Bludný Holanďan
Romantická opera o 3 dějstvích
Skladatel: R. Wagner
Libreto:    R. Wagner
Permiéra: 2.1.1843 Drážďany

1. dějství: Před divokou mořskou bouří se na skalnatém pobřeží ukrývá Dalandův člun. Daland přikazuje spustit kotvu. Na člunu panuje čilý ruch, dokud není čas ke spánku. Pak už jen zní teskná píseň lodivoda a nastává chvíle klidu, než bouře znovu udeří. Najednou třeskne cizí kotva a vedle Dalandovy lodi se objevuje strašidelná černá loď, z níž vystupuje Holanďan. Před sedmi lety ho moře vyvrhlo na břeh a podle kletby nesmí zemřít a nebude mít klid, dokud nenajde věrnou ženu. Náraz kotvy probudí Dalanda. Vyjde na břeh a setká se s Holanďanem. Na otázky kdo je a odkud přijíždí Holanďan odpovídá, že dlouho bloudí po moři, protože nemůže najít svou vlast. Za jedinou noc pohostinství pak Dalandovi nabízí velkou odměnu a celé poklady, dá-li mu svou dceru za ženu a s ní nový domov. Ten souhlasí, vždyť takového bohatého zetě by sotva kde našel.

2. dějství: V Dalandově domě si dívky k hrčení kolovrátku vesele prozpěvují. Jen Senta, Dalandova dcera, zamyšleně, jako obvykle, pohlíží na obraz tajemného muže, zvaný "Bludný Holanďan". Ač se jí dívky smějí, že na něj hledí víc, než je milé jejímu ženichovi Erikovi, ač ji chůva Mary plísní, Senta se soucitem myslí na nešťastníka, který se prý kdysi při bouři rouhal bohu, a za trest nyní musí až do věčnosti bloudit po nekonečném moři. Jen jediná milost mu byla slíbená, že totiž jednou za sedm let smí hledat věrnou ženu. Dosud se mu to nepodařilo. Senta s náhlým uchvácením prohlásí, že ona mu bude tou věrnou ženou. Z podivného vzrušení ji vytrhne Erik, který oznamuje Dalandův příjezd, a znovu Sentu prosí, aby se za něho provdala. Vypravuje jí pak svůj sen. Viděl ji, jak padá k nohám záhadného cizince, Bludného Holanďana. Senta jako v mátohách hledí na obraz a pak na dveře, jimiž s jejím otcem vstupuje muž z obrazu Bludný Holanďan. Otec jí oznámí svůj úmysl provdat ji za něho a nechá oba o samotě. Senta a Holanďan, jako by se znali odjakživa, se zaslibují jeden druhému a Senta Holanďanovi přísahá věrnost až na věky.

3. dějství: V zátoce kotví stále vedle sebe dvě lodě, Dalandova a Holanďanova. Z první zaznívá veselý zpěv, ale z druhé příšerné zapřísahání prokletých plavců, aby se Holanďan vrátil na palubu. Zní tak hrůzostrašně, že umlčí veselost Dalandových plavců. Z Dalandova domu vybíhá Senta a za ní Erik. Obviňuje ji, že porušila slib věrnosti, jenž mu dala v den, kdy se její otec vydal na moře, a že bez rozmýšlení se zaslíbila muži, kterého viděla poprvé v životě, a tím zradila svou lásku k němu, Erikovi. Tento rozhovor slyší Holanďan  a s bolestí v srdci Sentě vyčítá, že ani ona není věrnou ženou. Jeho prokletí musí tedy pokračovat. Loučí se se Sentou, které přestal důvěřovat, odmítá její prosby a přísahy a vrací se na loď, aby Sentu uchránil před kletbou, stíhající všechny ty, kteří poruší slib mu daný před oltářem. Zoufalá Senta se násilím vytrhne Dalandovi a Erikovi, vyběhne na mořský břeh a s útesu skočí do moře. Tím je splněna Holanďanova podmínka vykoupení. Jeho člun se potápí, moře vzkypí a v záři vycházejícího slunce se k nebesům vznášejí jasné postavy Senty a Holanďana.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.