524/2006 Sb.   Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu 
       
Účinný od:  01/01/2007 Částka:  169/2006 Sb. 
Zrušen dnem:  01/01/2100 Vydaná dne:  12/04/2006 
Druh:  Vyhláška    
Autoři předpisu:  Energetický regulační úřad 
Derogace:  ruší   Předpis zveřejněn ve Sbírce zákonů 
      
      

.
.  

524

VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2006
o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, 
přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) energetického zákona: 

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) upravuje: 
a) pravidla pro organizování trhu s plynem, 
b) podmínky dodávek plynu pro konečné zákazníky, 
c) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu. 

§ 2
Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) domácí zónou – území vymezené na základě vymezeného území provozovatele regionální distribuční soustavy, 
b) hraničním bodem – soubor předávacích míst mezi přepravní soustavou na území České republiky a zahraničními přepravními nebo distribučními soustavami, 
c) krátkodobým trhem – trh s plynem a s nevyužitou tolerancí uskutečňovaný mezi účastníky trhu s plynem, 
d) lokální distribuční soustavou – distribuční soustava, která není přímo připojena na přepravní soustavu, nebo distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 konečných zákazníků, 
e) měřením typu A – průběhové měření s dálkovým přenosem dat, 
f) měřením typu B – ostatní průběhové měření, 
g) měřením typu C – neprůběhové měření, 
h) nevyužitou tolerancí – rozdíl mezi tolerancí příslušného subjektu zúčtování se znaménkem systémové odchylky v daném plynárenském dni a celkovou skutečnou odchylkou subjektu zúčtování v daném plynárenském dni, pokud má daný rozdíl opačné znaménko než systémová odchylka, je nevyužitá tolerance rovna nule, 
i) nominací – oznámení, kterým subjekt zúčtování provozovateli přepravní soustavy předem ohlašuje množství, které chce do plynárenské soustavy dodat nebo z ní odebrat, 
j) normalizovaným typovým diagramem dodávky – posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě, 
k) odpovědností za odchylku – povinnost subjektu zúčtování vyrovnat naturálním plněním nebo vypořádat peněžně odchylku vzniklou v souvislosti s jeho závazkem dodat či odebrat plyn z plynárenské soustavy, 
l) pevným diagramem dodávky – dodávka plynu, charakterizována předem stanovenou pevnou výší dodávky plynu v daném odběrném místě pro příslušný plynárenský den, 
m) plynárenským dnem – časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 hodin následujícího kalendářního dne, 
n) plynárenským měsícem – časový úsek začínající prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce a končící uplynutím posledního plynárenského dne daného kalendářního měsíce, 
o) průběhovým měřením – obchodní měření, které hodinově zaznamenává objemové jednotky předávaného plynu v předávacím místě, přepočtené na vztažné podmínky2), 
p) přepočteným typovým diagramem dodávky – normalizovaný typový diagram dodávky přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den,
q) přeshraničním plynovodem – plynovod spojující distribuční soustavu a zahraniční přepravní nebo distribuční soustavu, 
r) přetokem plynu – doprava plynu mezi dvěma regionálními distribučními soustavami, 
s) regionální distribuční soustavou – distribuční soustava, která je přímo připojena na přepravní soustavu a k níž je připojeno alespoň 90 000 konečných zákazníků, 
t) registrovaným účastníkem trhu – provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel podzemního zásobníku plynu, výrobce plynu, obchodník s plynem užívající přeshraniční plynovod a dále obchodník s plynem nebo konečný zákazník, kterému na základě registrace provozovatel přepravní soustavy umožní přístup do svého informačního systému, 
u) renominací – následné oznámení opravené nominace, 
v) sekundárním obchodem s plynem – prodej nebo nákup plynu na virtuálním prodejním bodě, který byl již na virtuálním prodejním bodě obchodován, 
w) skladovací kapacitou – těžební a vtláčecí výkon podzemního zásobníku plynu v m3/den a jeho provozní objem v m3, 
x) skladovacím rokem – časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března následujícího kalendářního roku, 
y) skutečným množstvím plynu – množství plynu stanovené na základě hodnot obchodního měření; pro účely vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek se za skutečné množství plynu dále považují hodnoty stanovené na základě alokačních pravidel a na základě typových diagramů dodávek, 
z) subjektem zúčtování – uživatel, pro kterého provozovatel přepravní soustavy na základě smlouvy provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek. 
(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí
a) systémovou odchylkou – součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v plynárenském dni, 
b) tranzitem – doprava plynu přepravní soustavou z hraničního vstupního bodu do hraničního výstupního bodu, přičemž tento plyn není určen pro spotřebu konečných zákazníků v České republice, 
c) třídou typového diagramu dodávky – souhrn charakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky, 
d) uživatelem – konečný zákazník nebo obchodník s plynem; jedná-li se o tranzit plynu, obchodník s plynem se za uživatele nepovažuje, 
e) virtuálním prodejním bodem – místo, ve kterém dochází k nákupu a prodeji plynu, a zároveň místo, kde se provádí nominace závazku dodat plyn do plynárenské soustavy a odebrat plyn z plynárenské soustavy, a dále místo pro následné vyrovnání odchylky z příslušného plynárenského dne nebo plynárenského měsíce; pro účely vyrovnávání odchylek je tento bod vstupním a výstupním bodem přepravní soustavy, 
f) virtuálním zásobníkem plynu – soubor všech podzemních zásobníků plynu jednoho provozovatele podzemního zásobníku plynu charakterizovaný jednou skladovací kapacitou, 
g) vyhodnocením odchylek – stanovení velikosti odchylky jednotlivých subjektů zúčtování v kWh v daném plynárenském dni, 
h) vypořádáním odchylek – měsíčně prováděné platby a úhrady mezi subjektem zúčtování a provozovatelem přepravní soustavy za vyhodnocené a zúčtované odchylky, 
i) závazkem dodat – závazek subjektu zúčtování dodat do plynárenské soustavy množství plynu, které je rovno množství nominovanému daným subjektem zúčtování pro příslušný plynárenský den, 
j) závazkem odebrat – závazek subjektu zúčtování odebrat z plynárenské soustavy množství plynu, které je rovno množství nominovanému daným subjektem zúčtování pro příslušný plynárenský den. 

§ 3
Trh s plynem

(1) V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky. 
(2) Trh s plynem se uskutečňuje s využitím číselných kódů a číselníků spravovaných provozovatelem přepravní soustavy. Číselné kódy jsou v souladu s § 20 používány pro označení odběrných míst konečných zákazníků, předávacích míst přeshraničních plynovodů, předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu, předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou, předávacích míst mezi distribučními soustavami, předávacích míst mezi podzemním zásobníkem plynu a přepravní soustavou a účastníků trhu s plynem s výjimkou konečných zákazníků. 
(3) Každé odběrné místo konečného zákazníka nebo předávací místo výrobny plynu a každá distribuční soustava je přiřazena pouze do jedné domácí zóny podle místa připojení. 
(4) Množství plynu na výstupu z distribuční soustavy je pro každý plynárenský den rovno množství plynu na vstupu do distribuční soustavy a změně akumulace v distribuční soustavě.
(5) Vstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body přepravní soustavy, body virtuálních zásobníků plynu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu a předávací místa přeshraničních plynovodů. Výstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body přepravní soustavy, body virtuálních zásobníků plynu, odběrná místa konečných zákazníků, předávací místa přeshraničních plynovodů a virtualizovaná odběrná místa představující ztráty jednotlivých provozovatelů přepravní a distribučních soustav. Mezi vstupními a výstupními body plynárenské soustavy se nachází virtuální prodejní bod. 
(6) Provozovatel podzemního zásobníku plynu, přepravní nebo distribuční soustavy se považuje za konečného zákazníka v rozsahu ztrát a vlastní spotřeby. 

Přeprava plynu

§ 4

(1) Smlouva o přepravě plynu se sjednává pro jednotlivý vstupní a výstupní bod přepravní soustavy. Uzavřením smlouvy o přepravě plynu se uživatel stává subjektem zúčtování. Vstupními a výstupními body přepravní soustavy jsou hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu a domácí body. Domácí bod je tvořen souhrnem předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribučními soustavami přímo připojenými na přepravní soustavu přiřazených do příslušné domácí zóny, souhrnem odběrných míst konečných zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu přiřazených do příslušné domácí zóny a souhrnem předávacích míst výroben plynu přímo připojených na přepravní soustavu přiřazených do příslušné domácí zóny. Bod virtuálního zásobníku plynu je tvořen souhrnem předávacích míst mezi přepravní soustavou a podzemními zásobníky plynu jednoho provozovatele podzemního zásobníku plynu. 
(2) Tranzit plynu se uskutečňuje za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství1), s výjimkou rezervace kapacit, která se pro tranzit plynu uskutečňuje rezervací páru vstupního a výstupního hraničního bodu. 
(3) Vstupní a výstupní body přepravní soustavy uvedené v Řádu provozovatele přepravní soustavy jsou charakterizovány zejména názvem, kapacitou, minimálními tlaky a hodnocením kvalitativních parametrů plynu. 
(4) Jednotlivé hraniční body přepravní soustavy jsou pro účely rezervace přepravní kapacity a nominace rozděleny na část určenou pro přepravu plynu pro spotřebu konečných zákazníků na území České republiky a část pro tranzit plynu. 
(5) Ve smlouvě o přepravě plynu konečným zákazníkům na území České republiky se uvádí sjednané přepravní kapacity. 

§ 5

(1) Smlouva o přepravě plynu se uzavírá jako
a) roční smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, 
b) roční smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí uživatele se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a četností omezení nebo přerušení za 12 měsíců, 
c) měsíční smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc; maximální doba trvání smlouvy je 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce, 
d) měsíční smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc; maximální doba trvání smlouvy je 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí uživatele se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a četností omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy, 
e) denní smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 plynárenský den; maximální doba trvání smlouvy je 30 plynárenských dní, nebo
f) denní smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 den; maximální doba trvání smlouvy je 30 plynárenských dní; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí uživatele se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a četností omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy. 
(2) Smlouvu o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou je možné ze strany provozovatele přepravní soustavy uzavřít pouze v případech, kdy o to uživatel požádá nebo nelze-li uzavřít smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou z důvodu, že již není k dispozici volná pevná kapacita. 

Postup při rezervaci kapacity v přepravní soustavě

§ 6

(1) Rezervace kapacity v přepravní soustavě (dále jen „přepravní kapacita“) pro roční a měsíční smlouvy o přepravě plynu je prováděna na období od prvního plynárenského dne každého kalendářního měsíce. 
(2) Žádost o rezervaci přepravní kapacity předkládá uživatel pro každý jednotlivý vstupní bod nebo výstupní bod přepravní soustavy. 
(3) Přepravní kapacita na vstupu do přepravní soustavy v domácích bodech se poskytuje vždy pouze na přerušitelné bázi. 
(4) Žádost o rezervaci přepravní kapacity se podává na tiskopisu, jehož vzor je provozovatelem přepravní soustavy poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo může být podávána přímo s využitím informačního systému provozovatele přepravní soustavy. Náležitosti žádosti o rezervaci přepravní kapacity jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 

§ 7

(1) U roční smlouvy o přepravě
a) předkládá uživatel žádost o rezervaci přepravní kapacity na 1 rok a více let provozovateli přepravní soustavy nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být přeprava plynu zahájena, a nejdříve 14 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být přeprava plynu zahájena; provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace ročních přepravních kapacit všem žadatelům do 40 kalendářních dní od podání žádosti, nejpozději však 20 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být přeprava plynu zahájena, 
b) uzavře provozovatel přepravní soustavy s uživatelem smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou v případě, že provozovatel přepravní soustavy oznámí uživateli přidělení pevné přepravní kapacity v celém požadovaném rozsahu, 
c) uzavře provozovatel přepravní soustavy s uživatelem smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou v rozsahu dostatku poptávané pevné přepravní kapacity a smlouvu o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou, v rozsahu nedostatku poptávané kapacity, v případě, že provozovatel přepravní soustavy oznámí uživateli nedostatek požadované pevné přepravní kapacity, přičemž smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou se v tomto případě uzavírá nejdříve jedenáctý kalendářní den ode dne oznámení nedostatku požadované přepravní kapacity, pokud se provozovatel přepravní soustavy nedohodne s příslušným uživatelem jinak, 
d) zohlední provozovatel přepravní soustavy při uzavírání smluv o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou, které jsou uzavírány z důvodu nedostatku pevné přepravní kapacity, změny nedostatku pevné kapacity vzniklé z důvodu neuzavření smluv o přepravě plynu s pevnou kapacitou uživatelům, kterým byla potvrzena pevná kapacita, 
e) nastane ukončení účinků oznámení přidělení přepravních kapacit podle písmene b) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu desátý kalendářní den ode dne doručení oznámení a ukončení účinků oznámení výsledků přidělení přepravních kapacit podle písmene c) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu šestnáctý kalendářní den ode dne doručení oznámení, 
f) vyhodnocuje provozovatel přepravní soustavy došlé žádosti o rezervaci přepravní kapacity smluv jedenkrát měsíčně, přičemž termín přijetí žádosti není rozhodující. 
(2) U měsíční smlouvy o přepravě
a) předkládá uživatel žádost o rezervaci přepravní kapacity nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem měsíce, kdy má být přeprava plynu uskutečněna, a nejdříve 40 kalendářních dní před začátkem měsíce, kdy má být přeprava plynu uskutečněna; provozovatel přepravní soustavy oznámí výsledky rezervace měsíčních přepravních kapacit všem žadatelům nejpozději 10 kalendářních dní před začátkem každého měsíce, 
b) uzavře provozovatel přepravní soustavy s uživatelem smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou v případě, že provozovatel přepravní soustavy oznámí uživateli přidělení pevné přepravní kapacity v celém požadovaném rozsahu, 
c) uzavře provozovatel přepravní soustavy s uživatelem smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou v rozsahu dostatku poptávané pevné přepravní kapacity a smlouvu o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou, v rozsahu nedostatku poptávané kapacity, v případě, že provozovatel přepravní soustavy oznámí uživateli nedostatek požadované pevné přepravní kapacity, přičemž smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou se v tomto případě uzavírá nejdříve šestý kalendářní den ode dne oznámení nedostatku požadované přepravní kapacity, pokud se provozovatel přepravní soustavy nedohodne s příslušným uživatelem jinak, 
d) zohlední provozovatel přepravní soustavy při uzavírání smluv o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou, které jsou uzavírány z důvodu nedostatku pevné přepravní kapacity, změny nedostatku pevné kapacity vzniklé z důvodu neuzavření smluv o přepravě plynu s pevnou kapacitou uživatelům, kterým byla potvrzena pevná kapacita, 
e) nastane ukončení účinků oznámení přidělení přepravních kapacit podle písmene b) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu pátý kalendářní den ode dne doručení oznámení a ukončení účinků oznámení výsledků přidělení přepravních kapacit podle písmene c) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu osmý kalendářní den ode dne doručení oznámení, 
f) vyhodnocuje provozovatel přepravní soustavy došlé žádosti o rezervaci přepravní kapacity smluv jedenkrát měsíčně, přičemž termín přijetí žádosti není rozhodující. 
(3) U denní smlouvy o přepravě plynu se žádost o rezervaci kapacity podává
a) u denní smlouvy o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou nejdříve 5 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, ve kterém má být přeprava plynu uskutečněna, a nejpozději 2 kalendářní dny před začátkem přepravy, 
b) u denní smlouvy o přepravě plynu s přerušitelnou přepravní kapacitou nejdříve 5 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, ve kterém má být přeprava uskutečněna, a nejpozději 1 kalendářní den před začátkem přepravy. 

§ 8
Řešení nedostatku přepravní kapacity

(1) Provozovatel přepravní soustavy přiděluje přepravní kapacitu v případě jejího nedostatku přednostně podle následujících kritérií, uváděných sestupně podle priority
a) přepravní kapacita vyplývající z žádostí o uzavření roční smlouvy o přepravě plynu podle doby trvání; všechny smlouvy delší než 5 let jsou považovány za rovnocenné, 
b) přepravní kapacita vyplývající z žádostí o uzavření měsíční smlouvy o přepravě plynu podle doby trvání, 
c) přepravní kapacita vyplývající z žádostí o uzavření denní smlouvy o přepravě plynu. 
(2) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci přepravní kapacity se stejnou prioritou, rozdělí provozovatel přepravní soustavy zbývající volnou kapacitu nediskriminačně v poměru velikosti jednotlivých požadavků s výjimkou denních smluv, kde je rozhodující termín přijetí žádosti. 

§ 9
Informace o přepravních kapacitách
a souvisejících službách

(1) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje alespoň tyto informace: 
a) měsíčně roční plán odstávek jednotlivých částí přepravní soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost přepravních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb, 
b) měsíčně dlouhodobý plán rozšiřování přepravní soustavy, který znamená zvýšení přepravních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb, 
c) denně číselně velikost technické, celkové sjednané pevné kapacity, celkové sjednané přerušitelné kapacity a volné přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy na následujících 18 měsíců, 
d) denně číselně indikativní dostupnost denních přepravních kapacit pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy den a týden dopředu vycházející z týdenních a denních nominací, 
e) měsíčně roční předpovědi volné přepravní kapacity na následující desetileté období pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, 
f) měsíčně historická minima a maxima měsíčního koeficientu využití přepravní kapacity a roční průměrné průtoky pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, a to vždy za poslední 3 roky, 
g) denně předběžné hodnoty dodávky plynu do plynárenské soustavy, odběru plynu z plynárenské soustavy a velikost a směr systémové odchylky za předchozí plynárenský den, 
h) měsíčně skutečné hodnoty dodávky plynu do plynárenské soustavy, odběru plynu z plynárenské soustavy a velikost a směr systémové odchylky za plynárenský den v předcházejících 366 plynárenských dnech. 
(2) Informace poskytované podle odstavce 1 s měsíční periodicitou zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději patnáctý kalendářní den daného měsíce. 

Distribuce plynu

§ 10

(1) Smlouva o distribuci plynu se v případě předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu nebo předávacího místa přeshraničního plynovodu sjednává pro vstupní bod distribuční soustavy. Smlouva o distribuci plynu se v případě jednotlivého odběrného místa konečného zákazníka nebo předávacího místa přeshraničního plynovodu sjednává pro výstupní bod distribuční soustavy. Provozovatel regionální distribuční soustavy sjednává smlouvu o distribuci plynu v případě, že má smluvně zajištěnu distribuci regionální distribuční soustavou, ke které je distribuční soustava připojena pro případy přetoků. 
(2) Smlouva o distribuci plynu se v případě odběrného místa konečného zákazníka, předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu, nebo předávacího místa přeshraničních plynovodů v lokální distribuční soustavě sjednává s provozovatelem lokální distribuční soustavy. Sjednání smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem lokální distribuční soustavy zahrnuje distribuci regionální distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční soustava připojena, a distribuci všemi lokálními distribučními soustavami, které jsou mezi danou lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou. Provozovatel lokální distribuční soustavy sjednává smlouvu o distribuci plynu v případě, že má smluvně zajištěnu distribuci distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční soustava připojena. 
(3) Pro každé odběrné místo konečného zákazníka a pro každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu se uzavírají smlouvy na distribuci pouze s jedním uživatelem nebo výrobcem plynu. 
(4) V případě odběrných míst konečných zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel, která jsou vybavena měřením typu A a B, se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí přímo sjednaná distribuční kapacita. Kategorizaci konečných zákazníků stanoví příloha č. 2 této vyhlášky. 

§ 11

(1) Smlouva o distribuci plynu se uzavírá jako
a) roční smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků, roční smlouva může být uzavřena i na dobu neurčitou, při respektování roční periody, 
b) roční smlouva o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků; ve smlouvě se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za 12 po sobě následujících měsíců, 
c) měsíční smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce a končí uplynutím posledního plynárenského dne posledního měsíce účinnosti smlouvy, nebo
d) měsíční smlouva o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce a končí uplynutím posledního plynárenského dne posledního měsíce účinnosti smlouvy; ve smlouvě se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy. 
(2) Smlouvy o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou je možné ze strany provozovatele distribuční soustavy uzavřít pouze v případě, kdy nelze uzavřít smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou z důvodu, že již není k dispozici volná pevná kapacita. 

Postup při přidělování kapacity
v distribuční soustavě

§ 12

(1) Přidělení kapacit v distribuční soustavě (dále jen „distribuční kapacita“) je prováděno na období od prvního plynárenského dne každého kalendářního měsíce, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků. 
(2) Žádost o přidělení distribuční kapacity za každé odběrné místo konečného zákazníka předkládá konečný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, za každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu výrobce plynu nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, a za každé předávací místo přeshraničního plynovodu konečný zákazník nebo obchodník s plynem. Žádost o přidělení kapacity se předkládá nejpozději 20 kalendářních dní a nejdříve 14 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být distribuce plynu zahájena. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o přidělení distribuční kapacity a oznámí výsledky přidělení distribučních kapacit všem žadatelům do 40 kalendářních dní od podání žádosti, nejpozději však 16 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od kterého má být distribuce plynu zahájena. 
(3) Žádost o přidělení distribuční kapacity u měsíční smlouvy o distribuci plynu za každé odběrné místo konečného zákazníka předkládá konečný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, za každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu výrobce plynu nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, a za každé předávací místo přeshraničního plynovodu konečný zákazník nebo obchodník s plynem nejpozději 20 kalendářních dní před začátkem měsíce a nejdříve 40 kalendářních dní před začátkem měsíce, od kterého má být zahájena distribuce plynu. Provozovatel distribuční soustavy oznámí výsledky přidělení měsíčních distribučních kapacit všem žadatelům nejpozději 16 kalendářních dní před začátkem měsíce, od kterého má být zahájena distribuce plynu. 
(4) Žádost o přidělení distribuční kapacity se podává na tiskopisu, jehož vzor je provozovatelem distribuční soustavy poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup. Náležitosti žádosti o přidělení distribuční kapacity jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. 

§ 13

(1) V případě, že provozovatel distribuční soustavy oznámí uživateli nedostatek požadované distribuční kapacity k přidělení v případě žádosti o přidělení distribuční kapacity podle § 11 odst. 1 písm. a) a c), uzavře s uživatelem smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou v rozsahu dostatku pevné distribuční kapacity a smlouvu o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou v rozsahu nedostatku pevné distribuční kapacity, pokud se provozovatel distribuční soustavy nedohodne s příslušným uživatelem jinak. 
(2) Nejpozději 13 kalendářních dní před začátkem účinků přidělení distribučních kapacit, nejpozději však 20 kalendářních dní po oznámení výsledků přidělení distribuční kapacity, dochází v případě neuzavření smlouvy o distribuci k ukončení účinků oznámení výsledků přidělení distribučních kapacit, pokud se provozovatel distribuční soustavy nedohodne s příslušným uživatelem jinak. 
(3) Pokud pro odběrné místo konečného zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá účastník trhu s plynem o snížení sjednané distribuční kapacity na základě roční smlouvy o distribuci, provozovatel distribuční soustavy provede snížení sjednané distribuční kapacity na období následujících minimálně 12 měsíců. Pokud pro odběrné místo konečného zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá účastník trhu s plynem o zvýšení sjednané distribuční kapacity na základě roční smlouvy o distribuci, provozovatel distribuční soustavy prověří možnosti zvýšení a v případě dostatku distribuční kapacity navýší sjednanou distribuční kapacitu na období následujících minimálně 12 měsíců, pokud nedošlo ke snížení sjednané distribuční kapacity v rámci roční smlouvy v předchozích 12 měsících. Při podání žádosti o změnu sjednané distribuční kapacity se postupuje přiměřeně podle odstavců 1 a 2 a § 12 odst. 1 až 4. 
(4) V případě nově se připojujících konečných zákazníků je možné lhůty uvedené v odstavci 2 a v § 12 odst. 2 a 3 zkrátit. 

§ 14
Řešení nedostatku distribuční kapacity

V případě nedostatku distribuční kapacity, ke kterému může dojít při posuzování žádostí o přidělení distribuční kapacity v důsledku zvýšení požadavku stávajících konečných zákazníků nebo připojením nových konečných zákazníků, se posuzují žádosti o zvýšení stávající nebo přidělení nové distribuční kapacity podle lokálních podmínek v dané části distribuční soustavy a podle termínu přijetí žádosti o zvýšení stávající nebo přidělení nové distribuční kapacity.

§ 15
Informace o kapacitách a souvisejících službách
předávacích míst přeshraničních plynovodů

Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce alespoň tyto informace: 
a) roční plán odstávek jednotlivých částí distribuční soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost distribučních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb, 
b) dlouhodobý plán rozšiřování distribuční soustavy, který znamená zvýšení distribučních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb, 
c) číselně velikost technické, celkové sjednané pevné kapacity, celkové sjednané přerušitelné kapacity a volné distribuční kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa přeshraničních plynovodů, 
d) číselně indikativní dostupnost měsíčních distribučních kapacit pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů, 
e) roční předpovědi volné vstupní a výstupní kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů na následující desetileté období. 

§ 16
Uskladňování plynu

(1) Přístup k podzemnímu zásobníku plynu se pro uživatele uskutečňuje na principu virtuálních zásobníků plynu, ve kterých provozovatel podzemního zásobníku plynu poskytuje skladovací kapacitu. 
(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu souhrnně za všechny své podzemní zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vtláčení do podzemního zásobníku plynu a těžbě plynu z podzemního zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa. 
(3) Bod virtuálního zásobníku plynu je charakterizován zejména názvem provozovatele podzemního zásobníku plynu a skladovací kapacitou. 
(4) Ve smlouvě o uskladňování plynu se sjednává provozní objem, denní vtláčecí výkon a těžební výkon v závislosti na množství uskladněného plynu ve virtuálním zásobníku plynu. 
(5) Smlouva o uskladňování plynu je uzavírána jako
a) roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je 1 skladovací rok, smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku, 
b) krátkodobá smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je 1 plynárenský den a maximální trvání smlouvy je 12 měsíců, nebo
c) krátkodobá smlouva o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je 1 plynárenský den a maximální trvání smlouvy je 12 měsíců. 
(6) Provozovatel podzemního zásobníku plynu provozující více než jeden podzemní zásobník plynu konzultuje rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivé podzemní zásobníky plynu s provozovatelem přepravní soustavy. 

§ 17
Postup při rezervaci skladovací kapacity

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacity pro roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem každoročně od počátku skladovacího roku. 
(2) Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem předkládá uživatel nejpozději 40 kalendářních dní a nejdříve 6 kalendářních měsíců před začátkem skladovacího roku, od kterého rezervaci požaduje, provozovateli podzemního zásobníku plynu. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 30 kalendářních dní před začátkem skladovacího roku. 
(3) Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu s pevným nebo přerušitelným výkonem předkládá uživatel nejpozději 15 kalendářních dní a nejdříve 40 kalendářních dní před začátkem plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje, provozovateli podzemního zásobníku plynu. Krátkodobá smlouva o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem je poskytována provozovatelem podzemního zásobníku plynu pouze uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu s pevným výkonem. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 5 kalendářních dní před začátkem plynárenského dne, od kterého je rezervace požadována. 
(4) Ukončení účinků oznámení výsledků rezervace skladovacích kapacit ve vztahu k žadateli o rezervaci skladovací kapacity nastává v případě neuzavření smlouvy o uskladňování plynu desátý kalendářní den ode dne oznámení výsledků rezervace skladovacích kapacit pro roční smlouvy o uskladňování plynu a dva kalendářní dny ode dne oznámení výsledků rezervace skladovacích kapacit pro krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu. 
(5) Při uzavírání smluv o uskladňování plynu s pevným výkonem zohlední provozovatel podzemního zásobníku plynu změny nedostatku pevného výkonu vzniklé z důvodu neuzavření smluv o uskladnění s pevným výkonem uživateli, kterým byl požadovaný výkon potvrzen. 
(6) Žádost o rezervaci skladovací kapacity se podává na tiskopisu, jehož vzor je provozovatelem podzemního zásobníku plynu poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup. Náležitosti žádosti o rezervaci skladovací kapacity jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky. 
(7) Termín a pořadí přijetí žádostí podle odstavce 2 nemá vliv na posuzování žádostí o rezervaci skladovací kapacity. 

§ 18
Řešení nedostatku skladovací kapacity

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu přiděluje skladovací kapacitu v případě jejího nedostatku přednostně podle následujících kritérií, uváděných sestupně podle priority: 
a) skladovací kapacita vyplývající z žádostí o uzavření roční smlouvy o uskladňování plynu podle doby trvání; všechny smlouvy delší než 5 let jsou považovány za rovnocenné, 
b) skladovací kapacita vyplývající z žádostí o uzavření krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu podle doby trvání. 
(2) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci skladovací kapacity se stejnou prioritou, rozdělí provozovatel podzemního zásobníku plynu zbývající volnou kapacitu nediskriminačně v poměru velikosti jednotlivých požadavků. 

§ 19
Informace o skladovacích kapacitách

Provozovatel podzemního zásobníku zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce alespoň tyto informace: 
a) roční plán odstávek svých podzemních zásobníků plynu a plán údržby, který může mít dopad do velikosti skladovacích kapacit a na kvalitu poskytovaných služeb, 
b) pětiletý plán úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu, 
c) číselně velikost technické, celkové sjednané a volné skladovací kapacity příslušného virtuálního zásobníku plynu; celková sjednaná a volná skladovací kapacita budou zveřejněny za podmínky nejméně tří uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu v příslušném virtuálním zásobníku plynu, 
d) úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za poslední tři skladovací roky za každý skladovací rok. 

§ 20
Označení účastníků trhu s plynem,
předávacích míst a odběrných míst

(1) Provozovatel přepravní soustavy spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem, číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci účastníků trhu s plynem a jednotlivých odběrných a předávacích míst. Pro číselníky se používá kód stanovený Řádem provozovatele přepravní soustavy. 
(2) Provozovatel distribuční soustavy zajistí u provozovatele přepravní soustavy označení přidělením číselných kódů
a) přeshraničním plynovodům, 
b) předávacím místům nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu připojených do distribuční soustavy ve shodě s výrobcem plynu, 
c) předávacím místům mezi sousedními soustavami ve shodě se sousedním provozovatelem distribuční soustavy. 
(3) Provozovatel přepravní soustavy označí a zadá do informačního systému číselné kódy
a) předávacích míst nebo souhrnů předávacích míst výroben plynu připojených do přepravní soustavy ve shodě s výrobcem plynu, 
b) předávacích míst nebo souhrnů předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční soustavou ve shodě s provozovatelem distribuční soustavy, 
c) hraničních bodů přepravní soustavy, 
d) předávacích míst mezi podzemním zásobníkem plynu a přepravní soustavou ve shodě s provozovatelem podzemního zásobníku plynu. 

§ 21
Přiřazení odpovědnosti za odchylku

(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu konečného zákazníka nebo předávacímu místu nebo souhrnu předávacích míst pro výrobnu plynu. Odpovědnost za odchylku v těchto odběrných místech nebo předávacích místech, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s plynem. 
(2) Pokud není k odběrnému místu konečného zákazníka nebo předávacímu místu, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, vyzve provozovatel přepravní soustavy příslušného provozovatele ke zjednání nápravy. Nedojde-li k přiřazení subjektu zúčtování odpovědného za odchylku za odběrné místo konečného zákazníka nebo předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu, informuje provozovatel přepravní soustavy o této skutečnosti příslušného provozovatele a účastníka trhu s plynem. Odběr plynu v odběrném místě konečného zákazníka nebo dodávka plynu z výrobny plynu bez přiřazeného subjektu zúčtování k odběrnému místu nebo k předávacímu místu, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu je posouzen jako odchylka, která je vyrovnána z přepravní soustavy. V případě, že je dodávka plynu do odběrného místa konečného zákazníka uskutečňována podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, je odpovědnost za odchylku přiřazena dodavateli plynu. V případě, že je dodávka plynu do odběrného místa konečného zákazníka uskutečňována podle smlouvy o dodávce plynu, je odpovědnost za odchylku přiřazena konečnému zákazníkovi. 
(3) Odpovědnost za odchylku na vstupních a výstupních bodech virtuálního zásobníku plynu nese příslušný uživatel virtuálního zásobníku plynu. Na vstupních a výstupních bodech virtuálního zásobníku plynu platí, že hodnota nominovaná příslušným subjektem zúčtování v informačním systému provozovatele přepravní soustavy je považována za dodanou. Vstupním bodem virtuálního zásobníku se rozumí vstup do přepravní soustavy, tedy těžba plynu z podzemního zásobníku plynu. Výstupním bodem virtuálního zásobníku plynu se rozumí výstup z přepravní soustavy, tedy vtláčení plynu do podzemního zásobníku plynu. 
(4) Odpovědnost za odchylku na hraničním bodě nese příslušný uživatel přepravní soustavy. 
(5) Odpovědnost za odchylku na předávacím místě přeshraničního plynovodu nese příslušný uživatel distribuční soustavy užívající tento bod. 
(6) Přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podléhá registraci provozovatele přepravní soustavy. Při přenesení odpovědnosti za odchylku se postupuje přiměřeně podle § 36 až 38. 
(7) Provozovatel distribuční soustavy sděluje provozovateli přepravní soustavy alokační režim na jednotlivých předávacích místech přeshraničních plynovodů. Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje alokační režimy na jednotlivých předávacích místech přeshraničních plynovodů a jednotlivých hraničních bodech způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 22
Dodávka dvou a více obchodníků s plynem
do jednoho odběrného místa

(1) Konečný zákazník s odběrným místem vybaveným měřením typu A nebo B kategorie velkoodběratel a střední odběratel může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů plynu. Dodávka více obchodníků s plynem do jednoho odběrného místa je možná pouze s využitím pevného diagramu dodávky.
(2) Dodávku podle pevného diagramu lze zahájit vždy k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce. 
(3) Při zahájení dodávky podle pevného diagramu, ukončení dodávky podle pevného diagramu a změně počtu dodavatelů do daného odběrného místa se postupuje podle § 36 až 38. 
(4) Pokud v případě více smluvních dodavatelů nesjedná účastník trhu s plynem přenesení odpovědnosti za odchylku s jedním z dodavatelů, je sám odpovědný za odchylku. Dodávka dodavatele, který nepřevzal odpovědnost za odchylku, se uskutečňuje podle pevných diagramů, která se pro účely vyhodnocování odchylek považuje za uskutečněnou. Maximální počet smluvních dodavatelů do jednoho odběrného místa je pět. 
(5) Oznámení pevných diagramů se provádí v termínu nominací podle § 24 odst. 4 prostřednictvím informačního systému provozovatele přepravní soustavy. Oznámení pevných diagramů zasílají jednotlivé subjekty zúčtování přiřazené k příslušnému odběrnému místu jako registrovaní účastníci trhu dodávající podle pevných diagramů. 
(6) Při změně dodavatele u dodávky více dodavatelů do jednoho odběrného místa podávají žádost o změnu dodavatele provozovateli přepravní soustavy ve vzájemné shodě účastník trhu s plynem sjednávající více dodavatelů plynu a subjekt zúčtování, který za odběrné místo převzal odpovědnost za odchylku. 

Nominace

§ 23

(1) Nominace podává subjekt zúčtování jako předběžné týdenní nominace a denní nominace elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v Řádu provozovatele přepravní soustavy. Pro účely nominací rozděluje provozovatel přepravní soustavy informační systém na část určenou pro nominace dodávky a odběru plynu přes přepravní soustavu a pro dodávku a odběr plynu bez použití přepravní soustavy. V části určené pro nominace dodávky a odběru plynu přes přepravní soustavu se nominace subjektu zúčtování považuje i za nominaci přepravy, v této části lze nominovat do výše sjednané přepravní kapacity. 
(2) Subjekt zúčtování podává nominace na vstupu do plynárenské soustavy takto: 
a) u hraničních bodů přepravní soustavy se nominace vstupního bodu podává po jednotlivých dovozcích plynu v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení, 
b) za vstup do plynárenské soustavy v bodě virtuálního zásobníku plynu je po odsouhlasení provozovatelem podzemního zásobníku současně i nominací těžby plynu u provozovatele podzemního zásobníku, 
c) vstup do plynárenské soustavy v domácích zónách zahrnuje vstup do plynárenské soustavy v předávacích místech přeshraničních plynovodů v distribučních soustavách přiřazených do domácí zóny a vstupu do plynárenské soustavy za předávací místa, případně souhrn předávacích míst výroben plynu přiřazených do domácí zóny; nominace se podává v rozdělení za všechny výrobny plynu a jednotlivá předací místa přeshraničních plynovodů. 
(3) Subjekt zúčtování dále rozdělí celkové množství plynu na vstupu do plynárenské soustavy upravené o hodnotu sekundárního obchodu s plynem příslušného subjektu zúčtování na virtuálním prodejním bodě mezi jednotlivé subjekty zúčtování, které odebírají plyn od daného subjektu zúčtování a hodnotu nominace podle § 34 odst. 2 a § 35 odst. 2. 
(4) Subjekt zúčtování podává nominace na výstupu z plynárenské soustavy takto: 
a) u hraničních bodů přepravní soustavy se nominace výstupního bodu podává po jednotlivých odběratelích plynu v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení, 
b) za výstup z plynárenské soustavy v bodě virtuálního zásobníku plynu je po odsouhlasení příslušným provozovatelem podzemního zásobníku současně i nominací vtláčení plynu u provozovatele podzemního zásobníku, 
c) výstup z plynárenské soustavy v domácích zónách zahrnuje spotřebu plynu konečných zákazníků na území České republiky přiřazených do domácí zóny přímo nebo prostřednictvím přiřazení příslušné distribuční soustavy a výstupy plynu v předávacích místech přeshraničních plynovodů v distribučních soustavách přiřazených do domácí zóny; nominace se podává v rozdělení za jednotlivá předací místa přeshraničních plynovodů a zbytek reprezentující spotřebu plynu konečných zákazníků.

§ 24

(1) Subjekt zúčtování rozdělí celkové množství plynu na výstupu z plynárenské soustavy, upravené o hodnotu sekundárního obchodu s plynem, na virtuálním prodejním bodě mezi jednotlivé subjekty zúčtování, které dodávají plyn danému subjektu zúčtování, a hodnotu nominace podle § 34 odst. 2 a § 35 odst. 2, pokud nedochází k vyrovnání odchylky příslušným subjektem zúčtování podle § 23 odst. 3. 
(2) Provozovatel přepravní soustavy nastaví informační systém, aby umožňoval při nominacích vstupu do plynárenské soustavy potvrzení nominace na virtuálním prodejním bodě, které subjekty zúčtování do informačního systému provozovatele přepravní soustavy nominovaly za výstupní body plynárenské soustavy a které byly rozdělením přiřazeny danému subjektu zúčtování podle odstavce 1. V případě, že nedojde k sesouhlasení nominací na virtuálním prodejním bodě mezi závazky dodat a závazky odebrat plyn z plynárenské soustavy, nezaregistruje provozovatel přepravní soustavy tuto nominaci a neprodleně oznámí tuto skutečnost dotčeným subjektům zúčtování. Nedojde-li k úpravě nominací, zaregistruje se nižší z hodnot závazku, kde nedošlo k sesouhlasení. Pokud má tato registrace vliv na další nominace, jsou tyto nominace provozovatelem přepravní soustavy upraveny přiměřeně podle jejich podílu na celkové nominaci daného subjektu zúčtování. Dotčené subjekty zúčtování jsou o této skutečnosti vyrozuměny prostřednictvím informačního systému provozovatele přepravní soustavy. 
(3) Subjekt zúčtování podává předběžné týdenní nominace provozovateli přepravní soustavy k registraci nejpozději do 14:00 hodin daného plynárenského dne na následujících 7 plynárenských dní. 
(4) Subjekt zúčtování podává denní nominace provozovateli přepravní soustavy k registraci nejpozději do 14:00 hodin plynárenského dne na následující plynárenský den. 
(5) Pokud subjekt zúčtování nepodá denní nominaci v souladu s časovým harmonogramem nominací, použije provozovatel přepravní soustavy jako denní nominaci hodnotu předběžné týdenní nominace pro příslušný plynárenský den. 
(6) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot podle odstavců 1 až 4 a § 23 odst. 2 až 4 a nejpozději do 15:00 hodin téhož plynárenského dne oznámí subjektu zúčtování, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval. 
(7) Subjekt zúčtování může provozovateli přepravní soustavy předložit opravnou nominaci, a to nejpozději do 16:00 hodin téhož plynárenského dne, ve kterém předložil nominaci podle odstavce 4, nebo pro který použil provozovatel přepravní soustavy hodnotu předběžné týdenní nominace podle odstavce 5. 
(8) Nejpozději do 18:00 hodin téhož plynárenského dne, ve kterém předložil subjekt zúčtování nominaci podle odstavce 4, nebo pro který použil provozovatel přepravní soustavy hodnotu předběžné týdenní nominace podle odstavce 5, oznámí provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování, že konečné nominace na následující plynárenský den a předběžné nominace na následující týden přijal a zaregistroval. 

§ 25
Renominace

(1) Subjekt zúčtování může podat provozovateli přepravní soustavy renominace, a to nejpozději do 20:00 hodin dne, ve kterém byla přijata nominace podle § 24 odst. 8. 
(2) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření renominovaných hodnot a nejpozději do 22:00 hodin dne, ve kterém byla přijata nominace podle § 24 odst. 8, oznámí subjektům zúčtování, zda renominaci přijal a zaregistroval. 
(3) Subjekt zúčtování může podat dodatečnou renominaci nejpozději do 0:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém byla přijata nominace podle § 24 odst. 8. 
(4) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření dodatečně renominovaných hodnot podle odstavce 3 a nejpozději do 02:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém byla přijata nominace podle § 24 odst. 8, oznámí subjektům zúčtování, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval. 
(5) Subjekty zúčtování mají možnost podávat provozovateli přepravní soustavy požadavky na renominace i po termínu podle odstavce 3, a to i v průběhu příslušného plynárenského dne, vždy však nejméně 2 celé hodiny před hodinou, od které požadují, aby byla renominace zbývající části denního množství provedena. Provozovatel přepravní soustavy zváží proveditelnost renominace v průběhu plynárenského dne s ohledem na čas zbývající do konce příslušného plynárenského dne podle přílohy č. 5 této vyhlášky a oznámí subjektu zúčtování do 1 hodiny od celé hodiny, v rámci které byla renominace podána, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval. 

§ 26
Obchodní vyrovnávání odchylek

(1) Provozovatel přepravní soustavy poskytuje výstupní tolerance pro odchylku na výstupních bodech plynárenské soustavy podle přílohy č. 6 této vyhlášky. 
(2) Provozovatel přepravní soustavy poskytuje vstupní tolerance pro odchylku na hraničních vstupních bodech přepravní soustavy podle přílohy č. 6 této vyhlášky. 
(3) Zavede-li provozovatel přepravní soustavy na hraničním bodě alokační režim, kdy hodnota nominovaná u provozovatele přepravní soustavy je považována za hodnotu dodanou, toleranci v daném bodě neposkytuje. 
(4) Celková tolerance subjektu zúčtování je součtem vstupní a výstupní tolerance subjektu zúčtování poskytnutá provozovatelem přepravní soustavy, upravená o hodnotu tolerance podle odstavce 8. 
(5) Odchylka na vstupu do plynárenské soustavy je rozdíl mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací dodávky plynu do plynárenské soustavy a skutečným množstvím dodávky plynu do plynárenské soustavy v daném plynárenském dni. Odchylka na výstupu z plynárenské soustavy je rozdíl mezi poslední potvrzenou nominací či renominací odběru plynu z plynárenské soustavy a skutečným množstvím odběru plynu z plynárenské soustavy v daném plynárenském dni. 
(6) Kladnou odchylkou subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy je kladný rozdíl mezi skutečným množstvím dodávky plynu na vstupech do plynárenské soustavy daného subjektu zúčtování v daném plynárenském dni a mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací výše dodávky daného subjektu zúčtování. Zápornou odchylkou subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy je záporný rozdíl mezi skutečným množstvím dodávky plynu na vstupech do plynárenské soustavy daného subjektu zúčtování v daném plynárenském dni a mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací výše dodávky daného subjektu zúčtování. Kladnou odchylkou subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy je záporný rozdíl mezi skutečným množstvím odběru plynu na výstupech z plynárenské soustavy daného subjektu zúčtování v daném plynárenském dni a mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací výše odběru daného subjektu zúčtování. Zápornou odchylkou subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy je kladný rozdíl mezi skutečným množstvím odběru plynu na výstupech z plynárenské soustavy daného subjektu zúčtování v daném plynárenském dni a mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací výše odběru daného subjektu zúčtování. 
(7) Celková odchylka subjektu zúčtování v daném plynárenském dni je součtem odchylky subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy a odchylky subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy, upravená o hodnotu odchylky podle odstavce 8. 
(8) Celkovou odchylku subjektu zúčtování lze převést na jiný subjekt zúčtování. Převedením celkové odchylky subjektu zúčtování na jiný subjekt zúčtování je převedena také celková tolerance převádějícího subjektu zúčtování. Převedení celkové odchylky podléhá schválení provozovatelem přepravní soustavy.

§ 27
Krátkodobý trh

(1) Provozovatel přepravní soustavy umožňuje účastníkům trhu s plynem podávat nabídky a poptávky na krátkodobém trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
(2) Na krátkodobém trhu je plyn nabízen a poptáván na virtuálním prodejním bodě. 
(3) Krátkodobý trh se uskutečňuje formou nabídek a poptávek jednotlivých účastníků trhu s plynem s uvedením množství, jednotkové ceny a identifikačních údajů nabízejícího nebo poptávajícího. 
(4) Účastníci trhu s plynem mohou činit nabídky a poptávky i v průběhu plynárenského dne, ve kterém je dodávka realizována. 
(5) Trh s nevyužitou tolerancí se uskutečňuje od desátého kalendářního dne v měsíci od 12:00 hodin do 12:00 hodin dvanáctého kalendářního dne v měsíci za všechny plynárenské dny předcházejícího měsíce. Obchod s nevyužitou tolerancí probíhá odděleně pro každý plynárenský den. 

§ 28
Fyzické vyrovnávání odchylek

(1) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav zajišťuje vyvažování plynárenské soustavy. K vyvažování používá volnou akumulaci plynárenské soustavy nebo vlastní plyn s následným obchodním vyrovnáním se subjekty zúčtování, které potřebu vyvažování vyvolaly. 
(2) Provozovatelé regionálních distribučních soustav udržují tlakové poměry v distribučních soustavách s ohledem na aktuální poměry v soustavě s tím, že se podílejí na vyvažování plynárenské soustavy v rozsahu svých možností podle pokynů dispečinku provozovatele přepravní soustavy. 

Měření a zpracování naměřených hodnot

§ 29

(1) Každý kalendářní den nejpozději do 11:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský den
a) předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst přeshraničních plynovodů a předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých předávacích místech, případně souhrnu předávacích míst, 
b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami, 
c) předběžné hodnoty odběrů plynu na předávacích místech přeshraničních plynovodů po předávacích místech, 
d) předběžné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A, kteří změnili dodavatele, a která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, 
e) předběžné hodnoty všech odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A, 
f) předběžnou hodnotu vlastní spotřeby, 
g) předběžnou hodnotu změny akumulace. 
(2) Nejpozději do 12:00 hodin osmého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin pátého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce
a) skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst přeshraničních plynovodů a předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých předávacích místech, 
b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami, 
c) skutečné hodnoty odběrů plynu na jednotlivých předávacích místech přeshraničních plynovodů po jednotlivých předávacích místech, 
d) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A a B, kteří změnili dodavatele, a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, 
e) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A za všechny konečné zákazníky v příslušné distribuční soustavě, 
f) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B za všechny konečné zákazníky v příslušné distribuční soustavě, 
g) skutečnou hodnotu vlastní spotřeby, 
h) skutečnou hodnotu změny akumulace. 

§ 30

(1) Nejpozději do 12:00 hodin osmého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin pátého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský měsíc
a) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně, kteří změnili dodavatele a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, 
b) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, pokud byl u nich proveden a ověřen v předchozím plynárenském měsíci odečet plynu a datum odečtu plynu, nová třída typového diagramu a nová hodnota plánované roční spotřeby, pokud nebyly předány podle písmene a), 
c) změnu třídy typového diagramu a plánované roční spotřeby u těch konečných zákazníků, kteří změnili dodavatele a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, pokud u nich došlo ke změně a nebyl proveden odečet plynu,
d) hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů za všechna odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C v příslušné distribuční soustavě platnou pro příslušný kalendářní měsíc, 
e) hodnotu skutečné měsíční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů za všechna odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C odečítaná měsíčně. 
(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá hodnoty podle odstavce 1, § 29 odst. 1 písm. e) a § 29 odst. 2 písm. e) a f) provozovateli přepravní soustavy, pokud v příslušné distribuční soustavě změnil dodavatele alespoň jeden konečný zákazník pro odběrné místo s měřením typu C. 
(3) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. prosince provozovateli přepravní soustavy plánovanou hodnotu ztrát v následujícím kalendářním roce. Provozovatel regionální distribuční soustavy sděluje pouze hodnotu povolených ztrát stanovených Úřadem podle zvláštního právního předpisu3). 

Vyhodnocování odchylek
s využitím typových diagramů dodávky

§ 31

(1) Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení denního odběru plynu v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C.
(2) Provozovatel přepravní soustavy vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav normalizované typové diagramy dodávky platné pro celou plynárenskou soustavu pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky a pro každý kalendářní rok. 
(3) Provozovatel distribuční soustavy přiřazuje jednotlivé třídy typových diagramů dodávky k odběrným místům konečných zákazníků s měřením typu C při připojení odběrného plynového zařízení konečného zákazníka nebo při změně charakteru odběrného místa. Každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení třídy typového diagramu dodávky k odběrnému místu se řídí charakterem odběrného místa. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 7 této vyhlášky. Provozovatel distribuční soustavy vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních 3 let. 
(4) Provozovatel přepravní soustavy vypočítá odběr podle typového diagramu dodávky bez korekce na zbytkový diagram pro odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu C za plynárenský den z velikosti plánované roční spotřeby v odběrném místě a denní hodnoty příslušného přepočteného typového diagramu dodávky podle přílohy č. 8 této vyhlášky. Plánovanou roční spotřebu plynu v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C stanovuje provozovatel distribuční soustavy postupem uvedeným v příloze č. 9 této vyhlášky. Pro odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu C odečítané měsíčně se skutečná denní hodnota odběru určí ze skutečné měsíční spotřeby v daném odběrném místě a poměru přepočteného typového diagramu dodávky a součtu přepočtených typových diagramů dodávky za všechny plynárenské dny příslušného plynárenského měsíce podle přílohy č. 8 této vyhlášky. 
(5) Provozovatel přepravní soustavy stanoví pro každý plynárenský den zbytkový diagram odběru v příslušné distribuční soustavě, který se určí jako rozdíl celkové dodávky plynu do příslušné distribuční soustavy a součtu skutečných nebo předběžných hodnot odběrů plynu s měřeními typu A a B, vlastní spotřeby, hodnoty ztrát podle § 30 odst. 3 a pro určení skutečných hodnot odběrů se součet zvyšuje o součet odběrů plynu v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně. 
(6) Pro předběžné vyhodnocení odchylek v průběhu plynárenského měsíce jsou skutečné hodnoty odběru v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B nedostupné a použije se jako náhrada skutečných hodnot oznámení odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B. Oznámení předpokládaných odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B na každý plynárenský den provádí příslušný subjekt zúčtování přiřazený k danému odběrnému místu k odpovědnosti za odchylku provozovateli přepravní soustavy. Oznámení předpokládaných odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B na každý plynárenský den provádí subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku u konečných zákazníků, kteří nezměnili dodavatele v příslušné distribuční soustavě, v souhrnu za všechna dotčená odběrná místa s měřením typu B. Podání oznámení předpokládaných odběrů se provádí elektronicky nejpozději do 2 hodin po plynárenském dni, kdy byl odběr uskutečněn. Pokud příslušný subjekt zúčtování neprovede oznámení předpokládaných odběrů v souladu s tímto odstavcem, či oznámení předpokládaných odběrů za předchozí období nesplňuje podmínky uvedené v Řádu provozovatele přepravní soustavy, je takovému odběru přiřazena v příslušném dni hodnota vypočtená jako aritmetický průměr posledních známých skutečných odběrů 4 kalendářních dní stejných podle názvu a bezprostředně předcházejících tomuto dni. 

§ 32

(1) Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává provozovatel přepravní soustavy na odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 8 této vyhlášky za všechna měření typu C v příslušné distribuční soustavě pro určení předběžných hodnot odběru. Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává provozovatel přepravní soustavy na odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 8 této vyhlášky za všechna měření typu C, která nejsou odečítána měsíčně v příslušné distribuční soustavě pro určení skutečných hodnot odběru. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu konečných zákazníků s měřením typu C pro potřebu stanovení denních odchylek jednotlivých subjektů zúčtování. 
(2) U distribučních soustav, ve kterých jsou všechna měření typu C odečítána měsíčně, se pro určení předběžných hodnot odběru používá principu zbytkového diagramu. Pro určení skutečných hodnot odběru se použije skutečná měsíční spotřeba měření typu C rozdělená za daný plynárenský měsíc podle příslušného typového diagramu dodávky na odběry v jednotlivých plynárenských dnech. Rozdíl mezi celkovou hodnotou dodávky plynu a celkovou hodnotou odběru plynu jsou ztráty a vlastní spotřeba provozovatele distribuční soustavy. 
(3) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje
a) nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku normalizované typové diagramy dodávky, platné po celý kalendářní rok, 
b) nejpozději do 12:00 hodin prvního dne po plynárenském dni, jehož se týkají přepočtené typové diagramy dodávky platné pro daný plynárenský den, 
c) nejpozději do 12:00 hodin prvního dne po plynárenském dni, jehož se týkají předběžné koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 8 této vyhlášky, 
d) nejpozději do 12:00 hodin desátého dne následujícího plynárenského měsíce skutečné koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav po jednotlivých plynárenských dnech předcházejícího plynárenského měsíce; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 8 této vyhlášky, 
e) nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku normální klimatické podmínky platné pro celý kalendářní rok, 
f) nejpozději do 9:00 hodin prvního dne po plynárenském dni skutečné klimatické podmínky. 
(4) Třídy typových diagramů dodávky jsou uvedeny v příloze č. 10 této vyhlášky. 

§ 33
Vyhodnocování a zúčtování rozdílů
mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek
a skutečnými hodnotami spotřeby

(1) Při užívání typových diagramů dodávek jako náhradní metody pro stanovení denního odběru v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C vzniká rozdíl mezi hodnotou určenou touto metodou a skutečnou hodnotou spotřeby v příslušném odběrném místě. Vyhodnocování a zúčtování těchto rozdílů subjektům zúčtování provádí provozovatel přepravní soustavy v měsíčních a ročních cyklech. 
(2) Provozovatel přepravní soustavy z odečtu v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C podle § 30 odst. 1 písm. b) provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu a hodnotami stanovenými podle § 32 odst. 1 za stejné období. Provozovatel přepravní soustavy sečte rozdíly mezi skutečnou spotřebou a hodnotou podle typových diagramů dodávky za všechny dotčené konečné zákazníky příslušného subjektu zúčtování a tyto rozdíly vyúčtuje subjektu zúčtování za zúčtovací cenu plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílů, dojde ke změně zúčtovací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně zúčtovací ceny zvlášť. 
(3) Za příslušný kalendářní měsíc se zúčtované rozdíly podle odstavce 2 v rozdělení po jednotlivých distribučních soustavách vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, na který v příslušné distribuční soustavě byla přenesena odpovědnost za odchylku u konečných zákazníků, kteří nezměnili dodavatele. 
(4) Každý kalendářní měsíc nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin zašle provozovatel přepravní soustavy vyhodnocení vyúčtování rozdílů subjektům zúčtování mezi skutečnou spotřebou a hodnotou podle typových diagramů dodávky podle odstavců 2 a 3. 
(5) Provozovatel distribuční soustavy zašle jedenkrát ročně nejpozději ke dni 31. března skutečnou hodnotu ztrát v příslušné distribuční soustavě. Provozovatel přepravní soustavy rozdíl vyúčtuje se subjektem zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u ztrát za zúčtovací cenu plynu stanovenou Úřadem. V případě, že v příslušném kalendářním roce dojde ke změně zúčtovací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně zúčtovací ceny zvlášť. 
(6) Po vyhodnocení ztrát se zúčtované rozdíly podle odstavce 5 vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u konečných zákazníků, kteří nezměnili dodavatele. 
(7) Provozovatel přepravní soustavy nepostupuje podle odstavců 1 až 6 v případě distribučních soustav, ve kterých jsou všechna odběrná místa odečítána měsíčně. 

Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů
zúčtování a jejich vypořádání

§ 34

(1) Každý den nejpozději do 12:00 hodin oznámí provozovatel přepravní soustavy jednotlivým subjektům zúčtování výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den, v členění
a) velikost předběžné vstupní odchylky v rozdělení za jednotlivé hraniční body přepravní soustavy, jednotlivé body virtuálních zásobníků plynu a za vstupy do plynárenské soustavy v jednotlivých domácích zónách, 
b) velikost předběžné výstupní odchylky v rozdělení za jednotlivé hraniční body přepravní soustavy, jednotlivé body virtuálních zásobníků plynu a za výstupy z plynárenské soustavy v jednotlivých domácích zónách, 
c) velikost předběžné celkové odchylky, 
d) předběžnou velikost a směr systémové odchylky. 
(2) Na základě předběžného vyhodnocení odchylek subjekt zúčtování nominuje na následující plynárenský den hodnotu předběžné celkové odchylky za předcházející plynárenský den, do nebo z virtuálního prodejního bodu. Nenominuje-li subjekt zúčtování hodnotu předběžné celkové odchylky na následující plynárenský den, je odchylka vypořádána uhrazením ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za přebývající vyrovnávací plyn v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. 
(3) Provozovatel přepravní soustavy každý desátý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin vyhodnotí a oznámí jednotlivým subjektům zúčtování na základě skutečných hodnot z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den
a) velikost skutečné vstupní odchylky v rozdělení za jednotlivé hraniční body přepravní soustavy, jednotlivé body virtuálních zásobníků plynu a za vstupy do plynárenské soustavy v jednotlivých domácích zónách, 
b) velikost skutečné výstupní odchylky v rozdělení za jednotlivé hraniční body přepravní soustavy, jednotlivé body virtuálních zásobníků plynu a za výstupy z plynárenské soustavy v jednotlivých domácích zónách, 
c) velikost skutečné celkové odchylky, 
d) skutečnou velikost a směr systémové odchylky, 
e) celkovou odchylku nad povolenou toleranci za každý plynárenský den, ve kterém k takové odchylce došlo, a tato odchylka měla stejné znaménko jako systémová odchylka, 
f) nevyužitou toleranci. 

§ 35

(1) Provozovatel přepravní soustavy zašle subjektu zúčtování třináctý kalendářní den upravené hodnoty odchylek podle § 34 odst. 3 písm. e), pokud subjekt zúčtování obchodoval s nevyužitou tolerancí podle § 27 odst. 5. 
(2) Na základě skutečného vyhodnocení odchylek subjekt zúčtování nominuje na patnáctý až dvacátý pátý plynárenský den daného měsíce jednu desetinu součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc do nebo z virtuálního prodejního bodu. Nenominuje-li subjekt zúčtování jednu desetinu součtu skutečných celkových odchylek na příslušný plynárenský den, je příslušná část odchylky vypořádána uhrazením ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za přebývající vyrovnávací plyn v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. 
(3) Mimo ceny plynu v odchylce podle odstavce 2 a § 34 odst. 2 vyúčtuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování samostatně platby za odchylky nad povolenou toleranci, v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu, pokud byla tolerance navýšená o hodnotu nevyužité tolerance nakoupené na trhu s nevyužitou tolerancí v příslušný plynárenský den překročena a odchylka subjektu zúčtování měla stejné znaménko jako systémová odchylka. 
(4) Odchylka subjektu zúčtování vzniklá v jednotlivých domácích zónách je vyrovnávána provozovatelem přepravní soustavy z přepravní soustavy a je pro účely vyhodnocení překročení sjednané přepravní kapacity zahrnuta příslušnému subjektu zúčtování do přepravy v příslušném domácím bodě přepravní soustavy. 

Změna dodavatele plynu

§ 36

(1) Změnou dodavatele účastníka trhu s plynem je
a) změna dodavatele za jiného dodavatele, 
b) změna počtu dodavatelů, 
c) změna dodavatele poslední instance za jiného dodavatele, nebo
d) změna dodavatele za dodavatele poslední instance. 
(2) Před změnou dodavatele, nejpozději 20 kalendářních dní před účinností změny dodavatele, podává účastník trhu s plynem u provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o distribuci plynu podle § 12. Žádost podává
a) nový dodavatel pověřený konečným zákazníkem, pokud má být dodávka plynu realizována na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu,
b) konečný zákazník nebo jiný účastník trhu s plynem, pokud má být dodávka plynu realizována na základě smlouvy o dodávce plynu, nebo
c) dodavatel poslední instance, pokud má konečný zákazník uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. 
(3) Nejpozději 3 kalendářní dny ode dne doručení žádosti o uzavření smlouvy o distribuci plynu podle odstavce 2 informuje provozovatel distribuční soustavy o doručení žádosti stávajícího účastníka trhu s plynem, který má uzavřenou smlouvu o distribuci plynu. 
(4) Žádost o uzavření smlouvy o distribuci plynu podle odstavce 2 se nepodává, pokud je taková smlouva mezi dotčenými účastníky trhu s plynem již uzavřena. 
(5) Před první změnou dodavatele, nejpozději však 6 kalendářních dní ode dne doručení žádosti o uzavření smlouvy o distribuci plynu podle odstavce 2, zaregistruje příslušný provozovatel distribuční soustavy u provozovatele přepravní soustavy odběrná místa daného účastníka trhu s plynem. 

§ 37

(1) Provozovatel distribuční soustavy uzavírá smlouvu o distribuci plynu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne doručení úplné žádosti podle § 36 odst. 2. 
(2) Před změnou dodavatele, nejpozději 8 kalendářních dní po termínech podle § 36 odst. 2, uzavírají účastník trhu s plynem a nový dodavatel smlouvu o dodávce plynu. Ve stejném termínu podává nový dodavatel u provozovatele přepravní soustavy žádost o uskutečnění změny dodavatele, která obsahuje následující údaje z uzavřené smlouvy: 
a) identifikační a registrační číslo nového dodavatele, 
b) typ smlouvy o dodávce plynu, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti změny dodavatele“), a dobu trvání smlouvy, 
c) závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka trhu s plynem nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která se dodávka uskutečňuje, 
d) výčet a identifikace odběrných míst. 
(3) Nejpozději 3 kalendářní dny po podání žádosti podle odstavce 2 předá provozovatel přepravní soustavy jím schválenou žádost o uskutečnění změny dodavatele příslušným provozovatelům distribučních soustav, ke kterým jsou odběrná místa účastníka trhu s plynem připojena. Provozovatel přepravní soustavy současně předá údaje z uzavřené smlouvy v rozsahu podle odstavce 2. 
(4) V případě neschválení žádosti oznámí provozovatel přepravní soustavy stávajícímu dodavateli a dodavateli, který změnu požadoval, důvod neschválení, a to nejpozději do 7 kalendářních dní po podání žádosti podle odstavce 2. 
(5) Pokud předané údaje podle odstavce 3 neobsahují všechny náležitosti, může provozovatel distribuční soustavy změnu dodavatele odmítnout. Odmítnutí včetně uvedení důvodu nahlásí provozovatel příslušné distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy a provozovatel přepravní soustavy pak stávajícímu dodavateli a dodavateli, který změnu požadoval, a to nejpozději do 7 kalendářních dní po předání žádosti o změnu dodavatele provozovatelem přepravní soustavy provozovateli příslušné distribuční soustavy. 
(6) Do 7 kalendářních dní po předání žádosti o změnu dodavatele provozovateli příslušné distribuční soustavy zaregistruje provozovatel distribuční soustavy, ke které je odběrné místo účastníka trhu s plynem připojeno, změnu dodavatele, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s plynem k novému dodavateli s datem účinnosti změny dodavatele podle § 38 odst. 1. Do 7 kalendářních dní po obdržení žádosti na změnu dodavatele nahlásí provozovatel distribuční soustavy zaregistrovanou změnu dodavatele provozovateli přepravní soustavy a provozovatel přepravní soustavy pak předchozímu a novému dodavateli. Zaregistrování změny počtu dodavatelů s datem účinnosti podle § 38 odst. 1 nahlásí provozovatel přepravní soustavy rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.

§ 38

(1) Zaregistrovaná změna dodavatele nabývá účinnosti k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce s výjimkou změny dodavatele za dodavatele poslední instance. Pro účastníky trhu s plynem v odběrných místech s měřením typu C může dojít ke změně dodavatele jednou za půl roku s výjimkou změny dodavatele za dodavatele poslední instance. 
(2) K datu účinnosti změny dodavatele provede provozovatel distribuční soustavy odečet stavu měřidla, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 3, a zjištěné údaje provozovatel distribuční soustavy následně zašle provozovateli přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. 
(3) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu dodávky a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby plynu nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených novým dodavatelem nebo účastníkem trhu s plynem k datu účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy do 5 kalendářních dní od data účinnosti změny dodavatele. 
(4) Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele, údajů potřebných pro registraci odběrných míst, registrace konečných zákazníků probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí provozovatele přepravní soustavy. 
(5) Při změně dodavatele konečného zákazníka, jehož odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní soustavě, se postupuje obdobně podle § 36 až 38 s tím, že lhůta podle
a) § 36 odst. 2 je 30 kalendářních dní, 
b) § 37 odst. 6 je 20 kalendářních dní, 
c) § 37 odst. 7 je 21 kalendářních dní. 

§ 39
Požadavky na vyúčtování dodávek plynu

(1) U konečných zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu v souladu s platným cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel, se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení sjednané distribuční kapacity a velikost tohoto překročení. 
(2) Součástí vyúčtování dodávky plynu konečnému zákazníkovi s měřením typu C je odebrané množství plynu, včetně počátečního a konečného stavu plynoměru za dané období. 

§ 40
Přechodná ustanovení

(1) Převod rezervovaných přepravních kapacit sjednaných podle dosavadních právních předpisů je proveden rozdělením přepravní kapacity na přepravní kapacitu pro příslušný vstupní bod přepravní soustavy a přepravní kapacitu pro příslušný výstupní bod přepravní soustavy. Velikost sjednané přepravní kapacity na vstupním bodě přepravní soustavy odpovídá velikosti rezervované přepravní kapacity sjednané podle dosavadních právních předpisů a velikost sjednané přepravní kapacity na výstupním bodě přepravní soustavy odpovídá velikosti sjednané přepravní kapacity podle dosavadních právních předpisů. Převedené přepravní kapacity může příslušný uživatel nejpozději do 5. ledna 2007 snížit. 
(2) K datu nabytí účinnosti této vyhlášky předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy v případě, že v distribuční soustavě došlo u konečného zákazníka ke změně dodavatele, tyto údaje: 
a) údaje denní spotřeby plynu po jednotlivých plynárenských dnech za odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu B, ve kterém došlo ke změně dodavatele před účinností této vyhlášky, za poslední dva známé kalendářní měsíce, 
b) údaje denní spotřeby plynu po jednotlivých plynárenských dnech za souhrn odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu B, kteří nezměnili dodavatele, za poslední dva známé kalendářní měsíce, 
c) hodnotu plánované roční spotřeby a třídu typového diagramu za odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu C, ve kterém došlo ke změně dodavatele před účinností této vyhlášky, 
d) hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů za všechna měření typu C v příslušné distribuční soustavě platnou pro příslušný kalendářní měsíc, 
e) plánovanou hodnotu ztrát; u provozovatelů regionálních distribučních soustav se jedná o hodnotu povolených ztrát stanovených Úřadem podle zvláštního právního předpisu3). 
(3) Provozovatel distribuční soustavy zasílá údaje podle odstavce 2 písm. b) až d) provozovateli přepravní soustavy pouze v případě, že v distribuční soustavě změnil dodavatele alespoň jeden konečný zákazník s měřením typu C. 
(4) K datu nabytí účinnosti této vyhlášky provede provozovatel distribuční soustavy odečet plynu u odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele podle dosavadních právních předpisů. 
(5) Každý provozovatel distribuční soustavy zaregistruje k datu nabytí účinnosti této vyhlášky u provozovatele přepravní soustavy všechna odběrná místa konečných zákazníků, kteří změnili dodavatele podle dosavadních právních předpisů. Provozovatel přepravní soustavy zadá do systému všechna odběrná místa konečných zákazníků, kteří změnili dodavatele podle dosavadních právních předpisů. 

§ 41
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 
1. Vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem.
2. Vyhláška č. 542/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem. 

§ 42
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení § 27, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2007. 
 

Předseda: 
Ing. Fiřt v. r.
 

Poznámky pod čarou:
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám. 
2) § 1 odst. 7 vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.
3) Příloha č. 12 vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.