500

ZÁKON

ze dne 24. června 2004

správní řád

 • ČÁST PRVNĺ - ÚVODNĺ USTANOVENĺ 
 • ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENĺ O SPRÁVNĺM ŘĺZENĺ 
  • HLAVA I - Správní řízení 
  • HLAVA II - Správní orgány 
   • Díl 1 - Příslušnost správních orgánů 
     • § 10 - Věcná příslušnost 
     • § 11 - Místní příslušnost 
     • § 12 - Postoupení pro nepříslušnost 
     • Dožádání 
     • § 13 
   • Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci
   • Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů 
   • Díl 4 - Doručování 
     • § 19 - Společné ustanovení o doručování 
     • § 20 - Doručování fyzickým osobám
     • § 21 - Doručování právnickým osobám 
     • § 22 - Doručování do ciziny 
     • § 23 - Uložení 
     • § 24 - Překážky při doručování 
     • § 25 - Doručování veřejnou vyhláškou 
     • § 26 - Úřední deska 
  • HLAVA III - Účastníci řízení a zastoupení 
   • Díl 1 - Účastníci řízení 
     • § 27 
     • § 28 
     • § 29 - Procesní způsobilost 
     • § 30 - Úkony právnické osoby 
     • § 31 - Zástupce 
     • § 32 - Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví 
     • § 33 - Zastoupení na základě plné moci 
     • § 34 
     • § 35 - Společný zmocněnec a společný zástupce 
   • Díl 2 - Úkony účastníků 
  • HLAVA IV - Lhůty a počítání času 
     • § 39 - Určení lhůty k provedení úkonu 
     • § 40 - Počítání času 
     • § 41 - Navrácení v předešlý stav 
  • HLAVA V - Postup před zahájením řízení 
     • § 42 - Přijímání podnětů k zahájení řízení 
     • § 43 - Odložení věci 
  • HLAVA VI - Průběh řízení v prvním stupni 
   • Díl 1 - Zahájení řízení 
     • § 44 - Zahájení řízení o žádosti 
     • § 45 - Žádost 
     • § 46 - Zahájení řízení z moci úřední 
     • § 47 
     • § 48 - Překážky řízení 
   • Díl 2 - Ústní jednání 
   • Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí 
     • § 50
     • Dokazování
     • § 51 
     • § 52 
     • § 53 - Důkaz listinou 
     • § 54 - Důkaz ohledáním 
     • § 55 - Důkaz svědeckou výpovědí 
     • § 56 - Důkaz znaleckým posudkem 
     • Předběžná otázka 
     • § 57 
   • Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení 
     • § 58 - Úvodní ustanovení 
     • § 59 - Předvolání 
     • § 60 - Předvedení 
     • § 61 - Předběžné opatření 
     • § 62 - Pořádková pokuta 
     • § 63 - Vykázání z místa konání úkonu 
   • Díl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení
   • Díl 6 - Rozhodnutí 
     • § 67 - Obsah a forma rozhodnutí 
     • Náležitosti rozhodnutí 
     • § 68 
     • § 69 
     • § 70 
     • § 71 - Lhůty pro vydání rozhodnutí 
     • § 72 - Oznamování rozhodnutí 
     • Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí 
     • § 73 
     • § 74 
     • § 75 - Doložka právní moci nebo vykonatelnosti 
     • § 76 - Usnesení 
   • Díl 7 - Nicotnost rozhodnutí 
   • Díl 8 - Náklady řízení 
  • HLAVA VII - Ochrana před nečinností 
  • HLAVA VIII - Odvolací řízení 
     • Odvolání 
     • § 81
     • § 82
     • Odvolací lhůta 
     • § 83
     • § 84 - Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí 
     • Účinky odvolání 
     • § 85
     • Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal 
     • § 86
     • § 87
     • § 88 - Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu 
     • Postup odvolacího správního orgánu 
     • § 89 
     • § 90 - Rozhodnutí odvolacího správního orgánu 
     • § 91
     • § 92
     • Použití obecných ustanovení 
     • § 93 
  • HLAVA IX - Přezkumné řízení 
     • § 94
     • § 95
     • § 96
     • § 97 - Rozhodnutí v přezkumném řízení 
     • § 98 - Zkrácené přezkumné řízení 
     • § 99 - Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení 
  • HLAVA X - Obnova řízení a nové rozhodnutí 
     • § 100 - Obnova řízení 
     • § 101 - Nové rozhodnutí 
     • § 102 - Společné ustanovení 
  • HLAVA XI - Exekuce 
 • ČÁST TŘETĺ - ZVLÁŠTNĺ USTANOVENĺ O SPRÁVNĺM ŘĺZENĺ 
  • HLAVA I - Zvláštní ustanovení o správních orgánech 
     • § 130 - Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby 
     • Změny příslušnosti 
     • § 131 
     • § 132 
     • Spory o věcnou příslušnost 
     • § 133 
     • Řízení před kolegiálním orgánem 
     • § 134 
     • Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu 
     • § 135 
  • HLAVA II - Dotčené orgány 
  • HLAVA III - Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení 
     • § 137 - Vysvětlení 
     • § 138 - Zajištění důkazu 
     • § 139 - Předběžná informace 
  • HLAVA IV - Zvláštní ustanovení o některých řízeních 
     • § 140 - Společné řízení 
     • § 141 - Sporné řízení 
     • § 142 - Řízení o určení právního vztahu 
     • § 143 - Řízení na místě 
     • § 144 - Řízení s velkým počtem účastníků 
     • § 145 - Řízení s předstihem žádosti 
     • § 146 - Řízení o výběru žádosti 
  • HLAVA V - Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení 
     • § 147 - Záruka za splnění povinnosti 
  • HLAVA VI - Zvláštní ustanovenío některých rozhodnutích 
     • § 148 - Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci 
     • § 149 - Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem 
     • § 150 - Příkaz 
     • § 151 - Vydání dokladu 
  • HLAVA VII - Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí 
     • § 152 - Rozklad 
     • § 153 - Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví 
 • ČÁST ČTVRTÁ - Vyjádření, osvědčení a sdělení 
 • ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNĺ SMLOUVY
     • § 159 
     • Druhy veřejnoprávních smluv 
     • § 160 
     • § 161 
     • § 162 
     • Uzavírání veřejnoprávní smlouvy 
     • § 163
     • § 164 
     • Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy 
     • § 165 
     • Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy 
     • § 166 
     • § 167 
     • Souhlas třetích osob 
     • § 168 
     • Závazky z veřejnoprávních smluv 
     • § 169 
     • Obecné ustanovení 
     • § 170 
 • ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENĺ OBECNÉ POVAHY 
 • ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ 
 • ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST 
 • Poznámky pod čarou