POZNÁMKY

Komenský žil v době, kdy mezinárodním dorozumívacím a literárním jazykem byla latina. Sám byl nucen psát většinou latinsky jako všichni vzdělanci jeho doby. Avšak i do jeho česky psaných spisů proniká v duchu dobové módy latina v četných citátech. Pokud takových citátů užil v Informatoriu, sám je vzápětí překládal, a tak bylo nasnadě latinské texty, dnešnímu čtenáři nesrozumitelné, vynechávat a ponechat jadrný český překlad Komenského.

Text Informatoria (s některými drobnými úpravami) je otištěn podle zásad 1. vydání.

Poznámka editora:
     Poznámky k jednotlivým kapitolám jsou v elektronickém textu přesunuty
     do příslušných kapitol.