103/2006 Sb.   Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu 
       
Účinný od:  06/01/2006 Částka:  36/2006 Sb. 
Zrušen dnem:  01/01/2100 Vydaná dne:  03/31/2006 
Druh:  Vyhláška    
Autoři předpisu:  Ministerstvo vnitra 
Derogace:     Předpis zveřejněn ve Sbírce zákonů 
      
      

.
.  

103

VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2006
o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu
a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 19 odst. 4 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií): 

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) referenčním číslem číslo přiřazené nebezpečné látce, nebo zdrojům rizika za účelem zjištění parametru R, 
b) parametrem R minimální poloměr pro stanovení výchozí hranice (§ 2 odst. 3). 

Zásady pro vymezení zóny havarijního plánování

§ 2

(1) Zóna havarijního plánování1) se vymezuje jako plocha ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování (dále jen „vnější hranice“) s výjimkou území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán. 
(2) Vnější hranice se stanovuje z výchozí hranice jako výsledná hranice zóny havarijního plánování stanovená v § 4. 
(3) Výchozí hranicí se rozumí hranice pro stanovení vnější hranice zóny havarijního plánování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

§ 3

(1) Výchozí hranice se určí
a) jako kružnice soustředná s nejmenší kružnicí opsanou kolem půdorysného průmětu objektu nebo zařízení2), jejíž vzor je uveden na obrázcích č. 1 a 2 v příloze č. 1 k této vyhlášce, přičemž podkladem pro její určení je parametr R stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, 
b) s použitím nejvyššího parametru R, zahrnuje-li zdroj rizika různé nebezpečné látky3), 
c) zvětšením parametru R o poloměr nejmenší kružnice opsané kolem půdorysného průmětu zdroje rizika, pokud je tento poloměr větší nebo roven 1/5 parametru R; vzor je uveden na obrázku č. 3 v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo
d) jako hranice sjednocení více půdorysných ploch určených podle písmen a) až c), nachází-li se na území objektu nebo zařízení, pro které provozovatel4) zpracovává vnitřní havarijní plán, více zdrojů rizik jednoho nebo více provozovatelů; vzor je uveden na obrázku č. 4 v příloze č. 1 k této vyhlášce. 
(2) Je-li výchozí hranice shodná nebo menší než plocha území objektu nebo zařízení, pro které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán, zóna havarijního plánování se nestanovuje. 
(3) Nelze-li vzhledem k vlastnostem, množství a působení nebezpečné látky, které neodpovídají údajům uvedeným v tabulkové části přílohy č. 1 k této vyhlášce, určit výchozí hranici postupem podle odstavce 2, lze stanovit tuto výchozí hranici jiným stejně spolehlivým způsobem. 

§ 4

(1) Vnější hranice se upravuje na výslednou hranici podle místních urbanistických, terénních, demografických nebo klimatických poměrů, případně dalších faktorů hodných zřetele, s tím, že se přihlíží k možnosti vzniku domino efektu5). 
(2) Zóna havarijního plánování se vyznačuje do mapového podkladu v měřítku přiměřeném účelu využití mapového podkladu. 

Rozsah a způsob vypracování vnějšího
havarijního plánu

§ 5

(1) Rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
(2) Podkladem pro vypracování vnějšího havarijního plánu jsou zejména
a) vymezená zóna havarijního plánování, 
b) podklady vypracované provozovatelem objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B, zejména bezpečnostní zpráva6) a písemné podklady provozovatele7), 
c) dílčí podklady poskytnuté dotčenými orgány veřejné správy a
d) vyjádření veřejnosti, dotčených orgánů veřejné správy a dotčených obcí k jeho návrhu. 

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006. 
 

Ministr: 
Mgr. Bublan v. r.
 

Poznámky pod čarou:
1) § 2 písm. k) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
2) § 2 písm. a) a b) zákona č. 59/2006 Sb. 
3) § 2 písm. d) zákona č. 59/2006 Sb. 
4) § 2 písm. c) zákona č. 59/2006 Sb. 
5) § 2 písm. i) zákona č. 59/2006 Sb. 
6) § 10 zákona č. 59/2006 Sb. 
7) § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 59/2006 Sb.
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 103/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 103/2006 Sb.