ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 217/2005 Sb. a č. 228/2005 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

§ 2

Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 4

Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku vyjádřeného v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.

§ 5

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Zvýšení, penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§ 6

Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo 
b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.  

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků a poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

§ 7

Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení, 
b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku, 
c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem. 

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6)Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

§ 8

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy, 
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 
c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, 
d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, 
e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána. 

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociální péči, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany, 
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední, 
c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku, 
d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem, 
e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, 
f) pro účely využití volebního práva, 
g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům, 
h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, 
i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení, 
j) vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč. 

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání .

§ 9

Řízení

V řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 10

Dohled územních finančních orgánů na příjmy státního rozpočtu

(1) Územní finanční orgány kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží územní finanční orgán správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

§ 11

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12

Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku, 
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu. 

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  
2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.  
3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku. 

§ 14

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.
 

--------------------------------------------------------------------------------

 Účinnost novel:

předpis    účinnosti nabyl dnem 
Zákon č. 217/2005 Sb.   3. června 2005, 
Zákon č. 228/2005 Sb.  16. června 2005. 

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb.

Sazebník 

ČÁST I 

Položka 1 1. Přijetí žádosti nebo návrhu     
a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav Kč 300 
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování Kč 300 
c) o prominutí příslušenství daně  Kč  1 000 
d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách Kč 400 
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně Kč 300 
f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku Kč 300 
g) o povolení úlevy na dani nebo cle Kč 1 000 
h) o vydání zvláštního povolení na přijímaní a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímaní vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřebních daní2) Kč 1 000 
i) o vydání povolení snížit zajištění spotřebních daní nebo upustit od jeho poskytnutí2) Kč 200 
j) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2) Kč 2 000 
k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2) Kč 200 
2. Vydání potvrzení    
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu Kč 300 
b) tiskopisů vydaných v zahraničí nebo o daňovém domicilu Kč 100 
Předmětem poplatku není
 
1. Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku. 
2. Vydání potvrzení daňovému subjektu uvedené v bodě 2 písmenu a) této položky, je-li povinnost potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu. 
Poznámky  
1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu , státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. 
2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí). 
3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků. 
4. Poplatek podle bodu 1 písmene f) této položky vybírá správní úřad jen v případě řízení podle § 289 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., jde-li o zboží, které má obchodní charakter. 
 

Položka 2 a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin Kč 20 za každou matriční událost  
b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku Kč 20 každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží 
c) Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů Kč 20 
d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu Kč 50 za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku 
Osvobození
 
l. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.     
2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. 
Předmětem poplatku není 
 
  Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst. 
 

Položka 3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu Kč  50 za každou i započatou stránku 
    Kč 40 na přinesené disketě 
    Kč 80 na přineseném CD nebo ZIP 
    Kč 15 za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu  Kč 100 
c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3) Kč 5 za každou i započatou stránku 
Osvobození
 
1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949. 
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny. 
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. 
Předmětem poplatku není 
 
1.  Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu vydání prvního listu rodného, oddacího nebo úmrtního uvedeného v písmenu b) této položky. 
2. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob7). 
3.  Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry. 
Poznámky 
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká. 
2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší. 

Položka 4

  Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu Kč 30 za každou i započatou stránku 
Osvobození
 
1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. 
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. 
Předmětem poplatku není 
 
Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu. 

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu Kč 30 za každý podpis nebo otisk razítka 
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí Kč 100 
Osvobození 
1.  Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/ /1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. 
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. 
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). 

Položka 6

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence8) Kč 1 000 
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8) Kč 500 
Osvobození
 
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/ /1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem8).  

Položka 7

a) Vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu9) Kč 500 
b) Vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky9) Kč 1 000 
c) Vydání rozhodnutí na návrh žadatele v akreditačním řízení9) Kč 1 000 

Položka 8

a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky Kč 100 
b) Vydání potvrzení o národnosti nebo státním občanství Kč 100 
c) Udělení státního občanství České republiky Kč 10 000 
Předmětem poplatku není
 
Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu. 
Zmocnění
 
Správní úřad může, ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu, snížit poplatek podle písmene c) této položky až na částku 1 000 Kč. 

Položka 9

a) Vydání průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo neupotřebitelný Kč 30 
b) Přijetí žádosti o vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí Kč 2 000 
c) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci Kč 500 
d) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci Kč 250 
e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky Kč 10 000 
f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí Kč 10 000 
g) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky Kč 5 000 
Poznámka 
Pro účely úkonů podle písmen b) až e) této položky se zaměstnancem ze zahraničí a cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání. 

Položka 10

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů Kč 50 
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu Kč 2 000 
c) Uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí Kč 200 
Poznámka 
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. 

Položka 11

  Vydání povolení změny     
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení Kč 100 
b) jména nebo příjmení v ostatních případech Kč 1 000 
Osvobození
 
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. 
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.  
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. 
Poznámky 
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. 
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.  
3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. 
4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné. 

Položka 12 

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky Kč 3 000 
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky Kč 2 000 
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost Kč 1 000 
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem Kč 500 
Poznámky  
1. Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců. 
2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu. 
Osvobození od poplatku
 
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené. 

Položka 13 

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle     
  - na 1 den Kč 30 
  - na 5 dní Kč 50 
  - na 30 dní Kč 70 
  - na 6 měsíců Kč 100 
  - na 12 měsíců Kč 150 
  - na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce Kč 75 
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč 1 000 
c) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500 
d) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev Kč 500 
e) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev Kč 200 
Předmětem poplatku není
 
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem e) této položky, jde-li o zrušení zápisu. 
Poznámka 
Poplatek podle písmene a) šesté odrážky a písmene c) této položky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky. 

Položka 14

a) Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti     
  - kratší než 1 rok Kč 60 
  - 1 rok Kč 100 
  - 1 rok pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50 
  - 3 roky Kč 200 
  - 3 roky pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100 
  - 10 let Kč 500 
b) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250 
c) Přenechání výkonu rybářského práva Kč 2 000 
Poznámka 
Poplatek podle písmene a) třetí a páté odrážky a písmene b) této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům základních škol, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.  

Položka 15

a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10) Kč 50 000 
b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11) Kč 200 
c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států Kč 100 000 
d) Vydání licence k provozování zoologické zahrady12) Kč 20 000 
e) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě Kč 5 000 
f) Vydání k povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území13) Kč 200 
g) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy Kč 200 
Poznámka 
Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře. 

Položka 16

a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) Kč 100 
b) Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana Kč 100 
Předmětem poplatku není
 
Vydání nového občanského průkazu uvedené v písmenu b) této položky, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana. 
Poznámky 
1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti. 
2. Podle písmene a) této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina. 

Položka 17 

1. Vydání stavebního povolení     
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty Kč 300 
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty Kč 1 000 
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 Kč 300 
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními Kč 300 
e) ke stavbě řadových garáží Kč 300 a 150 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 2 500 
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) Kč 300 
g) k drobným stavbám, a jejich změnám Kč 300 
h) k dočasný stavbám zařízení staveniště Kč 300 
i) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h) Kč 3 000 
  - k její nástavbě a přístavbě Kč 2 500 
  - k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu Kč 1 000 
2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení14) Kč 300 
3.  Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení15) Kč 1 000 
4. Vydání povolení terénních úprav16) Kč 1 000 
Předmětem poplatku není
 
Písemné sdělení17) stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení. 
Osvobození
 
Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu. 
Poznámky 
1. Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. 
2. Stavby ubytovacích zařízení, stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky.  
3. Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální stavební úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
4. Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha těchto staveb se měří nad podnožím. 
5. Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky. 

Položka 18 

a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území Kč 1 000 
b) Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč  500 
Předmětem poplatku není
 
Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.  

Položka 19

a) Vydání povolení ke změně užívání stavby Kč 500 
b) Vydání povolení k odstranění stavby Kč 100 
Předmětem poplatku není
 
Změna dokončené stavby, je-li nový nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu17). 
Poznámka 
Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá za každou stavbu, jejíž odstranění je povoleno. 

Položka 20 

  Místní šetření     
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 100 
b) za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč 150 
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 300 
Osvobození
 
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18) a místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení, podaných podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. 
Předmětem poplatku není
 
Místní šetření prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, 21 a 60, dále místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní úřad, nebo místní šetření prováděné při kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním povolení.  
Poznámky 
1. Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení, nebo pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení stavby. 
2. Poplatek podle této položky se vybírá i za místní šetření z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení. 
3. Poplatek podle této položky se vyměřuje po ukončení místního šetření. 

Položka 21 - Povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

a) Vydání povolení peněžité nebo věcné loterie podle § 2 písm. a) zákona, okamžité loterie podle § 2 písm. d) zákona a tomboly podle § 2 písm. b) zákona     
      10 %, 
    nejméně Kč 200 
    nejvýše Kč 10 mil. 
b) Vydání povolení číselné loterie podle § 2 písm. c) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. f) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. h) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. j) zákona, sazkové hry podle § 2 písm. k) zákona nebo loterie a jiné podobné hry podle § 50 odst. 3 zákona za každý rok  10 %,  
    nejméně Kč 1 500 
    nejvýše Kč  10 mil. 
c) Vydání povolení k provozování sázkových her podle § 2 písm. e) zákona, za každý výherní hrací přístroj   
  - nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce Kč 10 000 
  - nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce Kč 16 000 
  - nejdéle na 1 kalendářní rok Kč 30 000 
d) Vydání povolení provozování sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona nebo sázkové hry podle § 2 písm. i) zákona za každý rok   10 % 
    nejméně Kč 1 500 
e) Vydání povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje podle § 19 odst. 4 zákona Kč 1 000 
f) Změna povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou podle § 19 odst. 4 zákona  Kč  2 000 
Poznámky 
1. Základem poplatku podle písmene a) této položky, pokud jde o peněžité, věcné nebo okamžité stírací loterie, je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku, pokud jde o tomboly, je úhrnná cena vydaných losů. 
2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím. 
3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán s přihlédnutím k podmínkám uvedeným ve vydaném povolení. 

Položka 22 

a) Vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace příslušníků členských států Evropské unie19) Kč 2 000 
b) Vydání20) osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění Kč 200 
c) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi ("povolení k restaurování")21), udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků23) Kč 500 
d) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b) Kč 50 
e) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola24) Kč 25 000 
f) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb25)  Kč 100 000 
g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu25) Kč 10 000 
h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb  Kč 25 000 
i) Udělení pověření k výkonu atestací26) Kč 100 000 

Položka 23 

a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)     
  1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně Kč 1 000 
  2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu Kč 10 000 
  3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše Kč 10 000 
  4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem Kč 100 000 
b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27) 
  1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie Kč 1 000 
  2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení Kč 500 
  3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo autorizace na výstavbu přímého vedení nebo autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení Kč 10 000 
  4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení Kč 500 
c) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami28) Kč 1 000 
Předmětem poplatku není 
 
1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.  
2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku. 

Položka 24

a) Vydání živnostenského listu Kč 1 000 
  - pro provozování živnosti průmyslovým způsobem Kč 10 000 
b) Vydání rozhodnutí o provozování stávající ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byl vydán živnostenský list Kč 9 000 
c) Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny Kč 2 000 
  - pro provozování živnosti průmyslovým způsobem Kč 20 000 
d) Vydání rozhodnutí o provozování stávající koncesované živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byla vydána koncesní listina Kč 18 000 
e) Změna živnostenského listu nebo změna koncesní listiny  Kč 500 
f) Změna údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, sídlo) podnikatele v živnostenském listě nebo v koncesní listině včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo v koncesní listině, jakož i změna koncesní listiny bez předchozí změny rozhodnutí o udělení koncese Kč 100 
g) Změna rozhodnutí o udělení koncese včetně změny koncesní listiny Kč 1 000 
h) Schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost Kč 500 
i) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění Kč 100 
Předmětem poplatku není
 
1. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu. 
2. Schválení odpovědného zástupce je-li provedené současně s vydáním rozhodnutí o udělení koncese nebo se změnou rozhodnutí o udělení koncese. 
3. Změna uvedená v písmenech e), f) a g) této položky, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.  
Poznámky 
1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný při ohlášení živnosti. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. 
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene e) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene f) této položky. Poplatek podle písmen e) až g) této položky je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. V případě, že správní úřad neprovede změnu a poplatek byl zaplacen při oznámení změny, správní úřad poplatek nevrací. 
3. Poplatek podle písmene e) této položky se vybírá za změnu koncesní listiny bez předchozí změny rozhodnutí o udělení koncese.  
4. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá za osvědčení vydávané podle § 10 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb. 

Položka 25

a) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení Kč 1 000 
b) Změna rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení Kč 500 
c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt) podnikatele v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí o registraci Kč 100 
d) Zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení Kč 150 
Předmětem poplatku není
 
1. Změna zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení a zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu. 
2. Změny uvedené v písmenech b) a c) této položky, které navazují na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo zrušení rozhodnutí o registraci uvedené v písmenu d) této položky, provádí-li se též zápisem v obchodním rejstříku.  
Poznámka 
Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.  

ČÁST II 

Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, jde-li     
  - o motocykl do 50 cm3 Kč 300 
  - o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500 
  - o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800 
  - o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč  500 
  - o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700 
b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel Kč 100 
c) Vydání tabulky registrační značky Kč 200 
za každou tabulku 
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky Kč 500
za každou tabulku 
e) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel Kč 50
za každou změnu 
f) Vydání řidičského průkazu Kč 50 
g) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu Kč 10 
Osvobození 
 
1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). 
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů. 
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29). 
4. Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití. 
Předmětem poplatku není
 
1. Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, trvalé vyřazení vozidla z registru a odhlášení vozidla z registru. 
2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu30). 
Poznámky 
1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku. 
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. 
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c) až e) této položky. 
4. Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu. 
5. Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.  

Položka 27 

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti     
  - typu vozidla nebo samostatného technického celku Kč 2 000 
  - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla Kč 1 000 
  - při hromadné přestavbě vozidel Kč  500 
b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii     
  - vozidla nebo samostatného technického celku Kč 2 000 
  - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla Kč 1 000 
  - při hromadné přestavbě vozidel Kč 500 
c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla Kč 2 000 
d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES Kč 1 500 
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole Kč 1 000 
f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín zkapalněný plyn nebo propan-butan Kč 500 
g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b) Kč 50 
za každý list 
Osvobození
 
Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). 
Zmocnění
 
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES. 
Poznámka 
Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu. 

Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly Kč 2 000 
b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly Kč  1 000 
c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole Kč  300 
d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole Kč 100 
e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů Kč 1 000 
f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů Kč  100 
g) Vydání nebo rozšíření osvědčení profesní způsobilosti řidiče Kč 200 
h) Změna v osvědčení profesní způsobilosti řidiče Kč 100 

Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly Kč 3 000 
b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly Kč 500 
c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí Kč 1 500 
d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí  Kč  300 
e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí  Kč 200 

Položka 30

a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 500 
b) Vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 1 000 
c) Vydání průkazu zbraně Kč 200 
d) Rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 500 
e) Rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 1 000 
Zmocnění
 
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby. 
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby. 
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu. 
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení. 
Poznámky  
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku. 
2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.  

Položka 31

a) Vydání povolení k provozování střelnice Kč 1 000 
b) Vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň Kč 200 
c) Vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B Kč 100 
d) Vydání povolení k vystavování zbraní  Kč 1 000 

Položka 32 

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31) Kč 10 000 
b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31) Kč 150 
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební značkou Kč 500 
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení31) Kč 100 
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie31) Kč 500 
f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva31) Kč 10 000 
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku31) Kč 10 000 
h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a o typové zkoušce pyrotechnického výrobku 50 % 
ze sazby poplatků 
podle písmen a), f) a g) 
i) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně Kč 300 
j) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou31) Kč 1 000 

Položka 33 

a) Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva Kč 500 
b) Vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva Kč 200 
c) Vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo Kč 1 000 
d) Vydání evropského zbrojního pasu Kč 500 
e) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu Kč 100 
Osvobození
 
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely. 
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích. 

Položka 34 

1. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše 2 měsíců Kč 400 
2. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku Kč 2 000 
3. Vydání licence nebo změna licence32)    
  a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy    
    - za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy Kč 300 
    - každou mezikrajskou linku Kč 500 
  b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku Kč 5 000 
  c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku   1 000 
4. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky    
  a) k provedení jedné přepravy Kč 1 000 
  b) k provedení 2 až 5 přeprav Kč 4 000 
  c) k provedení neomezeného počtu přeprav Kč 20 000 
5. Vydání povolení32) zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby Kč 5 000 
6. Vydání vstupního povolení32) k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy Kč 5 000 
7. Vydání náhradního povolení32) pro zahraničního provozovatele Kč 10 000 
Zmocnění
 
Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 3 písmen b) a c) a bodů 4, 5, 6 a 7 této položky, popřípadě sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.  
Předmětem poplatku není
 
1. Změna licence uvedená v bodě 3 této položky provedená z podnětu správního úřadu. 
2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce. 
3. Vydání licence nebo její změna uvedená v bodě 3 této položky, přijme-li dopravce na předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.  

Položka 35 

Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity     
A. Ve vnitrostátní dopravě     
  a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry Kč 1 200 
  b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně Kč 2 500 
  c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení) Kč 6 000 
B. V mezinárodní dopravě     
  a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m Kč 4 500 
  b) v ostatních případech     
největší povolená 
hmotnost (v t) do 60 včetně           nad 60           nad 80           nad 100           nad 120           nad 150 
I
sazba v Kč 6 000 12 000 20 000 30 000 40 000 60 000 
překročení největší
povolené hmotnosti 
na nápravu (v %)           3 10           11 20           21 30           nad 30 
II
sazba v Kč 5 000 15 000 30 000  60 000 
celková šířka v mm nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500 nad 5 000 nad 5 500 
III sazba v Kč 3 000 6 000 10 000 15 000 20 000  
IV
v případě tranzitní dopravy                              Kč 25 000 
Celkový poplatek I+II+III+IV 
Osvobození 
 
Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.  
Zmocnění
 
Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky. 
Poznámka 
Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. 

Položka 36 

a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti     
  - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní Kč 100 
  - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců Kč 500 
  - delší než 6 měsíců Kč 1 000 
b) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy Kč 1 000 
c) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci Kč 500 
Osvobození
 
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). 
Předmětem poplatku není 
 
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie. 
2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu33). 

ČÁST III 

Položka 37 

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla nebo plavecké služební knížky Kč 200 
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla Kč 150 
c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě Kč 200 
d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro příbřežní plavbu na moři Kč 300 
e) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu Kč 100 
f) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle Kč 400 
g) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby Kč 500 
Poznámky 
1. Za vydání duplikátu průkazu se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku. 
2. Za vydání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí vodní dopravou (ADNR) se vybírá poplatek podle položky 22 písmeno b) tohoto sazebníku. 

Položka 38

a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě     
  - malá plavidla do délky 5 m včetně Kč 300 
  - malá plavidla nad délku 5 m Kč 500 
  - přívozní plavidla Kč 400 
  - ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení o výtlaku do 15 t včetně Kč 400 
  - o výtlaku nad 15 t Kč 600 
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu Kč 100 
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu    
  - určenému k přepravě nákladů Kč 1 000 
  - neurčenému k přepravě nákladů Kč 500 
d) Vystavení zvláštního povolení pro určitou plavbu nebo povolení k provozu plovoucího tělesa nebo povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky Kč 500 
e) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle Kč  100 za každý druh zařízení 
Předmětem poplatku není 
 
Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu e) této položky před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení plavidla. 
Poznámka 
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti. 

Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení Kč 500 
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla Kč 2 000 
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů Kč 200 
d) Zápis nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů Kč 200 
e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku Kč 200 
f) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34) Kč 500 
Předmětem poplatku není
 
Zápis změny uvedené v písmenu c) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo. 
Poznámka 
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla. 

Položka 40

a) Vydání povolení k užívání veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi Kč 2 000 
b) Vydání povolení pro přepravu nebezpečných věcí Kč 5 000 
c) Vydání povolení ke zřízení vrakoviště Kč 2 000 
d) Vydání povolení pro zvláštní přepravu Kč 1 500 
e) Vydání rozhodnutí o souhlasu k provozování přístavu Kč 1 000 
Osvobození 
 
1. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno vydání povolení pro plavidlo provádějící zásobování plavidel v přístavu. 
2. Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy. 
Předmětem poplatku není
 
Vydání povolení k užívání veřejného ochranného přístavu plavidlem v zájmu jeho bezpečnosti (vodní stav, zámraza, zastavení plavby apod.) uvedené v písmenu a) této položky. 
Poznámky 
 
1. Povolením zpoplatňovaným podle písmene b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení pro přepravu určitého objemu stejného druhu nebezpečné věci bez ohledu na počet použitých plavidel stejného dopravce podle harmonogramu přepravy. 
2. Správní úřad vydává povolení pro zvláštní přepravu, zpoplatňované podle písmene d) této položky, podle Čl. 1. 21 Řádu plavební bezpečnosti. 

Položka 41 

a) Vydání námořnické knížky Kč 500 
b) Vydání průkazu způsobilosti    
  - lena strážní služby Kč 1 500 
  - důstojníka Kč 2 000 
  - kapitána Kč 3 000 
  - ostatních členů posádky lodě Kč  1 000 
  - velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty Kč  500 
c) Vydání potvrzení průkazu způsobilosti nebo jeho výměna Kč 400 
d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti    
  - důstojníka Kč  2 000 
  - kapitána Kč 3 000 
e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený Kč  400 

Položka 42 

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li     
  - o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně Kč 10 000  
  - o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m Kč 15 000 
  - o námořní obchodní lodě (dále jen "lodě") Kč 100 000 
  - o cisternové lodě nebo lodě urené ke speciálním účelům Kč 130 000 
b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu Kč  50 000 
  - cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům Kč 65 000 
c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li    
  - o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně Kč 5 000 
  - o rekreační jachty jejichž délka trupu přesahuje 12 m Kč 10 000 

Položka 43 

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li     
  - o námořní jachty Kč 2 000 
  - o námořní lodě Kč 10 000 
b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení Kč 2 000 

Položka 44 

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě Kč  10 000 
b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě Kč 3 000 
c) Vydání lodních listin, jde-li    
  - o námořní nebo rekreační jachty Kč 1 000 
  - o námořní lodě Kč 2 500  

Položka 45 

a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu     
  - mezinárodní veřejné Kč 15 000 
  - mezinárodní neveřejné Kč 10 000 
  - vnitrostátní veřejné Kč 5 000 
  - vnitrostátní neveřejné Kč  3 000 
b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu 10 % 
sazby poplatků podle 
písmene a) této položky 
c) Vydání osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností     
  - vyšší než 10 tun Kč 30 000 
  - 10 tun a nižší  Kč 10 000 
d) Změna osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností    
  - vyšší než 10 tun Kč 1 500 
  - 10 tun a nižší Kč 1 000 
e) Prodloužení osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností    
  - vyšší než 10 tun Kč 1 500  
  - 10 tun a nižší Kč 1 000  
Osvobození 
 
Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém a Leteckou záchrannou službu, jde-li o povolení provozovat heliporty. 

Položka 46 

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřízení stavby nebo zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu letiště Kč 5 000 
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště Kč 3 000  

Položka 47

a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy Kč 50 000 
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností     
  - 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším Kč 15 000 
  - vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 20 Kč 50 000 
c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi Kč 15 000 
d) Prodloužení platnosti licence nebo povolení anebo změna licence nebo povolení Kč 1 500  
Poznámky  
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví. 
2. Poplatek podle této položky se vybírá i za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy vydané zahraničnímu leteckému dopravci. 

Položka 48

a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností     
  - vyšší než 10 tun Kč 3 000 
  - 10 tun a nižší Kč 1 000 
b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu Kč 500  
Poznámka 
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35).  

Položka 49

a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky Kč 10 000 
b) Udělení oprávnění k projektování zástaveb a k zástavbám leteckých pozemních zařízení Kč 10 000 

Položka 50 

a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu Kč 10 000 
b) Prodloužení platnosti nebo změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu Kč 1 500 
c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti    
  - jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie Kč 500 
  - jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie Kč 1 500 

Položka 51

a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu Kč 10 000 
b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota Kč 5 000 
c) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu anebo povolení k létání letadla bez pilota Kč 1 500  

Položka 52

a) Vydání rozhodnutí o pověření k poskytování letových provozních služeb včetně letištních Kč 10 000 
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu s poskytováním letecké služby telekomunikační, meteorologické, informační, při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti Kč 10 000 
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedených v písmenech a) nebo b) anebo jejich změna Kč 1 500 

Položka 53

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání Kč 5 000 
b) Změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání Kč 1 500 

Položka 54 

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A) 
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B) 
c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C) 
d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D) 
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E) 
  A B C D E 
  Sazba v Kč
 Sazba v Kč
 Sazba v Kč
 Sazba v Kč
 Sazbav Kč
 
Balóny a vzducholodě 5 000 500 1 500 - - 
Kluzáky 8 000  2 500 2 500 200 - 
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla 10 000 3 000 3 000 200 - 
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně 20 000 5 000 5 000 500 2 000 
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg 50 000 15 000 15 000 1 000 5 000  
Poznámky 
1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla. 
2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla. 

Položka 55

a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydané leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F) 
b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G) 
c) Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F) 
d) Vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F) 
  F G 
Balóny a vzducholodě 1 000  100 
Kluzáky 3 000 300 
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla 3 500 350 
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně 7 000 700 
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg 15 000 1 500 
Zmocnění 
1. Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech. 
2. Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v kategorii "Povolení k letu" pro letadlo, kterému bylo dříve vydáno osvědčení letové způsobilosti. 
Předmětem poplatku není
 
Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v kategorii "Povolení k letu", nařídí-li přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti nebo vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v uvedené kategorii k provedení zkušebních letů, uplynula-li lhůta vyznačené platnosti v Osvědčení letové způsobilosti během doby provádění údržby nebo opravy, s výjimkou, kdy letadlo bylo předáno ke generální opravě nebo k údržbě, která svým rozsahem nahrazuje generální opravu. 

Položka 56

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení 
  - u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem H) 
  - u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem K) 
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení 
  - u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem I) 
  - u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem L) 
c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu 
  - u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem J) 
  - u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem M)  
Pohonné jednotky  H I J 
   Sazba v Kč    Sazba v Kč    Sazba v Kč 
pro zástavbu do kluzáků 
a ultralehkých letadel 3 000  1 500 1 500 
pístové 6 000  3 000 3 000 
turbovrtulové, turbohřídelové 
a proudové 10 000 5 000 5 000  
Vrtule a vrtulové jednotky K L M 
   Sazba v Kč    Sazba v Kč    Sazba v Kč 
pevné dřevěné vrtule 1 000 500 500 
pevné kompozitové a kovové vrtule 2 000  1 000 1 000 
přestavitelné vrtule 3 000 2 000 2 000 
stavitelné vrtulové jednotky 5 000 3 000  3 000  
Poznámky 
1. Pohonnou jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty. 
2. Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.  

Položka 57

1. Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví     
  a) součástí výstroje letadel  Kč  2 000 
    - vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla Kč  1 000 
  b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla Kč 4 000 
    - vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla Kč 2 000 
  c) světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení Kč 2 000 
  d) pozemní elektronická zabezpečovací zařízení    
    - zařízení Kč 2 000 
    - systém Kč 4 000 
  e) pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel Kč 4 000 
  f) pozemní zdroje energií pro letadla Kč 2 000 
  g) letecké trenažéry Kč 15 000 
  h) letecké simulátory Kč 25 000 
  i) zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť Kč 2 000 
  j) zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla Kč  2 000 
2. Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví 20% 
sazby poplatků podle 
bodu 1. písmen c) 
až j) této položky 
Předmětem poplatku není
 
Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví. 
Poznámky 
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.  
2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmen c) až j) této položky. 

Položka 58

a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie nebo o změně kategorie železniční dráhy Kč 2 000 
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy    
  - celostátní nebo regionální Kč 10 000 
  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 Kč 3 000 
  - vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší Kč 1 500 
  - lanové Kč 1 000 
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy Kč 1 000 
d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy Kč 500 
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze    
  - celostátní nebo regionální Kč 10 000 
  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce Kč 3 000 
  - lanové Kč 1 000 
f) Změna licence k provozování drážní dopravy Kč 1 000 
g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence Kč 500 
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách Kč 500 
i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovní kolejí nebo o jeho změně Kč 500 
j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu osvědčení Kč 1 000 
Poznámka 
Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou. 

Položka 59

a) Schválení typu drážního vozidla     
  - elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy Kč 30 000 
  - osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 15 000 
  - nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah Kč 10 000 
b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu36) Kč 2 000 
bez ohledu na počet odchylek 
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla Kč 100 
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení37) Kč 50 
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize (prohlídky) určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu Kč 100 
Poznámka 
Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu37). 

ČÁST IV 

Položka 60

1. Vydání     
  a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 1 000 
    - změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 500 
  b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 1 500 
    - změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem Kč 750 
  c) povolení k předávání a přejímání výbušnin    
    - o celkové hmotnosti do 25 kg včetně Kč 100 
    - o celkové hmotnosti nad 25 kg Kč 500 
  d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin Kč 300 
  e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce Kč 300 
  f) povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b) Kč 300 
  g) povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky Kč 300 
  h) povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky Kč 500 
  i) povolení k používání typu důlního přístroje Kč 300 
  j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru Kč 1 500 
  k) povolení38) k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí Kč 1 000 
    - změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí  Kč 500 
2. Vydání rozhodnutí38)    
  a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí Kč 2 000 
  b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl Kč 1 000 
  c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí Kč 1 000 
Předmětem poplatku není
 
Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.  
Poznámka 
Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny. 

Položka 61

a) Přijetí k žádosti o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů ohrožených druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin Kč 1 000 
b) Přijetí o vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin Kč 1 000 
Osvobození
 
Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno rozhodnutí k žádosti o vydání povolení 
a) k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem, 
b) k vývozu nebo dovozu exempláře určeného do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, 
c) k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí, 
d) k vývozu nebo dovozu exempláře určeného k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a exempláře pocházejícího z nebo určeného do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí, 
e) k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž majitel cestuje na dobu ne delší než 3 měsíce dočasně z nebo na území České republiky.  

Položka 62

a) Ověření platnosti puncovní značky Kč 20 
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky  Kč 200 
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky Kč 40 
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin Kč 400 
e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky Kč 100 
Předmětem poplatku není
 
Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu. 

Položka 63

a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů40) Kč 100 000 
b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40) Kč 10 000 

Položka 64

Přijetí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele41) Kč 30 000 

Položka 65

a) Přijetí žádosti o schválení prospektu cenného papíru nebo emisních podmínek dluhopisu anebo dluhopisového programu Kč 10 000 
b) Přijetí žádosti o schválení užšího prospektu cenného papíru nebo dodatku prospektu cenného papíru nebo doplňku dluhopisového programu anebo změny emisních podmínek dluhopisu Kč 5 000 
c) Přijetí žádosti o povolení zúžení obsahu prospektu nebo užšího prospektu Kč 3 000 
d) Přijetí žádosti o schválení dodatku užšího prospektu cenného papíru Kč 2 500 
e) Přijetí žádosti o posouzení vzoru listinného cenného papíru v souvislosti s přeměnou podoby cenného papíru z hlediska plnění požadavků na technické provedení Kč 2 000 
f) Přijetí žádosti o povolení, aby emitent mající povinnost sestavovat účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku mohl uveřejnit, při plnění povinnosti uveřejnit výroční zprávu, pouze jednu z účetních závěrek Kč 2 000 
g) Přijetí žádosti o udělení výjimky z povinnosti emitenta kótovaných akcií uveřejňovat bez zbytečného odkladu podstatné změny Kč 2 000 
h) Přijetí žádosti o souhlas s obsahem nabídky převzetí kótovaných cenných papírů Kč 5 000 
  - o souhlas s obsahem nabídky na odkoupení kótovaných cenných papírů Kč 3 000 
  - o vydání rozhodnutí o zániku povinnosti učinit nabídku převzetí z důvodu snížení podílu na hlasovacích právech nebo z důvodu dosažení podílu v důsledku zvýšení základního kapitálu za účelem odvrácení úpadku společnosti nebo za účelem dosažení či udržení kapitálové přiměřenosti anebo jen za účelem zajištění závazku Kč 1 000 
  - o vydání rozhodnutí o zproštění obchodníka s cennými papíry oznamovací povinnosti Kč 1 000 
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při zrušení kótace účastnických cenných papírů nebo při změně druhu akcií nebo při omezení převoditelnosti kótovaných akcií na jméno nebo při zpřísnění omezení převoditelnosti kótovaných akcií na jméno Kč 1 000  
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při fúzi akciové společnosti s akciovou společností nebo společností s ručením omezeným Kč 5 000 
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou akciovou společností při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě nerovnoměrného výměnného poměru Kč 5 000 
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou společností s ručením omezeným při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě vypořádání s akcionáři, kteří nesouhlasili se svou účastí v této společnosti Kč 5 000 
  - o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněného nástupnickou společností při rozdělení akciové společnosti sloučením Kč 5 000 
Osvobození  
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.  
2. Od poplatků podle této položky je osvobozena Česká exportní banka, a. s. 

Položka 66

a) Přijetí žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti Kč 50 000 
b) Přijetí žádosti    
  - o registraci vázaného pojišťovacího zprostředkovatele nebo podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele Kč 2 000 
  - o registraci pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře Kč 10 000 
  - o registraci samostatného likvidátora pojistných událostí  Kč 10 000 
  - o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně Kč 20 000 
  - o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny Kč 20 000 
  - o schválení záměru fúze, rozdělení nebo změny právní formy pojišťovny nebo zajišťovny, nejde-li o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění Kč 20 000 
  - o udělení souhlasu s jiným finančním umístěním nebo souhlasu s tvorbou jiné rezervy Kč 5 000 
  - o udělení předchozího souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny anebo pověřeného zástupce pobočky pojišťovny se sídlem v jiném státě než je stát Evropského hospodářského prostoru  Kč 5 000 
c) Vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti Kč 1 000 
d) Přijetí žádosti    
  - o povolení k činnosti burzy cenných papírů Kč 200 000 
  - o povolení k organizování mimoburzovního trhu s investičními nástroji Kč 200 000  
  - o povolení k provozování vypořádacího systému Kč 100 000 
  - o povolení k činnosti centrálního depozitáře Kč 100 000 
  - o povolení tiskárně k tisku listinných cenných papírů Kč 100 000 
  - o povolení k činnosti investiční společnosti, k činnosti investičního fondu nebo k veřejnému nabízení a vydávání cenných papírů zahraničního speciálního fondu na území České republiky Kč 50 000  
  - o povolení k vytvoření podílového fondu Kč 20 000 
  - o povolení k činnosti obchodníka s cenným papíry, který není bankou nebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby s povolením k poskytování investičních služeb Kč 50 000 
  - o registraci investičního zprostředkovatele Kč 2 000 
  - o povolení k výkonu činnosti makléře Kč 3 000 
e) Přijetí žádosti o změnu    
  - povolení k činnosti burzy cenných papírů Kč 100 000 
  - povolení k organizování mimoburzovního trhu s investičními nástroji Kč 100 000 povolení k provozování vypořádacího systému Kč 50 000 
  - povolení k činnosti centrálního depozitáře Kč 50 000 
  - povolení k činnosti investiční společnosti, k činnosti investičního fondu nebo k veřejnému nabízení a vydávání cenných papírů zahraničního speciálního fondu na území České republiky Kč 10 000 
  - povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby s povolením k poskytování investičních služeb Kč 10 000 
  - povolení k výkonu činnosti makléře Kč 2 000 
f) Přijetí žádosti o odnětí povolení uvedeného v písmenu d), s výjimkou poslední odrážky uvedené v písmenu d) Kč 3 000 
  - povolení k činnosti makléře Kč 1 000 
g) Přijetí žádosti o předchozí souhlas s volbou nebo jmenováním    
  - vedoucího pracovníka investiční společnosti, investičního fondu, obchodníka s cennými papíry, který není bankou, burzy cenných papírů a organizátora mimoburzovního trhu s investičními nástroji, vedoucího organizační složky zahraniční osoby s povolením k poskytování investičních služeb a s nabytím kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, investiční společnosti a investičním fondu Kč 1 000 
h) Přijetí žádosti    
  - o povolení k rozdělení, sloučení nebo splynutí investičních společností, investičních fondů, obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami nebo provozovatelů vypořádacích systémů, ke sloučení nebo splynutí burz cenných papírů, organizátorů mimoburzovního trhu a centrálního depozitáře Kč 20 000 
  - o povolení ke sloučení nebo splynutí podílových fondů Kč 5 000 
  - o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu Kč 2 000 
  - o schválení změny statutu investičního fondu nebo podílového fondu Kč 1 000 
i) Přijetí žádosti o schválení dražebního řádu obchodníka s cennými papíry Kč 3 000 

Položka 67

a) Vydání rozhodnutí      
  - o udělení oprávnění k provozování celoplošného analogového televizního vysílání Kč 400 000 000 
  - o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování celoplošného analogového televizního vysílání Kč 200 000 000 
b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti k místnímu televiznímu vysílání Kč 50 000 
c) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání  Kč 15 000 
d) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání v kabelovém systému nebo prostřednictvím družic Kč 50 000 
e) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených    
  - v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání nebo v přihlášce k provozování převzatého vysílání v kabelovém systému nebo prostřednictvím družic Kč 10 000 
  - v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání  Kč 3 000  
Předmětem poplatku není
 
Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene e) této položky, zapisuje-li se změna i do obchodního rejstříku.  

ČÁST V

Položka 68

Vydání osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku42)     
a) za každou i započatou tunu zásilky jatečních zvířat Kč 170
nejméně však Kč 1 120 
b) za každou i započatou tunu zásilky živočišných produktů Kč 170
nejméně však Kč 1 120 
c) za každou i započatou tunu zásilky ostatních druhů zvířat  Kč 170
nejméně však Kč 1 120 
d) za každou i započatou tunu zásilky produktů rybolovu do 100 tun včetně Kč 170 
nejméně však Kč 1 120 
  - překračuje-li zásilka produktu rybolovů 100 tun Kč 80
za každou další tunu nad 100 tun včetně 
  - překračuje-li zásilka produktů rybolovu, které neprošly jiným předzpracováním než odstranění střev, 100 tun včetně Kč 50
za každou další tunu nad 100 tun včetně 
Poznámka  
Minimální sazba poplatku ve výši 1 120 Kč se nepoužije, jde-li o zásilku drůbeže, ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, zajícovitých, včel a jiného hmyzu, plazů a obojživelníků, dalších bezobratlých, kožešinových zvířat a zvířat nebezpečných druhů pro zoologické zahrady a cirkusy, včetně sudokopytníků a koňovitých. 

Položka 69

a) Schválení veterinárního přípravku a jeho zápis do Seznamu schválených veterinárních přípravků42) Kč 6 000 
b) Vydání povolení k výrobě veterinárních přípravků42) Kč 10 000 
c) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti prodejce veterinárních přípravků42) Kč 2 000 
d) Zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu technických prostředků pro veterinární použití42) Kč 1 000 
e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku42) Kč 1 000 
f) Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku42) Kč 2 000  

Položka 70

Vydání veterinárního osvědčení42) k přemístění zvířete mimo včel     
- za jedno zvíře Kč 50 
- za více než jedno zvíře Kč 100  

Položka 71

Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42) Kč 100 

Položka 72

a) Schválení a registrace hospodářství, popřípadě jiného zařízení, trhu, shromažďovacího střediska nebo karanténního střediska42) Kč 200 
b) Schválení a registrace podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení42) Kč 500 
c) Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo obchodníka s živočišnými produkty42) Kč 500 

Položka 73 

a) Registrace soukromého veterinárního technika42) Kč 1 000 
b) Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti42) Kč 2 000 
c) Vydání povolení k provozování asanačního podniku42) Kč 3 000 
d) Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti42) Kč 1 000 

Položka 74 

a) Vydání rozhodnutí43) o povolení k chovu nebezpečných druhů zvířat     
  - za jedno zvíře Kč 500 
  - za více než jedno zvíře Kč 1 000 
b) Vydání rozhodnutí43) o udělení akreditace uživatelskému zařízení k provádění pokusů na zvířatech Kč 10 000 

Položka 75 

Vydání rozhodnutí43) o udělení osvědčení pro chovná nebo dodavatelská zařízení, která chovají nebo dodávají zvířata pro pokusné účely Kč 5 000 

Položka 76

a) Ověřování chmele hlávkového44)  Kč 250
za každých i započatých 1000 kg 
b) Ověřování chmele práškového nebo granulovaného44) Kč 300
za každých i započatých 1000 kg 
c) Vystavení odrůdového certifikátu  Kč 50 
d) Provedení kontroly chmele při přebalení45) Kč 150
za každých i započatých 1000 kg 
Poznámky  
1. Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.  
2. Poplatek podle písmen a), b) a d) této položky se vyměřuje po provedení ověřování nebo kontroly chmele. 

Položka 77 

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů46) Kč 250 
b) Vydání prvního rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, Kč 300 
za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46) 
c) Vydání rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno Kč 500 
za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46) 
Předmětem poplatku není
 
Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.  

Položka 78 

a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností47) Kč 2 000 
b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47) Kč 2 000 
c) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností nebo rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení anebo rozhodnutí o uznání osoby fyzické či právnické, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47) Kč 500 

Položka 79 

Vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu48) Kč 10 000 

Položka 80

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení49) na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz Kč 500 
b) Vydání rozhodnutí49) o přechovávání karanténních škodlivých organismů, k jejich rozmnožování nebo k jiné manipulaci s nimi pro účely rostlinolékařského výzkumu, diagnostiky a šlechtění rostlin Kč 500 
Osvobození
 
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům. 

Položka 81

Přijetí žádosti     
a) o registraci přípravku na ochranu rostlin Kč 40 000 
  - je-li jeho účinná látka zařazena do přílohy 1 ke Směrnici 91/414/EHS Kč 25 000 
b) o zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru Kč 10 000 
Zmocnění
 
1. Správní úřad může snížit poplatky podle této položky až o 90 %, jde-li o biologický přípravek na bázi živých organismů nebo o přípravek a nebo pomocný prostředek na bázi potravinářských surovin. 
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) této položky až o 90 %, jde-li o pomocný prostředek na ochranu rostlin určený ke zjišťování výskytu organizmů včetně lepů. 
Poznámka 
Dalším prostředkem na ochranu rostlin se pro účely tohoto zákona rozumí prostředek, který není přípravkem na ochranu rostlin, ale pomocným prostředkem nebo bioagensem podle zvláštního právního předpisu49).  

Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti registrace přípravku na ochranu rostlin nebo zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin v úředním registru Kč 5 000  
Zmocnění
 
Zmocnění bod 1 k položce 81 zde platí obdobně. 

Položka 83 

Přijetí žádosti o povolení změny v registraci přípravku na ochranu rostlin nebo změny v zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin v úředním registru     
a) bez technického posouzení Kč 500 
b) v ostatních případech Kč 5 000 
Zmocnění 
 
Zmocnění bod 1 k položce 81 zde platí obdobně. 
Poznámka  
Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá i za převod práv. 

Položka 84 

Přijetí žádosti     
a) o rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin nebo zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin v úředním registru  Kč 2 000 
b) o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin nebo zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin v úředním registru Kč 500  

Položka 85 

Přijetí žádosti o povolení k použití neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin nezapsaného do úředního registru     
a) pro účely výzkumu a vývoje Kč 5 000 
b) pro ostatní účely Kč 10 000 
Zmocnění
 
Zmocnění bod 1 k položce 81 zde platí obdobně.  

Položka 86 

1. Vydání povolení k dovozu souběžného přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin     
  a) pro obchodní účely Kč 30 000 
  b) pro ostatní účely Kč 3 000 
2. Prodloužení platnosti vydaného povolení k dovozu    
  a) pro obchodní účely Kč 10 000 
  b) pro ostatní účely Kč 1 000 
3. Udělení oprávnění k provádění zkoušek přípravků na ochranu rostlin nebo dalších prostředků na ochranu rostlin pro registrační řízení nebo řízení o zápisu do úředního registru Kč 1 000 
Zmocnění
 
Zmocnění bod 1 k položce 81 zde platí obdobně.  
Poznámka 
Souběžným přípravkem se pro účely tohoto zákona rozumí přípravek identický s přípravkem registrovaným podle zákona o rostlinolékařské péči. 

Položka 87 

a) Vydání povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu Kč 500 
b) Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin Kč 100 

Položka 88 

Přijetí žádosti     
a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50) Kč 1 000 
b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu51) Kč 100 
c) o registraci odrůdy51) Kč 2 000 
d) o prodloužení registrace odrůdy51) Kč 500 
e) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51) Kč 1 000 

Položka 89 

Přijetí návrhu na udělení nucené licence50) Kč 3 000 

Položka 90 

a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných práv k odrůdě50) Kč 500 
b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku50)  Kč 1 000 
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, firmy, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí licence do rejstříku50) Kč 200 

Položka 91 

Přijetí návrhu na zrušení ochranných práv50) Kč 300 
Předmětem poplatku není
 
Zrušení ochranných práv z podnětu správního úřadu. 

Položka 92

a) Vydání povolení52) k pěstitelskému pálení lihu Kč 1 000 
b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku Kč 1 000 
c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské účely Kč 500 
d) Vydání osvědčení53) pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor Kč 1 000 
e) Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d) Kč 500 
Poznámka 
Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c) a d) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku. 

Položka 93

a) Vydání rozhodnutí o registraci54) výrobce, osoby provozující výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, dovozce nebo dodavatele Kč 10 000 
b) Vydání povolení výrobního provozu Kč 20 000 
c) Vydání rozhodnutí o registraci distributora Kč 5 000 
d) Vydání rozhodnutí o provedení změny nebo rozšíření registrace Kč 500 
e) Vydání rozhodnutí o zaevidování výrobního provozu Kč 1 000 
Poznámky 
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá i za rozhodnutí o registraci osob uvedených v § 3 odst. 11 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., které vyrábějí krmiva pro potřebu živočišné prvovýroby. 
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání evidenčního čísla pro výrobní provozy, které u registrovaných výrobců nepodléhají povolení, popřípadě přezkoušení, podle § 3 odst. 10 a § 4 odst. 3 a 5 zákona 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, za jejichž povolení se vybírá poplatek podle písmene b) této položky. 
3. Podle písmene e) této položky se vybírá poplatek za rozhodnutí o vydání evidenčního čísla výrobního provozu pro výrobu krmiv s použitím doplňkových krmiv pro potřebu živočišné prvovýroby, a to podle § 4 odst. 1 a § 8b zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku. 

Položka 94

Přijetí žádosti55)     
a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu Kč 3 000 
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci hnojiva pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu Kč 500 
c) o registraci ekologického podnikatele v ekologickém zemědělství na ekofarmě Kč 1 000 
d) o registraci pozemků nově zařazených do přechodného období nebo již registrovaných pozemků v případě jejich převodu na jinou osobu Kč 500 

Položka 95

Přijetí žádosti56) nebo návrhu     
a) o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh Kč 35 000 
b) o povolení k uvedení biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh Kč 20 000 
c) o změnu povolení k uvedení biocidního přípravku na trh, prodloužení platnosti povolení nebo jeho obnovení  Kč 2 500 
d) o povolení k uvedení na trh biocidního přípravku, který byl již povolen v jiném členském státě Evropské unie Kč 4 500 
e) na zařazení účinné látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek Kč 45 000 

Položka 96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57) Kč 30 000 
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57) Kč 10 000 
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57) Kč 5 000 
Předmětem poplatku není 
 
Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení z podnětu správního úřadu. 

ČÁST VI

Položka 97

1. Přijetí žádosti58)     
  a) o registraci léčivého přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kč 2 000 
  b) o převod registrace nebo o povolení souběžného dovozu léčivého přípravku Kč 2 000 
  c) o zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Kč 1 000  
2. Přijetí žádosti58)    
  a) o registraci homeopatického přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo o převod registrace homeopatického přípravku Kč 2 000 
  b) o povolení souběžného dovozu homeopatického přípravku Kč 2 000 
  c) o zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku Kč 1 000 
Předmětem poplatku není 
 
Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění. 
Poznámka 
Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie. 

Položka 98

Přijetí žádosti58)     
- o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých přípravků Kč 2 000  
- o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní laboratoře Kč 2 000 
- o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení transfúzní služby Kč 2 000 
- o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných krmiv nebo veterinárních autogenních vakcín Kč 2 000 

Položka 99 

Přijetí žádosti58)     
- o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých přípravků Kč 2 000 
- o rozšíření povolení distribuce Kč 2 000 

Položka 100 

a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami, přípravky je obsahujícími a některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek Kč 5 000 
b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících, preklusorů a pomocných látek pouívaných při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek Kč 1 000 
c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny Kč 500 
d) Registrace59) výrobců, nebo vývozců nebo dovozců pomocných látek Kč 3 000 
e) Registrace59) osob uvádějících na trh pomocné látky Kč 3 000 

Položka 101

a) Udělení povolení60) pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organizmy Kč 2 000 
b) Udělení povolení60) pro uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí Kč 20 000 
c) Zápis60) geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu Kč 30 000 

Položka 102 

Přijetí žádosti o registraci nebezpečné látky61) Kč 20 000 

ČÁST VII

Položka 103

Vydání úředního povoleník dovozu nebo vývozu nebopřepravě stanovených výrobků62) Kč 500 
Osvobození 
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu stanovených výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. 
Poznámka 
Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 

Položka 104

a) Vydání povolení63) provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem  Kč 20 000 
b) Udělení licence63) pro vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky Kč 1 000 
c) Udělení licence63) pro dovoz vojenského materiálu Kč 1 000 
Osvobození  
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. 

Položka 105

Udělení  
a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství zboží a technologií dvojího užití64) Kč  500 
b) mezinárodního dovozního certifikátu Kč 500 

Položka 106

Vydání povolení65) a) k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů Kč 200 000 
b) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem 50 MWt a menším nebo pracoviště IV. kategorie Kč 300 000 
c) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem větším než 50 MWt Kč 100 000 
d) k uvedení reaktoru do 1. kritického stavu nebo do energetického spouštění anebo do zkušebního provozu Kč 20 000 
e) k uvedení reaktoru do trvalého provozu Kč 200 000 
f) k prvnímu zavezení jaderného paliva do reaktoru jaderného zařízení s výkonem větším než 50 MWt Kč 100 000 
g) k provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie Kč 3 000 
h) k nakládání s jadernými materiály Kč 1 000 
i) k provozu pracoviště III. kategorie Kč 3 000 
j) k provozu pracoviště IV. kategorie Kč 5 000 
k) k uvádění radionuklidů do životního prostředí Kč 1 000 
l) k nakládání s radioaktivními odpady Kč 1 000 
m) k vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu Kč 1 000 
n) k nakládání se zdroji ionizujícího záření Kč 1 000 
o) k dovozu nebo vývozu jaderných položek Kč 500 
p) k přepravě     
  - velmi významných zdrojů ionizujícího záření Kč 500 
  - jaderných materiálů Kč 2 000 
q) ke zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky Kč 1 000 
r) k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany Kč 1 000 
s) k přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu těchto výrobků Kč 1 000 
Osvobození 
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů a s.p. DIAMO. 
 

Položka 107

1. Vydání rozhodnutí o typovém schválení obalových souborů 
  a) typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren  Kč  100 000 
  b) typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných reaktorů Kč 100 000 
  c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárny  Kč 50 000 
  d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumné jaderné reaktory  Kč 10 000 
  e) typů určených pro ostatní jaderné materiály nebo radioaktivní látky Kč 5 000 
  f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e)  Kč 1 000 
2. Vydání rozhodnutí o typovém schválení 
  a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření  Kč 5 000 
  b) ostatních zdrojů ionizujícího záření  Kč 1 000 
3. Vydání osobního radiačního průkazu Kč 50 
Poznámka 
Jsou-li vydávány osobní radiační průkazy zaměstnancům k žádosti jejich zaměstnavatele, je poplatníkem zaměstnavatel. 

ČÁST VIII

Položka 108

Vydání průkazu zvláštní způsobilosti pro obsluhu a) radiotelefonních a radiotelegrafních vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí 
  - radiotelefonních Kč 400 
  - radiotelegrafních Kč 600 
b) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení pohyblivé letecké a pohyblivé plavební služby 
  - radiotelefonních Kč 300 
  - radiotelegrafních Kč 400 
c) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln     
  - radiotelefonních Kč 300 
  - radiotelegrafních Kč 400 
d) vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu Kč 400 
 

Položka 109

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu koncového nebo typu rádiového telekomunikačního zařízení Kč 5 000 
b) Vydání rozhodnutí o schválení jednotlivého koncového nebo rádiového telekomunikačního zařízení Kč 3 000 

Položka 110 

Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu vysílacího rádiového zařízení Kč 1 000 

Položka 111

Vydání rozhodnutí66) o udělení licence na zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě nebo na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě anebo na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě Kč 100 000 
 
Předmětem poplatku není 
1. Vydání rozhodnutí o udělení licence žadateli, který vykonával telekomunikační činnosti za stejných podmínek včetně rozsahu území na základě pověření nebo povolení vydaného podle zákona platného přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. 
2. Vydání rozhodnutí o udělení licence žadateli, který byl držitelem pověření nebo povolení na základě výběrového řízení podle zákona platného přede dnem nabytí účinností zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. 
Poznámka 
Poplatek podle této položky se vybírá za každou udělovanou telekomunikační licenci. 

Položka 112

a) Vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti vykonávané podle generální licence  Kč  5 000 
b) Vydání rozhodnutí66) o udělení oprávnění k poskytování telekomunikační služby  Kč 5 000 
Předmětem poplatku není 
Vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti vykonávané podle generální licence, bylo-li vydáno rozhodnutí o udělení oprávnění, za které byl vybrán poplatek podle písmene b) této položky. 

Položka 113

Vydání rozhodnutí o přidělení čísla nebo číselné řady jména nebo adresy Kč 5 000 
Předmětem poplatku není 
Vydání rozhodnutí o přidělení čísel pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů, hovory s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky, informace (hlásek), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.  

Položka 114

Vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení pro radiokomunikační služby     
a) pro provozování rozhlasového a televizního vysílání  Kč 7 000 
b) pro pevnou službu Kč 5 000 
c) pro amatérskou radiokomunikační službu  Kč 500 
d) pro ostatní radiokomunikační služby Kč 3 000 
Předmětem poplatku není 
Vydání rozhodnutí při změně údajů podle § 57 odst. 3 písm. a) nebo § 66 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. 

ČÁST IX 

Položka 115

a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou Kč 200   
  - občanům mladším 15 let  Kč   50   
b) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny Kč 600   
c) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy Kč 200   
d) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic Kč 100   
e) Zápis občana mladšího 15 let do vydaného cestovního dokladu rodiče  Kč   50
za každý zápis   
f) Změna v cestovním dokladu nebo zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného cestovního pasu, prodloužení platnosti cestovního průkazu nebo cizineckého pasu anebo cestovního dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy cizinci  Kč  50
za každou změnu   
g) Vydání cizineckého pasu  Kč 500   
Osvobození 
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydaní cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy. 
Předmětem poplatku není 
1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou.  
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.  

Položka 116

a) Povolení k pobytu cizinci  Kč 1 000 
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let  Kč    500 
c) Povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území  Kč    200 
d) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu  Kč 1 000 
e) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu Kč    500 
f) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území Kč    200 
g) Změna v průkazu o povolení k pobytu Kč    300
za každou změnu 
h) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený  Kč 1 000 
i) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený  Kč    100 
j) Přidělení rodného čísla cizinci  Kč 1 000 
Osvobození 
Od poplatku podle písmene a) až d) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, občan státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. 
Předmětem poplatku není 
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky. 
2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky. 
Poznámky 
1. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá, jde-li o občana členského státu Evropské unie, o občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na jejich státní příslušnost. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území. 
2. Povolením k pobytu podle písmene a) a b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu. 

Položka 117

a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky 
  - vízum k pobytu nad 90 dnů vízum typu D Kč 1 000 
  - vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytuvízum typu D Kč 200 
b) Přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky 
  - průjezdní vízum - vízum typu B Kč 500 
  - vízum k pobytu do 90 dnů - vízum typu C Kč 1 500 
c) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů Kč 200 
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů Kč 1 000 
e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu včetně prodloužení platnosti víza Kč 200 
f) Ověření pozvání cizince do České republiky Kč 200 
Osvobození 
Od poplatků podle této položky je osvobozeno 
a) přijetí žádosti o udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na vízum z důvodů zdravotnické nebo humanitární pomoci, 
b) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 15 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum pro cizince mladšího 15 let, 
c) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu67), 
d) přijetí žádosti o udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky, 
e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza a nebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. 
Předmětem poplatku není 
Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední. 
Zmocnění 
  1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost. 
  2. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o cizince vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu. 
Poznámka 
Poplatek podle písmene e) této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.  

Položka 117A

a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky 
  - vízum k pobytu nad 90 dnů-vízum typu D nebo D+C EUR 30 
  - vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu vízum typu D nebo D+C EUR 10 
b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky 
  - průjezdní vízum-vízum typu B EUR 20 
  - vízum k pobytu do 90 dnů-vízum typu C EUR 50 
c) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů EUR 10 
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů EUR 30 
e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území včetně prodloužení platnosti víza EUR 10 
f) Ověření pozvání cizince do České republiky EUR 10 
Osvobození 
Od poplatků podle této položky je osvobozeno 
a) přijetí žádosti o udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na vízum z důvodů zdravotnické nebo humanitární pomoci, 
b) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 15 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 15 let, 
c) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu67), 
d) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky, 
e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. 
Zmocnění 
  1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost. 
  2. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu. 
Předmětem poplatku není 
Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední. 
Poznámky 
  1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu. 
  2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum. 

Položka 118

a) Registrace námořnické knížky Kč 50 
b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel Kč 200 

ČÁST X 

Položka 119

a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území Kč 100 
b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A4 Kč 50 
c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém katastrálním území Kč 100 
d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území Kč 100 
e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí Kč 100 
f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až c), za každou i jen započatou stránku formátu A4 Kč 30 
g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A4 Kč 50 
Osvobození 
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.  
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.     
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů70).     
4. Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s privatizací nemovitého zemědělského majetku státu, jehož správcem je Pozemkový fond ČR.     
Zmocnění
 
Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek. 
Poznámky 
1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.     
2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.     

Položka 120

a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí  Kč 500 
b) Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veejné účely  Kč 500
za každý návrh nejvýše
v úhrnu Kč 5 000  
Osvobození  
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče. 
2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky. 
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný70), a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory. 
4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu71). 
5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29). 
Poznámka 
Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány. 

Položka 121

a) Vydání povolení k emisím skleníkových plynů Kč 10 000 
b) Změna povolení k emisím skleníkových plynů Kč 3 000 

Položka 122

a) Udělení pověření72) k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Kč 1 000 
b) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů Kč 500 
c) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů Kč 1 000 
d) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady Kč 1 000 
e) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu s plánovaným vývozem, dovozem nebo tranzitem odpadů Kč 6 000 
Osvobození 
Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky (kód odpadu podle OECD GK020, položka podle celního sazebníku 401220). 

Položka 123

Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem Kč 150 

Položka 124

Vydání rozhodnutí o původu zboží Kč 350 

Položka 125

Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží Kč 350 

ČÁST XI

Poznámky k části XI

1. Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví. 
2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položce 128 písmenu d) tohoto sazebníku. 
3. Poplatky zaplacené podle položek 128 písmen a) a g), 131, 134, 138 písmeno a), 141 písmeno a) a 142 tohoto sazebníku se nevracejí v případě zpětvzetí přihlášky nebo žádosti ani v případě zastavení řízení o přihlášce nebo žádosti. 

Položka 126

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů Kč 100
za každou i započatou stránku 
  Kč  15
za každou i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím
stroji nebo na tiskárně počítače 
Poznámka 
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.  

Položka 127

a) Přijetí žádosti  
  - o první prodloužení lhůty Kč 200 
  - o každé další prodloužení lhůty Kč 500 
  - o prominutí zmeškání lhůty  Kč 1 000 
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví Kč 1 000 
c) Přijetí žádosti 
  - o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) Kč 600 
  - o zápis převodu Kč 600 
  - o zápis licence  Kč 600 
  - o zápis zástavního práva Kč 600 
  - o konverzi evropské přihlášky73) Kč 600
za každý stát,
do kterého bude
přihláška zaslána 

Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení

Položka 128

a) Přijetí přihlášky vynálezu  Kč  1 200 
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)  Kč  600 
b) Přijetí žádosti  
  - o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou  Kč  800 
  - o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů Kč 500 
c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu Kč 3 000 
  - za 11. a každý další uplatněný patentový nárok Kč 500 
d) Vydání patentové listiny do rozsahu 
  - deset stran strojopisu Kč 1 600 
  - za každou další stranu Kč 100 
e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu Kč 2 000 
  - za zveřejnění oprav překladu Kč 100 
f) Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě Kč 3 000 
g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení Kč 5 000 

Položka 129

a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu Kč  5 000 
b) Přijetí návrhu na zrušení 
  - patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu Kč  2 000 
  - evropského patentu Kč 2 000 
  - dodatkového ochranného osvědčení Kč 2 000 

Položka 130

Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci Kč  1 500 

Užitné vzory 

Položka 131

Přijetí přihlášky užitného vzoru Kč  1 000 
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) Kč 500 

Položka 132

Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru Kč  5 000 

Položka 133

Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku Kč  2 000 

Položka 134

Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru  Kč 6 000 
 
Poznámky 
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu. 
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku. 

Průmyslové vzory 

Položka 135

Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru              Kč  1 000 
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) Kč 500 
- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce  Kč 600 
- za každý další průmyslový vzor obsaený v přihlášce pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) Kč 300 

Položka 136

Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku  Kč  2 000 
- za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru Kč 800 

Položka 137

Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru 
- poprvé o 5 roků Kč 3 000 
- podruhé o 5 roků  Kč 6 000 
- potřetí o 5 roků Kč 9 000 
- počtvrté o 5 roků Kč  12 000 
Poznámky 
1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu. 
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.      

Ochranné známky a označení původu

Položka 138

a) Přijetí přihlášky 
  - individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb Kč 5 000 
  - kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb Kč  10 000 
  - za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy Kč 500 
b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku Kč 1 000 

Položka 139

a) Přijetí žádosti 
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky Kč 2 500 
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky Kč  5 000 
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data Kč 5 000 
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data Kč 10 000 
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky Kč 2 000 

Položka 140

Přijetí žádosti      
- o mezinárodní zápis ochranné známky  Kč 2 500 
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky Kč 3 000 
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky Kč 500 

Položka 141

a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení Kč 4 000 
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu Kč 2 500 
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení Kč 2 000 
d) Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství Kč 500 
Poznámka 
Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě. 

Topografie polovodičových výrobků 

Položka 142

Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků Kč 5 000 

Položka 143

Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku Kč 2 000 

ČÁST XII 

Konzulární poplatky 

Zmocnění k části XII 
1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit, nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti. 
2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151 a 152, provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty. 
3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.  
4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.  
Poznámky k části XII
 
1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí. 
2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují 
  a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně, 
  b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, unichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.  

Položka 144

Přijetí žádosti o udělení 
a) letištního víza - vízum typu A  Kč 800 
b) průjezdního víza - vízum typu B  Kč  800 
c) víza k pobytu do 90 dnů - vízum typu C (jednorázové s dobou pobytu do 3 měsíců)  Kč 800 
d) víza k pobytu do 90 dnů - vízum typu C (vícenásobné s dobou pobytu do 3 měsíců)  Kč 3 000 
e) víza k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D  Kč 2 500 
f) víza k pobytu do 90 dnů s prodlouženou dobou pobytu na 180 dnů  Kč 6 000 
Osvobození
 
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.  
2. Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o 
  a) udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza, je-li zachována vzájemnost, 
  b) udělení víza významným osobám, osobám mladším 15 let, je-li zachována vzájemnost, 
  c) udělení víza z důvodů zdravotnické nebo humanitární pomoci, 
  d) udělení víza za účelem převzetí povolení k pobytu, 
  e) udělení víza za účelem studia, je-li zachována vzájemnost, 
  f) udělení víza za účelem kulturního vystoupení, je-li zachována vzájemnost, 
  g) udělení víz do cestovních pasů členů personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice anebo jejich rodinných příslušníků.    
Zmocnění
 
Ministerstvo zahraničních věcí může na základě vzájemnosti stanovit sazby poplatků podle této položky pro držitele cestovních dokladů cizích států ve výši, kterou tento cizí stát vybírá za udělení víza od držitelů cestovních dokladů České republiky.  
Poznámka 
 
Poplatek podle této položky se vybírá za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené vízum.  

Položka 144A

1. Přijetí žádosti o udělení víza     
  a) letištní vízum - vízum typu A EUR 10 
  b) průjezdní vízum - vízum typu B  EUR 10 
  c) vízum k pobytu do 90 dnů - vízum typu C pro krátkodobý pobyt (s dobou pobytu nejvýše 30 dnů)  EUR 25 
  d) vízum k pobytu do 90 dnů - vízum typu C pro krátkodobý pobyt (jednorázové s dobou pobytu do 3 měsíců)  EUR 30 
  e) vízum k pobytu do 90 dnů - vízum typu C pro krátkodobý pobyt (vícenásobné s dobou pobytu do 3 měsíců)  EUR 35 
  f) vízum pro vícenásobný vstup platné na 1 rok  EUR 50 
  g) vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D  EUR 80 
  h) vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D+C  EUR 95  
2. Přijetí žádosti o udělení víza s omezenou územní platností  50 % sazby
stanovené pro
příslušný typ víza
v bodě 1  
Osvobození 
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. 
2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 15 let, je-li zachována vzájemnost. 
3. Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů. 
Zmocnění 
České zastupitelské úřady mohou podle této položky snížit nebo upustit od vybrání poplatků z důvodu zahraničně politického, kulturního nebo jiného veřejného zájmu. 

Položka 145

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem Kč 3 000 
Předmětem poplatku není  
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.  

Položka 146

Přijetí žádosti u českého zastupitelského úřadu Kč 750 
Předmětem poplatku není 
Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku. 

Položka 147

Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) 4 % z vybrané peněžní částky
nebo peněžního ocenění dědictví
nejméně Kč 150 
  nejvýše Kč 2 000 
Poznámky
 
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.  
2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.  

Položka 148

Úschova 
- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů  0,5 % z částky
nebo ceny předmětu
za každý rok  
    nejméně Kč 200  
    nejvýše Kč 20 000 
- listin nebo spisů za každý rok Kč 200  
Předmětem poplatku není
 
Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.  

Položka 149

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.  Kč 600 
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu  Kč 300 

Položka 150

a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo za uznání podpisu za vlastní Kč 250
za každý podpis 
b) Ověření podpisu nebo otisku úředních razítek a podpisů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně  Kč 125 
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)  Kč 600 
d) Ověření podpisu nebo otisku úředních razítek a podpisů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně  Kč 300 
e) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech nebo listinách a ověření listiny (apostila) určených k použití v cizině  Kč 100 
Osvobození 
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok. 

Položka 151

a) Vyhotovení opisu, kopie, fotokopie  Kč 50
za každou i započatou stránku
Kč 15
za každou i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím
stroji nebo na tiskárně počítače 
b) Vyhotovení opisu, kopie, fotokopie, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně  Kč 25
za každou i započatou stránku
Kč   8
za každou i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím
stroji nebo na tiskárně počítače 
c) Ověření správnosti předloženého opisu, kopie, fotokopie  Kč 300 
d) Ověření správnosti opisu, kopie, fotokopie, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně  Kč 150 
e) Ověření správnosti předloženého překladu  Kč 300 
f) Ověření správnosti předloženého překladu jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně  Kč 150 
Poznámka 
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší. 

Položka 152

Vyhotovení překladu spisového materiálu     
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku Kč 600 
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku  Kč  650 
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku  Kč 1 000 
d) z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každou i započatou stránku  Kč 900 
Poznámka 
 
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.  

Položka 153

a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu Kč 300 
b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jeho ověření Kč  700 
Předmětem poplatku není 
 
První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.  

Položka 154

Změna 
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení Kč 100 
b) jména nebo příjmení v ostatních případech Kč  1 000 
Osvobození
 
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.  
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.  
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.  
Poznámky 
 
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.  
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.  
3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.      
4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.  

Položka 155

Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů Kč 150
za každou i započatou stránku
Kč   15
za každou i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače  
Poznámka 
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.  

Položka 156

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině Kč 500  

Položka 157

a) Vydání cestovního pasu  Kč 750 
  - občanům mladším 15 let  Kč 250 
b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo náhradního cestovního dokladu EU  Kč 400 
c) Zápis občana mladšího 15 let do cestovního dokladu rodiče  Kč 200
za každý zápis 
d) Změna v cestovním dokladu nebo prodloužení platnosti cestovního průkazu Kč 150
za každou změnu 
e) Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka Kč 200 
Osvobození 
Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno provedení změn v diplomatických a služebních pasech nebo prodloužení jejich platnosti.  
Zmocnění
 
V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.  

Položka 158

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého pobytu osob  Kč 150 
Poznámka 
 
Poplatek podle této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.  

Položka 159

a) Vydání osvědčení o českém státním občanství  Kč 150 
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství  Kč 300 

Položka 160

Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva  Kč 500 
Osvobození
 
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.    
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.   

Položka 161

Potvrzení námořního protestu Kč 600 

Položka 162

Přijetí žádosti 
a) o vydání povolení k pobytu  Kč 500 
b) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů  Kč 200 
Osvobození
 
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.      
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.      

Položka 163

Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně  Kč 200 
Osvobození
 
Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.  

REJSTŘÍK K SAZEBNÍKU 

ČÁST I 
Předmět  Položka 
Daňové nebo celní řízení 1 
Nahlédnutí do matrik, živnostenského nebo leteckého rejstříku, do opisu z evidence Rejstříku trestů, ohlášení změny trvalého pobytu 2 
Stejnopisy, opisy popř. kopie a jejich ověřování, druhé a další vydání matričních dokladů, ověření podpisu nebo otisku razítka 3 - 5 
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 6 
Oprávnění k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, akreditační řízení a uznání odborné kvalifikace 7 
Státní občanství 8 
Průkaz mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany a řízení podle zákona o zaměstnanosti 9 
Výpis z Rejstříku trestů, osvědčení o tuzemském právu 10 
Změna jména a příjmení 11 
Manželství 12 
Lovecký lístek 13 
Rybářský lístek 14 
Povolení komoditní burzy, činnosti v oblasti moří, na Antarktidě a licence pro ZOO, 15 
Duplikáty dokladů, občanské průkazy 16 
Stavební řízení a místní šetření, územní rozhodnutí, změna užívání nebo odstranění stavby 17 - 20 
Loterie a výherní hrací přístroje 21 
Osvědčení, oprávnění k odborné činnosti, k obnově kulturních památek, státní souhlas pro soukromé vysoké školy, řízení podle zákona o elektronickém podpisu 22 
Licence, jejich změny a zrušení v energetických odvětvích 23 
Živnostenská oprávnění 24 
Registrace nestátních zdravotnických zařízení 25 
ČÁST II
 
Vozidla, řidičské průkazy, technická způsobilost, autoškoly, STK a stanice měření emisí 26 - 29 
Zbrojní průkazy, střelnice, zbraně a střelivo zbrojní průvodní listy 30 - 33 
Povolovací řízení v silniční dopravě, zvláštní užívání pozemních komunikací 34 - 36 
ČÁST III
 
Vnitrozemská plavba, námořní plavba 37 - 44 
Letiště a letadla 45 - 57 
Povolení k provozování dráhy, drážní vozidla 58 a 59 
ČÁST IV
 
Hornická činnost a geologický průzkum 60 
Vývoz, dovoz ohrožených a zvláště chráněných živočichů a rostlin 61 
Puncovnictví 62 
Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže a o veřejných zakázkách 63 a 64 
Dluhopisy, cenné papíry, povolení v pojišťovnictví nebo v zajišťovací činnosti, registrace makléře, burzy cenných papírů, investiční společnosti, podílové fondy a poskytnutí státní záruky  65 a 66 
Oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání 67 
ČÁST V
 
Veterinární kontrola, veterinární přípravky a osvědčení, registrace hospodářství a dopravce podle zákona o veterinární péči, registrace veterinárního technika,  68 - 73 
Chov nebezpečných druhů zvířat a akreditace, osvědčení chovného zařízení 74 a 75 
Ověřování chmele, révové víno, 76 a 77 
Chovatelské podniky 78 
Zemědělský veřejný sklad 79 
Rostlino-lékařská péče, osvědčení, registrace přípravků na ochranu rostlin a jejich změny, převod, dovoz rozmnoovacího materiálu 80 - 87 
Ochranná práva k odrůdě rostlin, licence, převod ochranných práv, zrušení ochranných práv 88 - 91 
Pěstitelské pálení, osvědčení pro odborné činnosti s houbami, ovocem, bramborami a tabákovými výrobky 92 
Krmiva, ekologické zemědělství a hnojiva 93 a 94 
Biocidní přípravky 95 
ČÁST VI 
Integrovaná povolení  96 
Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv 97 - 99 
Povolení k vývozu a dovozu omamných látek a psychotropních látek 100 
Nakládání s geneticky modifikovanými organismy 101 
Registrace, dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 102 
ČÁST VII
 
Licence v zahraničním obchodě, obchod s vojenským materiálem  103 - 105 
Řízení podle atomového zákona 106 a 107  
ČÁST VIII
 
Telekomunikační poplatky 108 - 114 
ČÁST IX
 
Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza, registrace námořnické knížky registrace výrobce nebo opravce měřidel 115 - 118 
ČÁST X
 
Katastr nemovitostí 119 a 120 
Emise skleníkových plynů 121 
Řízení podle zákona o odpadech  122 
Řízení před celními orgány  123 - 125 
ČÁST XI
 
Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví  126 - 143 
ČÁST XII
 
Konzulární poplatky 144 - 163