Biblické Písně

Hudba Antonín Dvořák (1841-1904), op. 99 (B. 185)
Texty z Bible


1. Oblak a mrákota jest vůkol něho

 Oblak a mrákota jest vůkol něho,
 Spravedlnost a soud základ trůnu jeho.
 Óheň předchází jej a zapaluje vůkol nepřátele jeho.
 Zasvěcujíť se po okršku světa blýskání jeho;
 To vidouc země děsí se.
 Hory jako vosk rozplývají se před obličejem Hospodina,
 Panovníka vší země.
 A slávu jeho spatřují všichni národové.

2. Skrýše má a paveza má Ty jsi

 Skrýše má a paveza má Ty jsi,
 Na slovo vzaté očekávám.
 Odstuptež ode mne, nešlechetníci,
 Abych ostříhal přikázáni Boha svého.
 Posiluj mne, bych zachován byl,
 A patřil ku stanoveným Tvým ustavičně.
 Děsí se strachem před Tebou tělo mé,
 Nebo soudů Tvých bojím se náramně.

3. Slyš o Bože! slyš modlitbu mou

 Slyš o Bože! slyš modlitbu mou,
 Neskrývej se před prosbou mou.
 Pozoruj a vyslyš mne;
 Neboť naříkám v úpění svém,
 A kormoutím se.
 Srdce mé tesklí ve mně,
 A strachové smrti přišli na mne,
 A hrůza přikvačila mne.
 I řekl jsem: Ó bych měl křídla
 Jako holubice,
 Zaletěl bych a poodpočinul.
 Aj, daleko bych se vzdálil,
 A prěbýval bych na poušti.
 Pospíšil bych ujíti větru
 Prudkému a vichřici.

4. Hospodin jest můj pastýř

 Hospodin jest můj pastýř;
 Nebudu míti nedostatku.
 Na pastvách zelených pase mne,
 K vodám tichým mne přivodí.
 Duši mou občerstvuje;
 Vodí mne po stezkách
 Spravedlnosti pro jméno své.
 Byť se mi dostalo jíti
 Přes údolí stínu smrti:
 Nebuduť se báti zlého,
 Nebo Ty se mnou jsi;
 A prut Tvůj a hůl Tvá,
 Toť mne potěšuje.

5. Bože! Bože! píseň novou

 Bože! Bože! píseň novou
 Zpívati budu Tobě na loutně,
 A žalmy Tobě prozpěvovati.
 Na každý den dobrořečiti budu Tobě
 A chváliti jméno Tvé na věky věků.
 Hospodin jistě veliký jest
 A vší chvály hodný,
 A velikost jeho
 Nemůž vystižena býti.
 O slávě a kráse a velebnosti Tvé,
 I o věcech Tvých předivných mluviti budu.
 A moc přehrozných skutků Tvých
 Všichni rozhlašovati budou;
 I já důstojnost Tvou
 Budu vypravovati.

6. Slyš, o Bože, volání mé

 Slyš, o Bože, volání mé,
 Pozoruj modlitby mé!
 Nebo jsi býval útočiště mé
 A pevná věže před tváří nepřítele.
 Budu bydleti v stánku Tvém na věky,
 Schráním se v skrýši křídel Tvých.
 Bože! Bůh silný můj Ty jsi,
 Tebe žízní duše má,
 Po Tobě touží tělo mé,
 V zemi žíznivé a vyprahlé,
 V níž není vody;
 A tak, abych Tobě dobrořečil
 A s radostným rtů prozpěvováním
 Chválila by Tě ústa má.

7. Při řekách babylonských

 Při řekách babylonských,
 Tam jsme sedávali a plakávali,
 Rozpomínajíce se na Sion.
 Na vrby v té zemi
 Zavěšovali jsme citary své,
 A když se tam dotazovali nás ti,
 Kteříž nás zajali,
 Na slova písničky říkajíce:
 Zpívejte nám některou píseň Sionskou,
 Odpovídali jsme:
 Kterakž bychom mohli zpívati
 Píseň Hospodinovu
 V zemi cizozemců?
 Jestliže se zapomenu na tebe,
 O Jeruzaléme,
 O, zapomeniž i pravice má umění svého.

8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou

 Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou;
 Neboť jsem opuštěný a ztrápený.
 Soužení srdce mého rozmnožují se,
 Z úzkostí mých vyveď mne.
 Smiluj se nade mnou!
 Viz trápení mé a bídu mou
 A odpusť všecky hřichy mé.
 Ostříhej duše mé a vytrhni mne
 Ať nejsem zahanben,
 Neboť v Tebe doufám.

9. Pozdvihuji očí svých k horám

 Pozdvihuji očí svých k horám,
 Odkud by mi přišla pomoc.
 Pomoc má jest od Hospodina,
 Kterýž učinil nebe i zemi.
 Nedopustíť, aby se pohnouti
 Měla noha Tvá,
 Nebo nedřímeť strážný Tvůj.
 Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten,
 Kterýž ostříhá Izraele.

10. Zpívejte Hospodinu píseň novou

 Zpívejte Hospodinu píseň novou,
 Neboť jest divné věci učinil;
 Zvuk vydejte, prozpěvujte
 A žalmy zpívejte.
 Zvuč, moře, i to, což v něm jest;
 Okršlek světa, i ti, což na něm bydlí.
 Řeky rukama plesejte,
 Spolu s nimi i hory prozpěvujte.
 Plesej, pole, a vše, což na něm;
 Plesej, země, zvuč i moře,
 I což v něm jest.
Zpět na  Lied and Song Texts Page


Převzato z http://www.recmusic.org/lieder/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 6.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.