Nabucco
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Giuseppe Verdi
Libreto: T. Solery
Premiéra: 9.3.1842 La Scala
 

1.dějství: V Jeruzalémě naříká židovský lid nad nebezpečím války a násilím Babylóských vedených Nabuchodonosorem. Velekněz Zacharias těší lid tím, že králova dcera Fenena je v rukou židovských a vyzývá židovské vojsko do boje. Fenena uprchla do Jeruzaléma s vojevůdcem židů Ismaelem, kterého osvobodila že zajetí babylónského. Její nevlastní sestra Abigail přepadne však v čele babylónských Jeruzalém. Plane touhou po pomstě nad Ismaelem, který odmítl její lásku. Také ostatní voje Babylóňanů přemohou židovský lid a vtrhnou do Jeruzaléma. Zacharias hrozí králi smrtí jeho dcery Feneny. Z rukou velekněze ji zachraňuje Ismael, je však za to označen vším lidem za zrádce vlastního lidu. Babylóňané pak rozmetají jeruzalémský chrám.

2.dějství: Abigail hnána záští k Feneně a Ismaelovi zapřádá intriky, aby se sama stala královnou babylónskou. Dověděla se již, za není skutečnou dcerou královou, nýbrž pouhou otrokyní. Král určil za svou nástupkyni Fenenu. Abigail se dopátrá, že Fenena tajné vyznává židovskou víru a na tom zakládá svoji pomstu pomocí velekněze Baalova. Nastane boj o královskou korunu mezi Fenenou a Abigail. Zasahuje král, který chce donutit jak zajaté židy, tak i neposlušné Assyřany, aby svrhli své bohy a uctívali jako božstvo jeho. Při tom se dozví o zradě Feneny. V okamžiku královy nejvyšší zloby a proklínání udeří blesk a král zešílí.

3.dějství: Abigail se zmocní koruny a donutí krále, aby vydal rozsudek smrti všem židům. Tím odsoudil k smrti i dceru Fenenu. Na březích Eufratu těžce pracují zajati židé a vzpomínají na Sión. Jen věštba Zachariasova o osvobození pozvedá jejich hlavy.

4.dějství: Když je Fenena podle vydaného rozkazu vedena na smrt, vězněný Nabuchodonosor prosí o pomoc Jehovu, boha židů. Je zázrakem vysvobozen z vězení kam ho dala zavřít Abigail a včas přeruší vykonání rozsudku smrti nad Fenenou. Král přemožen úctou k bohu židů, nařizuje skácet modly Assyřanů. Socha Baalova však padá sama a král dává zajatým židům svobodu, aby se vrátili do své vlasti.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com/ - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 28.4.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.