Slovníček speciálně pedagogických pojmů

(Kapitoly z teorie speciální pedagogiky,Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, vydání 2003, dotisk 2004)

Adaptace - proces, jímž se organizmus přizpůsobuje životním podmínkám, ve speciální pedagogice může být považována za úspěšný stupeň socializace postiženého člověka

Afektivita - citová stránka psychiky, v dětství a pubertě převládající složka duševního života, v dospělosti více ovládána rozumovou činností

Agorafobie - strach z otevřeného prostoru

Akupedie - starší název pro speciální pedagogiku osob s poruchami sluchu

Akutní - prudký, náhlý

Ambidexter - člověk, který je přibližně stejně obratný na pravou i levou ruku

Amblyopie - tupozrakost

Ambidextrie - lateralita nevyhraněná - nevyvinutá, nevyjádřená, považuje se za nižší vývojový stupeň

Amputace - operativní odnětí části těla, končetiny nebo její části

Analyzátor - smyslový orgán s dostředivými nervovými drahami, jejich zakončení je v mozkové kůře

Anamnéza - důležitá součást každého vyšetřování, rodinné a sociální poměry (rodinná anamnéza), celkový biologický, neuropsychický vývoj, zjištění nynějšího chorobného stavu (osobní anamnéza)

Anomálie - zjevná odchylka od toho, co je typické nebo normální, ale ještě nezahrnuje patologický stav

Anorexie - nechutenství

Antisociální chování - protispolečenské chování, která svými důsledky poškozuje společnost, vede k ohrožení až zničení společenských hodnot

Arteterapie - speciální psychoterapeutická metoda, terapie prostřednictvím výtvarného umění

Asfyxie - dušení z nedostatku kyslíku ve vzduchu a v tkáňových buňkách (například stav dušení dítěte při porodu)

Asimilace specifická - vada řeči, jedinec spodobuje hlásky podobné artikulačně nebo zvukově, pokud se vyskytují v těsném sousedství, zatímco izolované tvoří bez potíží, může být příčinou některých dysortografických symptomů

Asociální chování - jednání, které neodpovídá společenské morálce (společenským normám), ale ještě nedosahuje intenzity ničení společenských hodnot (záškoláctví, narkomanie)

Astenie - celková tělesná slabost

Atetóza - druh nepotlačitelných pohybů trupu, hlavy, končetin, pohyby jsou pomalé, takzvaně červovité

Aura - specifické pocity bezprostředně předcházející epileptickému záchvatu (mohou být zrakové, sluchové, čichové)

Balbuties - (koktavost) porucha plynulosti řeči, zadrhávání v řeči, vzácněji v písmu, vzniká u dítěte v období rozvoje řeči, někdy je posuzována jako dětská neuróza

Bezprizornost - stav opuštěnosti, trvalého ponechání mladistvého bez dozoru

Binokulární - vidění oběma očima za jejich vzájemné spolupráce

Bradypsychismus - zpomalení tempa duševní činnosti

CNS - centrální nervová soustava

Defekt - chybění, nedostatek některého orgánu, jeho části nebo jeho funkce

Defektologie - věda o člověku s defektem, nauka zkoumající příčinu a podstatu defektů, jejich vliv i důsledky na psychiku i na společenské vztahy postiženého člověka

Deformace - znetvoření, vrozená nebo získaná vada, nesprávný tvar některého orgánu nebo části těla, například lebky, končetin, kloubů

Degenerace - úpadek ve vývoji, ztráta nebo zeslabení určité funkce nebo schopnosti nutné k životu, rodový úpadek

Demence - později vzniklý úpadek duševních schopností, rozumových i povahových (zjistitelné nejdříve po druhém roce věku - domluvená hranice)

Depistáž - cílené vyhledávání postižených nebo ohrožených jedinců

Depravace - mravní sešlost nebo zvrácenost nejčastěji v důsledku nevhodných vnějších vlivů u jednice původně normálního

Deprivace - psychický stav, který vzniká nejsou-li po dlouhou dobu uspokojovány žádoucí duševní nebo hmotné potřeby, zvláště u dětí, které vyrůstají v sociokulturně nepodnětném prostředí v rodině nebo v ústavním zařízení

Determinace - určení, vymezení

Dětská mozková obrna (DMO) - porucha řízení hybnosti, vývoje řízení hybnosti a jiných centrálních funkcí, vzniká v důsledku postižení mozku v nejranějších obdobích, příčiny DMO mohou být prenatální, perinatální i postnatální

Diagnóza - rozpoznávání nemocí, postižení, jejich následků, vrozených i získaných poruch a vad (lékařská, psychologická, speciálně pedagogická)

Dificilita - těžkosti v pžizpůsobování se rodině, škole, kolektivu

Diparetická forma DMO - spastické (nůžkovitá chůze, nebo po špičkách) ochrnutí dolních končetin

Dispenzarice - evidování a sledování vývoje postiženého jedince

Dispozice - vloha, předpoklad, sklon, náchylnost

Distanční - vzdálený

Downova choroba - oligofrenie, mentální retardace, (mongoloismus), vrozené postižení způsobené trisomií chromozomů - genetická porucha

Dysartrie - porucha článkované (artikulační) složky řeči

Dysdfunkce - funkční rozladění, které je možné u kterékoliv funkce

Dysgrafie - specifická porucha psaní, nedovede napodobovat tvary, zaměňuje je, zrcadlově obrací, písmo je těžkopádné, neuspořádané, vyskytuje se často v souvislosti s lehkou mozkovou dysfunkcí

Dyskalkulie - specifická porucha matematických schopností, projevuje se výrazným deficitem matematického faktoru v poměru k ostatním faktorům struktury rozumových schopností

Dyskinetická forma LMD - projevuje se nepotlačitelnými pohyby, nejčastěji prudkými, červovitými, zejména u malých dětí

Dyslálie - souborné označení pro různé formy nesprávné nebo porušené výslovnosti jednotlivých hlásek

Dyslexie - specifická porucha učení projevující se obtížemi při výuce čtení běžným postupem při normální inteligenci a sociokulturní příležitosti, nejčastěji se vyskytuje na podkladě LMD

Dysmuzie - někdy řazena k specifickým poruchám učení, jde o nedostatek smyslu pro vnímání hudby v jejich základních komponentách

Dysortografie - specifická porucha učení, nejčastěji se vyskytuje ve spojení s dyslexií, porucha pravopisu podobná dyslexií

Dyspinixie - přiřazována k specifickým poruchám učení, projevuje se poruchou kreslení

Dyspraxie - částečné snížení schopnosti vykonávat motoricky složitější úkony

Dystrofie svalová progresivní (myopatie) - plíživé degenerativní onemocnění svalů, nemoc začíná v dětství, postihuje svaly na kořenech končetin, postupně ztrácí funkce, svaly jsou chabé, atrofické, reflexy vyhasínají

Emoce - citová sféra. úroveň citového prožívání

Endogenní - z vnitřních příčin

Enkopréza - neschopnost zadržet stolici

Enuréza - pomočování, diurna - denní pomočování, nocturna - noční pomočování, zpravidla jde o neurotický projev

Epilepsie - nemoc projevující se záchvaty bezvědomí, popřípadě zastřeného vědomí, případně křečovitými stavy

Etiologie - nauka o příčinách nemocí, defektů

Etopedie - odvětví speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláváním obtížně vychovatelných dětí a mládeže

Exogenní - z vnějších příčin

Explorace - vyšetřování, zjišťování

Extence - natažení pohybem v kloubu (například paže)

Extravert - povahový typ, zaměřený na zevní svět, živý s bohatými zájmy

Facilitace - usnadnění

Fixace - zpevnění, ustálení

Flexe - ohnutí (například paže) pohybem v kloubu

Flexibilní - ohebný

Fobie - neurotický strach před někým, před něčím, nebo před určitou činností

Foniatrie - lékařský obor zabývající se fyziologií a patologií chorob hlasu

Globální - souhrnný, celkový

Handicap - postižení, nevýhoda, znevýhodnění, které zatěžuje výrazně výkon nebo plnění nějakého úkolu významného pro jedince

Hemiparéza - částečné ochrnutí jedné poloviny těla v rovině vertikální

Hemiplegie - úplné ochrnutí jedné poloviny těla ve vertikální rovině

Hemisféra - polokoule mozku

Hereditární - dědičný

Heterogenní - různorodý

Hluboká mentální retardace - nějtežší mentální postižení (starší termín - hluboká idiocie)

Homogenní - stejnorodý

Hydroterapie - vodoléčba

Hyperaktivita - porucha volního jednání ve smyslu nadměrné zvýšené dynamiky chování

Hypermetropie - dalekozrakost (refrakční vada zraku)

Hyperkineza - nadměrná (chorobná) mimovolní pohyblivost, v projevech rozeznáváme částečnou nebo celkovou (druhy: atetóza, chorea)

Hypertonie - zvýšení svalového napětí

Hypoaktivita - porucha volního jednání ve smyslu útlumu činnosti a chování

Hypotonie - snížení svalového napětí

Charakter - základní vlastnost struktuy osobnosti projevující se v různých situacích týmž rysy, strukturální základ projevů osobnosti

Chorea - označení druhu nepotlačitelných (mimovolných) pohybů, jde o drobné, rychlé a četné pohyby takzvaně choreatické, jež se vyskytují ponejvíce u dětí školního věku

Chromozomy - strukturální útvary buněčného jádra, vznikající při buněčném dělení jako dva petlicovité útvary, které se od sebe oddělí, jsou vlastními nositeli genů, dědičných vlastností organismů

Infantilismus - ustrnutí vývoje na dětském stupni

Inkluze - ideální míra socializace pro zdravotně postiženého jedince, která se v průběhu školní docházky realizuje úplným a rovnoprávným zapojením zdravotně postiženého jedince do všech činností probíhajících ve třídě, ve škole a po skončení školní docházky úplným začleněním zdravotně postiženého jedince do společenského života včetně jeho pracovního uplatnění

Instabilita - psychomotorický neklid, nápadně zvýšená frkvence pohybů, emocionální a pohybová nestálost, zvláště například u LMD a v dalších případech onemocnění neurologické povahy

Insuficience - nedostatečnost, snížený, nevyhovující stupeň určité funkce nebo činnosti

Integrované vzdělávání - (integrace pedagogická) společné vzdělávání zdravotně postižených žáků s nepostižitelnými žáky (v ČR jde stále ve většině případů o integraci částečnou)

Integrita - celistvost, neporušenost všech struktur a funkcí osobností

Interakce - vzájemné působení dvou nebo více činitelů

Kapacismus - vadná výslovnost hlásky k

Kauzální - příčinný

Kazuistika - speciálně pedagogická diagnostická metoda popisu a analýzy jednotlivých případů

Klaustrofóbie - strach z uzavřených prostor

Kokatavost - (balbuties) porucha plynulosti řeči, zadrhávání v řeči, vzácněji v písmu, vzniká u dítěte v období rozvoje řeči, někdy je posuzována jako dětská neuróza

Komparace - srovnání

Kompenzace - náhrada, výměna, vyrovnání

Komunikace - sdělování, komunikace využívá výrazových prostředků - slovní (verbální) a neverbální (nonverbální)

Kontinuita - souvislost, nepřetržitost

Koordinace - souřadnost, přiřazení, uspořádanost, harmonicky uspořádaná souhra pohybů

Kretenismus - soubor projevů vrozeného snížení funkce štítné žlázy, charakteristický je utlumený tělesný a duševní rozvoj

Kvocient inteligenční - (IQ) číselný údaj k vyjádření úrovně rozumové vyspělosti, vypočítává se jako podíl mentálního věku zjištěný standardním inteligenčním testem ke skutečnému biologickému věku jedince a násobí se stem

Labilita - nevyváženost, rozkolísanost, nestálost

Lambdacismus - vadná výslovnost hlásky L

Latence - doba, jež uplyne od podnětu k projevu reakce

Latentní - skrytý

Lateralita - asymetrie párových orgánů, hybných (ruka, noha), senzorických (oko, ucho), ten z párových orgánů, který je řízen z dominantní hemisféry je orgán vedoucí, jím koná člověk jemné úkony lépe, raději, snáze a rychleji, lateralita vyhraněná - všechny vedoucí funkce jsou řízeny z jedné mozkové hemisféry (praváctví, leváctví), lateralita zkřížená - některé vedoucí funkce jsou řízeny z jedné mozkové hemisféry, jiné vedoucí funkce z druhé hemisféry, lateralita nevyhraněná - nevyvinutá, nevyjádřená, považuje se za nižší vývojový stupeň (ambidextrie)

Letargie - stav chorobného útlumu, spavosti, nejčastěji na podkladě postižení CNS

Léze - poškození určité struktury (z hlediska lokalizace může být léze mozková, míšní, periferně nervová)

Lež - vědomě nebo úmyslně projevená nepravda, osoba která lže sleduje svým jednáním určitý cíl

LMD - lehká mozková dysfunkce

Logopedie - obor speciální pedagogiky, jehož předmětem je výchova správné řeči, náprava řeči a dorozumívacích schopností

Luxace - vykloubení, při kterém oba konce (hlavice a jamka), ztrácejí dotyk úplně nebo částečně (subluxace)

Malformace - zrůdnosti, vývojové vady střední závažnosti, mnohé se dají léčebně ovlivnit, odstranit, nebo alespoň zlepšit (rozštěp rtu, horních čelistí, zúžení různých částí trávicí trubice)

Meningokélie - vyhřeznutí míšních plen, nejčastěji v krajině bederní, kde se vytvoří vak, ve kterém jsou pleny a mozkomíšní mok, odstraňuj se operací

Meningomyelokélie - výhřez míšních plen a míchy při rozštěpu páteře

Metabolizmus - látková výměna, složitý proces řízený endokrinologicky

Monosenziorální přístup - redukční metoda, která se zaměřuje na maximální rozvíjení postiženého senzoru (funkce) bez podpůrného využití jiných funkcí

Motiv - pohnutka vědomého jednání, pohnutka, příčina činnosti

Motivace - pohnutka k jednání, souhrn podnětů vedoucích k jednání a ovlivňujíc chování jedince, dále cíle, zájmy a postoje vědomé i nevědomé

Motorika - souhyb všech pohybů lidského těla, celková pohybová schopnost organismu

Multisenzoriální přístup - reedukační a kompenzační činnost, která i když se zaměřuje na postiženou funkci, využívá jako pomocných činitelů i funkci zdravých

Mutismus - oněmění

Mutismus elektivní - jedinec odmítá mluvit jen s určitou osobou (s učitelem nebo ve škole vůbec), ač jinde (doma) mluví bez zábran

Muzikoterapie - léčení hudbou, speciální psychoterapeutická metoda používaná nejčastěji jako terapie doplňující

Myopatie - progresivní svalová dystrofie, plíživé degenerativní onemocnění svalů, choroba začíná vždy v dětství na kořenech končetin

Myopie - krátkozrakost, refrakční vada zraku

Neuróza - funkční nervové onemocnění bez organického nálezu, příčiny jsou psychogenní, neuróza dětská - zvýšený výskyt na počátku školní docházky (projevy: tiky, enuréza, eventuálně koktavost)

Oftalmopedie - obor speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláváním zrakově postižených osob

Oligofrenie - mentální retardace, jde o nedostatečný vývoj celé osobnosti postiženého po stránce duševní, někdy i s tělesnými anomáliemi, je způsobena organickým poškozením mozku

OPD - orgán péče o děti, označení oddělení péče o děti odboru sociálních věcí městského úřadu, eventuálně magistrátu

Ortopedie - nauka o vadách nosného a hybného systému a lékařský obor, který se zabývá léčením těchto vad

Ortoptika - vědní obor náležící do oftalmopedie, zabývá se dosažením a udržením rovnováhy okohybných svalů při vidění, tím je umožněno dokonalé prostorové vidění

Osobnost - nejčastěji je definována jako celek duševního života člověka

OSD - odložení školní docházky, nejčastěji z důvodu školní nezralosti dítěte

Paměť - schopnost přijímat, podržovat a znovu oživovat minulé vjemy, také definována jako schopnost organizmu uchovat strukturované informace v čase

Parciální - částečný, dílčí

Patický - označení pro nemocnění, chorobný, blíže neurčený stav

Permeabilita - propustnost

Písmo zrcadlové - záměny zrcadlově nebo tvarově podobných písmen při čtení a při psaní (b - d, p - g, m - n, h - k, t - j, J - C), jde o častý a typický projev dyslexie a dysgrafie, také označováno jako inverze

Porucha školní přizpůsobivosti - obecné označení pro poruchy chování vyskytující se u některých dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, nebo pro poruchy chování vzniklé nesprávnou výchovou dětí převážně v předškolním období, projevují se například psychomotorickým neklidem, nutkavými pohyby, grimasami, roztěkaností, nesoustředěností, zvýšenou unavitelností, agresivitou, podrážděností, nedostatkem sebekontroly, neúměrnými reakcemi, náladovostí, tito žáci jsou rozumově v normě.

Poruchy chování - porušený vztah k výchově, k sociálnímu okolí, vyskytují se často u mládeže ze sociálně patologického prostředí, při výchově těchto jedinců jde o reedukaci (rehabilitaci celé osobnosti)

Poruchy a vady výslovnosti - (dyslálie) souborné označení pro různé formy nesprávné nebo porušené výslovnosti jednotlivých hlásek

Pozornost - aktuální stupeň aktivity psychických funkcí, které jsou aktivovány psychickými silami (pudy, city, vůlí)

Primární - prvotní

Prognóza - předpověď, odhad průběhu nemoci, postižení

Pseudooligofrenie - výchovná zanedbanost, označení pro typ mentální retardace, kdy příčiny netkví v organickém poškození mozku, nýbrž je třeba je hledat v nepodnětném sociokulturním prostředí jedince

Psychagogika - jedna z forem psychoterapie, která vede klienta cílevědomě k tomu, aby sám vlastním rozumem a vlastními silami dospěl ke zdravému způsobu života, k revizi nesprávných postojů

Psychodiagnostika - oblast aplikované psychologie, v níž jde o rozpoznávání a určování vlastností a schopností osobnosti

Psychomotorika - souhrn pohybových projevů člověka, které jsou odrazem jeho psychického stavu

Psychopedie - speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá teorií a praxí výchovy a vzdělávání především jedinců mentálně retardovaných

Reedukace - označení pro speciálně pedagogické metody (postupy), které rozvíjejí nevyvinuté funkce nebo napravují porušené funkce a činnosti v oblasti postiženého analyzátoru

Regulace - řízení, upravování, uspořádání

Rehabilitace - v nejširším slova smyslu znamená (znovu) uschopnění, ve speciální pedagogice jde o metodu (postup), kdy upravujeme nejen postiženou funkci samotnou, ale zároveň nám jde o rehabilitaci celé osobnosti (psychiky) zdravotně postiženého jedince

Reparace - chirurgická nebo protetická úprava orgánového defektu (vzniklého vývojově, po nemoci, po úrazu)

Retardace - zpomalení, zpoždění

Retardace mentální - zastřešující pojem, souhrnný, jde o zpomalení, zpoždění duševního vývoje projevující se ve více oblastech života mentálně retardovaného jedince, dominantní je postižení v oblasti intelektové

Rotacismus - nesprávná výslovnost hlásky R

Rotacismus bohemicus - nesprávná výslovnost hlásky Ř

Segregace - oddělení výchovy a vzdělávání zdravotně postižených jedinců od výchovy a vzdělávání majoritní části populace, tj. osob bez zdravotního postižení

Sekundární - druhotný

Sigmatismus - nesprávná výslovnost sykavek

Socializace - proces, při kterém dochází k postupné přeměně člověka jako biologické bytosti v bytost společenskou (zoon politikon), je to proces kultivace člověka, jeho zařazení do společnosti

Somatopedie - obor speciální pedagogiky, jejímž předmětem je výchova a vzdělávání dětí a mládeže tělesně postižené, chronicky nemocné a zdravotně oslabené

Strabismus - šilhavost

Stres - psychický tlak, napětí, zátěž, eventuálně tíseň, do něhož se dostává organizmus ohrožený nebo zasažený působením silných nepříznivých činitelů

Střední mentální retardace - střední stupeň mentálního postižení, starším názvem imbecilita

Submise - tendence jedince podřizovat se, být poddajný, ovladatelný

Surdopedie - obor speciální pedagogiky, jejímž předmětem je výchova a vzdělávání dětí a postižené nedoslýchavostí a hluchotou

Symptom - příznak

Syndrom - skupina symptomů

Syntéza (SAS) - sluchová analýza a syntéza, rozklad zvukového tvaru na jednotlivé hlásky a jejich opětovné složení, jejich rozlišení, (HAS) - blesková analýza a syntéza, rozklad a sklad slov na písmena (nutný předpoklad čtení a psaní - fonematický sluch)

Talent - zvláště vysoká úroveň nadání, schopnost v určité oblasti

Temperament - vrozený soubor vlastnosti citové vzrušivosti podle typu vyšší nervové činnosti, který je dán vztahem vlastností procesů podráždění a útlumu, dynamický základ osobnosti

Tenze - napětí, tenze neurotická - napětí podmíněné zvýšenou nervozitou

Terapie - léčba

Testy - testy didaktické (standardizované) zkoušky stanovující míru vědomostí, stupeň ovládnutí učiva, testy inteligenční - označení standardizovaných zkoušek rozumové vyspělosti jedince

Těžká mentální retardace - těžký stupeň mentálního postižení, starám názvem idiocie

Tik - původně účelné pohyby (mrkání, kroucení) které se však objevují zcela nevhodně v rozrušení nebo i v klidu

Trauma - úraz, poranění tělesné i duševní

Úroveň aspirační - úroveň nároků a očekávání, které si člověk klade při dosahování určitých cílů, výkonů

ÚSP - ústav sociální péče (pro děti, mládež, eventuálně dospělé mentálně postižené, tělesně postižené)

Verbální - slovní

Verbální a neverbální složka intelektu - verbální - obsahová a formální stránka řečového projevu, slovní porozumění, neverbální (též názorová, performační) - řešení logických, praktických a teoretických problémů bez závislosti na jazykových schopnostech

Vnímání - proces poznávání základních vlastností předmětů a jevů prostřednictvím receptorů

Vlastnosti psychické - schopnosti individua zákonitě odpovídat na určité objektivní podněty určitými psychickými činnostmi a projevy, psychické vlastnosti jsou určovány faktory vrozenými a prostředím získaným (výchovou)

Vůle - volní jednání je jednáním směřujícím k dosažení vědomě stanovených cílů

Výchova perfekcionistická - nevhodná forma výchovy, kdy rodiče neúměrně přepínají nároky na dítě bez ohledu na jeho možnosti a dispozice, soustavným přetěžováním duševní stav a kondici neurotizují a dohánějí k obraným postojům

Výchova ochranářská - (též protekční, rozmazlující) nevhodná forma výchovy, kdy rodiče pro své děti vyžadují přepjaté ohledy a úlevy, jeho nedostatky zastírají, nedovolují mu povahově vyspět a osamostatnit se

Výkony intelektové - splnění stanovených norem (měřeno testy inteligence) pro jednotlivá věková období

Záškoláctví - opakovaná neomluvená absence žáka, příčinou může být špatná školní přizpůsobivost, kdy je žák opakovaně vystavován posměchu spolužáků, prostředí třídy (šikana), dále požadavky učitele, nesprávným výchovným působením rodičů, které dítě nevedou k nutnosti školní docházky vůbec, nebo působí negativně nadměrnými tresty při školním neúspěchu, záškoláctví v partách na sebe často váže poruchy chování

ZdTV - zdravotní tělesná výchova

ZPS - změněná pracovní schopnost, k uznání za občana se změněnou pracovní schopností musí osoba splňovat přesně stanovené legislativní podmínky, nepříznivy zdravotní stav musí být dlouhodobý a podstatně omezuje možnost pracovního uplatnění

Zralost školní - dosažení takového stupně vývoje dítěte, které mu umožní bez problémů se účastnit školního vyučování, jde o jev biologický, podmíněný maturací (zralostí) nervového systému, sociální, podmíněný výchovou a sociokulturní stimulací v rodině, kromě přiměřeného tělesného vývoje a zdraví, určitých pohybových dovedností zahrnuje rovněž psychickou způsobilost, především schopnost aktivní pozornosti a trvalejší koncentrace

ZTP - zkratka pro označení - zvlášť těžce zdravotně postižený

ZTP/P - zkratka pro označení - zvlášť těžce zdravotně postižený s průvodcem