Samson a Dalila
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Camille Saint-Saens (1835 – 1921)
Libreto:    Ferdinad Lamaire
Premiéra:  2.12.1877 Výmar
 

1. dějství: Na náměstí v Gaze těžce naříkají zotročení izraelité nad svou bídou. Prosí boha o pomoc, ale příliš nedoufají, že vyslyší jejich nářek. Samson, který je vyslán, aby pozvedl jejich mysl, malověrné povzbuzuje, vytýká jim jejich beznaděj a slibuje, že pro izraelský národ opět nastanou svobodné časy. Jeho odvážné vystoupení popudí filištínského satrapu Abimelecha a ten se začne izraelitům i Samsonovi vysmívat. Rozlícený Samson se na něho vrhne, vyrve mu meč a zabije ho. Izraelité se s novou odvahou pouští do boje a Filištínští, nedbajíce velekněze boha Dagona, který jim marně brání v útěku, jsou vypuzeni z města. Samson se v čele vítězných izraelitů vrací, oslavován nejen vším lidem, ale i filištínskými ženami. Dagonova kněžka Dalila, spoléhajíc na svoji krásu, se všemožně snaží, aby
Samsona k sobě připoutala. Samson, varován starým hebrejcem, zatím ještě vítězí nad svou touhou po Dalile.

2. dějství: Dalila vyzývá Samsona, aby přišel do jejího domu. Je rozhodnuta, že pomstí porážku Filištínských. Prosí samu lásku, aby jí pomohla. Zatím se dočkává jen rad velekněze. Slibuje mu, že si Samsona zotročí a tím zbaví izraelity vůdce. Dalilino kouzlo na Samsona působí. Je jako bez vůle, nešťasten svou láskou k ní. Prosby k bohům mu nepomáhají proti lásce, o níž ví, že je pro něj i jeho lid nebezpečná. Dlouho odolává prosbám Dalily, aby jí svěřil tajemství své síly. Konečně podléhá jejím slibům oddanosti. V okamžiku, kdy vyzrazuje své tajemství, je ztracen. Dalila svolává Filištínské a vydává Samsona do jejich moci.

3. dějství: Oslepen a spoután ve vězení v Gaze Samson naříká na svoji slabost, která zavinila neštěstí jeho i jeho lidu. Nářek a výčitky izraelitů znovu zotročených rozdírají Samsonovo srdce. Jeho utrpení však nekončí. Filištínští vojáci ho vlečou z vězení, aby musel přihlížet jejich triumfu. V chrámu Samsona vítají oslavné zpěvy a tance kněžek i posměch Dagonových kněží. Jeho duše je smutná až k smrti. Dalila se mu nestoudně přiznává, že ho zradila, že ho předem prodala a využila jeho lásky, sama plná nenávisti k němu. Když se i velekněz přidává k Daliliným posměškům a uráží boha Izraele, Samson prosí boha, aby mu alespoň na chvíli vrátil všechnu sílu do paží. Ve chvíli, kdy je nucen, aby dokonce obětoval bohu Dagonovi, uchopí mramorové sloupy, nesoucí klenbu chrámu, a strhne je, aby spolu s ním pod troskami našli svou smrt i nepřátelé Izraele.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.