CXLIX - Prozřetelnost Božská
Osudy lidské se nemají připisovati štěstí anebo náhodě, nebo působení hvězd (vlasatice1 sice nic dobrého neznamenají), nýbrž vševidoucímu oku Božímu2 a jeho vševládnoucí ruce3, i také naší opatrnosti a neopatrnosti anebo i hříchu. Bůh má své služebníky a anděly4, kteří se připojují k člověku5 hned od narození jeho jako strážcové před zlými duchy čili ďáblem6, který každého okamžení jemu osidla klade na pokušení anebo na trápení. Běda nesmyslným černokněžníkům a čarodějnicím (kouzelnicím), kteří se čertu zadávají, an stojíce zavřeni v kole7 čárami jeho vzývají, s ním sobě rozumějí a od Boha odstupují! Nebo s ním odplatu vezmou. 

Zpět    Obsah   Dále