostí mnohem více než např. Leonardo mj. také pro svůj návrh na restauraci Říma. Životopisectví se z Itálie rozšířilo i do jiných evropských zemí pro svou důležitost zaujímají mezi životopisy zvláštní místo např. Dürerovy deníky z nizozemské cesty v nichž docenil nejen J. a H. van Eyck R. van der Weyden ale také umělecká díla která z Ameriky dovezl Cortéz. O norimberských umělcích napsal Ch. Scheurl důležité dílo zanechal J. Butzbach a J. Neudörfer Zprávy o umělcích 1547 K. van Mander vydal pověstnou malířskou knihu Schilder Boek 1604 již na prahu nového století kdy Španěl F. Pacheco docenil flanderské a italské umění Michelangela Leonarda Bronzina Vasariho a také El Greca a své spisy vydali F. Baldinucci A. Félibien R. de Piles A. J. Dézallier d Arquenv ille. V tomto století již J. von Sandrart zvaný Vasari severu mění vasariovskou koncepci umělce a umění Teutsche Akademie první díl 1675 jeho pojetí už zrcadlí a podporuje umělcovo postavení u dvora a je i vlastní apoteózou autora jako vrcholu dosavadního uměleckého vývoje. A. Houbraken na rozdíl od J. von Sandrarta pochopil např. význam Rembrandtův a jeho novost De groote Schouburgh I III 1719 Nový prvek rozvinul španělský malíř A. Palomino y Velasco který již vývoj a umělce nečlení jen podle biografických hledisek nýbrž jako již předtím A. Félibien podle žánrových námětů např. na malíře zátiší podobizen bojových výjevů atd. Pro navázání a zároveň pro historické překonání Vasariho byli v 16. a 17. století důležití G. P. Lomazzo který přinesl pokus o systém umění později začleněný do francouzského akademismu Idea dell tempio della pittura pro programní povahu svých prací F. Zuccaro kritik Vasariho Životopisů který rovněž teorie a cíle akademií ovlivnil. Za zakladatele klasicismu je považován G. P. Bellori podle E. Panofského který vyslovil názor že řecká antika je vrchol uměleckého vývoje. Skutečný přelom je spojen s osobností N. Poussina jeho malířským a filozofickým dílem. Do okruhu patřili rovněž R. Fréart de Chambray který přinesl obrazovou analýzu a systém umělecké kritiky a pro něhož byly názory na umění důležitější než umění. A. Félibien sice považoval N. Poussina za vrchol dobového umění ideál však již nespatřoval v řecké antice nýbrž v současnosti přejal také dělení podle žánrů. R. de Piles se vymanil z vazby na ateliéry a sledoval hledisko diváka ve svých pracích umělce seřazoval do škol oddělil životopisy od kritických soudů díla zavedl hodnotící kategorie a ovlinil i docenění barvy. Další rozvoj dějepisu umění byl spojen s hlubším řešením základní otázky oboru kterou je vývojová periodizace naznačená mj. již Xenokr atem z Athén a Pliniem starším. Pojetí a zodpovězení otázky se v novověku již liší od starověku a středověku ale přesto klasicismus a akademismus ještě v 19. století sdílely Xenokratův biologický názor že umění zraje k vrcholu po němž nastává úpadek stejně tak sdílely i uznání výlučného významu kresby a nepochopení barvy v malířství tedy názor odmítaný zase benátskými teoretiky neboť benátská tradice naopak zdůrazňovala prvořadost barvy a její malířskost. Naléhavě se prosazující vývojový zřetel aktualizoval současně výkladová a hodnotící hlediska tak např. renesance objevující pro sebe antiku hodnotila středověké umění jako barbarizaci a úpadek umění. Giotto byl proto považován za obroditele pro svůj antický smysl pro přírodu později byla Michelangelovi jako nejvyšší ocenění jeho tvorby přisouzena zásluha nejen o překonání dokonalé přírody nýbrž i umělecky dokonalé antiky. Vlastní novodobý vědecký dějepis výtvarného umění však vzniká až za osvícenství zásluhou J. J. Winckelmanna Dějiny umění starověku 1764 který přinesl pojmy slohu nahrazující dosud převládající Vasariho renesanční představu maniery zájem o prameny a poznání příčin vývoje. Na vědní základ postavený obor se obohacoval podněty archeologie filozofie a přírodních věd estetiky sociologie psychologie a dalších věd a jejich metodami a řešil mj. zrovnoprávnění uměleckých děl všech světových oblastí překonání evropocentrismu rozvinutí vývojové teorie společenských vazeb individuálních předpokladů tvorby funkce výkladu díla atd. cenné podněty přinesla estetika G. W. F. Hegela. Kolem 1800 se dostalo důsledku koloniálních výbojů do zorného úhlu též egyptské indické čínské americké předkolumbovské umění ale také umění středověké barokní rokokové klasicistní a romantické na něž reagovali např. Shaftesbury Diderot Lessing Herder určitou syntézu pak podal svými názory J. W. Goethe s mnoha analytickými postřehy k dílům osobnostem teoriím. Romantické uměleckohistorické myšlení podmíněnost empirickou tradicí a nevýraznou domácí renesancí připravilo v Anglii nové porozumění pro středověké umění i jeho teorie které stálo zčásti v polemické opozici vůči klasickému a klasicistickému názoru H. Walpole později J. Ruskin V navázání na Winckelmannova východiska však zpracoval první dějiny středověkého umění Seroux d Agincourt. V německém osvícenství 18. století přinesl nové podněty J. G. Hamann který ovlivnil názory romantismu z Hamannova vlivu se vymanil J. G. Herder svým zřetelem k etnickým a národním zvláštnostem umění. Významným podnětem byly i práce F. von Rumohr podávající nový obraz italského malířství a metodický příklad kritické práce s prameny. K italskému umění byl soustředěn i zájem J. Burckhardta který si uchoval nejen porozumění pro širší kulturně historické vývojové souvislosti nýbrž i smysl pro vlastní umělecké hodnoty jeho práce znamenala i nový pohled na renesanci a její hodnocení. V 19. století názorově stále mnohotvárnějším otevřel historismu cestu E. E. Viollet le Duc zatímco přínosem G. Sempera bylo docenění významu materiálu a techniky díla De Stijl Z přírodovědné základny vyšel názor a metoda G. Morelliho který přihlížel k formovým a materiálovým vlastnostem díla ke studiu textů v obrazech včetně podpisů rozpoznal i význam kresby a rukopisu. Také A. Springer který přispěl k rozvoji novodobé ikonografie spojoval svou metodou věcnost znalectví a historičnost hodnocení. Vedle vědců však i v 19. a 20. století přispěli k řešení uměleckohistorických otázek i umělci E. T. A. Hoffmann Byron Keats Chateaubriand H. Heine Ch. Baudelaire V. Alfieri H. de Balzac E. Zola L. N. Tolstoj O. Wilde G. Apollinaire E. F. T. Marinetti H. Walden G. Steinová A. Breton T. Tzara P. Eluard L. Aragon W. Kandinskij H. Moore a mnozí další. Pro rozvoj oboru bylo spojení s dobovou uměleckou tvorbou vždycky důležité a plodné s impresionismem byli spojeni F. Wickhoff A. Riegl a R. Hamann s expresionismem a kubismem M. Dvořák Na vyhraněných metodických a filozofických základnách vznikají též novodobé uměleckohistorické školy např. vídeňská F. Wickhoff A. Riegl M. Dvořák J. Strzygowski sledující mj. vztahy mezi východním a západním uměním berlínská škola C. F. von Rumohr R. Hamann W. Worringer navazující na Hegela empiricky a teoreticky zaměřená saská škola se středisky v Drážďanech a Lipsku A. Schmarsow ikonologická škola A. Warburg E. Panofsky R. Wittkower J. Bialostocki R. Chadraba soustředěná k hlubšímu významovému rozboru a výkladu výtvarného díla. Další historikové umění např. H. Meier Graefe C. Fiedler B. Croce H. Wölfflin H. Focillon E. Faure E. Mâle A. Venturi W. Hausenstein H. Tietze A. Hauser A. Grabar N. P. Kondakov M. V. Alpatov W. Worringer Ch. Tolnay K. Badt V. Birnbaum A. Matějček aj. řeší obecný problém současného dějepisu výtvarného umění kterým je mj. nové stanovení jeho specifičnosti R. Chadraba S dějepisem výtvarného umění souvisejí i dějiny dějepisu výtvarného umění dějiny dějin výtvarného umění historické zpracování dějepisu výtvarného umění Sebereflexe se objevuje v různé míře a podobě již v antickém starověku současné moderní pojetí ozřejmuje na svém vědním oboru předmět dějepisu umění společenské podloží uměleckohistorických metod koncepcí cílů a jejich úlohu v uměleckém vědeckém a společenském vývoji.

dělba pravomocí   EUROVOC
Source: EUROVOC
Používat u otázek vyváženého rozdělení pravomocí mezi instituce společenství, národní a regionální.

dělba práce   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
způsob alokace práce, kdy se každý pracovník (firma, stát) specializuje na jednu nebo několik funkcí ve výrobním procesu.

dělba práce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
způsob alokace práce, kdy se každý pracovník (firma, stát) specializuje na jednu nebo několik funkcí ve výrobním procesu.

dělba rolí   PSH

dělení materiálu   PSH

dělení podle pohlaví   EUROVOC

děličky   PSH

dělitelnost   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přirozené číslo a je dělitelné přirozeným číslem b, je-li podíl a : b přirozené číslo. ➲ prvočinitel;

dělnická internacionála   EUROVOC

dělnická třída   EUROVOC
EN   working class
Source: WordNet
a social class comprising those who do manual labor or work for wages; "there is a shortage of skilled labor in this field"

dělnické hnutí   EUROVOC

dělníci   PSH
EN   workers
Source: WordNet
a person who acts and gets things done; "he's a principal actor in this affair"; "when you want something done get a doer"; "he's a miracle worker"

dělník   EUROVOC
Source: General_CS_database:SSC
a m 6. mn. cích kdo fyzicky pracuje ve výrobě za mzdu průmyslový stavební pomocný dělník dělnice e ž 1 k dělník 2 včela dělnice neplodná samička sbírající nektar a pyl dělnický příd. dělnické hnutí dělnictvo a s hromad. dělníci

dělostřelecké zbraně   PSH

dělostřelectvo   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- druh pozemního vojska. Vyznačuje se schopností vést mohutnou přesnou palbu na velké vzdálenosti. Podle konstrukce se dělostřelectvo dělí na hlavňové a reaktivní, podle způsobu použití na pozemní (polní, protitankové, horské, pevnostní) a námořní (lodní, pobřežní, výsadkové).

dění   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obecně filozofické pojetí všeobecnosti změn, zvláště dynamické povahy bytí, vznikání a zanikání. V antické filozofii Hérakleitovo panta rei (vše je v pohybu), u Hegela prvotní jednota protikladů.

děrování   PSH
Source: General_CS_database:DID
perforace; 1. kinematografie otvory normalizovaných rozměrů, ražené na okrajích filmového pásu. Děrování zajišťuje reprodukovatelný pohyb filmu v zařízeních pro výrobu, zpracování a promítání filmů; 2. strojírenství prorážení otvorů v materiálu. Děrování se provádí buď ručně průbojníky, nebo strojně na děrovačce, popř. děrovacím lisu; 3. výpočetní technika u starších počítačů vyrážení otvorů do děrné pásky nebo do děrného štítku k provedení záznamu dat vstupujících do počítače nebo vystupujících z počítače.

děti ulice   EUROVOC

děti   PSH
EN   children
Source: WordNet
a young person of either sex; "she writes books for children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British term for youngster"

dětská pornografie   EUROVOC
EN   child pornography
Source: WordNet 3.0
the illegal use of children in pornographic pictures or films

dětská úmrtnost   EUROVOC
EN   infant mortality
Source: WordNet
The rate of deaths occurring in the first year of life for a given population. (Source: MED)

dětská výživa   EUROVOC

dětské kresby   PSH

dětské nemoci   PSH

dětské oděvy   PSH

diabas   PSH
Source: General_CS_database:DID
dolerit – obvykle žilná vyvřelá hornina bazaltického složení, která je ve srovnání s běžným bazaltem hruběji vykrystalovaná (někdy se označuje také jako mikrogabro). Hlavními minerály jsou plagioklasy, pyroxeny či amfiboly, v menším množství bývají přítomny opakní minerály (ilmenit, magnetit), někdy olivín, MgFe pyroxen ap. Chemické složení má obvykle subalkalický, většinou tholeiitický charakter (viz též tholeiit), obsahy oxidu křemičitého mohou odpovídat bazaltu až bazaltickému andezitu. Diabasové žíly se vyskytují v kontinentální kůře jednotlivě i v celých žilných rojích. Donedávna se v české geologické literatuře používal termín diabas v odlišném smyslu podle klasické německé petrografie, a to pro bazaltické horniny (žilné i výlevné) prekambrického až staropaleozoického stáří. Např. "diabasy" v oblasti barrandienu odpovídají skutečným diabasům jen zčásti, pokud tvoří subvulkanické intruze s typickými znaky doleritů, výlevné variety je nutno označovat jako bazalty.

diabetes mellitus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
cukrovka - chronické onemocnění charakterizované poruchou přeměny glukózy a provázené odchylkami v metabolismu bílkovin, tuků a glykoproteinů. Předpokladem chorobného děje je nedostatečná sekrece inzulinu ze slinivky břišní. Neléčený diabetes mellitus se projevuje hlavně žízní, zvýšeným močením a někdy hubnutím.

diabetické potraviny   PSH

diachronní lingvistika   PSH
EN   diachronic linguistics
Source: WordNet
the study of linguistic change; "the synchrony and diachrony of language"

diageneze   PSH
Source: General_CS_database:HEU
soubor procesů, které probíhají v době mezi uložením sedimentu a jeho případným zvětráváním nebo metamorfózou. Dochází ke krystalizaci a rekrystalizaci, k migraci látek a roztoků, k oxidaci a redukci, adsorpci, rozpouštění ap. Procesy probíhají za normálního tlaku a teploty jako na povrchu sedimentu.

diagnostické metody fyzikální   PSH

diagnostické rutinní testy   PSH

diagnostické zobrazování   PSH

diagnostický průzkum konstrukcí   PSH

diagnostika atmosféry laserem   PSH

diagnostika   PSH
Source: 1990/0284_Sb.
látky podané člověku ke stanovení diagnózy choroby a laboratorní diagnostika.

diagnóza   PSH
Source: General_CS_database:DID
1. lékařství rozpoznání nemoci. Diferenciální diagnóza, rozlišení podobných nemocí; 2. přeneseně rozpoznání příčin jakéhokoli jevu, porozumění něčemu.

diagram zatížení   PSH

diagramy   PSH
EN   diagrams
Source: WordNet
make a schematic or technical drawing of that shows interactions among variables or how something is constructed

diaky   PSH

dialektická logika   PSH

dialektická teologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
směr protestantské teologie reagující na duchovní krizi po 1. světové válce; podtrhuje odstup mezi Bohem na jedné straně a člověkem, dějinami, kulturou na druhé straně, který byl překlenut Boží aktivitou. Hlavní představitelé K. Barth, E. Brunner, R. Bultmann (1884 až 1976), P. Tillich.

dialektické metody poznání   PSH

dialektologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odvětví jazykovědy zabývající se studiem nářečí (dialektů) a jejich vývojem.

dialog   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[řečtina dia logos, skrze rozum, skrze jazyk, skrze slovo], rozmluva, rozhovor; jazykový projev dvou nebo více mluvčích, kteří si navzájem adresují své repliky; vyjádření více stanovisek a jejich konfrontace. V dramatu spolu s monologem základní složka textu. V literatuře žánr esejistické a filozofické povahy; forma platónského dialogu induktivně vede čtenáře cestou úvah, v existencialistickém pojetí vyjadřuje spíš význam důležitosti aktivní komunikace mezi lidmi.

dialogický román   PSH

dialogové informační systémy   PSH

dialýza   PSH
Source: General_CS_database:HEU
membránová metoda odstraňování nízkomolekulárních látek, pronikajících póry membrány do čistého rozpouštědla, z roztoků makromolekulárních nebo koloidních látek, jejichž velké molekuly (disperzní částice) membránou pronikat nemohou. ➲ elektrodialýza; metoda odstraňující z organismu zplodiny látkové přeměny zadržované v organismu při selhání ledvin. ➲

diamagnetické látky   PSH

diamagnetismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vznik magnetizace, která je orientovaná proti magnetujícímu poli. Vyskytuje se ve všech látkách; pokud není překryt jinými magnetickými jevy, je susceptibilita látky (diamagnetika) záporná.

diapozitivy   PSH
EN   slides
Source: WordNet
the act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it; "his slide didn't stop until the bottom of the hill"; "the children lined up for a coast down the snowy slope"

diaspora   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
[řečtina], rozptýlení; dlouhodobý pobyt etnické nebo náboženské komunity mimo oblast svého původu v rámci jiných, zcela odlišných celků, například Židů mimo Izrael, Arménů mimo Arménii; orgán nebo část rostliny oddělená od mateřské rostliny, zajišťující rozmnožování a rozšiřování druhu (výtrus, semeno, plod, cibulka).

diaterapie   PSH

didaktické hry   PSH

didaktika hudební výchovy   PSH

didaktika jazyka   PSH

didaktika matematiky   PSH

didaktika přírodovědy   PSH

didaktika společenských věd   PSH

didaktika technických předmětů   PSH

didaktika tělesné výchovy   PSH

didaktika výtvarné výchovy   PSH

didaktika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
teorie vzdělávání a vyučování; součást pedagogiky zabývající se formami, postupy i cíli vyučování.

diecéze   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) správní jednotka v římské říši za dominátu. Každá diecéze měla několik provincií; b) území spravované biskupem; jednotka územní organizace některých křesťanských církví (římskokatolické, pravoslavné, anglikánské, luterské). Člení se na farnosti.

dielektrické materiály   PSH

dielektrické vrstvy tenké   PSH

dielektrický ohřev   PSH
Source: General_CS_database:VSE
ohřívání dielektrickým teplem vyvolaným rychlým přepolarizováním v předmětu z el. nevodivého materiálu vloženého do silného el. pole. Při d. o. se předmět bez ohledu na tvar zahřívá rovnoměrně na povrchu i uvnitř. D. o. se používá např. při ohřívání plastů, při vulkanizaci kaučuku a při vysoušení potravin.

dielektrika   PSH
EN   dielectrics
Source: WordNet
a material such as glass or porcelain with negligible electrical or thermal conductivity

dieny   PSH
Source: General_CS_database:HEU
uhlovodíky s dvěma dvojnými vazbami C=C; a) dieny kumulované (allenového typu): R-CH=C=CH-R; b) dieny konjugované (butadienového typu): R-CH=CH-CH=CH-R; c) dieny izolované (diolefinového typu): R-CH=CH-(CH2)n-CH=CH-R, R je alkyl. Názvy dienů se odvozují od názvu alkanu o stejném počtu uhlíků s použitím přípony -dien a případně číslic udávajících polohu dvojných vazeb: CH2=CH-CH2-CH=CH-CH3 je 1,4-hexadien.

dieselelektrické lokomotivy   PSH

dieselgenerátory   PSH

dieselové lokomotivy   PSH

dieslová nafta   EUROVOC
EN   diesel fuel
Source: WordNet
Heavy oil residue used as fuel for certain types of diesel engines. (Source: MGH)

dietní potraviny   PSH

dietní výrobek   EUROVOC

dietoterapie   PSH
Source: General_CS_database:DID
léčba chorob pomocí diety, tj. vhodného výběru a množství potravin a jejich technologické úpravy na základě nejnovějších výzkumů a poznatků.

diferenciace hmoty   PSH

diferenciace magmatu   PSH
Source: General_CS_database:VSE
fyz. a chem. procesy, jimiž z homogenního magmatu vznikají chemicky a strukturně odlišné horniny. K d. m. může dojít frakcionovanou krystalizací, vznikem oddělené plynné fáze, vznikem dvou navzájem nemísitelných tavenin, termální difúzí, asimilací.

diferenciace obyvatelstva   PSH

diferenciál   PSH
Source: General_CS_database:HEU
diferenciál funkce f(x) v bodě a, v němž existuje derivace f′(a), je lineární funkce f′(a).h proměnné h. Pro funkce více proměnných se analogicky zavádí tzv. totální diferenciál. K jeho existenci stačí existence spojitých parciálních derivací v tomto bodě. Pomocí diferenciálu lze výhodně aproximovat danou funkci v okolí daného bodu; soustava spoluzabírajících ozubených kol s více (obvykle dvěma) stupni volnosti. Používá se hlavně jako převodové ústrojí motorových vozidel; umožňuje rozdílné otáčky pravého a levého kola v zatáčce. ➲ planetové soukolí;

diferenciální a diferenční algebra   PSH

diferenciální diagnóza   PSH
Source: General_CS_database:DID
lékařství diagnóza, která stanoví několik možných chorob na základě určitých symptomů nemocného. Dalšími vyšetřovacími metodami se stanoví konečná diagnóza.

diferenciální geometrie globální   PSH

diferenciální geometrie lokální   PSH

diferenciální geometrie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
geometrie užívající metody matematické analýzy.

diferenciální hry   PSH

diferenciální inkluze   PSH

diferenciální nerovnosti   PSH

diferenciální operátory   PSH

diferenciální počet   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část matematické analýzy. Ústředním pojmem je derivace funkce. Typické úlohy jsou vyšetřování průběhu funkce a hledání jejích extrémů.

diferenciální rovnice implicitní   PSH

diferenciální rovnice lineární obyčejné   PSH

diferenciální rovnice mlhavé   PSH

diferenciální rovnice nelineární obyčejné   PSH

diferenciální rovnice obyčejné   PSH

diferenciální rovnice parciální smíšené   PSH

diferenciální rovnice parciální   PSH

diferenciální rovnice se zpožděním   PSH

diferenciální rovnice stochastické   PSH

diferenciální rovnice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rovnice, v nichž neznámou je funkce jedné, resp. více proměnných a v nichž kromě této funkce vystupují i její derivace (tzv. obyčejné diferenciální rovnice), resp. parciální derivace (tzv. parciální diferenciální rovnice). Je-li funkce f funkcí pouze jedné proměnné, mluví se o obyčejné diferenciální rovnici, jeli funkcí více proměnných, mluví se o parciální diferenciální rovnici. Obyčejná diferenciální rovnice má tvar F(t, x, dx/dt, ..., dnx/dtn) = 0, kde n ≥ 1. Jeli dáno m diferenciálních rovnic o n neznámých, mluví se o soustavě diferenciálních rovnic. Parciální diferenciální rovnice má tvar F(x1, x2, ..., xn, z, z/x1, ..., z/xn, 2z/x12, ..., kz/x1k, ...) = 0, kde n ≥ 2. Obecněji se řeší soustava parciálních diferenciálních rovnic pro neznámé funkce z1, z2, ..., zr. Řád nejvyšší derivace vyskytující se v rovnici se nazývá řádem diferenciální rovnice. Diferenciální rovnice nemusí mít žádné řešení, může jich mít však i nekonečně mnoho. K nalezení jednoznačného řešení je nutné udat další, tzv. počáteční (okrajové) podmínky. Diferenciální rovnice jsou významným matematickým nástrojem k formulování přírodních zákonů a vyskytují se v řadě aplikací v přírodních i společenských vědách.

diferenciální topologie   PSH

diferencované vyučování   PSH

diferenční psychologie   PSH
EN   differential psychology
Source: WordNet 3.0
the branch of psychology that studies measurable differences between individuals

diferenční pulzní polarografie   PSH

diferenční rovnice   PSH
Source: General_CS_database:VSE
rovnice podobné diferenciálním rovnicím, kde jsou derivace nahrazeny podíly diferencí.

diferenční zesilovače   PSH

diffeomorfismus   PSH

difraktometrie   PSH

difuze   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a chemie pohyb částic (molekul, iontů) vyvolaný spádem (gradientem), například jejich koncentrace nebo teploty soustavy (termodifuze). Difuze probíhá nejen v plynech a roztocích, ale i v tuhých látkách; při přechodu látek přes biomembránu se rozlišuje tzv. volná difuze a zprostředkovaná či usnadněná difuze, tj. přenos pomocí přenašečů po koncentračním spádu; procesy vedoucí ke vzniku kulturních podobností v odlišných společenstvech.

difuzní komory kultivační   PSH

difuzní pokovování   PSH

difuzní procesy   PSH

difuzní rovnice   PSH

digitalizace dokumentů   EUROVOC
Source: UID_TDKIV
Technologie reformátování, která spočívá v převedení dokumentu do elektronické (digitální) podoby. Součástí digitalizace bývá i tvorba metadat, které jsou ukládány společně s daty. Výsledkem digitalizace je dokument v obrazové nebo textové podobě.

digitalizace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přeměna analogového signálu (elektrického, zvukového, obrazového) na digitální, tj. na sled čísel obvykle v dvojkové soustavě. Signál se dělí (časově, prostorově) na diskrétní úseky, v každém se nalezne jediná hodnota signálu, vyjadřovaného též v diskrétně odstupňované řadě hodnot (kvantizace). ➲

digitální fotoaparáty   PSH

digitální knihovny   PSH

digitální propast   EUROVOC
Source: EUROVOC
Rozdíly mezi jednotlivci, domácnostmi, podniky a zeměpisnými oblastmi na různých socio-ekonomických úrovních, pokud jde o přístup k informačním technologiím a využívání internetu pro celou řadu činností.

digitální technologie   EUROVOC
EN   digital technology
Source: WordNet
representation, transmission and reproduction of visual data in discrete steps, such as in half-tone art, films and photographic images NOTE In common practice, digital processes are differentiated from analog methods as the number of times their original images are computed and rewritten is identical with the number of their printed copies, reproduced in forme-based, formeless, and inkless technologies.

digitální záznamy   PSH

diglosie   PSH
Source: General_CS_database:DID
jazyková situace charakteristická tím, že se při komunikaci užívají dva jazyky různého postavení (např. v Pyrenejích francouzština a baskičtina), popř. dvě sociálně odlišné variety jazyka.

diktatura proletariátu   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jedna z forem diktatury ve 20. století; termín původně užil K. Marx, rozpracoval a v Rusku aplikoval V. I. Lenin jako vládu dělnické třídy. V praxi znamená vládu vedení strany srůstající se státním aparátem, tj. stranicko-byrokratické nomenklatury opřené o mocenské složky; provázena systematickým porušováním lidských práv, masovými represáliemi a ekonomickou neefektivností.

diktatura   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
nedemokratická forma vlády jednotlivce, skupiny nebo politické strany, kdy vládnoucí subjekt soustřeďuje veškerou či podstatnou moc. ➲

diktatura   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nedemokratická forma vlády jednotlivce, skupiny nebo politické strany, kdy vládnoucí subjekt soustřeďuje veškerou či podstatnou moc. ➲

dilatační kompenzátory   PSH

Dillonovo kolo   EUROVOC

dinosauři   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vymřelí plazi různé velikosti, řazení do nadřádu Dinosauria. Nesprávně označeni jako veleještěři, kteří jsou pouze jedním z podřádů dinosaurů gigantických rozměrů (Sauropodomorpha). Nejstarší dinosauři z triasu byli masožraví, mnohé pozdější formy býložravé. Tělo dinosaura bylo kryto silnou kůží nebo kožní kostrou ze silných desek, plátů nebo trnů. Podle stavby pánve se dinosauři dělí na dva paralelně se vyvíjející řády - Saurischia (plazopánví) a Ornithischia (ptakopánví); jejich zástupci patřili v druhohorách k nejvýznamnějším obyvatelům souše.

diodové směšovače   PSH

diody   PSH
EN   diodes
Source: WordNet
a thermionic tube having two electrodes; used as a rectifier

diofantické aproximace   PSH

diofantické nerovnosti   PSH

diofantické rovnice   PSH

diorit   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hlubinná vyvřelá hornina. Na minerálním složení se podílí plagioklas (oligoklas-andezin), dále amfibol a biotit, amfibol nebo biotit a pyroxen (klino). Žilná hornina mající složení dioritu se nazývá dioritový porfyrit.

diplomatická imunita   EUROVOC
EN   diplomatic immunity
Source: WordNet 3.0
exemption from taxation or normal processes of law that is offered to diplomatic personnel in a foreign country

diplomatická ochrana   EUROVOC

diplomatická služba   EUROVOC

diplomatické vztahy   EUROVOC

diplomatické zastoupení   EUROVOC

diplomatický protokol   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
pravidla mezinárodní zdvořilosti pro styk s diplomatickými zástupci jiných států.

diplomatika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
věda zabývající se studiem písemností úřední provenience, které hodnotí po stránce vnitřní i vnější jako produkt určitého právního, sociálního a kulturního prostředí v souvislosti s dějinami institucí, které je produkují (kanceláří), a zkoumá jejich funkci v příslušné společnosti.

direktoriální demokracie   PSH

Dirichletovy řady   PSH

Dirichletův prostor   PSH

dirigování   PSH
EN   conducting
Source: WordNet 3.0
the direction of an orchestra or choir; "he does not use a baton for conducting"

dirigování   PSH
EN   conducting
Source: WordNet 3.0
the way of administering a business

disacharidy   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz sacharidy

disciplinární delikty   PSH

disciplinární právo   EUROVOC

disent   PSH
Source: General_CS_database:HEU
seskupení, skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců. ➲

disident   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
občan, který je v opozici vůči vládnímu režimu; projevuje otevřenou ideovou a politickou kritiku, kterou nemůže vyjádřit v oficiálních médiích. V nedemokratických režimech obvykle potlačován mocenskými prostředky; významná role politické opozice. ➲

disimulace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zastírání skutečného stavu, utajování; zastírání příznaků choroby. ➲

disipace atmosféry   PSH

disipativní síly   PSH

disipativní systémy   PSH

disketové paměti   PSH

disklinace   PSH

diskontinuum   PSH

diskontní sazba   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS 1. úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od centrální banky úvěr; 2. výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněžní toky na současnou hodnotu

diskontní sazba   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS 1. úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od centrální banky úvěr; 2. výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněžní toky na současnou hodnotu

diskontování   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS přepočet budoucí hodnoty na současnou hodnotu; zohlednění faktoru času do peněžní hodnoty

diskotéka   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
a) soubor gramofonových desek; b) přehrávka reprodukované hudby pro veřejný poslech nebo k tanci, taneční klub.

disková jednotka   EUROVOC
EN   disc drive
Source: WordNet
computer hardware that holds and spins a magnetic or optical disk and reads and writes information on it

diskové paměti   PSH

diskové sítě   PSH

diskrétní geometrie   PSH

diskrétní regulace   PSH

diskrétní systémy   PSH

diskriminace na základě pohlaví   EUROVOC
EN   sexual discrimination
Source: WordNet 3.0
discrimination (usually in employment) that excludes one sex (usually women) to the benefit of the other sex

diskriminace na základě sexuální orientace   EUROVOC

diskriminace na základě státní příslušnosti   EUROVOC

diskriminace na základě věku   EUROVOC

diskriminace na základě zdravotního postižení   EUROVOC

diskriminace   PSH
Source: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
rozlišování, omezování nebo odnětí práv určité kategorii obyvatel z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině.

diskriminační cena   EUROVOC

diskriminátory   PSH
EN   discriminators
Source: WordNet
a person who (or that which) differentiates

diskusní fórum   EUROVOC
Source: Computer Press, a. s.
viz forum

dislokace krystalové mřížky   PSH

dislokace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozložení, rozmístění; čárová porucha; ➲ zlom; ➲

disociace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozštěpení molekuly nebo krystalu látky na dvě či více menších částic. Podle příčin štěpení se rozlišuje disociace a) elektrolytická, vyvolaná působením polárního rozpouštědla, produktem jsou solvatované ionty výchozí látky:NaCl(s) + n H2O(l) → Na+(aq) + Cl-(aq), kde s označuje látku v pevné, l v kapalné fázi a aq ve vodním roztoku; b) fotochemická, způsobená absorpcí kvanta záření disociující molekulou, která obvykle vede ke vzniku radikálů (index ̇) či ion-radikálů: R-N=N-R + foton → 2 Ṙ + N2, kde R je například acyl; c) termická, vyvolaná tepelným pohybem fragmentů disociující částice: Br2 → 2 Bṙ. ➲

dispergovaná fáze   PSH

disperze světla   PSH

disperze vln   PSH

disperze   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) závislost indexu lomu prostředí na vlnové délce záření; b) rozdělení složeného elektromagnetického záření na monofrekvenční složky; c) schopnost prostředí způsobit rozklad; rozptýlení jedinců jedné populace na ploše nebo v prostoru.

disperzní prostředí   PSH

Disponibilní zůstatek   PSH
Source: Česká bankovní asociace
peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

distanční vzdělávání   EUROVOC
Source: INERGO
distanční vzdělávání (DiV) je řízené samostudium. K tomuto účelu využívá všechny dostupné didaktické prvky a technické prostředky, kterými lze prezentovat učivo, komunikovat se studujícími, prověřovat studijní pokroky a případně i hodnotit studijní výsledky. Studující a vyučující jsou v distančním studiu trvale nebo převážně fyzicky odděleni. Instituce poskytuje komplexní systém podpory studia. Přestože mohou existovat čistě distanční, čistě on-line kurzy, nejefektivnější je právě kombinace prezenční a distanční výuky. Proto jsou i v distančním studiu zařazeny prezenční prvky - tutoriály, rezidenční (letní) škola atd. Účastníky DiV jsou studující, vzdělávací organizace (autor, tutor, administrátor, examinátor) V podmínkách VŠ studia často osoby autora a tutora splývají. Základem DiV jsou kvalitně zpracované studijní opory. Studijní opory jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou součástí řízeného studijního programu a jsou připraveny speciálně pro distanční studium. Další významný důvod pro DiV je ten, že dle vysokoškolského zákona je kombinované studium kombinací prezenční a distanční formy výuky.

distribuce energie   EUROVOC
EN   energy distribution
Source: en.wikipedia.org/wiki/Bolloré
Any publicly or privately organized setup in which usable power such as electricity is delivered to homes and businesses. (Source: RHW)

distribuce   EUROVOC
Source: 2001/0208_Sb.
proces(y), kterým(i) je absorbovaná látka případně její metabolity rozdělovány v těle.

distribuce   EUROVOC
Source: 2001/0208_Sb.
proces(y), kterým(i) je absorbovaná látka případně její metabolity rozdělovány v těle.

distribuční náklady   EUROVOC
EN   distribution cost
Source: WordNet 3.0
any cost incurred by a producer or wholesaler or retailer or distributor (as for advertising and shipping etc)

distribuované algoritmy   PSH

distribuované zpracování   PSH
EN   distributed processing
Source: WordNet
data processing in which some of the functions are performed in different places and connected by transmission facilities

distributivní svazy   PSH

distributor   EUROVOC
Source: 2006/0455_Sb.
právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí jako první lodní palivo na trh

disulfido   PSH

diuretika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
močopudné prostředky.

divadelní budovy   PSH

divadelní hry   PSH

divadelní kostýmy   PSH

divadelní kritika   PSH

divadelní premiéry   PSH

divadelní představení   PSH
Source: General_CS_database:DID
konkrétní provedení divadelní inscenace, tj. nastudovaného divadelního díla v daném čase a místě za účasti diváků, kteří se svými reakcemi stávají jeho spolutvůrci. Pro tuto závislost je každé divadelní představení (na rozdíl od divadelní inscenace) ve své podstatě neopakovatelným jevem.

divadelní role   PSH

divadelní scéna   PSH
EN   stage
Source: WordNet 3.0
a section or portion of a journey or course; "then we embarked on the second stage of our Caribbean cruise"

divadelní scéna   PSH
EN   stage
Source: WordNet 3.0
a large platform on which people can stand and can be seen by an audience; "he clambered up onto the stage and got the actors to help him into the box"

divadelní scéna   PSH
EN   stage
Source: WordNet 3.0
a small platform on a microscope where the specimen is mounted for examination

divadelní scéna   PSH
EN   stage
Source: WordNet 3.0
the theater as a profession (usually `the stage'); "an early movie simply showed a long kiss by two actors of the contemporary stage"

divadelní scéna   PSH
EN   stage
Source: WordNet 3.0
any scene regarded as a setting for exhibiting or doing something; "All the world's a stage"--Shakespeare; "it set the stage for peaceful negotiations"

divadlo   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) druh umění. V divadle tvoří kolektiv tvůrců (herci, režisér, scénograf, hudební skladatel, choreograf, dramaturg a často i dramatik) a technických spolupracovníků (jevištní technici, zvukaři, osvětlovači) divadelní inscenaci, která je předváděna jednorázově nebo na více představeních (reprízách) divákům. Tvorba divadelní inscenace začíná volbou dramatického textu (dramatu, scénáře), pokračuje zkouškami, na kterých je text převáděn do jevištní podoby hrou herců, scénografií, hudbou a tancem; jednotící a řídicí funkci má režisér. Divadlo plní vedle estetické řadu dalších funkcí (etickou, výchovnou, politickou, zábavnou, náboženskou), které určují jeho postavení a prestiž v dané kultuře. Druhy a žánry divadla jsou vyznačeny podle různých kritérií; podle hercova projevu se člení na činoherní, hudební (opera, opereta, muzikál), pohybové (tanec, balet, pantomima) a loutkové (resp. stínové). Časté je členění podle vážného a komického momentu (tragédie, komedie), funkce (politická, náboženská), literárních druhů (dramatické, epické, lyrické). Spolu s filmovou, televizní a rozhlasovou uměleckou tvorbou se divadlo zařazuje do systému dramatických (scénických) umění. Prvky divadla se objevovaly v slavnostech, obřadech a rituálech nejstarších kultur, pro vývoj evropského divadla mělo význam divadlo antické a středověké. Novodobá podoba divadla se tvořila v období renesance, humanismu, baroka a klasicismu, kdy se formovaly národní divadelní kultury (alžbětinské divadlo, španělské divadlo zlatého věku, italské renesanční a barokní divadlo, francouzský klasicismus), vznikala profesionální divadla, spolu s činohrou i opera, balet. Proces rozvoje národních kultur pokračoval v 18. a 19. století (Německo, Rusko, Polsko, Skandinávie, české země), kdy rostl počet profesionálních di vadelních souborů a budov. Prostředkem obchodního podnikáni  se stalo bulvární divadlo. Od konce 19. století snahy o komplexní divadelní reformu, střídaly se umělecké styly a směry, objevila se moderní divadelní režie, nové herectví a metody herecké práce, moderní výtvarná scénografie, vznikaly nové formy divadel (experimentální, studiová). Od 60. let 20. století nástup nové generace s netradičním, alternativním divadlem. Vlastní vývoj měly bohaté divadelní kultury Orientu, které ovlivňovaly evropské divadlo od 19. století; b) divadelní budova - stavba určená k provozování divadla. Skládá se z hlediště, jeviště, přilehlých prostor pro diváky (šatny, bufet) a zákulisních prostor pro divadelní tvůrce (šatny herců, sklady dekorací, zkušebny). V antickém Řecku budováno na svahu, skládalo se z hlediště, orchestru, proscénia a skéné (budova pro herce a dekorace), v Římě amfiteátr tvořil uzavřený celek budovaný na rovině. Speciální divadelní budovy vznikly v renesanční Anglii (Globe, 1599), ve Španělsku (corral), první uzavřená, která měla být rekonstrukcí antických, byla postavena v Itálii (Teatro Olympico ve Vicenze, 1585). Od 17. století rozkvět divadelní architektury v celé Evropě, vznikala reprezentační dvorská i městská divadla s kukátkovým jevištěm, perspektivními iluzivními dekoracemi a členěním hlediště na lóže, přízemí (parter) a galerie. Od konce 19. století snahy o reformu divadelní budovy rekonstrukcemi antického, středověkého a alžbětinského divadelního prostoru (divadlo v Bayreuthu, 1876, Künstlertheater v Mnichově, 1904), ve 20. století se v rámci divadelní reformy měnil i charakter divadelní budovy. Vznikaly funkcionalistické stavby, rušily se lóže a galerie, kukátkové jeviště, dbalo se o prostory pro herce, objevila se divadelní studia, divadelní arény a projekty divadla budoucnosti; c) v přeneseném významu soubor, představení, tištěná dramata (Klicperovo divadlo).

divergence posloupnosti   PSH

divergence řady   PSH

divergence vektoru   PSH

diverzifikace výroby   EUROVOC
Source: EUROVOC
Rozšíření sortimentu o další výrobkové řady nebo výrobky.

diverzifikace vývozu   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
rozšiřování zbožové nebo teritoriální struktury vývozu.

dividenda   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS podíl na zisku akciové společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení

dílny   PSH
EN   workshops
Source: WordNet
a brief intensive course for a small group; emphasizes problem solving

dítě migrující rodiny   EUROVOC

dítě   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
lidský organismus od narození do 14 let. Dětský věk se dělí na vývojové období novorozenecké (od narození do 28 dnů věku, viz též novorozenec); kojenecké (do 1. roku, viz též kojenec); batolivé (do 3 let, viz též batole); předškolní (do 5 let) a školní (od 6 do 14 let). V průběhu růstu a vývoje dítěte nastávají výrazné změny v délce, hmotnosti, proporcích a tvaru těla. V době narození tvoří hlava 1/4 těla, ve dvou letech 1/5 a v 18 letech 1/8. Tělesné a duševní dozrávání je určeno geneticky a ovlivněno prostředím. Pro dětský věk jsou charakteristické některé nemoci, probíhá též vývoj imunity. V předškolním věku dítě získává pohybovou obratnost, zdokonaluje se jeho schopnost tvořivé hry, zvětšuje se duševní obzor, formuje se jeho vůle a sebevědomí. V 6 letech je zpravidla fyzicky i sociálně zralé pro vstup do školy. V mladším školním věku dítě získává pohybové dovednosti, intenzívně se vyvíjí myšlení (zejm. abstraktní) a speciální zájmy. Asi od 10 let začíná období dospívání, puberty.

dívčí román   PSH
Source: General_CS_database:VSE
typ románu, zobrazující životní situace příznačné pro mladé dívky a jim určený k četbě. Příkladem um. hodnotných d. r. jsou Jane Eyrová Ch. Brontëové, román F. E. Sillanpääho Umírala mladičká a v č. liter. Robinsonka M. Majerové.

dlažby   PSH
EN   pavements
Source: WordNet
walk consisting of a paved area for pedestrians; usually beside a street or roadway

dlaždičské práce   PSH
Source: General_CS_database:VSE
přidružená stavební výroba, tj. dláždění vozovek, chodníků, popř. kladení podlah v budovách. Dláždí se kamennými kostkami, leštěnými nebo broušenými kamennými deskami (popř. litinovými nebo ocelovými), teracem, keramickými, cementovými nebo speciálními dlaždicemi (z teraca, čediče, skla, xylolitu, korkové drti, umělé pryskyřice), dřevěnými špalíky. D. p. nelze mechanizovat, a proto se dnes omezují.

dlouhodobá nezaměstnanost   EUROVOC

dlouhodobá prognóza   EUROVOC

dlouhodobé financování   EUROVOC

dlouhodobý úvěr   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
úvěr se lhůtou splatnosti delší než 5 let.

dloužení   PSH
EN   stretching
Source: WordNet 3.0
act of expanding by lengthening or widening

dluh   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
finanční částka, zboží nebo služba nedodaná jinému subjektu v rozporu s předchozí dohodou. ➲

dluhopisy   PSH
EN   bonds
Source: WordNet
a certificate of debt (usually interest-bearing or discounted) that is issued by a government or corporation in order to raise money; the issuer is required to pay a fixed sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the principal

dluhy   PSH
EN   debts
Source: WordNet
the state of owing something (especially money); "he is badly in debt"

DMA přenosy   PSH

dmutí pevnin   PSH

DNA   PSH
Source: GEMET
The principal material of inheritance. It is found in chromosomes and consists of molecules that are long unbranched chains made up of many nucleotides. Each nucleotide is a combination of phosphoric acid, the monosaccharide deoxyribose and one of four nitrogenous bases: thymine, cytosine, adenine or guanine. The number of possible arrangements of nucleotides along the DNA chain is immense. Usually two DNA strands are linked together in parallel by specific base-pairing and are helically coiled. Replication of DNA molecules is accomplished by separation of the two strands, followed by the building up of matching strands by means of base-pairing, using the two halves as templates. By a mechanism involving RNA, the structure of DNA is translated into the structure of proteins during their synthesis from amino acids. (Source: ALL)

doba bronzová   PSH
EN   bronze age
Source: WordNet 3.0
(classical mythology) the third age of the world, marked by war and violence

doba bronzová   PSH
EN   bronze age
Source: WordNet 3.0
(archeology) a period between the Stone and Iron Ages, characterized by the manufacture and use of bronze tools and weapons

doba na dotazy   EUROVOC
EN   question time
Source: WordNet 3.0
a period during a parliamentary session when members of British Parliament may ask questions of the ministers

doba odpočinku   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS doba, která není pracovní dobou

doba řízení   EUROVOC

doba zkratu   PSH

dobro a zlo   PSH
Source: General_CS_database:HEU
normativní i hodnotící pojmy morálního významu; kategorie etiky a morálního vědomí. Evropská kultura reflektuje zejména antické a křesťanské hodnoty, F. Nietzsche upozornil na to, co je "mimo dobro a zlo".

dobročinná organizace   EUROVOC

dobročinná práce   EUROVOC
EN   voluntary work
Source: GEMET
Unpaid activities done by citizens often organized in associations, to provide services to others, particularly to elderly and poor people, handicapped, etc. (Source: ZINZAN)

dobrodružná literatura   PSH

dobrodružný román   PSH
Source: General_CS_database:VSE
románový žánr vyznačující se poutavým dram. dějem, dynamičností, syžetem plným tajemství a překvapení, výjimečných situací a neočekávaných zvratů. Děj d. r. často probíhá v neobyč. podmínkách a je pro něj příznačný psychol. kontrast kladných a záporných hrdinů.

dobrovolná vojenská služba   EUROVOC

dobrovolné omezení   EUROVOC

dobrovolník mezinárodní pomoci   EUROVOC

dobytčí jednotka   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- společný jmenovatel pro převod hospodářských zvířat rovný 500 kg živé hmotnosti. Pro různá zvířata se používají různé přepočtové koeficienty.

dobývací prostory   PSH

dobývání ložisek   PSH

dočasné mosty   PSH

dočasné povolení   EUROVOC
Source: EUROVOC
U zboží, které je určeno pro reexport a dovezeno na určitou dobu, se nevybírá clo.

dočasné stavby   PSH

dočasné zemědělské hospodaření   EUROVOC

dočasné zrušení cla   EUROVOC

dočasný výbor   EUROVOC

dodací cena   EUROVOC
EN   delivered price
Source: EUROVOC
Price at sales point.

dodatečné zdroje   EUROVOC

dodavatel   EUROVOC
Source: 1996/0034_Sb.
každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky

dodání dokumentu   EUROVOC

dodávka   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
souhrn opatření zabezpečujících směnu na zákl. smlouvy mezi dodavatelem (prodávajícím) a odběratelem (kupujícím), zejm. předání předmětu smlouvy (výrobku, služeb) odběrateli. Rozeznáváme d. přímé, od výrobce přímo spotřebiteli, a d. nepřímé, např. prostřednictvím obch. organizací.

dodávkové automobily   PSH

dogmatická teologie   PSH

dohadovací řízení   EUROVOC

dohled nad trhem   EUROVOC

dohlížecí obvody   PSH

dohoda ABM   EUROVOC

dohoda ADN   EUROVOC
Source: EUROVOC
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po vnitrozemských cestách

dohoda ATP   EUROVOC
Source: EUROVOC
Dohoda o mezinárodní přepravě potravin, snadno podléhajících zkáze a o zvláštních prostředcích, určených pro tuto přepravu.

dohoda mezi orgány   EUROVOC

dohoda o cenách   EUROVOC

dohoda o cukru   EUROVOC

dohoda o dobrovolném omezení   EUROVOC

dohoda o dodávkách   EUROVOC

dohoda o komplementárnosti   EUROVOC
Source: EUROVOC
Vztahuje se na průmyslovou výrobu v určitém oboru v případě, že země společně vyvíjejí program hospodářské integrace.

dohoda o provedení prací   EUROVOC

dohoda o selektivní distribuci   EUROVOC

dohoda o službách   EUROVOC

dohoda o specializaci   EUROVOC

dohoda o spolupráci   EUROVOC

dohoda o vláknech   EUROVOC
Source: EUROVOC
Dohoda týkající se mezinárodního obchodu s textilem.

dohoda o volném obchodu   EUROVOC
EN   free-trade agreement
Source: en.wikipedia.org/wiki/Free_trade_area
a form of trade pact between two or more countries

dohoda o výhradní distribuci   EUROVOC

dohoda o výhradním nákupu   EUROVOC

dohoda SALT   EUROVOC

dohoda START   EUROVOC

Dohoda z Cotonou   EUROVOC
Source: EUROVOC
Dohoda podepsaná dne 23. června 2000 na období 20 let s klauzulí o přezkumu každých pět let mezi 15 členskými státy EU a 76 africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT). Tato dohoda nahradila dohody z Lomé, které upravovaly vztahy mezi EU a zeměmi AKT do roku 1975.

dohodnutí cen   EUROVOC

dohodovací řízení   EUROVOC

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr   PSH
Source: General_CS_database:VSE
dohody, jež jsou organizace výjimečně oprávněny uzavírat s občany, nemohou-li plnění svých úkolů nebo zabezpečení svých potřeb zajistit pracovníky v prac. poměru. V.t. dohoda o pracovní činnosti; dohoda o provedení práce.

dojicí stroje   EUROVOC
EN   milking machine
Source: WordNet 3.0
machine consisting of a suction apparatus for milking cows mechanically

dojnice   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
samice skotu, koz a ovcí, od nichž se pravidelně získává mléko dojením. V ČR se zpravidla tento výraz vztahuje na krávy.

dokazování v trestním řízení   PSH

dokazování vět   PSH

doklady vozidla   EUROVOC

dokument   EUROVOC
Source: 2004/0499_Sb.
každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce

dokumentace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
a) soustavné a systematické shromažďování tištěného, obrazového a jiného materiálu pro vědecké, technické, informační a archívní účely; b) průběžné a systematické shromažďování a zpracovávání informací za účelem jejich uchování, přenosu a využití; c) soubor podkladů k projektu, výrobě, činnosti.

dokumentace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
a) soustavné a systematické shromažďování tištěného, obrazového a jiného materiálu pro vědecké, technické, informační a archívní účely; b) průběžné a systematické shromažďování a zpracovávání informací za účelem jejich uchování, přenosu a využití; c) soubor podkladů k projektu, výrobě, činnosti.

dokumentace   PSH
Source: General_CS_database:DID
a) soustavné a systematické shromažďování tištěného, obrazového a jiného materiálu pro vědecké, technické, informační a archívní účely; b) průběžné a systematické shromažďování a zpracovávání informací za účelem jejich uchování, přenosu a využití; c) soubor podkladů k projektu, výrobě, činnosti.

dokumentační nástroj   EUROVOC

dokumentační středisko   EUROVOC
Source: UID_TDKIV
Informační instituce, která vytváří dokumentografické fondy zaměřené na určitou oblast (obor) lidské činnosti a poskytuje dokumentografické a informační služby. Je zřizována buď jako samostatná instituce nebo jako součást jiných institucí, např. podniků, firem, ústavů apod.

dokumentační záznam   EUROVOC

dokumentární akreditiv   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS bankovní pověřovací list; příkaz bance, aby po předložení určitých dokladů (např. výpisu z katastru nemovitostí) vyplatila určené osobě nebo na určitý účet ve lhůtě splatnosti příkazu stanovenou peněžní částku nebo akceptovala směnku

dokumentární film   PSH
Source: General_CS_database:HEU
druh filmové tvorby, který autenticky zachycuje reálnou situaci v jejím vývoji, nebo rekonstruuje starší skutečné události. Z hlediska formy využívá metody reportáže, ankety, interview ap. Stál na počátku kinematografie.

dokumentární fotografie   PSH

dokumentografické fondy   PSH

dokumentové fondy   PSH

dokumenty   PSH
EN   documents
Source: WordNet
Material of any kind, regardless of physical form, which furnishes information, evidence or ideas, including items such as contracts, bills of sale, letters, audio and video recordings, and machine readable data files. (Source: CCL)

dolmeny   PSH
EN   dolmens
Source: WordNet
a prehistoric megalithic tomb typically having two large upright stones and a capstone

dolní komora   EUROVOC

Dolní Normandie   EUROVOC

dolní propusti   PSH

Dolní Rakousko   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
Niederösterreich – spolková země ležící v severovýchodním Rakousku; 19 174 km2, 1,5 mil. obyvatel (1999), hlavní město Sankt Pölten. Nejvýznamnější průmyslová a zemědělská oblast Rakouska. Průmysl těžební (ropa, zemní plyn), chemický, hutnický, strojírenský, energetický, textilní, potravinářský. Pěstuje se pšenice, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina. – Historický základ Rakouska, od 9. stol. pohraniční marka Franské a Římskoněmecké říše, od roku 976 byla pod vládou Babenberků, od roku 1276 pod vládou Habsburků. Od roku 1918 je spolkovou zemí Rakouska.

Dolní Sasko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- spolková země SRN při pobřeží Severního moře; 47 348 km², 7,87 milionu obyvatel (1998), hlavní město Hannover.

Dolnoslezské vojvodství   EUROVOC

dolomity   PSH
EN   dolomites
Source: WordNet
a light colored mineral consisting of calcium magnesium carbonate; a source of magnesium; used as a ceramic and as fertilizer

doložka nejvyšších výhod   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS ustanovení v mezinárodní smlouvě, kterým se smluvní strany zavazují poskytnout si v dané oblasti minimálně stejné výhody, které před uzavřením smlouvy poskytuli jiným státům, nebo kdykoliv po uzavření smlouvy třetím státům poskytnou

doložka svědomí   EUROVOC

doložka   PSH
Source: General_CS_database:VSE
ustanovení ve smlouvě doplňující a zpřesňující smluvní závazek; v mez. styku zpravidla formalizované zkratky nebo ustanovení. V.t.: cenové doložky; clausula rebus sic stantibus; dodací doložka; doložka nejvyšších výhod; doložka reciproční; doložka úniková; doložka zlatá; Incoterms; mezinárodní vykládací pravidla; paritní doložka; pojistné doložky; rozhodčí doložka.

doly   PSH

domácí hospodaření   EUROVOC

domácí násilí   EUROVOC
EN   domestic violence
Source: WordNet 3.0
violence or physical abuse directed toward your spouse or domestic partner; usually violence by men against women

domácí oděvy   PSH

domácí péče   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
péče poskytovaná klientovi doma, v jeho domácím prostředí, za účelem podpory, udržování a obnovy zdraví nebo za účelem minimalizování účinků nemoci či neschopnosti. Služby plánuje a koordinuje agentura domácí péče.

domácí potřeby   PSH

domácí produkt   EUROVOC
Source: EUROVOC
Souhrn výrobků a služeb různých odvětví národního hospodářství za určité období.

domácí spotřeba   EUROVOC

domácí spotřebiče elektrické   PSH

domácí spotřebiče   PSH

domácí strava   PSH

domácí studium   EUROVOC

domácí trh   EUROVOC
Source: EUROVOC
Užij ve spojení s danou zemí.

domácí vodárny   PSH

domácí zahrady   PSH

domácí zvířata   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zvířata, která prošla procesem domestikace. Člověk ovlivnil jejich přirozený výběr, řídí jejich rozmnožování a upravuje jejich životní podmínky. Přesnou hranici mezi pojmy zvíře domácí, užitečné a hospodářské nelze spolehlivě stanovit.

domácí zvíře   EUROVOC
EN   domestic animal
Source: WordNet 3.0
any of various animals that have been tamed and made fit for a human environment

domácnost   EUROVOC
Source: 1992/0047_Sb.
fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

domácnost   PSH
Source: 1992/0047_Sb.
fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

dominance   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- výsadní postavení jedince vůči ostatním jedincům skupiny; osobnostní vlastnost projevující se v chování vůdcovskými sklony, snahou vést druhé lidi, nezávislostí aj. Výsledné chování dominantního člověka závisí na tom, s jakými osobnostními vlastnostmi (zejména morálními) se dominance kombinuje. ➲ submise; převaha určitého druhu ve společenstvu; převládnutí jednoho znaku organismu (dominantní znak) nad znakem druhým (recesivní znak) v potomstvu po křížení dvou rodičovských jedinců, kteří se v příslušném znaku liší.

dominantní postavení   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
nadřazené postavení, nadřazenost; 1. biologie viz dominance; 2. hospodářství postavení podnikatele, který není na trhu vystaven pravé soutěži; získává je ten, kdo na trhu, jehož zásobování se pravidelně zúčastňuje, zajišťuje nejméně 30 % dodávek shodného nebo porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží. Získání dominantního postavení je podnikatel povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu. Nesmí dominantní postavení zneužívat na újmu jiných podnikatelů nebo spotřebitelů, ani na úkor veřejného zájmu.

Dominika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát na stejnojmenném ostrově v Malých Antilách; 751 km², 73 100 obyvatel (1995), hlavní město Roseau. - Povrch hornatý, sopečný (do 1 447 m), podnebí tropické, vlhké. Časté tropické cyklony. Tropické rostlinstvo. - 91 % černochů, 6 % míšenců. Úřední jazyk angličtina. Náboženství římskokatolické (80 %). Negramotnost 5,6 % (1986). Roční přírůstek obyvatelstva 1,3 % (1981-89), kojenecká úmrtnost 17 ‰, střední délka života 73 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 25 %. - Rozvojový agrární stát, vzrůstá význam cestovního ruchu. HNP 2 990 US $ na 1 obyvatele (1995). V zemědělství zaměstnáno 26 % ekonomicky aktivních (1989), tvoří 26 % HDP (1991). Obdělává se 22,6 % území. Hlavní plodiny banánovník, citrusy, kokosová palma, okopaniny, cukrová třtina, kakaovník. Rybolov. Těžba vápence a pemzy. Zpracování ovoce (šťávy, džemy, želé, kompoty), výroba cukru, rumu, jedlých tuků a olejů, mýdla, prádla, cementu. Rozvíjí se cestovní ruch. Doprava: 756 km silnic (1988). Hlavní přístav Roseau, letiště Melville Hall a Canefield. Vyvážejí se banány a jiné potraviny (74 % příjmů, 1988), mýdlo, pemza. Měnová jednotka 1 východokaribský dolar (XCD) = 100 centů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; jednokomorová Poslanecká sněmovna. - Správní členění: 10 farností (parish).

Dominikánská republika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v karibské oblasti Střední Ameriky na východě ostrova Hispaniola; 48 422 km², 7,82 milionu obyvatel (1995), hlavní město Santo Domingo. - Pobřeží členité, s nížinami, ve vnitrozemí Centrální Kordillera (3 175 m). Podnebí tropické, vlhké, ovlivněné pasáty. Časté tropické cyklony. Rostlinstvo tropické, v nejvlhčích oblastech deštné lesy, ve střední sušší oblasti křovinaté savany. - Asi 73 % mulatů, 16 % bělochů, 11 % černochů. Úřední jazyk španělština. Náboženství římskokatolické (83,5 %, 1990). Negramotnost 32 % (1987). Roční přírůstek obyvatelstva 2,2 %, kojenecká úmrtnost 37 ‰, střední délka života 70 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 60,4 % (1990). - Rozvojový průmyslově-zemědělský stát s nerostnými zdroji. HNP 1 460 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 4,3 miliardy US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 36 %, v průmyslu 18 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 18 %, průmysl 25 %. Pracovní migrace z Haiti. - Orná půda a trvalé kultury zaujímají 30,3 % rozlohy, pastviny 42,9 %; zalesněno 12,7 %. Pěstuje se (1990): cukrová třtina (7 milionů tun), kávovník, kakaovník, tabák, banánovník, bavlník, rýže, fazole, mangovník, zelenina (rajčata). Chov skotu (2,24 milionu kusů, 1990). Rybolov, těžba dřeva. - Těží se rudy niklu (29 100 t Ni, 1991) a stříbra, zlato, bauxit. Průmysl zpracovává zemědělské produkty a vyrábí spotřební zboží (hlavně textil, elektrotechniku) a cement. Nejdůležitější produkce cukru (810 000 t, 1989), cementu, nápojů a cigaret. Výroba elektrické energie 5,3 miliardy kWh (1988). - Doprava (1987): 1 654 km železnic (91 % tratí na plantáže), 17 100 km silnic. Největší přístav a mezinárodní letiště San to Domingo. - Vyvážejí se zemědělské produkty (cukr, káva) a nerostné suroviny (ferronikl, slitiny zlata). Měnová jednotka 1 dominikánské p eso (DOP) = 100 centavů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; dvoukomorový Národní kongres. - Správní členění: 29 provincií a národní distrikt hlavního města.

dominium   PSH
Source: General_CS_database:HEU
území, panství; a) původně každá britská zámořská država; b) 1931 po Westminsterském statutu označení států v Britském společenství národů (Kanada, Austrálie). Hlavou dominia je britský panovník jmenující generálního guvernéra.

domovní čistírny odpadních vod   PSH

domovní daň   PSH

domovní odpady   PSH

domovní plynovody   PSH

domovní přípojky   PSH

domovní rozvody   PSH

domovní splašky   PSH

domovní štíty   PSH

domy   PSH
EN   houses
Source: WordNet
a social unit living together; "he moved his family to Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited until the whole house was asleep"; "the teacher asked how many people made up his home"

dopaminergní látky   PSH

doplněk   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) doplněk (komplement) podmnožiny A zadané množiny Z je rozdíl Z - A; b) ➲ Boolova algebra; verbální atribut - větný člen rozvíjející sloveso (obvykle v přísudku) a současně se vztahující ke jménu v podmětu nebo v předmětu; vyjadřuje vlastnost nebo stav, které má jméno za daného děje (děti šly bosy) nebo které se mu dějem přisuzují (vidím chlapce bosého). Je charakteristický dvojím větným vztahem (vytváří větnou dvojici s přísudkovým slovesem i se jménem v podmětu nebo předmětu).

doplnění kvalifikace   EUROVOC
Source: EUROVOC
Další vzdělávání poskytované pracovníkům za účelem zvýšení jejich profesní specializace nebo obeznámení se s vývojem v jejich oboru.

doplňkové financování   EUROVOC

doplňkový obchodní mechanismus   EUROVOC

doplňkový rozpočet   EUROVOC

doplňovací volby   EUROVOC
EN   by-election
Source: WordNet 3.0
a special election between regular elections

doplňování   PSH
EN   completion
Source: WordNet 3.0
a concluding action

doplňování   PSH
EN   completion
Source: WordNet 3.0
(American football) a successful forward pass in football

doporučení ES   EUROVOC

doporučení Euratom   EUROVOC

doporučení Evropského společenství uhlí a oceli   EUROVOC

doporučení Společenství   EUROVOC

doporučení   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
ekonomie moral suasions – přímý nástroj centrální banky vyjadřující její "přání" týkající se "chování" obchodních bank v nejbližším období. Přestože tato "přání" nejsou závazná, obchodní banky je plně respektují.

dopování   EUROVOC
Source: EUROVOC
Nedovolené užívání chemických látek ke zvýšení výkonnosti jedince.

doprava betonových směsí   PSH

doprava po laně   PSH

doprava po plavební cestě   EUROVOC

doprava pod celním dohledem   EUROVOC
Source: EUROVOC
Umožňuje přejet celní území nebo přepravit zboží do celního skladu či na celnici bez proclení na hranici.

doprava potrubím   EUROVOC

doprava uvnitř Společenství   EUROVOC

doprava žáků   EUROVOC

doprava   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
záměrné a organizované přemístění věcí a osob uskutečňované dopravními prostředky po dopravních cestách. Doprava se člení podle předmětů na nákladní, osobní a dopravu zpráv, podle dopravních cest na pozemní, vzdušnou, vodní a mimoúrovňovou. Z hlediska stupně dosavadního vývoje se dělí na železniční, silniční, vodní, leteckou, potrubní, městskou a nekonvenční.

doprava   PSH
Source: General_CS_database:DID
záměrné a organizované přemístění věcí a osob uskutečňované dopravními prostředky po dopravních cestách. Doprava se člení podle předmětů na nákladní, osobní a dopravu zpráv, podle dopravních cest na pozemní, vzdušnou, vodní a mimoúrovňovou. Z hlediska stupně dosavadního vývoje se dělí na železniční, silniční, vodní, leteckou, potrubní, městskou a nekonvenční.

dopravce   EUROVOC
Source: 1980/0145_Sb.
československá nebo syrská fyzická nebo právnická osoba (podnik), která má právo provádět přepravy osob nebo nákladů po silnici podle příslušných zákonů a předpisů platných v jeho zemi.

dopravné   EUROVOC
EN   freight rate
Source: WordNet
the charge for transporting something by common carrier; "we pay the freight"; "the freight rate is usually cheaper"

dopravní bezpečnost   PSH

dopravní doklady   EUROVOC

dopravní hospodářství   EUROVOC
Source: EUROVOC
Studie přepravních potřeb a nejvhodnějších prostředků k jejich uspokojení.

dopravní infrastruktura   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz infrastruktura

dopravní infrastruktura   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz infrastruktura

dopravní klimatologie   PSH

dopravní kvóta   EUROVOC

dopravní letadla   PSH
EN   airliners
Source: WordNet
a commercial airplane that carries passengers

dopravní licence   EUROVOC

dopravní linka   EUROVOC

dopravní mapy   PSH

dopravní návěstidla   PSH
EN   semaphores
Source: WordNet
an apparatus for visual signaling with lights or mechanically moving arms

dopravní nehoda   EUROVOC

dopravní oblast   EUROVOC
EN   destination of transport
Source: GEMET
The targeted place to which persons, materials or commodities are conveyed over land, water or through the air. (Source: RHW)

dopravní podnik   EUROVOC

dopravní podniky   PSH

dopravní pojištění   EUROVOC

dopravní policie   PSH

dopravní politika   EUROVOC

dopravní politika   EUROVOC

dopravní právo   EUROVOC
EN   transport law
Source: GEMET
Rules concerning the movement of goods or persons by sea, railway or road. (Source: WESTSa)

dopravní problémy   PSH

dopravní prostředek   EUROVOC
Source: 2006/0147_Sb.
část silničního vozidla, drážního vozidla, letadla nebo lodi, určená k přepravě zboží, jakož i kontejner používaný pro silniční, drážní, leteckou nebo vodní dopravu

dopravní prostředky   PSH

dopravní provoz   PSH
EN   traffic
Source: WordNet 3.0
buying and selling; especially illicit trade

dopravní provoz   PSH
EN   traffic
Source: WordNet 3.0
the amount of activity over a communication system during a given period of time; "heavy traffic overloaded the trunk lines"; "traffic on the internet is lightest during the night"

dopravní provoz   PSH
EN   traffic
Source: WordNet 3.0
the aggregation of things (pedestrians or vehicles) coming and going in a particular locality during a specified period of time

dopravní předpisy   EUROVOC

dopravní přestupek   EUROVOC

dopravní regulace   PSH

dopravní signalizace   PSH

dopravní sítě   PSH

dopravní síť   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
souhrn dopravních linií v určitém prostoru, které se vzájemně spojují a křižují v dopravních uzlech. Liniemi mohou být silnice a dálnice, železnice, letecké linky, vodní cesty, produktovody ap. Významné uzly jsou obecně sídla či jejich části (letiště, přístavy). Základními znaky dopravní sítě jsou hustota, stupeň propojenosti a orientace.

dopravní statistika   EUROVOC

dopravní stavby   PSH
Source: General_CS_database:DID
veškeré stavby určené k dopravě silniční, železniční a letecké (kromě vlastní komunikace). Dopravní stavby silniční, např. garáže, opravny, čerpací stanice, autobusová nádraží, motoresty, dopravní stavby železnic, např. nádraží, provozní a výpravní budovy, vozovny, železniční dílny, dopravní stavby letecké, např. letištní budovy, hangáry, opravny, dílny.

dopravní stroje zdvihací   PSH

dopravní systémy   PSH

dopravní školení   EUROVOC

dopravní tarif   EUROVOC
Source: EUROVOC
Cena za dopravu, předem stanovená podle tabulek.

dopravní trh   EUROVOC

dopravní vlivy   PSH

dopravní vozíky motorové   PSH

dopravní vozíky ruční   PSH

dopravní vozíky   PSH
EN   carts
Source: WordNet
wheeled vehicle that can be pushed by a person; may have one or two or four wheels; "he used a handcart to carry the rocks away"; "their pushcart was piled high with groceries"

dopravní výchova   PSH

dopravní zaměstnanec   EUROVOC

dopravní značení   PSH

dopravní značky   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
značky umísťované na pravé straně silnice, výjimečně nad jejím středem nebo nad dopravními pruhy; jsou trojího druhu: a) výstražné (křižovatka, železniční přejezd, přechod pro chodce); b) vyjadřující zákazy a příkazy (zákaz vjezdu, odbočení, stání, zastavení); c) informační (k orientaci řidiče: parkoviště, nemocnice, jednosměrný provoz).

dopravníky pro přepravu kusových materiálů   PSH

dopravníky pro přepravu sypkých materiálů   PSH

dopravníky válcovacích tratí   PSH

dopravníky   PSH
EN   conveyors
Source: WordNet
a person who conveys (carries or transmits); "the conveyer of good tidings"

dorostové lékařství   PSH
Source: General_CS_database:VSE
odvětví lék. zabývající se tělesným a duševním vývojem, ochranou zdraví, nemocemi a vhodným prac. zařazením mladistvých (učňů, studujících) od skončení povinné školní docházky do 18 let, resp. do nástupu zákl. voj. služby.

dosažitelné zdroje energie   EUROVOC

dospělí   PSH
EN   adults
Source: WordNet
A person who is fully grown, developed or of a specified age. (Source: RHW)

dospělý   EUROVOC
Source: General_CS_database:SSC
příd. 1 vývojově ukončený vyvinutý 1 dorostlý dospělé děvče dospělý strom 2 vztahující se k dospělému 1 člověku dospělý věk dospěle přísl. vypadat dospěle tvářit se dospěle dospělost i ž pohlavní dospělost zkouška dospělosti maturita ▄ dospělí ých m mn. dospělí lidé film jen pro dospělé

dostihy   PSH
Source: General_CS_database:DID
a) dostihy koní, výkonnostní zkoušky koní na speciálních drahách; sloužily k porovnávání výkonnosti koní a jako prostředek zvelebování chovu ušlechtilých koní. Typy dostihů: cvalové a klusácké. Cvalové dostihy se dělí na rovinové (klasické dostihy pro koně stejných věkových kategorií – pro tříleté koně zvány klasické dostihové derby – a s hmotností podle stáří koně – tzv. handicapy, kdy se různým zatížením vyrovnávají šance koní) a překážkové (přes proutěné překážky a přes těžké překážky – steeplechase). V klusáckých dostizích je kůň zapřažen do lehkého dvoukolového vozíku, tzv. sulky, a je veden jezdcem sedícím na vozíku; děleny na klasické podle stáří koně a na handicapy, v nichž se podmínky nevyrovnávají hmotností, ale prodloužením nebo zkrácením závodní tratě. Mezi nejstarší dostihy patří 1776 Saint Legèr (Francie), 1779 Oaks (Velká Británie); v ČR nejstarší dostihová závodiště v Pardubicích, Karlových Varech, Velké Chuchli; b) dostihy psů.

dostředivé síly   PSH

dostupnost práva   EUROVOC

dotace na hektar   EUROVOC

dotace   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel

dotazovací jazyky   PSH

dotykové napětí   PSH
Source: General_CS_database:DID
elektrické napětí, jemuž je vystavena živá bytost, dotkne-li se vodivé části, která není určena k vedení proudu, ale objevilo se na ní napětí, např. porušením izolace. Nebezpečí úrazu člověka elektrickým proudem není dáno jen velikostí dotykového napětí, ale rozhoduje velikost elektrického proudu, který prochází lidským organismem, a doba jeho působení. Pokud např. součin proudu a času je menší než 100 mA. s, nedojde k smrtelnému úrazu, a to bez ohledu na velikost dotykového napětí. Viz též ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, úraz elektrickým proudem.

doutnavky   PSH

dovednosti   PSH
Source: General_CS_database:DID
učením (cvičením, zkušeností) získaná dispozice vykonávat správně a účelně komplexní, přitom však konkrétní, jasně vymezené činnosti v oblasti pohybové, sociální, jazykové a intelektuální. Toto jednání se cvičením stává zautomatizovaným, tj. nevyžaduje vědomou kontrolu.

dovolená na zotavenou   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS dlouhodobá doba odpočinku poskytovaná zaměstnancům k regeneraci jejich pracovní síly

dovolená   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
nejvýznamnější doba odpočinku. Zákoník práce rozlišuje dovolenou za kalendářní rok nebo poměrnou část této dovolené, dovolenou za odpracované dny, dodatkovou dovolenou, zvláštní dodatkovou dovolenou a další dovolenou. Všechny mají společný cíl: zajistit zotavení zaměstnance po práci.

dovolená   PSH
Source: General_CS_database:DID
nejvýznamnější doba odpočinku. Zákoník práce rozlišuje dovolenou za kalendářní rok nebo poměrnou část této dovolené, dovolenou za odpracované dny, dodatkovou dovolenou, zvláštní dodatkovou dovolenou a další dovolenou. Všechny mají společný cíl: zajistit zotavení zaměstnance po práci.

dovolené napětí   PSH
Source: General_CS_database:VSE
napětí k - tého dílu meze kluzu konstrukčního materiálu, kde k > 1 je mírou bezpečnosti. Největší napětí v konstrukci (součásti) nemá přesáhnout hodnotu dovoleného napětí.

dovoz Společenství   EUROVOC

dovoz   EUROVOC
Source: 2005/0434_Sb.
propuštění látky nebo přípravku ze země mimo Evropských společenství na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití.

dovoz   PSH
Source: 2005/0434_Sb.
propuštění látky nebo přípravku ze země mimo Evropských společenství na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití.

dovozní cena   EUROVOC

dovozní daň   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
nepřímá daň, které podléhají výrobky a služby zahraničního původu.

dovozní monopol   EUROVOC

dovozní omezení   EUROVOC

dovozní politika   EUROVOC

dovozní povolení   EUROVOC
EN   import licence
Source: GEMET
Permission from a government to bring within its borders and sell a product manufactured in a foreign country. (Source: BLD)

dovozní přirážka   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS peněžní částka vybíraná při dovozu výrobků a stanovená procentem z celní hodnoty

dovozní úvěr   EUROVOC
EN   import credit
Source: WordNet 3.0
credit opened by an importer at a bank in his own country upon which an exporter may draw

downloading   EUROVOC
EN   downloading
Source: WordNet
transfer a file or program from a central computer to a smaller computer or to a computer at a remote location

dozery   PSH
EN   dozers
Source: WordNet
large powerful tractor; a large blade in front flattens areas of ground

dozimetry   PSH
EN   dosimeters
Source: WordNet
a measuring instrument for measuring doses of ionizing radiation (X-rays or radioactivity)

drahé kovy   PSH
Source: 2004/0015_Sb.
zlato, stříbro, platina, paladium, iridium, rhodium, ruthenium a osmium.

drahokamy   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz drahé kameny

drahokamy   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz drahé kameny

drahý kov   EUROVOC
EN   precious metal
Source: WordNet 3.0
any of the less common and valuable metals often used to make coins or jewelry

drak letadla   PSH
Source: General_CS_database:VSE
podstatné části konstrukce letadla, nezbytné k uskutečnění letu: nosný systém, trup, ocasní plochy, přistávací zařízení a řízení. V.t. letadlo; letoun.

drama intrik   PSH

drama prostředí   PSH

drama   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) základní literární druh (vedle lyriky a epiky) a současně jedna z hlavních složek divadelní inscenace. Skládá se z přímých promluv dramatických postav (dialog, monolog) a autorových scénických poznámek (didaskalia). Obvykle určeno k jevištnímu provedení, může existovat i jako literární dílo (knižní drama). Základ tvoří konflikt, který se v klasickém dramatu rozvíjí podle schématu expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa. Bývá psáno prózou nebo veršem, existuje drama mluvené a zpívané (hudební drama). Ve výstavbě dramatu existují v historii dvě základní tendence: zobrazení jediného a jednotného děje (drama antické, klasické) nebo volnější spojování epizod s bohatšími ději (alžbětinské, epické). Drama je někdy uvedeno prologem a ukončeno epilogem. Člení se na dějství (jednání, akty), scény a výstupy. Ve vývoji evropského dramatu se ustálilo základní členění na žánry vážné a komické (tragédie - komedie), ale každá doba si vytvořila řadu specifických označení dramatických žánrů: v antice tragédie, komedie, satyrské drama, mimus, atellána, pantomimus; ve středověku žánry náboženského dramatu (mystérium, mirákl, pašijové hry, auto) a světského dramatu (frašky, morality, interludia); v renesanci vedle tragických a komických dramat pastorály (pastýřské drama) a tragikomedie; k přísnému členění na tragédie a komedie se vrátil klasicismus; od 18. století vznikaly naopak smíšené žánry měšťanského dramatu (vážné drama, slzavá komedie, melodrama) a romantické drama (osudová tragédie, tragikomedie, jevištní báchorka, lokální fraška, kouzelná hra); realistické drama užívalo žánrové označení v užším slova smyslu; pro 20. století je příznačný synkretismus žánrů dramatu (epické, lyrické, dokumentární, groteska); b) od 19. století hra s vážným obsahem (H. Ibsen).

dramatická báchorka   PSH

dramatické umění   PSH
EN   dramatic art
Source: WordNet
the art of writing and producing plays

dramaturgická sociologie   PSH
Source: General_CS_database:VSE
směr uvnitř tzv. interpretativní sociol., zejm. symbolického interakcionismu. Vychází z Meadova pojetí já jako vnitřního dialogu a z Morenovy psychodramatické a sociodramatické metody a teorie. Sociální svět a zejm. sociální interakci pojednává v dramaturgických termínech jako jeviště, scéna, role, režisér, drama, představení, diváci atd. Současný představitel je E. Goffman (*1922). Dramaturgické pojetí sociální skutečnosti souvisí také s existencialistickou psychiatrií.

dramaturgie   PSH
Source: General_CS_database:DID
1. původně označení dramatického básnictví (v tomto smyslu užíváno v ruštině a francouzštině). Od 18. stol. se v Německu ustálil pojem dramaturgie jako nauka o sepisování a provozování divadelních herců; 2. v užším smyslu činnost zaměřená na výběr a sestavování repertoáru divadelní scény podle jejího uměleckého zaměření, na výklad inscenovaných děl a na spolupráci s dramatickými autory. Nezbytná součást divadelní, popř. filmové, televizní i rozhlasové činnosti, bez ohledu na to, zda ji vykonává specializovaný dramaturg nebo jiný člen souboru; 3. dramaturgie televizní, utváření programové koncepce televizního studia či menších jednotek, jako jsou producentské skupiny nebo firmy specializované na určitou tematickou oblast nebo žánr.

draslík   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
K - chemický prvek skupiny I A, alkalický kov; atomové číslo 19, relativní atomová hmotnost 39,098, teplota tání 63,65 °C, teplota varu 774 °C, hustota 0,862 g/cm³ (20 °C), tvrdost 0,5. Obsah v mořské vodě 70 ppm; rudy: sylvin, carnallit aj. Biogenní prvek, jehož ionty K+ ovlivňují krevní tlak, činnost srdce a ostatních svalů a jsou esenciální i pro rostliny.

draslík   PSH
Source: General_CS_database:HEU
K - chemický prvek skupiny I A, alkalický kov; atomové číslo 19, relativní atomová hmotnost 39,098, teplota tání 63,65 °C, teplota varu 774 °C, hustota 0,862 g/cm³ (20 °C), tvrdost 0,5. Obsah v mořské vodě 70 ppm; rudy: sylvin, carnallit aj. Biogenní prvek, jehož ionty K+ ovlivňují krevní tlak, činnost srdce a ostatních svalů a jsou esenciální i pro rostliny.

dráha   PSH
Source: 2006/0460_Sb.
cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

dráhová cyklistika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odvětví rychlostní cyklistiky provozované na umělé oválné dráze s klopenými zatáčkami. Závodí jednotlivci, dvojice (tandemy) nebo družstva ve sprintu, stíhacím, bodovacím, vylučovacím závodě a závodě za motorovými vodiči. Součást OH od 1896. ➲

dráhová rezonance   PSH
Source: General_CS_database:VSE
změna elementů dráhy (zvl. sklonu a délky hl. poloosy) vlivem hromadění gravitačních poruch u těles s oběžnými dobami v poměru malých celých čísel. D. r. využívá družicová geodézie k opravám harmonických koeficientů rozvoje gravitačního potenciálu; v případě rezonance §098 §097 (družice uskuteční §098 oběhů za §097 hvězdných dnů; §097 , §098 celá čísla) lze z poruch dráhy určit harmonické koeficienty řádu §098 .

dráhové elementy   PSH
Source: General_CS_database:DID
elementy dráhy – veličiny, které určují jednoznačně tvar, velikost a polohu dráhy tělesa v prostoru; k astronomickým dráhovým elementům patří velká poloosa dráhy, excentricita, sklon roviny dráhy, délka výstupného uzlu, vzdálenost perihelu, okamžik průchodu tělesa perihelem.

dráhy těles   PSH

dráhy umělých družic   PSH

drát   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
hutnický kovový výrobek se stálým příčným průřezem, vyráběný válcováním nebo tažením; dodává se ve svitku. Drátovna, výrobní provoz zpracovávající válcovaný drát tažením.

drátové odpory   PSH

drávidské jazyky   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rodina jazyků střední a jižní Indie; dělí se na skupinu jižní (tamilština, kannadština, malajálámština), střední (telegština, Nikí) a severní (brahujština).

dráždivé látky   PSH
Source: 2005/0434_Sb.
nebezpečné látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky

drcení surovin   PSH

Drenthe   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- provincie v severovýchodním Nizozemsku; 2 654 km², 448 300 obyvatel (1993), správní středisko Assen.

drezíny   PSH

drobná grafika   PSH

drobná plastika   PSH

drobné zboží   PSH

drobné zvířectvo   PSH

drogistické zboží   PSH

drogová závislost   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
stav tělesné nebo psychologické závislosti na periodickém užívání nějaké látky s psychotropním, povzbuzujícím účinkem. Dříve se užívaly i pojmy toxikomanie, narkomanie. Někdy jde spíše o nadužívání nebo zneužívání (tabakismus, kofeinismus). Návyk bývá provázen zvyšováním dávek (tzv. tolerance), odvykání vede k abstinenčním příznakům. K bezprostřednímu zdravotnímu ohrožení vedou zejm. drogy, čichání prchavých látek, závažné jsou důsledky alkoholismu a závislosti na některých lécích. Viz též abúzus léčiv, závislost.

drogy   PSH

drtiče   PSH
EN   grinders
Source: WordNet
a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and onion and lettuce and condiments); different names are used in different sections of the United States

druh dopravy   EUROVOC

druh podniku   EUROVOC
EN   type of business
Source: GEMET
The class or category of an enterprise or organization involved in an economy. (Source: ISEP / RHW)

druhá fáze HMU   EUROVOC

druhá světová válka   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
1939-45, největší ozbrojený konflikt ve světových dějinách. Zúčastnilo se jí postupně 61 států, bojovalo přes 100 milionů vojáků. Vypukla německým přepadem Polska 1.9.1939 (hlivický incident), 3.9.1939 vyhlásily Velká Británie a Francie Německu válku, ale prakticky nic nepodnikly (podivná válka). V dubnu 1940 vtrhly nacistické armády do Dánska, Norska, v květnu do Lucemburska, Nizozemska, Belgie a Francie. Tažení na západ ukončila kapitulace Francie v červnu 1940. V červnu 1940 vyhlásila válku fašistická Itálie Francii a Velké Británii, v říjnu napadla Řecko. Operace proti Británii zahájil Hitler v srpnu 1940 (bitva o Anglii), ale k plánované invazi nedošlo. Začátkem 1941 se německý generál E. Rommel dostal k Egyptu, v dubnu 1941 vtrhlo Německo na Balkán, kde dosud neúspěšně válčila Itálie. 22.6.1941 zahájilo Německo spolu s Itálií, Finskem, Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem útok na SSSR. Po počátečních úspěších byly německé armády zastaveny u Moskvy (moskevská bitva); napadením SSSR vznikla protifašistická koalice (nejprve SSSR a Velká Británie), ke které se po napadení americké námořní základny Pearl Harbor 7.12.1941 Japonskem přidaly USA. 1942 pronikla německá armáda k Volze a na Kavkaz. V Tichomoří vítězili Japonci, kteří postupně do jara 1942 pronikli dále do Číny, Francouzské Indočíny a ovládli velká území v Barmě, Malajsku, na Filipínách a v Indonésii. V severní Africe postoupil E. Rommel opět k hranicím Egypta, na přelomu října a listopadu 1942 byl ale poražen Brity u al-Alamejnu. 8.11.1942 se britsko-americké vojska vylodila v severní Africe. 1943 nastal obrat vítězstvím Rudé armády u Stalingradu (stalingradská bitva). V květnu 1943 vytlačily britsko-americké jednotky zbytky německé armády z Afriky (invaze do severní Afriky). 10.7.1943 se vylodili Spojen ci na Sicílii a v září v jižní Itálii. Po kapitulaci Itálie (září) pokračoval i na Apeninském poloostrově Němci ve válce sami. Po bitvě u Kurska (léto 1943) se Rudá armáda ujala strategické iniciativy a postupovala rychle na západ. Na podzim 1943 se sešly poprvé hlavy států protihitlerovské koalice (teheránská konference) a projednaly další vedení války. 1944 se fašistický útočný blok rozpadl. 6.6.1944 otevřena druhá fronta invazí Spojenců v Normandii, protiútok Německa v Ardenách na přelomu 1944 a 1945 ztroskotal. Po viselsko-oderské operaci se Rudá armáda přiblížila k Berlínu, na západě Spojenci překročili Rýn. 8.5.1945 podepsalo Německo bezpodmínečnou kapitulaci. O budoucnosti Německa a poválečném uspořádání jednali Spojenci již v únoru 1945 v Jaltě a v létě 1945 v Postupimi (jaltská a postupimská konference). Na Dálném východě se Spojencům podařilo v květnu 1942 v bitvě v Korálovém moři zabránit bezprostřednímu ohrožení Austrálie, v červnu dosáhli vítězství u ostrova Midway. V srpnu 1942 zahájily USA útok na Šalomounových ostrovech, do února 1943 ovládly Guadalcanal. 1943 americké jednotky obsadily Novou Guineu a Aleutské ostrovy, do 1944 dobyly Marshallovy ostrovy a Mariany. 1944-45 výsadkové operace Spojenců v Tichomoří, na přelomu 1944 a 1945 dobyty Filipíny, 1.4.1945 obsazena Okinawa, 6. a 9.8.1945 svrženy americké jaderné pumy na Hirošimu a Nagasaki, 8.8.1945 vyhlásil SSSR válku Japonsku. 14.8.1945 kapitulovalo Tokio, 19.8.1945 japonská armáda v Mandžusku. Kapitulace Japonska podepsána 2.9.1945.

druhohory   PSH
Source: General_CS_database:DID
mezozoikum – éra v dějinách Země následující po éře prvohorní (paleozoické) a předcházející éru kenozoickou. Rozděluje se na trias, juru a křídu, trvala asi 160 mil. let (před 230 – 70 mil. let). Druhohory jsou charakterizovány rostlinami nahosemennými a později i krytosemennými, mezi živočichy dominovali např. amoniti, dinosauři, první savci. Viz též chronostratigrafie.

druhotná legislativa   EUROVOC
Source: EUROVOC
Tvořená institucemi EU na základě smluv.

druhotné nerosty   PSH

druhotné suroviny   PSH

druhy   PSH
EN   species
Source: WordNet 3.0
a specific kind of something; "a species of molecule"; "a species of villainy"

druhy   PSH
EN   species
Source: WordNet 3.0
(biology) taxonomic group whose members can interbreed

druhý zákon termodynamiky   PSH
EN   second law of thermodynamics
Source: WordNet 3.0
a law stating that mechanical work can be derived from a body only when that body interacts with another at a lower temperature; any spontaneous process results in an increase of entropy

družba   EUROVOC
Source: General_CS_database:SSC
y m 1 dohazovač sňatků pořadatel svateb 2 mládenec 4

družice   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- těleso obíhající kolem centrálního tělesa. ➲ měsíc;

družice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- těleso obíhající kolem centrálního tělesa. ➲ měsíc;

družicová klimatologie   PSH

družicová meteorologie   PSH
Source: General_CS_database:VSE
část met. zabývající se získáváním a studiem údajů o atmosféře prostřednictvím umělých družic Země. Vypracovává též metody jejich využití pro předpověď počasí, analýzu povětrnostních prvků a studium podnebí.

družstevní banka   EUROVOC

družstevní daň   PSH

družstevní dům   EUROVOC

družstevní právo   PSH

družstevní vlastnictví   PSH

družstvo   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.

družstvo   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.

drůbež   EUROVOC
Source: 2003/0382_Sb.
kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve, rovněž tak běžci odchovaní nebo držení v zajetí pro rozmnožování, pro produkci masa nebo konzumních vajec nebo pro repopulaci volně žijící zvěře

drůbež   PSH
Source: 2003/0382_Sb.
kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve, rovněž tak běžci odchovaní nebo držení v zajetí pro rozmnožování, pro produkci masa nebo konzumních vajec nebo pro repopulaci volně žijící zvěře

drůbeží maso   EUROVOC

drůbeží výrobky   PSH

držba akcií   EUROVOC
EN   shareholding
Source: WordNet 3.0
a holding in the form of shares of corporations

dřevěné konstrukce   PSH
Source: General_CS_database:VSE
stavební konstrukce ze dřeva, používané pro stavby trvalé, provizorní a pomocné. Stavějí se z řeziva (nejčastěji z jehličnatých dřevin), které se spojuje spoji tesařskými, hmoždíkovými, svorníkovými, hřebíkovými nebo lepenými. D. k. se používají pro zastřešení a na stropy pozemních a průmyslových staveb (zvl. v chem. závodech), pro hrázděné a srubové stavby a pro lešení a skruže. D. k. se omezují pro nedostatek dřeva. Trvanlivost d. k. je menší než u staveb z jiných materiálů, vzdorují však dobře chem. účinkům; jejich použitelnost je také omezována průhybem dřevěných nosníků.

dřevěné obaly   PSH

dřevěné uhlí   EUROVOC
EN   charcoal
Source: WordNet 3.0
a stick of black carbon material used for drawing

dřevěné uhlí   EUROVOC
EN   charcoal
Source: WordNet 3.0
a drawing made with a stick of black carbon material

dřevěné uhlí   EUROVOC
EN   charcoal
Source: WordNet 3.0
a very dark grey color

dřevěné uhlí   EUROVOC
EN   charcoal
Source: WordNet 3.0
a carbonaceous material obtained by heating wood or other organic matter in the absence of air

dřevěný odpad   EUROVOC

dřeviny   PSH
Source: General_CS_database:DID
lignae, holoxylae – víceleté rostliny se zdřevnatělým stonkem, který nese obnovovací pupeny na nadzemních dřevnatých prýtech. Dělí se na polokeře (suffrutex), vytrvalé rostliny se zdřevnatělou spodní částí prýtů, jejichž vrcholové části zůstávají bylinné a nepřezimují; keříky (fruticulus), drobné keře hustě větvené nízko nad zemí (např. vřes, borůvka); keře (frutex), dřeviny celé zdřevnatělé a větvené již od báze (prutnaté, metlovité, jednokmenné i vícekmenné); stromy (arbor) a liány. Podle výšky se rozlišuje: stromek (arbor parva) do 7 m, nízký strom (arbor nana) 8 – 15 m, středně vysoký strom (arbor mediocris) 16 – 25 m, vysoký strom (arbor alta) 26 – 50 m, velmi vysoký strom (arbor altissima) vyšší než 50 m. Podle dalších kritérií se rozlišují dřeviny jehličnaté a listnaté, opadavé a neopadavé (vždyzelené), podle užitkovosti se rozeznávají dřeviny lesní a dřeviny ovocné, podle oblastí výskytu dřeviny tropické, subtropické a dřeviny mírného pásma, severní polokoule ap., podle původu v dané oblasti dřeviny původní (autochtonní) a zavedené (introdukované). Podle využití se dřeviny dělí na okrasné, výplňové, solitérní atd. Dřeviny jsou jedny z nejdůležitějších organismů na Zemi, jejich přirozené porosty (např. lesy) jsou mnohde závěrečným stadiem sukcese (viz též sukcese ekologická), výsledkem vztahů mezi klimatem, substrátem a živými organismy. Živé sbírky dřevin se nazývají arboreta. Studiem dřevin se zabývá dendrologie.

dřevní vláknina   EUROVOC

dřevo   PSH
Source: 2004/0326_Sb.
dřevo se zcela nebo částečně zachovaným přirozeným oblým povrchem, s kůrou nebo bez kůry, nebo ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu; s výjimkou ustanovení vztahujících se k dovozu a uvádění na trh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů stanovených prováděcím právním předpisem se dřevem rozumí též dřevo, které je ve formě výplně, prokladů, palet nebo obalového materiálu, používaných k přepravě předmětů všeho druhu za předpokladu, že představuje rostlinolékařské riziko

dřevoobráběcí soustruhy   PSH

dřevoryty   PSH
EN   woodcuts
Source: WordNet
engraving consisting of a block of wood with a design cut into it; used to make prints

dřevořezby   PSH

dřevořezy   PSH

dřevozpracující průmysl   EUROVOC

dřevozpracující průmysl   EUROVOC

dualismus přírody a dějin   PSH

dualita vlny a částice   PSH
EN   wave-particle duality
Source: WordNet
(physics) the property of matter and electromagnetic radiation that is characterized by the fact that some properties can be explained best by wave theory and others by particle theory

duální objekt   PSH

duální technologie   EUROVOC
Source: EUROVOC
Civilní technologie s možným vojenským využitím.

Dubaj   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Dubayy - město ve Spojených arabských emirátech na pobřeží Perského zálivu; 674 100 obyvatel (1995). Hlavní město stejnojmenného emirátu. Cementárna, spotřební průmysl, řemesla. Středisko obchodu. Hlubokovodní přístav; jihozápadně největší přístav emirátů Džebel Alí. Mezinárodní letiště. - 1799 doložena osada.

Duch svatý   PSH
Source: General_CS_database:HEU
třetí božská osoba Trojice; Bůh, který se projevuje proměnou lidského nitra a vztahů mezi lidmi.

duchovenstvo   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
stav v různých náboženských společnostech, jemuž je svěřeno vedení bohoslužeb a péče zejm. o duchovní potřeby lidí. V hinduismu především bráhmáni, v mahájánovém buddhismu někteří mniši, v judaismu po oslabení role kněží, kantoři a rabíni, v islámu imámové a další služebníci obce, v některých křesťanských církvích kněží, jinde kazatelé, respektive ordinovaní služebníci církve, někde ženy i muži.

duchovní činnost   PSH

duchovní hodnoty   PSH

duchovní kultura   PSH

duchovní svobody   PSH

dumping   EUROVOC
Source: GEMET
The discarding of waste in any manner, often without regard to environmental control. (Source: RHW / ERG)

dumping   PSH
Source: GEMET
The discarding of waste in any manner, often without regard to environmental control. (Source: RHW / ERG)

duopol   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS oligopol se dvěma subjekty na straně nabídky

Duryňsko   EUROVOC
EN   Thuringia
Source: WordNet 3.0
a historical region of southern Germany

dusík   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
N - biogenní chemický prvek skupiny V A, bezbarvý nereaktivní plyn složený z molekul N2; atomové číslo 7, relativní atomová hmotnost 14,006 7, teplota tání -209,86 °C, teplota varu -195,802 °C, hustota 1,125 g/dm³ (20 °C), oxidační číslo ve sloučeninách od -3 do +5. Podstatná složka vzduchu (78 % objemu). Čistý se získává destilací kapalného vzduchu; surovina pro výrobu dusíkatých hnojiv.

dusík   PSH
Source: General_CS_database:HEU
N - biogenní chemický prvek skupiny V A, bezbarvý nereaktivní plyn složený z molekul N2; atomové číslo 7, relativní atomová hmotnost 14,006 7, teplota tání -209,86 °C, teplota varu -195,802 °C, hustota 1,125 g/dm³ (20 °C), oxidační číslo ve sloučeninách od -3 do +5. Podstatná složka vzduchu (78 % objemu). Čistý se získává destilací kapalného vzduchu; surovina pro výrobu dusíkatých hnojiv.

dusíkaté deriváty uhlovodíků   PSH

dusíkaté heterocykly   PSH

dusíkové deriváty uhlovodíků   PSH

duševní činnost   PSH

duševní hygiena   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- systém pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví a rovnováhy. Obor na rozhraní lékařství, psychologie a sociálních věd.

duševní kapitál   EUROVOC
Source: EUROVOC
Souhrn duševních zdrojů a schopností, jež jsou k dispozici pro obchodní činnost.

duševní nemoci   PSH

duševní vlastnictví   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
souhrn práv k různým, smysly vnímatelně vyjádřeným, nehmotným předmětům, které jsou jako majetkové hodnoty způsobilé být samostatnými předměty právních vztahů (nejde o věci v právním smyslu). Předmětem duševního vlastnictví je například autorské dílo.

duševní zdraví   EUROVOC
EN   mental health
Source: WordNet 3.0
the psychological state of someone who is functioning at a satisfactory level of emotional and behavioral adjustment

důchod   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) peněžní plnění poskytované oprávněné osobě na základě smlouvy o důchodu, v ČR upravené od 1992 občanským zákoníkem; b) dávka důchodového zabezpečení nebo pojištění. - V ČR existují (únor 1995) starobní důchod, invalidní a částečně invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod, důchod a částečný důchod za výsluhu let, důchod manželky, sociální důchod, výchovné k důchodu a zvýšení důchodu a výchovného k důchodu pro bezmocnost; podle kapitálových zdrojů se důchod rozlišuje na důchod z práce (mzda, plat), důchod z vlastnictví peněžního kapitálu (úrok), důchod z půdy (renta), důchod z produktivního kapitálu (zisk). ➲

důchodce   EUROVOC
Source: General_CS_database:SSC
e m 5. j. ce osoba pobírající důchod 2 penzista důchodkyně ě ž 2. mn. yň yní

důchodci   PSH
EN   pensioners
Source: WordNet
the beneficiary of a pension fund

důchodová daň   PSH
EN   revenue tax
Source: WordNet
government income due to taxation

důchodové pojištění   EUROVOC

důkaz   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
a logika logický postup, jímž lze ověřit platnost teorému nebo potvrdit pravdivost výroku; prostředek ke zjištění skutečného stavu věci v řízení před státním orgánem, zejména soudem, například listina, doličný předmět, výslech svědka, posudek znalce.

důlně měřická dokumentace   PSH

důlní chodby   PSH
EN   openings
Source: WordNet
an open or empty space in or between things; "there was a small opening between the trees"; "the explosion made a gap in the wall"

důlní díla   PSH
EN   workings
Source: WordNet
a mine or quarry that is being or has been worked

důlní dílo dlouhé   PSH

důlní dílo dovrchní   PSH

důlní dílo prostorové   PSH

důlní dílo svislé   PSH

důlní dílo úklonné   PSH

důlní dílo úpadní   PSH

důlní dílo vodorovné   PSH

důlní dobývání   EUROVOC

důlní doprava kolejová   PSH

důlní doprava pásová   PSH

důlní doprava   PSH
Source: General_CS_database:VSE
souhrn zařízení a prostředků k dop. vytěžené rubaniny, lidí i materiálů potřebných k ražení a dobývání. Dělí se na dop. hl. a úsekovou. Hl. dop. zahrnuje všechnu hromadnou dop. užitkového nerostu, ostatního těživa, materiálů a lidí na hl. dop. trasách dolu. Patří k ní i svislá dop. jámou a těžními šibíky, dop. horizontální na hl. dop. trasách těžních pater a dop. na sběrných úklonných tratích. Dop. úseková v jednotlivých těžebních i pomocných úsecích probíhá většinou jen uvnitř vlastního úseku a nezasahuje do dop. tras hl. dop. Podle druhu používaného dop. zařízení je d. d. plynulá a přetržitá (přerušovaná). Při plynulé dop. je tok těženého materiálu nepřetržitý, např. veškerá dop. pomocí dopravníků, dop. samospádem, pneumatická a hydraulická. Dop. přetržitá probíhá v pravidelných nebo nepravidelných časových intervalech, např. dop. lokomotivní, vrátková, lanovková, doprava kolovými vozidly. Svislá d. d. probíhá těžní jámou dop. nádobami (skipy) nebo těžní klecí (vozíky) pomocí těžního zařízení (těžního stroje). Vodorovná d. d. na delší vzdálenosti je téměř výhradně kolejová, důlními vozy taženými lokomotivou el., naftovou nebo na tlakový vzduch. K d. d. na kratší vzdálenosti se používají: a) dopravníky (pásové, hřeblové, článkové, šnekové, korečkové); b) lanové vrátky; c) závěsové dopravníky (lanovky, řetězovky); d) samohybné vozíky; e) pneumatické, popř. hydraulické dopravníky; f) zvláštní druhy dop. (škrabáky, samospád).

důlní hydromonitory   PSH

důlní kartografie   PSH

důlní komíny   PSH
EN   chutes
Source: WordNet
rescue equipment consisting of a device that fills with air and retards your fall

důlní mapy   PSH

důlní měřictví   PSH
Source: General_CS_database:VSE
obor, který se zabývá měřením a zobrazováním razicích a dobývacích prací v mapách. Činnost d. m. spočívá ve stabilizaci měřických bodů, měření délek a úhlů (teodolitem), výškových měření (nivelačním strojem), připojování na souřadnicový systém, vytyčování důlních děl a kontrolní měřické činnosti v dolech. Všechny naměřené údaje se zanášejí do důlních map.

důlní patra   PSH
EN   levels
Source: WordNet
an abstract place usually conceived as having depth; "a good actor communicates on several levels"; "a simile has at least two layers of meaning"; "the mind functions on many strata simultaneously"

důlní produkce   EUROVOC

důlní produkty   EUROVOC
Source: EUROVOC
Užívá se pro dokumenty, pokrývající obecně produkty, nejsou-li použity specifičtější deskriptory.

důlní provoz   EUROVOC

důlní seismika   PSH

důlní stroje dobývací   PSH

důlní stroje dopravní   PSH

důlní stroje zakládací   PSH

důlní záchranářství   PSH

důvěrná informace   EUROVOC
Source: UID_TDKIV
1. Neveřejná informace, která je chráněná před neoprávněným přístupem a zveřejněním (odhalením), zpravidla tak, že s ní má oprávnění pracovat pouze určitá skupina uživatelů. - 2. Informace obsahující utajované skutečnosti. Nakládání s těmito informacemi a přístup k nim určuje legislativa příslušného státu.

dvaatřicetibitové mikroprocesory   PSH

DVD přehrávače   PSH

dveře   PSH
Source: General_CS_database:VSE
otvírací závěry průchodních otvorů ve stěnách stav. objektů. D. tvoří jedno, dvě nebo několik křídel zavěšených závěsy (čepy) na dřevěnou nebo ocelovou zárubeň. Podle konstrukce mohou být křídla d. hladká (překližovaná) nebo rámová s výplnt (dřevěnou, skleněnou, z umělých desek). Podle funkce jsou d. otočné kolem svislé osy, kývací, posuvné, harmonikové, vyklápěcí, turniketové.

dvojhvězdy   PSH

dvojí státní příslušnost   EUROVOC

dvojí zaměstnání   EUROVOC
Source: EUROVOC
Situace, kdy pracovník legálně vykonává dvě zaměstnání současně.

dvojí zdanění   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
dvojí (ale někdy i vícenásobné) daňové zatížení jedné osoby v různých zemích. Vlastní-li osoba zahraniční cenné papíry, pak může nastat situace, kdy jí bude v příslušné zemi sražena daň z kapitálového výnosu (z úroků nebo z dividend) a kromě toho budou její výnosy znovu zdaněny ve vlasti jako příjem. Řada zemí uzavřela vzájemnou dohodu o zamezení dvojího zdanění, jejímž cílem je zabránit nespravedlivému daňovému zatížení.

dvojkové čítání   PSH

dvojlom světla   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozdělení světelného paprsku na dva: řádný (řídí se zákonem lomu) a mimořádný (neřídí se zákonem lomu). Nastává při průchodu světla optickým anizotropním prostředím (krystaly křemene, vápence). Dvojlom světla může být i umělý, když se původní izotropní prostředí vlivem vnějších sil, například mechanických, stane anizotropní (tzv. deformační dvojlom světla). ➲ fotoelasticimetrie;

dvojlom   PSH
Source: General_CS_database:VSE
fyz . d. světla, jev, při němž všechny krystaly (kromě krychlové soustavy) v určitých polohách lámou dopadající světelný paprsek ve dva: řádný (řídí se Snellovým zák.) a mimořádný; umělý d., d. v amorfních látkách vyvolaný mech. napětím (působí anizotropii), např. při tuhnutí, chladnutí, mech. namáhání různého druhu.

dvojnásobný integrál   PSH

dvojný integrál   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz určitý integrál

dvojvrstva   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) elektrická dvojvrstva - dvě nekonečně blízké vrstvy nabité opačnými elektrickými náboji; b) magnetická dvojvrstva - deskový magnet nekonečně malé tloušťky.

dvorany   PSH
EN   foyers
Source: WordNet
a large entrance or reception room or area

dvory   PSH
EN   yards
Source: WordNet
a tract of land enclosed for particular activities (sometimes paved and usually associated with buildings); "they opened a repair yard on the edge of town"

dvouděložné rostliny   PSH
Source: General_CS_database:HEU
Dicotyledones - třída krytosemenných rostlin. Klíčení dvěma dělohami; cévní svazky jsou uspořádány kruhovitě a mají kambium, listy se síťnatou žilnatinou mají obvykle řapík a květy mají obvykle květní obaly rozlišené na kalich a korunu. Zahrnují asi 210 tisíc druhů. ➲

dvouelektronová spektra   PSH

dvougenerační byty   PSH

dvoujazyčnost   EUROVOC
EN   bilingualism
Source: WordNet 3.0
the ability to speak two languages colloquially

dvoukolové hlasování   EUROVOC

dvoukomorový systém   EUROVOC

dvoupalivové motory   PSH

dvoustopá vozidla   PSH

dvoustranná dohoda   EUROVOC

dvoustranná pomoc   EUROVOC

dvoustranné vztahy   EUROVOC

dvoustupňové klopné obvody   PSH

dy   PSH
Source: General_CS_database:DID
silně kyselá, neoživená půda (bahno) trvale vznikající pod vodou. Vyskytuje se např. v šumavských jezerech a rašelinných jezerech.

dynamická geologie   PSH
Source: General_CS_database:VSE
odvětví geologie; zkoumá geol. síly, jejich působení a projevy na vývoj, složení a stavbu Země. Geol. síly se dělí na vnitřní a vnější podle toho, zda hl. pole jejich působnosti je uvnitr pevného zemského tělesa nebo na jeho povrchu. Tomu odpovídá i dělení d. g. na endogenní dynamiku, zabývající se vnitřními procesy (silami), jako jsou procesy tektonické a jiné, a exogenní dynamiku, studující vnější procesy (síly), jako je působení tekoucí vody, větru ap. Etymologicky je syn. d. g. geodynamika, jejíž obsah je však často zužován na vnitřní geol. síly působící uvnitř zemského tělesa. K objasnění příčin vzniku vnitřních geol. sil a vývoje planety formuluje geodynamické modely (teorie, hypotézy).

dynamická geomorfologie oceánského dna   PSH

dynamická geomorfologie pevnin   PSH

dynamická geomorfologie   PSH

dynamická konvekce   PSH

dynamická metamorfóza   PSH

dynamická psychologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
teoretický systém usilující o objasnění příčin dynamických změn v psychice, osobnosti a chování. Zaměření zejména na studium motivace a nevědomí.

dynamická viskozita   PSH
EN   dynamic viscosity
Source: WordNet
a measure of the resistance to flow of a fluid under an applied force

dynamické hazardy   PSH

dynamické ochlazení   PSH

dynamické paměti   PSH

dynamické programování   PSH

dynamické systémy   PSH

dynamika kontinua   PSH

dynamika nitra Země   PSH

dynamika obyvatelstva   EUROVOC
EN   population dynamics
Source: GEMET
The process of numerical and structural change within populations resulting from births, deaths, and movements. (Source: LANDY)

dynamika ovzduší   PSH

dynamika plazmy   PSH

dynamika stavebních konstrukcí   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část mechaniky zabývající se pohybem konstrukcí (kmitáním) vyvolaným opakovaně působícími silovými impulzy (účinky strojů, zemětřesení, větru).

dynamika základů strojů   PSH

dynamika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hybnost, živost, síla; obor mechaniky studující pohyb těles a hmotných prostředí a jeho příčiny; zkoumání společenských změn, vývoje a jeho zdroje; zkoumání vzniku, vývoje a fungování zejména malých sociálních skupin; zvuková intenzita hudební skladby. Má absolutní meze (hranice slyšitelnosti a hranice fyzické snesitelnosti nadměrného hluku), důležité při vnímání hudebního díla je relativní odstínění dynamických rozdílů.

dynistory   PSH

dysgrafie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
porucha motorické složky psaní; podmíněna drobnými poruchami motoriky, koordinace motoriky se zrakovým a sluchovým vnímáním. Patří mezi specifické poruchy učení.

dyskalkulie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
porucha čtení a psaní číslic, chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi. Na rozdíl od zbývajících specifických poruch učení bývá spojena s nižší úrovní rozumových schopností.

dyslexie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) označení všech specifických poruch učení podmíněných dílčími, drobnými poruchami v poznávacích funkcích a jemné motorice; b) v užším smyslu porucha čtení podmíněná dílčími poruchami ve zrakovém vnímání, v analýze zrakových podnětů.

dysortografie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
porucha, při níž dítě dělá specifické pravopisné chyby; je podmíněna dílčími poruchami ve sluchovém vnímání, v analýze a syntéze sluchových podnětů.

dýchací přístroje   PSH

dýchací systém   PSH
EN   respiratory system
Source: WordNet 3.0
the system for taking in oxygen and giving off carbon dioxide; in terrestrial animals this is accomplished by breathing

Džibutsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát v severovýchodní Africe u průlivu Báb al-Mandab; 23 200 km², 619 000 obyvatel (???, hlavní město Djibouti. - Úzká pobřežní nížina přechází v planinu o nadmořské výšce 300-1 500 m, na okraji s jezerem a Assalskou proláklinou (-155 m, nejnižší místo v Africe). Hornatý sever přesahuje 2 000 m. Podnebí tropické, suché. Rostlinstvo převážně pouštní a polopouštní. - Obyvatelstvo (1988): Ísové (47 %) a Afarové (37 %), uprchlíci z Etiopie (13 000). Úřední jazyk arabština a francouzština. Náboženství islám (sunnité 94 %, 1990). Roční přírůstek obyvatelstva 2,9 %, kojenecká úmrtnost 113 ‰, střední délka života 49 let (1995). Negramotnost 80 % (1988). Podíl městského obyvatelstva 81 % (1990). - Hospodářsky zaostalý stát. HNP 780 US $ na 1 obyvatele (1993), státní dluh 225,4 milionu US $ (1993). Podíl ekonomicky aktivních (1985): v zemědělství 25 %, v průmyslu 15 %. Podíl odvětví na HDP (1988): zemědělství 3 %, průmysl 21 %. - Nedostatek orné půdy. Kočovný chov dobytka (kozy 0,5 milionu kusů, ovce, skot, velbloudi). V oázách pěstování zeleniny a kávovníku. Výroba potravin, elektrická energie (173 milionů kWh, 1988); řemesla. Železnice. 106 km (trať Djibouti-Addis Abeba), 3 000 km silnic. Letiště a přístav Djibouti. Vývoz hlavně kůží, dobytka, kávy. Měnová jednotka 1 džibutský frank (DJF) = 100 centimů. - Státní zřízení: republika; v čele prezident; jednokomorová Poslanecká sněmovna. - Správní členění: 4 okresy.

džinismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nábožensko-filozofický systém vzniklý ve východní Indii v 6. století př.n.l. Legendární zakladatel Vardhamána (asi 540-468 př.n.l.) po třinácti letech meditací a velmi přísné askeze dosáhl osvícení a nirvány a stal se Džinou (Vítězem); označovaný též jako Mahávíra (Velký hrdina). Džinismus podobně jako buddhismus uznává karman a usiluje o dosažení nirvány, zdůrazňuje askezi a důsledné dodržování příkazu ahinsá (neubližovat živým tvorům). V současnosti se k džinismu hlásí asi 2 miliony Indů.

džiu-džitsu   PSH
Source: General_CS_database:HEU
džúdžucu, jújutsu - japonský způsob sebeobrany, původní výcvik samurajů pro boj zblízka beze zbraně.

e-government   EUROVOC
Source: INERGO
E-government aplikuje koncepty elektronického podnikání (např. informování a marketing prostřednictvím Internetu, prodej zboží on-line) na vládní činnosti. Příkladem jsou činnosti Kanadské vlády, která prostřednictvím informování a komunikace na Internetu poskytuje on-line služby občanům a spolupracuje se svými partnery.

Ecosoc   EUROVOC

Ecu   EUROVOC
EN   Ecu
Source: EUROVOC
To be used until 31.12.1998.

ediční služby   PSH

editace textů   EUROVOC
EN   word processing
Source: WordNet 3.0
rapid and efficient processing (storage and printing) of linguistic data for composition and editing

EEPROM paměti   PSH

efektivnost programu   PSH

efektivnost   PSH
Source: 2001/0320_Sb.
takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění

efemeridový čas   PSH
Source: General_CS_database:HEU
ET - rovnoměrně plynoucí čas nezávislý na rotaci Země, určený z délky tropického roku. ➲ efemeridová sekunda;

efemeridy   PSH
Source: TDKIV
1. Označení užívané pro různé dokumenty většinou periodického charakteru (např. kalendáře, almanachy v současném smyslu, osobní deníky, názvy časopisů) - - 2. Astronomický almanach s tabulkami udávajícími denní postavení hvězd a jiných nebeských těles.

Egejské moře   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
vedlejší moře Středozemního moře mezi Balkánským poloostrovem, Malou Asií a Krétou; 179 000 km2. Velmi členité pobřeží, četná souostroví, např. Severní a Jižní Sporady, Kyklady a mnoho ostrovů. Maximální hloubka na jihovýchodě 2 529 m, teplota vody v létě 23 – 25 °C, v zimě 11 – 15 °C, slanost od 33 ‰ (u Dardanel) do 39 ‰ na jihovýchodě. Významný cestovní ruch.

Egypt   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
EARJumhūrīya Misr al-‘Arabīya - stát v severovýchodní Africe při pobřeží Středozemního a Rudého moře a na Sinajském poloostrově; 997 739 km², 61,5 milionu obyvatel (1996), hlavní město Al Qāhirah (Káhira). - Osu státu tvoří mohutný Nil, který odděluje Libyjskou poušť s proláklinami (Kattarská až -133 m) od hornaté Arabské pouště a Núbijské pouště na jihu. Nejvyšší je skalnatý masiv Katharina (2 637 m) na Sinajském poloostrově. Úzký pás pobřeží na severu má subtropické středomořské podnebí. K jihu přibývá kontinentality, podnebí je tropické, horké a suché. V pouštních oblastech prší nepravidelně (3-10 mm srážek ročně), někdy neprší několik let. Mráz se může vyskytnout v celém údolí Nilu až k 20° severní šířky. Na jihozápadě časté horké písečné bouře. Převažuje pouštní rostlinstvo, v údolí Nilu a v oázách kulturní plodiny, ve Středomoří subtropické rostliny. - Egypťané (zejména Arabové) 99 % (1990). Úřední jazyk arabština. Náboženství islám (86 % sunnité). Negramotnost 52 % (1991). Roční přírůstek obyvatelstva 2,4 %, střední délka života 61 let, kojenecká úmrtnost 40 ‰ (1995). Podíl městského obyvatelstva 47 % (1990). - Patří k hospodářsky nejvyspělejším africkým státům agrárně-průmyslového typu. HNP 790 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 31 miliard US $ (1995). Podíl ekonomicky aktivních (1991): v zemědělství 40 %, v průmyslu 21 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 18 %, průmysl 30 %. - Zemědělství využívá 3 % rozlohy; hlavně oblast údolí Nilu. Pěstuje se (1991): bavlník (bavlna 294 000 tun, 9. na světě), pšenice, kukuřice, rýže, cukrová třtina, palma datlová (datle 580 000 tun, 1.), rajčata (4,3 milionu tun , 6.). Chov dobytka: skot 4,6 milionu kusů (1989), ovce, kozy, velbloudi. Rybolov převážně sladkovodní. - Těží se zejména ro pa (45 milionů tun, 1992) a zemní plyn; dále fosfáty, ruda železa, sůl. Průmysl chemický a petrochemický, hutnický, strojírenský, textilní (bavlnářství), potravinářský. Výroba elektrické energie 35,4 miliard kWh (1988, 21 % vodní elektrárny, hlavně Asuánská přehrada). - Doprava: 4 500 km železnic (1988), 45 500 km silnic (1989), 3 500 km splavných vnitrozemských toků. Mezinárodní letiště Káhira, největší přístavy Alexandrie a Port Said. Významným zdrojem příjmů je Suezský průplav. - Vyváží se ropa a ropné výrobky (54 % příjmů, 1991), surová bavlna, vlákno a látky. Měnová jednotka 1 egyptská libra (EGP) = 100 piastrů = 1 000 millímů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; dvoukomorový parlament. - Správní členění: 26 guvernorátů.

egyptologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
věda o dějinách, kultuře a jazyku starých Egypťanů; založena v 19. století J.-F. Champollionem. Čeští představitelé F. Lexa (1876-1960), J. Černý (1898-1970), Z. Žába (1917-1971) a M. Verner (*1941).

egyptské náboženství   PSH
Source: General_CS_database:HEU
polyteistické náboženství starověkého Egypta. Nejdůležitějšími rysy bylo uctívání slunečních bohů (Atum, Hór, Ré) a kult mrtvých. Faraon byl pokládán za vtělení boha Hóra, později za syna boha Ré. Ústřední mýtus líčí boj Hóra se Sutechem.

egyptské umění   PSH

Ehrenfestův teorém   PSH

EIB   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
viz Evropská investiční banka

Einsteinova teorie gravitace   PSH

Einsteinova teorie pevných látek   PSH

Einsteinovy rovnice   PSH

eklekticismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
směr, který si vybírá a kombinuje různé i protichůdné názory, předpoklady i hodnocení bez ohledu na případné rozpory; druh umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů současných nebo jiných slohových údobí.

ekliptika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
průsečnice roviny dráhy Země kolem Slunce (roviny ekliptiky) se světovou sférou. Sklon ekliptiky vzhledem k světovému rovníku je asi 23° 27′.

eklogit   PSH
Source: General_CS_database:HEU
metamorfovaná hornina, je složená z omfacitu a granátu. ➲

ekologická chemie   PSH
Source: General_CS_database:DID
obor chemie zabývající se studiem a optimalizací působení chemikálií produkovaných chemickým průmyslem (např. pesticidů) na životní prostředí. Věnuje se vývoji chemikálií a chemických procesů s co možná nejmenším vlivem na životní prostředí a studiu vzájemné interakce živých organismů na chemické úrovni.

ekologická daň   EUROVOC
Source: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
slouží jako nástroj na internalizaci tzv. externích nákladů ekonomických aktivit, tedy na zpoplatnění ekonomických činností a výrobků, které nejsou příznivé k životnímu prostředí.

ekologická fyzika   PSH

ekologická hnutí   PSH

ekologická nálepka   EUROVOC

ekologická norma   EUROVOC
Source: EUROVOC
Stanovení nejvyšší přijatelné hladiny znečištění s ohledem na zajištění bezpečnosti veřejnosti.

ekologická odpovědnost   EUROVOC
EN   environmental liability
Source: GEMET
The penalty to be paid by an organization for the damage caused by pollution and restoration necessary as a result of that damage, whether by accidental spillages from tankers, industrial waste discharges into waterways or land, or deliberate or accidental release of radioactive materials. (Source: WRIGHT)

ekologická politika Společenství   EUROVOC

ekologická politika   EUROVOC
EN   environmental policy
Source: WordNet
Official statements of principles, intentions, values, and objective which are based on legislation and the governing authority of a state and which serve as a guide for the operations of governmental and private activities in environmental affairs. (Source: UNUN)

ekologická politika   EUROVOC
EN   environmental policy
Source: WordNet
Official statements of principles, intentions, values, and objective which are based on legislation and the governing authority of a state and which serve as a guide for the operations of governmental and private activities in environmental affairs. (Source: UNUN)

ekologická rovnováha   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
dynamický stav ekosystému, který se trvale udržuje téměř konstantní, nebo do něhož se systém po případné změně spontánně vrací. Udržuje se přírodními procesy z vnitřních zdrojů (autoregulačními mechanismy).

ekologická strana   EUROVOC

ekologická valence   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozsah intenzity nebo koncentrace kteréhokoli faktoru v prostředí, kterému se organismus přizpůsobuje.

ekologická výchova   PSH
Source: General_CS_database:DID
environmentální výchova, ekopedagogika – oblast výchovy, která usiluje o formování ekologicky správného vztahu k přírodě, respektive k životnímu prostředí. Je zaměřena na širokou veřejnost nebo cílové skupiny (děti, řídící pracovníci ap.). V České republice uskutečňují ekologickou výchovu kromě státních institucí zejm. nevládní organizace, např. Hnutí Brontosaurus, Duha.

ekologické faktory   PSH

ekologické hnutí   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
zájmové a občanské iniciativy ochránců životního prostředí; začaly se prosazovat na přelomu 70. a 80. let 20. století. Politickým projevem ekologických hnutí je vznik stran zelených.

ekologické hodnoty   PSH

ekologické indikátory   PSH

ekologické katastrofy   PSH

ekologické právo   EUROVOC
EN   environmental law
Source: GEMET
A wide spectrum of options from binding "hard" laws, such as international treaties and national legislation, to "soft" laws, covering guiding principles, recommended practices and procedures, and standards. Environmental law also attempts to reconcile international considerations with concerns that focus on very specific problems such as soil degradation, marine pollution or the depletion of non-renewable resources. (Source: WRIGHT)

ekologické vozidlo   EUROVOC

ekologické vzdělávání   EUROVOC
EN   environmental education
Source: GEMET
The educational process that deals with the human interrelationships with the environment and that utilizes an interdisciplinary problem-solving approach with value clarification. Concerned with education progress of knowledge, understanding, attitudes, skills, and commitment for environmental problems and considerations. The need for environmental education is continuous, because each new generation needs to learn conservation for itself. (Source: UNUN)

ekologické zemědělské hospodářství   EUROVOC
Source: EUROVOC
Hospodaření bez použití chemických prostředků.

ekologie   EUROVOC
Source: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
v původním významu chápaná jako vědní disciplína zkoumající vztah živých organismů k prostředí, resp. živých organismů navzájem. V širším pojetí je chápaná jako věda o prostředí a v něm existujících vztazích.

ekologie   PSH
Source: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
v původním významu chápaná jako vědní disciplína zkoumající vztah živých organismů k prostředí, resp. živých organismů navzájem. V širším pojetí je chápaná jako věda o prostředí a v něm existujících vztazích.

ekologismus   EUROVOC

ekonometrie   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS oblast matematiky zabývající se jejími aplikacemi v ekonomii, představuje kvantitativní ekonomickou disciplínu zabývající se měřením a empirickým ověřováním ekonomických vztahů a závislostí

ekonometrie   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS oblast matematiky zabývající se jejími aplikacemi v ekonomii, představuje kvantitativní ekonomickou disciplínu zabývající se měřením a empirickým ověřováním ekonomických vztahů a závislostí

ekonomická aktivita   EUROVOC
Source: 1999/0158_Sb.
fakt, zda v rozhodný okamžik byla sčítaná osoba ekonomicky aktivní (zaměstnána nebo nezaměstnána) nebo ekonomicky neaktivní (osoba pobírající důchod, děti, žáci, studenti, osoby v domácnosti a jiné).

ekonomická analýza   EUROVOC
EN   economic analysis
Source: GEMET
The quantitative and qualitative identification, study, and evaluation of the nature of an economy or a system of organization or operation. (Source: ISEP / RHW)

ekonomická analýza   EUROVOC
EN   economic analysis
Source: GEMET
The quantitative and qualitative identification, study, and evaluation of the nature of an economy or a system of organization or operation. (Source: ISEP / RHW)

ekonomická antropologie   PSH

ekonomická demografie   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz demografie

ekonomická diskriminace   EUROVOC

ekonomická disparita   EUROVOC

ekonomická etika   PSH

ekonomická geografie   EUROVOC
EN   economic geography
Source: WordNet 3.0
the branch of geography concerned with the production and distribution of commodities

ekonomická historie   PSH

ekonomická hodnota   EUROVOC
EN   economic value
Source: WordNet
the amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else; "he tried to estimate the value of the produce at normal prices"

ekonomická integrace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
proces zahrnující opatření, jejichž cílem je odstranění překážek v hospodářských stycích mezi regiony nebo zeměmi; jako stav lze integraci charakterizovat absencí takových překážek či omezení. Podle dosaženého stupně integrace se rozlišuje preferenční zóna, zóna volného obchodu, celní unie, společný trh, hospodářská unie, úplná ekonomická integrace.

ekonomická integrace   PSH
Source: General_CS_database:DID
proces zahrnující opatření, jejichž cílem je odstranění překážek v hospodářských stycích mezi regiony nebo zeměmi; jako stav lze integraci charakterizovat absencí takových překážek či omezení. Podle dosaženého stupně integrace se rozlišuje preferenční zóna, zóna volného obchodu, celní unie, společný trh, hospodářská unie, úplná ekonomická integrace.

ekonomická klasifikace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
posuzování způsobilosti ekonomických subjektů; rozpočtová ekonomická klasifikace - utřídění rozpočtových příjmů a výdajů podle jednotných znaků.

ekonomická konverze   EUROVOC
Source: EUROVOC
Adaptace hospodářství na nový hospodářský systém, v souladu se změněnými vnějšími a vnitřními podmínkami

ekonomická kooperace   PSH

ekonomická nerovnováha   PSH

ekonomická práva   EUROVOC
EN   economic rights
Source: GEMET
The just claims and legal guarantees to access, participate in and profit from the production, distribution and use of property, intellectual property, income and wealth. (Source: RHW)

ekonomická prognóza   EUROVOC
EN   economic forecasting
Source: GEMET
The production of estimates of future financial and commercial trends, based on econometric models or surveys. (Source: ODE)

ekonomická regulace   PSH

ekonomická reprodukce   PSH

ekonomická rezerva   EUROVOC

ekonomická rovnováha   PSH
Source: General_CS_database:DID
stav vyznačující se vyrovnáváním protichůdných sil a reprodukující se bez vnějších podnětů či zásahů. Princip rovnováhy byl společenskými vědami převzat od přírodních věd; jeho uplatněním v ekonomické vědě se vytvořila řada pojmů a pojetí ekonomické rovnováhy (statická, dynamická, mikroekonomická, makroekonomická atd.), které samy vyvolávají další teoretické problémy.

ekonomická statistika   PSH
Source: General_CS_database:DID
statistická disciplína, která se zabývá číselným zobrazováním a analýzou ekonomických jevů a procesů. Předmětem ekonomické statistiky jsou zejm. statistické ukazatele, principy jejich konstrukce a agregace. Někdy nazývána hospodářská statistika.

ekonomická struktura   PSH
EN   economic structure
Source: GEMET
The underlying framework, including transportation and communications systems, industrial facilities, education and technology, that enables a country or region to produce goods, services and other resources with exchange value. (Source: MGHME / RHW)

ekonomická transformace   EUROVOC
Source: EUROVOC
Reforma politické struktury jedné nebo několika zemí, jejímž výsledkem je přechod od plánovaného hospodářství k tržní ekonomice.

ekonomické elity   PSH

ekonomické modely   PSH

ekonomické nástroje životního prostředí   EUROVOC
Source: EUROVOC
Nástroje, které ovlivňují náklady a výhody různých možností řešení ekonomických aktivit a které napomáhají měnit přístup k životnímu prostředí.

ekonomické podmínky   EUROVOC

ekonomické systémy   PSH
Source: General_CS_database:DID
teoretický pořádací model založený na jednotícím koordinačním principu, popř. jiných jednotících strukturních znacích. Nejčastěji jsou uváděny dva systémy: centrálně řízená ekonomika a tržní ekonomika. Pro centrálně řízenou ekonomiku je charakteristické řízení jednotným plánem a princip kolektivismu (společenské vlastnictví, centrální plánování a centrální rozhodování o zdrojích). V tržní ekonomice je naproti tomu velké množství individuálních hospodářských aktivit koordinováno tržním mechanismem (soukromé vlastnictví, konkurence, ceny). Žádný z modelů tohoto druhu se v reálném uspořádání konkrétní ekonomiky nevyskytuje v teoreticky čisté podobě. Konkrétní uspořádání ekonomiky je dáno kombinací různých dílčích modelových prvků a daných právních norem i norem chování, jakož i příslušných institucí.

ekonomické teorie   PSH

ekonomické vědy   PSH

ekonomické vstupy   PSH

ekonomické výstupy   PSH

ekonomické zájmové sdružení   EUROVOC

ekonomické zdroje   EUROVOC

ekonomické zpravodajství   EUROVOC
Source: EUROVOC
Podpora rozšiřování a využívání všech dostupných informací o vědeckém výzkumu a technologickém vývoji pro účely ekonomické sféry.

ekonomicky aktivní obyvatelstvo   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část populace, která je zaměstnána nebo o nalezení práce aktivně usiluje.

ekonomicky činná zemědělská populace   EUROVOC
EN   working population engaged in agriculture
Source: GEMET
The number of a particular region or nation's working population gainfully employed or otherwise occupied with the production of crops, livestock or poultry. (Source: RHW)

ekonomicky činné obyvatelstvo   EUROVOC
Source: EUROVOC
Všechny práceschopné osoby, které jsou aktivně výdělečně činné nebo které aktivně hledají zaměstnání.

ekonomický liberalismus   PSH

ekonomický model   EUROVOC

ekonomický přehled   EUROVOC

ekonomický rozvoj   PSH
EN   economic development
Source: GEMET
The state of nations and the historical processes of change experienced by them, the extent to which the resources of a nation are brought into productive use; the concept of development subsumes associated social, cultural and political changes as well as welfare measures. (Source: GOOD)

ekonomický růst   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
zvýšení reálné úrovně čistého národního produktu státu za dané období ve srovnání s obdobím předchozím.

ekonomický růst   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zvýšení reálné úrovně čistého národního produktu státu za dané období ve srovnání s obdobím předchozím.

ekonomický sektor   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
součást ekonomického systému charakterizovaná množstvím lidské práce na jednotku produkce, stupněm nutné kvalifikace a složitostí produktů. Podíl jednotlivých ekonomických sektorů je výrazem vyspělosti státu či oblasti. Rozlišují se primér, sekundér, terciér a kvartér.

ekonomický sektor   PSH
Source: General_CS_database:DID
součást ekonomického systému charakterizovaná množstvím lidské práce na jednotku produkce, stupněm nutné kvalifikace a složitostí produktů. Podíl jednotlivých ekonomických sektorů je výrazem vyspělosti státu či oblasti. Rozlišují se primér, sekundér, terciér a kvartér.

ekonomický výzkum   PSH

ekonomický život   EUROVOC
EN   ECONOMICS
Source: WordNet 3.0
the branch of social science that deals with the production and distribution and consumption of goods and services and their management

ekonomie blahobytu   PSH
Source: General_CS_database:HEU
teorie stanovící za hlavní cíl hospodářské politiky státu dosažení maximálního užitku pro společnost jako celek při zachování rovnoměrného rozdělování národního důchodu v podmínkách systému soukromého podnikání.

ekonomie hlavního proudu   PSH

ekonomie měst   PSH

ekonomie vzdělávání   PSH

ekonomie   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS 1. společenskovědní disciplína, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby 2. společenskovědní disciplína, která se zabývá řešením základního problému vzácnosti ekonomických statků a omezenosti zdrojů

ekonomie   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS 1. společenskovědní disciplína, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby 2. společenskovědní disciplína, která se zabývá řešením základního problému vzácnosti ekonomických statků a omezenosti zdrojů

ekonomika měřítka   EUROVOC
Source: EUROVOC
Snížení výrobních nákladů v důsledku zvýšení výrobní kapacity.

ekonomika stavebnictví   PSH

ekonomika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- a) systém, ve kterém se uskutečňuje hospodářský proces vymezený hranicemi státu. Podle vztahu ke státnímu rozpočtu se hospodářské subjekty dělí na podnikatelské, rozpočtové a příspěvkové organizace; podle předmětu činnosti se rozlišuje sektor primární, sekundární a terciární; b) vědní disciplína, která zkoumá zvláštnosti hospodářské činnosti v určitém úseku nebo odvětví ekonomiky (ekonomika průmyslu, dopravy). ➲ příkazová ekonomika; smíšená ekonomika; tržní ekonomika;

ekosféra   PSH
Source: General_CS_database:HEU
oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro vznik a udržení života; ekosféra Slunce sahá od dráhy Venuše po dráhu Marsu.

ekosystém   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase

ekosystémy   PSH
EN   ecosystems
Source: www.floridasprings.org/glossary.html
A community of organisms and their physical environment interacting as an ecological unit. (Source: LBC)

ekumenismus   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz hnutí ekumenické

Ekvádor   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát na severozápadě Jižní Ameriky při pobřeží Tichého oceánu; 272 045 km², 11,46 milionů obyvatel (1995), hlavní město Quito. - Území prostupují vysokohorská pásma And s činnými i vyhaslými sopkami. Nejvyšší je zaledněné Chimborazo, 6 310 m. Podnebí rovníkové, při jihozápadním pobřeží tropické, suché, v horách vysokohorské. Teploty a srážky se značně liší v závislosti na nadmořské výšce a kontinentalitě, srážek ubývá od severu k jihu. Do východní části zasahují tropické deštné lesy Amazonské nížiny, v horách vysokohorské stepi, při suchém jižním pobřeží je aridní oblast. - Asi 35 % mesticů, 25 % kreolů, 20 % indiánů. Úřední jazyk španělština. Náboženství římskokatolické (93,5 %, 1990). Negramotnost 14 % (1990). Roční přírůstek obyvatelstva 2,6 %, kojenecká úmrtnost 31 ‰, střední délka života 69 let (1995). Podíl městského obyvatelstva 56 % (1990). - Agrární stát s rozvíjejícím se těžebním průmyslem HNP 1 390 US $ na 1 obyvatele (1995), státní dluh 14,5 miliard US $ (1996). Podíl ekonomicky aktivních (1991): v zemědělství 30 %, v průmyslu 25 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 14 %, průmysl 33 %. - Zemědělství využívá 27,2 % rozlohy. Hlavní plodiny kávovník, kakaovník, banánovník (3,5 milionu tun banánů, 1991; 2. na světě), obilniny, brambory, maniok, zelenina, citrusy. Chov (1990): prasata 4,18 milionu kusů, skot 4,36 milionu kusů, ovce. Významný rybolov (724 000 tun, 1989). Tropické lesy kryjí 43 % území; ročně se těží asi 9 milionů m³ dřeva. - Základem ekonomiky těžba ropy (15,9 milionu tun, 1992); těží se i zlato, rudy neželezných kovů, síra, zemní plyn. Průmysl potravinářský, textilní, chemický, papírenský - Doprava: 965 km železnic (1987), 37 636 km silnic (1988). Mezinárodní letiště Quito a Guayaquil. Hlavní přístav Guayaquil. - Vyváží se ropa a její deriváty , banány, káva, kakao, ryby. Měnová jednotka 1 sucre (ECS) = 100 centavů. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; jednokomorové Národní shromáždění. - Správní členění: 21 provincie (včetně Galapág).

ekvinokcium   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) datum, na které se vztahuje soustava souřadnic vázaná na měnící se polohu jarního bodu na obloze. ➲ epocha; b) ➲

ekvipartiční teorém   PSH
Source: General_CS_database:HEU
tvrzení statistické fyziky, že všechny stupně volnosti přispívají k celkové střední kinetické energii stejným dílem kT/2, kde k je Boltzmannova konstanta a T termodynamická teplota. V oblasti teplot, kde není třeba uvažovat kvantové jevy, vyplývá z ekvipartičního teorému nezávislost měrného tepla na teplotě.

ekvivalence množin   PSH

ekvivalence spotřeby   PSH

elastické vlastnosti Země   PSH

elastické vlny   PSH

elastomery   PSH
Source: General_CS_database:DID
kaučukovité hmoty vyráběné ze syntetických polymerů (např. polyisobutylen, polybutadien).

eleatská škola   PSH

elektrárenská potrubí   PSH

elektrárenské bloky   PSH

elektrárenské odpady   PSH

elektrárenský a jaderný průmysl   EUROVOC

elektrárenský průmysl   EUROVOC
EN   electrical industry
Source: GEMET
Economic activity for manufacturing electric material and devices. (Source: RRDA)

elektrárna   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
průmyslové zařízení k výrobě elektrické energie transformací části dodávané energie, nejčastěji tepelné, jaderné, vodní a větrné. Posledním stupněm elektrárny je elektromechanická přeměna, nejčastěji v trojfázovém synchronním generátoru. ➲ geotermální elektrárna; hydroelektrárna; jaderná elektrárna; špičková elektrárna; tepelná elektrárna;

elektrárny s paroplynovými cykly   PSH

elektrárny   PSH

elektrická defibrilace   PSH

elektrická dvojvrstva   PSH
Source: General_CS_database:VSE
oblast na rozhraní dvou fází, v níž intenzita el. pole má hodnotu různou od nuly. El. pole je vyvoláno přebytečným nábojem přítomných el. nabitých částic: iontů, elektronů a orientovaných dipólů. Přítomnost el. náboje ovlivňuje mezipovrchové napětí v dvojvrstvě.

elektrická energie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
energie přenášená elektrickým proudem. Protéká-li vodičem o odporu R, na jehož koncích je napětí U, stejnosměrný proud I, přemění se za jednotku času v jinou formu energie elektrická energie rovná součinu napětí a proudu.

elektrická susceptibilita   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz susceptibilita

elektrická svítidla   PSH

elektrická trakce   PSH

elektrická vedení dálková   PSH

elektrická vedení domovní   PSH

elektrická vedení kabelová   PSH

elektrická vedení stožárová   PSH

elektrická vedení venkovní   PSH

elektrická vedení   PSH

elektrická vodivost   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz vodivost

elektrická zařízení   EUROVOC

elektrické čištění odpadních vod   PSH

elektrické generátory stejnosměrné   PSH

elektrické generátory střídavé   PSH

elektrické generátory   PSH

elektrické hodiny   PSH
Source: General_CS_database:VSE
zařízení k měření času. Hodinový stroj je zpravidla poháněn stejnosměrným motorkem z vestavěné baterie nebo synchronním motorkem na střídavé napětí z rozvodu sítě 220 V, popř. 120 V. E. h. mohou mít též pérový pohon s el. poháněným natahovacím mechanismem. Zvl. typem e. h. jsou např. ovládací hodiny a časové spínače pro kuchyňské sporáky a pračky.

elektrické instalace v budovách   PSH

elektrické instalace   PSH

elektrické izolátory na nízké napětí   PSH

elektrické izolátory na vysoké napětí   PSH

elektrické izolátory   PSH

elektrické kondenzátory   PSH

elektrické konvertory   PSH

elektrické lokomotivy   PSH

elektrické měřicí přístroje   PSH

elektrické motory krokové   PSH

elektrické motory stejnosměrné   PSH

elektrické motory střídavé   PSH

elektrické motory   PSH

elektrické napáječky   PSH

elektrické napětí malé   PSH

elektrické napětí nízké   PSH

elektrické napětí ultravysoké   PSH

elektrické napětí velmi vysoké   PSH

elektrické napětí vysoké   PSH

elektrické napětí zvlášť vysoké   PSH

elektrické napětí   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body nebo póly zdroje. Když se směr spádu elektrického napětí nemění, jde o elektrické napětí stejnosměrné, když se periodicky mění, o elektrické napětí střídavé. Jednotkou v SI je volt.

elektrické nástroje   PSH

elektrické odpory   PSH

elektrické orgány   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přeměněné příčně pruhované svalstvo některých živočichů, v němž vzniká elektrická energie (někteří rejnoci, ryby).

elektrické otáčkoměry   PSH

elektrické pohony   PSH

elektrické průchodky   PSH

elektrické přístroje   PSH
Source: General_CS_database:VSE
zařizení, která jsou nutnou součástí rozvodu el. energie. Podle funkce se dělí na e. p. spínací, jisticí, řadicí, spouštěcí, regulační a měřicí. Většina měřicích e. p. je zal. na účincích el. proudu. Podle účinku se dělí na e. p.: a) s otáčivou cívkou (Deprez); b) elektrodynamické; c) s měkkým železem; d) tepelné. E. p. pro měření intenzity el. proudu se nazývají ampérmetry, pro měření napětí voltmetry. Slabé el. proudy a napětí se měří galvanometry. Výkon el. proudu se měří wattmetry. Podle přesnosti se dělí e. p. např. na laboratorní (s velkou přesností), provozní a speciální, přenosné, panelové.

elektrické reaktory   PSH

elektrické rozvody   PSH

elektrické sítě distribuční   PSH

elektrické sítě nízkého napětí   PSH

elektrické sítě přenosové   PSH

elektrické sítě rozvodné   PSH

elektrické sítě stejnosměrné   PSH

elektrické sítě střídavé   PSH

elektrické sítě vysokého napětí   PSH

elektrické sítě   PSH

elektrické solné lázně   PSH

elektrické součástky   PSH

elektrické srážení   PSH

elektrické stroje netočivé   PSH

elektrické stroje pro průmysl   EUROVOC

elektrické stroje speciální   PSH

elektrické stroje točivé   PSH

elektrické stroje   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
zařízení pro přeměnu mech. energie v el. a naopak, popř. pro přeměnu el. energie jednoho druhu na el. energii jiných vlastností (např. střídavý proud na stejnosměrný). E. s. na výr. el. proudu přeměnou mech. energie (generátor) jsou točivé stroje poháněné např. parním strojem, vodní turbínou. E. s. na výr. střídavého proudu se nazývají alternátory, na výr. stejnosměrného proudu dynama. E. s. na přeměnu el. energie na mech. jsou elektromotory. Ke změně vlastností el. proudu slouží např. transformátory, usměrňovače a měniče.

elektrické stroje   PSH
Source: General_CS_database:VSE
zařízení pro přeměnu mech. energie v el. a naopak, popř. pro přeměnu el. energie jednoho druhu na el. energii jiných vlastností (např. střídavý proud na stejnosměrný). E. s. na výr. el. proudu přeměnou mech. energie (generátor) jsou točivé stroje poháněné např. parním strojem, vodní turbínou. E. s. na výr. střídavého proudu se nazývají alternátory, na výr. stejnosměrného proudu dynama. E. s. na přeměnu el. energie na mech. jsou elektromotory. Ke změně vlastností el. proudu slouží např. transformátory, usměrňovače a měniče.

elektrické šoky   PSH
EN   electroshocks
Source: WordNet
the administration of a strong electric current that passes through the brain to induce convulsions and coma

elektrické teplo   PSH
Source: General_CS_database:HEU
teplo vzniklé přeměnou elektrické energie na energii tepelnou, uskutečňované na fyzikálně různých principech. Rozeznává se například ohřev odporový, obloukový, indukční, diel., infračervený, elektronovými paprsky, plazmový, laserový, ultrazvukový.

elektrické teploměry   PSH

elektrické tloušťkoměry   PSH

elektrické tlumivky   PSH

elektrické trouby   PSH

elektrické vytápění   PSH

elektrické zdroje světla   PSH

elektrické zkraty dvoufázové   PSH

elektrické zkraty jednofázové   PSH

elektrické zkraty třífázové   PSH

elektrické zkraty   PSH

elektricky vodivé materiály   PSH

elektrický kabel   EUROVOC

elektrický náboj   PSH
Source: General_CS_database:HEU
skalární veličina určující míru schopnosti částic účastnit se elektromagnetické interakce. Existuje kladný a záporný, je vždy spojen s látkou a je pouze celistvým násobkem elementárního náboje (s výjimkou kvarků). Jednotkou v SI je coulomb.

elektrický oblouk   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz oblouk elektrický

elektrický ohřev   PSH

elektrický proces   EUROVOC

elektrický proud činný   PSH

elektrický proud dvoufázový   PSH

elektrický proud dynamický   PSH

elektrický proud ekvivalentní   PSH

elektrický proud fázový   PSH

elektrický proud indukovaný   PSH

elektrický proud jalový   PSH

elektrický proud jmenovitý   PSH

elektrický proud klidový   PSH

elektrický proud oteplovací   PSH

elektrický proud poruchový   PSH

elektrický proud rázový   PSH

elektrický proud souměrný   PSH

elektrický proud stejnosměrný   PSH
EN   direct current
Source: WordNet 3.0
an electric current that flows in one direction steadily

elektrický proud střídavý   PSH

elektrický proud špičkový   PSH

elektrický proud trvalý   PSH

elektrický proud třífázový   PSH

elektrický proud v kapalinách   PSH

elektrický proud v Zemi   PSH

elektrický proud zemní   PSH

elektrický proud zkratový   PSH

elektrický proud   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje (elektrony, ionty, kvazičástice); b) skalární veličina I kvantitativně charakterizující elektrický proud velikostí elektrického náboje dQ, který projde danou plochou za časový interval dt (I = dQ/dt). Jednotkou v SI je ampér. Elektrický proud, který nemění svůj směr, se nazývá stejnosměrný, pokud navíc nemění ani velikost, nazývá se stejnosměrný ustálený. Střídavý elektrický proud periodicky mění svůj směr i velikost.

elektrický spotřebič pro domácnost   EUROVOC

elektrický vůz   EUROVOC
EN   electric vehicle
Source: GEMET
Vehicle driven by an electric motor and characterized by being silent and less polluting. (Source: RRDA)

elektrizační soustavy   PSH

elektroabrazivní obrábění   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- obrábění krátkodobými výboji a elektrochemickým rozpouštěním součásti zapojené na anodu. Obráběcí nástroj (kotouč, katoda) se otáčí obvodovou rychlostí 8-12 m.s-1 a rozrušuje povlak kapaliny s velkým elektrickým odporem za současného odnášení zplodin obrábění. Používá se k ostření nástrojů a broušení součástí ze slinutých karbidů.

elektroakustika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odvětví sdělovací techniky, které se zabývá teorií, konstrukcí a provozem elektroakustických měničů (mikrofonů, sluchátek, reproduktorů), záznamových a reprodukčních akustických zařízení.

elektrochemická analýza   PSH

elektrochemická koroze   PSH
Source: General_CS_database:VSE
znehodnocování kovů, při němž se reakční energie vybavuje ve formě el. proudu (podobně jako v galvanickém článku). E. k. je souhrnem dvou dílčích reakcí: anodové, která odpovídá oxidaci kovu (vznikají ionty nebo oxidy), a katodové, odpovídající redukci některé složky obsažené v elektrolytu. Elektrony, které se uvolňují při anodové reakci, se pohybují v kovu a zúčastňují se katodové reakce, která má depolarizující charakter, dochází k vybíjení iontů vodíku (vodíková depolarizace) nebo k redukci kyslíku rozpuštěného v elektrolytu (kyslíková depolarizace). Vytvářejí-li korozní zplodiny na povrchu kovu ochrannou vrstvu, přechází kov do pasívního stavu, v němž rychlost koroze je velmi malá. Pro vznik e. k. je důležitá homogenita struktury, přítomnost mikročlánků, vnitřních pnutí, vměstků a chem. heterogenita.

elektrochemická ochrana   PSH
Source: General_CS_database:VSE
způsob ochrany kovů před elektrochem. korozí. Princip e. o. je zal. na umělém přesouvání potenciálu korodující soustavy do oblasti pasivity a imunity; koroze pak není termodynamicky možná. E. o. je anodická nebo katodická.

elektrochemické články   PSH

elektrochemické procesy   PSH

elektrochemické reakce   PSH

elektrochemický potenciál   PSH
Source: General_CS_database:DID
veličina spojená s prací nutnou na přenos iontů mezi soustavami. Gradient elektrochemického potenciálu je hnací silou dějů probíhajících v soustavách nabitých částic.

elektrochemie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
obor fyzikální chemie studující rovnováhy a transportní děje v roztocích elektrolytů a v heterogenních soustavách obsahujících elektrolyty. ➲

elektrochemie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor fyzikální chemie studující rovnováhy a transportní děje v roztocích elektrolytů a v heterogenních soustavách obsahujících elektrolyty. ➲

elektrodialýza   PSH
Source: General_CS_database:HEU
dialýza, při níž je odstraňování solí z roztoku koloidu urychleno vnějším elektrickým polem.

elektrodové procesy   PSH

elektrody   PSH
EN   electrodes
Source: WordNet
a conductor used to make electrical contact with some part of a circuit

elektrodynamika kontinua   PSH

elektrodynamika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nauka o pohybu elektricky nabitých těles v proměnných elektromagnetických polích. Klasická elektrodynamika se zabývá elektromagnetickou interakcí mezi makroskopickými tělesy, kvantová elektrodynamika interakcí mezi mikroobjekty při kvantovém pojetí elektromagnetických polí.

elektroencefalografie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- diagnostická metoda založená na zapisování akčních elektrických potenciálů nervových buněk v mozku.

elektroerozivní obrábění   PSH
Source: General_CS_database:HEU
metody obrábění využívající tepelné energie elektrických výbojů mezi nástrojem (elektrodou) a obrobkem. Základní druhy: elektrojiskrové, elektroimpulzní, elektrokontaktní, anodomechanické.

elektroforéza   PSH
Source: General_CS_database:DID
dělicí metoda využívající různou pohyblivost nabité částice v téže fázi. Elektrokinetický jev, při kterém se částice dispergované tuhé fáze v kapalném disperzním prostředí pohybují v elektrickém poli k elektrodě nabité opačně, než je náboj jejich povrchu. Rychlost pohybu částic je přímo úměrná intenzitě pole a elektrokinetickému potenciálu a nepřímo úměrná viskozitě prostředí. Podle prostředí, ve kterém elektroforéza probíhá, se rozlišuje a) volná elektroforéza ve vodném prostředí, Tiseliova elektroforéza; b) zónová elektroforéza na inertních nosičích (filtrační papír, silikagel, škrob, syntetické gely). Elektroforéza se užívá v biochemii (např. k dělení bílkovin) a v různých organických technologiích.

elektrofyziologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
vědní obor, který se zabývá vznikem bioelektrických potenciálů, jejich změnami a přenosem vzruchové aktivity v organismu.

elektrografie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
technika zobrazování předmětů přímo na fotograficky citlivou vrstvu pomocí vysokonapěťového elektrického pole.

elektrogravimetrie   PSH
Source: General_CS_database:DID
hraniční metoda vážkové analýzy a elektroanalýzy; stanovovaná látka rozpuštěná v roztoku se kvantitativně vyloučí elektrickým proudem na předem zvážené inertní velkoplošné síťkové (nejčastěji platinové) elektrodě a její množství se určí z přírůstku hmotnosti elektrody.

elektrohydraulické přístroje   PSH

elektroinstalační krabice   PSH

elektroinstalační lišty   PSH

elektroinstalační materiály   PSH

elektroinstalační přístroje   PSH

elektroinstalační trubky   PSH
EN   conduits
Source: WordNet
a passage (a pipe or tunnel) through which water or electric wires can pass; "the computers were connected through a system of conduits"

elektroizolační keramika   PSH

elektroizolační skla   PSH

elektroizolační výrobky   PSH

elektrokardiografie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- diagnostická metoda zachycující akční elektrické srdeční potenciály z různých míst tělesného povrchu.

elektroluminiscence   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[-ny-, řec. + lat.], luminiscence (světélkování) vyvolaná el. polem.

elektroluminiscenční diody   PSH

elektroluminiscenční displeje   PSH

elektrolytická vodivost   PSH

elektrolytické odmašťování   PSH

elektrolyty   PSH

elektrolýza   PSH
Source: General_CS_database:HEU
rozklad elektrolytu elektrickým proudem, přesněji elektrodovými reakcemi, například při elektrolýze roztoku NaCl reakcemi Na+ + e-(katoda) → Na, Cl- → Cl̇ + e- (anoda). Na katodě probíhá redukce (vylučují se kovy a vodík), na anodě oxidace (vylučují se elektronegativní složky). Řídí se Faradayovými zákony a využívá se například k analytickým účelům, k výrobě a rafinaci kovů, pokovování předmětů.

elektromagnetická indukce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jev objevený 1831 M. Faradayem a zobecněný J. C. Maxwellem: Každá časová změna magnetického indukčního toku je provázena vznikem časově proměnného elektrického pole. Toto indukované elektrické pole je, na rozdíl od elektrického pole s náboji, vírové.

elektromagnetická separace   PSH

elektromagnetická zařízení   EUROVOC

elektromagnetické čočky   PSH

elektromagnetické jevy v okolí Země   PSH

elektromagnetické pole   PSH
Source: General_CS_database:HEU
silové pole, jehož prostřednictvím se uskutečňují elektromagnetické interakce mezi elektricky nabitými částicemi. Skládá se z elektrického a magnetického pole, jejichž vztah obecně udává soustava Maxwellových rovnic. Elektromagnetické pole má určitou energii, hybnost, setrvačnost a šíří se prostorem rychlostí světla. Kvantem je foton. ➲

elektromagnetické profilování   PSH

elektromagnetické přechody   PSH

elektromagnetické regulátory   PSH

elektromagnetické síly   PSH

elektromagnetické sondování   PSH

elektromagnetické vlny   PSH

elektromagnetický dipól   PSH

elektromagnetismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se studiem elektromagnetického pole.

elektromagnety na střídavý proud   PSH

elektromagnety   PSH
EN   electromagnets
Source: WordNet
a temporary magnet made by coiling wire around an iron core; when current flows in the coil the iron becomes a magnet

elektromechanické filtry   PSH

elektromechanické paměti   PSH

elektromechanické regulátory   PSH

elektrometalurgie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
výroba kovů nebo slitin pomocí elektrické energie.

elektrometalurgie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
výroba kovů nebo slitin pomocí elektrické energie.

elektrometrické titrace   PSH

elektroměry   PSH

elektromobily   PSH

elektromotorické pohony   PSH

elektromyografie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- diagnostická metoda zachycující elektrickou aktivitu, jež vychází z jednoho nebo ze skupin svalových vláken.

elektronarkóza   PSH
Source: General_CS_database:DID
narkóza elektrickým proudem.

elektronegativita   PSH
Source: General_CS_database:DID
poměrná veličina vyjadřující schopnost atomu přitahovat vazebné elektrony. Elektronegativita prvku se vztahuje ke zvolené elektronegativitě některého vybraného prvku, zpravidla fluoru. Hodnota závisí na tom, se kterým atomem a jakým způsobem (oxidační číslo, hybridizace) je daný atom vázán. V tabulkách se proto uvádějí střední hodnoty.

elektroneurografie   PSH

elektronická hudba   PSH
Source: General_CS_database:HEU
hudba, jejímž zdrojem jsou elektroakustická zařízení. Technologie obsahuje tři základní fáze: tvorbu základních zvukových prvků, jejich transformaci a montáž. Rozvíjela se od 50. let 20. století, postupně se stíraly rozdíly mezi elektronickou hudbou a konkrétní hudbou, obě tendence tvoří proud syntetické hudby.

elektronická pošta   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
e-mail – telekomunikační služba instalovaná převážně na standardních počítačových sítích. Určena k přenosu zpráv mezi počítačovými pracovišti, k ukládání těchto zpráv do paměťových schránek, ke třídění a předzpracování zpráv. Vyznačuje se efektivním a levným provozem.

elektronická součástka   EUROVOC

elektronická správa dokumentů   EUROVOC
Source: EUROVOC
Označení pro hardware, software a technické prostředky pro získání, zpracování a ukládání dat v digitální podobě.

elektronická zařízení   EUROVOC
EN   electronic equipment
Source: WordNet 3.0
equipment that involves the controlled conduction of electrons (especially in a gas or vacuum or semiconductor)

elektronické bankovnictví   EUROVOC

elektronické časopisy   PSH

elektronické dodávání dokumentů   PSH
Source: UID_TDKIV
Služba doručení plného textu dokumentu v elektronické podobě.

elektronické filtry   PSH

elektronické hlasování   EUROVOC

elektronické obchodování   PSH
Source: Národní ústav odborného vzdělávání
Proces kupování a prodávání zboží a služeb on-line.

elektronické obvody   PSH

elektronické paměti   PSH

elektronické prvky   PSH

elektronické publikování   EUROVOC
Source: Heureka
Vydávání a šíření dokumentů elektronickými prostředky, a to buď offline (zejména na optických discích) anebo online v prostředí počítačových sítí. Produktem elektronického publikování je elektronický dokument (elektronická kniha, elektronické periodikum, databáze apod.). Výhoda elektronického publikování oproti publikování v tištěné podobě spočívá především v neexistenci prostorových a časových bariér a v úspoře financí na vydávání dokumentů.

elektronické regulátory   PSH

elektronické rozpoznávání písma   EUROVOC
Source: EUROVOC
Technologie převodu dokumentu z digitální obrazové do textové podoby pomocí metody optického rozpoznávaní znaků.

elektronické vlastnosti   PSH

elektronické zdroje   PSH

elektronický dokument   EUROVOC
Source: UID_TDKIV
Dokument, který se od tištěných typů dokumentů odlišuje nikoliv obsahovými, ale formálními vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu informací a z něho vyplývající větší nezávislostí a oddělitelností obsahu dokumentu od nosiče dat. Digitální uložení informace umožňuje aplikaci operativnějších individuálních metod práce s informacemi (vyhledávání, změny). Pro účely bibliografického popisu elektronických zdrojů se termínem elektronický dokument označuje zdroj, který obsahuje převážně textová data.

elektronický obchod   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
provádění obchodních transakcí a obchodní komunikace prostřednictvím počítačových sítí včetně Internetu. Zahrnuje i přenos peněz digitální formou.

elektronický odpad   EUROVOC

elektronický podpis   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě

elektronický průmysl   EUROVOC
EN   electronics industry
Source: WordNet 3.0
the manufacturers of electronic products considered collectively

elektronický prvek   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- prvek elektrického obvodu, jehož vlastnosti jsou založeny na zákonitostech pohybu nosičů elektrického náboje; rozlišují se elektronické prvky polovodičové, vakuové a výbojové.

elektronický převod finančních prostředků   EUROVOC

elektronika a elektrotechnika   EUROVOC

elektronika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
oblast vědy a techniky zabývající se studiem a využíváním jevů elektrické vodivosti v pevných látkách (polovodičové prvky), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky).

elektronika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
oblast vědy a techniky zabývající se studiem a využíváním jevů elektrické vodivosti v pevných látkách (polovodičové prvky), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky).

elektronky   PSH

elektronová afinita   PSH
Source: General_CS_database:VSE
energie, která se uvolní nebo kterou je nutno dodat při převedení prvku v záporně nabitý ion, tj. při spojení atomu s elektronem.

elektronová difrakce   PSH

elektronová hustota   PSH

elektronová konfigurace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obsazení elektronových hladin v atomech, molekulách, iontech nebo krystalech v jednoelektronovém přiblížení, přičemž obsazení se řídí Pauliho principem. Znázorňuje se zápisem obsazení orbitalů elektrony. Například v atomu symbol 3p5 znamená, že ve slupce M (hlavní kvantové číslo 3) je orbital p (vedlejší kvantové číslo 1) obsazen pěti elektrony. Zkráceně se elektronová konfigurace zapisuje pomocí nejbližšího předcházejícího vzácného plynu a následujících obsazených orbitalů.

elektronová mikroskopie   PSH
EN   electron microscopy
Source: WordNet 3.0
microscopy with the use of electron microscopes

elektronová optika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část fyziky zabývající se řízením toku elektronů elektrickým nebo magnetickým polem. ➲

elektronová spektra   PSH

elektronová spinová rezonance   PSH
EN   electron spin resonance
Source: WordNet 3.0
microwave spectroscopy in which there is resonant absorption of radiation by a paramagnet

elektronová teorie kovů   PSH

elektronová vodivost   PSH
Source: General_CS_database:DID
a) vodivost způsobená volnými elektrony (elektronovým plynem) v kovech; b)příměsová vodivost polovodiče zprostředkovaná volnými elektrony.

elektronové přechody   PSH

elektronové stavy   PSH

elektronové struktury   PSH

elektronové svazky   PSH

elektronové trubice   PSH

elektronový mikroskop   PSH
Source: General_CS_database:HEU
mikroskop, v němž se na rozdíl od optického mikroskopu používají nikoli světelné paprsky, ale svazek rychlých elektronů. Elektronové mikroskopy dosahují vysoké rozlišovací schopnosti (asi 0,2 nm) a velkého zvětšení (až stotisíckrát).

elektrony ve vnějším poli   PSH

elektrony   PSH
EN   electrons
Source: WordNet
an elementary particle with negative charge

elektroocel   PSH
Source: General_CS_database:DID
ocel vyrobená v elektrické (indukční nebo obloukové) peci.

elektrooptické jevy   PSH

elektroosmóza   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- elektrokinetický jev, kdy dochází vlivem elektrického proudu k pohybu kapaliny pórovitou překážkou (diafragmou). Využití v praxi například při vysušování zdiva, čištění vody.

elektroporcelán   PSH

elektrorafinace   PSH

elektroreologické kapaliny   PSH

elektrostatická energie   PSH

elektrostatické filtry   PSH

elektrostatické generátory   PSH

elektrostatické odlučovače   PSH

elektrostatické pole v elektrotechnice   PSH

elektrostatické pole   PSH
Source: General_CS_database:HEU
elektrické pole částic nebo těles, jež jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě.

elektrostatické rozdružování   PSH

elektrostatický tisk   PSH
Source: Heureka
technika tisku bez tlaku, při které k přenosu barvy dochází rozdílným elektrostatickým nábojem; po přenesení se barva chemicky nebo teplem ustálí. ➲ tiskové techniky;

elektrostatika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
obor zabývající se studiem elektrostatického pole.

elektrostrikce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- změna tvaru a objemu dielektrického tělesa vlivem jeho elektrické polarizace ve vnějším elektrickém poli. Tento jev nastává u všech dielektrik, velikost deformace je úměrná čtverci intenzity elektrického pole.

elektrostruskové pece   PSH

elektrostruskově přetavená ocel   PSH

elektrotechnické materiály   PSH

elektrotechnické plechy   PSH

elektrotechnický průmysl   EUROVOC
EN   electrical engineering
Source: WordNet 3.0
the branch of engineering science that studies the uses of electricity and the equipment for power generation and distribution and the control of machines and communication

elektrotechnika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
odvětví techniky, vědní obor zabývající se elektromechanickou přeměnou a mnohostranným využitím vlastností elektrického proudu (energie). Jednotlivé obory se prolínají, nelze mezi nimi nalézt přesnou hranici, obvykle se podle elektrického proudu a napětí dělí na elektrotechniku silnoproudou a slaboproudou.

elektrotechnika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odvětví techniky, vědní obor zabývající se elektromechanickou přeměnou a mnohostranným využitím vlastností elektrického proudu (energie). Jednotlivé obory se prolínají, nelze mezi nimi nalézt přesnou hranici, obvykle se podle elektrického proudu a napětí dělí na elektrotechniku silnoproudou a slaboproudou.

elektrotepelná zařízení   PSH

elektrotermická zařízení speciální   PSH

elektřina a magnetismus   PSH

elementární analýza   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz chemická analýza

elementární částice   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
základní hmotné objekty tvořící látku nebo pole; vyskytují se v kosmickém záření nebo jsou produkované v urychlovači. Každá elementární částice je charakterizována klidovou hmotností, klidovou energií, elektrickým nábojem, dobou života, spinem a dalšími kvantovými čísly. Počet objevených elementárních částic neustále vzrůstá, 1994 dosahoval několika set. ➲ fyzika elementárních částic;

elementární částice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
základní hmotné objekty tvořící látku nebo pole; vyskytují se v kosmickém záření nebo jsou produkované v urychlovači. Každá elementární částice je charakterizována klidovou hmotností, klidovou energií, elektrickým nábojem, dobou života, spinem a dalšími kvantovými čísly. Počet objevených elementárních částic neustále vzrůstá, 1994 dosahoval několika set. ➲ fyzika elementárních částic;

elementární funkce komplexní proměnné   PSH

elementární funkce   PSH
Source: General_CS_database:DID
souhrnné označení pro širokou třídu funkcí, s nimiž se běžně pracuje především v matematické analýze. Patří sem polynomy, funkce goniometrické, cyklometrické, logaritmické a exponenciální a všechny funkce, které z nich lze obdržet pomocí operací sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování, odmocňování a pomocí tvoření funkcí inverzních a složených. Všechny takto vzniklé funkce jsou zejména spojité všude, kde jsou definovány, a proto hrají důležitou roli v diferenciálním a integrálním počtu. Existuje však i mnoho důležitých funkcí, které elementární nejsou.

elementární náboj   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nejmenší elektrický náboj, který je roven velikosti náboje protonu.

elevace   PSH
Source: General_CS_database:DID
pozvedání chleba a číše před přijetím eucharistie v křesťanské liturgii; pohyb vzhůru, zvedání; viz kapilární elevace.

elevátory sypkých materiálů   PSH

eliminace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vyloučení, odstraňování; reakce rozkladného typu; odštěpení menších skupin (atomů) z molekuly reaktantu, například CH2Br-CH3 + KOH → CH2=CH2 + KBr + H2O.

eliptická geometrie   PSH
EN   elliptic geometry
Source: WordNet 3.0
(mathematics) a non-Euclidean geometry that regards space as like a sphere and a line as like a great circle; "Bernhard Riemann pioneered elliptic geometry"

eliptické funkce   PSH

eliptické integrály   PSH

eliptické rovnice   PSH

elity   PSH
EN   elites
Source: WordNet
a group or class of persons enjoying superior intellectual or social or economic status

eloxování   PSH
Source: General_CS_database:DID
způsob povrchové úpravy hliníku a jeho slitin elektrolytickou oxidací.

emaily   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[fr.], pigmentované nátěrové hmoty s malým obsahem pigmentů a plnidel. Používají se pro vrchní nátěry, zpravidla lesklé; podle použití se dělí na vnitřní a vnější, podle materiálu např. na olejové, syntetické, nitroemaily.

emancipace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
osvobození z podřízeného postavení, zrovnoprávnění; v užším smyslu boj za rovnoprávnost žen.

emancipace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
osvobození z podřízeného postavení, zrovnoprávnění; v užším smyslu boj za rovnoprávnost žen.

emanometrie   PSH
Source: General_CS_database:DID
radiometrická metoda stanovení přítomnosti radonu v horninách a ve vodách.

embolie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
zanesení pohyblivého vmetku (trombu, vzduchových bublin, tukových kapének) krevním proudem na místo anatomického zúžení cévy. Důsledkem je ucpání cévy.

Embosovaná platební karta   PSH
Source: Česká bankovní asociace
platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet či v případech, kdy z nějakého důvodu selže elektronická komunikace prostřednictvím takového terminálu.

embryo   PSH
Source: GEMET
An early stage of development in multicellular organisms. (Source: MGH)

embryologie člověka   PSH

embryologie rostlin   PSH

embryologie živočichů   PSH

embryologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
věda o zárodečném vývoji mnohobuněčných organismů.

embryonální struktury   PSH

emigrace   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
1. dobrovolné nebo nucené vystěhování do ciziny, převážně z politických důvodů. Viz též exil, migrace, vystěhovalectví; 2. ekologie vystěhování části jedinců z původně obývaného prostoru, čímž se zpravidla omezí vnitrodruhová konkurence. Na rozdíl od migrace se jedná o jednosměrný jev (emigranti se nevrací zpátky).

Emilia-Romagna   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
kraj v severní Itálii; 8 provincií, 22 125 km², 3,90 milionu obyvatel (1991), správní středisko Bologna. Hospodářsky vyspělá oblast. Intenzivní zemědělství (obilniny, cukrová řepa, ovoce, vinná réva). Rozvinutý průmysl (potravinářský, strojírenský).

emise cenných papírů   EUROVOC

emise měny   EUROVOC

emise záření   PSH

emise   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS 1. akt vydání cenného papíru, bankovky nebo jiné listiny; 2. soubor společně vydaných zastupitelných cenných papírů; 3. znečišťující látky vypouštěné do ovzduší

emisní spektra čárová   PSH

emisní spektroskopie   PSH

emoce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
prožívání; psychické procesy a stavy provázející všechny kognitivní psychické procesy, psychickou činnost a chování člověka. Emočním prožitkům odpovídají odlišné fyziologické reakce i motorické projevy (mimika, gestikulace). Emoce vyvolávají vnější i vnitřní podněty (změny v organismu). V psychice plní funkce hodnotící (obsahy vědomí prožívány jako příjemné nebo nepříjemné) a regulační ve vztahu k prováděné činnosti. Emoce se dělí na příjemné (stenické) a nepříjemné (astenické), z hlediska intenzity a délky trvání na nálady (dlouhodobé citové vztahy, celkové emoční vyladění), afekty (prudké, krátkodobé citové reakce), vášně (dlouhodobé, intenzivní zaměření související s motivací).

emocionální reakce   PSH

emocionální stavy   PSH

emocionální zralost   PSH

empatie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vcítění se do prožitků druhého, na vyšším stupni včetně chápání jeho způsobu uvažování i jednání; nemusí být spojena se sympatií a je nezávislá na rozumových schopnostech. Termín užíván hlavně v humanistické psychologii.

empirická teplota   PSH

empirické metody   PSH

empirické vědy   PSH

empirický výzkum   PSH
EN   empirical research
Source: WordNet 3.0
an empirical search for knowledge

empirismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
názor, že zdrojem poznání je pouze zkušenost. V teorii poznání je úzce spjat se senzualismem a analýzou smyslového poznání. Stoupenci zejména R. Bacon, J. Locke a francouzští materialisté 18. století ➲

empír   PSH
Source: General_CS_database:HEU
umělecký sloh 1. třetiny 19. století, druhá vývojová fáze klasicismu nacházející inspiraci ve formách antického umění a v důsledku Napoleonových výbojů i egyptského. Zdůrazňoval střízlivou jednoduchost a barevnou střídmost. Projevil se hlavně v architektuře, v níž usiloval o monumentální účinek, v řešení interiérů, v užitém umění a v módě. Malířství a sochařství bylo spíše komorního rázu, námětově se obracelo do antické historie, ale i k portrétu, žánru a vedutě.

emulátory   PSH
EN   emulators
Source: WordNet
someone who copies the words or behavior of another

emulgátory   PSH
Source: General_CS_database:HEU
organické látky schopné absorpce a tvorby filmu na fázovém rozhraní nemísitelných kapalin. Snižují povrchové napětí, a tím usnadňují tvorbu emulzí a stabilizují je.

emulze   PSH
Source: General_CS_database:HEU
disperzní soustava dvou omezeně mísitelných kapalin, schematicky označovaná olej a voda, z nichž jedna vytváří spojité disperzní prostředí, v němž je druhá dispergovaná ve formě kapiček stabilizovaných vhodným emulgátorem. Emulze typu olej ve vodě je například mléko, emulze typu voda v oleji máslo a kosmetické krémy.

encyklopedie   EUROVOC
Source: TDKIV
Dílo shrnující základní poznatky lidského vědění nebo jeho vybraných částí, uspořádané abecedně nebo systematicky, často o rozsahu více svazků.

encyklopedie   PSH
Source: TDKIV
Dílo shrnující základní poznatky lidského vědění nebo jeho vybraných částí, uspořádané abecedně nebo systematicky, často o rozsahu více svazků.

encyklopedisté   PSH
Source: General_CS_database:HEU
skupina francouzských osvícenských, zčásti materialistických filozofů a vědců v 18. století, kteří se sdružili pod vedením D. Diderota a J.-B. d'Alemberta k sepsání a vydání Encyklopedie. Mezi nejznámější encyklopedisty patřili J.-J. Rousseau, Voltaire, Ch. L. Montesquieu, E. B. Condillac, C. A. Helvétius, P. H. D. Holbach, G. B. Mably, Morelly, A. R. J. Turgot, J. Necker. Filozofické a politické názory encyklopedistů nebyly jednotné, spojovalo je však stranění společenskému pokroku.

endemická nemoc   EUROVOC
EN   endemic disease
Source: WordNet
a disease that is constantly present to a greater or lesser degree in people of a certain class or in people living in a particular location

endemické druhy   PSH
EN   endemic species
Source: GEMET
Species native to, and restricted to, a particular geographical region. (Source: LBC)

endodontika   PSH
EN   endodontics
Source: WordNet 3.0
the branch of dentistry dealing with diseases of the dental pulp

endogamie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
společenské pravidlo, podle něhož příslušníci určité skupiny (kmene, kasty, lokální skupiny) musí uzavírat manželství pouze se členy vlastní skupiny. ➲

endogenní dynamika   PSH

endogenní ložiska   PSH

endogenní síly   PSH

endokrinní nemoc   EUROVOC

endokrinní nemoci   PSH

endokrinní systém   PSH
Source: General_CS_database:VSE
soustava žláz s vnitřní sekrecí, vyskytující se u živočichů. Bezobratlí i obratlovci mají schopnost ovlivňovat látkovou přeměnu specifickými látkami (hormony) vylučovanými z přeměněných nervových buněk (neurosekreční buňky). Tyto buňky jsou u kroužkovců umístěny v zadním prostomiu, u korýšů desetinožců je místem tvorby hormonů neurosekreční komplex očního stvolu (X-orgán), dále postkomisurální a subezofageální soustava. Hormony jsou také vylučovány v osrdečníku. U hmyzu jsou neurosekreční buňky umístěny v protocerebru, dále se uplatňují kardiakální tělíska, přilehlá tělíska a protorakální žlázy. U obratlovců tvoří e. s. hl. pohlavní žlázy, hypofýza, štítná žláza a nadledviny.

endokrinní žlázy   PSH
Source: General_CS_database:DID
žlázy s vnitřní sekrecí, glandulae endocrinae – orgány umístěné v různých částech těla. Nemají vývody, výměšky (hormony) secernují do krve (jsou transportovány k cílovým orgánům, tzv. hormony systémové) nebo do tkáňového moku (ovlivňují okolní tkáně, tzv. hormony lokální). Podle charakteru hormonů se dělí na a) žlázy produkující peptidové hormony (přední i zadní lalok hypofýzy, hypotalamus, štítná žláza, příštitná tělíska, Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní, srdce, brzlík, placenta, trávicí ústrojí, játra, ledviny a různé tkáně secernující růstové faktory); b) žlázy produkující hormony, které jsou deriváty aminokyselin (dřeň nadledvin, hypotalamus, šišinka a různé tkáně); c) žlázy produkující steroidní hormony (kůra nadledvin, varlata, vaječníky

endokrinologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
podobor vnitřního lékařství zabývající se anatomií, fyziologií a patofyziologií žláz s vnitřní sekrecí a prevencí, diagnostikou a léčením jejich chorob.

endoplazmatické retikulum   PSH
Source: General_CS_database:HEU
v eukaryotických buňkách soustava vzájemně propojených cisteren či trubiček ohraničených biomembránou. Jeho funkcí je syntéza řady látek, jejich ukládání a transport.

endoskopie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
diagnostická metoda používající přístroj se světelným zdrojem (endoskop) k vyšetření tělních dutin a dutých orgánů. Například gastroskopie (vyšetření žaludku), cystoskopie (močového měchýře), fibroskopie (trávicí trubice), bronchoskopie (dýchacích cest), kolposkopie (poševních stěn a děložního čípku).

energetická bilance atmosféry   PSH

energetická bilance   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
[-ty-], nejobecněji porovnávání energie (práce) získané a přivedené při přeměně energií, úžeji rozdělení přivedené energie na složky užitečné, popř. dále využívané, a na složky nevyužitelné. E. b. za určité období v energetice je porovnání práce zdroje nebo soustavy s prací spotřeby (zatížení).

energetická diverzifikace   EUROVOC

energetická hladina   PSH
Source: General_CS_database:DID
hladina energie – přípustná hodnota energie v daném stacionárním kvantovém stavu. Energie soustavy mikročástic ve stacionárním stavu (např. molekula, atom, atomové jádro) může nabývat pouze diskrétních hodnot energie. Graficky se energetické hladiny znázorňují vodorovnými přímkami. Nejníže položené přímce odpovídá nejmenší možná hodnota energie kvantové soustavy a označuje se jako základní energetická hladina. Ostatní hladiny energie jsou tzv. vzbuzené energetické hladiny. Zvláštním případem energetické hladiny významným pro teorii polovodičů a pro pásovou teorii pevných látek, je Fermiho energie. Někdy se energetická hladina nazývá term.

energetická hodnota stravy   PSH

energetická krize   EUROVOC

energetická lokalita   EUROVOC

energetická nabídka   EUROVOC

energetická plodina   EUROVOC

energetická politika   EUROVOC
EN   energy policy
Source: GEMET
A statement of a country's intentions in the energy sector. (Source: BRACK)

energetická politika   EUROVOC
EN   energy policy
Source: GEMET
A statement of a country's intentions in the energy sector. (Source: BRACK)

energetická rozvodná síť   EUROVOC

energetická technologie   EUROVOC
EN   energy technology
Source: GEMET
Solar energy can be converted to useful work or heat by using a collector to absorb solar radiation, allowing much of the sun's radiant energy to be converted to heat. This heat can be used directly in residential, industrial, and agricultural operations; converted to mechanical or electrical power; or applied in chemical reactions for production of fuels and chemicals. (Source: PARCOR)

energetické plodiny   PSH

energetické právo   EUROVOC
EN   energy law
Source: WordNet
the fundamental principle of physics that the total energy of an isolated system is constant despite internal changes

energetické strojírenství   PSH

energetické uhlí   PSH

energetické zdroje chemické   PSH

energetické zdroje geotermální   PSH

energetické zdroje jaderné   PSH

energetické zdroje plynové   PSH

energetické zdroje ropné   PSH

energetické zdroje slapové   PSH

energetické zdroje sluneční   PSH

energetické zdroje uhelné   PSH

energetické zdroje větrné   PSH

energetické zdroje vodní   PSH

energetické zdroje z odpadního tepla   PSH

energetické zdroje   PSH

energetický metabolismus   PSH
Source: General_CS_database:DID
soubor reakcí, které vedou k uvolnění energie odbouráváním sacharidů a tuků. Viz též fotosyntéza, glykolýza, dýchání.

energetický průmysl   EUROVOC
EN   energy industry
Source: GEMET
Industry which converts various types of fuels as well as solar, water, tidal, and geothermal energy into other energy forms for a variety of household, commercial, transportation, and industrial application. (Source: PZ)

energetický výzkum   EUROVOC

energetika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
vědní obor a průmyslové odvětví zabývající se získáváním, přeměnou, dopravou a využitím všech forem energie.

energetika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vědní obor a průmyslové odvětví zabývající se získáváním, přeměnou, dopravou a využitím všech forem energie.

energie kvanta   PSH

energie systémů   PSH

energie vln   EUROVOC
Source: EUROVOC
Energie produkovaná pohybem vln. Nelze zaměňovat se slapovou energií.

energie z pevných paliv   EUROVOC

energie   PSH
Source: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
činnost, aktivita, působení. Schopnost vykonávat práci. Je to základní vlastnost všech těles od elementárních částic až po vesmírné objekty.

entalpie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
stavová veličina H definovaná vztahem H = U + pV, kde U je vnitřní energie, p tlak, V objem soustavy.

entomologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
nauka o hmyzu, součást zoologie. Studuje anatomii, morfologii, fyziologii, chování, ekologii hmyzu, jeho vývojovou příbuznost atd. Poznatky uplatňuje v praxi užitá entomologie. Viz též biologický boj. Česká entomologická společnost byla založena 1904 českým entomologem F. Klapálkem (1863 – 1919).

entropie míry   PSH

entropie   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS 1. míra neuspořádanosti systému, soustavy 2. míra nejistoty náhodného pokusu 3. střední množství informace

environmentální ekonomie   EUROVOC
Source: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
ekonomická teoretická škola. Snaží se pozměnit fungování současného neudržitelného modelu ekonomiky zavedením nástrojů příznivějších zachování přírody a životního prostředí.

enzym   EUROVOC
Source: General_CS_database:SCS
u m 〈ř〉 biochem. složitá organická látka bílkovinné povahy katalyzující v organizmech reakce enzymový enzymatický [ ty ] příd. enzymové látky enzymatická hodnota krmiva enzymová jednotka míra pro aktivitu enzymu

enzymologie   PSH
Source: General_CS_database:SCS
e ž 〈ř〉 nauka o enzymech zabývající se jejich výskytem vlastnostmi enzymatickými reakcemi ap. enzymologický příd.

enzymové reaktivátory   PSH

enzymy   PSH
Source: General_CS_database:HEU
katalyzátory biochemických (metabolických) reakcí. Z chemického hlediska globulární bílkoviny (apoenzymy), na které jsou vázána vlastní aktivní centra buď pevně (prostetické skupiny), nebo slabě (koenzymy). Konformační uspořádání bílkoviny v okolí aktivního centra zajišťuje, že k centru se dostanou jen vhodné reaktanty (substráty) nebo reverzibilní inhibitory (analogie klíče a zámku). Podle typů reakcí, které katalyzují, se rozlišuje šest tříd enzymů: 1. oxidoreduktázy, přenosy elektronů, redoxní reakce; 2. transferázy, přenosy funkčních skupin; 3. hydrolázy, hydrolytická štěpení; 4. lyázy, nehydrolytická štěpení a adice na dvojné vazby; 5. izomerázy, izomerizace; 6. ligázy (syntetázy), syntézní reakce s účastí nukleosidtrifosfátů dodávajících energii. ➲ biochemie; inhibice;

eolické tvary   PSH

epicentrum zemětřesení   PSH

epické drama   PSH

epidemie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
časově a místně ohraničený hromadný výskyt infekční nemoci.

epidemiologie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
lékařský obor zabývající se studiem příčin vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu (infekčního i neinfekčního původu).

epidemiologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
lékařský obor zabývající se studiem příčin vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu (infekčního i neinfekčního původu).

epigenetické ložisko   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[-ty-], ložisko vzniklé po vytvoření horniny, v níž je uloženo, např. žilná ložiska. V.t. syngenetické ložisko.

epigrafika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
věda o nápisech na nepaleografických látkách (například tesaných do kamene); studuje nápisy po formální i po obsahové stránce.

epigramy   PSH
EN   epigrams
Source: WordNet
a witty saying

epika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
jeden ze tří základních literárních druhů (vedle lyriky a dramatu), zahrnující celou oblast tzv. literatury výpravné, a to prozaické i veršované. Na rozdíl od lyriky je základním kompozičním principem epiky dějovost, tj. obraz dění podaný v příčinných, časových a prostorových souvislostech; na rozdíl od dramatu je určující jazykovou rovinou monologičnost výpovědi, tj. prostředkování děje vyprávěním (narace). Předmětem epiky jako vyprávění je vždy určitá událost, probíhající v čase, tematicky uzavřená a zahrnující oblast vnější reality i oblasti vnitřní, psychické. Hlavními prostředky, jimiž autor strukturuje a komponuje epické dílo, jsou fabule, syžet a vypravěč, tj. interní subjekt díla, který čtenáři prostředkuje vyprávěné (ve 3. nebo 1. osobě). V tomto smyslu bývá epika charakterizována též jako distancované, prostředkované představování skutečnosti. Tradičně se člení z hlediska jazyka na epiku veršovanou (epos) a prozaickou (román), z hlediska rozsahu na epiku velkou (epos, román) a malou (bajka, povídka); vnitřní členění, v němž se uplatňují například hlediska tematická (epos hrdinský, román historický) nebo stylová, směrová (román sentimentální) je značně složité a nepřehledné. Ve 20. století veršovaná epika ustoupila zcela do pozadí a nejvlastnější doménou epiky se stala próza (román, povídka, novela).

epikureismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
filozofická škola založena Epikúrem, rozvíjející atomismus a eudaimonistickou etiku ideálu duševního klidu a blaženosti.

epikurejská etika   PSH

epilepsie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- onemocnění vyznačující se opakovanými záchvaty nebo sklonem k opakovaným záchvatům různé intenzity (grand mal - velké záchvaty, petit mal - malé záchvaty). Záchvaty často provázejí křeče a nemocný při nich, podle druhu a závažnosti onemocnění, ztrácí obvykle vědomí.

epimorfismus   PSH

Epirus   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- území při hranicích Řecka s Albánií. - 1204-1337 centrum samostatného despotátu (v 1. polovině 13. století se jeho vládci považovali za nástupce byzantských panovníků), 1348 obsazen Srbskem, polovina 15.-19. století součást osmanské říše, 1788 až 1882 kontrolován Ali pašou Tepelenským, 1881 jihovýchodní část Epirusu připojena k Řecku, 1913 zbytek území rozdělen mezi Řecko a Albánii.

epitel   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- komplex buněk s minimálním množstvím mezibuněčné hmoty vystýlající tělesné a orgánové dutiny a pokrývající celý povrch těla.

epizóna   PSH
Source: General_CS_database:DID
nejnižší stupeň přeměny hornin, kdy vznikají vodnaté silikáty, fylity, zelené břidlice a jiné.

eposy   PSH

epoxidace   PSH
Source: General_CS_database:VSE
[řec.], chem. reakce vedoucí ke vzniku epoxidů, např. oxidace ethylenu na ethylenoxid.

epoxidové pryskyřice   PSH
Source: General_CS_database:DID
makromolekulární látky vyráběné reakcí polyfenolů s epichlorhydrinem. Působením tzv. tvrdidel (např. dikarboxylových kyselin) se získávají lepidla vynikajících vlastností (mechanická pevnost, tepelná odolnost a dobrá adheze ke kovům, keramice, dřevu, kůži ap.). Epoxidové pryskyřice se užívají též při výrobě nátěrových a laminačních hmot.

epoxy   PSH
EN   epoxy
Source: WordNet 3.0
a thermosetting resin; used chiefly in strong adhesives and coatings and laminates

EPROM paměti   PSH

equidae   EUROVOC
EN   equidae
Source: WordNet 3.0
horses; asses; zebras; extinct animals

ergodicita   PSH
Source: General_CS_database:DID
[ergodycita], pojem ve výpočetní technice pro vlastnost některých zobrazení nebo změn zachovávat základní pravděpodobnostní vlastnosti zobrazovaného objektu.

ergodická teorie   PSH

ergonomie   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
věda o zákonitostech lidské práce. Vychází ze zkoumání vztahu člověk – stroj – prostředí. Zjišťuje optimální antropometrické, fyziologické a psychologické parametry pro maximální pracovní výkon i pro relaxaci. Ve spolupráci s pracovním lékařstvím a jinými obory projektuje pracovní i životní prostředí, navrhuje pracovní nástroje a další.

Eritrea   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát ve východní Africe, při pobřeží Rudého moře; 121 142 km², 3,53 milionu obyvatel (1995), hlavní město Asmera. - Ploché pobřeží se zvedá do hornatého vnitrozemí s výběžky Etiopské vysočiny. Při hranicích s Etiopií klesá povrch do Danakilské prolákliny. K Eritrei patří i Dahlacké ostrovy s korálovými útesy. Na většině území je podnebí rovníkových monzunů, s obdobím dešťů od června do srpna, v pobřežní části tropické, chudé na srážky (100 mm za rok). Převažují savanové porosty, při pobřeží pouštní. - Kojenecká úmrtnost 114 ‰, střední délka života 52 let (1995). Hospodářsky málo rozvinutý stát s převahou pastevectví, s chovem skotu, ovcí a velbloudů; rybolov. HNP 115 US $ na 1 obyvatele (1993). Sběr arabské gumy a pryskyřic. Pěstování kukuřice, tabák, bavlník. Těžba mořské soli. Železnice z vnitrozemí do největšího přístavu Mesewa. - Měnová jednotka 1 birr (ETB) = 100 centů. Státní zřízení: republika, v čele prezident; provizorní parlament. - Správní členění: 10 provincií.

erlan   PSH
Source: General_CS_database:HEU
metamorfovaná hornina složená zejména z vesuvianu, grossularu, diopsidu, wollastonitu, epidotu, dále křemene, kalcitu, plagioklasu.

eroze půdy   PSH
EN   soil erosion
Source: WordNet 3.0
the washing away of soil by the flow of water

eroze   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
odstraňování části zemského povrchu vodou, větrem, ledem, sněhem a pohybem nezpevněných sedimentů a zvětralin. ➲ protierozní opatření; ohraničený povrchový defekt epitelu nejčastěji zánětlivého původu, například eroze rohovky, eroze děložního čípku.

eroze   PSH
Source: General_CS_database:HEU
odstraňování části zemského povrchu vodou, větrem, ledem, sněhem a pohybem nezpevněných sedimentů a zvětralin. ➲ protierozní opatření; ohraničený povrchový defekt epitelu nejčastěji zánětlivého původu, například eroze rohovky, eroze děložního čípku.

erupce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
výbuch; ➲ sluneční erupce; ➲ prudký výron plynů, par a vody (gejzír) nebo lávy a sopečných vyvrženin ➲

eruptivní hvězdy   PSH

eschatologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[řecky eschata, poslední věci], nauka o posledních věcech člověka (smrt, soud, posmrtný život, nebe, peklo) i lidstva (vzkříšení mrtvých, parúsie, poslední soud).

eskymácké umění   PSH

esoterika   PSH
Source: General_CS_database:DID
[ezoterika] viz esoterismus

esterázy   PSH

esterifikace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
kondenzační reakce kyseliny karboxylové s alkoholem. ➲

estery anorganických kyselin   PSH

estery glycerolu   PSH

estery organických kyselin   PSH

estery   PSH
Source: General_CS_database:HEU
produkty kondenzace karboxylových kyselin s alkoholy: R-COOH + HO-R' → R-CO-O-R' + H2O; například ethylacetát je ester ethanolu a kyseliny octové. Mezi estery patří například oleje, tuky a další lipidy. Skupina -CO-O- se nazývá esterová vazba.

estetická chirurgie   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
obor plastické chirurgie zabývající se estetickou úpravou lidského těla.

estetická výchova   PSH
Source: General_CS_database:VSE
složka výchovného procesu, jejímž cílem je záměrné utváření est. vztahu k přír. a sociální skutečnosti. Je důl. činitelem citového rozvoje dítěte.

estetické city   PSH

estetické hodnoty   PSH

estetika   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[řecky aisthésis, cit, vnímání], teorie působení jevů na člověka ve specifické oblasti krásna; lidská reflexe vlastního vztahu ke světu, přírodě i lidským výtvorům (zejména umělecké činnosti). Pojem zavedl A. G. Baumgarten v polovině 18. století jako "teorii smyslového poznávání", podle J. W. Goetha krásu vytváří zákon, který se v určitém jevu svobodně manifestuje.

estonské regiony   EUROVOC

Estonsko   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát ve východní Evropě při pobřeží Baltského moře; 45 100 km², 1,53 milionu obyvatel (1995), hlavní město Tallinn. - Nížinný povrch (do 318 m) s morénami, jezery ledovcového původu, rašeliništi a bažinami. Podnebí mírných šířek, oceánické s chladným létem a mírnou zimou; malý výpar. Rostlinstvo jehličnatých a smíšených lesů. - Estonci (62 %), Rusové (30 %), Ukrajinci, Bělorusové, Finové. Úřední jazyk estonština. Náboženství luterské. Roční přírůstek obyvatelstva 0,18 %, kojenecká úmrtnost 12 ‰, střední délka života mužů 66 a žen 75 let (1990). Podíl městského obyvatelstva 72 % (1991). - Hospodářsky středně rozvinutý průmyslově-zemědělský stát. HNP 2 820 US $ na 1 obyvatele (1994), státní dluh 186 milionů US $ (1994). Podíl ekonomicky aktivních 55 %; v zemědělství 10 %. Živočišná výroba 70 % zemědělské produkce. Zemědělská půda 33 %, orná 22 % rozlohy. Dominuje chov mléčného skotu a prasat. Pěstují se zejména krmné plodiny. - Těžba hořlavých břidlic (25 milionů tun). Průmysl strojírenský, elektrotechnický, spotřební. Výroba elektrické energie 17,2 miliard kWh (1990). - Hlavní přístav a mezinárodní letiště v Tallinnu. Vyváží se přes 25 % produkce republiky (1988), hlavně výroba potravinářského, spotřebního, strojírenského průmyslu. Měnová jednotka 1 kroon (estonská koruna, EEK) = 100 senti. - Státní zřízení: republika, v čele prezident; jednokomorový parlament. - Správní členění: 15 regionů a 6 městských okresů.

Estremadura   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- autonomní region v jihozápadním Španělsku; 2 provincie, 41 634 km², 1,06 milionu obyvatel (1991), správní středisko Mérida. Řídce zalidněná a hospodářsky nerozvinutá oblast; zemědělství.

estrogeny   PSH
Source: General_CS_database:HEU
samičí pohlavní hormony. Z chemického hlediska steroidy, například estradiol, estriol.

etapy života   PSH

etážové lomy   PSH

etážové vytápění   PSH

ethan   PSH
Source: General_CS_database:HEU
C2H6 - uhlovodík, alkan; bezbarvý hořlavý plyn, vyskytuje se spolu s methanem, je součástí zemního plynu. Vzniká krakováním ropy. Významná surovina chemického průmyslu; součást chladicích směsí.

ethanol   EUROVOC
Source: GEMET
A colorless liquid, miscible with water, used as a reagent and solvent. Also known as alcohol; ethyl alcohol; grain alcohol. (Source: MGH)

etherifikace   PSH
Source: General_CS_database:VSE
chem. reakce vedoucí ke vzniku etherů, např. dehydratace alkoholů.

Ethernet   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přenosová technologie vyvinutá kolem 1976. Používá se v lokálních sítích s rozvody na bázi koaxiálních kabelů, nověji i kroucené dvoulinky. Založena na využití přístupové metody CSMA/CD. ➲ gigabitový Ethernet; izochronní Ethernet;

ethery   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- látky, jejichž molekuly obsahují dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem; obecně R-O-R', kde R a R' jsou uhlovodíkové skupiny.

ethylalkohol   PSH
Source: General_CS_database:DID
viz ethanol

ethylbenzen   PSH
Source: General_CS_database:DID
etylbenzen, C6H5 – C2H5, kapalina; teplota varu 136 °C, chemický meziprodukt pro výrobu styrenu. Vyrábí se katalyzovanou reakcí ethylenu s benzenem. Viz též alkylace.

ethylen   PSH
Source: General_CS_database:HEU
- a) triviální, ale přípustný název ethenu; b) systematický název skupiny -CH2-CH2-.

etická reflexe   PSH

etická učení   PSH

etické hodnoty   PSH

etické normy   PSH

etika německé filozofie života   PSH

etika utilitarismu   PSH

etika vědy   PSH

etika   EUROVOC
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS mravnost, morálka

etika   PSH
Source: BussinessCenter
LANGUGAE=CS mravnost, morálka

etiketizace   PSH
EN   labelling
Source: WordNet
distinguish (an element or atom) by using a radioactive isotope or an isotope of unusual mass for tracing through chemical reactions

etiketovací stroje   PSH

etiologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
[řecky aitia, příčina], nauka o příčinách, zejména nemocí.

Etiopie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- stát ve východní Africe; 1 130 140 km², 56,6 milionu obyvatel (1995), hlavní město Addis Abeba. - Většinu území vyplňuje Etiopská vysočina (nejvyšší masiv Ras Dašan, 4 620 m). Povrch se snižuje k východu do Afarské prolákliny (-155 m) a je výrazně členěn Etiopským příkopem ze systému tektonických zlomů Východoafrického příkopu. Na jihovýchodě rozsáhlá Somálská tabule s plošinou Ogaden. Podnebí rovníkových monzunů, se srážkami od června do září. Do výšek 1 700 m n.m. horké, suché podnebí, do 2 400-2 600 m n.m. teplé a mírné podnebí, nejvyšší části hor mají chladné vysokohorské podnebí. Rostlinstvo pouští, polopouští, savan a savanových lesů, v údolích řek galeriové lesy. - Mnohonárodnostní stát, nejpočetnější Amharové (38 %), Oromové (35 %), Tigrejové (9 %). Úřední jazyk amharština. Náboženství (1990): křesťanství (etiopská ortodoxní církev) 53 %, islám 34 % (hlavně sunnité), animismus 11 %. Negramotnost 38 % (1990). Roční přírůstek obyvatelstva 2,7 %, kojenecká úmrtnost 154 ‰, střední délka života 44 let (1985-90). Podíl městského obyvatelstva 13 % (1990). - Rozvojový agrární stát, jeden z nejchudších. HNP 130 US $ na 1 obyvatele (1994), státní dluh 5,06 miliard US $ (1994). Občanská válka, periodická sucha a neúroda zhoršují situaci v zásobování potravinami. Podíl ekonomicky aktivních (1990): v zemědělství 75 %, v průmyslu 8,5 %. Podíl odvětví na HDP (1991): zemědělství 47 %, průmysl 22 %. - Převaha živočišné výroby; chov (1991): skotu 30 milionů kusů (7. na světě), ovcí 23 milionů kusů, oslů 5 milionů kusů (2., 1990), koz 17,2 milionu kusů, koní 2,6 milionu kusů. Asi 11 % orné půdy, hlavní plodiny pšenice, kukuřice, čirok, cukrová třtina, kávovník (175 000 tun, 199 1). - Těžba soli, zlata, platiny. Tradiční průmysl textilní, potravinářský a kožedělný; další odvětví v z ačátcích. Výroba elektrické energie 815 milionů kWh (1988, 67 % v hydroelektrárnách). - Doprava: 1 000 km železnic, 39 500 km silnic (20 % s pevným povrchem, 1988). Mezinárodní letiště Addis Abeba, Dire Dawa. - Vývoz kávy, kůží, masa, olejnin. Měnová jednotka 1 birr (ETB) = 100 centů. - Státní zřízení: federativní republika, v čele prezident; jednokomorový parlament. - Správní členění: federace 9 regionů a hlavního města.

etmolit   PSH

etnicita   PSH
Source: General_CS_database:DID
etnografie vzájemně provázaný systém kulturních, rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o společném původu, působících v interakci a formujících etnické vědomí člověka, jeho etnickou identitu a orientaci.

etnická diskriminace   EUROVOC

etnická identita   PSH

etnická periférie   PSH

etnická skupina   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
část populace vyznačující se společným rasovým a národnostním původem a náboženskými a kulturními zvyklostmi. Etnické skupiny se často koncentrují do určitých území, někdy dochází až k segregaci. Viz též akulturace, asimilace.

etnická stratifikace   PSH

etnické bariéry   PSH

etnické čistky   EUROVOC
EN   ethnic cleansing
Source: WordNet 3.0
the mass expulsion and killing of one ethnic or religious group in an area by another ethnic or religious group in that area

etnické migrace   PSH

etnické skupiny   PSH

etnické stereotypy   PSH

etnické vědomí   PSH

etnické vztahy   PSH

etnický spor   EUROVOC

etnika   PSH

etnoarcheologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
archeologický postup, kdy jsou využívány etnologické údaje nebo poznatky z výzkumu nedávno zaniklých osad, např. u Eskymáků, afrických kmenů.

etnobiologie   PSH

etnobotanika   PSH

etnocentrismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
tendence přijímat a posuzovat společenské jevy z hlediska tradic a hodnot vlastní etnické skupiny, jež jsou považovány za všeobecné měřítko hodnot.

etnocida   PSH

etnofarmacie   PSH

etnogeneze   PSH
Source: General_CS_database:HEU
proces formování a vznikání etnických skupin a jejich vývoj od nejjednodušších rodových a kmenových struktur až po vytváření národností a národů.

etnografie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- vědecká disciplína zabývající se popisem kultury a způsobu života národů, národností a etnických skupin. V evropské tradici od konce 18. a počátkem 19. století především studium kultury vlastního národa (německy Volkskunde).

etnologie   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
vědecká disciplína zobecňující poznatky etnografie a vytvářející ucelený obraz o kultuře lidstva v jeho etnické různorodosti. V evropské tradici 18. a 19. století především studium kultury národů bez vlastní literatury (německy Völkerkunde).

etnometodologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
směr fenomenologické sociologie zabývající se studiem metod užívaných k organizaci a interpretaci každodenní lidské činnosti.

etnomuzikologie   PSH
Source: General_CS_database:DID
jedna z disciplín hudební vědy; vázána na srovnávací hudební vědu a historii hudby. V historické perspektivě se zabývá evropskou lidovou hudbou (v souvislosti s komplexním studiem folkloru), hudbou mimoevropských etnik, vznikem hudby a studiem hudebních nástrojů (etnoorganologie). Cílem je dokumentace hudebního projevu (zvukový záznam, notový zápis), jeho analýza, zařazení do kontextu dané kultury a zpřístupnění odborné i laické veřejnosti. Představitelé: E. M. Hornbostel, C. Stumpf, K. Sachs, Walter Wiora (* 1906), B. Bartók, Z. Kodály, v české hudební vědě O. Hostinský, L. Janáček, O. Zich.

etnozoologie   PSH

etologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
věda, která studuje chování živočichů a člověka.

etopedie   PSH
Source: General_CS_database:DID
součást speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláním osob s poruchami chování. Rozlišuje disociální poruchy chování (např. vzdorovitost, přestupky proti školnímu řádu, nekázeň), asociální (např. lži, záškoláctví, útěky, toulky, některé formy toxikománie) a antisociální (jedinec poškozuje své okolí a přestupuje zákon, např. vandalismus, krádeže, loupeže, násilné trestné činy, zneužití, vraždy).

etruské umění   PSH
Source: General_CS_database:SVU
výtvarná tvorba Etrusků na Apeninském poloostrově v době mezi 8. až 1. stoletím př. n. l. Jeho krajové odlišnosti jsou vysvětlovány splynutím Etrusků s původním obyvatelstvem. První archaické vývojové období etruského malířství mezi 7. až 5. stoletím př. n. l. je společenskou funkcí spojeno s představami o posmrtném životě a je vázáno v podobě nástěnné výzdoby na zpravidla rozsáhlé podzemní hrobky Tarquinia Veje Vulci Orvieto Chiusi Zásvětní život se podle těchto představ nelišil od světského života a nástěnná malba prováděná technikou fresky či tempery zobrazovala proto výjevy hostin tanců hudebních vystoupení jezdeckých závodů gymnastiky lovu rybářství apod. Vedle figur většinou v nadživotní velikosti v menších hrobkách tříčtvrteční velikosti byla zobrazována i zvířata často spolu zápasící vegetace a moře naznačené vlnovkou i geometrický ornament. Výtvarný názor byl založen na obrysovém podání tvaru který byl plošně vyplněn barvou bílou červenou a černou později též žlutou zelenou a modrou pleť žen byla podávána světlým pleť mužů tmavším hnědým odstínem. Malba tohoto údobí zaměřená k životnímu dění řecké umění se naproti tomu inspirovalo mytologií a homérským básnictvím a vyznačující se proto neobyčejnou živostí a vynalézavostí se neuzavírala ani řeckým a východním námětovým a výtvarným vlivům. Předělem ke druhému vývojovému údobí 4. až 1. století př. n. l. byla ztráta politického a mocenského postavení Etrusků. V malířství soustředěném k dekorativní výzdobě podzemních hrobek se přelom odrazil ve změněném pojetí života a posmrtného bytí. Životní názor prostoupený depresí skepsí a pesimismem už nechápal posmrtné bytí jako pokračování pozemského života nýbrž pod vlivem orfického a pythagorovského učení jako zápas o lidskou duši figurální vlys největší hrobky v Tarquinii So ustředění na lidský osud jednotlivce přivádělo malířství i ke stále portrétnějšímu vyobrazení zemřelého aby nemohl být při posmrtném hodnocení svých skutků zaměněn s někým jiným Etruské vázové malířství prošlo geometrickým stylem od konce 8. století až do třetí čtvrtiny 7. století př. n. l. italicko korintským stylem od začátku 7. až do poloviny 6. století př. n. l. stylem černých figur od druhé poloviny 6. století až do první poloviny 5. století př. n. l. a stylem červených figur od 5. století až do druhé čtvrtiny 3. století př. n. l. ve všech těchto údobích se zrcadlí vlivy jiných středomořských kultur i kultur východních etruské vázové malířství si je však osobitě přetvářelo. Etruské sochařství obdobně jako malířství je rovněž politicko hospodářským přelomem roku 474 př. n. l. rozděleno do dvou vývojových fází. Dochovalo se poměrně málo soch důvodem byla snadná zničitelnost výtvorů z pálené hlíny terakoty a roztavitelnost bronzů např. Římany ukořistěných dvou hlavních materiálů etruského sochařství. Jen v menší míře byly používány měkké kameny např. alabastr travertin a některé další druhy vápenců. Sochařský názor byl proto především utvářen vlastnostmi plastických materiálů. Tak jako v ostatních druzích výtvarného umění odrážely se i v sochařství řecké a východní vlivy i rozmanité vlivy vlastního etnického podloží které stylově ovlivňovaly jednotlivé okruhy např. vejskou sochařskou školu Od konce 7. do počátku 6. století př. n. l. trvá daidalovský styl etruského sochařství na které navazuje za řeckého vlivu archaické sochařství končící v 5. století př. n. l. Vývojově důležité byly popelnice urny z pálené hlíny i bronzu ve tvaru lidského trupu s víkem v podobě lidské hlavy kanopa zprvu v podobě jen obecné později však stále portrétnější. Dochovaly se rovněž kamenné stély a cippy hranol ovité náhrobní kameny a jejich zakončení dále pak reliéfy skříňových popelnic sarkofágů v podobě lehátek na nichž spočívá mrtvý i manželská dvojice jeho zobrazení se vyznačuje snahou o portrétnost. Vznikaly však také kamenné náhrobní sochy kentauři a náhrobní lvi z Vulci a sousoší součástí sousoší byl i Apollon z Vejí kolem 500 př. n. l. Museo nazionale Řím z pálené hlíny. Mimořádné umělecké a technické úrovně dosahovaly etruské bronzy nejen figurální a portrétní nýbrž i lité plastiky zvířat a monster vynikající zvířecí plastikou je Vlčice kapitolská asi 6. 5. století př. n. l. Druhé údobí sochařského vývoje přineslo znatelnou změnu výtvarného názoru oživujícího po porážce v roce 474 př. n. l. znovu tradice etnického podloží a také pokles technické úrovně v důsledku menší společenské zakázky včetně menšího vývozu do Řecka střední Evropy a Porýní Přesto se etruské sochařství rozvíjelo dál a přinášelo jedinečné výtvory. Vznikla Chiméra z Arezza asi 5. nebo 4. století př. n. l. Museo archeologico Florencie považovaná za nejdokonalejší bronzovou zvířecí plastiku bronzový bojovník zvaný Mars z Todi 4. století př. n. l. bysta vousatého muže zvaná Lucius Iunius Brutus 4. až 3. století př. n. l. socha zvaná Řečník l Arringatore italsky ačkoli na podstavci je uvedeno jen jméno Aula Metella Aulus Metellus latinsky pocházející ze začátku 1. století př. n. l. Plastika se v mimořádné míře uplatnila na novém druhu popelnic v podobě sedící postavy při výzdobě užitkových předmětů trojnožek svícnů a zrcadel Herakles unášející ženu první polovina 5. století př. n. l. razidel pečetí šperků. Přes umělecké vzepětí vplývá etruské umění v 1. století př. n. l. již do římského umění.

etymologické slovníky   PSH

etymologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nauka o zákonitostech vývoje slov (zejména kořenů a kmenů), o změnách jejich významu a o jejich vzájemné příbuznosti.

eugenika   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
soubor geneticky i sociologicky podložených snah o biologické i sociální zušlechtění lidstva a o zlepšení jeho genofondu.

eugranitová struktura   PSH

eukleidovská geometrie   PSH
Source: General_CS_database:DID
geometrie vybudovaná na základě systému pěti Eukleidových axiómů, z nichž se odvozují matematické věty. Pochybnosti o pátém axiómu (každým bodem lze vést jedinou rovnoběžku s danou přímkou) vedly v 19. stol. ke vzniku neeukleidovských geometrií. Viz též neeukleidovská geometrie.

eulerovské grafy   PSH

Eulerův-Maclaurinův vzorec   PSH

euro   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
označení jednotky společné měny Evropské unie. Zavedeno k 1. 1. 1999 místo dosavadní jednotky ECU v totožné počáteční hodnotě. Členy Evropské měnové unie se k uvedenému datu stalo 11 zemí: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko. Bankovky a mince budou v této měně zavedeny nejpozději k 1. 1. 2002 a nejpozději k 1. 6. 2002 by měly být zrušeny národní měny členských států.

eurobond   EUROVOC

eurodolar   EUROVOC
Source: General_CS_database:SCS
u m 〈a〉 dolarový vklad uložený v evropských bankách

Eurojust   EUROVOC

eurokomunismus   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
doktrína některých evropských komunistických stran po 1968, prosazující národně demokratickou cestu ke komunismu a odmítající sovětský systém a vedení komunistického hnutí. Eurokomunismus připouštěl demokratickou cestu k dobytí moci, akceptoval demokratický politický systém. Nejsilnější vliv měli eurokomunisté ve Španělsku, v Itálii a zčásti i ve Francii.

eurokredit   EUROVOC

euroměna   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
peněžní depozita alokovaná na evropských národních i mezinárodních peněžních trzích v měnách ostatních zemí (nikoliv ve vlastní měně dané země).

Europol   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
- mezinárodní úřad EU; zajišťuje mezi státy EU výměnu informací týkajících se zejména narkotik.

eurorakety   EUROVOC

eurotrh   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
volný, neregulovaný mezinárodní trh peněžních a úvěrových obchodů probíhajících na evropských trzích.

eurozóna   EUROVOC
Source: EUROVOC
Geografická oblast zahrnující ty státy EU, které přijaly euro jako svoji měnu.

Eurydice   EUROVOC
Source: EUROVOC
Informační siť o vzdělávání v Evropské unii.

eutanazie   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
eutanazie – ve stoické etice právo na dobrovolný odchod člověka ze života pro stáří, nemoc či z jiného důvodu. Euthanasie představuje i úmyslné usmrcení jiné, zejm. nevyléčitelně nemocné osoby na její žádost nebo ze soucitu. Aktivní euthanasie, podání smrtícího prostředku na žádost nemocného; pasívní euthanasie, přerušení léčby. Euthanasie je předmětem mnoha diskusí; trestní právo České republiky i většiny ostatních států ji posuzuje jako trestný čin.

eutrofizace   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
procesy (umělé nebo přirozené), které vedou ke zvyšování obsahu anorganických látek, zejména fosforečnanů a dusičnanů. Eutrofizace vod vede k nadměrnému rozvoji biomasy v povrchových, zvláště stojatých vodách a následně ke zhoršení kvality a možnosti využití vody k zásobování a rekreaci.

evakuace obyvatelstva   EUROVOC

evakuace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vyklizení stanovených oblastí z prostoru válečné činnosti, průmyslové nebo přírodní katastrofy.

evangelická bohoslužba   PSH

evangelická teologie   PSH

evangelické církve   PSH
Source: General_CS_database:HEU
souborné označení pro církve vzešlé přímo z reformace i pro ty, které vznikly později rozvinutím některých reformačních impulzů.

evapority   PSH
Source: General_CS_database:HEU
sedimentární horniny vzniklé krystalizací ze slaných vod, v nichž se obsah solí zkoncentroval odpařováním. Tvoří je karbonáty, sírany, chloridy.

evidence dokumentů   PSH

evidence obyvatelstva   EUROVOC

evidence   PSH
Source: 2006/0058_Sb.
samostatná evidence nebo navazující evidence

evoluce ekosystémů   PSH

evoluce hominidů   PSH

evoluce homo sapiens   PSH

evoluce   PSH
Source: General_CS_database:DID
1. biologie zákonitosti historického vývoje organismů (viz též fylogeneze) od nejjednodušších začátků po současné druhy v průběhu geologického vývoje Země. Evoluce probíhá postupnými změnami populací organismů, které vyplývají z přizpůsobování jedinců měnícím se podmínkám prostředí i vzájemným vztahům mezi nimi, populacemi i druhy. Nastává v generacích následujících za sebou a vycházejících z určitého společného předka, vede ke zdokonalování forem života, které vrcholí vývojem člověka jako živočišného druhu. Evoluci organismů předcházela evoluce prebiotická, chemická, vedoucí ke vzniku organických sloučenin, především nukleových kyselin a bílkovin, jež podmiňovaly vznik živé hmoty a její genetické struktury. Evoluce neprobíhá přímočaře, zahrnuje štěpení jednoho druhu ve více druhů i vymírání a zánik jiných druhů. Probíhá na úrovni molekulární (záměny nukleotidů DNA), buněčné (prokaryonta – eukaryonta), organismální i na úrovni populací. Obvykle se rozlišuje mikroevoluce (postupný vznik druhů) a makroevoluce (vznik vyšších systematických jednotek); 2. filozofie vývoj; představa, že změny věcí jsou součástí změn dlouhodobých, souvislých a vedoucích určitým směrem. Od 19. stol. celková představa světa jako neustálého vývoje směrem ke složitějším a diferencovanějším formám v přírodě, kultuře atd. Postupný vývoj chápaný jako vývoj k lepšímu se někdy nazývá pokrok; 3. sociologie evoluce sociální, vývoj společnosti (a jejích sociálních systémů), který probíhá plynule, bez náhlých přeryvů a skoků, pod le zákonů přírodních věd. Všechny společnosti musí projít ve stejném pořadí týmiž vývojovými stadii. Opak revoluce.

evolucionismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
učení o vývoji jednostranně zdůrazňující spojitou, nepřetržitou evoluci. ➲

evolucionistická antropologie   PSH

evoluční biologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
část biologie zabývající se fylogenetickým vývojem organismů.

evoluční koncepce 19. st.   PSH

evoluční rovnice   PSH

Evropa a bývalý Sovětský svaz   EUROVOC

Evropa občanů   EUROVOC

Evropa   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
světadíl na severní polokouli, západní část Eurasie; 10,4 milionu km² (7 % souše Země); 728 milionů obyvatel (12,5 % světové populace, 1996), vykazuje nejnižší roční přírůstek obyvatelstva (0,2 %, 1985-90), hustota zalidnění 70 obyvatel/km², podíl městského obyvatelstva 73 % (1990). Velmi členité pobřeží. Základem geologické stavby Evropy baltský a ruský štít; mladší pásemná pohoří dosahují v Alpách nejvyššího vrcholu Evropy (Mont Blanc, 4 807 m). Nejnižším územím je Kaspická proláklina (-28 m). Střední výška Evropy je 290 m. Ložiska nerostných surovin z větší části vytěžená. Hustá říční síť, největší řeky Volha, Dunaj a Ural, v severní části jezera ledovcového původu. Podnebí převážně mírné, nejsevernější část je arktická, oblast Středozemního moře subtropická.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci   EUROVOC

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací   EUROVOC

Evropská agentura pro chemické látky   EUROVOC

Evropská agentura pro jadernou energii   EUROVOC

Evropská agentura pro leteckou bezpečnost   EUROVOC

Evropská agentura pro námořní bezpečnost   EUROVOC

Evropská agentura pro produktivitu   EUROVOC

Evropská agentura pro rekonstrukci   EUROVOC
Source: EUROVOC
Agentura odpovědná za řízení hlavních asistenčních programů v Srbsku a Černé Hoře (Srbská republika, Kosovo a Republika Černá Hora) a v Bývalé jugoslávské republice Makedonie.

Evropská agentura pro životní prostředí   EUROVOC
Source: Euroskop
Koordinační pracoviště, založené v r. 1993, jehož sídlem je Kodaň. Agentura shromažďuje a vyhodnocuje údaje o životním prostředí ze všech členských států ES. Jejím úkolem je také koordinovat národní, regionální a veřejné organizace pro ochranu životního prostředí a vyhodnocovat údaje, které jí tyto organizace poskytují. Kromě toho udržuje v otázkách ochrany životního prostředí styky s jinými mezinárodními organizacemi. Činnost Evropské agentury pro životní prostředí zahrnuje také práce na programu ES CORINE.

Evropská asociace pro spolupráci   EUROVOC
Source: EUROVOC
Asociace zrušená dne 31. prosince 1998.

Evropská asociace   EUROVOC

Evropská banka pro obnovu a rozvoj   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
EBRD - mezinárodní finanční organizace se sídlem v Londýně; založena 1990, činnost zahájila 1991. Je bankou více států, poskytuje úvěrovou pomoc velkým investičním projektům, zejména státům v přechodu na tržní ekonomiku. Kapitálovým zdrojem jsou podíly členů a vlastní obchodní činnost.

evropská bezpečnost   EUROVOC

Evropská centrální banka   EUROVOC
Source: INERGO
Evropská centrální banka je centrální bankou zemí Eurozóny a provádí měnovou politiku dvanácti zemí Evropské unie, které jako vlastní měnu přijaly Euro. Jejím hlavním cílem je cenová stabilita (tj. nízká míra inflace). ECB je nezávislá na ostatních institucích. Evropská centrální banka je řízena Radou ředitelů, které předsedá prezident ECB, a Radou guvernérů. V Radě guvernérů zasedají členové Rady ředitelů a guvernéři centrálních bank zemí Eurozóny. Dalším orgánem, který ale nemá rozhodovací pravomoci, je Generální rada. Ta je složená z prezidenta a viceprezidenta ECB a z guvernérů všech zemí Evropské unie. Úkoly Evropské centrální banky jsou provádění měnové politiky, obchod s devizami, správa měnových rezerv členských států Eurozóny, udržování bezproblémového platebního styku, schvalování vydávání papírových eurobankovek, dohled nad peněžními ústavy, sběr, statistických dat a poradní činnost.

evropská charta   EUROVOC

evropská daňová spolupráce   EUROVOC

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zboží   EUROVOC
EN   ADR agreement
Source: EUROVOC
European agreement relating to the international transportation of dangerous goods by road.

Evropská dohoda o přidružení   EUROVOC
Source: INERGO
Evropská dohoda o přidružení je dohodou zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

Evropská dohoda o silniční dopravě   EUROVOC
Source: EUROVOC
Evropská dohoda o práci posádek, které pracují na vozech mezinárodní silniční dopravy.

evropská energetická charta   EUROVOC

Evropská exportní banka   EUROVOC

evropská filozofie   PSH

evropská identita   EUROVOC
EN   European identity
Source: EUROVOC
Applies only to the sense of belonging to the European Union.

evropská integrace   EUROVOC
Source: EUROVOC
Používejte u integračních projektů evropských států, určených k vybudování Evropských společenství, nebo vypracovaných jinými evropskými organizacemi např. Radou Evropy.

Evropská konfederace odborových svazů   EUROVOC

Evropská konference ministrů dopravy   EUROVOC

Evropská konference pro civilní letectví   EUROVOC

Evropská konference pro správu pošt a telekomunikací   EUROVOC

evropská konference   EUROVOC

evropská konvence   EUROVOC
EN   European convention
Source: INERGO
The basic European document in the area of protection of human rights and fundamental freedoms. _DESCRIPTION_=European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms was signed on the 4th of November 1950 by all member states of the Council of Europe and it came into force after its ratification on the 3rd of September 1953. It is the fundamental document with an all-European importance and it played a highly positive role during the Cold War period in defending suppressed human rights and freedoms in the Soviet Union and European communist countries. The Convention ensures mainly the following rights and freedoms to all citizens of the Council of Europe member states: right to life right to liberty and personal security right to freedom thought and expression right to freedom of press freedom of religion freedom of conscience prohibition of torture In order to ensure its realization and legal protection of its member states and their citizens, the Council of Europe established:   a) European Commission of Human Rights   b) European Court of Human Rights.

Evropská kosmická agentura   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
ESA - mezivládní organizace, sdružující 14 západoevropských států při společném výzkumu a využívání kosmického prostoru, se sídlem v Paříži. Založena 1975, dohoda o spolupráci s ČR podepsána 1997.

evropská kulturní událost   EUROVOC

evropská lesnická politika   EUROVOC

Evropská léková agentura   EUROVOC

Evropská liga pro hospodářskou spolupráci   EUROVOC

evropská literatura   PSH

evropská mezibankovní úroková sazba   EUROVOC
Source: EUROVOC
Mezibankovní referenční úroková sazba počítaná podle Evropského systému centrálních bank.

evropská měna   EUROVOC

Evropská měnová úmluva   EUROVOC
Source: EUROVOC
Dohoda o ustanovení institucionálního rámce pro měnovou spolupráci zemí OECD v období 1958-1972.

Evropská nadace odborného vzdělávání   EUROVOC

Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek   EUROVOC

evropská norma   EUROVOC
EN   European standard
Source: GEMET
A standard which has been approved pursuant to the statutes of the standards bodies with which the Community has concluded agreements. (Source: ECHO2)

Evropská obranná agentura   EUROVOC

evropská obranná politika   EUROVOC

Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu   EUROVOC

Evropská organizace pro jaderný výzkum   EUROVOC

Evropská organizace pro výzkum kosmického prostoru   EUROVOC

evropská organizace   EUROVOC

Evropská platební unie   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
anglicky European Payments Union, EPU – unie založená 1950 s cílem umožňovat mnohostranné vypořádání přebytků a deficitů mezi evropskými zeměmi (včetně jejich zámořských měnových oblastí) a podporovat obchodní liberalizační politiku formou automatického poskytování úvěru těm zemím, které měly deficit platební bilance. Protože clearingové služby unie se omezovaly na centrální banky členských zemí, bylo dosaženo plné měnové konvertibility a mnohostranného vypořádání plateb na trzích zahraničních měn až 1958 po nahrazení unie Evropskou měnovou dohodou.

Evropská policejní akademie   EUROVOC

Evropská politická spolupráce   EUROVOC
Source: INERGO
Definice: Evropská politická spolupráce je vymezena principy politické spolupráce členských států Evropských společenství a Evropské unie. Evropská integrace, od myšlenek Jeana Monneta, Schumannovy deklarace, Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) je založena na politické vůli členských států ke vzájemné spolupráci, včetně dobrovolného vzdání se svých některých výlučných národních kompetencí ve prospěch společných zájmů, v rámci principu tzv. „nadnárodní moci“ ve vyšším integrovaném celku několika států. V první etapě, od let 1951 - 1952 až do 70. let minulého století se tato politická vůle ke spolupráci projevovala především v hospodářské oblasti s cílem dosažení jednotného vnitřního trhu na základě čtyř základních svobod - volného pohybu zboží, osob, kapitálu a poskytování služeb. Zahraničně-politická oblast stále nebyla smluvně upravena. Členské státy se tento deficit snažily vyřešit různými iniciativami. V roce 1961 Francie, která spolu se Spolkovou republikou Německo byla hlavním iniciátorem vytvoření všeobecného politického rámce pro spolupráci členských států ES, navrhla vznik pracovní skupiny pod vedením francouzského velvyslance Foucheta s úkolem připravit návrhy, vyjadřující politickou vůli spolupracovat i v zahraniční a bezpečnostní politice. Tzv. „Fouchetův plán“, předkládaný v letech 1961 - 1962, byl založen především na principu mezivládní spolupráce a oslaboval prvky nadnárodní integrace. Byl v rozporu se smlouvami o EHS a Euratom, které naopak byly postaveny na principu nadnárodních institucí. Fouchetův plán se nedočkal pozitivní odezvy ze strany členských států ES a přijat nebyl. Důvodem bylo i projednávání nových žádostí Dánska, Irska a Velké Británie o vstup do ES. Další impuls vznikl v důsledku tehdejších krizových jevů v šedesátých letech 20. století a praktickým projevem vůle bylo přijetí tzv. „Davignonovy zprávy“, schválené šéfy států a vlád šesti tehdejších zakladatelských států ES (Šestka) v roce 1970 na summitu v Lucembursku. Tato Davignonova zpráva vymezila politickou spolupráci členských států ES v zahraniční politice, která dosud byla ve výlučné kompetenci jednotlivých národních členských států a stala se základem Evropské politické spolupráce. Zpočátku byla Evropská politická spolupráce založena na konsensuální shodě všech členských států ES a její legalizace byla započata až po 15 letech přijetím „Aktu o jednotné Evropě“ v roce 1985. Ten institucionálně vyřešil soulad mezi principy a právním systémem ES a Evropské politické spolupráce rozhodnutím, že vrcholným politickým orgánem v ES i v Evropské politické spolupráci se stala Evropská rada šéfů států a vlád členských států ES, spolu s principem jejich pravidelných jednání jednou za 4 měsíce. K úplnému propojení ES a Evropské politické spolupráce došlo v roce 1992 přijetím „Smlouvy o Evropské unii“ v Maastrichtu. Existence Evropské politické spolupráce přinesla v letech 1994 - 2006 velice pozitivní vklad do integračního úsilí EU, např. rozhodnutí o přijetí 10 nových členských států, včetně České republiky. Nejdůležitějším úkolem současné etapy evropské integrace v rámci Evropské politické spolupráce je institucionální uspořádání EU, zajišťující další rozvoj a fungování EU a jejích 27 členských států. Legalizace Evropské rady, jako vrcholného orgánu EU, jehož politická rozhodnutí nebo dosažené dohody či kompromisy rozhodujícím způsobem určují, spolu s Parlamentem EU a Komisí EU, směr vývoje a perspektivy evropské integrace, přinesly řadu nesporných pozitivních výsledků. V roce 1992 tak bylo, politicky a legislativně vyřešeno rozdělení dosud jediné legislativy EU na komunitární právo („acquis communautaire“), s jeho zařazením do prvního pilíře EU, a na mezivládní právo, tvořícího obsah druhého pilíře (zahraniční politika) a třetího pilíře (trestněprávní justice a vnitřní věci). Cílevědomě je v EU vytvářen prostor svobody, bezpečnosti a práva. Pokračuje se v prohlubování evropského právního prostoru, kde se úspěšně rozvíjí spolupráce soudních orgánů, policejních a celních složek v boji proti mezinárodnímu zločinu a terorismu, a také se rozšiřuje v těchto oblastech spolupráce s třetími zeměmi. Principy Evropské politické spolupráce, vyjádřené i postavením Evropské rady, jsou také základem tzv. „Společného postoje“ (common position), umožňujícího Evropské radě zaujmout přístup k určitému problému za celou EU. „Společný postoj“ má v těchto případech spíše charakter doporučení, má politický charakter a pouze předpokládá, že se jím budou členské státy EU řídit.

Evropská politická unie   EUROVOC

evropská politika sousedských vztahů   EUROVOC

evropská politika zbrojení   EUROVOC

evropská pravice   EUROVOC

Evropská rada zaměstnanců   EUROVOC
Source: EUROVOC
Úkolem EWC je zaručit zaměstnancům podniků a organizací s působností na území Evropských společenství právo na nadnárodní informace a projednání jejich zájmů. EWC je možno ustanovit ujednáním nebo zákonem.

Evropská rada   EUROVOC
Source: Evropská komise
Pojem Evropská rada slouží k označení pravidelných setkání hlav států a vlád členských států Evropské unie. Byla zřízena společným prohlášením vydaným k závěru Pařížského summitu v prosinci 1974 a poprvé se sešla v roce 1975 (10. a 11. března v Dublinu). Předtím, v letech 1961–1974, se konaly tzv. konference evropského summitu. Existence Evropské rady byla právně uznána Jednotným evropským aktem, přičemž oficiální status jí byl udělen až Smlouvou o Evropské unii. Evropská rada se schází alespoň dvakrát do roka a předseda Evropské komise se jí účastní jako plnoprávný člen. Jejím cílem je dávat Evropské unii podněty pro další rozvoj a určovat její všeobecné směřování.

Evropská skupina   EUROVOC
Source: EUROVOC
Neformální sdružení ministrů obrany evropských zemí v rámci NATO

evropská sociální charta   EUROVOC
Source: EUROVOC
Evropská sociální charta, která zaručuje sociální a hospodářská lidská práva, byla přijata Radou Evropy v roce 1961. Revize z roku 1996 vstoupila v platnost roku 1999.

evropská sociální politika   EUROVOC

Evropská společenství   EUROVOC
Source: EuroJargon
V padesátých letech se šest evropských států rozhodlo spojit své ekonomické zdroje a vytvořit systém společného rozhodování o ekonomických otázkách. Za tímto účelem byly založeny tyto organizace: Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom), Evropské hospodářské společenství (EHS). Tato tři společenství – známá společně pod názvem "Evropská společenství" – vytvořila základ dnešní Evropské unie. Brzy se EHS stalo nejdůležitějším ze všech tří společenství a nakonec bylo přejmenováno na jednodušší "Evropské společenství" (ES). Rozhodnutí ES jsou přijímána "metodou Společenství" (viz níže), která zahrnuje orgány EU. To se týká veškeré činnosti EU kromě záležitostí, které jsou rozhodovány pouze dohohou mezi vládami.

Evropská společnost pro atomovou energii   EUROVOC

evropská společnost   EUROVOC

Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu   EUROVOC
EN   COST
Source: WordNet 3.0
the total spent for goods or services including money and time and labor

evropská spolupráce   EUROVOC
Source: EUROVOC
Používejte pro spolupráci mezi evropskými zeměmi mimo Společenství.

evropská strana   EUROVOC

evropská strategie zaměstnanosti   EUROVOC
Source: EUROVOC
Strategie vytvořená po přijetí Amsterdamské smlouvy pro vytváření nových pracovních míst a pro boj s nezaměstnaností.

evropská škola   EUROVOC

Evropská telekomunikační satelitní organizace   EUROVOC

evropská televize   EUROVOC

Evropská unie pro rozhlasové vysílání   EUROVOC

Evropská unie   EUROVOC
Source: INERGO
Integrační seskupení v Evropě. Na základě maastrichtské Smlouvy o EU vstoupilo v platnost 1.11.1993 přeměnou z Evropských společenství. Postupně zavádí hospodářskou, měnovou a politickou unii a evropské občanství. 1996 vznik měnové unie. 1994 sdružovala 12 členských států (původní ES) a přidružené členy Maltu, Maďarsko, Kypr, Polsko, Turecko, Švýcarsko. 1995 EU rozšířena o plnoprávné členy Rakousko, Švédsko a Finsko a o přidružené členy ČR, Bulharsko, Slovensko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Izrael, Maroko a Slovinsko. Řada evropských států aspiruje na plnoprávné nebo přidružené členství. Nejdůležitější instituce EU: Evropská rada, Komise EU, Rada EU, Evropský parlament, Evropská investiční banka, Evropský měnový institut, Soudní dvůr.

Evropská úmluva o ochraně lidských práv   EUROVOC
EN   European Convention on Human Rights
Source: INERGO
The basic European document in the area of protection of human rights and fundamental freedoms. _DESCRIPTION_=European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms was signed on the 4th of November 1950 by all member states of the Council of Europe and it came into force after its ratification on the 3rd of September 1953. It is the fundamental document with an all-European importance and it played a highly positive role during the Cold War period in defending suppressed human rights and freedoms in the Soviet Union and European communist countries. The Convention ensures mainly the following rights and freedoms to all citizens of the Council of Europe member states: right to life right to liberty and personal security right to freedom thought and expression right to freedom of press freedom of religion freedom of conscience prohibition of torture In order to ensure its realization and legal protection of its member states and their citizens, the Council of Europe established:   a) European Commission of Human Rights   b) European Court of Human Rights.

evropská ústava   EUROVOC

evropská veřejná služba   EUROVOC

evropská značka   EUROVOC
Source: EUROVOC
Používejte pro komunitární program pro uznané a chráněné značky ve všech členských zemích. Tato značka bude zaregistrována Známkoprávní kanceláří Evropského společenství.

Evropská železniční agentura   EUROVOC

Evropské centrum podniků veřejného sektoru   EUROVOC

evropské družstvo   EUROVOC

Evropské ekonomické zájmové sdružení   EUROVOC

evropské hnutí   EUROVOC

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost   EUROVOC

evropské organizace   EUROVOC
EN   European organisation
Source: WordNet
police organization for the European Union; aims to improve effectiveness and cooperation among European police forces

Evropské sdružení institucí pro výzkum a výchovu   EUROVOC
Source: EUROVOC
Evropské sdružení institucí pro výzkum a výchovu v oblasti rozvoje.

Evropské sdružení volného obchodu   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
EFTA - mezivládní hospodářská organizace se sídlem v Ženevě; založena 1960 za účelem odstranění cel a kvantitativního omezení dovozu a vývozu zboží. Původními členy byly Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Po odchodu Velké Británie a Dánska (1972) a Portugalska (1986) jsou (1994) členy: Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, Island (od 1970), Finsko (od 1975) a Lichtenštejnsko (od 1991).

Evropské sdružení volného obchodu   PSH
Source: General_CS_database:HEU
EFTA - mezivládní hospodářská organizace se sídlem v Ženevě; založena 1960 za účelem odstranění cel a kvantitativního omezení dovozu a vývozu zboží. Původními členy byly Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Po odchodu Velké Británie a Dánska (1972) a Portugalska (1986) jsou (1994) členy: Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, Island (od 1970), Finsko (od 1975) a Lichtenštejnsko (od 1991).

evropské síly rychlé reakce   EUROVOC

Evropské společenství pro atomovou energii   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
anglicky European Atomic Energy Community, EURATOM – mezinárodní organizace založená 1957 (s platností od 1. 1. 1958) na základě Římské smlouvy. Ustavujícími členy Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Německo. Členské státy jsou totožné se státy Evropské unie. Cílem společenství je zabezpečit koordinovaný rozvoj jaderného průmyslu, jaderné energie na území členských států, rozvoj investic, zajistit potřebné množství jaderných paliv a jejich volný pohyb uvnitř společenství. Zároveň koordinuje národní programy rozvoje jaderné energetiky. Od 1967 součást Evropských společenství.

Evropské společenství uhlí a oceli   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
Montánní unie - mezivládní hospodářská organizace, jedna ze složek ES; založena 1951 jako první integrační hospodářské seskupení v západní Evropě s cílem koordinovat a regulovat těžbu uhlí, rud a hutnictví železa členských států. Zakládajícími členy jsou Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, SRN, postupně přistoupily Dánsko, Irsko, Velká Británie, Řecko, Portugalsko, Španělsko.

Evropské společenství   EUROVOC
Source: Euroskop
Současný název EHS, zavedený Smlouvou o EU

Evropské společenství   EUROVOC
Source: Euroskop
Současný název EHS, zavedený Smlouvou o EU

Evropské spotřebitelské informační centrum   EUROVOC

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu chorob   EUROVOC

Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie   EUROVOC

evropské umění   PSH

evropské volby   EUROVOC

evropsko-arabská spolupráce   EUROVOC

Evropsko-středomořské partnerství   EUROVOC

Evropský armádní sbor   EUROVOC

evropský audiovizuální prostor   EUROVOC

evropský cestovní pas   EUROVOC

Evropský fond pro měnovou spolupráci   EUROVOC

Evropský fond pro regionální rozvoj   EUROVOC

Evropský hospodářský a sociální výbor   EUROVOC
Source: INERGO
Konzultační orgán Evropské komise a Rady EU, který rozpracovává především technická hlediska návrhů projednávaných Evropské Komise. Skládá se z 222 představitelů různých oblastí hospodářského a sociálního života, které navrhují vlády členských zemí a po doporučení Komise jmenuje Rada. Členové Hospodářského a sociálního výboru jsou vybíráni na základě státní příslušnosti a jmenováni na 4 roky. Výbor dává svým členům prostor podílet se na vytváření jednotného trhu. Členové Hospodářského a sociálního výboru se dělí na tři téměř stejně velké skupiny, a to na zaměstnavatelé, zaměstnance a různé zájmy - družstva, spotřebitelské svazy atp.

Evropský hospodářský prostor   EUROVOC
Source: INERGO
Definice: Evropský hospodářský prostor představuje spojení členských států Evropských společenství a Evropského sdružení volného obchodu. Původním cílem Evropského hospodářského prostoru bylo spojit členské státy Evropských společenství (ES) s 9 členskými státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které nebyly členy ES v době podpisu Dohody o vzniku Evropského hospodářského prostoru, do jednoho geograficky a ekonomicky rozsáhlejšího celku. Dohoda o vzniku Evropského hospodářského prostoru byla podepsána 2. 5. 1992 a vstoupila v platnost 1. 1. 1994. Jejím cílem bylo vytvoření společných podmínek pro prosazení principu čtyř základních svobod -volného pohybu kapitálu, osob, zboží a služeb, dále principu svobody usídlení, včetně přijetí právních předpisů ES. Součástí Evropského hospodářského prostoru byl také vznik jeho orgánů. Nejvyšším byla Rada Evropského hospodářského prostoru, v níž byli zástupci vlád členských států, dále Společný výbor Evropského hospodářského prostoru jako výkonný orgán, Smíšený parlamentní výbor z vybraných poslanců Evropského parlamentu a parlamentů členských států ESVO. S cílem zajištění a prohlubování sociálního smíru byl ustaven Poradní výbor Evropského hospodářského prostoru s účastí sociálních partnerů všech smluvních států. Z původních 10 států ESVO jich do Evropského hospodářského prostoru vstoupilo jen 9, protože v referendu 6. 12. 1992 občané rozhodli o neúčasti Švýcarska v Evropském hospodářském prostoru. Původní záměr a cíle vzniku Evropského hospodářského prostoru postupně slábly v souvislosti se vstupem Velké Británie, Dánska, Finska, Švédska, Rakouska a Portugalska do Evropské unie. Z původních členských zemí ESVO jsou členy Evropského hospodářského prostoru již jen Island, Lichtenštejnsko a Norsko. V Dohodě o Evropském hospodářském prostoru byla, vzhledem k některým zásadním rozdílnostem v podmínkách a názorech členských států ES a zemí ESVO, dohodnuta přechodná ustanovení a výjimky pro některé sektory národních hospodářství. Pro dopravu, zemědělství a rybolov byly podepsány speciální dvojstranné dohody. Hlavní směr vzájemné spolupráce byl zaměřen zejména do oblasti rovných podmínek soutěže a práv obchodních společenství členských států EHP, dále do ochrany životního prostředí a práv spotřebitelů, vědy, výzkumu a vývoje, vzdělávání a informací, podpory malých a středních podniků, vzdělávání a informací a do rozvoje podmínek cestovního ruchu. Zvláštní pozornost byla věnována sociální politice. Dohoda si kladla také za cíl snižovat značné tehdejší rozdíly mezi regióny členských států Evropského hospodářského prostoru, zejména v Irsku, kterému pomohla nastartovat jeho dynamický a sociální rozvoj, dále v Portugalsku, Řecku a Španělsku. Přílohy: Dohoda o Evropském hospodářském prostoru - český a anglický text Mapka tehdejších zemí ES a ESVO - bude dopracována

Evropský inspektor ochrany údajů   EUROVOC

Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích   EUROVOC

evropský institut pro normalizaci   EUROVOC

Evropský institut veřejné správy   EUROVOC

Evropský investiční fond   EUROVOC
Source: Euroskop
V souvislosti se zhoršující se hospodářskou situací a rostoucí nezaměstnaností rozhodla Evropská rada v r. 1992 o podpoře ekonomického růstu a zaměstnanosti. Z iniciativy Komise byl v červnu založen Evropský investiční fond. K oživení hospodářského rozvoje v členských stáetch má tento fond, disponující 2 miliardami ECU vlastního kapitálu, podporovat rozšíření transevropských infrastruktur a přispívat k rozvoji drobných a středních podniků poskytováním záruk na půjčky.

evropský jazyk   EUROVOC

Evropský lesnický informační a komunikační systém   EUROVOC
Source: EUROVOC
Úkolem EFICS je sbírání a rozšiřování informací, koordinace a standardizace v oblasti lesního hospodářství.

Evropský měnový fond   EUROVOC
Source: General_CS_database:VSE
EMF - fond zal. na zákl. Evropské měnové dohody, uvedené v život koncem 1958. Učelem EMF je poskytovat zúčastněným zemím krátkodobé úvěry při regulaci platebních bilancí. Zúčtovací operace EMF provádí Banka pro mez. platy v Basileji.

Evropský měnový institut   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
EMI - mezinárodní finanční instituce EU se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem; založen 1994. Posiluje zejména spolupráci mezi centrálními bankami členských států a koordinuje jejich měnovou politiku.

Evropský měnový systém   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
EMS - sdružení členských států ES; vzniklo 1979. Hlavním programem je úzká spolupráce při regulaci devizových kurzů ve vzájemném styku, vycházející z ECU. EMS je předchůdcem připravované měnové unie států ES.

Evropský odborový institut   EUROVOC
EN   ETUI
Source: WordNet 3.0
small ornamental ladies' bag for small articles

Evropský parlament   EUROVOC
Source: INERGO
Evropský parlament je jedním z orgánů Evropské unie, jehož smyslem je reprezentovat zájmy občanů Evropské unie a podílet se na tvorbě právních norem. Do Evropského parlamentu jsou přímými volbami voleni poslanci z členských zemí. Na základě smlouvy z Nice má v současné době 732 poslanců. Zvolení poslanci mají funkční období 5 let. Zabývá se návrhy Komise a prostřednictvím různých procedur (procedura spolurozhodování, procedura spolupráce, souhlasu, poradní stanovisko, atd.) se společně s Radou účastní legislativního procesu, v některých případech jako jeho spolutvůrce. Potvrzuje Komisi ve funkci (s právem ji odvolat), což dává Parlamentu právo kontroly nad aktivitami Unie, stejně jako pravomoc předkládat písemné nebo ústní interpelace Komisi a Radě. Dělí se s Radou o pravomoc hlasovat o rozpočtu Unie. Podpis předsedy Parlamentu je nezbytný, aby se rozpočet stal zákonem Unie, a Parlament také dohlíží na jeho realizaci. Evropský parlament také jmenuje evropského ombudsmana oprávněného přijímat od občanů Unie stížnosti týkající se špatné administrativy v rámci aktivit institucí nebo orgánů Společenství. Evropský parlament může zřizovat dočasné vyšetřovací výbory, jejichž pravomoc není omezena jen na vyšetřování aktivit institucí Společenství, ale i na aktivity členských zemí v rámci zavádění politik Společenství. Sídlem Evropského parlamentu je Štrasburk.

evropský patent   EUROVOC

Evropský patentový úřad   EUROVOC
Source: Euroskop
Mezistátní organizace se sídlem v Mnichově. V rámci jednotného řízení uděluje a chrání patenty, které mají platnost ve všech signatářských státech Evropské patentní dohody a přispívá ke sjednocení patentové politiky v Evropě. Přestože EPÚ není institucí EU, podepsalo v roce 1975 tehdejší devět členských států ES Dohodu o společném patentu, která zavádí platnost patentů Evropského patentového úřadu pro celou oblast společného vnitřního trhu. Podání jediné žádosti o udělání patentu postačuje pro příslušné řízení v každém ze sedmnácti smluvních států.

evropský podnik   EUROVOC

evropský pragmatismus   PSH

Evropský průmyslový prostor   EUROVOC

evropský region   EUROVOC
Source: EUROVOC
Geografické oblasti v Evropě bez vazby na státní hranice.

Evropský rozvojový fond   EUROVOC
Source: Euroskop
Založen v roce 1957. Financuje opatření na podporu hospodářského a sociálního rozvoje států africké, karibské a pacifické oblasti (smlouva z Lomé IV). Z fondu se také financuje technická spolupráce. Podpora prodeje exportních výrobků i pomoc v mimořádných nouzových přípdaech. Určitá část fondu se věnuje také na stabilizaci výnosů z exportu prostřednictvím systému Stabex. Fondy se čerpají v pětiletých obdobích.

evropský řidičský průkaz   EUROVOC

Evropský sociální fond   EUROVOC
Source: Ministerstvo pro místní rozvoj
Evropský sociální fond je finančním nástrojem na podporu opatření pro předcházení nezaměstnanosti a boj proti ní, a také opatření pro rozvoj lidských zdrojů a sociálního začlenění na trh práce. Cílem fondu je napomáhat vysoké úrovni zaměstnanosti, rovnému postavení mužů a žen, trvalému rozvoji a hospodářské a sociální soudržnosti. Fond přispívá k akcím, které provádějí evropskou strategii zaměstnanosti a každoročně stanovené hlavní směry zaměstnanosti. ESF přispívá k dosažení všech tří cílů politiky ► hospodářské a sociální soudržnosti (Cíle 1, 2 a 3). Podle nařízení (ES) č. 1260/1999 přispívá tento fond k provedení iniciativy Společenství +EQUAL zaměřené na potírání všech forem diskriminace a nerovnosti na trhu práce. ► Dále viz Strukturální fondy Odkaz: Nařízení 1784/1999

evropský sociální prostor   EUROVOC

evropský sociální rozpočet   EUROVOC

Evropský soud pro lidská práva   EUROVOC
Source: General_CS_database:DID
soudní orgán zřízený při Radě Evropy, jehož úkolem je zajištění mezinárodní ochrany lidských práv v rámci členských zemí Rady Evropy. Jeho členové jsou voleni Parlamentním shromážděním Rady Evropy, počet těchto soudců odpovídá počtu jejích členských zemí. Viz též Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

evropský soudní prostor   EUROVOC

evropský symbol   EUROVOC
Source: EUROVOC
Může být použito ve spojení s daným tématem.

Evropský systém ústředních bank   EUROVOC

Evropský univerzitní institut ve Florencii   EUROVOC

evropský účetní systém   EUROVOC
Source: EUROVOC
Systém národohospodářského účetnictví, zaveden v roce 1970 v rámci ES pro vedení účtů ES a jeho členských zemí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin   EUROVOC

Evropský úřad pro boj proti podvodům   EUROVOC

Evropský úřad pro výběr personálu   EUROVOC

Evropský úřad svazů spotřebitelů   EUROVOC

evropský úředník   EUROVOC

evropský volební systém   EUROVOC
Source: EUROVOC
Jednotná volební procedura, stanovená smlouvami společenství pro všeobecné přímé volby poslanců do Evropského parlamentu.

Evropský výbor pro normalizaci v elektronice   EUROVOC

Evropský výbor pro normalizaci   EUROVOC

evropský zatýkací rozkaz   EUROVOC

evropský zemědělský model   EUROVOC
Source: EUROVOC
Model založený na multifunkčím, udržitelném a konkurenceschopném zemědělském hospodaření.

Evropský zemědělský orientační a záruční fond   EUROVOC
Source: Ministerstvo pro místní rozvoj
Evropský zemědělský orientační a záruční fond přispívá k naplnění ► Cílů 1 a 2 politiky hospodářské a sociální soudržnostiv oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Podpora se může týkat např. zlepšování struktur zemědělských podniků a struktur pro zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, udržitelného rozvoje lesnictví aj. Opatření pro rozvoj venkova doprovázejí a doplňují jiné nástroje společné zemědělské politiky a jsou součástí opatření podporujících rozvoj a strukturální přizpůsobení regionů, jejichž rozvoj zaostává (Cíl 1), a opatření podporujících hospodářskou a sociální přeměnu oblastí, jež čelí strukturálním obtížím (Cíl 2). Podpora Společenství pro předčasný odchod do důchodu, znevýhodněné oblasti, oblasti s environmentálními omezeními, agroenvironmentální opatření a zalesňování je v celém Společenství financována záruční sekcí EZOZF. Podpora Společenství pro jiná opatření pro rozvoj venkova je financována orientační sekcí EZOZF v oblastech spadajících pod Cíl 1 a záruční sekcí EZOZF v oblastech nespadajících pod Cíl 1. Na podporu opatření pro rozvoj venkova se jak v oblastech spadajících pod Cíl 1, tak v oblastech spadajících pod Cíl 2 použije nařízení (ES) č. 1260/1999 doplněné zvláštními pravidly Prováděcí ustanovení tohoto nařízení v podpůrné sekci je upraveno nařízením (ES) č. 1260/1999. ► Dále viz Strukturální fondy Odkaz: Nařízení 1257/1999

excitace atomů   PSH

excitace molekul   PSH

excitace záření   PSH

excitovaný stav atomu   PSH

exekuční vystěhování   EUROVOC

exil   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vyhnanství, vypovězení ze země, vynucený pobyt v cizině.

exilová vláda   EUROVOC
EN   government-in-exile
Source: WordNet 3.0
a temporary government moved to or formed in a foreign land by exiles who hope to rule when their country is liberated

existencialistický ateismus   PSH

existencialistický román   PSH

existenciální etika   PSH

existenciální filozofie   PSH
EN   existential philosophy
Source: WordNet
(philosophy) a 20th-century philosophical movement chiefly in Europe; assumes that people are entirely free and thus responsible for what they make of themselves

existenciální sociologie   PSH

exkurze   PSH
Source: General_CS_database:DID
vycházka, návštěva, zájezd za studijním účelem s prohlídkou určitého místa, podniku a podobně.

exlibris   PSH
Source: TDKIV
Nálepka, zpravidla opatřená grafickou výzdobou, která je umístěna v knize (obvykle na předsádce přední desky vazby) nebo jiném dokumentu a slouží k označení vlastníka knihy. Exlibris je formou drobné grafiky často vysoké umělecké hodnoty, jejími tvůrci bývají přední umělci. Kromě svého původního určení k označení vlastnictví knihy bývá také předmětem sběratelství.

exobiologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
bioastronomie - vědní obor studující možnosti života ve vesmíru. Předpokládá, že organismy mohou vzniknout všude tam, kde jsou vytvořeny vhodné podmínky. Do 1994 existence mimozemského života neprokázána. Pojem je od J. Lederberga.

exogamie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
společenské pravidlo, podle něhož příslušníci určité skupiny (kmene, kasty) nesmějí uzavírat sňatek se členy vlastní skupiny, ale pouze se členy jiných skupin. ➲

exogenní činitelé   PSH

exogenní dynamika   PSH

exogenní ložiska   PSH

exokrinní žlázy   PSH
Source: General_CS_database:DID
žlázy, které mají samostatný vývod buď na povrch těla nebo do dutiny některého orgánu. Viz též endokrinní žlázy.

exosféra   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nejvyšší vrstva zemské atmosféry s velmi nízkou hustotou vzduchu, začínající ve výšce nad 600-1 000 km.

expanzionismus   PSH
Source: General_CS_database:DID
politika rozpínavosti, jejíž podstatou je rozšiřování politické moci či ekonomického vlivu jednoho státu na úkor státu nebo států sousedních.

expanzní zbraně   PSH
Source: 2003/0407_Sb.
akustické zbraně, plynovky a zbraně na granule

expedice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
a) vypravení, odeslání, vyskladnění zboží; b) poznávací, sportovní, zejména horolezecká výprava.

experimentální biologie   PSH

experimentální divadlo   PSH

experimentální hudba   PSH

experimentální psychologie   PSH
Source: General_CS_database:HEU
souhrn řady psychologických přístupů a studií, které využívají experimentální metody.

experimentální román   PSH

experimentální školy   PSH

experimentální tanec   PSH

experimentální zoologie   PSH

experimenty   PSH
EN   experiments
Source: WordNet
A test under controlled conditions that is made to demonstrate a known truth, examine the validity of a hypothesis, or determine the efficacy of something previously untried. (Source: MGH)

expertizy   PSH

expertní systémy   PSH

explicitní metody řešení   PSH

exponenciální funkce komplexní proměnné   PSH

exponenciální funkce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
funkce ax (a > 0, a ≠ 1). Nejběžnější je funkce ex = exp x = 1 + x1/1! + x2/2! + x3/3! + ... = limn→∞ {1 + (x/n)}n, kde e je Eulerovo číslo. Patří mezi transcendentní funkce.

exponenciální rovnice   PSH
Source: General_CS_database:HEU
nealgebraická rovnice, kde se neznámá vyskytuje v exponentu nějaké mocniny. Základní typ je tvaru ax = b, kde a je základ, a > 0, a ≠ 1 a b reálný koeficient. Pro b > 0 má exponenciální rovnice právě jedno řešení, pro b ≤ 0 řešení nemá.

exponenciální řady   PSH
EN   exponential series
Source: WordNet 3.0
a series derived from the expansion of an exponential expression

exponenciální součty   PSH

expozimetry   PSH

expresionismus   PSH
Source: General_CS_database:HEU
avantgardní umělecký směr, konstituující se v německé jazykové oblasti kolem 1910 jako reakce na naturalismus a impresionismus. Odmítal umění věrně zobrazující skutečnost nebo ji prostředkující senzualisticky pomocí dojmů; chápal je především jako přímý, až drásavě naléhavý výraz citových reakcí tvůrce na vlastní prožitek skutečnosti, k jejíž podstatě je schopen pronikat intuicí. Výraz chápaný jako tlumočení prožitků jedince v jejich dynamice a bez ohledu na existující umělecké a společenské konvence se stal základní estetickou kategorií, jež také určila charakteristické znaky expresionismu: exaltovanost, eruptivnost, tendenci k ironii, grotesce, hyperbole, fragmentárnosti. V literatuře se nejvýrazněji uplatnil v lyrice (G. Trakl, G. Heym, G. Benn) a v dramatu (raný B. Brecht, E. O'Neill), méně v próze (F. Werfel, A. Döblin). Do české literatury expresionismus uvedla Literární skupina a její teoretik F. Götz, vliv expresionismu poznamenal tvorbu L. Blatného (1894-1930), částečně i tvorbu J. Čapka, R. Weinera. Expresionistické divadlo vzniklo během 1. světové války a vyvrcholilo ve 20. letech 20. století. Radikálně odmítalo iluzi naturalismu a psychologického realismu i náladovost symbolistického divadla. Drama má volnou epickou skladbu a předvádí osud (symbolicky jako cestu) hlavní postavy vyznačením jednoho základního (abstraktního) rysu (Otec, Syn). V herectví převládá extatičnost, ve scénografii očištěný prostor a výrazná zkratka. Předními režisérskými osobnostmi byli L. Jessner, K. H. Martin (1888-1948). V českém divadle vliv expresionismu zejména v první etapě tvorby K. H. Hilara. Ve filmu se expresionismus prosadil zejména v německé kinematografii. Filmový obraz byl vysoce stylizován zejména využitím architektury a malířství osobitě pojednaných kulis, herectví výrazem podřízeno výtvarné stylizaci geometricky deformovaných tvarů a tematicke  orientaci na fantaskní, tajemné a bizarní příběhy. Ve výtvarném umění stupňuje výraz až k deformaci. Stylizuje tvary, volí jednoduché prostředky, nelomené barvy, protiklady světla stínu, hledá novou zákonitost výstavby díla. Za otce expresionismu pokládán E. Munch. Tendence expresionismu se uplatnily ve francouzském fauvismu, vlivným hnutím byl hlavně v Německu (skupiny Die Brücke, Der Blaue Reiter). V architektuře krátké období 20. let 20. století (H. Finsterlin, 1887-1973, H. Poelzig, 1869-1936, E. Mendelsohn, 1887 až 1953). Koncem 20. let expresionismus zanikl.

extenzivní chov   PSH

extenzivní hospodářství   EUROVOC
EN   extensive farming
Source: GEMET
Farming system practiced in very large farms, characterized by low levels of inputs per unit area of land; in such situations the stocking rate, the number of livestock units per area , is low. (Source: GOODa)

exteritorialita   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
soubor výsad a imunit hlav a diplomatických zástupců států na cizím státních území, například jejich vynětí z donucovací moci přijímajícího státu.

externality   PSH
Source: GEMET
Discrepancies between private costs and social costs or private advantages and social advantages; the basic concept of externality is interdependence without compensation. (Source: PHC / GILP96 / GREENW)

extracelulární enzymy   PSH

extracelulární prostor   PSH
Source: General_CS_database:VSE
a) morfologie prostor, který je vně cytoplazmatické membrány buňky. V epitelových tkáních je velmi malý nebo zcela chybí; v pojivových tkáních je rozsáhlý; b) fyziol . část vnitřního prostředí organismu, ve kterém probíhá látková přeměna na buněčné a tkáňové úrovni.

extrachromozomální dědičnost   PSH
Source: General_CS_database:DID
genetika přenos dědičných vloh (genů), které jsou v buňce umístěny mimo jádro buňky

extragalaktická astronomie   PSH

extrakce   PSH
Source: General_CS_database:HEU
vyluhování složky z jedné fáze do druhé (nejčastěji rozpouštědla), například extrakce oleje ze semen. Na extrakci je založena i příprava kávy nebo čaje; vytažení, například zubu.

extrakční procesy   PSH

extranet   EUROVOC
Source: General_CS_database:HEU
využití Internetu pro zpřístupnění vlastních informací externím subjektům; protipól intranetu.

extrapolace   PSH
Source: General_CS_database:HEU
přibližný výpočet hodnoty funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v každém z krajních bodů intervalu, popřípadě i v některých jiných bodech intervalu. ➲

extrateritoriální pravomoc soudu   EUROVOC
Source: EUROVOC
Soudní pravomoc, která přesahuje