Vanda
Velká opera o 5 dějstvích
Skladatel: Antonín Dvořák
Libreto:    V. Beneš – Šumavský
Premiéra:  17.4.1876 v Praze
 

1. dějství: Kníže Krak umírá a odkazuje vládu své země dceři Vandě. Vanda si nedůvěřuje, obává se nastoupit na trůn a je stísněná starostí o blaho země a lidu. Posilu očekává od své lásky k Slavojovi. Jako stín však vpadne do osudu Vandy a Slavoje posel německého knížete. Roderich žádá Vandu o ruku, aby tak spojil obě říše. Vanda odkazuje posla na rozhodnutí rady, zda se má spojit s mužem cizích mravů, cizího jazyka i boha. Vanda je zvolena královnou. Lid povzbuzován příznivými znameními bohů jí provolává slávu.

2. dějství: Lid vyzývá Vandu, aby si zvolila chotě, jenž by jí pomohl spravovat zemi. Radou je určeno, aby o její ruku zápasili rekové splněním těžkých úkolů. Pěvec Lumír opěvuje tři lechy - uchazeče, nikdo z nich však neobstojí. Tu vstoupí Slavoj a žádá o připuštění k zápasu, ač není lech ani vladyka. Přes veleknězův odpor dává lid souhlas a Slavoj vyhrává. Dříve než však může být prohlášen vítězem, vchází sám kníže Roderich, aby Vandu získal. Slavoj jej vyzývá k souboji a přes urážky, jimiž jej Roderich zahrne pro jeho prostý původ, neustoupí a Rodericha porazí.

3. dějství: Před jeskyní Černoboha se schází Vanda se Slavojem, aby se tázala na budoucnost země. Překvapí je a do úkrytu zažene Roderich, který tu hledá čarodějnici Homenu, aby mu pomohla zmocnit se Vandy třeba násilím. Slavoj se na něho vrhne. Vanda vystoupí, zavolá své rytíře a označí Rodericha za násilníka, jenž se hodlá zradou dopustit násilí. Lid se chce na Rodericha obořit a potrestat ho. Vanda však, aby zachovala klid a mír v zemi, ho propustí.

4. dějství: Roderich se špatně odvděčí za Vandinu laskavost. Přepadne její zemi a velekněz štve lid proti Vandě, jejíž láska ke Slavojovi prý zavedla zemi do bojů a bídy. Boj s Roderichem je krutý, jeho voje pronikají až k Wawelu. Tu Vanda prosí bohy o pomoc a pronáší velký slib, že za vítězství obětuje svůj život. Její prosby jsou vyslyšeny. Roderich padne a jeho voje jsou pobity. Slavoj šťastně spěchá z boje přímo k Vandě, ona však odevzdává Krakovu korouhev veleknězi a prohlašuje, že musí splnit svůj slib a vzdát se svého  štěstí.

5. dějství: Ač všechen lid Vandu prosí, aby jinak usmířila bohy, je její rozhodnutí nezvratné. Také velekněz ji utvrzuje, že i bohové si žádají její oběť. Proto končí svůj život ve vlnách Visly.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.