CXLVIII - Víra mahometská
     Mahomet1, muž bojovný, vymyslil sobě nové náboženství, složené (smíchané) ze Starého zákona, křesťanství a pohanství, radou Žida2 a mnicha arianského3, jménem Sergia, vždy povídaje, když padoucnici (padoucí nemoc) míval, že s ním mluvívá archanděl Gabriel a Duch svatý, navykaje holubici4, aby z ucha jeho pokrm brala (žrala). 
     Následovníci jeho se zdržují vína, obřezávají se, mají mnoho žen; stavějí mešity5, s jejichž vížek nikoli na zvony, ale od kněze se svolávají k službám božím. Častěji se umývají7
     Nevěří v nejsvětější trojici, Krista nectí jakožto syna Božího, nýbrž jako velikého proroka, však menšího nežli Mahomet. 
     Svému zákonu říkají Alkoran. 

Zpět    Obsah  Dále