Nevěsta Messinská
Tragická opera o 3 dějstvích
Skladatel: Zdeněk Fibich
Libreto: Otakar Hostinský
Premiéra: 28.3.1885
 

1. dějství: Doňa Isabella, ovdovělá kněžna Messiny, ve slavnostní síni paláce oznamuje radě messinských občanů příchod svých synů. Trpce si naříká na jejich dávné nepřátelství, doufá však, že se je podaří usmířit. Chce se vzdát vlády, aby ji společně vykonávali oni a žádá, aby je celá Messina uvítala jako nové vladaře. Ještě jedna starost kněžnu tíží. Kdysi před lety ukryla v nedalekém klášteře svou dceru, aby ji tak zachránila před smrtí. Podle snu knížete se měla právě narozená dcera stát příčinou smrti svých bratří, a proto kníže rozkázal dceru utratit. Doňa Isabella ji však tajně zachránila. Přicházejí oba synové se svými družinami. Bratři se dlouho brání smíru, konečně však ustupují matčiným domluvám. Tu vypravuje panoš donu Césarovi, že v Messině nalezl neznámou dívku, která se Césarovi zalíbila při pohřbu knížete. César odkvapí, aby ji vyhledal. Zadumaný don Manuel se pak svěřuje Kajetánovi, že zahořel láskou k dívce chované v nedalekém klášteře, kterou kdysi poznal při lovu. I ona si ho zamilovala a tak, když měla být náhle odvedena z kláštera k rodičům, don Manuel ji unesl a ukryl v Messině. Ještě téhož dne ji chce uvést ke kněžně jako svou nevěstu.

2. dějství: Donu Césarovi se podaří Beatrici vypátrat a vášnivým vyznáním ji přesvědčuje o své lásce. Prohlašuje, kdo je, a když Beatrice zděšením není schopna slova, domnívá se, že jen rozpaky jí brání k přiznání lásky. Představuje ji své družině jako svou nevěstu. Oba bratři v souladu a míru dlí u své matky, která jim vypravuje, jak někdejší sen svého manžela, tak i sen svůj ji přiměl ukrýt svou dcerušku v nedalekém klášteře. Oba bratři pak radostně svěřují své matce, že ještě dnes k ní přivedou své nevěsty. Kněžnu však čeká zklamání. Starý Diego, kterého kněžna poslala pro svou dceru, se vrací sám a oznamuje, že kdosi dívku unesl bezpochyby na maurskou loď kotvící v nedalekém přístavu. Don Manuel, znepokojen shodou jména sestry a své milované i podobenstvím příběhu, spěchá ke své nevěstě. I don César odchází pro svou nevěstu a slibuje, že se pak vydá hledat a zachránit sestru.

3. dějství: Před útulkem Beatrice se setkají družiny obou bratří. Jedna nechce ustoupit druhé, a tak vzplane boj, který skončí až příchodem dona Manuela. Beatrice mu spěchá vstříc a z odpovědi na své úzkostné dotazy se Manuel dozví o jejím původu. Právě ve chvíli, kdy pochopí, že Beatrice je jeho sestrou a zároveň i ženou, kterou miluje, se objevi jeho bratr don César. Spatřiv Beatrici v náruči Manuela tasí a bratra probodne. Omdlelou Beatrici dává odnést do paláce. V paláci Beatrice v Isabelle poznává svou matku, poznává v ní však i matku mužů, kteří se o ni ucházeli. I na kněžnu padá předtucha neštěstí. Zděšeně hledí vstříc Manuelově družině, která přináší mrtvolu svého pána. Zapřísahá pak svého druhého syna, aby pomstil bratrovu smrt vrahovým životem netušíc, že tím na sebe přivolá další neštěstí. Don César, poznávaje současně v milované Beatrici svou sestru, plní matčinu žádost. Mstí bratrovu smrt životem jeho vraha. Nad mrtvolou svého bratra sám sebe probodne.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.