CXLIV - Náboženství
Nábožnost1, královna ctností, nabyvši Božího poznání buďto z knihy přírody2, neboť chválí dílo svého tvůrce, anebo z knihy Písma svatého3, ctí Boha4 pokorně, zachovává jeho přikázání, obsažená v desateru5, a potlačujíc odmlouvající rozum [štěkajícího psa]6, dává víru7 a přikládá vůli slovu Božímu a Boha vzývá8 jako pomocníka v protivenstvích. 

Služby Boží se konají v chrámu9, kde bývá svatyně10 s oltářem11, sakristie12, kazatelna13, stolice14, chóry15 a křtitelnice16. Že Bůh jest, cítí všickni lidé, ale ne všickni znají Boha právě. Tudy povstávají rozličná náboženství, z nichž nejhlavnější čtyři ještě k pozorování jsou. 
 

Zpět   Obsah  Dále