České jesličky
Vánoční opera o 3 dějstvích
Skladatel: Jaroslav Křička
Libreto: J.Port, B.Stejskal
Premiéra: 15.1.1949 v Praze
 

Prolog:  Zpívá smíšený sbor o Adamovi a Evě, svedených hadem Pokušitelem a vyhnaných z ráje, avšak doufajících v příchod Spasitele.

1. dějství:  Maria, zaslíbená Bohu, se loučí se svými družkami a s matkou a odchází do kláštera. Tam ji Anna Prorokyně poučuje o proroctví, podle něhož má svět vykoupit Spasitel, zrozený z čisté panny. Simeon však považuje slovo "panna" za omyl a z proroctví ho vyškrábe. Marii, která pochází z rodu Davidova, vybírají ženicha z téhož rodu. Zázračné znamení, suchý proutek, který náhle rozkvete, jí určí za muže tesaře Josefa. Archanděl Gabriel zvěstuje pak Marii, že ona byla vyvolená stát se Spasitelovou matkou a Simeon, potrestán za svou nevíru, kterou projevil vyškrabáním slova "panna" z proroctví, oslepne. Vyškrabané slovo však zazáří znovu zlatým písmem. Královský hlasatel čte úřední vyhlášku, kterou se nařizuje sčítání lidu. Josef s Marií se musí odebrat do Betléma. Nemohou však najít přístřeší, a tak se uchýlí do chléva. K Betlému se blíží průvod tří králů, sledujících
neznámou hvězdu.

2. dějství:  Pastorále, líčící hold pastýřů, dětí a tří králů Ježíškovi, odpovídá svým námětem zhruba třetí části Martinů "Her o Marii".

3. dějství:  Král Herodes, obávající se o svůj trůn, se třese hrůzou před příchodem nového krále světa, Spasitele. Podléhá proto našeptávání  Pokušitele a vysílá do Betléma své vojsko, aby tam lstivě povraždilo všechny chlapce. Marie s Josefem však byli včas varování  andělem a prchají do Egypta. Ale ani krveprolití, které jeho vojska pod Pokušitelovým vedením způsobí v Betlémě, Herodesa nezachrání. Jeho vlastní vojáci se proti němu vzbouří , římský císař ho zbavuje trůnu a Pokušitel ho odnáší do pekla.

Epilog:  V chrámu, kam Maria přináší Ježíška k obřadu očištění, prohlédne znovu Simeon, prorokuje Marii příští osudy Vykupitele lidstva a radostnou písní "Narodil se Kristus Pán" vánoční pásmo končí.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.