292

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 13. června 2002

o oblastech povodí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1

(1) Oblasti povodí podle § 25 odst. 1 vodního zákona jsou souvislá území České republiky vymezená povodími a k nim přiřazenými hydrogeologickými rajony uvedenými v příloze č. 1. Části oblastí povodí, přesahující hydrologickými povodími hraničních vod státní hranici České republiky, jsou pro účely koordinace zpracování plánů oblastí povodí se sousedními státy vyznačeny v příloze č. 1.

(2) Hranice povodí jsou vedeny v základní bázi geografických dat České republiky.1) Hranice hydrogeologických rajonů jsou zakresleny v účelových mapách hydrogeologické rajonizace v měřítku 1 : 200 000 jako součásti směrného vodohospodářského plánu.2)

(3) Přehledný kartogram, na kterém jsou zakresleny oblasti povodí, hydrogeologické rajony, kraje a klad listů základních map v měřítku 1 : 200 000 a 1 : 50 000, je přílohou č. 2.

§ 2
Přechodné ustanovení

Není-li hranice povodí vedena v základní bázi geografických dat České republiky, lze využít pro její zjišťování základní vodohospodářskou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000, a to do 31. prosince 2006.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


1)  § 3a písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb.
2)  § 127 odst. 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

 

Příloha č. l

VYMEZENÍ OBLASTÍ POVODÍ

I. Oblast povodí Horního a středního Labe
Povodí Číslo hydrologického pořadí
1-00-00 povodí Labe (úmoří Severního moře)
Labe po Úpu 1-01-01 
Úpa a Labe od Úpy po Metuji - část *) 1-01-02 
Metuje - část *) 1-01-03 
Labe od Metuje po Orlici 1-0l-04 
Divoká Orlice - část *) 1-02-01 
Tichá Orlice - část *) 1-02-02 
Orlice 1-02-03 
Labe od Orlice po Loučnou 1-03-01
Loučná a Labe od Loučné po Chrudimku 1-03-02
Chrudimka 1-03-03
Labe od Chrudimky po Doubravu 1-03-04
Doubrava 1-03-05
Labe od Doubravy po Cidlinu 1-04-01
Cidlina po Bystřici 1-04-02
Bystřice 1-04-03 
Cidlina od Bystřice po ústí a Labe od Cidliny po Mrlinu 1-04-04
Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku 1-04-05
Výrovka 1-04-06
Labe od Výrovky po Jizeru 1-04-07
Jizera pod Kamenicí - část *) 1-05-01
Jizera od Kamenice pod Klenici 1-05-02
Jizera od Klenice po ústí 1-05-03
Labe od Jizery po Vltavu 1-05-04 
2-00-00 povodí Odry (úmoří Baltského moře)
Stěnava - část *) 2-04-03
Bobr po Kwisu- část*) 2-04-05
Kwisa - část*) 2-04-06
Lužická Nisa po Mandavu - část*) 2-04-07
Lužická Nisa od Mandavy po Smědou - část*) 2-04-09
Smědá a Lužická Nisa pod Smědou - část*) 2-04-10
Hydrogeologický rajón Číslo hydrogeologického rajónu
Kvartérní sedimenty Orlice 111
Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice 112
Kvartérní sedimenty Loučné a Chrudimky 113
Kvartérní sedimenty Labe po Týnec 114
Kvartérní sedimenty Labe po Poděbrady 115
Kvartérní sedimenty Urbanické brány 116
Kvartérní sedimenty Labe po Jizeru 117
Glacifluviální sedimenty v západní části Liberecké kotliny 141
Miocenní sedimenty Žitavské pánve 142
Glacifluviální sedimenty ve Frýdlantském výběžku 143
Polická pánev 411
Hronovsko-poříčská křída 421
Podorlická křída 422
Ústecká synklinála - v povodí 1-02-02 423
Královédvorská synklinála 424
Hořicko-Miletínská křída 425 
Kyšperská synklinála - v povodí 1-02-01 426
Vysokomýtská synklinála 427
Králický prolom - v povodí 1-02-01 429
Chrudimská křída 431
Dlouhá mez - jižní část 432
Dlouhá mez - severní část 433
Čáslavská křída 434
Velimská křída 435 
Labská křída 436
Jizerský turon 441
Jizerský coniak 442
Jizerský izolátor 443
Křída severně od Prahy 451
Křída pravostranných přítoků Labe v povodí 1-05-04 452
Podkrkonošská pánev 515
Dolnoslezská pánev 516 
Poorlická brázda - v povodí 1-02-02 521
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy v povodí 1-04-06 632
Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí 1-01-01, 1-01-02, 1-05-01, 1-05-02, 2-04-06 a 2-04-07 641
Krystalinikum Orlických hor 642
Kutnohorské krystalinikum a Železné hory 653

Pořizovatel plánu oblasti povodí
   Povodí Labe, státní podnik

Oblast zasahuje do území krajů
   Královéhradecký kraj
   Hlavní město Praha - část
   Liberecký kraj - část
   Pardubický kraj - část
   Středočeský kraj - část
   Vysočina - část
 

II. Oblast povodí Vltavy
Povodí Číslo hydrologického pořadí 
1-00-00 povodí Labe (úmoří Severního moře)
Vltava po Malši- část *) 1-06-01
Malše - část *) 1-06-02
Vltava od Malše po Lužnici 1-06-03
Lužnice po státní hranici- část *) 1-07-01
Lužnice od státní hranice po Nežárku- část *) 1-07-02
Nežárka 1-07-03
Lužnice od Nežárky po ústí 1-07-04 
Vltava od Lužnice po Otavu 1-07-05
Otava po Volyňku- část *) 1-08-01
Volyňka a Otava od Volyňky po Blanici 1-08-02
Blanice a Otava od Blanice po Lomnici 1-08-03
Lomnice a Otava od Lomnice po ústí 1-08-04
Vltava od Otavy po Sázavu 1-08-05
Sázava po Želivku 1-09-01
Želivka 1-09-02 
Sázava od Želivky po ústí 1-09-03
Vltava od Sázavy po Berounku  1-09-04
Mže po soutok s Radbuzou- část *) 1-10-01
Radbuza po Úslavu 1-10-02
Úhlava- část *) 1-10-03
Radbuza od Uhlavy po soutok se Mží a Berounka od soutoku Mže a Radbuzy s Úslavou 1-10-04
Úslava 1-10-05
Berounka od Úslavy po Střelu  1-11-01 
Střela a Berounka od Střely po Rakovnický potok 1-11-02
Rakovnický potok a Berounka od Rakovnického potoka po Litavku  1-11-03
Litavka a Berounka po Loděnici 1-11-04
Loděnice a Berounka od Loděnice po ústí 1-11-05
Vltava od Berounky po Rokytku  1-12-01
Vltava od Rokytky po ústí 1-12-02
Vraňansko-hořínský plavební kanál - část 1-12-03-002 1-12-03
4-00-00 povodí Dunaje (úmoří Černého moře)
Naab a přítoky - Waldnaab - část*) 4-01-01
Naab a přítoky - Kateřinský potok - část*) 4-01-02
Naab a přítoky - Schwarzach - část*) 4-01-03
Regen a přítoky Grosse Regen - část*) 4-02-01
Regen a přítoky - Kouba - část*) 4-02-02
Ilz - část*) 4-03-01
Grosse Mühl po Kleine Mühl - část*) 4-04-01
Kleine Mühl - část*) 4-04-02 
Hydrogeologický rajón Číslo hydrogeologického rajónu
Fluviální sedimenty Lužnice a Nežárky 121
Fluviální sedimenty Otavy nad Strakonicemi 122
Fluviální sedimenty Blanice a Otavy po Písek 123
Kvartérní sedimenty Úhlavy mezi Nýrském a Klatovy 131
Kvartérní sedimenty Radbuzy a Uhlavy v Plzeňské kotlině 132
Kvartérní sedimenty Mže v Plzeňské kotlině 133
Kvartérní sedimenty Úslavy v Plzeňské kotlině 134
Kvartérní sedimenty Dolní Berounky 135
Třeboňská pánev - jižní část 214
Třeboňská pánev - severní část 215
Budějovická pánev 216
Plzeňská pánev 511
Manětínská pánev 512 
Rakovnická pánev - v povodí 1-11-02, 1-11-03 a 1-11-05 513
Kladenská pánev 514
Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov 621
Krystalinikum a proterozoikum mezipovodí Mže pod Stříbrem - v povodí 1-10-01  622
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky 623
Svrchní silur a devon Barrandienu 624
Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy 625
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy 631 
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - v povodí 1-06-03, 1-07-04, 1-07-05, 1-08-01 až 1-08-05 a 1-09-03 632
Krystalinikum v povodí Lužnice 651
Krystalinikum v povodí Sázavy 652

Pořizovatel plánu oblasti povodí
   Povodí Vltavy, státní podnik

Oblast zasahuje do území krajů
   Hlavní město Praha - část
   Středočeský kraj - část
   Ústecký kraj - část
   Vysočina - část
   Jihočeský kraj - část
   Plzeňský kraj - část
   Karlovarský kraj - část
 

III. Oblast povodí Ohře a Dolního Labe
Povodí Číslo hydrologického pořadí 
1-00-00 povodí Labe (úmoří Severního moře)
Labe od Vltavy po Ohři - bez Vraňansko-hořínského plavebního kanálu 1-12-03-002 1-12-03
Ohře po Teplou - část *) 1-13-01
Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok 1-13-02
Libocký potok a Ohře od Libockého potoka pod Chomutovku 1-13-03
Ohře od Chomutovky po ústí 1-13-04
Labe od Ohře po Bílinu 1-13-05
Bílina 1-14-01 
Labe od Bíliny po Ploučnici 1-14-02
Ploučnice 1-14-03
Labe od Ploučnice po Kamenici - část*) 1-14-04
Kamenice a Labe pod Kamenicí - část*) 1-14-05
Pravostranné přítoky Labe ze Šluknovského výběžku - část*) 1-15-01
Levostranné přítoky Labe po Divokou Bystřici - část*) 1-15-02
Přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy - část*) 1-15-03
Přítoky Zwickovské Muldy - část*) 1-15-04 
Přítoky Sály a Bílé Estery - část*) 1-15-05
2-00-00 povodí Odry (umoří Baltského moře)
Mandava - část*) 2-04-08
Hydrogeologický rajón Číslo hydrogeologického rajónu
Chebská pánev 211
Sokolovská pánev 212
Mostecká pánev 213
Křída pravostranných přítoků Labe - v povodí 1-12-03, 1-13-05 a 1-14-03 452
Roudnická křída 453
Oharecká křída 454
Holedeč 455
Křída dolního Labe po Děčín - levý břeh  461
Křída dolního Labe po Děčín - pravý břeh 462
Děčínský Sněžník  463
Křída Horní Ploučnice  464
Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice  465 
Křída Dolní Kamenice a Křinice 466
Rakovnická pánev - v povodí 1-l3-03  513
Krystalinikum západní části Krušných hor a Slavkovského lesa 611
Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň  612
Krystalinikum východní části Krušných hor  613
Krystalinikum a proterozoikum mezipovodí Mže pod Stříbrem - v povodí 1-13-02 622
Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor - v povodí 1-15-01 a 2-04-08 641

Pořizovatel plánu oblasti povodí
   Povodí Ohře, státní podnik

Oblast zasahuje do území krajů
   Liberecký kraj - část
   Ústecký kraj - část
   Karlovarský kraj - část
   Středočeský kraj - část
   Plzeňský kraj - část

IV. Oblast povodí Odry
Povodí  Číslo hydrologického pořadí 
2-00-00 povodí Odry (úmoří Baltského moře)
Odra po Opavu  2-01-01
Opava po Moravici - část*)  2-02-01
Moravice  2-02-02
Opava od Moravice po ústí  2-02-03
Odra od Opavy po Ostravici  2-02-04
Ostravice  2-03-01
Odra od Ostravice po Olši  2-03-02 
Olše - část*)  2-03-03
Levostranné přítoky Odry od Olše po Osoblahu - část*)  2-04-01
Osoblaha - část*)  2-04-02
Pravostranné přítoky Kladské Nisy v Jeseníku - část*)  2-04-04
4-00-00 povodí Dunaje (úmoří Černého moře)
Pravostranné přítoky Váhu - část  4-21-06
Hydrogeologický rajón Číslo hydrogeologického rajónu
Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry  151 
Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Opavy  152
Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše  153
Glacigenní sedimenty Žulovské pahorkatiny a Zlatohorské vrchoviny  154
Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny  155
Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny u Ostravské pánve  156
Moravská brána - v povodí 2-01-01  221
Flyšové sedimenty v povodí Odry  321
Krystalinikum Východních Sudet - v povodí 2-02-01, 2-02-02, 2-04-02 a 2-04-04  643
Kulm Nízkého Jeseníku - v povodí 2-01-01, 2-02-01, 2-02-02, 2-02-03 a 2-04-02  661

Pořizovatel plánu oblasti povodí
Povodí Odry, státní podnik

Oblast zasahuje do území krajů
   Olomoucký kraj - část
   Moravskoslezský kraj - část
 

V. Oblast povodí Moravy
Povodí  Číslo hydrologického pořadí 
4-00-00 povodí Dunaje (úmoří Černého moře)
Morava po Moravskou Sázavu - část*)  4-10-01
Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po Třebůvku  4-10-02
Morava od Třebůvky po Bečvu  4-10-03
Bečva pod soutok Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy - část*)  4-11-01
Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí  4-11-02
Morava od Bečvy po Hanou  4-12-01
Haná a Morava od Hané po Dřevnici  4-12-02 
Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu  4-13-01
Morava od Olšavy po Myjavu - část*)  4-13-02
Myjava a Morava od Myjavy po Dyji - část*)  4-13-03
Dyje pod soutok Moravské a Rakouské Dyje  4-14-01
Dyje od soutoku Moravské a Rakouské Dyje po Jevišovku - část*)  4-14-02
Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku - část*)  4-14-03
Svratka po Svitavu  4-15-01
Svitava  4-15-02 
Svratka od Svitavy po Jihlavu  4-15-03
Jihlava po Oslavu  4-16-01
Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou  4-16-02
Rokytná  4-16-03
Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí  4-16-04
Dyje od Svratky po ústí - část*)  4-17-01
Váh od Kysuce po odbočku Púchovského kanálu - část*)  4-21-07
Váh od odbočky Púchovského kanálu po Trenčín - část*)  4-21-08
Váh od Trenčína po Dubovou - část*)  4-21-09
Hydrogeologický rajón  Číslo hydrogeologického rajónu
Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy  161
Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu  162
Fluviální sedimenty v povodí Bečvy  163
Fluviální sedimenty v povodí Dyje  164
Fluviální sedimenty Moravy v Dolnomoravském úvalu  165
Moravská brána - v povodí 4-ll-02 a 4-10-03 221 
Hornomoravský úval  222
Vyškovská brána  223
Dyjskosvratecký úval  224
Dolnomoravský úval  225
Pavlovské vrchy a okolí  311
Flyšové sedimenty v povodí Moravy  322
Středomoravské Karpaty  323
Ústecká synklinála - v povodí 4-10-02 a 4-15-02  423 
Kyšperská synklinála - v povodí 4-10-02  426
Velkoopatovická křída  428
Králický prolom - v povodí 4-10-02  429
Poorlická brázda - v povodí 4-10-02  521
Boskovická brázda  522
Krystalinikum Východních Sudet - v povodí 4-10-01, 4-10-02 a 4-10-03  643
Krystalinikum v povodí Dyje  654
Krystalinikum v povodí Jihlavy  655 
Krystalinikum v povodí Svratky  656
Krystalinikum brněnské jednotky  657
Kulm Nízkého Jeseníku - v povodí 4-10-03 a 4-11-02  661
Kulm Drahanské vrchoviny  662
Moravský kras  663

Pořizovatel plánu oblasti povodí
   Povodí Moravy, státní podnik

Oblast zasahuje do území krajů
   Zlínský kraj
   Jihomoravský kraj
   Olomoucký kraj - část
   Pardubický kraj - část
   Moravskoslezský kraj - část
   Vysočina - část
   Jihočeský kraj - část*) označení povodí, přesahující státní hranice České republiky

Vysvětlivky:

Číslo hydrologického pořadí povodí je uvedeno podle klasifikace území České republiky na povodí moří (úmoří) a jednotlivých vodních toků (zavedené v roce 1965 viz publikace ČHMÚ "Hydrologické poměry ČSSR") a uváděné rovněž v Základní vodohospodářské mapě ČR v měřítku l :50 000.

Číslo hydrogeologického rajónu je uvedeno z hydrogeologické rajonizace z roku 1986, zakreslené v mapových podkladech v měřítku l : 200 000. Při číslování hydrogeologických rajónů je uplatněn i způsob vertikálního třídění:

Příloha č. l

Oblasti povodí