In questa reggia
 
In questa reggia, or son mill’anni e mille,  V tomto královském sídle, před tisíci lety, 
un grido disperato risonn.  se rozlehl zoufalý výkřik. 
E quel grido, traverso stirpe e stirpe  A tento výkřik, přecházející z generace na generaci 
qui nell’anima mia si rifugin!  v mé duši našel útočiště! 
Principessa Lo-u-Ling,  Princezno Lo-u-Ling, 
ava dolce e serena che regnavi  moje něžná a jasná pramáti, ty která's vládla 
nel tuo cupo silenzio in gioia pura,  v hlubokém pokoji čisté radosti,
e sfidasti inflessibile e sicura  a vzepřela ses, nezištně a věrně, 
l’aspro dominio,  potupné jejich nadvládě, 
oggi rivivi in me!  znovu ožíváš ve mě dnes! 
   
(Fu quando il Re dei Tartari  (To stalo se když Tatarů král 
le sette sue bandiere dispiegn.)  praporů sedm svých rozvinul.) 
   
Pure nel tempo che ciascun ricorda,  A stále ještě každý si pamatuje, 
fu sgomento e terrore e rombo d’armi.  to zděšení a hrůzu a řinčení zbraní. 
Il regno vinto! Il regno vinto!  Království podlehlo! Království podlehlo! 
E Lo-u-Ling, la mia ava, trascinata  A Lo-u-Ling, moje pramáti, odvlečena pryč 
da un uom come te, come te  mužem jako jsi ty, jako ty, 
straniero, lr nella notte atroce  cizák, tam v hrozné noci 
dove si spense la sua fresca voce!  kde mladý její hlas byl zadušen! 
   
(Da secoli ella dorme  (A po věky spala 
nella sua tomba enorme.)  ve své obrovité hrobce.) 
   
O Principi, che a lunghe carovane  Ó princové, jež v dlouhých výpravách 
d’ogni parte del mondo  ze všech světa koutů 
qui venite a gettar la vostra sorte,  sem své štěstí zkusit přicházíte, 
io vendico su voi, su voi  na vás já pomstím, na vás 
quella purezza, quel grido e quella morte!     tu čistotu, ten výkřik a tu smrt! 
Mai nessun m’avrr!  Mě nebude vlastnit žádný muž! 
L’orror di chi l’uccise  Hrůza z muže co zabil ji 
vivo nel cuor mi sta.  je živa v srdci mém. 
No, no! Mai nessun m’avrr!  Ne, ne! Mě nebude vlastnit žádný muž! 
Ah, rinasce in me l’orgoglio  Ah, znovuzrozena ve mě je hrdost 
di tanta puritr!  te velké vznešenosti! 
Straniero! Non tentar la fortuna!  Cizinče! Nepokoušej osud! 
Gli enigmi sono tre, la morte una!  Hádanky jsou tři, smrt jen jedna! 

Podle pramenů z Internetu velmi zběžně přeložil Přemysl Nedvěd st.. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.