JAN AMOS KOMENSKÝ
 

INFORMATORIUM 
ŠKOLY MATEŘSKÉ


to jest

pořádná a zřetelná zpráva,
kterak rodičové pobožní i sami i skrze chůvy,
pěstouny a jiné pomocníky své,
nejdražší svůj klenot, dítky své milé,
v prvním jejich a počátečním věku
rozumně a počestně k slávě bohu,
sobě ku potěšení,
dítkám pak svým na spasení vésti
a cvičiti mají

Mar. 10,14
  Nechte dítek, ať jdou ke mně (dí Pán),
  a nebraňte jim:
       nebo takovýchť jest království boží.

Pořádek kapitol

Úvod
Moudré napovědení
I.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Že dítky nejbedlivějšího opatrování potřebují
K čemu dítky vedeny býti mají?
Že bez cvičení mládež naprosto býti nemůže
V čem mládež cvičena do šesti let býti má?
Kterak mládež v zdraví šetřena a cvičena býti má?
Jak v rozumnosti cvičeny býti mají?
Jak v činech a pracech všelijakých?
Jak v výmluvnosti?
Jak v mravích a ctnostech?
Jak v pobožnosti?
Jak dlouho mládež v škole mateřské zdržovati?
Jak je k škole obecní perceptorské připravovati?
Poznámky
SlovníčekVydání upravené pro potřebu pedagogických škol pro vzdělání učitelek mateřských škol.

Upravil, úvodem, poznámkami a slovníčkem opatřil dr. F. R. Tichý.

Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 12. 11. 1963 čj. 47 855//63-I/3 jako povinná četba pro pedagogické školy -  třídy pro přípravu učitelek mateřských škol ve druhém, změněném vydání.

© Státní pedagogické nakladatelství, 1964


Vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze 
r. 1983 jako svou publikaci č. 45-00-29/6
Odpovědná redaktorka Květuše Pludková. Technická redaktorka Marcela Jirsová

Výtvarná redaktorka Milada Slaninová
Podle imprimované předlohy písmem Plantin vytiskla tiskárna 
Rudé právo, tiskařské závody, Brno
Formát papíru 86 x 122 cm, AA 3,04, VA 3,28 — Počet stran 56
Tematická skupina a podskupina 02/47
Náklad 700 výtisků
6. vydání

Cena brožovaného výtisku Kčs 3,50