Jenovefa
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Robert Schumann (1810 – 1856 Cvikov)
Libreto:    G. Reinick
Premiéra:  25. 6. 1850 Lipsko
 

1. dějství:  Z hradního kostela až na hradní dvůr zaznívají poslední zpěvy slavnostní bohoslužby, kde se shromáždili rytíři, zbrojnoši a válečníci. Biskup Hidulfus vychází z kostela a vyzývá je, aby vytáhli do bohumilého boje proti Arabům, kteří napadli franckou říši. Na rozkaz vévody Karla Martella je povede falckrabě Siegfried. Golo, ač by chtěl, nesmí do boje táhnout, musí zůstat doma a ochraňovat Siegfriedovu mladou ženu Jenovefu. Siegfried se s ní loučí, s její družinou i s Golem. Když odjede, Jenovefa se zhroutí do Golovy náruče. Ten, okouzlen její krásou, ji políbí. Procitající Jenovefa se domnívá, že ji objímá Siegfried a nechá se od něho odnést do hradu.To všechno pozoruje Margareta, Golova stará kojná, kterou Siegfried z hradu vyhnal jako čarodějku. Teď vidí příležitost se mu pomstít a slibuje vracejícímu se Golovi, že mu pomůže získat Jenovefovu lásku.

2. dějství: Ve svých komnatách Jenovefa touží po Siegfriedovi. Družina hlučně slaví vítězství Franků. S touto novinou Golo přichází k Jenovefě. Ta ho vyzve ke zpěvu a samou radostí zpívá s ním. Poté se Golo neovládne, padne před Jenovefou na kolena a vášnivě jí vyznává svou lásku. Jenovefa ho odmítá a dokonce ho nazve bezectným bastardem. Ten se urazí a Jenovefě přísahá pomstu. Pak vstupuje Drago a vypravuje mu, že si sloužící povídají o pletkách hradní paní s kaplanem. Golo ho přemluví, aby hlídal Jenovefu v její ložnici a přesvědčil se o pravdivosti tohoto podezření. Poté Margareta prozrazuje Golovi, že u Štrasburku leží raněný Siegfried a že za ním pojede s  kouzelným nápojem, který ho osvobodí od utrpení a Gola od Siegfrieda. Jenovefa jejich rozhovor zaslechla. Čeledíni a děvečky, navedeni Margaretou a Golem, vstupují do Jenovefových pokojů, nalézají Draga a zabijí ho. Margareta tvrdí, že viděla Jenovefu v obětí Draga. Golo se prohlásí za ochránce Siegfriedovy cti a nechá Jenovefu uvrhnout do věže.

3. dějství:  V hostinci u Štrasburku se Siegfried domnívá, že díky péči, kterou mu poskytla přestrojená Margareta, se jeho rána již zahojila a že se může vydat na zpáteční cestu k Jenovefě. Margareta se v duchu diví, že mu její nápoj dosud neublížil. Přemluví Siegfrieda, aby ještě pár dní posečkal. On ale požaduje, aby mu v kouzelném zrcadle ukázala, jak se vede jeho ženě. S Margaretou se proto domluví, že se u ní večer zastaví. Vtom přichází Golo a podává mu dopis, v němž kaplan líčí události na hradě. Spěchá k Margaretě. V zrcadle se nejprve zjevuje Siegfriedův hrad, potom Jenovefa v rozhovoru s Dragem, dále je vidět ložnici a v ní Draga přistupujícího k probouzející se Jenovefě. Siegfried v hněvu zrcadlo rozbíjí a s Golem opouštějí světnici. Mezi střepy zrcadla se zjevuje Dragův duch a žádá, aby Margareta Siegfriedovi přiznala pravdu, jinak že zemře na čarodějnické hranici. Zděšená Margareta spěchá za Siegfriedem.

4. dějství:  V divoké skalnaté krajině Baltazar s Kašparem vedou Jenovefu na popravu. Ta doufá, že ji Siegfried osvobodí, ale místo něho se objevuje Golo, který se vykáže Siegfriedovým mečem a prstenem jako jeho zástupce a potvrzuje jeho jménem rozsudek smrti. Golo, stále ještě zamilovaný do Jenovefy, ji prosí, aby s ním utekla, a tak si zachránila život, ale Jenovefa se svěřuje do rukou Páně a chce raději zemřít než patřit Golovi. Baltazara a Kašpara ještě jednou přesvědčuje o své nevině, potom ji ale oba přinutí pokleknout. V tom v lese zazní rohy a objevuje se sluha, který popravě zabrání. Siegfried se mezitím od Margarety dovídá pravdu. Se svou družinou jede za Jenovefou do lesa, osvobozuje ji a odvádí zpět na hrad. Tam Hidulfus znovu žehná šťastnému páru. Všichni se radují z nevýslovného štěstí.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.