Moudré napovědení 

Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolíbce jest. Protože na začátku záleží všecko, k dobrému i zlému: Kam jak co jíti začne, tam tak jde: za hlavou tělo, za ojem vůz. A nejsnáze jest začíti na počátku, jinde těžko.

Potvrzuje Bůh, u Iz. 28, v. 9: kdež naříkaje na veliké všech, starých i mladých, porušení, dí: Kohož by vyučoval umění? Komu by posloužil, aby vyrozuměl naučení? Leč ostaveným od mléka, odtrženým od prsů.

Potvrzuje i Kristus, pravě u Mar. 10, 14: Nechtě dítek jíti ke mně, a nebraňte jim: nebo takových jest království boží.

Pobožným a křesťanským rodičům, poručnikům,
pěstounům a všechněm
s nemluvňaty zacházejícím pozdraveni
Povinnostem vašim a šťastnému jich konání poučiti vás chtěje, ó nejmilejší, za nevyhnutedlně potřebné soudím napřed ukázati:
  • I. Jak veliké a drahé vám klenoty Bůh svěřil, kterýmkoli dítky k opatřování svěřil.
  • II   Nač je svěřil, k čemu je vésti máte.
  • III. Jak naprosto bez vedení a cvičení mládež býti nemůž. To tré předloze k věci samé přistoupím; v čem a jak by to vedení a cvičení pobožně a svatě, avšak líbezně a potěšené konáno býti mohlo, vypíši.
 
Pomáhejž nám Bůh!