norma :  197/2002
typ  :  Zákon
oblasti  :  Ostatní
Rozpočtová pravidla
Školy

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002
č. 197/2002 Sb.
o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1

§1 (1) Česká republika je oprávněna přijmout úvěr od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně do výše 95 000 000 EUR, splatný ve lhůtě do 31. prosince 2026.

§1 (2) Úvěrovou smlouvu k přijetí úvěru podle odstavce 1 sjednává jménem České republiky ministr financí.

§2

O prostředky získané úvěrem podle § 1 lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

§3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (tj. dnem 24. května 2002)