Pravidla klasického dotazu

Základní operátory: Vyjma operátorů !, všechny operátory jsou odděleny mezerou od dalšího textu.
Priority operátorů jsou obvyklé - nejvyšší pro !, potom && a nejnižší pro ||.
Dotaz může používat závorky ( a ).

Namísto operátoru && lze použít @@ - jeho význam je podobný &&, navíc se vyžaduje "blízkost". Tento operátor spojuje dvě slova - nemůže spojovat slovo s výrazem nebo dva výrazy. Maximální vzdálenost pro @@ je nastavitelná jako byty (bajty) nebo jako slova.

Náhradové znaky ? a * jsou povolené s následujícími omezeními:

Jednotlivá slova v dotazu lze doplnit zadáním vah - viz Váhy v dotazu. Ty se doplňují těsně za slovo pomocí oddělovačů ^. Pro slova bez tohoto údaje se bere váha 100.
Příklad: "hora"^60^.

Dále mohou být slova vybavena údajem pro rozlišování velkých a malých pásmen (tento údaj je také nastavitelný ve fromuláři dotazu a potom platí pro všechna slova dotazu). Parametr se přidáva ke slovu pomocí oddělovačů ^.

Příklady dotazů: