Předmluva ke čtenáři 

   Lékem proti nevědomosti je vzdělání, které se má vštěpovati ve školách; ale tak, aby to bylo vzdělání pravé, plné, jasné a trvalé. 

 • Pravé bude, jestliže vyučujeme a učíme se jen věcem užitečným pro život; aby později nebylo důvodu k nářku: Potřebné neznáme, poněvadž jsme se naučili nepotřebnému. 
 • Plné bude, vytříbí-li se mysl k moudrosti, jazyk k výmluvnosti a ruka k obratnému provádění potřebných úkonů; to bude známá sůl života: věděti, konati a mluviti. 
 • Jasné bude, a tím i pevné a trvalé, jestliže všechno, čemu vyučujeme a jsme vyučováni, nebude temné nebo zmatené, nýbrž zřetelné, přesné a učleněné jak pět prstů na ruce. Hlavní věc při tom jest, předváděti správně smyslům věci vnímatelné tak, aby nebylo možno nepochopiti jich. 
   Pravím a hlasitě opakuji, že tato zásada je základem všech ostatních. Neboť nemůžeme ani jednati ani mluviti moudře, jestliže dříve neporozumíme řádně všemu, co máme konati nebo o čem máme mluviti. V rozumu není nic, leč co bylo dříve ve smyslu. Pilně cvičiti smysly ve správném chápání rozdílů věcí znamená tedy tolik, jako klásti základy veškeré moudrosti, veškeré moudré výmluvnosti a všem moudrým úkonům životním. Poněvadž se toho ve škole napořád nedbá a žákům se ukládají k učení věci, kterých nepochopili a svými smysly řádně nepostihli, tím se stává, že práce učitelů i žáků postupuje obtížně a nese málo užitku. Hle, zde je nová pomůcka pro školy: zobrazení a pojmenování všech hlavních věcí na světě a všeho hlavního jednání v životě! Abyste neváhali, milí učitelé, rádi se jí probírati se svými žáky, vyložím stručně, co se dá od ní očekávati: 

   Knížka je, jak vidíte, nepříliš velká, ale přes to je stručným shrnutím celého světa a celého jazyka, plná obrázků, pojmenování a popisů. 

 1. Obrázky podávají vyobrazení všech věcí viditelných (podle nichž se i neviditelné naznačují svým způsobem) z celého světa, a to v témž pořadí, v jakém byly věci vyloženy v Bráně jazyků, a s takovou úplností, aby nebylo vynecháno zcela nic nezbytného a základního. 
 2. Jako pojmenování jsou položeny nad každý obrázek příslušné nadpisy čili tituly, vyjadřující celý obsah souborným slovem. 
 3. Popisy podávají výklad věcí na obrázku, vyjádřený příslušnými názvy tak, že ke každému předmětu na obrázku i k jeho názvu v textu je připojena tatáž číslice, aby stále ukazovala, co k sobě navzájem patří. 
   Tato knížka v takovéto úpravě bude, jak doufám, sloužiti: 
 • Za prvé k přivábení zájmu dětí, aby si nepředstavovaly ve škole nějaké trápení, nýbrž potěšení. Neboť je známo, že hoši (téměř od svého nejútlejšího dětství) mají zálibu v obrázcích a že rádi pasou svůj zrak na takové podívané. Dosáhneme-li však, aby ze zahrádek moudrosti byli vypuzeni strašáci, bude to velký zisk! 
 • Za druhé bude sloužiti tatáž knížka k vyvolávání, k upoutávání a k stále většímu bystření pozornosti. Neboť smysly (nejpřednější to vůdcové útlého dětství, kdy se mysl ještě nepovznáší k abstraktnímu zpytování věcí) vždy hledají vhodné předměty; nemají-li jich, ochabují a tesklivě se obracejí sem a tam; mají-li však vhodné předměty, zveselují se, oživují a rády se jimi dávají poutati, dokud věc dostatečně neproniknou. Bude tedy tato knížka konati dobrou službu k ukáznění hochů (zejména těkavějších) a k jejich přípravě pro vyšší stupně učení. 
 • Z toho vyplyne třetí výhoda, že hoši, budou-li přivábeni k této knížce a budou-li její drahou pozorně provedeni, opatří si hravě a vesele znalost všech hlavních věcí na světě. Zkrátka a dobře, tato knížka poslouží k příjemnějšímu probírání Vestibula a Brány jazyků, což je také její hlavní úkol. 
   Uzná-li se za vhodné, upraviti tuto knížku také v jazycích národních, slibuje o sobě jinou trojí výhodu: 
 1. Podá pomůcku pro snadnější naučení čtení, než tomu bylo dosud, zejména, dá-li se jí v čelo symbolická abeceda, to jest tvary jednotlivých písmen s přimalovaným obrázkem toho živočicha, jehož hlas tím písmenem napodobujeme. Neboť již z pouhého podívání na živočicha si žáček abecedář snadno vzpomene na platnost každého písmenka, dokud představivost, utvrzená zvykem, nepodá všecko pohotově. Když se potom probere také tabulka s nejdůležitějšími slabikami (kterou jsem však nepovažoval za potřebno připojiti k této knížce), bude možno přejíti k prohlížení obrázků a nadpisů nad ně položených. Tam opět už pouhý pohled na věc zobrazenou, napovídaje jméno věci, připomene, jak se má název obrázku čísti. A když se tak projde celá kniha, nebude možno jinak, než že se čtení osvojí již z pouhých nadpisů, a to -- což je důležité -- beze všeho dlouhého obvyklého slabikování, toho přeobtížného trápení mysli. Neboť opětovné pročítání knížky bude moci úplně dovršiti zběhlost ve čtení již prostřednictvím důkladnějších a pod obrazy položených popisů. 
 2. Dále, bude-li se tato knížka v národních školách probírati národním jazykem, poslouží také k tomu, aby se žák naučil rodnému jazyku úplně a do základu; neboť ve výše vzpomenutých popisech najdou se slova a vazby celého jazyka vhodně rozvedené na příslušných místech. A mohla by se na konci připojiti krátká mluvnice mateřského jazyka, rozvádějící zřetelně řeč již pochopenou v její částky, ukazující ohýbání jednotlivých slov a uvádějící spojování slov pod určitá pravidla. 
 3. Odtud vyplyne nový prospěch, že zmíněný překlad do mateřštiny poslouží k hbitějšímu a příjemnějšímu učení latině; jak je viděti v tomto vydání, kde celá knížka je přetlumočena tak, že každé slovo odpovídá slovu přímo naproti a knížka si zůstává napořád stejná, jenže ve dvojím jazyku, jako člověk ve dvojím šatu. Mohly by se na konci uvésti také některé poznámky a připomínky jen o těch případech, v nichž se způsob latinského jazyka liší od mateřského. Neboť kde není rozdílu, netřeba připomínek. 
   Dále, poněvadž první úkoly žáčků mají býti jen skrovné a prosté, naplnili jsme tuto knihu názorného počátečního učení jen začátky, to jest hlavními slovy a hlavními věcmi, čili základy celého světa, celého jazyka a celého našeho vědění o věcech. Hledá-li se (jak tomu také má býti) přesnější popis věcí, přesnější poznání jazyka a jasnější světlo mysli, najde se jinde, kam tento náš soubor věcí vnímatelných otvírá přechod nikoli nesnadný. 

   Zbývá ještě připomenouti něco o příjemnějším užívání této knížky. 

 1. Dávejte ji do rukou hochům, aby se po libosti těšili pozorováním zobrazených věcí a aby se s nimi co nejdůvěrněji seznamovali, i doma, než budou posláni do školy. 
 2. Potom se jich často vyptávejte (zejména už ve škole), co je to neb ono a jak se to jmenuje; aby neviděli nic, co by nedovedli pojmenovati, a aby nic nejmenovali, co by nedovedli ukázati. 
 3. Pojmenované věci jim ukazujte nejenom na obrázcích, nýbrž i ve skutečnosti, na příklad údy těla, šaty, knihy, domy, nářadí, atd. 
 4. Dovolujte jim také napodobovati obrázky vlastní rukou, chtějí-li; ba povzbuzujte je, aby chtěli; za prvé, aby se i takto zbystřovala pozornost vůči věcem, za druhé, aby si uvědomovali vzájemný poměr částí, a konečně aby si cvičili zručnost ruky, která je mnohostranně užitečná. 
 5. Jestliže se některé věci, o nichž se tu děje zmínka, nedají předložiti zraku, bude velmi užitečné, předvésti je žákům přímo; na příklad barvy nebo chuti, které se tu nedaly zobraziti tiskařskou černí. Z toho důvodu by bylo žádoucí, chovati v každé významnější škole sbírky věcí řídkých a nevyskytujících se doma, aby se mohli žákům zároveň ukázati, kdykoli se jim má o nich vykládati. Pak teprve by byla tato škola opravdu školou světa smyslového, předehrou školy světa rozumového. 
   Ale už dosti, přikročme k věci! 

  Obsah  Dále