Pád Arkuna
Dvoudílná opera z doby kolem roku 1148
První díl opery je samostatná předehra s názvem "Helga" o jednom dějství.
Druhý díl opery s názvem "Dragun" je zpěvohra o 3 dějstvích.
Skladatel: Zdeněk Fibich
Libreto: Anežka Schulzová
Premiéra: 9.11.1900 v Praze

HELGA

Dějství: Helga, dcera Gunarova a snoubenka dánského bojovníka Absalona, podléhá  lásce k hostu svého otce, Dragunovi. Nyní zadumaně sedí u své přeslice a poslouchá bouřlivý zpěv moře, z něhož pak pojednou zaznívá zvuk rohu. To se z vítězného boje vrací její ženich Absalon. Záhy projevuje Dragunova povaha. Je tak zaujat myšlenkou slávy boha Svantovita, že propadá mystickým vizím a přehlíží osobnost a city Helgy. Odmítá její lásku. Absalon s díky spasiteli za šťastný návrat spěchá k Helze, ale v jejím chování najednou pociťuje odpor. Také bývalé Dragunovo přátelství k němu je tatam a Absalon začíná tušit příčinu těchto změn. Vyzývá proto Draguna k boji. Ale nedojde k němu, neboť Helga se sama Absalonovi přiznává ke své lásce k Dragunovi a k tomu, že bude matkou Dragunova dítěte. Absalon ji chce zavraždit, však uvědomí si, že žádný meč nemůže zavraždit lásku a snaží se dokonce, aby Draguna zdržel od rozloučení s Helgou. Ale Dragun, hnán svými představami, že je povinen věnovat celý svůj život Svantovitovi, opětně Helgu nemilosrdně odmítá i přes to, že ví o jejím mateřství. V zápase, k němuž jej pro pošpinění cti své dcery Gunar vyzval, starce probodne a je jím proklet. I Absalon slibuje Dragunovi pomstu a prohlašuje, že proti jeho bohu Svantovitovi se dá do služeb Krista.

DRAGUN

1. dějství: Na mořském břehu stojí mohutný Svantovitův chrám. Uplynulo dvacet let od chvíle, kdy se narodila dcera Helgy Margit. Všude provází dánského kancléře Absalona, svého pěstouna. Dostává se s ním i na Rujanu, kam byl Absalon vyslán s vojskem proti rujancům, pustošícím okolní kraje. Jeho loď však ztroskotá a Absalon se s Margit zachrání v rybářském člunu. Radana, choť jednoho ze synovců knížete Tetislava, se přiznává ke své hříšné lásce. Nemiluje svého manžela Rutana, nýbrž jeho bratra Jaromera a je odhodlána získat Jaromerovu lásku i za cenu vraždy. Sotva Radana odejde, přinášejí rybáři Margit a Absalon ji mocí své víry oživuje. Setkávají se s Jaromerem. Ten vzplane k Margit láskou a slibuje jí i Absalonovi pomoc. Jaromer touží jen po Margit, odmítá Radanu, připomíná jí jejího manžela,  který se právě vrací z vítězné výpravy a je vším lidem vítán. Přichází i Dragun s průvodem kněží a nabádá lid k pokoře. Jaromer odmítá Dragunovu výzvu, aby táhl s mečem v ruce proti křesťanství. Dragun jej prohlašuje za psance, ale Absalon se ho ujímá jako hodného nové víry.

2. dějství: V lese před skalní slují, Absalonovým útulkem, rozmlouvají Margit a Jaromer o své lásce. Absalon je neklidný, jeho vojsko dosud nepřijíždí, zato Dragunovy voje se blíží. Posílá Margit, aby z výšiny pozorovala kraj a Jaromera, aby připravil člun. Sám pak odchází do sluje k modlitbám. Dragun jej však vystopuje a divoce se vrhá na kříž před slují. V té chvíli však u kříže stane také Margit. Dragun, domnívaje se podle její podoby, že se mu zjevila Helga, zděšeně prchne. Rutan už ví, že jeho žena miluje Jaromera. Dá se ale oklamat jejím předstíráním lásky, odejde s ní do jeskyně a tam ho Radana probodne dýkou. Vrací se však i Margit a v rozmluvě s ní Radana pozná, že Jaromer Margit miluje. Obviní ji proto z vraždy Rutana a dává ji odvléci k soudu. Jaromerovi však prozradí, co učinila a když vidí, že místo lásky sklízí jen pohrdání, rozhodne se za svůj čin podstoupit trest. Zatím přistává Absalonovo vojsko a Jaromer se ujímá jeho vedení proti Arkúnu.

3. dějství: V předsíni Svantovitova chrámu Dragun přemítá nad zjevením Helgy u sluje. Přichází k němu Radana a vyznává se ze svého činu. Sama také o sobě rozhoduje. Hranice, která má spálit Rutanovu mrtvolu, bude i jejím hrobem. Dragun dává k sobě přivést cizinku a z jejích slov pozná, že je to jeho dcera. Přiznává se ke svému otcovství teprve tehdy, když slyší vroucí Margitin zpěv o tom, jak Helga i ve smrti na něho myslela. Přemožen citem Margit obejme, slyší však z jejích úst výzvu, aby vyšel vstříc novému bohu. Margit je ve svém nadšení křesťanské apoštolky přímo v extázi a Dragun, jenž cítí soud neznámého boha, volá na pomoc svého Svantovita. Zatím byl však chrám už zapálen dánským vojskem. Dragun poznává, že jeho bůh nemá zázračnou moc, loučí se s Margit a srazí Svantovitovu sochu. Jaromer vběhne do chrámu a vynáší omdlelou Margit. Chrám se zřítí, pohřbí Svantovitovu sochu i Draguna a nad troskami zaznívá vítězný zpěv dánských dobyvatelů.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.