Podobnou historii má zvonařství rakovnické, jenže mistr Matouš Flemík, jenž je tam založil, byl daleko větší umělec nežli roudnický Frycz. Jméno konváře a zvonaře Matouše Flemíka jest zčeštělé, uvozuje se tak v rakovnickém archivě, i Flemíček se někdy přihodí. Vlastně slul Fleming, byl z Lokte1) a tuším Němec. Usadil se v Rakovníce spolu s bratrem Kašparem kdys kolem r. 1590. Před jich příchodem není v Rakovníce o zvonařství ani potuchy. Nějaký konvář Dauman Vavřinec se tu uvádí od r. 1581, o tom však neví se nic jistého. První práce Flemíkovy jsou dělány pánům okolním. R. 1591 zhotovil Václavu Hochauzarovi zvon za půl čtrnácté kopy, pán však zvon vrátil, že na něm škoda. Konšelé brání zvonaře, prý mohl zvon poškozen býti nerozšafností, „srdce i hřídel zvonu mají býti dělány k váze". Kterak mistr vyvázl, není zapsáno. Týž rok 1591 mistr Flemík dělal panu Hrobčickému z půl druha centnéře cínové nádobí (centnéř smluvil za 23 kop). Ocelových kolků k erbíkům si mistr nechal v zástavě, znaltě asi pána, že nerad platí.2)

Nejstarší zvon Flemíkův jest bezpochyby ve Vrbně nad Lesy; ulil ho s Pavlem Pacovským,3) o kterémžto společníkovi Matoušově nevím, kde měl řemeslo. Pochybuji, že v Rakovníce, neboť tu není o něm zápisů. Roku 1598 přelévá mistr Matouš jeden ze zvonů rakovnických.4) Tuším, že ze Soupisu rakovnického dovíme se ještě o jiných zvonech z okolních osad, zajisté že přes pole pracoval Flemík nejeden zvon. Z r. 1607 povědom „zvon v Trsticích,5) do Loun dělal zvon r. 1610, na němž se podepsal „svobodného umění zvonař".6) Směrem k Berounu zabloudil mistr se svým zvonem až do malé vesničky Chyňavy, jejíž sedláci mistrovi nechtěli platiti. R. 1614 Rakovničtí píší hejtmanu na Křivoklát, kterak slzavě vznáší na ně konvář Flemík, že až dosud 54 kop

1) To praví Levý (Rakovník 162); v kopiálu arch. rakovnic. lit. E. je zmínka o nějakém příbuzném, Šimonu Flemíkovi, v Slavkově, jenž Matouše žaluje. Bezpochyby Matouš ze Slavkova přibyl do Rakovníka.
2) Arch. rakovn. kopiál z r.  1590.
3) Matějka, Soupis, Louny. II. 93. Uvádí to již Dlabač ve svém Künstlerlex. 409.
4) Fundatio civitatis Rak. Vyd. Emler.
5) Soupis,  Slaný. XX.  352.
6) Soupis, Loun.  II. 31.

od slévání zvonů dostati nemůže, a hrozí, že budou pro to lidé selští, císařovi poddaní, od Rakovnických chytáni a stavováni.1)

Matouš Flemík, byl-li Němec, zčeštil se. Neznám od něho německé legendy. Hospodářsky nebyl na dobré míře. Konec žalostný. Umřel r. 1618, zanechav vdovu s dětmi v dluzích. Bylo sic podle práva, že konšelé vdově ihned sebrali konvářské a zvonařské nádobí pro dluh 90 kop, ale moudré to nebylo po stránce průmyslové politiky městské. Vdova chtěla vésti huť dále, bez nádobí nemohla. Tím zvonařství rakovnické mělo konec. Z věřitelů nejtvrději naléhal na vdovu apatykář lounský Filip Rydeberg. Vdova pozbyla i domu „Flemíkovského", jenž stál s hutí pod Vysokou branou.2) R. 1634 byl ten dům od vojáků spuštěn a střecha stržena s něho.3)

Také v Budějovicích, když brzy v počátcích naší periody umřel konvář Štěpán, od něhož je z r. 1539 zvon v Blatné, není pak za všecken čas patrné stopy po zvonaři, až r. 1580 se vyskytne Vojtěch Arnold, jehož zvon dosavad v Milevsku.4) Kde ho lil, neví se, ale rodina Arnoldů sedí na počátku XVII. století v Budějovicích a z její huti nejeden zvon lit do okolních kostelů až i do Hradecka (zvon v Stráži z r. 1613). Valentin Arnold r. 1607 lije vrchnosti rožmberské též střelby.5) Ten zvonař se Horšovotýnským některak nezachoval. R. 1614 lil veliký zvon před zámkem u přítomnosti probošta pražského, Šimona Broziusa, konšelé dali na to celou pánev pivovarní (14 centnéřů). Ale pak slil „v noci v nepřítomnosti purkmistrově" dva zvony a „potajmě při tom slil do země cymbál k hodinám šíří velikého škopku". To se proneslo, a konšelé sebrali mistrovi cymbál na radnici.6)

V Klatovech, kdež bývalo za předešlé doby znamenité zvonařství,7) v XVI. věku pojí se všecko zvonařství k jedinému jménu mistra Martina Jindrovic nebo Jindry. Dle Soupisů, dosavad vydaných, známe jeho sedm zvonů od r. 1576 do r. 1609.8)

1) Arch. rakovn. kopiář z r.  1614.
2) Arch. rakovn. Registra rokovní z r.  1617.
3) Arch. rakov. Reg. rokov. z r.  1634.
4) Soupis, Milevsk. V. 117.
5) Mareš, Arch. Pam. XVII. 463.
6) Paměti horšovotýn.  Rukopis čtený v arch. pražs. fol. 89. 
7) Winter, Děj. řem. 482.
8) Ty  zvony jsou   v  Cachrově   (1576),  v  Běšinách (1579), v Plánici (1580), v Klatovech (1583), v Loučími (1596), v Petrovicích (1607), v Lubech (1609).   Vaněk, Hostaš, Soupis, Klatov. VII. 51, 87,  113,  136,  141. Soup. Domažl. XVII.  96.   Vaněk, Hostaš, Soup. Sušic. XII. 96. 

V Klatovech byl od mistra slit veliký zvon   z 99 centnéřů, ale r. 1758 požárem zničen.

Také na Táboře všecko zvonařství sloučeno s jediným jménem. Mistr slul Jan Slepička. S tím mistrem potkáváme se nejprve v Praze. Je tu dlužen r. 1569 konváři Jiříkovi na Starém městě, r. 1574 má v Praze soud o nějaké dědictví.1) Zvon jeho zatím známe jen jeden, a to v Střežimiři.2) Konvářů snad bylo na Táboře víc; jmenují se r. 1586 jakožto spolučlenové cechu zámečnického.3) Z nich známe Vavřince Šuda, jenž r. 1596 dělal mlynáři táborskému, Strakovi, nevěda, cejch falešný. Jest o tom zápis v Praze.4)

Slanské konvářství se hlásí teprve v době Rudolfově. R. 1581 měli tu konváře Tomáše, od něhož pochází křtitelnice v Pozdeni. Na počátku XVII. věku proslul v Slaném zvonař „erbovník", Jindřich Senomatský ze Šternstatu, měšťan. R. 1612 dělal zvon do Klobouk, r. 1614 do Šopky, při čemž erbíku svého nezapomněl na zvon dáti; z r. 1615 jest jeho zvon ve V Šetatech.5) V pamětech psáno o tom mistrovi, že maje r.1613 dělati Želenským
zvon, nedohodl se s nimi, nadal jim „chlapů" i ke konšelům byl nezdvořilý, a ti, „ač je erbovní", zavřeli ho, ale utekl jim.6)

Někteří konváři byli v Slaném r. 1620, neboť jim tehda rozkazují konšelé, aby dělali žejdlíky a poloupinty dle míry spravedlivě.7)

V Prachaticích mívali v druhé polovině XVI. stol. vždy některého konváře. R. 1548 potkali jsme se s Joštem konvářem prachatickým v pražské knize; jest tu zapsán v dluhu.8) V popise města Prachatického z r. 1585 nacházíme konváře dva; jsou spolu v cechovní organisaci s bednáři a koláři.9) Ku konci století mají tu i zvonaře, dle jména Němce. Slul  Jakub Wolfart,  pra-

1) Arch. pražs. č.  103. 43.  1056. 39;  č. 104. 92.
2) Soupis Sedlčan.  III.  116.
3) Museum v Hradci Jindř. A b y 41.
4) Arch. praž. č. 3012. 40.
5) Soupis, Slaný, XX. 77. Soupis Mělnic. VI.  179.
6) Arch. slanský, Acta cur. z r.  1613. 9. Opis v arch. zemském.
7) Tamž. Acta cur.  129.
8) Arch. praž. č. 2142. Y 10.
9) Arch. prachat. Kopiář z r. 1677. 452. 445. Opis v zemském arch.

coval v huti se synem Tomášem. Z té huti je zvon ve Veselí z r. 1595 s předlouhou českou legendou.

Na opačné straně Čech, v Chrudimi, uvádí se několik jmen v druhé půli XVI. věku, ale stav zdejšího cínařství a zvonařství nevyniká nad míru obyčejnou. R. 1551 Chrudimští podávají královské komoře zprávu, že mají jediného cínaře a ten „pro drahotu" nevypotřebuje cínu do roka ani centnéře. To tedy živnost slabá, leč by pracoval většinou z cínu starého, přeléváním.1) V době Rudolfově měli v Chrudimi zvonaře Jakuba. Od něho zvon v Jenčovicích z r. 1585 a zvon v Mladočově z r. 1587.2) Byl tu v stejný čas druhý zvonař, Matěj Mydlář, ale ten se odstěhoval (r. 1594) do Bydžova;3) snad v Chrudimi se mu nedařila živnost, neboť současně tu byl třetí mistr konvář, Václav (1562—1605),4) a tři mistři již neměli dostatečného odbytu. Stálejšího způsobu zvonařství či aspoň cínařství bývalo při městě Ostrově, v Slavkově i v Jáchymově a v Šönfeldě (Šimfeld), kdež penězi Normberčanů stejně jako v Slavkově počátkem XVII. věku zakládány cínové hory.5) V Jáchymově se uvádí r. 1598 zvonař Hans Wild a po něm Hans Zink;6) v Slavkově měli zvonaře Benedikta Siebenhynnera, jehož zvon z r. 1601 visí v Touškově. Konváři nebo zvonaři, alespoň po jednom, objevují se ještě v následujících českých městech. Povědom zvonař v Litomyšli, Jiřík, od něhož z r. 1540 zvon v Sebranici. Potom nebylo v Litomyšli zvonaře; r. 1577 lil tu zvon potulný norimberský mistr Jan Paur.7) V Soběslavi známe Joachima konváře, jenž dělal truhly cínové k pohřbům rožmberským, r. 1601 jednu za 45 kop, r. 1611 druhou, z pěti centnéřů a 54½ libry, za 66 kop.8) Z Krumlova vystupuje

1) Arch. Česk. Mus. Chrudim.
2) Wirth, Vys. Mýto, Soupis XVI. 56. Matějka, Štěpánek, Wirth, Soup. Litomyš. XXIV.  133.
3) Rybička uvádí to ve svých Zvonařích.
4) Rybička jmenuje sic dva konváře Václavy, ale tuším, že byl to mistr jediný.
5) Arch. rakovnic. Kopiál. Tu čte se r. 1615, že Benedikt Meyler purkmistr z Horního Starého města Šönfelda přijímaje peníze od pánů Norberčanů cínové hory v Slavkově a Šönfeldu zakládá a jsa jejich faktorem cín přijímá a jim odsýlá a jináč vlasti své posluhuje.
6) Arch. Chomutov.  Kopiál. Opis v arch. zemsk.
7) Matějka, Štěpánek,    Wirth,    Soupis    Litomyšl.    XXIV.   65. 146.
8) Mareš, Arch. Pam. XVII. 463.

r. 1570 konvář Havel v Praze jakožto věřitel.1) Také jakémus konváři Joštovi Vilém Rožmberský dovolil zdělati huť na zvony na Krumlově.2) Zdělal-li a jak dlouho pracoval, neví se. V Sušici byl r. 1555 konvář Jan, jenž lil zvony.3) Rokycanští měli v době Rudolfově dobrého zvonaře Jana Makala, jenž lil r. 1585 zvon do Nepomuku a r. 1589 předělal zvon Rakovnickým. Též od něho jest ve Stříbře cymbál z r. 1588.4) V Domažlicích měl huť Blažej Kaplánek, jehož zvon z r. 1550 visí dosud v Nové Kdyni, umělecky však málo podařený. Z pozdější zprávy (r. 1581) vidíme, že na onen čas nebylo v městě ani konváře ani zvonaře.5)

V severnějších končinách našeho království město Louny mělo konváře na počátku periody; nepochybujeme, že i potom některý v městě býval; r. 1608 pojednou se vyskytuje zvonař Paulus Munch, jehož zvon v Chotěšově s legendou českou i německou, svědčí o nevalném mistrovství.6) Na Mělníce žil v době Rudolfově zvonař Bartoloměj, jehož dva synové, jakož svrchu dotčeno, usadili se v Boleslavi Mladé. R. 1588 byl ještě živ. Po jeho smrti, jejíž datum nevím, vedla živnost vdova snad se synem Janem. R. 1599 byla zavražděna. Z vraždy podezírán syn Jan, zvonař. Ale r. 1602 lapili a utratili Zákupští lotra Bartla, jenž se k vraždě přiznal.7)

Nějaký konvář uvádí se v Brandýse.8) Též tak v Poděbradech r. 1553 se vyskytl.9) O Matouši konváři z Turnova dovídáme se jen tím, že r. 1571 v Praze dlužen.10) V Benešově byl slit r. 1558 dobrý zvon, ale autor neznámý.11) Jan Benešovský, jehož zvon z r. 1597 dosud zvoní v Svojanově, dle jména pocházel z Benešova.12)

1) Arch. praž. č.  103. 83.
2) Grosz. Arch. Památ. XIX. 537.
3) Mareš, Arch. Pam. XVI. 569.
4) Hostaš, Vaněk, Soupis Přeštice. XXV. 35.  Kopiál archiv,  rakovn. Opis v zemsk. arch. Kamper-Wirth, Soupis Stříbr. XXX.  246.
5) Soupis Domažl. XVII. 80. Kn. snesení domažl.  121.
6) Soupis. Roudnic.  IV.  107.
7) Arch. mělnický č.   13. 277.
8) ČČMus.  1906. 252.
9) Čečetka, Věstník Poděbr. VI.  182. 
9) Arch. praž. č.  103. 96. 
10) Soupis Sedlč. Podlaha, Sittler,  III. 64. 
12) Wirth, Soupis, Polička XXII.  105.

Kde měl huť, neví se. Také ojedinělý konvář uvádí se v Berouně, ve Vlašimi.1) I v malinkých Zásmukách vyskytuje se r. 1543 konvář Marek.2)

Byl-li konvář v Zásmukách a dokazují-li paměti, že v letech 1556—1580 nebylo v Kouřimi konváře, a nebylo-li ho ani v Králové Dvoře, v Polici, tož soudíme, že usazení takových kovolijců v městě nezáviselo od velikosti obce, než od čekaného a nalezeného odbytu.

Shrneme-li vše, co uvedeno, v jeden soud, nemůžeme neviděti než proti předešlé době veliký vzrost řemesla cínařského a zvo-nařského po všem království 3) a z jmen, jež jsou zvláště po venkově, až na nepatrné výjimky, česká, musíme býti přesvědčeni, že tento obor kovolijecký byl a zůstal českým.

Na konec nutno oznámiti, že přes dostatek domácích kovolijců vyskytují se v městech při hranici zemské práce zvonařů zahraničných, tak na severu práce saské, na hranici k Moravě práce moravské, které jsou ovšem české. Takž jest v Tuněchodech křtitelnice Petra Borzanovského z Bytišky (1611), v Poličce mají zvon z r. 1558 od Jana Plebána, konváře v Uničově; v Sádku, ve Svratce a v Krucemburce jsou zvony od konváře Adama z Meziříčí (1557, 1561); jihlavští zvonaři, Jan Neupauer a Jiří Rondler (1569—1597) lili nejeden zvon na Jindřichohradecku.4)

Do Čech přicházeli nejen cizí zvonaři potulní lít zvony, ale i cizí konváři s drobným zbožím, zvláště hojně v době Rudolfově. Z r. 1576 známe případ, že Hanuš, konvář z Norimberka, oklamal „falešným dílem cínovým" Isaka žida, ten pak obdržel od císaře list, aby jím honil konváře po světě.5)

1) Vávra, Beroun. 133—138. Rybička jmenuje ve Vlašimi 1603 Jakuba konváře.
2) Kniha kouřimská č. 93.  119.
3) Jména mistrů pokračujícími Soupisy Archaeol. komise akademické zmnoží se zajisté. Již v tomto náčrtku jest dle mých studií dotčeno o deset měst více nežli věděl Rybička. Vyskytují se i mistři, o nichž nikdo neví, v kterém městě pracovali. Z těch je zajímavý Svatoš Románek, jehož zvony jsou v Ustrašíně a ve Vyskytné (1561, 1555). Jos. Soukup, Soup. Pelhřim. XVIII. 282. 302.
4) Chytil, Soupis Chrud. XI. 212. 222. Wirth, Soupis; Polička XXII. 05. 100; Novák, Soup. Hrad. XIV. Kamper-Wirth, Soup.  Stříbr. XXX. 49.
5) Arch. místodržit. Missiv. 94.  19.

Příbuzenstvo konvářů jsou rouraři, rourníci, pokud z kovu lili roury k vedení vody. Rourníci, kteří vrtali roury do dřeva, arci sem nenáležejí. Že se rourník pletl do lití děl a že „lormayster" pomáhal při lití zvonů, toho doklady uvedeny svrchu. Rourníků kovolijců nebývalo nikdy mnoho, neboť v tom speciálném zaměstnání vždy je mohl zastati konvář. Však se rourníci také sami počítali ke konvářům.1) Byli mezi rourníky lidé technicky zkušení, vzpomínám onoho českého rourníka Václava Panice (Ponnitz), jenž s tovaryši byl v letech 1548—1550 na práci v Štyrském Hradci, aby hnal vodu z řeky na zámecký vrch.2) Na Hradě Pražském býval také rourník v službách dvorských.3) Z r. 1606 jest povědom císařský rourař Jan Caesar, rodem Španěl, jenž seděl pro dluhy; r. 1610 zavřen jiný císařský rourař, Barta Braun  jinak   Rozmara,  že   urazil  kuchařku  kanovníka  Sixta.4)

Na přechodě od kovolijců ke kovotepcům neboli kovářům vůbec jsou rodšmídové (rotšmidové), kteří u nás vyskytují se mezi kotláři již u věku XIV. (cuprifabri). Překládá-li se v Praze v XVI. věku německé názvisko rodšmíd na česko mosazníkem5) a u věku následujícím „mědilijcem", lze sobě již z toho pomysliti, že rodšmídové byli oprávněni líti z mědi a ze všech jejích smíšenin. Všaktě také v Norimberce, kde bývalo hlavní sídlo německých rodšmídů, měli ti řemeslníci v XV. věku ve znaku zvonec, hmoždíř a střelnou pušku.6) V XVI. věku rodšmídové drželi se spíš jen průmyslu kovových věcí drobných, v té drobné práci největší specialisace, daleko široko rozhlášená, proběhem XVI. věku vznikla právě v Norimberce.7) Ovšem k rodšmídům v Němcích počítali se i plastikové umělci; nebyl by se urazil svrchu již řečený umělec Vries, ani de Monte, kdyby ho byl někdo nazval po řemesle rodšmídem. Ostatně znamenitý umělec německý,  Petr Vischer,  jehož práce  rozváženy po vší

1) Z takových byl r. 1536 Jindřich rourník na Nov. městě Arch. praž. 2134. 218.
2) Arch. Památ. XIV. 270.
3) Dle Sněmů VI. 260. béře rohrmeister ročně   26  kop.
4) Arch. praž. č.  1545. 49.  150.
5) Arch. praž. č. 2120.  162.
6) Monograph.   z.   deutsch.   Kulturgesch. VIII.  40.    (Mummenhoff).
7) Tu se počítají v oboru rodšmídském Former, Giesser, Leuchtermacher, Ringmacher, Rollenmacher (rolničkáři), Gewichtmacher, Wagmacher,   Zapfenmacher,   Rotschmieddrechsler.   Tamže.   Mummenhoff.   33.

střední Evropě až do Polska, zřejmě se k rodšmídům hlásil. Tento rodšmíd u nás dobře povědom svojí prací. Naši staropražští sladovníci z návalu zbožnosti1) a štědrosti r. 1532 dali dělati u Vischera v Norimberce povědomý svícen, jenž zdobí dnes kapli svatováclavskou na Hradě. Snad právě na tu chvíli v Praze nebylo zdatného rodšmída, ačkoli před tím i potom brzo kovolijec tu byl; jsoutě z r. 1521 a z roku 1537 dobré epitáfy bronzové u sv. Víta, pokládané za práci domácí.

Naši rodšmídi nebyli v službách velikého umění plastického, oni robili věci k obyčejným lidským potřebám, robili svícny (řídko kdy kostelní), hmoždíře, klepáky, rolničky, zvonce na koně, zvonečky, kotlíky, kroužky, čepy, závaží, formy na dorty a jiné věci toho drobného způsobu, jemuž Němci říkali „Geschmeide" a Čechové „šmejd". A že šmejdu k nám vozili za celé XVI. století obchodníci z Norimberka nad míru mnoho, tím vykládám sobě, že rodšmídů řemeslo jest i v Pražských městech nehojné; nemohlitě zdejší mosazníci zdárně soutěžiti s importem velkovýrobným. Na Starém městě spočítal jsem od r. 1527 do r. 1620 úhrnem jen sedm rodšmídů, kteří tu přijali měšťanství. Byli všickni národa německého, čtyři z nich přišli z Norimberka. První r. 1547. Mezi všemi řemeslníky, kteří bydleli na Starém městě r. 1608 v podružství shledal jsem jen tři rodšmídy. Jeden dělal mosazné prsteny.2) Ještě méně jich na Novém městě (asi 6) a na Malé Straně vyskytuje se jeden r. 1545, pak za kolik desítek let žádný až na konci periody zase dva. Všickni tři Němci.

Již nemůže býti pochyby, že rodšmídské řemeslo a výrobu „šmejdu" v XVI. věku zastupovali v Praze mistři němečtí, hlavně norimberští. Hospodářsky oni mistři jeví se býti dosti pevni, nejsou bez domů. Vincenc Bombergker († 1575) nechal po sobě v Týnské osadě dům a dva krámy. Ten odkázal do Týna dva svícny mosazné a k sv. Mikuláši též dva.3) Rodšmíd Krištof Šerl († 1600) měl dům a tři krámy se zbožím mosazným; Mates Ginter (†1609) byl majitelem domu za rathouzem a měl dva krámy „na paláce" Hradu pražského.  Prodával také „tru-

1) Dali ho dělat na památku pověsti, že sladovníci přichránili chrám od boření Husitů. Obraz a popis svícnu viz v Podlahově a Hilbertově Soupise. Hradč. Sv. Vít. 276.
2) Arch. pražs. č. 324. 403.
3) Arch. praž. č. 2120.  162.

bačské trouby", z čehož lze souditi, že rodšmídi hotovili kovové nástroje hudební.1) Čteme v knihách též o jednom z novoměstských rodšmídů, Lorencovi, že r. 1573 byl ortelován, protože krejčímu v hospodské pranici vypíchl oko.2)

Na venkově byli rodšmídové teprv vzácni. R. 1597 uvádí se jeden, který Rožmberské vrchnosti opravuje mosazné svícny.3) V Plzni vyskytují se r. 1592 mosazníci.4) V Hradci Jindřichově nalezl jsem v gruntovní knize z r. 1574 jednoho špulíře; ten mistr dělal dle mého mínění čepy mosazné, a slušno ho počítati k mosazníkům. Špulíř jest pravzácná specialisace. Nikde jinde druhý nenalezen.

Na konec jest zmínku učiniti o pozaunárech a trubačích, kteří stejně jako rodšmídi lili a tepali kovové nástroje foukací. Pravda, nejčastěji jest rozuměti jménem pozaunára hudebníka, jenž hudbou vydělává, ale onen Zach, po němž na Novém městě u Sv. Michala ve vlastním jeho domě zůstalo r. 1603 píšťal a trub 55 kusů, tři polní trouby a ještě jiných nástrojů hudebních nad 20, ten zajisté nebyl jen hudebník, ten byl řemeslný „instrumentář".5)

1) Arch. praž. č.  1174. fol. 72. 339. 
2) Arch. praž. č. 1133. 223.
3) Mareš, Arch. Pam. XVII. 351.
4) Dle seznamu řed. Strnada, mně zaslaného.
5) Arch. pražs. č.  1214.  11.

V této kapitole položeno úhrnem o osmerém řemesle lijeckém.

Soupis konvářů, zvonařů, puškařů a kovoplastiků pražských
od r. 1526-1620.

Shledáno hlavně z knih archivu král. m. Prahy. První číslo značí rukopis archivní, druhé list.  U kterého jména není řemeslo udáno, toť vždy konvář.

Altman Ondřej, zvonař, na Mal. Str. 1604.  Uvádí ho Rybička.
Ambrož, na Mal. Str. 1563 soudí se o čest. 1156. B. 16. 1565 zabit. Vdova Marketa. 1156. E. 19.
Bartoloměj, Bartoš (Berounský), z doby předešlé, zakladatel rodiny zvonařů z Cinperka, zvonař i konvář na Nov. m. od r. 1498—1530 či 1532. Viz v textě str. 339.
Bartoloměj Limburský (z Nymburka), na Star. m. r. 1545 přijal právo. 534. D. 15. Kup. dům u sv. Linharta. Žena Lidmila. .2117. 73. 1553 dlužen č. 101. 26. 1551 kup. vinici. 2009. 445. 1553 soudí se s konv. Wolfem o bitvu. 1232. Týž rok s cechem se soudí. Viz v textě str. 337.
Bartoloměj, Zikmunda konváře ze Širok. ulice syn. 1559 o dědictví
se stará. 2212. 26. 
Bartoloměj z Cinperka, zvonař, syn Brikcího, na Nov. m. 1581 se žení; 1601 umřel. Viz o něm v textě str. 344.
Bartoš, na Star. m. z doby předešlé, 1501 přijal právo; slul konvářem „od sv. Mikuláše", ještě r. 1534 kup. dům. 2111 79. Jiná data v č. 9. 200; 2095. C 17. 2142. D. 3.
Bartoš z Nekázané ulice na Nov. m. z doby předešlé, od r. 1510. Šimák (v Zprávách o zvonař.) slučuje tohoto konváře s předešlým. Věc je dosti nejista. Zprávy se pletou a hodí se k oběma mistrům.
Bartošova zvonařka Magdalena, vdova po Bartoloměji (Berounském) vede po smrti mužově (1532) huť sama.
Benáckay (Benátský) Jiřík, na Nov. m., r. 1538 béře měst. právo a kup. dům v ulici Flašnýřské 2191, 541. Žena Anna. Možná, že jeden z „Jiříků" doleji jest týž Benácký.
Benedikt Beneš z Dláždění pod Strahovem, měšťan na Hradčanech, 1554 kup. vinici 2010, 223; 1558 kup. grunt. 2011, 52; 1565 purkmistrem; 1574—1597 v radě Hradč. 573. 2189, B. 13; 1545, 1; žena Kunhuta 1575 č. 61, 132; 1581 kup. vinici 2016;
14; druhá žena Alžběta; 1599 činí kšaft č. 1545, 47. Jiné bezvýznam. zprávy v č. 2019, 196; 1120, 210. 573, 166.
Beran Pavel, na Nov. m., z doby předešlé (od r. 1507); r. 1529 prodává dům 2191. 62. 
Blažek, Bláha, z Police z Moravy, na Nov. m. 1555 přijal měst. právo. 555. 1557 kup. dům u P. Mar. Sněžné. 2193. 365. Žena Marta. 1560 kup. pole 2011. 173. Ostatní zápisy všecky týkají se jeho dluhů (od r. 1558—1580) 2221. 10, 42. 134, 230; 2219. 109; 2222, 18; r. 1577 umřel 1211, 8; ale dluh psán ještě 1580 v č. 2223. 254. Byl také dlužen za cín. 
de Boys, Dubois Jakub, Nizozeman, konvář na Mal. Str. 1586 je zapsán s dluhem za pivo. 1217 D. 7. Má v Praze dům. Jahrbuch. VII. 5407.
Brikcí z Cinperka starší, zvonař, syn zvonaře Ondřeje, na Nov. měst. 1550—1599.    Data viz v textě na str.   340. 
Brikcí mladší z Cinperka, syn předešlého, zvonař na Nov. m. Mrtev r. 1601. 
Brikcí nejmladší z Cinperka, syn Zikmundův † 1607, zvonař, viz v textě str. 349. 
Čtvero, Štvero, Jiřík, na Star. m. 1546 přijal měst. právo. 534. r. 1553 starším cechu. Reg. soud. komor. 23. E. 7. 97. Tuším, že k tomuto Jiřímu vztahují se zápisy, že byl r. 1561 podrychtářem 2118, 12;  1564 a 1565 rychtářem 1048, 27, 102. 
Eisenhut Jan, na St. m. r. 1623 popisuje jmění cechu konvářs. 1175, 254. Tuším, že byl tu usedlý dřív. 
Ertl Kašpar z Bavor, na St. m. 1570 béře právo měst. 1577 dlužen 1226, 7; „Pokojník" Kašpar r. 1608 jest asi Ertl. 324. 441. 1610 Karel z Vartemberka dlužen mu za nádobí. 1290, 282. 1615 svědčí česky. 1069; 210. „Kašpar od mostu", „z domu Hodějovského" od r. 1602—1620 cechmistrem. C 69 182—259. 
Faber Jiří (snad syn Jana Fabera z doby předešlé, Winter. Děj. řem. 479.) na Nov. m. 1539 se žení s Nitou. 2192, 8. 1540 kup. dům v Cípku 2192, 64. 
Faber Štěpán, syn Jana Fabera konváře, na Star. m. 1542 se žení. Choť Marketa 2192,  174 kup. vinici 2008, 441;  1545 kup. dům 2117, 61  1547 druhá choť Kateř. 2114, 121. 1553 starším cechu. 
Fetter, Forster Eliáš ze Slavkova, na Star. m. 1606 přijal měšť. práv. 1616—1620 cechmistrem. Č. 69. 228—259. 
Filip David, na Star. m. 1609 svědčí o zabití (německy) 1067, 150. Není-li to David Oborník? 
Fišar, Fišer Václav, na Nov. m. 1568 kup. dům. Žena Dorota. 2104, 114. 1598 rukojmím. 558, 186. 
Flug Řehoř, Gregor, J. M. Cís. konvář a puškař na Hradčanech, 1555—1557 kup. vinici sobě a ženě Wolpře. 2010, 297, 402. 1559 kup. vinici na Bíl. Hoře. 2011, 147. 1570 zas tamž. 2013, 149. 1571 umřel. 
Glicze, Gliže, Klíč Mates, na Hradě. 1586 smlouv. o zeď 573, 149. 1587 umřel, vdova Marta, syn Jan Klíč z prvního manžel. 573, 153. 
Guterman Ondřej, císařs. puškař kol r. 1580. Roční služné 30 kop. Sněmy VI. 260.
Habzek Václav na Star. m. 1564 se žení. Kateřina. 2118. 91.
Had Mikuláš na Star. m. 1558 shání se o podíl otcovský. 990, 118. č. 324, 145.
Halíř, slévatel v Praze, pomocník Jaroše Brněnského, r. 1558 pomáhal líti Kadaňským vodní stroj. Kopiál nymburský z r. 1556. Fol. 83.
Havránek Jakub, na St. m. 1589 béře měst. právo. 1590—94 cechmistrem. Č. 69. 116, 156. 1597 věřitel 1228, 122. 1598 stal. se měšť. na Nov. m. 558.1612 svědčí. 137, 43.1614—1616 dluhy 2226; 177, 292. 1621 při šacunku. 1212, 117.
Havsa Matouš, na St. m. již v době předešlé (od r. 1520), kde jsem ho uvedl pod jménem Matúše. Jméno Matheus Havsa „od fortny" vyskytlo se mi teprve r. 1534, 2007, 437. Žena Anežka. Zprávy nové: 1530 a 1539 kup. vinice 2007, 309. 2008, 318; 1538 smlouv. o lis 2008, 266; 1537 konšelem 2111, 186. 1542 poručník. 2136, 25. Učil se u něho Cyprián z Ledče, soukenníkův. 2142 W. IX. 1542 činí kšaft; Anežka vdova, 5 dětí, nejstarší Martin. 2142, str. 20. 1562 vdova se vdala za Jiříka konváře č. 101, 253.
Helman, Hölmann Valentin z Kladska, na Mal. Str. 1612 přijal měst. právo. 567. Lil rakev pro tělo posledního Rožmberka z pěti centnéřů 30 lib. za 179 kop 25 gr. Mareš, Arch. Pam. XVII. 94.
Hercl Kašpar na Star. m. 1578 zapsán v dluhu. 1226. posled. list.
Hodinář Vavřinec, byl vlastně hodinář, nadaný od císaře právem slévati (1589) cymbály; měšťan na Nov. m. Jahrb. XII., 8261. 1590 slil pro Bechyň cymbál. Soupis V. 46. 1591 slil zvonek k sv. Jindř. v Praze. Navrátil, Paměti kostela sv. Jindř. 95. R. 1591 slil cymbál do Hradce. Cechner, Soupis, Hradec. XIX. 61. Viz o něm doleji při hodinářích.
Hofman Baltasar, zvonař na Slovanech naNov. m. od r. 1607—1617; o jeho dílech viz v textě na str. 354.
Hofprugger, Hofpruker Wolf, konvář a puškař na Hradě od roku 1570—1573. Před tím byl tovaryšem u Jaroše. O něm viz v textě str. 360.
Husař Jan, na Nov. m. z doby předešlé (od r. 1516); první žena Marta, kup. vinice. 1518 dům v ulici Zvonařské. 1532 druhá žena Voršila. 2007, 368. 1534 kupují si dům na Star. m. 2111. 88. 1536. Dlužen židu. 2134. 198. J
Hylliger, Hilger z Fridberka (v Míšni) Martin, zvonař a císařsk. „kusů válečných slívatel", měšťan na Star. městě od r. 1602 až 1615. Viz data v textě str. 361.
Jan na St. m. 1544 viněn z urážky na cti. 2129. 10. Žena Regina. Ovdověvši, r. 1553 Štěpánu Faberovi, konváři, druhému manželu vzdává jmění, 2117. 304.
Jan z Litoměřic, na Mal. Str. 1552 přij. právo. 2212. 324.
Jaroslav, konvář v Praze 1591 lije cínovou truhlu k pohřbu za 142 kop. Mareš, Materiál. Arch. Pam. XVII.
Jaroš Tomáš z Brna, na Mal. Str. císařský puškař, slévatel, zvonař od r. 1543—1570. Data viz v textě str. 354.
Jiřík, syn Jana Klatovského, konváře na Star. m. 1526 přijal právo; 1534 kup. dům a vzdává jmění ženě Anně, 2111, 79, 92. 1535 činí odpor otcovu kšaftu, vyhrál, 1130, 133, č. 554, 104. 1554 viní nevlastn. bratra Šebestiána Bílského z podílu otcovského. Prohrál. 2129, 391; 1553 viněn z násilí 1232; 1554 sedí pro dluh 2129. 407. 1570 soudí se o dědictví 1240, 196; kup. sobě a Anně dům 2118, 348; 1571 oba soudí se s někým o peřiny č. 103. 129; 1574 vzdává Anně vše 2118, 366; 1576 oba jsou věřiteli, kup. dům 1226, 94, 105, 175; 1581 kup. Anně dům pod mostkem 2112, 114. 1586 umřel konvář Jiřík, snad to týž. 2230, 149.
Jiřík, syn Václava Pustila kováře na St. m. 1545 přivandroval k Anežce vdově po Matouši konváři, pojal ji a dílnu. 2136, 1., 1052. E 9. 1549 přijal měst. právo. 1552 koup. dům od Anežky ženy své a dětí jejích. 2117. 281. Jmenuje se r. 1569 Jiříkem „od fortny" (u Karolinum), č. 101. 253. č. 103. 23.
Jiřík nejprve na Nov. m. 1538 kup. dům u brány Horské, 2191, 535; žena Dorota; 1549 kupují si oba dům na St. m. vedle ráje, a odtudž slul pak Jiřík napořád „konvář z domu Anděl na kohoutě". 1550 viní mandlíře, že mu zabil syna Matouše Hanuše; mandlíř osvobozen, poněvadž Matouš volal naň „zvyjedený Němče" a sám začal. 2129. 221. 1565 rukojmím za kněze. Pažout, Jednání konsistoře. 185; 1568 věřitelem 2182; č. 103, 43; 1579 dle kšaftu dědí. 2136, 196; cechmistrem č. 69, 43; 1581 činí kšaft, odkazuje jeden z domů dětem své kuchařky; druhý  jiným  lidem.   Záduší   svatojílskému   odpouští   dluh.
Jiřík „z Žabovřesk" na St. m. 1572 kupec Gerhart činí poručníkem dluhu proti  Meyzlovi židu „Jiříka konváře z Žabovřesk". č. 103, 171; 1586 kup. dům. 1227, 241. (Následující data z let 1566—1585 týkají se vždy „konváře Jiříka", nevíme však kterého z předešlých či následujících: 1049, 22 (svědek); 1133, 120 (dluh), 2136, 139 (poručník), 1165, 260 (rukojmě), 1058, 63 (svědek), 1059, 247 (svědek), 1211, 36 (šacuje dědictví zvonařovo), 2112, 136 (rychtářem), 1127, 53   má dům.)
Kakas (Kolas?) Beneš, na Hradčanech, 1558 kup. dům. 2190, 140.
Kamenník Adam (alias Kerw), na Nov. m. v Široké ul. 1573 kup. dům. Žena Elška. 2195, 210; kup. nádobí konvářsképo Kříčkovi 2195, 213; 1580 při smlouvě 2124, 17; přijal dluh 2223, 251; 1581 soudí se pro urážku 1120, 112; 1582 vzdává Elišce jmění 2197, 57.
Kapalín Jan, na Star. m. 1574 či 1548 přijal měst. právo. Kapalinova Regina 2118, 93.
Karban Jan na Nov. m. konvář, zvonař, již v době předešlé (od 1510); konšel, jsa přívrženec Paškův, zúčastnil se pohnutých dějů r. 1524 (o čemž v kronic. Bartošově) 1531 zmínka o něm 2095. C. 25. Živ ještě r. 1532 534, 117.
Karlovský Matouš, na Mal. Str. 1557 dlužen. 2172 M. 16, O. 23, 1559 poručník 2221, 26; 1561 jsa rukojmím, musí platit. 1155, L. 1. 1562 staví dům na Dlažení hradčanském. C. 61, 30. Žena Magdalena. 1566 ubrmanem, 1569 urazil kohos. 573, 10, 35.
Klatovský (Nejedlý) Jan, „Jan konvář ze Železné ulice", z doby předešlé, 1503 na Star. m. přijal měst. právo. K datům uvedeným v mých Děj. řem. 479 a k Šimákovým Zprávám přidati jest, že r. 1531 koupil kus pustiny s vřesovím za Žižkovem 2007, 345 a že r. 1535 učinil kšaft a umřel. 1130. 133. Vdova Anežka má spor se synem Jiřím o dědictví. 2134, 209, 225. Šimák rozeznává dva „Jany z Železné ulice", jeden mu je Klatovský, druhý Nejedlý; mně je to osoba jediná. Omyl vzniká tím, že se v knihách městských nejčastěji uvádí holé jméno Jan, konvář ze Železné ulice, k němuž jen asi jednou písař připsal Nejedlý, a dvakrát Klatovský. Drží-li se dva konváři „Janové z Železné ulice", vzniká takováto nepodobnost pravdě, že oba začínají v stejný čas (1504—1509), oba v Železné ulici, oba jsou úředníky u sv. Havla, oba mají ženu jménem Anežku, oba umírají stejný rok. O nějakém důsledném rozlišování dvou jmen a dvou osob není stopy. Však také mezi r. 1503 až 1509 vstoupil mezi měšťany Starého m. jen jediný Jan Konvář, a ne dva. 
Klobása Jan z Malé Str. 1553 přijímá na Nov. m. měšťanství, 555. Možná,  že to svrchu psaný Jan z Litoměřic. Žena Dorota. 1553 kup. dům v Širok. ulici. 2193, 197; 1555 postupují dluh 2218; 367. 
Kotek jinak Klobal Oldřich z Hory Kutny 1583 na Nov. m. přijal právo městské. 558. 1584 zbit nočně 1120, 217; 1588 Marketa žena,   dlužni   děkanu  vyšehradskému  2224,   261,   305;   1588 svědek o dědictví 1122, 109.
Křepelka Jan, na Star. m. 1532 kup. dům U černých knih. Žena Elška. 2111. 30. 
Kříčko (Krziczko) Kříčka Vavřinec z Bytišky, konvář, kovolijec na Nov. m. od r.1557—1569. Data viz v textě str. 357, 360.
Krug Jiří, na Star. m.  1588 svědči po německu o bitvě. 1054. 405, 409. 
Kuba Pavel, na Mal. Str. 1579 byl nočně bit od sladovníků, 1120, zápis 56. 1600 vyzdvihl peníze a sirotka na Nov. m. 2225, 158, 160. 
Kuba Daniel, na Mal. Str. (snad syn předešl.) 1618 jest rukojmím 1485, 1; 1629 cechmistrem 1483, 44; týž rok nadal úředníkům, když byl upomínán o činži. 1483, 70.
Kvítek Michal, nedí se v které Praze, 1554 kup. vinici, 2010, 224.
Löffler Krištof, císařský konvář, zvonař, puškař, 1590 přijat k dvorské službě. Jahrbuch VII. 5508. Od něho zvon v Praze u sv. Jiljí (Rybička).
Leš (Less), Lekeš, Les, Los, Martin na Star. m. 1556 dům na Příkopě. 2117. 359. 1571—1602 cechmistrem. 69, 43—182. Žena Magdalena, sestra Brikcího z Cinperka. 2222.216. 1576, 1577, 1586, 1595 dlužni 1226. 101, 120; 1227, 269, 2230, 150. 2231, 102.
Leykert, Leikert Andres od Roudnice, na Mal. Str.  1608 přijal měšťan,   právo. 567. 1616 uražen od tovaryše, že zašantročil konvici do díla danou. 1482, E. 17. F. 9. Má krám v Saském domě.   Posluhoval   ke   dvoru.   1619   cechmistrem   1483.   44. Koupil dům 1483, 57. 2216, C. 24. Žena Mariana. 1620 kop. dům 2176, C. 22. Živ ještě r. 1640. 2176, E. 6.
Lipka, Lypka z Budišína Petr, na Star. m. 1603 přijal právo měšť. 1605 svědčí 1065, 191; 1288, 407; 1610 smlouvá se s otčímem své   ženy   Doroty   (Dynnipirem)   o  peníze   2227,   293.   1615 svědčí 1069, 210. 1617 hlásí se k statku 2137, 241.
Lopatský Karel, na St. m. 1599 cechmistrem (ten rok umřel) č. 69, 174.
Ludvigk Michal, na Mal. Str. 1576 kup. dům. Žena Marta. 2214. D. 12. Byl císařským rychtářem. Umřel 1582. Nechal 12 centnéřů cínu.  1217. C.  1.
Macek, Matěj z Hradce n. Labem, na Nov. m. 1556 přijal měst. právo. 555; 1567 svateb. smlouva s Magdou. 2219, 109; 1568 kup. dům na Koňsk. trhu. 2104, 118; 1576 dům u Horské brány 2196, 70. 1578. postupuje dům v dluhu 2196, 273.
Macek Václav, na Nov. měst. 1589 svědčí o cínov. nádobí 1060/a, 174. 1595 choti Elšce vzdává jmění 2198, 9. 1600 rukojmím 2225, 162. 1602 poručníkem 2125, 124. 1604 poručník Jana Brikcího, sirotka po Bartol.Brikcím. 488, 79. 1608 stalo se podělení statku pozůstalého. 2124, 113.
Macek Jan, syn předešlého, na Nov. m. 1612 díl dědický po otci vzdává ženě Elšce 2200, 263.
Makal Jan, syn nebožt. Pavla z Koňsk. trhu, na Nov. m. 1571 zdědil vinici. 2013, 171. R. 1585 jest v Rokycanech zvonař Jan Makal, snad to ten.
Makovský Václav, na Nov. m. 1575 kup. dům ve Vodičkovic ulici 2196, 23. Žena Lidmila.  1581 vdova po Václ. Makovském smlouvá se sestrou o cín. 2223. 304.
Malovec Pavel, cantarifusor na Nov. měs. 1534 přij. městské právo. 1539 Malovcova Barbora, konvářka, hlásí se o peníze (choť?) 2182; 1563—1577 v radě sedí Pavel 2194,142.1237,46. 2125, 40 1568 spolu s Jiřím Melantrychem rozhodčím mezi kožešníky Nov. a Star. měst. Měs. mus. Registr. koupí kožešn. 1568 choti Zuzaně oddává statek. 2104, 135. 1567—1573 kvituje, upomíná o dluhy 557, 2125, 41. 1575 směnil dům s konvářem Mrkvičkou 2196, 51. Kup. dům na rynku 2196, 16. 1579 jest císařs.  rychtářem   2223,   173.   1586   připomíná   se   mrtvý. 2197, 324. Od něho křtitelnice v Jílovém (1542), Podlaha, Soupis XXVIII. 46.
Malovec Jan, syn předešlého, na Nov. m. 1581 šacuje dědictví po zvonaři 1211, 36. Dorota žena. 1589 kup. dům 2197, 493. 1593 rukojmím 558.
Mařík Ondřej z Trhových Svinů, konvář a zvonař, na Nov. m. 1585 přijal měst. právo. 558. 1592 kup. dům průchoditý vedle konváře Malovce. Žena Dorota. 2143, 140. 1592 půjčil zboží karbaníkovi do výhry. 2185, 117. 1595 dlužen za cín 2231, 102. 1596 umřel, vdova Dorota, 2 děti nezletilé. 1211, 146.  1598 rozdělení statku 2125, 110.
Mařík Jan, syn předešlého, na Nov. m. r. 1612 od obce béře si vysvědčení poctivosti. 137, 43. Konvář Havránek svědčí mu. 1614 plnoletý, píše se konvářem.  2125,  110.  Potom mizí.
Martin, zeť Ondřeje zvonaře Brikcího, na Nov. m. Žena Magdalena. 1554 dědí 2218, 340. „Martin u fortny" 1568 rukojmím; snad to týž, a také bezpochyby je to syn Havsy konváře „od fortny". Č. 103, 18.
Matěj, Mathias, tuším syn konváře Matěje z Mladic († 1492), konvář a zvonař na Novém městě již v době předešlé (od r. 1492), choť Marketa, 1519 kup. dům 2093, 14; 1535 kup. dům na Širok. ul. 2191, 336. 1537 smlouvá s kotlářem 2133, 80. 1539 věřitelem 555. Živ ještě 1542. O jeho díle viz v textě.
Mazal Matouš, na Nov. m. 1569 přijal měst. právo. 557. Choť Dorota. 1572 dlužni 2222, 113. 1576 kup. dům v Chudobicích 2196, 100. 1577 desátníkem 1119, 202.
Mikuláš, zvonař na Nov. m. 1539 přijal měst. právo 555; choť Kateřina; 1543 kupují dům 2192, 256. 1546 soudí se o škody na gruntě 2149, 68. 1549 vzdává statek Kateřině 2193, 21. 1553 mrtev, Kateřina se vdává. 2146. 82.
Mikuláš konvář na Nov. m. 1549 kupuje dům sobě a ženě Martě 2192, 455. 1550 mrtev a Marta se vdává znova 2193, 64 a smlouvá se o statek s Janem Moravcem, náměstkem nebožtíkovým. 2218, 132.
de Monte Jan, Juan, Hans, cís. dvorní plastik a malíř, v Praze od r. 1576—1582. Viz v textě str. 363.
Moravec Jan na Nov. m. 1548 přijal měst. právo 555.
Mrkvička Václav, na Nov. m. z doby předešlé (od r. 1500). Anna. 1523 koup. dům u Koňské brány a ten uplácel do r. 1530. Potom není zpráv. Leč hodí-li se k němu zpráva z r. 1559, že konvář Václav — ale na St. m. — umřel a Anna ovdověla. 1165, 32.
Mrkvička Jan, syn předešlého, na Nov. m. 1548 soudí se o statek pozůstalý. 2218, 80.  1565—1567 dlužen 120—138 kop míš. Faltýnu Kirchmajerovi 2221, 229. 2219, 138. 1568 žení se 2104, 136. 1575 směnili si s chotí Kateřinou domy 2196, 51. 1575 dlužni. 2222, 276. 2223, 29. 1577 u něho pracoval Andres May ze Zhořelice, Martin Novák a učil se Jan Mrkvička. 1119, 202. 1579 dlužen. 2223. 148. Viz též v textě str. 338.
Mrkvička Václav, snad syn předešlého, na Nov. m. 1584 svědek rvačky. 1120, 221. 
Muldavský Jan, na Star. m. 1533 kup. dům; žena Kateřina 2111, 46. 1534 kup. Kateřině stolici v kotcích slaných. 2152, F 5. 554, 96. 1539  dělá kšaft, vdova, děti: Václav, Anna,  Lidmila. 2142, S 19. 
Námezdník Jan na St. m. 1549 béře si konvářku Reginu z domu Kapalinova. 2117. 164. Mám ho za konváře.
Neuman Kašpar, císařs. puškař na Hradčan., 1580 chtěl od Rudolfa II. peněz na koupi domu. Odmítnut. Jahrbuch. XII. 8206. 1592 smlouvá se s matkou Marianou o „verkzeyg řemesla puškařského" po otci. Kdyby se vrátil bratr Lorenz, vydá mu polovic. 573. 212.
Nosal Jan, na Nov. m. Z doby předešlé (1516), měl dům v Pasířské ul. 1531 koupil dům jiný 2191, 156.
Obermayer Andres z Jáchymova, na Mal. Str. 1599 přijal měst. právo. 567. 
Oborník David, na Star. m. 1615 cechmistrem; č. 69, 228.
Ondřej „zvonař Brikcí", syn Bartoše Berúnského, zvonař na Nov. m. 1530 obdržel kšaftem otcovým 50 kop míš. k 200 kopám, jež otec dříve mu dal. 2095, B 11. 1539 přijal měst. právo 555 Žena Anna. Kup. dům 2192, 49. 555, 48. 1544 umřel. 555, 54. 1546 se vdova Anna vdává 2192, 425; k statku Ondřejovu hlásí se věřitelé 2182. Ostatní data viz v textě str. 340.
Ondřej, zvonař „ze Spálené ulice", r. 1566 lil zvon do Velk. Nehvizd; 1568 smlouvá se s Brikcím zvonařem o čest. 1569 sedí proto ve vazbě, a pak stěhuje se do Boleslavě Mladé. Viz v textě str. 344.
Petr či Pešek, Star. m. již v době předešlé (1496). Dům má u sv. Mikuláše, se soused. se soudí. 2155, 106; 2111, 79; 1537 cechmistrem, 2134, 225. 1541 umřel, vdova Marketa smlouvá se se synem Ondřejem knězem o statek. 2134, 373. Vdává se za Wolfa konváře. 534, 64.
Petr či Petrák na Nov. měst. 1535 kup. dům 2191, 354. Žena Anna. 1549 mrtev. Anna vdova kup. „ochránci svému" dům 2193, 48, 79.
Petr od Moravů, na Star. m. 1606 cechmistrem, pak zase 1608, 1611, 1612 č. 69—220.
Petr na Star. m. 1608 bydlí v podruží 324, 420. Pochybuji, že to předešlý.
Pitner Mates, na Mal. Str. konvář, puškař 1609 béře měst. právo. 567.
(Plankl Mikuláš, na Nov. měst. z doby předešlé (od r. 1513) uveden u Šimáka v Zprávách (498) ještě r. 1535, že soudil se s farářem českobrodským Janem. Ale to se, tuším, týče nějakého jiného Mikuláše. Zápisy o Planklovy přestávají vr. 1516—1520).
Procházka Jiřík, syn sklenáře Kulhánka, na Nov. ni., 1571 2124, 15. 1571   kvituje  kohos.   557.
Radešínský Matěj jinak Kulhavý, na Mal. Str. 1614 béře městské právo 567; 1619 cechmistrem 1483, 44.
Rosennlecher Hans, zvonař v Menš. měst. 1615 lil cymbál na rathouz ve Stříbře.   Kamper-Wirth,    Soupis.   Stříbr.   246.
Rahl na Mal. Str. 1545 přijal měst. právo 2213.
Řehoř na Nov. m. z doby předešlé (od r. 1499). Žena Barbora. 1525 kupují krám pod kotcemi na Nov. m. 2152, C. 19. 1527 mrtev.
Sehninoha z Vodňan Jan, na Star. m.  1591 přijal měšťanství.
Souček Jan na Star. m. 1532 kup. konvářka Součková Kateřina dům 2111, 12. 1539 mistr béře dědictví 2008, 329.
Stanislav Staněk (Polák) zvonař a konvář na Nov. měst., již v době předešlé od r. 1518. Žena Kateřina. Byl v dluzích. K dluhům, v předešl. knize uvedeným, přidej z r. 1528 2191, 10. R. 1531 dí se o něm, že u veliké chudobě a zašlosti. 2134, 77. Potom se obrátilo, viz v textě str. 352.
Strakonický Jan na Nov. m. 1555 přijal měst. právo. 555. Žena Mariana. 1557 kupují dům 2193, 364. 1560 jiný dům 2194, 17, 49. 1559—1561 dlužen, splácí 2221, 37, 48, 81. 1565 kup. vinici. 2012, 110.
Sušický Ondřej na St. m. 1527 přijal měst. právo.
Svoboda Václav na Nov. m. 1619 se připomíná v Široké ul. 2125, 194.
Šebestián, syn Cypriána, na St. m. 1537 soudně přinutil Vopršala, tchána svého, že mu dle slibu musil pomáhati k živnosti 1130, 251.   1554 soudí se o škodu na vinici.   1232.   1563 kordem zabil Valentina hodináře, přišed k němu jako přísežný a „pro berni pečetit", při tom byl od tovaryšů bit, až přes práh po hlavě vypadl 991, 177. 1048, 27. Konvář odsouzen k pokutě, ale ne hrdelní 991, 239. Odvolal se k císaři. 1133, 42, 44. 1564 Magda, žena jeho, viní nožířku z krádeže. 1048 fol. 1. 1567 Šebest. se pere 1049, 70. 1569 svědčí. 1056, 44. 1570 soudí se s židem o čest. 1240, 169. 1570 kup. vinici. 2013, 93. 1571 dlužen 103, 96.1577 soudí se o kšaft Šimona z Tišnova. Prohrál. 1134, 148.
Šebestián, císařs. puškař na Mal. Str. 1559 dlužen 2172, O 8.
Scherb, Šerber Krištof, zvonař, 1605 měšťan na Star. m. od r. 1601 dělá zvony pro Prahu i venkov. 1605 pohlavkoval vratislavského zvonaře Mart. Hybnara 1288, 418. O práci jeho viz viz v textě str. 353.
Šídlo Jan, na Star. m. 1544 dělá kšaft. Žena Dorota, syn Jan. Dům u sv. Mikuláše, druhý proti loužím u sv. Jindřicha. 2142, X 9.
Šimon z Dačic, na Star. m. z doby předešlé; 1524 přijal měšťan. V knize o řemesl. XV. věku sloučil jsem ho s Šimonem Žaludem. Šimák (v Zprávách 502) usoudil lépe, že to zeť kronikáře Bartoše. Žena Anežka. Byli samý dluh. Nové zprávy tyto: 1531 dluh 2134, 87. 1541 sedí u věži pro dluh za cín. 2134. 388. 1541 dlužni osadě P.Mar.na Louži 2134. 398. 1554 maje spraviti svícen sukna kraječům a postřihačům, zdělal ho na konvičky. Musil platit. 2142. bb. 17. Viz v textě str. — .
Šimon syn Táborského, nožíře, odtud sluje také někdy Táborský, na Nov. m. 1548 viní Bílka tkalce pro úraz. 2218, 76. 1559 kup. dům na Širok. ul. Žena Anna. 2193, 420. 1563 kvituje 556, 7. Viní kohos ze zranění 2221, 180. 1564 zveden s bratrem Janem v dům po otci. 2194, 206. 1564 dům kup. u P. Marie Sněžné na krchově, 2194, 218. 1571 zveden na dům malíře Špačka 2104. 1577 zemřel, vdova Marketa (druhá žena). Sirotci poděleni, vdova se vdala za Tišňovského konváře. 1211, 8; 2125, 40.
Šimon z Cinperka, zvonař na Nov. m. syn Brikcího, 1585 se žení s pí. Annou z Čihanova. 1598 je mrtev a otec platí vdově věno. 2146, 175.
Šneweis Jiřík z Jáchymova, na Mal. Str. 1615 béře městs. právo. 567.
Špic Matěj, zvonař, slepec, na Nov. m. od r. 1545—1549. Viz v textě str. 351. 
Špigl, Spikl Václav z Prostějova, na Star. m. 1568 přijal měst. právo. Žena Dorota. Kup. dům 2118, 210. 1570 bit v šermířské škole 1056, 159; 1050, 10. 1571 dědí. 2136, 138. 
Štěpán, syn bakal. Moravy, na Starém m. 1532 má soud o zbití 534, 115. Žena Kateřina. 1538 činí kšaft. 2142, 514. 
Tapineus Daniel, zvonař, přišel do Prahy (snad r. 1603)  z Hory Kutny.   Vedl huť  po smrti  slavného Brikcího z Cinperka vdově jeho a dědicům.   Viz arch. praž. č. 2125.  125—136. Prý (dle Rybičky) jest v Slavětíně od něho zvon z r. 1613. Zvonu tam však není. 
Tišňovský (z Tišňova), Jiřík, na Nov. m. 1576 přijal měst. právo. 556.   1577  „náměstek"  konváře Šimona Táborského, pojal vdovu po něm. 2125, 40. 
Toman, Tomáš z Kyšic, zvonař na Nov. m. uveden již r. 1487, tedy v době předešlé (Winter Děj. řem. 475). Byl v Konvářské ulici, Žena Marta.  Druhá žena Jana.   1528 svědek kšaftu  2095. A 12. Po r. 1528 není zápisů, až r. 1549 objevuje se „Anna,
někdy Tomana zvonaře" manželka, jež se vdává za Šimona ručníkáře 2193, 37. Z toho jde, že žil mistr ještě kolik let po r. 1526 a že se ženil ještě do třetice. 
Uhlíř Václav   na   Nov.   m.   cechmistr,   při   popisu   konvářského dědictví r. 1621. 1212, 117. 
Urban na Nov. m. 1530 přijal měst. právo. 
Václav od mostu, na Star. m. 1544 přijal měst. právo 534. D. 13. 1548 soudí se s konv. Mrkvičkou o nářek cti 2218, 89. 1549 kup. dům za Židy. 2117, 162; 1551 pracuje císaři (viz str. 337). Anna žena. Cechmistrem jsa, cca 1550 napsal pomluvu do knih   cechovních   o   konváři   Bartolomějovi.   Kn.   komorn. soudu. 23. E. 7, 95. 1552 činí kšaft, vdova, syn Jan a 3 děti jiné. 2142, aa 19. 1232. 
Václav, konvář na Nov. m., syn Klimenta provazníka, 1540 srovnán o dědictví 2038, 373. 1544 přijímá dědictví po † ženy Lidmily. 2136, 31.1569 kup. dům s ženou Martou v Růžené ul. 2104,164. Václav konvář, 1572, JMC. mezi střelci na Hradě služebník, má
dům 2195, 117. Možná, že Konvář bylo jeho příjmení. 
Wenger Max, v Praze (1604), komorní puškař (ale možná, že byl ne litec než ručníkář, služby měl 8 zl. měsíčně. Jahrbuch X. 5631. 1614 Diviš z Žerotína objednal u něho dílo. Knihov. Žerot. Bludov 143. Opis v zemsk. arch.
Weysych, Weys Daniel z Prus, zvonař, konvář na Nov. m. 1607 přijal měst. právo 558,1608 poručník 2124, 113. Žení se s Lidmilou, vdovou po Brikcím z Cinperka. 1067, 63. 1611 kup. dům 2200, 203. Dlužni 300 kop česk. 2227, 316. 1613 viněn z nářku cti. 2144, 144. Kdy umřel nevím. Lidmila umřela jako vdova r. 1621.1212,117. Zůstala Zuzana dcera, Brikcí syn.
Wild Jakub „z Horních Platen" na Malé Str. 1589 přijal měst. právo 567.
Wilde Jiří ze Šprotavy, konvář a zvonař, na Mal. Str. 1615 přijal měšťanství 567, 1616 nabízí se obci, že zvon přeleje, dají-li mu místo u cihelny do smrti. Nepřijali toho    1482, F  12 1620 přijal po druhé měšťanství na Malé Str. 567, 173.
Vít, syn nádenníka Jana na Nov. m., 1542 vzdává statek bratru Janovi. 2192, 151.
Wolf, na Star. m. 1541 béře si vdovu po konváři Petru Peškovi Marketu. 1542 zemřela Marketa, Wolf dědicem všeho mimo 40 kop Ondřeji knězi a 10 kop příbuzné Kateřině. 1543 Wolf připomíná se již mrtvým. 2136, 30.
De Vries Adrian z Hagu, plastik kovolijec, v službě císaře Rudolfa a Matiáše na Malé Str. v Praze snad již od r. 1590—1627. Viz v textě str. 361.
Zikmund na Nov. m. z doby předešlé; 1524 hádá se sousedem o hrázi, 2153, 159; 1525 přij. měšťanství 554. Žena Marketa. 1529 kup. dům u Matky Boží Sněžné. 2191, 62, 1530 přijímá měšťanství na Nov. m. znova 554. 1533 dlužen Wolfovi do Norimberka za cín 55 kop gr. česk. 2098, 785. 1534 kup. dům 2191, 275. 1546 připom. se 555, 58. 1549 dlužen kramáři 2218, 131. 1549 žena Anna (druhá), kup. dům 2193, 63. 1550 urazil kohos 1421, C 141. 1552, 1556 dlužni 2218, 243, 244, 399. 1559 syn Bartoloměj chce dědit. Tu přestávají zprávy o Zikmundu „konváři" a brzo potom začínají se o Zikmundu „zvonaři", a tím jest následující:
Zikmund z Cinperka, zvonař a konvář, bratr Brikcího, syn Ondřeje na Nov. m. 1550 není ještě plnoletým, 1554 bratří poděleni dědictvím po otci. 2218, 340, 341. Má byt na 4 léta u bratra. 1557 postupuje komus zděděný dům na Karlově 2193, 366. Do r. 1565 je ženat s Annou. 1565 kup. dům Bodlákovský 2194, 251. Uplácí ho do r. 1572. 1571 kup. vinici. 2013, 180. 1573 dům na Karlově 2195, 218, 1558. 1576 kup. dům na Květonské ul. 2196, 65. Smlouva se soused. 2149, 166. 1581 umřel, měl sedm dětí od 20 let do 2½ 1211. 36. 1588 soudí se dcera s matkou Annou o kšaft otcův 1002, 22. 1598 nové rozdělení dědictví. Anna, vdova, Marta Brikcí, Zikmund děti. 2125, 114. Anna živa ještě 1608 1007, 63. Viz také v textě str. 340.
Zima Wolf, konvář a litec, na Star. m. 1548—1553 cechmistrem 2218, 89.1550 žena Lidmila 2117, 223.1553 viněn od Bartolom. konváře, že ho chtěl o statek i hrdlo připravit. 1232. V soudě komorním 23. E 7, fol. 95. 1553, 1554 hádka o peníze č. 101, 81; 1232.1556 kup. dům 2117, 364.1558—1569 je v radě 1165,1; 1056, 73. 1565 viní tovaryše z krádeže 1048, 113. Utekl mu učedník pro hrubost. Snad to onen Wolf, „püchsengieser", jenž pomáhal Jaroši na fontáně. 1571 a násl. do r. 1584 cechmistrem, č. 69, 43—62. 1574 soudí se s táborským konvářem Janem 104, 92. 1585 dům v Platnéř. ulici odkazuje tetě, aby ho sama třetího do smrti dochovala i pochovala 2112, 199. 1227, 20.
Zlínský Mikuláš na Nov. m. 1544 béře měst. právo. 555.
Zmok, Smok Václav na Nov. m. z doby předešlé (od r. 1495) 1528 umřel. Viz Winter Děj. řem. 477.
Zoubek Jan z Plzně, na Nov. m. 1566 přijal měst. právo. 557.
Žito Andres, na Nov. m. 1584 sedí pro dluh 1121, F 220.