Rienzi, poslední tribun
Tragická opera o 5 dějstvích
Skladatel: Richard Wagner (1813 – 1883 Lipsko)
Libreto:    Richard Wagner
Premiéra: 20. 10. 1842 Drážďany
 

1. dějství: Před domem římského notáře Coly Rienziho se ozývá úzkostné volání o pomoc. To se brání Rienziho sestra členům šlechtické rodiny Orsiniů, kteří ji chtějí unést. Přispěchá druhá družina šlechticů v čele se Steffanem Colonnou a jeho synem Adrianem a Irenu vysvobodí. Bitka, jaká je v rozháraných římských poměrech vinou šlechtických výtržníků na denním pořádku, nekončí ani napomínáním papežského legáta Raimonda. Teprve Rienziho příchod v průvodu lidu zjedná klid. Rienzi vytýká šlechticům, že svou zpupností, bezohledností, loupežemi a vraždami ničí klid Říma. Šlechtici se domlouvají, že svůj spor rozhodnou zítra ráno za branami města. Raimondo a všechen lid pak povzbuzuje Rienziho, aby osvobodil Řím od násilností šlechty. Rienzi se rozhodne, že tak učiní bez boje, až zítra šlechtici vytáhnou za brány města. Lid se má shromáždit na znamení trubky. Svou sestru svěřuje ochraně Adriana, kterého přesvědčí o oprávněné nenávisti své i všeho lidu vůči šlechtě. Získá ho tak na svou stranu. Ráno zazní trubka, lid se ujímá moci a chce Rienziho provolat králem. Rienzi odmítá slovy: "Nejvyšším zákonem buď jen svoboda každého Římana!"

2. dějství: Rienzi se ujímá řízení státu. Odevšad přicházejí poselství míru a pořádku. I šlechtici se připojují, ale když jim Rienzi tvrdě připomíná, že zákony platí pro všechny, vzbouří se jejich hrdost tak, že se všichni svorně smluví, že při slavnostním přijímání cizích vyslanců Rienziho zabijí. V čele spiklenců je Steffano, otec Adriana. Adriano bojuje mezi láskou k otci a láskou k Rienzimu a Ireně. Rozhodne se Rienziho varovat, ačkoli otce přímo neprozradí. Při slavnosti však Rienzi prohlásí svobodu a nezávislost římského státu i vůči německému císaři. Jen sami římští občané budou napříště volit císaře římského a ne německá knížata. Římští šlechtici s radostí slyší toto hrdé prohlášení, neboť tuší těžké politické zápletky. Neváhají proto provést svůj čin. Orsini Rienziho bodne, ten však díky drátěné košili zůstane nezraněn. Spiklenci jsou odsouzeni k smrti, ale na prosby Adriana a Ireny Rienzi mění trest v pouhé vězení, ač ho lid varuje před nemístnou šlechetností.

3. dějství: Šlechtici i nadále porušují přísahu věrnosti. V noci uprchnou z vězení a ohrožují město. Adriano znovu stojí mezi otcem a Rienzim s Irenou. V okamžiku nejzuřivějšího boje Rienziho prosí, aby směl vyjednávat se šlechtici jako prostředník. ToRienzi tvrdě odmítá. V bitvě vítězí lid a Steffano Colonna je zabit. Nad otcovou mrtvolou Adriano přísahá Rienzimu pomstu.

4. dějství: Nad římským státem se stahují mraky. Němečtí vyslanci i papežský legát odjíždějí, neboť papež stojí na straně německého císaře a římské šlechty. Lid Rienziho podezírá, že jeho mírnost vůči šlechticům znamená zradu lidu. Hledá prý s nimi spojení, chce svou sestru provdat za šlechtice. V tomto podezření Adriano udržuje lid a vyprovokuje ho k úmyslu zavraždit Rienziho při bohoslužbách na oslavu vítězství. Najednou se však blíží papežský legát a zdá se, že církev ještě stále Rienziho chrání. Tu se Adriano rozhoduje k činu, ale váhá, když vidí, že po boku Rienziho kráčí Irena. Rienzi opět získává důvěru lidu a vstupuje k bráně chrámu. Odtamtud však nezní chvalozpěv, ale prokletí. Z chrámu vystupuje papežský legát a vyslovuje klatbu proti Rienzimu. Lid zděšeně prchá, jen Irena s Rienzim zůstává.

5. dějství: V hale Kapitolu se Rienzi modlí a prosí bohy o pomoc. Je všemi opuštěn, jen Irena při něm zůstává. Rienzi se pokouší ještě jednou získat důvěru lidu. Irena znovu odmítá Adrianovy prosby, aby s ním uprchla. Vytrvá při bratrovi, ačkoli jí hrozí největší nebezpečí. Před Kapitolem se lid od Rienziho odvrací. Ještě je slyšet jeho slova: "Dokud bude stát věčné město, budou přicházet noví Rienziové!" Pak se sestrou po boku odevzdaně očekává smrt. Adriano, chtěje Irenu zachránit, se k nim vrhá. Nachází však spolu s nimi smrt v plamenech hořícího domu.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.