KAPITOLA XI

JAK DLOUHO MLÁDEŽ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZDRŽOVATI SLUŠÍ

Jako bylinka neb strůmek ze semínka svého vzrostouc, aby zdárněji růsti a lepší ovoce nésti mohla, přenášejí se a do jiné země vsazují, zvláště do zahrad a štěpnic k tomu oddaných:131 tak dítky v klíně mateřském poodchované, na těle i mysli posílené, v péči zahradníků (preceptorů) odvozovati sluší, a porostou tím zdárněji. Nebo přeštěpovaný strůmek vždycky spanileji roste a sadové ovoce vždycky lepší jest než plané. Než kdy pak to a jak?

Před šestým létem z mateřského klína vypouštěti a preceptorům k cvičení dávati neradím; pro příčiny tyto:

  • Příliš dětinský věk více pěstování a šetření potřebuje, nežli aby učitel, celý zástup jich na péči a práci maje, stačiti k nim mohl. Protož v mateřininém klíně ještě jim lépe.
  • Bezpečnější jest, aby se mozek prvé dobře usadil, nežli zaměstnáván býti začne V dítěti pak do pěti i šesti let sotva se teménko právě zavírá,13 - a mozek utvrzení svého dochází. Proto tu jen, co pod pěstováním domácím samy chopiti mohou, lehoučce, nepatrně, a jako ze hry, na tom přestávati se může.
  • Aniž, děje-li se jinak, jaký užitek jest. Nebo pláň mdlá k štěpování vzatá mdle a znenáhla roste, silnější spěšně a mocně. Koníček také příliš časně zapřažený zemdlen bývá; ale dáš-li mu čas k vymrštění se,133 potáhne tím silněji a nahradí všecko.
  • Aniž dlouho jest do šestého (neb i začátku sedmého) roku čekati, když se zatím potřebných věcí neobmeškává,134 jak již ukázáno, že i doma v prvním hned a počátečním svém věku mají v čem cvičeni býti. A bude-li se tak díti, aby dítě podle předepsané zprávy135 doma již v pobožnosti, mravech čistých (zvláště uctivosti k starším, poslušenství a pozorlivosti), též v rozumnosti, v dělání hbitém toho i jiného, a v mluvení neb vyslovování řeči své jadrné povycvičeno bylo, nebude nic pozdě v šestém roku k liternímu v škole učení přistoupiti.
Zase pak přes šest let déle doma dítě chovati také neradím; protože čemu se doma (podle již ukázané zprávy) učiti má, volně v šesti letech vynaučiti se může. A nezanese-li se hned stále dalším dobrým cvičením, zanese se neužitečnou zahálkou a zplaní se. Ovšem pak nebezpečenství jest, aby se ze zahálky a rozmařilosti ty i jiné vady nepřichytily, jichž by potom jako zahuštěného koukole vyplévati136 ne tak snadno přišlo. Protož nejlépe dále pořád, co se začne, vésti.

Naposledy však ne tak se to míní, jako by nemohlo jinak býti, než v šesti letech zúplna; může býti o půl roku neb o celý dříve neb posléze, jak se při kom spatří. Nebo strom některý hned zjara ovoce nese, jiný v létě, jiný ku podzimku; než vídá se, že raný květ spíše opadá, pozdní spíše dochází;137 podobně ovoce rané k tomu toliko tu času jest, dále netrvá, pozdní pak dlouho leží.

A protože ač některé ranní hlavy138 časně létati chtějí (před šestým, pátým i čtvrtým třeba rokem), však dobré jest raději je podržeti nežli pouštěti, tím méně hnáti. Sic kdo před časem chce doktora míti, sotva bakaláře mívá; protože réva, příliš bujně z mládí rostoucí a nesoucí, vyroste a vynese se,139 zemdlí sobě kořen, a nebude nic stálého. Jsou zase naproti tomu hlavy pozdnější, s nimiž v sedmém neb osmém létě sotva se co platně začíti může. Protož co se tu mluví a radí, o prostředního vtipu140 mládeži (jakéž nejvíc bývá) rozuměti se má. Bude-li kdo hbitější neb zase hloupější dítě míti, s preceptory aneb efory o ně radu vzíti může.

Znamení pak, hodí-li se již do obecné školy dítě, tato budou:

  1. Jestliže umí, co v mateřské škole uměti mělo.
  2. Jestliže se při něm pozornost k dotázkám i jakáž takáž k odpovědím důmyslnost spatřuje.

131 k tomu oddaných  určených
132 teménko se zavírá   Lebka novorozeněte se skládá z pěti chrupavčitých kostí, tzv.
lupínků, spojených blánami.  Mezi nimi lze nahmatat měkké rýhy, tzv. švy. Lupínky se zvolna přeměňují v kosti. Nejpozději koncem prvého roku zkostnatí tzv. velký lupínek čili teménko.
133 k vymrštěni se  aby vyrostl
134 když se potřebných věcí neobmeškává  když se potřebné věci nezanedbávají
135 podle předepsané zprávy   podle zprávy, předtím zde vyložené
136 jichž by potom přišlo vyplévati  které by potom bylo nutné odstraňovat pletím
137 spíše dochází  dříve dozrává
138 ranní hlavy  lidé projevující předčasné nadání
139 strom se vynese  přestane nést plody
140 prostřední vtip průměrné nadání