Hedy
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Zdeněk Fibich
Libreto: Anežka Schulzová
premiéra: 12.2.1896 v Praze
 

1. dějství: Děj opery se odehrává na skalnatém ostrůvku řeckého archipelagu, kde vládne vůdce pirátů Lambro, který se chystá na novou loupeživou výpravu. Jeho loď je už připravena, lodníci se loučí se svými rodinami a těší se na nové dobrodružství. Lambro je k ostrovu citově vázán. Má dceru, krásnou Hedy a tu opouští se starostmi. Odevzdává jí vládu nad ostrovem, přikazuje, aby nikomu cizímu nedopřála přístřeší a odjíždí. Hedy smutně sleduje zrakem loď. Ráda by také poznala svět, je nešťastná z mrtvé nádhery, kterou jí otec obklopil, hrozí se smrti, jež kolem sebe otec rozsévá. Její družka Zoe ji marně těší. Náhle obě spatří podivného cizince. Je unaven, vyčerpán, v rozedraném šatě. Hedy se sklání nad omdleným mužem, přemýšlí a konečně rozhoduje. Zachrání jej, vrátí mu život. Ani Zoe neodmítne pomoc a spěchá cizinci pro oděv. Pod Hedinou péčí se cizinec zotaví a svěří jí své příhody. Je Španěl, šlechtic don Juan Tenorio, který jako jediný se zachránil při mořské bouři, protože ho vlna vrhla na břeh. I Hedy vypráví, kdo je její otec a proč nesmí uvést trosečníka do svého domova. S pomocí Zoe dovede pak Juana do skalní jeskyně a slíbí mu, že  se vrátí s prvním ranním úsvitem.

2. dějství. V jeskyni Juan toužebně očekává Hedy. Už dvacet dní strávil na ostrově. Dnes poprvé přichází Hedy samotná bez Zoe, kterou ponechala na stráži, v jakési předtuše otcova návratu. Oba mladí lidé už k sobě vzpláli horoucí láskou, děsí se však toho, co se stane, až se Lambro vrátí. Rozhodují, že raději zemřou, než by se vzdali svého štěstí. V tom vbíhá Zoe a vzrušeně hlásí hroznou zvěst. Výprava se nezdařila, piráti byli poraženi nepřítelem a všichni i Lambro zemřeli ve vlnách. Jen jediný lodník se zachránil, který právě dorazil na ostrov. Hedy těžce nese otcovu smrt, ale v Juanově náruči nalézá útěchu.

3. dějství: V Lambrově domě je veselo. Hedy a Juan slaví svou svatbu a lid zpívá a tančí na oslavu nového života. Už nebudou boje ani nájezdy, všichni budou žít v klidu a míru a živit se poctivou prací. Jen Konstantinos, jeden z hostů, se bouří proti novému vládci a vzpomíná na Lambrovu vládu plnou hrdinských činů. Uprostřed nejbujnějšího veselí se objevuje zahalená postava. Je to Lambro, který se zachránil z mořských vln a udiven kvasem, který se rozbouřil v jeho domě, konečně chápe, že kdosi cizí uchvátil jeho místo v domě i v dceřině srdci. Vzplane zlobou pro potupu a hanbu, proklíná cizince a vyzývá lid k odporu proti němu. Obě strany stojí divoce proti sobě. Když se však Lambro nechává poznat, je Juan přemožen a spoután.

4. dějství: Na břehu moře teskní Hedy po stále zajatém Juanovi. Ještě víc ji rozteskní píseň mladého rybáře a docela si zoufá, když se od Zoe dovídá celou krutou pravdu. Lambro dává Juana prodat do otroctví. Piráti již přivlékají jejího ubohého manžela, aby se s ním mohla rozloučit, ale Lambrův příkaz je pohání k lodi. Hedy se vrhá k otcovým nohám, prosí už v zoufalství aspoň o to, aby směla Juana doprovázet, ale ani to jí není dovoleno. Loď mizí v dáli, odkudsi zaznívá truchlivá píseň mladého rybáře a Hedy, nedoufajíc už v nic, se rozhoduje pro smrt. Dýkou probodne své srdce.Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková, p.p., dne 12.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.