Sadko

Lidová ruská opera o 7 dějstvích

skladatel: N.A.Rimskij-Korsakov
libreto: dle knihy “Byliny a báje”
premiéra: 26.12.1897 Moskva
 

1. dějství: V paláci novgorodského kupeckého cechu je slavnost. Bohatí kupci se chlubí svým zlatem i mocí a slávou města Novgorodu. Vyzývají i Sadka, aby zazpíval k poctě města. Ale Sadko zpívá jinak: kdyby on měl tolik zlata, neseděl by ve městě, vystavěl by koráby, naplnil je novgorodským zbožím, plul do dalekých zemí a všude by zpíval na poctu Novgorodu. A celý svět by se klaněl Sadkovi. Sadkova píseň pobouří kupce. Vyženou nezdvořilého pěvce a baví se dál písničkami a tanci šašků.

2. dějství: Na břehu jezera Ilmeň, za světlé letní noci, zní Sadkova píseň plná touhy, aby se probudily a rozezvučely vlny jezera. Stane se. Hejno labutí a kachniček se proměňuje ve sbor děvic podmořského cara s krásnou carevicí Volhou uprostřed. Carevice přistupuje k Sadkovi přivábena jeho písněmi. Vypravuje mu, že jejím otcem je sám mořský car a Sadko prý je jí dávno souzen za manžela. Slibuje Sadkovi darem tři vzácné zlaté rybky, které mu splní každé přání a umožní mu pouť mořskými říšemi, dokud nepřijde za ní do mořských hlubin.
Svítá a z vln se noří mořský car a volá dceru a její družinu zpět na mořské dno. Sadko se rozhoduje, že odejde do světa.

3. dějství: Mladá Ljubava čekala marně celou noc, plna lásky a úzkosti, na svého muže Sadka. Její předtuchy se splňují. Sadko se vrací, ale nemá pro ni vlídného slova. Ovládá jej jen okouzlení nočními vidinami a mořskou carevicí. Když zaslechne jitřní zvon, rozhoduje se: půjde k přístavu a uzavře závratnou sázku, že v limerském jezeře chytí tři zlaté rybky.

4. dějství: V novgorodském přístavu vládne bujné veselí a ruch kolem bohatých krámů. Je tu celé město, jsou tu kupci ze zámoří, pěvci i šaškové a mezi nimi se objeví Sadko. Zpupnou řeči vyzve bohatce k sázce, že z podmořských tůní vyloví tři zlaté rybky. Kupci sázejí všechno své zboží a prohrají, když Sadko zaloví sítí a chytí tři zlaté rybky, jejichž kouzlem se všechen další úlovek promění ve zlato. Za zlato koupí Sadko 31 korábů a vyzve odvážné mladé muže, aby se k němu připojili na cestě do dalekých krajů. Zboží vrátí zpět kupcům novgorodským, aby pečovali o jeho ženu. Tři cizí kupci mu vyprávějí o svých zemích a Sadko se rozhoduje pro Benátky.

5. dějství: Uplynulo dvanáct let. Bohatý kupec Sadko se vrací domů po mořských vodách. Jeho koráb však náhle trčí jako zakotven. Nepomáhá, že Sadko dává vhodit do vody sudy se zlatem a drahokamy. Chápe, že mořský car chce lidskou oběť. Sadko sestoupí s houslemi na dubovou desku položenou na hladinu a loď se náhle rozjíždí. Sadko udeří do strun, z hloubky zazní hlas krásné carevice a Sadko se noří v bezedné moře.

6. dějství: Sadko se dostává až před trůn mořského cara a zpívá na jeho výzvu píseň pro carevici. Zpívá tak pěkně, že car i carevna dávají souhlas k jeho svatbě s Volhou. Sadko se rozehrává k tanci mořských víl, rusalek a řek a hraje čím dál vášnivěji, až i car se dá do tance, při němž se lodi potápějí v divoké mořské bouří. Následuje trest. Objeví se mořský stařec-bohatýr, rozbíjí Sadkovy housle a káže: vláda mořského cara končí, Volha bude  proměněna v řeku a Sadko, jenž zneuctil své umění ve službě temným silám, se vrátí do Novgorodu.

7. dějství: Sadko se probouzí na břehu jezera. Mořská carevice se s ním loučí smutnou ukolébavkou a v ranní mlze se rozplyne ve velikou novou řeku. Ljubava Sadka nachází a ten se rád vrací do starého života. Po Volze připlouvají jeho koráby a námořníci ho radostně vítají. Volha skýtá novou cestu z Novgorodu k Černému moři a to je zásluhou Sadkovou. Sadko vypravuje co zažil a vzdává dík mořskému starci za záchranu. Bez cel a bez daní budou se ruské lodě plavit k mořím, jimž už nevládne mořský car!
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 22.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.Převzato z http://russa.narod.ru/almanakh/music/sadko.htm

Опера "Садко"

Н. А. Римский-Корсаков
(1844-1908)

Опера в 3-х актах (7 картинах)
Либретто Н. Римского-Корсакова и В. Бельского.

Действующие лица

Настоятели новгородские:
Фома Назарьич, старшина (тенор),
Лука Зиновьич, воевода (бас)
Садко, гусляр и певец в Новогороде (тенор)
Любовь Буслаевна, молодая жена его (меццо-сопрано)
Нежата, молодой гусляр из Киева-города (контральто)
Скоромошины удалые:
Дуду (бас),
Сопель (тенор)
Заморские торговые гости:
Варяжский (бас),
Индийский (тенор),
Веденецкий (баритон)
Окиян - Море, царь морской (бас)
Волхова, царевна прекрасная, его дочь молодшая, любимая (сопрано)
Видение: Старчище могуч-богатырь, во образе калики перехожего (баритон)
Новгородский люд обоего пола и всякого сословия, торговые гости, корабельники, скоморохи,
волхи, чуда морские.

Действие происходит в Новогороде в полусказочное - полуисторическое время (конец Х в.)

История создания

Об опере на сюжет новгородской былины о Садко Римский-Корсаков думал ещё в 1880-х гг., но к работе над ней приступил лишь летом 1894 года. Своим замыслом композитор поделился со Стасовым - выдающимся учёным-демократом и музыкальным критиком, с которым его связывала длительная дружба. Стасов, ссылаясь на многочисленные варианты былины, советовал шире показать картины реальной жизни и быта древнего Новгорода. Опера по первоначальному плану, в котором много места уделялось сказочно-фантастическим сценам, была закончена к осени 1895 г. Однако со временем Римский-Корсаков принял стасовские предложения и летом следующего года подверг произведение серьёзной переработке, воспользовавшись при этом помощью В.И. Бельского (1866-1946) - будущего либреттиста "Сказки о царе Салтане", "Сказания о граде Китеже" и "Золотого петушка". Рядом с образом народного певца-гусляра Садко возник образ его жены Любавы - преданной, любящей женщины; народные сцены были значительно развиты и обогащены новыми эпизодами. Осенью 1896г. опера была предложена дирекции петербургского Мариинского театра, но встретила холодный приём; Николай II вычеркнул её из репертуара. Впервые "Садко" был поставлен на сцене Московской частной оперы Мамонтова. Премьера состоялась 26 декабря 1897 г. (7 января 1898 г.) и прошла с большим успехом.

Сюжет

В богатых хоромах пируют новгородские купцы. С ними молодой гусляр Нежата из Киева, скоморохи Дуда и Сопель, городские настоятели Фома Назарьич и Лука Зиновьич. Гости торговые похваляются своим богатством и властью, Нежата поёт былину о могучем Волхе Всеславиче. Но Садко корит купцов за пустую похвальбу. Он мечтает о странствиях, чтобы далеко по просторам земли разнести славу Новгорода. Не понравились дерзкие речи богатым настоятелям и купцам, и прогнали они Садко. Садко пришёл на пустынный берег Ильмень-озера и запел печальную песню. Услыхало его Ильмень-озеро; лёгкий ветерок всколыхнул воду, тростниками прошелестел, и увидел Садко, что плывёт к берегу стая лебедей. Вышли они на берег и обернулись девицами, а среди них прекрасная царевна Волхова, любимая дочь царя Морского. Полонили её чудные песни Садко, и пообещала она гусляру на прощание три рыбки золото-перо, что водятся в Ильмень-озере, предсказала богатство и счастья. Близится рассвет, из озёрной глубины послышался голос Морского царя, зовущего дочерей. Царевна Волхова и её сёстры, вновь обернувшись лебедями, уплыли вдаль от берега. Ждёт не дождётся Любава своего беспокойного мужа. Она не понимает его мечтаний и горько сетует на судьбу. Пришёл Садко; с любовью она бросается к нему, а он её и слушать не хочет: околдовала его своей красотой царевна Волхова. Вспомнилось ему обещание морской царевны, и решил он пойти на люди, попытать своего счастья. На новгородской пристани у Ильмень-озера вокруг заморских торговых гостей толпится народ. Купцы и настоятели со скоморохами смеются над рассказами гусляра о рыбе чудной золото-перо, что водится в Ильмень-озере; Садко предложил им биться об заклад. Забросил он сеть в озеро и вытащил её с тремя рыбами золото-перо, а мелкая рыбёшка превратилась в слитки золота. Садко стал самым богатым человеком в Новгороде. Он собрал дружину, накупил товаров, снарядил 30 кораблей и один корабль. Заморские купцы - варяжский, индийский и веденецкий - рассказывают о своих странах, чтобы Садко знал, куда держать путь. Корабли отплыли в дальние неведомые края. Прошло 12 лет. Однажды остановился корабль Садко среди моря. Поняли новгородцы, что Морской царь требует дани. Корабельщики бросали в море бочки с золотом, серебром, жемчугом - всё стоит корабль с поникшими парусами. Они стали метать жребий: кого из них требует к себе царь Морской, и жребий пал на Садко. Бросили на воду дубовую доску, и только Садко ступил на неё, как поднялся ветер, паруса наполнились, и корабль скрылся в дали. Садко остался один среди синего моря. Он ударил по струнам своих гуслей, и, словно в ответ, донеслись голоса дочерей царя Морского и царевны Волховы. Вода заволновалась, расступилась, и гусляр опустился в пучину моря. Он оказался в лазоревом подводном тереме перед царём Морским и царицей Водяницей. Царь приказал Садко петь величальную песню, и там ему понравилось чудное пение, что он предложил гусляру остаться и взять себе в жёны царевну Волхову. Подводные жители встретили молодых весёлыми танцами. Вот Садко взялся за гусли, и всё царство пустилось в неистовую пляску. На море поднялась буря, стали тонуть корабли, но появился Старчище могуч-богатырь и тяжкой палицей выбил гусли из рук Садко. Он возвестил конец власти царя Морского, а дочери его назначил стать рекой. Царство подводное погрузилось в морские глубины, Садко с Волховой в раковине, запряжённой касатками, устремились на волю, к Новгороду. Садко уснул на зелёном берегу Ильмень-озера, убаюканный пением Волховы. И лишь уснул, рассеялась морская царевна алым утренним туманом по зелёному лугу. Садко пробудился, услыхав горестные жалобы своей жены Любавы Буслаевны. Взошло солнце, туман рассеялся, и открылась взорам река Волхова, а по ней уже бегут и Ильмень-озеру корабли с дружиной Садко. Навстречу им высыпал народ. Все дивятся нежданному возвращению Садко с кораблями, а больше всего - широкой реке Волхове, которая пролегла от Ильмень-озера до самого синего моря. Садко поведал о своих чудесных странствиях, и народ восславил гусляра, Волхову-реку и великий Новгород.

Музыка

Авторское определение жанра "Садко" - опера-былина. Это яркий образец эпической оперы, для которой характерно замедленное, плавное действие, воскрешающее дух былинных сказов. Портреты главных действующих лиц даются в широко развитых вокальных номерах, картины народной жизни и быта - в монументальных хоровых сценах. Музыка насыщена яркими, выпуклыми контрастами. Образы сказочного подводного царства, воплощаемые средствами гибкой, прихотливой мелодики и необычных гармоний, противопоставлены картинам реальной жизни и образам русских людей, в обрисовке которых главным выразительным средством является народная песенность. Опера открывается величавым оркестровым вступлением "Окиан-море синее". Картина 1-я - большая хоровая сцена, насыщенная буйным весельем. Её среднюю часть составляют 2 эпизода: степенная, неторопливая былина Нежаты и сцена с хором, в центре которой его певучий речитатив "Кабы была у меня золотая казна", незаметно переходящий в арию. Картина завершается задорной пляской скоморохов, которая сплетается с музыкой начального хора. Картина 2-я чередует фантастические и лирические сцены. Краткое оркестровое вступление рисует тихий вечер на берегу Ильмень-озера и подготавливает начало задумчиво-печальной песни Садко "Ой ты, темная дубравушка". Хор девиц подводного царства с колоратурным пением морской царевны выдержан в прозрачных светлых тонах и полон безмятежного покоя. Прощание Садко и Волховы прерывается доносящимися издали таинственными сигналами труб и призывами Морского царя. Четвёртая картина занимает центральное место в композиции оперы. Она состоят из двух частей: монументального хорового торжища и эпизодов, связанных с Садко. В первой части могучие хоры народа, монотонное пение калик перехожих, озорные скоморошьи припевки и наигрыши, таинственные пророчества волхвов тесно переплетаются, объединяясь в развёрнутый ансамбль, подготавливающий появление Садко. Следует ряд речитативных эпизодов которые венчаются торжественным хором "Слава, слава тебе, молодой гусляр" и сверкающим фанфарным лейтмотивом золота. Суровая, мужественная песня Варяжского (скандинавского) гостя сменяется созерцательно-лиричной песней Индийского гостя и светлой, льющейся широким мелодическим потоком песней Веденецкого (венецианского) гостя. Садко запевает раздольную русскую песню "Высота ль, высота поднебесная" (мелодия и текст народные), которую подхватывают дружина и народ. Оркестровое вступление к 5-й картине рисует морской пейзаж. В хоровой сцене Садко с корабельщиками, передавая их недобрые предчувствия, мелодия песни "Высота ль..." приобретает печальную окраску. Ария Садко (прощание с дружиной) близка к скорбным протяжным народным напевам. Оркестровый эпизод, построенной на темах моря, золотых рыбок и Морского царя, изображает погружение Садко в пучину. Картина 6-я начинается хором девиц подводного царства. Яркими оркестровыми красками переливается "Шествие чуд морских". Радостная свадебная песня сменяется колоритными танцами речек и ручейков. Плясовая песнь Садко, вначале спокойная, постепенно оживляется, превращаясь в неистовую пляску. Звучит грозный речитатив Старчища на фоне могучих аккордов органа. Последняя картина открывается проникновенной, лирически теплой колыбельной песней Волховы. Ярким контрастом её звучат тоскливые причитания Любавы, переходящие в радостный любовный дуэт. Вновь слышна мелодия песни "Высота ль, высота", которая служит основой монументального ансамбля с хором, венчающего оперу мощным, ликующим гимном.

http://oblast.narod.ru/sadko.html