347/2006 Sb.   Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech 
       
Účinný od:  30.09.2006 Částka:  107/2006 Sb. 
Zrušen dnem:  dosud platí Vydaná dne:  11.07.2006 
Druh:  Vyhláška    
Autoři předpisu:  Česká národní banka 
Derogace:     Předpis zveřejněn ve Sbírce zákonů 
      
      

.
.  

347

VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 2006, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech

Česká národní banka stanoví podle § 34 k provedení § 21 odst. 5, § 22 odst. 6, § 24 odst. 2, § 25 odst. 3 a § 26 odst. 2 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
a) pravidla výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti včetně bližšího vymezení kritérií pro nezahrnutí osob do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, 
b) bližší vymezení doplňkových požadavků na koncentraci rizik, 
c) bližší vymezení doplňkových požadavků na operace v rámci skupiny, 
d) podklady pro posouzení důvěryhodnosti a zkušenosti osob ve vedení smíšené finanční holdingové osoby, 
e) strukturu a lhůty předávání informací pro účely doplňkového dohledu, 
f) způsob, strukturu a lhůty uveřejňování informací o finančním konglomerátu.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) angažovaností osoby ve finančním konglomerátu jakékoliv aktivum nebo podrozvahová položka osoby ve finančním konglomerátu, které souvisejí se vztahem této osoby k osobě nebo osobám nezahrnutým do téhož finančního konglomerátu, 
b) ekonomicky spjatou skupinou osob dvě nebo více osob, vůči nimž mohou mít osoby ve finančním konglomerátu angažovanost, současně nejsou součástí tohoto finančního konglomerátu a jsou navzájem propojeny tím, že jsou ve vztahu ovládající a ovládané osoby, nebo jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy, že finanční těžkosti jedné z osob mohou způsobit platební potíže alespoň jedné z ostatních, 
c) ekonomickým odvětvím skupina osob podle klasifikace ekonomických činností (OKEČ)2), 
d) kapitálem podle regulace součet položek kapitálu, které jsou započítávány do kapitálu osob z daného finančního sektoru pro účely kapitálové přiměřenosti podle zvláštních právních předpisů3), požadované míry solventnosti podle zvláštních právních předpisů4) nebo pro účely krytí pomyslných kapitálových požadavků, 
e) kapitálovou investicí účastnické cenné papíry5), obchodní podíl, podíl na jiné právnické osobě nebo podřízená pohledávka, 
f) kapitálovými požadavky požadované krytí rizik, která podstupuje osoba ve finančním konglomerátu. Kapitálové požadavky se stanovují jako 
1. kapitálové požadavky bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry a finančních holdingových osob podle zvláštních právních předpisů, 
2. požadovaná míra solventnosti pojišťoven a zajišťoven podle zvláštních právních předpisů; 
g) kapitálovým propojením vztah vyplývající z podílu jedné osoby na vlastním kapitálu jiné osoby nebo vztah mezi věřitelem a dlužníkem vzniklý z podřízeného dluhu, 
h) podřízenou pohledávkou podřízený vklad, podřízený úvěr, podřízená půjčka a podřízený dluhopis nebo jiná pohledávka, jejíž splacení je vázáno podmínkou podřízenosti6), 
i) podřízeným dluhem závazek vázaný podmínkou podřízenosti, který může dlužník podle zvláštních právních předpisů započítat do kapitálu podle regulace, 
j) pomyslnými kapitálovými požadavky kapitálové požadavky, které by jiná než regulovaná osoba měla dodržovat v případě, že by se na ni nahlíželo jako na regulovanou osobu, 
k) povinnou osobou osoba, která je podle § 25 odst. 1 a 2 zákona povinna sdělovat koordinátorovi informace potřebné pro provádění doplňkového dohledu nad dodržováním doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, koncentrace rizik, operacemi v rámci skupiny a nad dodržováním doplňkových požadavků na vnitřní řídicí a kontrolní systém včetně systému řízení rizik. 

ČÁST DRUHÁ
DOPLŇKOVÁ PRAVIDLA
OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ

HLAVA I
DOPLŇKOVÝ POŽADAVEK
KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI

§ 3

(1) Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti se provádí v souladu s technickými zásadami podle § 5 a jednou z metod výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti podle § 6 až 8 nebo kombinací těchto metod. 
(2) Povinná osoba provádí výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti a sestavuje hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti alespoň čtyřikrát ročně, a to vždy k 31. březnu, k 30. červnu, k 30. září a k 31. prosinci kalendářního roku.

§ 4
Bližší vymezení kritérií pro nezahrnutí osob
do výpočtu doplňkového požadavku
kapitálové přiměřenosti

(1) Pro účely doplňkového dohledu se osoba ve finančním konglomerátu považuje za nevýznamnou, pokud bilanční suma této osoby je nižší než menší z hodnot: 
a) 10 000 000 eur, přičemž v období od 31. prosince daného roku do 30. prosince následujícího roku se hodnota v eurech přepočítává na české koruny kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu daného roku, nebo
b) 1 % ze součtu bilančních sum osob, jež jsou součástí finančního konglomerátu. 
Pokud však celkový součet bilančních sum osob, které by každá jednotlivě byly považovány za nevýznamné, dosáhne alespoň 1 % ze součtu bilančních sum osob, jež jsou součástí finančního konglomerátu, tyto osoby se do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti zahrnují. 
(2) Zahrnutí osoby do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti je nevhodné nebo zavádějící vzhledem k účelu doplňkového dohledu v případě, kdy
a) je podíl na takové osobě držen dočasně, zejména se záměrem prodeje do 12 měsíců; nedojde-li k prodeji podílu do 12 měsíců od jeho nabytí nebo od okamžiku rozhodnutí o jeho prodeji, osoba se do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti zahrne, 
b) je tato osoba v konkurzu nebo likvidaci, nebo
c) nastaly jiné důvody, které byly koordinátorovi prokázány. 

§ 5
Technické zásady

(1) Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti se provádí bez ohledu na použitou metodu nebo kombinaci metod podle § 20 odst. 4 písm. d) zákona v souladu s technickými zásadami uvedenými v odstavcích 2 až 7. 
(2) Kapitálové požadavky osob z jednotlivých sektorů podle § 3 odst. 2, 3 a 4 zákona zastoupených ve finančním konglomerátu mohou být kryty jen kapitálem podle regulace. Položky započítávané do kapitálu na úrovni finančního konglomerátu nesmí být zohledněny vícenásobně a nesmí být vytvořeny přímo nebo zprostředkovaně z operací v rámci skupiny.
(3) Pomyslné kapitálové požadavky smíšené finanční holdingové osoby se stanovují stejně jako kapitálové požadavky osoby ve finančním konglomerátu, která je součástí sektoru s nejvyšší váhou významnosti. Pomyslné kapitálové požadavky investiční společnosti odpovídají požadavku na kapitál investiční společnosti podle zvláštních právních předpisů7). V ostatních případech se pomyslné kapitálové požadavky stanovují s přihlédnutím k charakteru činnosti osoby jako kapitálové požadavky banky nebo obchodníka s cennými papíry nebo jako požadovaná míra solventnosti pojišťovny nebo zajišťovny. 
(4) Mají-li osoby ve finančním konglomerátu stanoveny podle zvláštních právních předpisů
a) limity na položky kapitálu podle regulace, zejména limity na započítání podřízeného dluhu nebo rezerv, uplatní se tyto limity i při výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, nebo
b) odčitatelné položky od kapitálu podle regulace, zejména vlastní akcie a podíly, neuhrazenou ztrátu z předchozích období, ztrátu běžného období, goodwill, nehmotný majetek jiný než goodwill nebo kapitálové investice, uplatní se tyto odčitatelné položky i při výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. 
(5) Má-li ovládaná osoba zahrnutá do finančního konglomerátu kapitál podle regulace
a) nižší než kapitálové požadavky nebo pomyslné kapitálové požadavky, kapitál na úrovni finančního konglomerátu se snižuje o rozdíl mezi kapitálovými požadavky nebo pomyslnými kapitálovými požadavky a kapitálem podle regulace ovládané osoby zahrnuté do finančního konglomerátu. Jsou-li odpovědnost nebo ručení ovládající osoby za závazky ovládané osoby přesně a jednoznačně omezeny výší jejího podílu na základním kapitálu ovládané osoby, chybějící kapitál podle regulace může být odečten v poměrné výši odpovídající tomuto podílu. Neexistuje-li mezi ovládající a ovládanou osobou kapitálové propojení, výše, v jaké se odečte chybějící kapitál podle regulace, se určí s přihlédnutím k odpovědnosti nebo ručení ovládající osoby; 
b) vyšší než kapitálové požadavky nebo pomyslné kapitálové požadavky, kapitál na úrovni finančního konglomerátu lze zvýšit o rozdíl mezi kapitálem podle regulace a kapitálovými požadavky nebo pomyslnými kapitálovými požadavky osoby zahrnuté do finančního konglomerátu, ale jen jde-li o položky kapitálu podle regulace, které lze převést do kapitálu podle regulace jiné osoby zastoupené ve finančním konglomerátu. Za položky kapitálu podle regulace, které nelze převést do kapitálu podle regulace jiné osoby zastoupené ve finančním konglomerátu, se považují zejména podřízené dluhy, rezervy nebo menšinové podíly společníků. 
(6) Je-li nedodržení doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti řešeno zvýšením kapitálu na úrovni finančního konglomerátu, lze uznat jen zvýšení těch položek kapitálu, které všechny osoby ve finančním konglomerátu mohou započítávat do kapitálu podle regulace. 
(7) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti se vypočítává v českých korunách. Pro přepočet hodnot v cizích měnách na hodnoty v českých korunách se používá buďto kurz podle zvláštního zákona8), nebo kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou, a to kurz dne, pro který se doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti vypočítává. Výběr kurzu se mění jen výjimečně v odůvodněných případech. 

§ 6
Metoda účetní konsolidace

(1) Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti metodou účetní konsolidace se provádí na základě konsolidovaných dat osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. Metoda účetní konsolidace se použije, pokud je úroveň integrovaného řízení a vnitřní kontroly subjektů zahrnutých do konsolidace spolehlivá. 
(2) Pro konsolidaci dat osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti se používají metody podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských společenství9), a to
a) plná metoda pro konsolidaci dat osoby, která je v čele finančního konglomerátu a jí ovládaných osob, 
b) poměrná metoda pro konsolidaci dat osoby, která je v čele finančního konglomerátu a osob jiných než jí ovládaných. 
(3) Konsolidovaná data se rozdělí na data za jednotlivé finanční sektory zastoupené ve finančním konglomerátu a na data za smíšenou finanční holdingovou osobu, je-li v čele finančního konglomerátu. 
(4) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti se vypočítá jako rozdíl kapitálu na úrovni finančního konglomerátu podle odstavce 5 a kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu podle odstavce 6. 
(5) Kapitál na úrovni finančního konglomerátu se zjišťuje z konsolidované rozvahy sestavené na základě konsolidace dat osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti podle odstavce 2, přičemž do kapitálu na úrovni finančního konglomerátu lze započítat jen položky, které jsou započítávány do kapitálu podle regulace. 
(6) Kapitálové požadavky na úrovni finančního konglomerátu se vypočítají jako součet kapitálových a pomyslných kapitálových požadavků sektorů zastoupených ve finančním konglomerátu a smíšené finanční holdingové osoby, je-li v čele finančního konglomerátu. Kapitálové a pomyslné kapitálové požadavky sektorů se stanovují na základě dat za jednotlivé sektory zastoupené ve finančním konglomerátu a smíšenou finanční holdingovou osobu, je-li v čele finančního konglomerátu, zjištěných rozdělením konsolidovaných dat. Kapitálové a pomyslné kapitálové požadavky se s ohledem na odstavec 2 počítají po vyloučení vzájemných vztahů mezi osobami ve finančním konglomerátu zahrnutými do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. 
(7) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti je dodržen, není-li rozdíl podle odstavce 4 při dodržení technických zásad podle § 5 záporný. 

§ 7
Metoda odpočtu agregovaných dat

(1) Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti metodou odpočtu agregovaných dat se provádí na základě dat jednotlivých osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. 
(2) Konsolidace dat podle § 6 odst. 2 se pro účely výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti metodou odpočtu agregovaných dat neprovádí. 
(3) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti se vypočítá jako rozdíl kapitálu na úrovni finančního konglomerátu podle odstavce 4 a kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu podle odstavce 5. 
(4) Kapitál na úrovni finančního konglomerátu se vypočítá jako rozdíl
a) součtu kapitálů osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, přičemž do kapitálu regulované či jiné než regulované osoby lze započítat jen položky kapitálu podle regulace, a
b) součtu účetních hodnot podílů jednotlivých osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti na jiných osobách v tomtéž finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. Účetní hodnota se stanovuje při použití metod ocenění stejných jako v účetních závěrkách osob vykazujících přímý podíl na jiné osobě. 
(5) Kapitálové požadavky na úrovni finančního konglomerátu se vypočítají jako součet kapitálových požadavků osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. Není-li některá z jiných než regulovaných osob podle odstavce 1 zahrnuta do výpočtu kapitálových požadavků některé z regulovaných osob, připočtou se pomyslné kapitálové požadavky této osoby. Vzájemné vztahy mezi osobami ve finančním konglomerátu zahrnutými do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti se pro účely výpočtu kapitálových požadavků a pomyslných kapitálových požadavků nevylučují. 
(6) Kapitálové nebo pomyslné kapitálové požadavky osoby zahrnuté do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti se zohledňují v poměrné výši, má-li na základním kapitálu této osoby podíl osoba jiná než ta, která je zahrnuta do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti na úrovni téhož finančního konglomerátu. Poměrná výše se odvozuje od podílu, který na osobě zahrnuté do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti mají osoba v čele finančního konglomerátu a další osoby zahrnuté do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti na úrovni téhož finančního konglomerátu. 
(7) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti je dodržen, není-li rozdíl podle odstavce 3 při dodržení technických zásad podle § 5 záporný. 

§ 8
Metoda odpočtu účetní hodnoty
a kapitálových požadavků

(1) Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti metodou odpočtu účetní hodnoty a kapitálových požadavků se provádí na základě dat jednotlivých osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. 
(2) Konsolidace dat podle § 6 odst. 2 se pro účely výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti metodou odpočtu účetní hodnoty a kapitálových požadavků neprovádí.
(3) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti se vypočítá jako rozdíl kapitálu na úrovni finančního konglomerátu podle odstavce 4 a kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu podle odstavce 5. 
(4) Kapitálem na úrovni finančního konglomerátu je kapitál osoby v čele finančního konglomerátu, přičemž do kapitálu na úrovni finančního konglomerátu lze započítat jen položky kapitálu podle regulace. 
(5) Kapitálové požadavky na úrovni finančního konglomerátu se vypočítají jako součet
a) kapitálových požadavků osoby v čele finančního konglomerátu, přičemž je-li v čele jiná než regulovaná osoba, vypočítají se pomyslné kapitálové požadavky této osoby, a
b) vyšší hodnoty z následujících položek: 
1. součtu kapitálových požadavků ostatních osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. Není-li některá z jiných než regulovaných osob podle odstavce 1 zahrnuta do výpočtu kapitálových požadavků některé z regulovaných osob, připočtou se pomyslné kapitálové požadavky této osoby. Vzájemné vztahy mezi osobami ve finančním konglomerátu zahrnutými do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti se pro účely výpočtu kapitálových požadavků a pomyslných kapitálových požadavků nevylučují; nebo
2. součtu účetních hodnot podílů osoby v čele finančního konglomerátu na ostatních osobách ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. Účetní hodnota se stanovuje při použití metod ocenění stejných jako v účetní závěrce osoby v čele finančního konglomerátu. 
(6) Kapitálové nebo pomyslné kapitálové požadavky osoby zahrnuté do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti se zohledňují v poměrné výši, má-li na základním kapitálu této osoby podíl osoba jiná než ta, která je zahrnuta do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti na úrovni téhož finančního konglomerátu. Poměrná výše se odvozuje od podílu, který na osobě zahrnuté do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti mají osoba v čele finančního konglomerátu a další osoby zahrnuté do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti na úrovni téhož finančního konglomerátu. 
(7) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti je dodržen, není-li rozdíl podle odstavce 3 při dodržení technických zásad podle § 5 záporný.

HLAVA II
DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY
NA KONCENTRACI RIZIK

§ 9
Podoby koncentrace rizik

Koncentrace rizik může mít podobu
a) velké angažovanosti (§ 10), 
b) centralizovaného vypořádávání obchodů (§ 11 odst. 1), 
c) centralizovaného obhospodařování a správy aktiv (§ 11 odst. 2). 

§ 10
Velké angažovanosti

(1) Angažovanost na úrovni finančního konglomerátu se vypočítá jako součet angažovaností vzniklých u osob ve finančním konglomerátu vůči
a) jiné osobě, 
b) ekonomicky spjaté skupině osob, přičemž tato angažovanost se vypočítá jako součet angažovaností vůči osobám zařazeným do téže ekonomicky spjaté skupiny osob, 
c) členskému nebo třetímu státu, přičemž tato angažovanost se vypočítá jako součet angažovaností vůči osobám, které mají sídlo nebo bydliště na území téhož členského nebo třetího státu, a
d) ekonomickému odvětví, přičemž tato angažovanost se vypočítá jako součet angažovaností vůči osobám, které se zahrnují do téhož ekonomického odvětví. 
(2) Angažovanost na úrovni finančního konglomerátu se považuje za velkou, přesahuje-li 10 % kapitálu na úrovni finančního konglomerátu. 
(3) Velké angažovanosti na úrovni finančního konglomerátu se sledují v ocenění použitém
a) pro účely konsolidace dat podle § 6 odst. 2, je-li výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti prováděn metodou účetní konsolidace, nebo
b) osobami ve finančním konglomerátu, u nichž angažovanosti vznikly, je-li výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti prováděn metodou odpočtu agregovaných dat, metodou odpočtu účetní hodnoty a kapitálových požadavků nebo kombinací metod podle § 20 odst. 4 písm. d) zákona. 
(4) Zajištění, které se vztahuje k angažovanosti, se při sledování velkých angažovaností na úrovni finančního konglomerátu nezohledňuje. 
(5) Sledováním velkých angažovaností na úrovni finančního konglomerátu není dotčena povinnost regulovaných osob dodržovat limity angažovanosti podle zvláštních právních předpisů10). 

§ 11
Ostatní podoby koncentrace rizik

(1) Vypořádání obchodů lze považovat za centralizované, jestliže jedna osoba, bez ohledu na skutečnost, zda je osobou ve finančním konglomerátu či nikoliv, provádí vypořádání obchodů více jak 40 % osob ve finančním konglomerátu nebo více jak 40 % objemu obchodů sjednaných osobami ve finančním konglomerátu. 
(2) Obhospodařování a správu aktiv lze považovat za centralizované, jestliže jedna osoba, bez ohledu na skutečnost, zda je osobou ve finančním konglomerátu či nikoliv, obhospodařuje či spravuje aktiva více než 40 % osob ve finančním konglomerátu nebo obhospodařuje či spravuje více než 40 % součtu rozvahových aktiv osob ve finančním konglomerátu. 

§ 12

Povinná osoba sestavuje hlášení o koncentraci rizik alespoň čtyřikrát ročně, a to vždy k 31. březnu, k 30. červnu, k 30. září a k 31. prosinci kalendářního roku. 

HLAVA III
DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY
NA OPERACE V RÁMCI SKUPINY

§ 13

(1) Operacemi v rámci skupiny jsou
a) operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině, 
b) operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině, 
c) obchody s finančními nástroji sjednané mezi osobami ze skupiny, 
d) podrozvahové operace sjednané mezi osobami ze skupiny, 
e) služby poskytnuté osobou ze skupiny jiné osobě či osobám ze skupiny, 
f) porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči jiné osobě ve skupině, 
g) plnění mezi osobami ve skupině, které je bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině. 
(2) Operacemi, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině, jsou zejména peněžité nebo nepeněžité vklady do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, vznik podřízených pohledávek. 
(3) Operacemi uskutečněnými v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině jsou zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů. 
(4) Obchody s finančními nástroji sjednanými mezi osobami ze skupiny jsou zejména obchody s cennými papíry, deriváty, úvěry, vklady. 
(5) Podrozvahovými operacemi sjednanými mezi osobami ze skupiny jsou zejména pojištění, zajištění, záruky, ručení. 
(6) Službami poskytnutými osobou ze skupiny jiné osobě či osobám ze skupiny jsou zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv a obhospodařování aktiv, poradenství. 
(7) Operace v rámci skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5 % kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu. 

§ 14

Povinná osoba sestavuje hlášení o operacích v rámci skupiny alespoň čtyřikrát ročně, a to vždy k 31. březnu, k 30. červnu, k 30. září a k 31. prosinci kalendářního roku. 

ČÁST TŘETÍ
PERSONÁLNÍ POŽADAVKY

§ 15

(1) K prokázání důvěryhodnosti a zkušenosti osoby ve vedení smíšené finanční holdingové osoby (dále jen „osoba ve vedení“) předloží smíšená finanční holdingová osoba doklady v rozsahu podle odstavce 2. 
(2) Listinnými doklady podle odstavce 1 jsou
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc osoby ve vedení. Osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě než České republice, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Zahraniční fyzická osoba předloží rovněž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s prokazatelně neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může osoba ve vedení předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí; 
b) profesní životopis s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných právnických osob, včetně členství již ukončených. Pokud osoba ve vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a počet jí řízených osob; 
c) doklady nebo jejich ověřené kopie o dosaženém vzdělání nebo jinak nabyté odborné způsobilosti; doklad o dosaženém vzdělání lze nahradit dokladem o uznání odborné kvalifikace navrhované osoby vydaným podle zákona o uznávání odborné kvalifikace11), 
d) stručná koncepce výkonu funkce osoby ve vedení, 
e) vyplněný dotazník podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, 
f) jiné dokumenty a údaje týkající se osoby ve vedení, kterými může být nad rámec dokladů podle písmen a) až e) prokázána její důvěryhodnost nebo zkušenosti, například reference nebo pracovní posudek z dosavadních zaměstnání, 
g) prohlášení osoby ve vedení, že veškeré jí uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé. 
(3) Smíšená finanční holdingová osoba předloží rovněž popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba ve vedení zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může být nahrazen vnitřním předpisem smíšené finanční holdingové osoby, který upravuje náplň funkce, kterou má tato osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce. 
(4) V případě, že osoba ve vedení nemá být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu smíšené finanční holdingové osoby nebo na navrhovanou osobu nebyla pravomoc statutárního orgánu smíšené finanční holdingové osoby delegována, smíšená finanční holdingová osoba uvede, na základě jaké skutečnosti navrhovaná osoba řídí činnost smíšené finanční holdingové osoby. 
(5) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou12), nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. 

ČÁST ČTVRTÁ
OBSAH A LHŮTY
PLNĚNÍ INFORMAČNÍCH POVINNOSTÍ

HLAVA I
INFORMOVÁNÍ KOORDINÁTORA

§ 16

(1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o
a) struktuře skupiny a osobách ve skupině, 
b) doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti, 
c) koncentraci rizik, 
d) operacích v rámci skupiny. 
(2) Způsob podávaní hlášení podle odstavce 1 dohodne povinná osoba předem s koordinátorem. 

§ 17
Hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině

(1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině podle stavu k 1. lednu do 31. ledna téhož kalendářního roku. Kromě toho informuje koordinátora do 30. kalendářního dne po skončení prvního, druhého a třetího čtvrtletí o změnách, které nastaly během uplynulého čtvrtletí, nebo o tom, že žádné změny v uplynulém čtvrtletí nenastaly. 
(2) Hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině se skládá z části grafické a z části textové. 
(3) Část grafická znázorňuje strukturu skupiny z hlediska vlastnického uspořádání a strukturu skupiny z hlediska řízení, a to vždy s vyznačením osob ve finančním konglomerátu. 
(4) Část textová obsahuje alespoň informace uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Jde-li o informace již sdělené orgánům dohledu pro účely výkonu dohledu na individuálním nebo konsolidovaném základě nad regulovanými osobami, povinná osoba může uvést jen název a adresu orgánu dohledu, kterému informace byla poskytnuta, a datum, kdy k poskytnutí informace došlo. Informaci o tom, zda regulovaná osoba ve finančním konglomerátu plní kapitálové požadavky na individuálním a konsolidovaném základě stanovené zvláštními právními předpisy, sděluje povinná osoba koordinátorovi vždy. 

§ 18
Hlášení o doplňkovém požadavku
kapitálové přiměřenosti

(1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti do 90. kalendářního dne po dni, ke kterému hlášení sestavuje, s tím, že hlášení podle stavu k 31. prosinci podává do 30. dubna následujícího kalendářního roku. 
(2) Hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti obsahuje alespoň informace uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

§ 19
Hlášení o koncentraci rizik

(1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o koncentraci rizik do 90. kalendářního dne po dni, ke kterému hlášení sestavuje, s tím, že hlášení podle stavu k 31. prosinci kalendářního roku podává nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. 
(2) Hlášení o koncentraci rizik obsahuje alespoň informace uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

§ 20
Hlášení o operacích v rámci skupiny

(1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o operacích v rámci skupiny do 90. kalendářního dne po dni, ke kterému hlášení sestavuje, s tím, že hlášení podle stavu k 31. prosinci podává do 30. dubna následujícího kalendářního roku. 
(2) Hlášení o operacích v rámci skupiny obsahuje alespoň informace uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

HLAVA II
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

§ 21

(1) Regulované osoby ve finančním konglomerátu uveřejňují na své internetové adrese v dokumentu vhodném ke stažení alespoň tyto informace o finančním konglomerátu, jehož jsou součástí
a) označení skupiny, 
b) přehled osob ve finančním konglomerátu s uvedením v případě právnické osoby obchodní firmy, identifikačního čísla, adresy sídla, v případě fyzické osoby jména, popřípadě jmen a příjmení a s vyznačením osoby v čele finančního konglomerátu, 
c) hodnotu kapitálu na úrovni finančního konglomerátu, 
d) hodnotu kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu, 
e) hodnotu rozdílu kapitálu na úrovni finančního konglomerátu a kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu při dodržení technických zásad, 
f) zda je doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti dodržen či nikoliv. 
(2) Regulované osoby ve finančním konglomerátu uveřejňují informace podle odstavce 1 do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty podle § 18 odst. 1. 

ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 22

Povinná osoba
a) provede výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti podle § 3 a podá koordinátorovi hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti podle § 18, 
b) sestaví hlášení o koncentraci rizik podle § 12 a podá koordinátorovi hlášení o koncentraci rizik podle § 19 a
c) sestaví hlášení o operacích v rámci skupiny podle § 14 a podá koordinátorovi hlášení o operacích v rámci skupiny podle § 20
poprvé podle stavu k 31. prosinci 2006. 

§ 23
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2006. 
 

Guvernér: 
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
 

Poznámky pod čarou:
1) Články 6 až 9 a přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES. 
2) § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Například vyhláška č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Například vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
5) § 183a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6) Například § 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, § 32 odst. 7 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
7) Například § 69 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 
8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
9) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
10) Například vyhláška č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 
12) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 347/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 347/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 347/2006 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 347/2006 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 347/2006 Sb.